PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, EXPLOATAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A ASCENSOARELOR CU SCIDP partea 1

PTR13-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

Descarca PDF cu PTR13-2003

PTR 13-2003

COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALA ŢIILOR DE
RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 13 – 2003 Ediţia 1
1
PT R 13-2003
Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unni cadru legal unitar În vederea
aplicării Întocmai a prevederilor Hotărârii Guvemulni nr. 1.340/2001 privind asigurarea
protecţiei utilizatorilor, mediulni înconjurător şi proprietăţii.
Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care proiectează,
construiesc, montează, repară, Întreţin, deţin, exploatează sau verifică ascensoare cu schip.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a acesteia.
ISClR
Str. Sf. Elefterie DT. 47-49, sector 5
BUCUREŞTI www.iscir.ro
Cod: 726111
Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Fax: (+4021) 411.98.70
E-mail: iscir@fX.ro
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice
publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfIlmare etc.) este
interzisă dacă nu există acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt În posesia ediţiei
oficiale tipărite.
2
PTR13-2003
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 13-2003
CERINŢE TEHNICE
PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, EXPLOATAREA
ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A ASCENSOARELOR CU scmp
Aprobată cu Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr .. -=_
din , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. din ––
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE
RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 13 – 2003 Ediţia 1
3
PT R 13-2003
Membrii Comitetului Tehnic CT-R-02 care au participat la elaborarea prezentei
prescripţii tehnice :
Preşedinte: Ing. Alexandru Hârţan
Membri :
Ing. Aristotel Costea – Responsabil de carte
Ing. Ionel Dumitriu
Ing. Mibai-Costel Iordache
Ing. Leonard-Alexandru Popescu
Consultanţă juridică: Consilier Alexandru Păcurar
4
PTR13-2003
CUPRINS
Pagina
1 Generalităţi 7
1.1 Scop 7
1.2 Clasificarea ascensoare1or cu schip 7
1.3 Domeniu de aplicare 7
1.4 Referinţe normative 8
1.4.1 Legi şi hotărâri 8
1.4.2 Standarde ~~……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 8
1.5 Termeni şi definiţii 9
1.6 Abrevieri 10
2 Proiectarea 10
3 Construirea şi montarea 12
4 Autorizarea de funcţionare 13
5 Exploatarea 14
5.1 Supravegherea 14
5.2 Manevrarea 15
5.3 întreţinerea şi revizia 16
6 Repararea 17
7 Verificarea tehnică periodică programată şi neprogramată 17
8 Avarii şi accidente 18
9 Dispoziţii fmale 18
Anexa A
AnexaB
AnexaC
AnexaD
AnexaE
AnexaF
-Autorizarea agenţilor economici pentru executarea
lucrărilor de proiectare, construire, montare, reparare,
întreţinere şi revizie tehnică a ascensoarelor cu schip …………………………. . 20
-Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a
proiecta ascensoare cu –-r. _____ ~.~~_~. ___ ~_~_ .. ~_. 26
-Verificarea şi autorizarea ascensoarelor cu schip 27
-Model autorizaţie de proiectare 33
-Model de decizie pentru numirea personalulni tehnic de
specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de
constmire, montare, întreţinere, revizie tehnică şi
reparare ascensoare sau a (RSVTI) .
-Registru de aviziri conforme proiecte
5
34
35
PT R 13-2003
AnexaG
AnexaH
Anexa 1
CUPRINS (sfârşit)
-Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea
Ireactualizarea autorizaţiei de a efectua lucrări de
construire, montare, întreţinere, revizie tehnică şi
reparare ascensoare cu schip
-Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire,
montare şi reparare ascensoare cu schip
-Model de autorizaţie pentru efectuarea lucrărilor de
construire, montare, întreţinere, revizie tehnică şi
reparare ascensoare
Anexa J – Verificarea reparaţiilor ascensoarelor cu schip
Anexa K – Model de proces-verbal de verificare _________ ~
Anexa L – Model de registru de evidenţă a instalaţiilor
Anexa M -Model de autorizaţie pentru responsabilul
cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
Anexa N – Cartea ascensorului cu schip
Anexa O – Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVTI)____ _______ ___ ________ _____________________ ____ ___ _ ___ _ ___ o. ___________________ _
Anexa P -Registru de supraveghere pentru ascensoare cu schip
Anexa R – Metodologie pentru instruireapersonalului manevrant al
ascensoarelor cu schip
Anexa S – Programa analitică pentru cursul de pregătire în vederea
instruirii manevranţilor ascensoarelor cu schip
AnexaT
Pagina
36
39
40
41
43
44
45
46
56
57
58
62
– Model carnet de manevrant ascensoare cu schip_ ___ _ 64
m ~m ~”””~~””~”~~”~~”~~~~”~”””~””””
Anexa U – Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice 67
Modificări după publicare 68
6
PTR13-2003
1 GENERALITĂŢI
1.1 Scop
Prezenta prescripţie tehnică face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la
ascensoare cu schip, denumite în continuare „ascensoare” sau „instalaţii”.
Autoritatea tehnică ce asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta
prescripţie tehnică este ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea
Ministerului Industriei şi Resurselor având ca principal obiect de activitate asigurarea în
numele statului a protecţiei utilizatorilor şi securitatea în funcţionare pentru instalaţiile în
categoria cărora se iotegrează şi ascensoarele cu schip.
Documentele, documentaţia tehnică precum şi inscrlpţionările privind informarea şi
avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.
1.2 Clasificarea ascensoarelor cu schip
1.2.1 După locul de iostalare:
a) de suprafaţă;
b) subterane.
1.2.2 După poziţia glisierelor:
a) verticale;
b) înc1ioate.
1.2.3 După modul de descărcare al schipului
a) descărcare prin basculare;
b) descărcare prin perete lateral;
c) descărcare prin partea ioferioară.
1.2.4 după modul de acţionare:
a) manuală;
b) mecanică (electrică, hidrauiică, pneumatică etc.).
Sarcina nomioa1ă este sarcina maximă, exprimată în kg sau t, pentru care poate fi utilizat
ascensoru1 în condiţii de securitate.
Sarcioa nomioală se alege din gama sarcinilor nomioale, conform standardelor în vigoare.
Viteza nominală este viteza de deplasare a schipului (benei), exprimată în m/s.
1.3 Domeniu de aplicare
Prezenta prescripţie tehnică se aplică ascensoarelor cu schip cu acţionare mecanică (electrică,
hidraulică sau pneumatică).
Instalaţiile care nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice sunt menţionate în anexa U.
7
PT R 13-2003
1.4 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde,
prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale.
1.4.1 Legi şi hotărâri
• Hotărârea Guvernului m. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
• Legea m. 90/1996 privind protecţia muncii
• Legea m. 10/1995 privind calitatea în construcţii
• Legea m. 137/1996 Legea protecţiei mediului
1.4.2 Standarde
• SR EN 719:1995
• SREN757:1998
• SR EN 1600:2000
• SR EN 10113/1:1995
• STAS 500/1-89
• STAS 500/2-80
• STAS 1125/1-91
• STAS 1125/6-90
• STAS 7194-79
• STAS 8183-80
• STAS 8324-86
• STAS R 8542-79
• STAS 1010811-81
• STAS 10382-88
• STAS 12604/5-90
• STAS 7526-91
• STAS 6979-83
• STAS 3208-72
• SRISO 4301-1:1994
Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea
manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată.
Clasificare
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea
manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare.
Clasificare
Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii sudabile cu
granulaţie fină. Partea 1: Condiţii generale de livrare
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii tehnice
generale de calitate
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Mărci
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc
electric. Condiţii tehnice generale de calitate
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcarea prin
sudare. Condiţii tehnice de calitate
Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz generaL Mărci şi condiţii
tehnice de calitate
Oţellaminat la cald. Profile din oţel silicios
Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice
Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru
proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel
Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci şi
condiţii tehnice de calitate
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe.
Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare
Instalaţii de ridicat. Transmisii prin cablu. Reguli de calcul şi
prescripţii de proiectare
Instalaţii de ridicat. Tambure pentru cabluri de oţeL Caneluri
Instalaţii de ridicat. Role pentru cabluri de oţeL Diametre de
înIaşurare şi profilul şanţului
Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 1: Generalităţi.
8
PTR13-2003
1.5 Termeni şi definiţii
1.5.1 activitate de reparare – ansamblu de lucrări şi operaţiuni specializate de investigare a
defectelor apărute, asigurare a pieselor de schimb, efectuare a depanărilor şi/sau înlocuirilor
de componente defecte şi încercare funcţională a ascensorului pentru demonstrarea calităţii
reparaţiei efectuate menite să readucă ascensorul în stare bună de funcţionare în condiţii de
securitate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrările de reparare trebuie să fie
confirmată printr-o autorizaţie emisă de ISCIR -INSPECT IT;
1.5.2 ascensor cu schip – instalaţia de ridicat pe verticală sau înclinat, echipată cu o benă sau
schip ghidată pe glisiere, în care se transportă materiale în vrac, în bucăţi sau sub formă de
pastă şi care se descarcă cu ajutorul unui dispozitiv de basculare sau golire al schipului.
1.5.3 autorizarea funcţionării – ansamblu de activităţi de verificare tehnică şi validare a
rezultatelor măsurărilor şi încercărilor funcţionale efectuate la punerea în funcţiune iniţială a
ascensoarelor sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmării
îndeplinirii condiţiilor de securitate în funcţionare a ascensoarelor montate la deţinători. Se
efectuează de către ISCIR-INSPECT IT;
1.5.4 componente de securitate – componente omologate/certificate care au rolul să asigure
funcţionarea ascensorului cu schip fără pericol de avarii sau accidente;
1.5.5 deţinătorul ascensorului – persoană fizică sau juridică care are ascensoare în proprietate
directă sau în altă formă de posesie;
1.5.6 glisiere – elemente rigide care asigură ghidarea schipului sau contragreutăţii;
1.5.7 manevrant ascensor cu schip – persoană instruită special care manevrează ascensoare cu
schip;
1.5.8 organism de inspecţie – ISCIR – INSPECT, organism pentru supravegherea şi verificarea
tehnică în funcţionare a ascensoarelor;
1.5.9 proiectant – persoană juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării ascensoarelor şi a
proiectelor de reparaţii la ascensoare;
1.5.10 puţ – spaţiu în care se deplasează schipul (bena), la ascensoarele cu schip verticale;
1.5.11 revizie tehnică curentă – ansamblu de operaţii de control a stării unui ascensor menite să
corecteze eventualele abateri de la starea de funcţionare normală şi să preîntămpine apariţia
unor defecte majore. Activitatea se efectuează numai de către agenţi economici autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT;
1.5.12 sarcină nominală – sarcina ( în kg sau t )pentru care a fost proiectat şi construit ascensorul;
se admite ca în locul sarcinii nominale să se utilizeze capacitatea nominală a benei şi
densitatea volumetrică maximă a materialului transportat.
9
PT R 13-2003
1.5.13 verifICare tehnică periodică – activitate solicitată de deţinător, la intervale predeterminate
sau ori de câte ori deţinătorul consideră necesar, pentru a se asigura că ascensorul pe care îl
deţine şi utilizează satisface cerinţele de funcţionare în siguranţă. Activitatea cuprinde un
ansamblu de verificări şi încercări menite să constate starea de bună funcţionare în condiţii
de siguranţă a ascensorului şi că acesta îşi îndeplineşte rolul funcţional conform
specificaţiilor producătorului. Activitatea se efectuează de către RSVTI autorizat de ISCIRINSPECTIT;
1.5.14 viteză nominală (v) – viteza în metri pe secundă a schipului (benei) pentru care a fost
proiectat şi construit ascensorul.
Termenii şi definiţiile menţionaţi(te) anterior se aplică numai în sensul prezentei prescripţii tehnice.
1.6 Abrevieri
• IT -Inspecţia Teritorială
• PT – Prescripţie tehnică
• RSVTI – Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
• RTS – Responsabil Tehnic cu Sudura
2 PROIECTAREA
2.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea ascensoarelor cu schip este
asigurarea funcţionării acestora în condiţii de siguranţă pe toată perioada de utilizare prevăzută
în documentaţia tehnică;
2.2 Proiectele pentru construirea şi repararea ascensoarelor se vor elabora de către agenţi economici
de proiectare autorizaţi de ISCIR-INSPECT. Condiţiile privind autorizarea agenţilor economici
de proiectare precum şi obligaţiile şi răspunderile acestora sunt prevăzute în anexa A.
2.3 Proiectantul trebuie să-şi asume responsabilitatea privind concepţia soluţiilor constructive,
alegerea materialelor, calculul de rezistenţă al tuturor elementelor instalaţiilor şi componentelor,
potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi pentru stabilirea metodelor pentru încercări şi
verificări tehnice.
2.4 La proiectarea elementelor portante (de rezistenţă) ale ascensoarelor cu schip, proiectantul
trebuie să ţină seama de solicitările ce apar în cazul încercărilor statice şi solicitările seismice ce
pot apărea în construcţiile respective conform zonării seismice a teritoriului Româuiei.
2.5 Ascensoarele cu schip verticale se prevăd cu puţ. Ascensoarele cu schip înclinate se pot
prevedea, după caz, în loc de puţ cu o estacadă pe care se montează glisierele (calea de ghidare)
schipului.
2.6 Puţurile ascensoarelor cu schip, cu excepţia celor prevăzute la pct. 2.8, trebuie să fie
împrejmuite pe toată înălţimea şi prevăzute cu uşi care să nu permită accesul persoanelor în
timpul funcţionării instalaţiei; uşile trebuie să se deschidă numai spre exteriorul puţului şi
trebuie să fie astfel realizate încât să nu fie posibilă funcţionarea ascensorului în timpul cât sunt
deschise.
10
PTR13-2003
2.7 Împrejmuirea puţului trebuie să se execute cu plasă de sârmă din oţel. Plasa de sârmă va avea
diametru! sârmei de cel puţin 2 mm şi ochiurile cu latura sau diametru! de cel mult 30 mm.
2.8 La ascensoarele la care este exclusă căderea sarcinii în timpul deplasării schipului pe glisiere se
admite ca puţul să fie împrejmuit numai pe o înălţime de miuimum 2000 mm de la sol.
2.9 La ascensoarele cu schip înclinate montate pe o estacadă, trebuie prevăzute, după caz, podeste şi
balustrade în lungul căilor de ghidare. Podestele trebuie să aibă o lăţime de minim 400 mm.
Balustradele trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 1000 mm şi vor fi prevăzute cu mână
curentă, bordură de protecţie cu înălţimea de 100 mm şi o bară intermediară montată între mâna
curentă şi bordura de protecţie.
2.10 La ascensoarele cu schip verticale se va prevedea, la partea inferioară a puţului, un spaţiu de
siguranţă a cărui înălţime va fi de minim 1250 mm.
2.11 Ascensoarele cu schip şi mecauismele lor, în funcţie de condiţiile de lucru, se vor încadra şi
calcula în grupe de funcţionare conform SR ISO 4301-1:1994.
2.12 Transmisiile prin cablu ale ascensoarelor cu schip se vor calcula şi alege în conformitate cu
prevederile STAS 7526-91. La tamburi, profilul canelurilor va corespunde prevederilor STAS
6979-83. La rolele de cablu, profilul şantului va corespunde prevederilor STAS 3208-72.
2.13 Frânele ascensoarelor cu schip trebuie să asigure un moment de frânare corespunzător,
funcţie de grupele de funcţionare prevăzute în SR ISO 4301-1: 1994.
2.14 Utilizarea lanţurilor ca organe de tracţiune este interzisă, cu excepţia lanţurilor tip „Gall”.
2.15 Mecanismul de acţionare poate fi montat, după caz, fie într-o cameră specială denumită
camera mecanismului de acţionare, fie în spaţii deschise, protejat împotriva intemperiilor şi
împrejmuit corespunzător pentru evitarea accidentelor.
2.16 Camera sau împrejmuirea mecauismului de acţionare trebuie să fie prevăzută cu uşă în
permanenţă încuiată; cheia trebuie să fie păstrată de către responsabilul instalaţiei şi va fi
încredinţată numai personalului de întreţinere, revizie, reparaţie şi verificare.
2.17
a)
Ascensoarele cu schip trebuie prevăzute cel puţin cu următoarele componente de securitate:
limitatoare de sfârşit de cursă pentru poziţia superioară şi pentru cea inferioară, precum şi
contacte electrice cap de linie;
b) contacte electrice pentru controlul închiderii uşilor de acces la puţ;
c) opritoare sau tampoane amortizoare;
d) contact electric pentru controlul slăbirii cablului (contact de cablu moale);
e) dispozitiv de limitare a vitezei de coborâre în caz de spargere a conductelor la ascensoarele
acţionate hidraulic.
De asemenea, ascensoarele cu schip trebuie să fie prevăzute şi cu următoarele:
a) dispozitiv de semnalizare acustică şi optică;
b) butoane sau cabluri care să acţioneze întrerupătoru1 de avarie;
c) buton de „STOP” pe pupitru! de comandă.
11
PT R 13-2003
2.18 Ascensoarele cu schip acţionate hidraulic sau pneumatic trebuie să fie prevăzute şi cu
aparate de măsură corespunzătoare; pentru măsurarea presiunii fluidului de lucru trebuie să se
monteze un manometru pe pupitrul de comandă.
2.19 În cazurile în care proiectantul apreciază că sunt necesare condiţii de siguranţă suplimentare,
ascensoarele cu schip trebuie să fie prevăzute cu componente de securitate care să asigure
prinderea schipului pe glisiere sau pe calea de ghidare în caz de rupere a cablurilor de tracţiune,
precum şi în cazul depăşirii vitezei nominale. În aceste cazuri se vor respecta standardele în
vigoare, referitoare la glisiere, paracăzătoare şi limitatoare de viteză.
2.20 Pentru revizia, întreţinerea, depanarea accidentală, repararea şi verificarea ascensoarelor cu
schip se vor prevedea scări de acces, podeste sau pasarele prevăzute cu balustrade sau coşuri de
protecţie, după caz, în conformitate cu standardelor şi normativelor tehuice în vigoare, astfel
încât accesul să se facă uşor şi fără pericol de accidente.
2.21 Principalele elemente componente ale instalaţiei (reductoare, motoare electrice, frâne etc.) se
marchează, după caz, conform standardelor în vigoare.
2.22 La staţia de încărcare a ascensoru1ui cu schip trebuie să se prevadă o placă pentru marcarea
instalaţiei, pe care se vor înscrie cel puţin sarcina nominală şi scadenţa stabilită pentru
verificare.
3 CONSTRUIREA ŞI MONTAREA
3.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă construirea şi montarea ascensoarelor cu schip
este asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută în
documentaţia tehnică a ascensoru1ui.
3.2 Construirea şi montarea ascensoarelor cu schip trebuie să fie efectuată de agenţi economici care
dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare, personal tehuic calificat şi sunt autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT. Condiţiile privind autorizarea agenţilor economici pentru construire şi
montare (producător şi montator) precum şi obligaţiile şi răspunderile acestora sunt prevăzute în
anexaA.
3.3 Agentul economic care a construit ascensorul (producător) va completa şi preda beneficiarului,
odată cu instalaţia, „Cartea ascensorului cu schip – partea de construcţie”, conform modelului
din anexa N. Numărul de evidenţă din registrul producătorului pe care îl poartă cartea
ascensoru1ui se va înscrie şi pe placa de fabricaţie a ascensoru1ui care se va aplica în loc vizibil,
pe troliu.
3.4 Cartea ascensoru1ui cu schip- partea de construcţie se completează de către producător, pe
răspundere proprie, pentru fiecare ascensor în parte.
3.5 La lucrările de construire şi montare se vor respecta Normele Tehnice de protecţia muncii
specifice şi Normele Tehuice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul
Româuiei.
12
PTR13-2003
3.6 La terminarea lucrărilor, agentul economic care efectuează lucrările de montare (montator)
trebuie să efectueze verificarea şi reglarea intregii instalaţii. Punerea în funcţiune a ascensorului
cu schip, se va face numai după ce au fost indeplinite următoarele condiţii:
a) toate lucrările de montare au fost terminate;
b) lucrările puţului sau căilor de ghidare şi a camerei sau împrejmuirii mecanismului de
acţionare au fost finisate;
c) s-au montat toate componentele de securitate;
d) s-a asigurat ungerea tuturor elementelor componente ale ascensorului cu schip, supuse
frecării;
e) au fost indepărtate toate elementele străine de instalaţie din puţ şi din camera sau
împrejmuirea mecanismului de acţionare (scule, schele, dispozitive etc.);
f) instalaţia a fost legată electric la pământ, acest lucru fiind atestat printr-un buletin de
măsurări.
3.7 Pentru fiecare instalaţie montată, montatorul va completa şi preda beneficiarului, imediat după
terminarea lucrărilor „cartea ascensorului cu schip -partea de montaj”, care va purta un număr
de evidenţă din registrul montatorului şi va cuprinde următoarele:
a) documentul din care să rezulte că lucrările de montare s-au executat in conformitate cu
documentaţia tehnică şi instrucţiunile de montare;
b) certificatul de calitate privind execuţia construcţiei puţului respectiv estacadei;
c) certificatele de calitate ale mecanismelor care se asamblează la locul de montaj;
d) buletinele măsurătorilor izolaţiei, reglării automatelor de protecţie şi verificării instalaţiei
de protecţie împotriva tensiunilor de atingere;
e) desenele cuprinzând dimensiunile de gabarit şi spaţiile de siguranţă, cu indicarea accesului
la schip;
f) fişa de măsurători dimensiona1e, cu abaterile efective faţă de documentaţia tehnică,
determinate după terminarea montajului;
g) proces-verbal de efectuare a încercărilor de casă.
În cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare la verificările şi incercările de casă,
montatorul va intocmi un proces-verbal pe care îl va anexa in documentaţia tehnică a
ascensorului cu schip, pe baza căreia instalaţia va putea să fie prezentată la verificare in
vederea autorizării de funcţionare.
4 AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE
4.1 Ascensoarele cu schip noi sau vechi montate din nou vor putea fi puse in funcţiune numai după
obţinerea, prin grija beneficiarului, a autorizaţiei de funcţionare, in urma unei verificări tehnice
oficiale efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. Verificările
tehnice oficiale se vor efectua de către ISCIR – INSPECT IT in a cărei rază de activitate se află
ascensorul, conform metodologiei prevăzute in anexa C.
4.2 Prezentarea ascensorului cu schip la verificarea tehnică oficială in vederea autorizării de
funcţionare se va face de către montator, data verificării stabilindu-se către ISCIR-INSPECT IT
de comun acord cu deţinătorul instalaţiei.
4.3 La data stabilită pentru verificare, deţinătorul şi montatorul trebuie să pregătească ascensorul şi
să pună la dispoziţie echipamentul şi sarcinile pentru incercări. De asemenea, vor asigura şi
personalul de manevrare şi deservire necesar.
13
PT R 13-2003
4.4 Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare trebuie să se prezinte inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT următoarea documentaţie:
a) cartea ascensorului cu schip – partea de construcţie;
b) cartea ascensorului cu schip – partea de montaj;
c) procesul-verbal de efectuare a încercărilor de casă, întocmit de către montator;
d) document/dovadă de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIR-INSPECT în conformitate cu
reglementările ISCIR în vigoare la data efectuării importului.
4.5 În cazul instalaţiilor procurate din import cartea ascensorului va fi tradusă în limba română.
4.6 La verificare nu trebuie să lipsească responsabilii cu supravegherea tehnică ai deţinătorului,
montatorului şi întreţinătorului.
4.7 Evidenţa ascensoarelor cu schip va fi ţinută de către deţinători într-un registru, conform
modelului din anexa L.
4.8 Deţinătorul este obligat să păstreze în bună stare cartea ascensorului cu schip şi să o transmită
odată cu ascensorul în cazul transferării acestuia.
5 EXPLOATAREA
5.1 Supravegherea
5.1.1 Exploatarea ascensoarelor cu schip trebuie să se facă în conformitate cu prevederile
prezentei prescripţii telmice, normelor de protecţia muncii din sectorul de activitate
respectiv, instrucţiunilor de exploatare din cartea ascensorului cu schip şi instrucţiunilor
elaborate de deţinător.
5.1.2 Pentru exploatarea în condiţii de securitate a ascensoarelor cu schip, în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii telmice sunt direct răspunzători agenţii economici care deţin
şi utilizează asemenea instalaţii.
5.1.3 Exploatarea ascensoarelor cu schip trebuie să fie supravegheată de responsabilul cu
supravegherea şi verificarea telmică a instalaţiilor (RSVTI) al agentului economic deţinător,
autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
5.1.4 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) se autorizează
în conformitate cu prevederile anexei O.
5.1.5 Pentru fiecare ascensor deţinătorul trebuie să posede un registru de supraveghere, ţinut la zi,
în care personalul de deservire a ascensorului şi cel care efectuează întreţinerea şi revizia
telmică sunt obligaţi să înscrie, sub semnătură, toate observaţiile referitoare la instalaţie,
inclusiv remedierile efectuate. În cazul transferării ascensorului cu schip la un alt deţinător
registrul de supraveghere va însoţi instalaţia.
5.1.6 Registrul de supraveghere, întocmit conform modelului din anexa P, se va numerota şi viza
de conducerea deţinătorului şi se va completa la zi, în conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice.
14
PTR13-2003
5.1.7 La solicitarea celui care a lacut constatarea, personalul tehnic responsabil cu efectuarea
rernedierilor înscrise în registrul de supraveghere va lua la cunoştintă sub semnătură despre
cele constatate.
5.1.8 Dacă în timpul exploatării se constată deficienţe care periclitează funcţionarea în condiţii de
securitate a instalaţiei, aceasta se va opri imediat din funcţiune, se consemnează în registrul
de supraveghere motivele opririi şi se anunţă imediat RSVTI.
5.1.9 Responsabilul cu supravegherea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIRINSPECT
IT, va verifica periodic registrul de supraveghere şi modul de rezolvare a
observaţiilor înscrise în acesta cel puţin o dată pe lună.
5.2 Manevrarea
5.2.1 Ascensoarele cu schip se manevrează numai de personal instruit special (denumit în
continuare manevranţi). Manevranţii trebuie să fie instruiţi în raport cu importanţa instalaţiei
pe care o deservesc de către agentul economic deţinător, în conformitate cu prevederile din
anexaR.
5.2.2 Trecerea manevrantului de la un tip de ascensor cu schip la altul se poate efectua de
deţinător numai pe baza unui instructaj prealabil şi a unei noi autorizări. Trecerea
manevrantului de la un ascensor cu schip la altul, de acelasi tip, se poate face numai pe baza
unui instructaj prealabil. Efectuarea instructajelor menţionate mai sus se vor consemna în
fişa personală de instructaj pentru protecţia muncii.
5.2.3 Manevranţii instruiţi vor fi supuşi periodic unor instructaje şi reexaminaţi în vederea
împrospătării cunoştinţelor profesionale.
5.2.4 Periodicitatea reexaminărilor se vor stabili de deţinător în funcţie de felul şi gradul de
complexitate al instalaţiilor iar îndatoririle manevranţilor se vor afişa în locul de manevrare
al instalaţiilor respective.
5.2.5 îndatoririle manevrantului ascensorului cu schip sunt următoarele:
a) să cunoască şi să respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, instrucţiunile de
exploatare şi normele de protecţia muncii la locul de lucru;
b) să verifice înainte de începerea lucrului:
legăturile la instalaţiile de protecţie împotriva tensiunilor de atingere;
buna funcţionare a componentelor de securitate şi semnalizare;
starea cablului de tracţiune şi modul de fixare a acestuia;
buna funcţionare a troliului şi a frânei, având bena descărcată;
dacă pe traseul benei nu există obstacole.
c) să controleze dacă iluminatul este corespunzător;
d) să manevreze instalaţia numai după ce, în prealabil, a dat semnalul de pornire;
e) să nu ridice sarcini mai mari decât sarcina nominală sau care depăşesc dimensiunile benei;
f) să nu transporte persoane cu ascensorul cu schip;
g) să nu pună în funcţiune ascensorul dacă instalaţia electrică este defectă, nu funcţionează
componentele de securitate sau se produce un zgomot anormal la troliu sau la ghidaje;
15
PT R 13-2003
h) să nu manevreze ascensorul dacă condiţiile de protecţia muncii, pentru locul acestuia de
lucru, nu sunt îndeplinite;
i) să oprească funcţionarea ascensorului dacă temperatura este sub -20 aC;
j) să decupleze imediat întreruptorul din camera troliului în cazul întreruperii curentului
electric în timpul lucrului;
k) la terminarea lucrului să deconecteze întreruptorul principal, să-I asigure cu cheia şi să
predea ascensorul manevrantului din schimbul următor (dacă se lucrează în mai multe
schimburi).
5.2.6 Manevrantul ascensorului cu schip este obligat să oprească funcţionarea ascensorului când
constată deficienţe periculoase care pot conduce la avarii sau accidente. Cele constatate se
vor consemna în registrul de supraveghere şi se vor aduce imediat la cunoştinţa
responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică (RSVTI) al agentului economic
deţinător.
5.3 întreţinerea şi revizia
5.3.1 În timpul exploatării ascensoarele cu schip vor fi supuse unor lucrări de întreţinere şi revizii
tehnice periodice şi generale, care se vor executa de către agenţi economici autorizaţi
conform prevederilor din anexa A.
5.3.2 Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi de revizii periodice şi generale ale
instalaţiei se stabileşte de agentul economic care execută aceste lucrări în acord cu agentul
economic deţinător, ţinând seama de destinaţia ascensorului, starea sa tehnică, vechimea
instalaţiei şi regimul de funcţionare. Periodicitatea lucrărilor menţionate mai sus se va
înscrie în registrul de supraveghere.
5.3.3 Întreţinerea se va efectua potrivit instrucţiunilor aflate în cartea ascensorului şi condiţiilor
specifice de lucru şi va cuprinde ansamblul de lucrări care să asigure funcţionarea în condiţi
de siguranţă a instalaţiei.
5.3.4 Reviziile tehnice curente şi reviziile tehnice generale se vor executa în conformitate cu
instrucţiunile de exploatare elaborate de proiectantul instalaţiei şi au ca scop asigurarea
continuităţii în funcţionare a ascensorului. În cadrul reviziilor tehnice se va executa şi
remedierea deficienţelor semna1ate şi rămase nerezolvate în cadrul lucrărilor de
întreţinere. Calitatea reviziilor tehnice generale va fi atestată printr-un certificat care se
ataşează de către deţinător, după recepţia lucrării, la cartea ascensorului.
5.3.5 Efectuarea operaţiilor de întreţinere şi revizie tehnică, inclusiv constatările şi remedierile
deficienţelor se consemnează în registrul de supraveghere a ascensorului.
5.3.6 În cazul constatării unor defecţiuni importante care necesită oprirea din funcţiune a
ascensorului pe o perioadă mai mare de timp, în vederea efectuării reparaţiilor necesare, va
fi informat deţinătorul ascensorului. În registrul de supraveghere a ascensorului se vor
consemna data şi ora începerii şi, respectiv, terminării lucrărilor de întreţinere planificate sau
accidentale.
16
PTR13-2003
5.3.7 În cazul în care, cu ocazia efectuării lucrărilor de întreţinere, sunt constatate deficienţe care
afectează securitatea în funcţionare a ascensorului, întreţinătorul, prin personalul său tehnic
de specialitate, este obligat să oprească ascensorul din funcţiune, făcând menţiunea
respectivă în registrul de supraveghere a ascensorului.
5.3.8 În timpul efectuării lucrărilor de întreţinere sau de revizii tehnice curente, ecbipa de
întreţinere trebuie să afişeze pe toate uşile de acces la puţ tăbliţe cu menţiunea
,,ASCENSOR ÎN REVIZIE” care interzic utilizarea ascensorului pe toată durata lucrărilor
respective.
5.3.9 Neefectuarea lucrărilor de întreţinere şi a reviziilor tehnice la termenele stabilite conduce la
anularea de la sine a autorizaţiei de funcţionare a ascensorului.
6 REPARAREA
6.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă repararea, modificarea sau modernizarea
ascensoarelor cu schip este asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe toată perioada de
utilizare prevăzută în documentaţia tehnică a ascensorului.
6.2 Repararea, modificarea sau moderuizarea ascensoarelor cu scbip trebuie să fie efectuată de
agenţi economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIRINSPECT
IT conform prevederilor anexei A. Repararea componentelor de securitate se va face
numai de către producătorul acestora.
6.3 Ascensoarele cu scbip la care s-au efectuat reparaţii supuse verificării după reparaţie, conform
prevederilor din anexa J, pot fi date în exploatare numai după verificarea lor de către
responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului, în
conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice.
6.4 Documentaţia tehnică pentru repararea ascensoarelor se va elabora de către proiectanţi
autorizaţi în limitele şi condiţiile prevăzute în anexa J. Proiectul de reparaţie pentru reparaţiile
menţionate în anexa J trebuie să fie avizat de proiectantul şi/sau constructorul ascensorului.
6.5 Reparatorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie şi de calitatea
execuţiei şi a materialelor folosite, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice,
cu prevederile documentaţiei tehnice pentru reparare şi cu instrucţiunile de reparare a
ascensoarelor. Condiţiile privind autorizarea reparatorilor precum şi obligaţiile şi
responsabilităţile ce le revin sunt prevăzute în anexa A.
6.6 La lucrările de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de protecţia muncii şi
Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.
7 VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ
NEPROGRAMATĂ
7.1 Ascensoarele cu scbip sunt supuse în timpul exploatării unor verificări tehnice oficiale periodice
care se efectuează de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
(RSVTI) al deţinătorului.
17
PT R 13-2003
7.2 Data efectuării verificărilor se stabileşte de comun acord de către intreţinător şi deţinător.
7.3 Datele stabilite pentru verificarea ascensoarelor cu schip nu trebuie să depăşească scadenţa
operaţiei de verificare oficială inscrisă în cartea ascensorului cu schip. În caz contrar, ascensorul
cu schip se opreşte din funcţiune de către întreţinător.
7.4 Deţinătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a
verificărilor.
7.5 Autorizarea funcţionării in continuare a ascensorului cu schip se acordă numai dacă la
verificarea tehnică periodică se constată indeplinirea condiţiilor de securitate menţionate in
prescripţia tehnică. Rezultatele verificării se vor consemna intr-un proces-verbal conform
modelului din anexa K, care va fi scris in cartea ascensorului cu schip.
8 AV ARII ŞI ACCIDENTE
8.1 În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de
nesiguranţă a ascensoarelor cu schip precum şi in cazuri de accidente provocate de acestea,
agenţii economici deţinători sunt obligaţi să anunţe, telefonic sau prin fax, in cel mult 24 ore de
la constatare ISCIR – INSPECT IT în a cărei rază de activitate îşi are sediul deţinătorul
ascensorului in vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.
8.2 Deţinătorul ascensorului este obligat să ia toate măsurile necesare astfel ca situaţia produsă de
avarie sau in timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorului de
specialitate al ISCIR – INSPECT IT in a cărei rază de activitate îşi are sediul deţinătorul
ascensorului, cu excepţia cazului când situaţia respectivă ar pune in pericol viaţa persoanelor
sau ar crea alte situaţii periculoase. Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din
momentul avariei sau accidentului, deţinătorul ascensorului va face fotografii sau schiţe ale
locului unde s-a produs avaria sau accidentul.
8.3 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul ascensorului va
trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive precum şi probe de
materiale, conform dispoziţiilor consemnate in procesul-verbal de constatare.
9 DISPOZIŢII FINALE
9.1 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la proiectarea,
construirea, montarea şi repararea ascensoarelor cu schip, proiectanţii, producătorii, montatorii
şi reparatorii vor putea stabili, pe propria răspundere, soluţii compensatoare motivate
corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea in funcţionare a
ascensoarelor şi să excludă pericolul de avarii sau accidente. Proiectanţii, producătorii,
montatorii şi reparatorii care au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor
factori interesaţi: proiectant, producător, montator, deţinător şi ISCIR – INSPECT.
9.2 Dacă agentul economic autorizat pentru efectuarea lucrărilor menţionate in prescripţia tehnică a
depus documente in baza cărora i s-a eliberat autorizaţia şi acestea sunt neconforme cu
realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
18
PTR13-2003
9.3 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei În
vigoare, mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate. Nerespectarea prevederilor prezentei
prescripţii tehnice referitoare la componentele de securitate conduce inclusiv la retragerea
autorizaţiei acordate.
9.4 Trimiterile tăcute În text la alte reglementări tehnice sau documente normative se referă la
ediţiile în vigoare pe perioada aplicării prezentei prescripţii tehnice.
9.5 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice ,”Prescripţii tehnice privind
proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor cu schip R 8-83 ” îşi
încetează valabilitatea.
9.6 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.
19
PT R 13-2003
ANEXA A
Autorizarea agenţilor economici pentru executarea lucrărilor de proiectare, construire,
montare, reparare, intreţinere şi revizie tehnică a ascensoarelor cu schip
A.l Proiectarea ascensoarelor cu schip
A.l.l Proiectele de construire, montare şi reparare a ascensoarelor cu schip se elaborează de către
agenţi economici de proiectare specializaţi şi autorizaţi de ISCIR-INSPECT. Proiectele pot
fi elaborate şi de către alţi agenţi economici, urmând ca proiectele respective, pentru a putea
fi folosite, să fie, în prealabil, verificate de o unitate de proiectare autorizată de ISCIRINSPECT
şi avizate în conformitate cu prevederile pct. A.I.3.
Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le elaborează că au
respectat prevederile prescripţiilor tehnice specifice în domeniu şi că îndeplinesc prevederile
pct. A.l.3lit. a), b) şi c).
A.l.2 În vederea autorizării, unităţile de proiectare sau agenţii economici care au unităţi de
proiectare pentru lucrările menţionate la pct. A.l.l vor înainta la ISCIR-INSPECT o
documentaţie întocmită în conformitate cu prevederile anexei B.
A.1.3 Agenţii economici autorizaţi, respectiv unităţile de proiectare autorizate, au următoarele
obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului pentru care solicită autorizarea;
b) să numească personal tehnic de specialitate, în număr necesar, care să verifice proiectele
elaborate din punct de vedere al siguranţei în funcţionare şi care să răspundă împreună
cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescripţiei tehnice, semnând proiectele în acest
sens;
c) să adopte soluţii constructive care să permită funcţionarea în condiţii de siguranţă a
ascensoarelor cu schip şi să prevadă în documentaţia tehnică examinările şi încercările ce
trebuie să fie efectuate la agenţii economici producători şi reparatori, la locul de montaj
şi la locul de funcţionare, pentru verificarea parametrilor de siguranţă în funcţionare,
răspunzând de alegerea corectă a acestora şi de respectarea prevederilor prescripţiei
tehnice;
d) să elaboreze, în cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu care să cuprindă principalele
date tehnice şi care să permită verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţă a
ascensoarelor cu schip în timpul execuţiei, la omologare şi la locul de montare pentru
emiterea autorizaţiei de funcţionare în exploatare;
e) să elaboreze instrucţiuni tehnice privind exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea
tehnică a ascensoarelor cu schip, care să servească şi pentru pregătirea personalului de
exploatare, întreţinere, revizie şi verificare;
f) să solicite în scris la ISCIR-INSPECT avizarea conformă a proiectelor elaborate,
prezentând în acest scop desenul tip de ansamblu verificat de personalul tehnic de
specialitate propriu menţionat la lit. b); este interzisă folosirea proiectelor. respectiva
desenului tip de ansamblu, Iară avizul conform al ISCIR-INSPECT:
20
PTRl3-2003
ANEXA A (continuare)
g) să propună, in vederea autorizării de către ISCIR -INSPECT, personalul tehnic de
specialitate care unnează să avizeze conform, in condiţiile precizate in anexa C,
proiectele proprii sau elaborate de unităţi neautorizate, respectiv desenele tip de
ansamblu; orice schimbare a personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIRINSPECT
pentru verificare şi avizare conformă, va fi comunicată la ISCIR-INSPECT şi
va deveni definitivă după confirmarea acesteia;
h) să inregistreze la ISCIR-INSPECT proiectele pe care le avizează conform şi să ţină
evidenţa acestora;
i) să comunice periodic (cel puţin o dată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT, lista proiectelor
elaborate şi avizate conform pentru perioada expirată precum şi lista proiectelor pe care
le vor elabora şi care trebuie să fie avizate conform in perioada următoare;
j) să avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru care primeşte
împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT.
A.l.4 Personalul tehnic de specialitate care verifică proiectele din punct de vedere al siguranţei in
funcţionare, numit de agentol economic de proiectare şi autorizat de ISCIR-INSPECT, are
următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice;
b) să confirme că a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului prin
aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în conformitate cu prevederile anexei C.
A.l.5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT să avizeze conform proiectele
are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit
împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;
b) să confirme avizarea conformă prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în
conformitate cu prevederile din anexa C, precizând şi numărul de exemplare avizate;
c) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A.l.6 Personalul tehnic de specialitate ce unnează a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
avizarea conformă de proiecte trebuie să fie absolvent al unui institut de invăţământ superior
tehnic de specialitate şi să aibă o vechime in specialitate de cel puţin 8 ani, din care cel puţin
3 ani în proiectare sau 5 ani in construcţia, exploatarea sau verificarea ascensoarelor.
A.l.7 În vederea autorizării agenţilor economici de proiectare, in conformitate cu prevederile
prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele inscrise in documentaţia prezentată de unitatea de
proiectare care solicită autorizarea şi situaţia din unitatea respectivă precum şi existenţa
prescripţiilor tehnice specifice in domeniu, intocmind un proces-verbal asupra
constatărilor făcute;
b) să verifice, din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripţiei tehnice,
personalul tehnic de specialitate propus pentru autorizare;
c) să elibereze in baza constatărilor făcute, in cazul indeplinirii condiţiilor de autorizare,
autorizaţia de proiectare conform modelului din anexa D.
21
PT R 13-2003
A.2 Construirea şi montarea ascensoarelor cu schip
A.2.1 În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic care construieşte sau montează
ascensoare va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul o documentaţie
întocmită în conformitate cu prevederile anexei G.
A.2.2 Agenţii economici autorizaţi să execute lucrările de construire şi montare au următoarele
obligaţii şi răspunderi:
a) să execute lucrările de construire şi montare în conformitate cu documentaţia telmică
valabilă la data introducerii în fabricaţie, cu prevederile procesului tehnologic de
execuţie, cu cele cuprinse în Sistemul de Management al Calităţii, după caz, cu cele din
documentaţia de omologare precum şi cu cele din prescripţia telmică, răspunzând de
aplicarea corespunzătoare a acestora pe toată durata prevăzută pentru utilizarea
instalaţiei;
b) să introducă în fabricaţia de serie numai instalaţii omologate cu acordul ISCIRINSPECT
şi să repete încercările de tip asupra instalaţiilor din fabricaţie la intervalele
stabilite cu ocazia omologării sau la cererea inspectorilor de specialitate ai ISCIRINSPECT,
în vederea verificării corespondenţei cu prototipul omologat;
c) să pregătească şi să prezinte instalaţiile şi toate documentaţiile telmice necesare, în
timpul şi la sfârşitul construirii şi montării, la verificările care se efectuează de către
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de către organele proprii autorizate de
ISCIR-INSPECT în acest scop, în condiţiile precizate în anexa C;
d) să folosească la lucrările de construire şi montare pentru elementele sudate tehnologii de
execuţie şi de examinare având la bază proceduri de sudare omologate în conformitate
cu prevederile prescripţiilor telmice specifice în vigoare;
e) să folosească la lucrările de construire şi montare numai personal calificat; sudorii şi
personalul care execută examinările nedistructive vor fi autorizaţi în conformitate cu
prevederile prescripţiilor telmice specifice în vigoare;
1) să întocmească şi să prezinte odată cu ascensorul cu schip documentaţia telmică
prevăzută de prescripţia telmică;
g) să numească personal telmic propriu pentru supravegherea lucrărilor care fac obiectul
autorizării şi responsabil telmic cu sudura, ingineri şi telmicieni de specialitate, în raport
cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat în acest scop de ISCIRINSPECT
IT în raza căreia îşi au sediul; prin Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS), în
sensul prevederilor prescripţiei telmice, se înţelege „Coordonatorul sudor” definit în
standardul SR EN 719; personalul de specialitate ce urmează a fi autorizat de ISCIRINSPECT
ca Responsabil Telmic cu Sudura (RTS) trebuie să aibă o vechime în
domeniul proiectării sau aplicării tehnologiilor de sudare utilizate la construirea,
montarea sau repararea instalaţiilor, după cum urmează:
• minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învăţământ superior telmic;
• minim 5 ani pentru maiştri sau telmicieni, cu specialitatea sudură.
h) să posede prescripţiile telmice specifice domeniului pentru care solicită autorizarea;
i) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru fiecare categorie de lucrări
pentru care au fost autorizaţi; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de ISCIRINSPECT
IT în raza căreia îşi au sediul şi vor cuprinde datele prevăzute în anexa H; la
agenţii economici care au subunităţi în teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un
registru de evidenţă a lucrărilor executate;
22
PTR13-2003
ANEXA A (continuare)
j) să ia măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIRINSPECT,
să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. A.2.3 şi A.2.4
şi să comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi au sediul orice schimbare
a personalului tehnic respectiv, menţionat la lit. g), şi să o definitiveze numai după
confirmarea acestuia de către ISCIR-INSPECT IT; până la definitivarea schimbării
personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrări care fac obiectul autorizaţiei;
k) să comunice periodic (cel puţin odată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia
îşi au sediul necesarul de verificări şi încercări privind:
• prototipurile ascensoarelor cu schip pe care le vor omologa;
• ascensoarele cu schip noi pe care le vor construi, monta, sau repara;
• numărul sudorilor pe care urmează a-i pregăti în vederea autorizării;
să implementeze Sistemul de Management al Calităţii, să elaboreze proceduri de
verificare a calităţii, de control şi încercări specifice şi să le aplice efectiv.
A.2.3 Personalul tehnic autorizat de ISCIR -INSPECT pentru supravegherea lucrărilor de
construire, montare şi verificare a ascensoarelor cu schip are următoarele obligaţii şi
răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţia tehnică şi standardele în domeniu;
b) să verifice introducerea în fabricaţie numai a documentaţiei tehnice de execuţie având
desenul tip de ansamblu avizat conform de către ISCIR-INSPECT sau de către
persoanele din unităţile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT în acest scop;
autorizatia agentilor economici de proiectare trebuie să fie valabilă la data avizării
conforme a proiectelor;
c) să verifice introducerea în fabricaţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la
terminarea construirii, montării sau reparării, din punct de vedere al respectării
prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice de execuţie, şi să supună la
încercări ascensoarele cu schip;
d) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate (cartea ascensoru1ui
cu schip – partea de construcţie sau montare) sub aspectul respectării prevederilor
prescripţiei tehnice precum şi concordanţa ascensorului cu schip cu documentaţia
respectivă;
e) să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele
verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
f) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor executate şi să urmărească ţinerea la zi a
acestora;
g) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A.2.4 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT, suplimentar faţă de cerinţele
din SR EN 719, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice, standardele şi alte
normative în vigoare privind sudarea elementelor instalaţiilor;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în
concordanţă cu procedura de sudare omologată;
c) să verifice documentaţia tehnică de execuţie înainte de lansarea acesteia în fabricaţie
astfel încât soluţiile constructive adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi
verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minimă;
23
PT R 13-2003
ANEXA A (continuare)
d) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază
utilizate în conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condiţiile
tehnologice impuse să se realizeze o îmbinare sudată corectă a instalaţiei;
e) să aibă grijă ca materialele de adaos să fie însoţite de certificatele de calitate prevăzute
de standarde şi să admită introducerea în fabricaţie numai a materialelor de adaos
prevăzute în documentaţia tehnică sau stabilite ca echivalente la omologarea procedurii
de sudare;
f) să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercărilor în vederea
omologării procedurilor de sudare în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
specifice şi să ia măsurile necesare ca la construirea, montarea şi repararea elementelor
ascensoarelor cu schip să se folosească numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor
de sudare omologate;
g) să supravegheze ca materialele de bază introduse în fabricaţie să fie conforme cu
documentaţia tehnică de execuţie;
h) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în fabricaţie materialele de adaos,
luând măsuri pentru preîntâmpinarea eventualelor schimbări faţă de tehnologia elaborată
şi de procedura de sudare omologată;
i) să organizeze, să îndrume şi să verifice activitatea privind specializarea şi autorizarea
sudorilor şi să ţină evidenţa lucrărilor efectuate de aceştia, în conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice specifice;
j) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate pe fluxul tehnologic de
execuţie, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea
îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea ascensoru1ui cu schip;
k) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să ia
măsurile corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor în viitor;
1) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedurilor de sudare omologate;
m) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A.2.S în vederea autorizării agenţilor economici de construire sau de montare, în conformitate cu
prevederile prescrlpţiei tehnice, ISCIR -INSPECT
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia prezentată de agenţii economici
care solicită autorizarea şi situaţia existentă la aceştia;
b) să verifice personalul tehnic de specialitate propus privind pregătirea în domeniu şi
cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR;
c) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice ISCIR în domeniu;
d) să întocmească un proces-verbal asupra constatărilor făcute privind verificările
prevăzute la lit. a), b) şi c).
A.2.6 în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de prescripţia tehnică şi pe baza
constatărilor făcute în conformitate cu prevederile pct. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa 1.
24
PTR13-2003
ANEXA A (sffirşit)
A.3 Întreţinerea, revizia tehnică şi repararea ascensoarelor cu schip
A.3.1 În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia îşi are sediul o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu prevederile
anexei G.
A.3.2 Agenţilor economici autorizaţi să execute întreţinerea, reVIZIa tehnică şi repararea
ascensoarelor cu schip le revin sarcinile prevăzute la pct. A.2.2. (cele specifice domeniului
de autorizare) precum şi unnătoarele:
a) să fie dotaţi cu mijloace tehnice corespunzătoare în vederea înlăturării operative a
deranjamentelor care se pot ivi în exploatare şi să ţină evidenţa deranjamentelor
respective;
b) să prezinte ascensoarele cu schip la verificarea tehnică oficială la scadenţă sau ori de
câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
c) să oprească din funcţiune ascensoarele cu schip dacă în timpul exploatării apar deficienţe
care pot avea ca unnare avarii sau accidente;
A.3.3 Reparaţiile executate la instalaţiile de categoria celor care nu trebuie să fie verificate de
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor anexei J, vor fi
efectuate numai de agenţi economici autorizaţi să execute astfel de reparaţii.
A.3.4 Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea lucrărilor de
întreţinere, revizie tehnică şi reparare a ascensoarelor cu schip îi revin, conform specificului
său de activitate, sarcinile prevăzute la pct. A.2.3 (cele specifice domeniului de autorizare)
precum şi următoarele:
a) să ia măsuri pentru oprirea din funcţiune a ascensoarelor cu schip care nu mai prezintă
siguranţă în exploatare, anunţând aceste opriri la ISCIR -INSPECT IT în raza căreia se
află montat ascensorul;
b) să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalul de întreţinere
şi reparare a ascensoarelor cu schip, consemnând rezultatele într-un proces-verbal;
c) să verifice, prin sondaj, ţinerea la zi a registrelor de supraveghere a ascensoarelor,
completarea corectă a acestora şi consemnarea sub semnătură în acestea;
d) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR -INSPECT IT.
A.3.S Responsabilului tehnic cu sudura, autorizat de ISCIR-INSPECT, ii revin obligaţiile şi
răspunderile prevăzute la pct. A.2.4.
A.3.6 În vederea autorizării agenţilor economici de întreţinere, revizie tehnică şi reparare a
ascensoarelor cu schip şi în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice, ISCIRINSPECT
IT îi revin sarcinile prevăzute la pct. A.2.5.
A.3.7 În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de prescripţia tehnică şi pe baza
constatărilor făcute în conformitate cu prevederile pct. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa 1.
25
PT R 13-2003
ANEXAB
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a proiecta
ascensoare cu schip
Documentaţia se întocmeşte de către agentul economic solicitant şi se înaintează la ISCIRINSPECT.
Documentaţia care va fi constituită din:
a) adresă (domeniul solicitat, documente anexate etc.);
b) acte agent economic (copie):
– statut ( actul constitutiv) actualizat;
– certificat de înmatriculare;
– certificat de înregistrare fiscală sau CUI (cod unic de înregistrare fiscală).
c) procedură privind modul de executare a activităţii de proiectare (organizare şi
responsabilităţi, prescripţii tehnice, standarde şi normative de proiectare specifice
domeniului de proiectare solicitat);
d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);
e) deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare (original);
f) curriculum vitae pentru personalul propus pentru autorizare (original);
g) documentele de studii şi calificare pentru personalul propriu propus pentru
autorizare (în original şi o copie);
h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se solicită
autorizarea (original).
NOTĂ: În cazul existenţei unor subunităţi (filiale, ateliere etc) pentru care se solicită
autorizarea şi care au un alt sediu decât agentul economic solicitant, se vor indica
adresele acestora şi, după caz, datele menţionate la aliniatele a), d), e), f), şi g).
26
PTRl3-2003
ANEXAC
Verificarea şi autorizarea ascensoarelor cu schip
C.l Verificarea proiectării
C.l.l Verificările în faza de proiectare constau din:
a) verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile
prescripţiei tehnice;
b) avizarea conformă a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor
prescripţiei tehnice.
Această avizare va consta din avizarea desenului tip de ansamblu, la tenninarea execuţiei,
reparaţiei (numai când se modifică proiectul iniţial) etc. a ascensorului cu schip, cuprinzând
toate modificările introduse în timpul acestora în desenul tip de ansamblu care va fi introdus în
cartea ascensorului cu schlp – partea de construcţie.
După avizarea conformă a desenului tip de ansamblu acesta se va înregistra la ISCIRINSPECT,
Iară de care nu se poate acorda autorizaţia de funcţionare a ascensorului cu schlp.
Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIR-INSPECT IT pe teritoriul
căreia se află unitatea de proiectare respectivă.
C.l.2 Verificarea proiectelor, în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile prescripţiei
tehnice, se efectuează de către agenţii economici de proiectare autorizaţi de ISCIRINSPECT
conform prevederilor anexei A. În acest scop agenţii economici de proiectare
autorizaţi vor numi personal de specialitate care să efectueze verificarea pieselor scrise şi
desenate ale proiectului. Confirmarea verificării se va face pe desenul tip de ansamblu,
consemnându-se pe acesta prin ştampilare pe original şi copii, următoarele:
– Denumirea agentului economic de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT
-” Verificat, corespunde prescripţiei tehnice PT R 13-2003″
– Numele şi prenumele, _____________ _
– Data
-Semn~ă~tura––––
C.l.3 Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu, cu privire la respectarea prevederilor
prescripţiei tehnice, se efectuează de către ISCIR-INSPECT. Avizarea conformă de către
ISCIR-INSPECT se va efectua numai după verificarea proiectelor respective de către o
unitate autorizată de ISCIR-INSPECT. Această avizare conformă se poate efectua şi de către
personalul propriu de specialitate din unităţile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT în
acest scop conform prevederilor anexei A, dar numai cu acordul scris al ISCIR -INSPECT.
C.l.4 Confirmarea avizării conforme pe desenul tip de ansamblu se face consemnându-se prin
ştampilare pe un număr de exemplare (minim 2 copii) inclusiv originalul, următoarele:
a) în cazul în care avizarea se face de către ISCIR-INSPECT:
AVIZAT conform
ISCIR-INSPECT
Numele, ____ :::-_::-_ Prenumele _______ _
Data,__________ Semnătura~ _____ _
27
PT R 13-2003
ANEXA C (continuare)
b) in cazul in care avizarea se face de către personalul propriu de specialitate din unităţile de
proiectare, autorizat de ISCIR -INSPECT şi împuternicit in scris de ISCIR -INSPECT pentru
proiectul respectiv:
AVIZAT conform
AUTORIZAT ISCIR
Denumirea unităţii=-===::-::–-:-__ –-:–:-____ –-:-_______ _
Scrisoarea ISCIR-INSPECT de împuternicire nr. / ______ _
Numele Prenumele _______ _
Dam.__________ S~ătura~ _____ _
C.1.S Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu este valabilă până la modificarea acestuia ca
urmare a modificării prescripţiei tehnice , a modificărilor interveuite in diferite faze de
asimilare (prototip, serie zero, serie) sau a modernizării ascensorului cu scbip . în cazul
întreruperii fabricaţiei mai mult de un an, proiectul trebuie să fie reavizat conform la
reluarea acesteia.
C.1.6 Agentul economic în cadrul căruia se avizează conform desenele tip de ansamblu va reţine
câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi inscrise intr-un registru de evidenţă conform
modelului din anexa F.
C.1.7 Avizarea conformă a proiectelor, respectiva desenelor tip de ansamblu, pentru ascensoarele
cu scbip care se procură din import se va face de către ISCIR-INSPECT, după ce, in
prealabil, acestea au fost verificate prin grija solicitantului, in ceea ce priveşte concordanta
cu prevederile prescripţiei tehnice, de către un agent economic de proiectare autorizat de
către ISCIR-INSPECT.
C.2 Verificarea construirii, montării şi reparării ascensoarelor cu schip
C.2.1 Verificarea in timpul şi la terminarea construirii, montării şi reparării instalaţiilor se execută
de către inspectorii de specialimte ai ISCIR -INSPECT IT sau de către personalul propriu de
specialimte de la agentul economic producător, monmtor sau reparator, autorizat in acest
scop conform prevederilor anexei A şi împuteruicit în scris de ISCIR-INSPECT IT.
Instalaţiile care se verifică de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT in unităţile
constructoare, monmtoare sau reparatoare se smbilesc de ISCIR -INSPECT IT. Celelalte
instalaţii se verifică de către personalul autorizat din unităţile respective, în baza acordului
scris al ISCIR-INSPECT IT.
C.2.2 Rezulmtele verificărilor vor fi consemnate de persoanele care le-au efectuat astfel:
a) pentru verificările efectuate pe parcursul execuţiei, montării şi reparaţiei precum şi pentru
verificările execumte la terminarea montării şi reparaţiei se vor incheia documente de
verificare (procese-verbale, buletine etc.).
b) pentru verificările finale efectuate la terminarea construirii, montării (in cazul in care
montarea se execută la unimtea constructoare) sau reparaţiei cu bune rezulmte se va s~a
şi cartea instalaţiei-partea de construcţie (documentaţia de montare/documenmţia de
reparaţie), conform prevederilor prescripţiei tehnice.
28
PTR13-2003
ANEXA C (continuare)
C.3 Autorizarea funcţionării ascensoarelor cu schip
C.3.1 La prima punere in funcţiune
C.3.1.1 Ascensoarele cu schip pot fi date în exploatare numai după verificarea tehnică oficială şi
eliberarea autorizaţiei de funcţionare de către ISCIR-INSPECT IT.
C.3.1.2 Verificarea tehnică oficială la punerea în funcţiune, în vederea autorizării de funcţionare,
are ca scop să stabilească dacă:
a) documentaţia tehnică, cartea ascensorului cu schip – partea de construcţie şi partea de
montaj este completă şi corespunde cu instalaţia;
b) ascensorul cu schip a fost executat, echipat şi montat în conformitate cu prescripţia
tehnică;
c) ascensorul cu schip, supus încercărilor şi verificărilor prevăzute în prescripţia tehnică,
a corespuns şi funcţionează normal;
d) este asigurată întreţinerea, revizia tehnică şi supravegherea corespunzătoare şi dacă
personalul de deservire este instruit;
e) instalaţia electrică este prevăzută cu dispozitivele de protecţie necesare şi cu
inscripţiile necesare;
t) sunt prevăzute marcările, plăcuţele de fabricaţie şi de avertizare, conform prescripţiei
tehnice.
C.3.1.3 Verificarea tehnică oficială constă din:
a) verificarea principalelor elemente componente ale instaiaţiei;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină ( statice şi dinamice);
d) alte încercări.
C.3.1.4 Verificarea principalelor elemente componente ale instalaţiei constă din verificarea
corespondenţei acestora cu documentaţia tehnică de execuţie şi de montaj respectiv cu
desenul tip de ansamblu şi cu prevederile prescripţiei tehnice. Dacă rezultatele verificărilor
sunt corespunzătoare se vor efectua încercările îu gol.
C.3.1.5 încercările în gol se efectuează prin manevrarea ascensorului cu schip, fără sarcină. Cu
această ocazie se verifică funcţionarea componentelor de securitate. Dacă rezultatele
încercărilor în gol au corespuns se vor efectua încercările în sarcină.
C.3.1.6 Încercarea statică se efectuează cu schipul ridicat la 100 mm de la poziţia limită
inferioară, timp de 10 minute, încărcat cu o sarcină mai mare cu 50% decât sarcina
nominală. La încercarea statică se verifică soliditatea fixării cablurilor, alunecarea
cablurilor în şanţurile roţii de fricţiune, comportarea schipului propriu-zis, suspensia
acestuia şi a contragreutăţii, comportarea construcţiei portante şi siguranţa funcţionării
frânei.
29
PT R 13-2003
ANEXA C (continuare)
C.3.1. 7 Încercarea statică a ascensoarelor cu schip acţionate hidraulic se efectuează cu schipul in
poziţia limită superioară, incărcat cu o sarcină mai mare cu 50% decât sarcina nominală,
timp de 10 minute; coborârea schipului în acest interval de timp nu trebuie să fie mai mare
de 100 mm.
C.3.1.8 Încercarea dinamică se efectuează cu schipul încărcat cu sarcina nominală şi apoi cu o
sarcină mai mare cu 10% decât sarcina nominală şi constă din executarea repetată a tuturor
manevrelor admise, verificându-se funcţionarea normală a instalaţiei in condiţiile pentru
care a fost proiectată; de asemenea, în cadrul acestei încercări, se verifică şi componentele
de securitate. După incercarea dinamică se verifică comportarea schipului propriu-zis,
suspensia acestuia şi a contragreutăţii precum şi funcţionarea in condiţii de siguranţă a
frânei.
C.3.1.9 Verificarea dispozitivelor de prindere pe glisiere, a dispozitivelor de limitare a vitezei de
coborâre in caz de spargere a conductelor precum şi verificarea etanşeităţii instalaţiei
hidraulice, după caz, se efectuează cu schipul incărcat cu o sarcină mai mare cu 10% decât
sarcina nominală.
În timpul incercărilor statice şi dinamice este interzis accesul persoanelor in benă; sarcina
de încercare trebuie să fie constituită numai din greutăţi.
C.3.1.10 Dacă rezultatele verificării tehnice oficiale sunt corespunzătoare, inspectorul de
specialitate al ISCIR-INSPECT IT intocmeşte procesul verbal prin care se autorizează
funcţionarea ascensorului cu schip. Procesul verbal se intocmeşte in cartea ascensoruluipartea
de exploatare conform modelului din anexa K. Dacă rezultatele sunt
necorespunzătoare, deficienţele se consemnează in procesul-verbal şi nu se acordă
autorizaţia de funcţionare.
C.3.1.11 In funcţie de condiţiile şi regimul de funcţionare, gradul de complexitate al ascensorului
cu schip, precum şi de capacitatea tehnică a deţinătorului de a asigura o supraveghere
corespunzătoare în timpul exploatării, prin procesul-verbal de autorizare se stabilesc
parametrii funcţionali şi scadenţa (luna, anul) următoarei verificări, care nu va fi mai mare
de 2 ani. La ascensoarele cu schip incluse in linii tehnologice (ca de exemplu cele care
deservesc furnale sau cuptoare de var), verificarea tehnică se va efectua ţinând seama şi de
prevederile instrucţiunilor de exploatare elaborate de proiectantul general al liniei
tehnologice, iar scadenţa următoarei verificări se stabileşte conform planului de opriri a
liniei tehnologice respective (cu ocazia reparaţiilor capitale), dar nu mai mare de 7 ani.
C.3.1.12 Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare in următoarele cazuri:
a) cartea ascensorului-partea de construcţie şi de montaj lipsesc sau sunt incomplete;
b) lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate;
c) frâna funcţionează defectuos;
d) sistemul de semnalizare optică şi acustică este incomplet sau funcţionează defectuos;
e) instalaţia electrică este executată defectuos şi prezintă pericol de electrocutare;
30

Click pentru continuare