HOTĂRÂRE Nr. 171 din 3 martie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 10 martie 2010

Descarca PDF cu HG Nr 1029 2008 – Introducerea pe piata a masinilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. I
Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 2
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, funcţionează cu un număr de 440 de posturi, în urma reorganizării efectuate – prin reducere de posturi, şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, potrivit nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009.”
ART. II
Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul economiei,
comerţului şi mediului de afaceri,
Tudor Şerban,
secretar de stat
Ministrul muncii,
familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Bucureşti, 3 martie 2010.
Nr. 171.
ANEXA 1*)
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
Număr maxim de posturi: 440
________________________ ____________________________
| COMPARTIMENT MASS-MEDIA|__ __| COMPARTIMENT SECURITATE ŞI |
|________________________| | | | SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ – PSI |
| __________ | | SITUAŢII DE URGENŢĂ |
________________________ | | | | |____________________________|
| COMPARTIMENT STRUCTURA |__| | INSPECTOR| | ____________________________
| DE SECURITATE | |__| DE STAT |__|__| COMPARTIMENT AUDIT |
|________________________| | | ŞEF | | |____________________________|
________________________ | | | | ____________________________
| BIROU IT |__| |__________| | | COMPARTIMENT MANAGEMENTUL |
|________________________| | | |__| CALITĂŢII |
________________________ | | | |____________________________|
| BIROU ACHIZIŢII |__| | | ____________________________
|________________________| | |__| CORP CONTROL |
| |____________________________|
_______________________________ | _______________________________
| INSPECTOR DE STAT ŞEF ADJUNCT |___|___| INSPECTOR DE STAT ŞEF ADJUNCT |
|_______________________________| | |_______________________________|
_________________________|____________________________________
______|_________ ________|________ ________|_________ ______|____
|DIRECŢIA INSPECT| |DIRECŢIA FINANCIAR| |DIRECŢIA EVALUARE,||INSPECŢII |
| | |CONTABILITATE | |RESURSE UMANE ŞI ||TERITORIALE|
| | |ADMINISTRATIV | |JURIDICĂ || |
|________________| |__________________| |__________________||___________|
_______|______ __|_____ __________|______________
_____|______ | _____|_____ _____|_______ | __|_________ ___|___ ___|___
|SERVICIUL |||SERVICIUL | |SERVICIUL || |SERVICIUL | |BIROUL | |BIROUL |
|SUPRAVEGHERE|||EVALUARE | |FINANCIAR || |EVALUARE | |RESURSE| |JURIDIC|
|PIAŢĂ |||PRESCRIPŢII| |CONTABILITATE|| |PROFESIONALĂ| |UMANE | | |
| |||TEHNICE ŞI | | || | | | | | |
| |||EVIDENŢĂ | | || | | | | | |
|____________|||___________| |_____________|| |____________| |_______| |_______|
____|____ ______|______ __|__________
|SERVICIUL| |BIROUL | |BIROUL |
|NUCLEAR | |ADMINISTRATIV| |PLANIFICARE, |
|_________| |_____________| |ORGANIZARE ŞI|
|ÎNVĂŢĂMÂNT |
|_____________|