Amenzi PSI

Contraventia Amenda
a) nerespectarea de catre primar, administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea si stingerea, cu forte si mijloace proprii, a unui incendiu si de transmitere a raportului de interventie;

b) neasigurarea si nepunerea in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor, de catre administrator sau conducatorul institutiei, a mijloacelor tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si a echipamentelor de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii, precum si a antidotului si medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;

c) neconsemnarea de catre persoanele fizice si juridice in actele de transmitere temporara a dreptului de folosinta, precum si de antrepriza a raspunderilor ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor;

d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care detin parti din acelasi imobil in vederea asigurarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

 

cu amenda de la 500 lei la 1000 lei:
a) neanuntarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenta, a primarului sau a politiei de catre persoana care observa un incendiu si, dupa caz, neluarea masurilor, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului;

b) neangajarea de catre autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici care desfasoara activitati cu risc de incendiu, prevazuti la art. 12 alin. (2), a cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

c) nerespectarea de catre primar, administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor de incadrare a serviciului de urgenta voluntar sau privat cu personal atestat in conditiile legii, de pregatire profesionala si antrenare a acestuia pentru interventie;

d) nerespectarea de catre primar a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) si m)-o);

e) nerespectarea de catre salariati a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a), b), e) si f);

 • art 22 lit. a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
 • art 22 lit. b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
 • art 22 lit. e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
 • art 22 lit. f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;

f) nerespectarea de catre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) si ale art. 27 alin. (1) lit. c)-e);

 • art 26 lit. b) fac/face propuneri de reglementari tehnice si organizatorice a activitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
 • art 26 lit. e) analizeaza anual respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta private din institutiile si unitatile subordonate, dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor si fac/face propuneri de optimizare a acestora;
 • art 26 lit. f) elaboreaza si inainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifica.
 • art 27 lit. c) propun/propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
 • art 27 lit. e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

g) nerespectarea de catre utilizator a obligatiilor stabilite la art. 21 lit. d) si e);

 • art 21 lit. d) sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare;
 • art 21 lit.  e) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.

 

 

 

cu amenda de la 1001 lei la 2500 lei: 

a) inactiunea persoanelor fizice si juridice aflate in apropierea incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni si fanete si care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea si stingerea acestora;

b) neindeplinirea de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene, consiliile locale si persoanele juridice prevazute la art. 8 a obligatiei de organizare a colaborarii prin conventii incheiate intre parti;

c) nerespectarea de catre primar a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d)-f) si h);

d) neindeplinirea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c)-e);

e) neindeplinirea de catre administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor pe care le are in conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k) si l);

 • art 19 lit. g) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;
 • art 19 lit. j) sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment;
 • art 19 lit. k) sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta;
 • art 19 lit. l) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;

f) necunoasterea si nerespectarea de catre utilizator a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar, producator sau importator, dupa caz;

g) neindeplinirea de catre salariati a obligatiilor pe care le au potrivit dispozitiilor art. 22 lit. c), d) si g);

 • art. 22 lit. c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
 • art. 22 lit. d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
 • art. 22 lit. g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

h) neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin in conformitate cu prevederile art. 23 lit. d) si e);

 • art. 23 lit. d) sa includa in proiecte si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor pe care le-au prevazut in documentatii, precum si regulile necesare de verificare si intretinere in exploatare a acestora, intocmite de producatori;
 • art. 23 lit. e) sa asigure asistenta tehnica necesara realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in documentatii, pana la punerea in functiune.

i) nerespectarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii a dispozitiilor art. 24 lit. b) si c);

 • art. 24 lit. b) sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor, precum si la organizarile de santier;
 • art. 24 lit. c) sa asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile de executie la parametrii proiectati, inainte de punerea in functiune.

j) neindeplinirea de catre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) si c) si ale art. 27 alin. (1) lit. b) si f);

 • art. 26 alin. (1) lit. a) elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul de activitate al autoritatii respective;
 • art. 26 alin. (1) lit. c) controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor, in cadrul institutiei publice care i-a desemnat;
 • art. 27 alin. (1) lit. b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
 • art. 27 alin. (1) lit. f) raspund/raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;

 

cu amenda de la 2501 lei la 5000 lei:
a) neindeplinirea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor ce le revin in situatii de forta majora determinate de incendii, prevazute la art. 8;

b) neindeplinirea de catre primar a obligatiilor pe care le are potrivit dispozitiilor art. 14 lit. a), c) si g);

c) neindeplinirea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a obligatiilor ce le revin in conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) si f);

d) neindeplinirea de catre administrator a obligatiilor pe care le are in conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d)-f), i), i1), o) si q);

 • art. 19 lit. a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate;
 • art. 19 lit. b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;
 • art. 19 lit. d) sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;
 • art. 19 lit. f) sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmita inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
 • art. 19 lit. i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare ori sa incheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina operativ si eficace pentru stingerea incendiilor;
 • art. 19 lit. i1) să solicite şi să obţină avizele de înfiinţare şi pentru sectoarele de competenţă ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
 • art. 19 lit. o) sa stabileasca si sa transmita catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor sale regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor respective;
 • art. 19 lit. q) sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii; r) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

e) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice utilizatoare a prevederilor art. 21 lit. b) si c);

 • art. 21 lit. b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator;
 • art. 21 lit. c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara;

f) neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a)-c);

 • art. 23 lit. a) sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General si sa evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
 • art. 23 lit. c) sa prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, mijloacele tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice;

g) nerealizarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii, integral si la timp, a masurilor de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in proiecte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute de lege;

h) nesolicitarea şi neincluderea în comisia de recepţie, la terminarea lucrărilor de construcţii, a unei persoane desemnate de inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru construcţiile menţionate la art. 301 alin. (1);

i) nesolicitarea si neobtinerea de catre persoanele fizice ori juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, de catre beneficiarul investitiei a avizelor si/sau autorizatiilor prevazute de prezenta lege;

j) neelaborarea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a strategiilor sectoriale privind apararea impotriva incendiilor in domeniul lor de competenta si neasigurarea aplicarii acestora;

k) efectuarea de lucrări de proiectare, montare, verificare, întreţinere, reparare a sistemelor şi instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, de verificare, întreţinere, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi de lucrări de ignifugare şi termoprotecţie de către persoane fizice şi juridice neautorizate;

l) emiterea de rapoarte de incercari la foc de catre laboratoare neautorizate conform legii;

m) utilizarea si comercializarea de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, necertificate conform legii;

 

cu amenda de la 5001 lei la 10000:
a) începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, fără obţinerea avizului de securitate la incendiu;

b) punerea în funcţiune a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare şi/sau s-a schimbat destinaţia acestora, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu;

c) nerespectarea cerinţelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilităţii acestora;

d) nerespectarea de către serviciile de urgenţă private, constituite ca societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a criteriilor de performanţă care au stat la baza emiterii avizelor de înfiinţare şi pentru sectorul de competenţă;

e) funcţionarea serviciilor de urgenţă private după anularea avizului de înfiinţare şi/sau avizului pentru sectorul de competenţă.

6. cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei si oprirea functionarii ori utilizarii amenajarilor / constructiilor:

ca sancţiune contravenţională complementară, pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură sau turism, se realizează în oricare dintre următoarele situaţii:
a) depăşirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizaţia de securitate la incendiu;
b) depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc;
c) desfiinţarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
d) reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
e) desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiului;
f) desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de desfumare ori a instalaţiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.
(2) Valorile de referinţă pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în documentaţiile tehnice aferente autorizaţiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene sau, după caz, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate pentru situaţii de urgenţă, raportate la cerinţele reglementărilor tehnice indicate în documentaţia ce a stat la baza obţinerii autorizaţiei.
Art. 3. – (1) Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizaţie de securitate la incendiu, în condiţiile legii, şi care au aria desfăşurată mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură sau turism, se realizează în oricare din următoarele situaţii:
a) depăşirea numărului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci şi restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referinţă;
b) depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc;
c) neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare faţă de valoarea de referinţă;
d) reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
e) neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiului, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
f) neechiparea cu instalaţii/sisteme de desfumare ori instalaţii de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
g) categorii de construcţii sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau momentul punerii în funcţiune.
(2) Valorile de referinţă pentru criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) sunt cele cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau la momentul punerii în funcţiune.
(3) La solicitarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, autorităţile competente în emiterea autorizaţiilor de construire sunt obligate să pună la dispoziţie documentele care au stat la baza emiterii acestora, inclusiv datele şi informaţiile privind elementele de identificare ale construcţiei, data şi numărul autorizaţiei, denumirea lucrărilor executate, precum şi data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a construcţiilor.
Art. 4. – Constatarea situaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi art. 3 alin. (1) lit. a) se face de către personalul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, cu sprijinul, după caz, al personalului desemnat din cadrul Poliţiei Române sau Jandarmeriei Române.
Art. 5. – (1) Oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor se realizează până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor se dispune pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

cu amenda de la 20000 lei la 50000 lei: