Dictionar protectia mediului

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
În prezent există 40 nume în acest director
accident ecologic
evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări / emisii de substanţe sau preparate periculoase / poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate / bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice

acord de mediu
actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;

adaptare –
abilitatea sistemelor naturale şi antropice de a răspunde efectelor schimbărilor climatice, incluzând variabilitatea climatică şi fenomenele meteorologice extreme, pentru a reduce potenţialele pagube, a profita de oportunităţi sau a face faţă consecinţelor schimbărilor climatice;

arie naturală protejată
zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită;

arie/sit
zonă definită geografic exact delimitată;

autorizaţie de mediu
actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;

autorizaţie integrată de mediu
actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. Autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator;

aviz de mediu
actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării

BAT (best available technology = cele mai bune tehnologii disponibile
cea mai eficientă şi avansată tehnologie disponibilă la nivel industrial şi aplicabilă în condiţii tehnice valabile, capabilă să garanteze în totalitate un nivel ridicat de protecţie a mediului;

biocarburanți
combustibili lichizi sau gazoși pentru transport, produși din biomasă;

biolichide
combustibilii lichizi produși din biomasă și utilizați în scopuri energetice altele decât pentru transport, inclusiv pentru producerea de energie electrică și de energie destinată încălzirii și răcirii;

biomasă
fracțiunea biodegradabilă din produse, deșeuri și reziduuri de origine biologică provenite din agricultură (inclusiv substanțele de origine vegetală și animală), silvicultură și industriile asociate, inclusiv pescuit și acvacultură, precum și fracțiunea biodegradabilă din deșeurile industriale și municipale; biomasa include biolichidele și biocarburanții;

Casa Verde
Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire care urmărește îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră;

catastrofă ecologică
eveniment tragic de mari proporții, cu urmări dezastruoase, declanșat de cauze de origine naturală și/sau antropică, cu efecte pe suprafețe mari și pe o perioadă îndelungată, care determină perturbații tranzitorii sau permanente în comunitățile de viețuitoare pe care le afectează;

certificat de emisii de gaze cu efect de seră
titlul care conferă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită;

CITES
Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice – acord internațional între guverne al cărui scop este de a se asigura că comerțul internațional cu specimene de animale și plante sălbatice nu amenință supraviețuirea lor.

cost de mediu
cost legat de epuizarea şi degradarea resurselor naturale cauzate de o activitate specifică;

DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice)
orice echipament electric sau electronic pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce, conform prevederilor legale;

deşeu reciclabil
deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;

deşeuri periculoase
deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

dezastru natural
o gravă întrerupere a funcţionării unei societăţi, care cauzează pierderi umane, materiale şi de mediu, pe care societatea respectivă nu le poate depăşi cu resurse proprii;

dezvoltare durabilă
dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi;

echilibru ecologic
ansamblul stărilor şi inter-relaţiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, funcţionarea şi dinamica ideală a acestuia;

ecosistem
complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul abiotic, care interacţionează într-o unitate funcţională;

ecoturism
formă de turism în care principalul obiectiv este observarea şi conştientizarea valorii naturii şi a tradiţiilor locale şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

eficienţă ecologică
concept complex care caracterizează bunurile şi serviciile apte să contribuie în mod competitiv la calitatea vieţii, minimizând degradarea mediului şi utilizarea resurselor de-a lungul ciclului de viaţă;

emisie
evacuarea directă ori indirectă de substanţe, vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol, care poate produce un impact asupra mediului și se măsoară la locul de plecare din sursă;

eticheta ecologică (Ecolabel)
marcă europeană de certificare de mediu pentru produse şi servicii, care li se eliberează acelor produse şi servicii care respectă criterii ecologice şi prestaţionale stabilite la nivel european;

fenomene meteorologice extreme
evenimente meteo semnificativ diferite de modelele meteorologice medii sau obișnuite, datorită cărora au loc dezastre naturale (ex: inundații, caniculă, tornade);

green economy
model de economie bazat pe principii de respectare a mediului, nu numai de natură pur economică, care ţinteşte să îmbunătăţească calitatea vieţii şi echitatea socială, reducând riscurile de mediu şi reducerea resurselor naturale;

green jobs
locuri de muncă în agricultură, producție, cercetare și dezvoltare, administrație și prestări servicii care contribuie în mod substanțial la menținerea sau restaurarea calității mediului. În mod special, dar nu exclusiv, acestea includ locuri de muncă ce ajută la protejarea ecosistemelor și a biodiversității, la reducerea consumului de energie, materiale și apă prin intermediul strategiilor de înaltă eficiență și determină minimizarea sau evitarea în totalitate a generării, sub orice formă, a deșeurilor și a poluării;

hazard
eveniment ameninţător sau probabilitatea de apariţie într-o regiune şi într-o perioadă dată a unui fenomen natural cu potenţial distructiv (pagube materiale, daune aduse mediului înconjurător, victime umane);

imisie
eliberarea, în atmosferă sau în corpuri hidrice, şi transportul unui poluant în mediul înconjurător;

impact asupra mediului
orice schimbare adusă mediului, benefică sau dăunătoare, rezultând în parte sau în totalitate din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii;

monument al naturii
specii de plante şi animale rare sau periclitate, arbori izolaţi, formaţiuni şi structuri geologice de interes ştiinţific sau peisagistic;

Natura 2000
rețea europeană de zone naturale protejate creată în anul 1992 din necesitatea de a proteja natura și de a menține pe termen lung resursele naturale necesare dezvoltării socio-economice;

parc național
suprafață întinsă de teren, păzită și îngrijită, în care exploatările silvice, miniere, vânătorești etc. sunt oprite pentru a se păstra natura neschimbată

parc natural
suprafață de teren în care se urmărește menținerea peisajului natural existent și a utilizărilor actuale a terenurilor, cu posibilități de restrângere a acestor folosințe în viitor;

poluant
orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale;

poluare
introducerea de către om în mediu, direct sau indirect, a unor substanțe sau energii care pot aduce prejudicii sănătăţii umane şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime;