PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, EXPLOATAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A TRAPELOR DE SCENĂ, TRAPELOR DE DECORURI SI INSTALATILOR DE CORTINE TINE PENTRU COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT partea 1

– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 18-2003
Descarca PDF cu REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ- PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PTR 18-2003

 

-ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 18 – 2003 Ediţia 1

PTR18-2003
Scopul principal al prescripţillor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea
aplicării întocmai a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea
protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.
Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care proiectează,
construiesc, montează, repară, întreţin, deţin, exploatează sau verifică trape de scenă,
trape de decoruri şi instalaţii de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a acesteia.
ISCIR
Str. Sf. Elefterie ill. 47-49, sector 5
BUCUREŞTI WWW.ISCIT.ro
Cod: 726111
Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Fax: (+4021) 411.98.70
E-mail: iscir@fx.ro
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice
publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfIlmare etc.) este
interzisă dacă nu există acordul scris al ISeIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ediţiei
oficiale tipărite.
2
PTR 18-2003
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 18-2003
CERINŢE TEHNICE
PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA,
EXPLOATAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A TRAPELOR DE SCENĂ,
TRAPELOR DE DECORURI ŞI INSTALAŢIILOR DE CORTINE PENTRU
INCENDIU DIN SĂLILE DE SPECTACOLE
Aprobată cu Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. ___ _
din , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1,
nr. din _____ _
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE
RIDICAT
-ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 18 – 2003 Ediţia 1
3
PTR18-2003
Membrii Comitetului Tehnic CT-R-02 care au participat la elaborarea prezentei
prescripţii telmice :
Preşedinte: Ing. Alexandru Hârţan
Membri :
Ing. Ionel Dumitriu- Responsabil de carte
Ing. Aristotel Costea
Ing. Mihai-Costel Iordache
Ing. Leonard-Alexandru Popescu
Consultanţă juridică: Consilier Alexandru Păcurar
4
1 Generalităţi
1.1 Scop
CUPRINS
1.2 Clasificarea trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu
PTR 18-2003
Pagina
7
7
7
1.3 Domeniu de aplicare 7
1.4 Referinţe normative 8
1.4.1 Legi şi hotărâri 8
1.4.2 Standarde „”mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmm””mmmmm. 8
1.5 Tenneni şi defmiţii 9
1.6 Abrevieri.” mm””.”””” •• „””” ••• m •••••• „””” •• „””” •• „”””””””””mmm” „”” „”””””””””””””””” mmm”mmm” mmm””””””””””” mmm”mmm” „”””” „””””””” „””” „.””””””” „””””” „””””””” „””” 11
2 Proiectarea 11
3 Construirea 12
4 Componente de securitate 24
5 Echipamentul electric 27
6 ~arcarea 29
7 ~ontarea 30
8 Punerea în funcţiune 32
9 Exploatarea 35
9.1 Supravegherea 35
9.2 Manevrarea 36
9.3 Întreţinerea şi revizia 36
9.4 Repararea 38
IOA varii şi accidente 38
11 Dispoziţii fmale 39
Anexa A
AnexaB
AnexaC
AnexaD
AnexaE
– Autorizarea agenţilor economici pentru executarea
lucrărilor de proiectare a trapelor şi instalaţiilor de cortine
pentru incendiu
– Autorizarea agenţilor economici pentru executarea
lucrărilor de construire, montare, reparare, întreţinere şi
revizii tehnice a trapelor şi instalaţiilor de cortine __ ~43
– Cartea trapei – partea de construcţie „‘”0″”””‘ ‘ ‘”” „””””‘””” __~ 48
– Cartea cortinei pentru incendiu – partea de construcţie 57
– ~odel de proces- verbal de recepţie internă „”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” „”””””””””””””””””””””””””””” 66
5
PTR18-2003
CUPRINS (sfârşit)
Anexa F – Model de registru de evidenţă a instalaţiilor
Anexa G – Verificarea şi autorizarea trapelor şi instalaţiilor de
cortină pentru incendiu
Anexa H – Model de proces-verbal de verificare
Anexa 1 – Verificarea reparaţiilor trapelor şi instalaţiilor de cortine
Pagina
___ 67
pentru incendiu 76
Anexa J – Model de registru de supraveghere al trapei (cortinei) „”””w, ___ ~ 79
Anexa K – Model de decizie pentru numirea personalului tehuic de
specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de
construire, montare, întreţinere, revizie tehnică şi reparare
trape (cortine) sau a responsabilului cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
Anexa L – Model de autorizaţie pentru responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor(RSVTI)
Anexa M – Metodologie pentru instruirea personalului manevrant al
81
82
trapelor sau instalaţiilor de cortine pentru incendiu 84
Anexa N – Model de autorizaţie pentru proiectare,,~~~ _____ ~~ _ ~ 88
Anexa O – Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea
autorizaţiei de a efectua lucrări de construire, montare,
întreţinere, revizie tehuică şi reparare trape şi instalaţii de
cortine pentru incendiu
Anexa P – Model de autorizaţie de construire, montare, reparare,
întreţinere şi revizie
Anexa R – Registru de avizări conforme proiecte
Anexa S – Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire, montare
şi reparare trape şi instalaţii de cortine pentru incendiu
Anexa T – Programa analitică pentru cursul de pregătire În vederea
instruirii manevranţilor trapelor sau instalaţiilor de cortine
89
92
~ _ 93
94
pentruincendiu~ _____________________ 95
Anexa U – Model carnet pentru instruirea manevranţilor care
deservesc trape şi instalaţii de cortine pentru incendiu
Anexa V – Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice
97
100
Modificări după publicare ,~~~~~~~~~~_~~~,~~~_~_~~~~.~ __ ~_~ ___ ~._101
6
PTR 18-2003
1 GENERALITĂŢI
1.1 Scop
Prezenta prescripţie tehnică face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la
trape de scenă, trape de decoruri şi instalaţii de cortine pentru incendiu din sălile de
spectacole denumite în continuare „trape”, „cortine” sau „instalaţii”.
Autoritatea tehnică ce asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta
prescripţie tehnică este ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului M. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridică
in subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor având ca principal obiect de activitate
asigurarea in numele statului a protecţiei utilizatorilor şi securitatea în funcţionare pentru
instalaţiile în categoria cărora se integrează şi trapele de scenă, trapele de decoruri şi
instalaţiile de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole.
Documentele, documentaţia tehnică precum şi inscripţionările privind informarea şi
avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.
1.2 Clasificare
1.2.1 Trapele de scenă se clasifică astfel:
a) după amplasare:
trape montate în casa scenei;
trape montate in sală;
trape montate in buzunarele scenei.
b) după modul de acţionare:
cu acţionare manuală;
cu acţionare mecauică (electrică, hidraulică, pneumatică etc.);
cu acţionare mitxtă (manuală şi mecauică).
1.2.2 Instalaţiile de cortine pentru incendiu se execută numai cu acţionare mixtă (manuală şi
mecauică).
1.3 Domeniu de aplicare
Prezenta prescripţie tehnică se aplică trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor
de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole.
Instalaţiile care nu fac obiectul prescripţiei sunt menţionate în anexa X.
7
PTR18-2003
1.4 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la acte legislative,
standarde, prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale.
1.4.1 Legi şi hotărâri
Hotărârea Guvernului M. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat
Legea M. 90/1996 privind protecţia muncii
Legea M. 10/1995 privind calitatea in construcţii
1.4.2 Standarde
• SREN719:1995
• SREN757:1998
• SR EN 1600:2000
• SR EN 10113/1:1995
• STAS 500/1-89
• STAS 500/2-80
• STAS 112511-91
• STAS 1125/6-90
• STAS 1126-87
• STAS 6168-90
• STAS 7194-79
• STAS 8183-80
• STAS 8324-86
• STAS R 8542-79
• STAS 10108/1-81
• STAS 12604/5-90
Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea
manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată.
Clasificare
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea
manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare.
Clasificare
Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii sudabile cu
granulaţie fină. Partea 1: Condiţii generale de livrare
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii tehnice
generale de calitate
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Mărci
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc
electric. Condiţii tehnice generale de calitate
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcarea prin
sudare. Condiţii tehnice de calitate
Sudarea metalelor. Sârmă plină de oţel pentru sudare
Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de salvare în caz de
incendiu. Prescripţii generale
Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general. Mărci şi condiţii
tehnice de calitate
Oţellaminat la cald. Profile din oţel silicios
Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice
Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru
proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel
Protecţia impotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe.
Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare
8
• STAS 6221-89
• SREN 1363/1:2001
• SR EN 1363/2:2001
• STAS 7771/2-82
1.5 Termeni şi definiţii
PTR 18-2003
Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. llwninatul
natural al încăperilor. Prescripţii de calcul
încercări de rezistenţă la foc. Partea 1 :Condiţii generale
încercări de rezistenţă la foc. Partea 2: Proceduri alternative şi
suplimentare
Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Determinarea rezistenţei
la foc a uşilor
1.5.1 autorizarea funcţionării – ansamblu de activităţi de verificare tehnică şi validare a
rezultatelor măsurărilor şi încercărilor funcţionale efectuate la punerea în funcţiune
iniţială a trapelor (cortinelor) sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora, în
scopul confirmării îndeplinirii condiţiilor de securitate în funcţionare a trapelor
(cortinelor) montate la deţinători. Se efectuează de către ISCIR-1NSPECT IT sau de către
RSVTI, autorizat de ISCIR-1NSPECT IT;
1.5.2 componente de securitate – componente omologate/certificate care au rolul să asigure
funcţionarea trapei de scenă, trapei de decoruri, precwn şi a cortinei pentru incendiu fără
pericol de avarii sau accidente;
1.5.3 deţinătorul trapei(cortinei) – persoană fizică sau juridică care are trape (cortine) în
proprietate directă sau în altă formă de posesie;
1.5.4 contragreutate – un ansamblu format din mai multe elemente suspendate de cablul de
tracţiune şi care asigură echilibrarea sarcinii;
1.5.5 glisiere – elemente rigide care asigură ghidarea cabinei sau contragreutăţii;
1.5.6 instalaţia de cortină pentru incendiu – instalaţia cu funcţionare intermitentă, care
serveşte la ridicarea sau coborârea pe verticală a unei cortine metalice rezistente la foc,
ghidată pe glisiere rigide sau pe alte sisteme , care să permită respectarea prevederilor din
prescripţia tehnică; cortina pentru incendiu se foloseşte pentru separarea scenei de restul
încăperilor, împiedicând în caz de incendiu, trecerea flăcărilor şi a fumului.
1.5.7 limitator de viteză – componentă de securitate care la depăşirea unei viteze stabilite
acţionează paracăzătoarele şi comandă oprirea platformei trapei;
1.5.8 manevrant trapă (cortină) – persoană instruită special care manevrează trape de scenă
sau instalaţii de cortine pentru incendiu;
1.5.9 organism de inspecţie – ISCIR – 1NSPECT, organism pentru supravegherea ŞI
verificarea tehnică în funcţionare a trapelor (cortinelor);
9
PTR18-2003
1.5.10 paracăzător –componentă de securitate destinată să oprească şi să menţină oprită pe
glisiere platforma trapei sau contragreutatea în cazul depăşirii vitezei;
1.5.11 platforma trapei de decoruri- este formată dintr-o platformă lungă ce circulă pe glisiere
rigide printr-un puţ care prin rafturile amplasate pe părţile lungi ale acestuia, constituie şi
depozit pentru decoruri rulate; acţionarea poate fi manuală, mecanică sau mixtă;
1.5.12 platforma trapei de scenă – partea componentă a trapei de scenă formată dintr-un schelet
metalic prevăzut în partea superioară cu o podea;
1.5.13 portalul cortinei pentru incendiu – scheletul de rezistenţă în formă de cadru, care susţine
cortina pentru incendiu, iar uneori şi contragreutăţile şi elementele de suspendare ale
acestora;
1.5.14 portalul scenei- construcţia din pereţi antifoc care mărgineşte golurile scenei înspre sala
de spectacol sau încăperile laterale (buzunarele scenei);
1.5.15 proiectant – persoană juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării trapelor sau a
instalaţiilor de cortine şi a proiectelor de reparaţii la acestea;
1.5.16 puţ – spaţiu în care se deplasează platforma trapei sau a grupului de trape, contragreutăţi1e
trapei sau contragreutăţile cortinei pentru incendiu;
1.5.17 revizie tehnică curentă – ansamblu de operaţii de control a stării unei instalaţii menite să
corecteze eventualele abateri de la starea de funcţionare normală şi să preîntâmpine
apariţia unor defecte majore. Activitatea se efectuează numai de către agenţi economici
autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT;
1.5.18 sarcina nominală – masa pentru care trapa a fost dimensionată, exprimată în kg ; sarcina
nominală la trapa de scenă mai poate fi exprimată şi în număr de persoane, în care caz se
consideră masa medie a unei persoane egală cu 75 kg; prin sarcina nominală a cortinei
pentru incendiu se înţelege diferenţa dintre masa cortinei pentru incendiu şi masa
contragreutăţii (carul de greutăţi);
1.5.19 tampon – componentă de securitate aflată în fundătura puţului sau la nivelul minim atins
destinată pentru a prelua şocul la depăşirea limitei inferioare a cursei de către trapă sau
cortină;
1.5.20 trapa de decoruri – instalaţie de ridicat pe verticală, cu funcţionare intermitentă, care are
o platformă ghidată pe glisiere rigide sau pe alte sisteme, care să permită respectarea
prevederilor prescripţiei tehnice; pe platformă se transportă decoruri sau materiale între
nivelul scenei şi nivelurile inferioare; transportul persoanelor pe platforma trapei de
decoruri este interzisă;
10
PTR 18-2003
1.5.21 trapa de scenă- instalaţie de ridicat pe verticală cu funcţionare intermitentă, care are o
platformă ghidată pe glisiere rigide sau pe alte sisteme, care să permită respectarea
prevederilor prescripţiei tehnice; trapele de scenă servesc la montarea pe suprafaţa lor a
decorurilor, susţinerea culisantelor cu decoruri, ridicarea sau coborârea persoanelor
(actori, figuranţi) sau a decorurilor pentru a se obţine diferite efecte de scenă;
1.5.22 verificare tehnică periodică – activitate solicitată de deţinător, la intervale predeterminate
sau ori de câte ori deţinătorul consideră necesar, pentru a se asigura că instalaţia pe care o
deţine şi utilizează satisface cerinţele de funcţionare în siguranţă; activitatea cuprinde un
ansamblu de verificări şi încercări menite să constate starea de funcţionare în condiţii de
siguranţă a instalaţiei şi că aceasta îşi îndeplineşte rolul funcţional conform specificaţiilor
producătorului. Activitatea se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT sau, după caz, de
către RSVTI autorizat şi imputernicit de ISCIR-INSPECT IT în acest sens;
1.5.23 viteza nominală -viteza de calcul (exprimată în în metri pe secundă) a trapei încărcată cu
sarcina nominală în timpul urcării; la cortine pentru incendiu, viteza nominală este viteza
de calcul la coborâre; viteza nominală a trapelor este maximum 0,5 m/s, iar viteza
nominală a cortinelor pentru incendiu, va fi stabilită în aşa fel încât să se asigure
coborârea ei în cel mult 40 secunde.
Termenii şi definiţiile menţionate anterior se aplică numai în sensul prezentei prescripţii
tehnice.
1.6 Abrevieri
• IT – Inspecţia Teritorială
• PT – Prescripţie tehnică
• RSVTI – Responsabil cu supravegherea şi verificarea telmică a instalaţiilor
• RTS – Responsabil Telmic cu Sudura
2 PROIECTAREA
2.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea trapelor de scenă, trapelor
de decoruri şi instalaţiilor de cortine este asigurarea funcţionării acestora în condiţii de
securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută în documentaţia telmică.
2.2 Proiectele pentru construirea, montarea şi repararea trapelor de scenă, trapelor de
decoruri şi instalaţiilor de cortine trebuie să fie elaborate de agenţi economici de
proiectare autorizaţi de ISCIR -INSPECT. Proiectele trapelor şi instalaţiilor de cortine
pentru incendiu pot fi elaborate şi de către alţi agenţi economici de proiectare, cu condiţia
ca proiectele respective-pentru a putea fi folosite să fie verificate de un agent economic
de proiectare autorizat. Condiţiile privind autorizarea agenţilor economici de proiectare
precum şi obligaţiile şi răspunderile acestora sunt prevăzute în anexa A.
11
PTR18-2003
2.3 Proiectantul trebuie să-şi asume responsabilitatea privind concepţia soluţiilor
constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenţă al tuturor elementelor
instalaţiilor şi componentelor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi pentru
stabilirea metodelor pentru încercări şi verificări tehnice.
2.4 Trapele de scenă, trapele de decoruri şi instalaţiile de cortine pentru incendiu, se
consideră instalaţii unicat şi se vor executa numai pe baza unor proiecte elaborate pentru
fiecare instalaţie în parte.
3 CONSTRUIREA
3.1 Prevederi generale
3.1.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă construirea trapelor de scenă, trapelor de
decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu este asigurarea funcţionării în condiţii
de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută în documentaţia tehnică a acestora.
3.1.2 Trapele de scenă, trapele de decoruri şi instalaţiile de cortine trebuie să fie construite
numai de agenţi economici autorizaţi ISCIR-INSPECT. Condiţiile privind autorizarea
agenţilor economici pentru construire (producător) precum şi obligaţiile şi răspunderile
acestora sunt prevăzute în anexa B.
3.1.3 Agentul economic care a construit trapa de scenă sau de decoruri (producător) va
completa şi preda beneficiarului „Cartea trapei – partea de construcţie”, conform
modelului din anexa C. Agentul economic care a construit instalaţia de cortină pentru
incendiu (producător) va completa şi preda beneficiarului „Cartea cortinei – partea de
construcţie”, conform modelului din anexa D.
3.1.4 Cartea trapei (cortinei)- partea de construcţie se completează de către producător, pe
răspundere proprie, pentru fiecare instalaţie în parte.
3.1.5 Cartea trapei (cortinei) – partea de construcţie va purta un număr de evidenţă din registrul
firmei constructoare care trebuie înscris ca număr de fabricaţie pe plăcuţa indicatoare a
instalaţiei care se află pe carcasa troliului, sau în alt loc vizibil.
3.1.6 La lucrările de construire, montare şi reparare se vor respecta Normele Tehnice de
protecţia muncii specifice şi Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor
valabile pe teritoriul României.
3.2 Puţul
3.2.1 Pereţii ‘puţului trapelor pot fi:
a) neteZl, astfel încât să se excludă posibilitatea accidentării persoanelor aflate pe
platformă;
12
PTR 18-2003
b) cu pasarele pentru a se asigura accesul pe trapele de scenă;
c) cu rafturi pentru decoruri, la trapele de decoruri.
La trapele de scenă în care accesul pe platformă este asigurat de pe pasarele situate sub
nivelul scenei, puţul va fi executat cu pereţi compacţi sau din plasă de sârmă cu diametru!
sârmei de cel puţin 2 mm avînd ochiuri cu latura de cel mult 30 mm.
3.2.2 În cazul în care sub nivelul scenei sunt prevăzute prin proiect pasarele care asigură şi
accesul la trapa de scenă sau rafturi pentru trapa de decoruri, proiectantul va preciza
condiţiile de protecţia muncii, condiţii ce vor fi însuşite de beneficiar înainte de intrarea
proiectului în execuţie.
Este interzisă punerea în execuţie a proiectului respectiv, în cazul în care beneficiarul nu
a fost de acord cu acesta.
3.2.3 Separarea spaţiului în care este montată trapa, sau grupul de trape, de restul încăperilor de
sub scenă, se va face conform prevederilor din proiect şi a actelor normative în vigoare
care reglementează astfel de lucrări.
3.2.4 Contragreutăţile trapelor sau ale cortinei pentru incendiu, vor avea puţuri proprii.
3.2.5 Puţul contragreutăţilor trapei sau al cortinei pentru incendiu, va fi executat din pereţi
compacţi, sau din plasă de sîrmă, cu diametru! sîrmei de cel puţin 2 mm aVÎnd ochiuri cu
latura de cel mult 15 mm. Acestea vor fi prevăzute cu uşi de vizitare cel puţin la partea
inferioară, pentru revizie, întreţinere, reparaţie şi verificare.
3.2.6 Puţul trebuie să fie suficient de rezistent şi rigid, astfel încât să nu snfere nici o
deformaţie permanentă la acţiunea unor eforturi normale sau accidentale, cauzate de
contragreutăţile, respectiv de platformă sau cortină. Eforturile transmise de cortină, se iau
în considerare în cazul când glisierele acesteia sunt fixate pe unul din pereţii puţului
contragreutăţilor.
3.2.7 Se admite ca sub planşeu! inferior al puţului să existe încăperi cu diverse destinaţii sau
spaţiu circulant pentru persoane, dacă prin proiect s-a prevăzut planşeul inferior al puţului
cu piese de rezistenţă care să suporte (fără să producă distrugeri clădirii) lovitura
provocată de căderea liberă a contragreutăţii, a trapei sau a cortinei pentru incendiu, de la
înălţimea cea mai mare.
În cazul folosirii planşeului consolidat, este necesar să se prezinte organelor de verificare,
cu ocazia autorizării de funcţionare, un act de garanţie, din partea firmei care a executat
lucrarea, că a respectat prevederile din proiect.
3.2.8 Iluminatul puţul ui, se va asigura prin:
a) becuri fixate în I>artea inferioară a acestuia, în spaţiul necirculat al platformei, în cazul
când I?ereţii puţUlui sunt netezi de sus ]?ână jos;
b) becun fiXate pe pasarele, în cazul cand rn put sunt prevăzute pasarele de acces la
trapele de scenă; ,
c) becuri fixate pe pereţi, între rafturi, în trapele de decoruri;
13
PTR18-2003
d) becuri fixate la distanţe corespunzătoare, pe inălţimea puţului, în puţurile pentru
contragreutăţi.
La puţu!!-le pentru contra~eutăţi, care sunt amplasate in casa sau buzunarele scenei şi au
pereţiI din p1asă qe sârma, iluminatul poate fi asigurat de iluminatul general al caseI sau
puzrinarulU1 sceneI.
In toate cazurile, becurile folosite pentru ilmninat vor fi protejate de corpuri etanşe şi cu
siguranţă mărită.
3.2.9 Ilmninatul natural al puţului, se face prin ferestre fixe, dublate spre interiorul puţului cu
plasă de sârmă fixată la nivelul peretelui interior al puţului.
3.2.10 Ferestrele vor fi aşezate la minimmn 2000 = de la sol sau de altă platformă de acces.
3.2.11 Se admite o abatere de ±10 = de la verticală, a pereţilor puţurilor trapelor sau a
marginii pasarelei de acces.
3.2.12 Puţul, la partea inferioară, se va prevedea cu un spaţiu liber, denmnit spaţiu liber inferior,
care nu este străbătut de podeaua trapei în cursele normale de lucru şi care serveşte ca
refugiu personalului de intreţinere sau reparaţie; in acest spaţiu se instalează tampoanele
de amortizare. Spaţiul liber inferior trebuie să fie de minimmn 1250 =; el se măsoară
din fundul puţul ui până la pragul prinlului acces in puţ.
În cazul in care spaţiul liber inferior are înălţimea mai mare de 2000 =, va fi prevăzut
cu uşă dotată cu un contact electric pentru întreruperea curentului de comandă la
deschiderea uşii; cheia uşii va fi păstrată într-un loc cunoscut şi uşor accesibil. Uşa
trebuie să se deschidă numai spre exterior.
Dacă spaţiul liber inferior are o adâncime peste 1400 =, la care nu este posibil crearea
unui acces, se va prevedea o scară fixă care să permită accesul in acest spaţiu.
3.2.13 În cazul in care podeaua scenei este constituită din mai multe platforme de trape
alăturate, în proiect se vor preciza condiţii de protecţie a muncii pentru persoanele
transportate cu astfel de platforme.
Condiţiile prevăzute in proiect vor fi însuşite de beneficiar inainte de intrarea proiectului
în execuţie.
Este interzisă punerea in execuţie a proiectului respectiv, în cazul in care beneficiarul nu
a fost de acord cu acesta.
3.3 Uşile de acces ale puţului
3.3.1 Accesul la puţul platformei trapei de scenă sau de decoruri, pentru intrarea persoanelor,
pentru incărcarea şi descărcarea decorurilor şi materialelor trebuie prevăzut cu uşi
montate in acelaşi plan vertical cu faţa interioară a peretelui puţului, exceptându-se
accesul pe platformă direct de pe scenă, care se face fără uşi de acces.
3.3.2 Uşile de acces se execută în construcţii adecvate folosirii acestora şi se prevăd cu
componentele de securitate prevăzute la pct. 4.5.1.
Nu se admit uşi ghilotină. Uşile rabatabile trebuie să se deschidă nmnai in afară.
Uşile culisante se pot prevedea la orice tip de trapă.
14
PTR 18-2003
3.3.3 Uşile de acces vor fi de construcţie rezistentă şi care să asigure funcţionarea lor normală.
Ele se l20t executa din meta~ fOaIa uşii fiind compactă, sau formată dintr-o ramă metalică
cu plasa de sîrmă, în cazul cmd accesul pe trapa de scenă se face de pe pasarele.
3.3.4 înălţimea uşilor de acces va fi de cel puţin 1860 mm.
3.3.5 Uşile de acces se acţionează manual.
3.3.6 Uşile de acces în puţul platformei se echipează cu dispozitive de zăvorâre
electromecanice, care se montează la o înălţime de maximum 1100 mm faţă de nivelul
palierului.
Elementele componente ale dispozitivului de zăvorâre trebuie astfel montate încât să nu
fie posibilă manevrarea lor din exterior (când trapa nu se află în dreptul uşii de acces
respectivă) de către persoana care foloseşte trapa.
3.3.7 Uşile de acces la puţul platformei trapei, acţionate manual, se vor prevedea cu dispozitive
de zăvorâre cu blocaj mecanic.
3.3.8 în cazul în care accesul în puţul trapei se face de pe pasarelă, uşa de acces din exterior pe
pasarela respectivă trebuie să fie asigurată cu cheie; în asemenea cazuri este obligatoriu
ca uşile de acces la puţul trapei să fie prevăzute cu blocaje electromecanice.
3.3.9 Uşile de vizitare la puţurile contragreutăţilor trebuie să fie închise cu cheia.
3.3.10 Atât dispozitivele de zăvorâre electromecanică cât şi dispozitivele pentru deschiderea
uşilor din interiorul puţului vor fi astfel montate încât să nu depăşească faţa interioară a
uşilor.
3.4 Camera troliului
3.4.1 Troliul se montează într-o încăpere destinată exclusiv acestui scop, denumită camera
troliului.
3.4.2 Troliul mai poate fi montat:
a) în putui trapei sub platformă;
1» pe scheletul metalic al trapei, imediat sub platformă.
In cazul în care troliul este amplasat în puţu1 trapei sub platformă, spaţiul de siguranţă, de
la partea superioară a troliului până la limita inferioară a cursei platformei trapei, când
aceasta se sprijină pe tampoane rigide, trebuie să fie de minimum 1250 mm.
3.4.3 Camera troliului va fi astfel dimensionată încît să asigure amplasarea instalaţiei şi a
următoarelor spaţii libere de siguranţă:
a} pe cel putin două părti ale troliului minimum 500 mm;
b m zona de acţionare manuală a troliului, minimum 1000 mm;
c în faţa pupitrului de comandă, minimum 800 mm;
15
PTR18-2003
d) înălţimea liberă a camerei, minimum 2000 mrn;
e) de la punctul cel mai de sus al troliului la plafonul camere~ minimum 100 mrn.
In caZul în care troliul este amplasat pe scheletul metalic al trapei se vor asigura
suplimentar următoarele:
t) chepeng pentru accesul persoaoelor în instalaţie, asigurat printr-un blocaj mecanic;
g) scară de acces avînd lăţimea de minimum 500 mrn.
3.4.4 Pereţii camerei troliului trebuie să fie construiţi din materiale incombustibile, cu
rezistenţă la foc de cel puţin 4 ore. Aceeaşi condiţie se aplică şi pentru plafonul şi
podeaua camerei troliului. Nu se admite ca împrejmuirea camerei troliului să fie
executată din plasă de sînnă.
3.4.5 Camera troliului instalaţiei de cortină pentru incendiu, amplasată în zona scenei,
delimitată de cortină metalică şi sub nivelul scenei, se va prevedea suplimentar cu un
iluminat de siguraoţă şi panică, pentru a asigura intervenţia de urgenţă în caz de incendiu,
la întreruperea alimentării electrice de la reţea.
3.4.6 Camera troliului instalaţiei de cortine pentru incendiu trebuie să permită o comunicare
rapidă cu încăperea formaţiei de pompieri de lângă scenă, precum şi posibilităţi de
evacuare în deplină siguraoţă a persoaoelor aflate în ea, chiar după ce incendiul a luat
proporţii.
Accesul în camera troliului trebuie să fie în afară de orice pericol, întotdeauna liber şi în
permanenţă iluminat suficient.
3.4.7 Uşa de la camera troliului trebuie să stea în permaoenţă încuiată (cheia se va păstra întrun
loc cunoscut şi uşor accesibil). Accesul în camera troliului este permis numai
personalului instruit şi autorizat. Este interzisă depozitarea materialelor sau a oricăror
obiecte în camera troliului, aceasta trebuind să fie în permaoenţă liberă şi curată.
3.5 Platforma trapei de scenă
3.5.1 Platforma este partea componentă a trapei de scenă formată dintr-un schelet metalic
prevăzut în partea superioară cu o podea.
3.5.2 Platforma se va construi astfel încît între marginile ei exterioare, pe tot perimetrul şi
marginile scenei să existe un spaţiu de maximum 20 mrn, astfel încît să nu se producă
acroşări. De asemenea, nu se admite un spaţiu mai mare de 20 mm între trape alăturate.
3.5.3 Platformele trapelor de scenă se construiesc din materiale corespunzătoare, încât să nu se
deformeze în timpul folosirii şi să asigure un mers silenţios.
3.5.4 Este interzisă comaodarea acţionării trapei de scenă de pe platformă.
3.5.5 Viteza platformei trapei de scenă nu trebuie să depăşească 0,5 mls.
16
PTR 18-2003
3.5.6 Podeaua platformei trapei de scenă va fi astfel dimensionată, încât să poată suporta o
sarcină de 500 kg!m2 în poziţie fixă.
3.5.7 În mişcare sarcina poate fi mai mică decât sarcina pe care o suportă platforma trapei de
scenă în poziţie fixă, dar minimum 200 kg!m2

3.5.8 Pe platforma trapei de scenă, lateral şi lângă pupitrul de comandă, se fixează o placă
metalică cu inscripţii durabile, conţinând instrucţiunile de folosire a trapei de scenă,
sarcinile menţionate la pct. 3.5.6 si 3.5.7, precum şi denumirea producătorului.
3.6 Platforma trapei de decoruri
3.6.1 Trapa de decoruri este formată dintr-o platformă lungă ce circulă pe glisiere rigide
printr-un puţ care prin rafturile amplasate pe părţile lungi ale acestuia, constituie şi
depozit pentru decoruri rulate. Acţionarea poate fi manuală, mecanică sau mixtă.
3.6.2 Este interzisă transportarea oamenilor pe platforma trapei de decoruri. Accesul
personalului pe platforma trapei se permite numai când aceasta este oprită în staţie,
pentru încărcarea sau descărcarea decorurilor de pe trapă. Pentru acest lucru trebuie
prevăzute accese suficiente spre a putea fi folosite toate rafturile. înălţimea uşii de acces
la puţ se poate reduce până la 1500 mm.
3.6.3 Se interzice amplasarea comenzii trapei pe platforma acesteia. Comanda platformei se va
face numai din exterior, de la contacte de comandă amplasate la uşile de acces ale puţului
trapei.
3.6.4 La trapele de decoruri acţionate manual, uşile de acces la puţ vor fi prevăzute numai cu
blocaj mecanic, care să nu permită deschiderea cînd platforma nu este la nivelul
respectiv. Închiderea şi blocarea uşilor de acces în puţ se va face numai de la exterior.
Sistemul de blocare nu trebuie să permită închiderea uşii din interior.
3.7 Cortina pentru incendiu
3.7.1 Cortina pentru incendiu trebuie construită în conformitate cu prescripţia tehnice şi
celelalte acte normative în vigoare (din punct de vedere constructiv, al izolării termice
etc.) referitoare la astfel de tipuri de instalaţii.
3.7.2 Cortina pentru incendiu va fi calculată astfel încât să reziste în poziţie coborâtă pe o parte
cât şi pe alta la o presiune de 45 kgflm2

3.7.3 Cortina pentru incendiu trebuie să depăşească marginile supenoare ŞI laterale ale
portalului său cu minimum 0,50 m în fiecare parte.
17
PTR18-2003
3.7.4 Coborârea cortinei pentru incendiu trebuie să se facă în timpul prevăzut la pct. 1.5.23 şi
să fie comandată din cel puţin trei puncte şi anume: din încăperea formaţiei de pompieri,
din casa scenei şi din camera troliului.
3.7.5 Cortina pentru incendiu va fi prevăzută cu un schelet metalic propriu, de rezistenţă, în
care sunt fixate elementele de suspendare (urechi, bolţuri, role etc.).
Scheletul de rezistenţă se dimensionează cu un coeficient de siguranţă de minimum 5, iar
elementele de suspendare cu un coeficient de minimum 10.
3.7.6 Portalul cortinei pentru incendiu, definit la punctul 1.5.13 din prescripţia tehnică, se va
executa fie din beton armat şi profile metalice, fie numai din profile metalice, în conformitate
cu standardele şi normativele în vigoare privind construcţiile din beton sau
metalice; părţile laterale ale portalului pot fi chiar puţurile contragreutăţilor cortinei
pentru incendiu.
3.7.7 În calculul de rezistenţă al porta1ului cortinei pentru incendiu, se vor adopta coeficienţii
de siguranţă prevăzuţi la punctul 3.7.5. din prescripţia tehnică.
3.7.8 Toate îmbinările sudate, de rezistenţă, se vor executa numai de sudori autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT în conformitate cu prescripţiile tehnice specifice în vigoare.
3.7.9 Pentru lucrările de întreţinere, revizie, reparare şi verificare a cortinei pentru incendiu, a
elementelor de suspendare a acesteia, precum şi a rolelor de conducere a cablului de
tracţiune, glisierelor şi componentelor de securitate etc., se vor prevedea scări de acces,
podeste sau pasarele prevăzute cu balustrade sau coşuri de protecţie, după caz, în
conformitate cu standardele şi normele de protecţie a muncii în vigoare, astfel încât
accesul să se facă uşor şi fără pericol de accidente.
3.7.10 Cortina pentru incendiu trebuie prevăzută pe fiecare parte cu patine de alunecare sau de
rostogolire, construite şi montate în aşa fel încât căderea căptuşelilor, rolelor sau blocarea
arcurilor, să nu permită ieşirea cortinei de pe glisiere. Patinele şi rolele vor trebuie să fie
căptuşite cu material de uzură uşor de înlocuit; nu se admit căptuşeli din lemn.
3.7.11 Lângă cutia de comandă se fixează o placă metalică cu inscripţii, conţinând instrucţiuni
de folosire a cortinei pentru incendiu, caracteristici tehnice şi denumirea firmei
constructoare.
3.8 Glisiere
3.8.1 Glisierele servesc la ghidarea:
a} trapei de scenă;
b trapei de decoruri;
c cortinei pentru incendiu;
d) contragreutăţilor.
18
PTR 18-2003
în cazul trapelor prevăzute cu paracăzătoare, glisierele au şi rolul unor elemente de
susţinere.
3.8.2 Glisierele se construiesc, după caz, din cablu de oţel, din oţel de diferite profiluri
(prelucrate pe suprafeţele de alunecare) sau din profil special.
3.8.3 Calcularea glisierelor pentru trape1e prevăzute cu paracăzătoare (din punct de vedere al
rezistenţei, rigidităţii etc.) se face pentru cazul cel mai dezavantajos, când trapa este
blocată pe glisiere şi este încărcată cu sarcina nominală plus 10%, la viteza
corespunzătoare acţionării limitatoru1ui de viteză.
3.8.4 Glisierele se montează în poziţie verticală. Se admite o abatere de la verticală de
maximum 115000 dar nu mai mare de 4 mrn pe lungimea totală a cursei.
Glisierele trebuie să fie rectilinii. Se admite o abatere de cel mult 111000 dar nu mai mare
de 4 mrn pe lungimea totală a cursei.
3.8.5 Glisierele vor avea un plan simetric comun. Distanţa dintre suprafeţele interioare ale
glisierelor trebuie să fie menţinută constant cu abateri de cel mult ±2 mrn.
Glisierele se aşează astfel în puţ, încât îmbinările tronsoanelor să nu fie în dreptul
consolelor ci la minimum 300 mrn de acestea, deasupra consolelor.
3.8.6 Lungimea totală a glisierelor trebuie să fie astfel încât să nu fie posibilă ieşirea patinelor
sau rolelor prevăzute la trapă, cortina pentru incendiu sau contragreutate de pe glisiere.
3.9 Troliu1
3.9.1 Troliul este mecanismul care are rolul de acţionare a deplasării trapei, cortinei pentru
incendiu şi a contragreutăţilor lor respective, prin intermediul cablurilor, cremalierelor,
lanţurilor de tracţiune, precum şi prin alte sisteme.
Elementele troliului se dimensionează astfel încât să reziste fără deformări permanente la
încercările statice şi dinamice ale trapei sau cortinei pentru incendiu, cu suprasarcinile
respective.
Dimensionarea va avea la bază următorii coeficienţi de siguranţă:
a) pentru piese din oţellaminat: 8
b) pentru piese din oţel turnat, fontă sau alte materiale: 10
3.9.2 Orice troliu cu acţionare electrică trebuie să fie prevăzut cu o frână electromagnetică sau
cu servomotor, care se deschide la pornirea motorului principal. Troliile cortinelor pentru
incendiu trebuie să se prevadă suplimentar cu regulator de viteză; instalaţiile cu acţionare
hidraulică sau pneumatică (atât trapele de scenă cât şi instalaţiile de cortine pentru
incendiu) vor fi dotate cu frână şi după caz, suplimentar, cu regulator de viteză specific
acestor moduri de acţionare.
19
PTR18-2003
3.9.3 În cazul acţionării mixte, 1 a trapele de scenă şi la instalaţiile de cortine pentru incendiu,
acţionarea manuală trebuie să se facă numai după ce s-a întrerupt sursa de alimentare a
acţionării mecanice. Acţionarea manuală trebuie să se facă fără eforturi mari şi forţa
aplicată la manivelă nu trebuie să depăşească 15 daN.
3.9.4 Troliul trebuie să funcţioneze silenţios, iar zgomotele ŞI vibraţiile nu trebuie să
depăşească valorile admise.
3.9.5 Troliile pot avea dispozitivul de tracţiune cu tambur, cu roată de fricţiune, cu roţi dinţate
pe lanţ galle sau pe crenIaliere, cu şurub me1cat sau alte sisteme.
Tamburul va avea lungimea astfel calculată, încât pentru fiecare cablu fixat pe el să se
prevădă cel puţin 2 spire de rezervă, atunci când trapa respectiv contragreutatea se află la
limita de jos a cursei.
Unghiul de înfăşurare al cablurilor, în cazul roţii de fricţiune, precum şi celelalte sisteme
de tracţiune vor fi astfel construite încât să Înlpiedice deplasarea trapei sau a cortinei
pentru incendiu cu o suprasarcină de 100%.
3.9.6 Troliul trebuie să fie rodat în gol şi sub sarcină, în ambele sensuri, la fmna constructoare.
Rezultatele obţinute se înscriu în documentaţia tehnică ce însoţeşte fiecare produs.
3.9.7 Troliul va fi marcat la loc vizibil cu o tăbliţă metalică pe care se va înscrie:
c nUmărul. şi anul de fabricaţie;
d sarcina nominală, în kg;
al denumirea firmei constructoare;
b tipul troliului;
e raportul de transmisie.
Pe motoru! el~ctric se.march~ază cu săgeţi şi inscripţii sus şijos sensul de mers al trapei
sau al cortmel pentru mcendiu.
3.9.8 Comanda pentru acţionarea trapei de scenă se face nunlaÎ din exterior. Trapa de scenă
poate fi acţionată şi de pe platformă, nmnai manual, în cazul cind troliul de antrenare este
amplasat pe trapă.
3.10 Role de conducere
3.10.1 Rolele de conducere (scripeţi de traseu) servesc la conducerea cablurilor de tracţiune; ele
sunt aşezate după caz, în diferite puncte, pentru devierea cablului, fixate de construcţii de
rezistenţă. Rolele de conducere trebuie să fie prevăzute cu apărători aşezate faţă de rolă la
o distanţă egală cu jumătate din diametrul cablului.
încăperile în care sunt amplasate rolele de conducere trebuie închise cu cheia, care se
păstrează de către deţinătorul instalaţiei, într-un loc cunoscut şi uşor accesibil, împreună
cu cheia de la camera troliului.
Accesul la rolele de conducere trebuie să se facă uşor, în afară de orice pericol şi este
permis numai personalului instruit special pentru acest scop şi autorizat.
20
PTR 18-2003
3.10.2 Diametru! ralelor se determină conform prevederilor de la punctuI3.1l.8.
Canalele pentru cabluri practicate pe rale, se execută astfel încât să asigure o conducere
corectă şi fără uzură prematură a cablurilor de tracţiune.
3.10.3 Axele rolelor de conducere vor fi montate în plan orizontal; se admit abateri de
orizontalitate de ±0,5%.
Axele rolelor de conducere se montează astfel încât canalele de ungere să fie dispuse în
poziţie opusă presiunii exercitate de ele.
3.11 Organe de tracţiune
3.11.1 Organele de tracţiune servesc la suspendarea şi deplasarea trapei, cortinei pentru
incendiu şi a contragreutăţilor. Acestea pot fi cabluri, lanţuri de tracţiune (Galle),
şuruburi melcate, cremaliere precum şi alte sisteme.
3.11.2 Organele de suspendare se calculează luând în considerare valoarea maximă a sarcinii,
satisfăcând relaţia:
în care:
K~ P,
G+Q
n
P1= forţa reală de rupere a organului de tracţiune;
K= coeficientul de slgurantă definit la punctuI3.1l.3.şi care trebuie să fie minimum 10;
G= greutatea trapei sau a cortinei metalice;
Q = greutatea corespunzătoare sarciuii nominale; la cortine pentru incendiu sarcina
nonunală este zero;
n = numărul organelor de tracţiune ale trapei sau cortinei pentru incendiu.
3.11.3 Coeficientul de siguranţă este raportul dintre forţa reală de rupere şi greutatea suspendată
de organul de tracţiune.
3.11.4 Elementele de antrenare se calculează luând în considerare valoarea maximă a greutăţii
sarciuii, satisfăcând relaţia:
în care:
P2 = forta reală de rupere a elementului de antrenare;
K = coeficientul de siguranţă defmit la punctul3.!l.3 şi care trebuie să fie de minimum 10;
Ql=greutatea corespunzătoare sarcinii nominale.
La cortine ‘pentru incendiu ~arcina nominală este diferenta dintre masa cortinei jlentru
incendiu ŞI contragreutate. In calcul această diferenţă nu ‘poate fi luată mai mica de 500 kg.
nl=numărul elementelor de antrenare ale trapei sau ale cortinei pentru incendiu.
21
PTR18-2003
3.11.5 Prinderea organelor de tracţiune la trapă, cortină metalică sau contragreutate se face
astfel încât încărcările să fie egal repartizate pe toate aceste elemente.
3.11.6 Cablurile se execută din sârmă de oţel, conform standardelor în vigoare cu rezistenţa la
rupere 120–180 daN/=2.
3.11.7 Cablurile de tracţiune trebuie să aibă diametrul de minimum 9 = şi să fie de tipul (H+
6X19) conform simbo1izării standardizate.
3.11.8 Diametrul minim de fund, al tamburului sau al rolelor de conducere (D), se determină cu
relaţia:
D?: (e – l)d
în care:
d = diametrul cab1ului în =;
e = coeficient în funcţie de tipul instalaţiei
pentru trape de decoruri şi cortine pentru incendiu: e=30;
pentru trape de scenă: e = 40.
3.11.9 Atunci când suspendarea trapei respectiv a cortinei pentru incendiu sau a
contragreutăţilor se face numai pe cabluri, acestea trebuie să fie de aceeaşi construcţie şi
de aceleaşi dimensiuni. În cazul folosirii mai multor role sau grupe de role, la
suspendarea platformei trapei, cortinei şi contragreutăţilor, toate ramurile aceluiaşi cablu
se consideră ca un cablu separat.
3.11.10 Montarea cablului de tracţiune la punctele fixe trebuie să fie executată în mod îngrijit şi
sigur, respectându-se cel puţin următoarele:
a) în cazul prinderii cablurilor cu cleme, se montează cel puţin trei clerne la legarea
fiecărui cablu, îndoirea cablurilor făcându-se în jurul unor piese speciale de protecţie
(ocheţi); capătul de cablu se prinde în clerne aşezate în tandem, care să strângă cu
ajutorlll şuruburi10r ambele ramuri astfel încât să se asigure o rezistenţă solidă a
legăturii, cel puţin egală cu forţa de rupere a cablului;
b) în cazul matisării capetelor cablului (împletire) aceasta trebuie să se facă pe o lungime
de cel puţin 30d (d = diametrul cabhilui) şi nu mai puţin de 300 =. Matlsarea
cablurilor trebuie patronată cu sârmă moale de minIm 1 = pe toată lungim~a
matisării, în aşa fel încât să nu rămână capete de sârmă ale cablului în afară. Indoirea
cablurilor se face şi în acest caz în iurul unor piese speciale de protecţie (ocheţi).
Matisarea trebuie corect executată m aşa fel încât să se asigure o rezistentă solidă a
legăturii, cel puţin egală cu forţa de rupere a cablului; ,
c) în cazul prinderii cablurilor de tambur, se vor prevedea trei cleme de cablu; numărul
c1emelor poate fi redus în raport cu numărul şlcanelor(numărul găurilor prin care intră
şi iese capătul de cablu în tambur) sau cu numărul spirelor de rezervă ale cablului care
rămân înf’aşurate pe tambur la poziţiile limită; în once caz cel puţin două cleme sunt
obligatorii; în interiorul tamburulUl se lasă capete de cabluri de cca.600 = lungime,
bine legate cu sârmă moale.
22
PTR 18-2003
3.11.11 Lungimea cablurilor va fi realizată astfel ca:
a)
b)
atunci când trapa sau cortina pentru incendiu acţionează asupra limitatoru1ui de
cursă superior, contragreutăţile trebuie să se găsească la distanţa de cel mult 100
mrn de tamponul respectiv;
atunci când tral?a sau cortina pentru incendiu acţionează asupra limitatoru1ui de
cursă inferior ŞI se a~ează :e,e tampon, contragreutatea precum şi elementele de
suspensie nu trebuie sa atinga plafonul puţului.
3.11.12Verificarea în exploatare a cablurilor şi lanţurilor se face în conformitate cu prevederile
prescripţii10r tehnice PT R 14 în vigoare.
3.12 Contragreutatea
3.12.1 Contragreutate a este un ansamblu format din mai multe elemente, suspendate de cablul
de tracţiune şi care serveşte la echilibrarea parţială a sarcinii (aproxinIativ 1/2 din sarcina
nominală).
3.12.2 Contragreutatea instalaţiei de cortină pentru incendiu echilibrează parţial masa proprie a
cortinei.
Diferenţa neechilibrată trebuie să fie suficient de mare pentru a învinge frecările din
instalaţie şi a asigura coborârea cortinei în momentul întreruperii sursei de acţionare
meCanIcă, prin deschiderea frânei şi intrarea în functiune a regulatoru1ui de VIteză
centrifuga[ La echilibrarea cortinei pentru incendiu ‘se va avea în vedere şi posibilitatea
acţionăni manuale pentru ridicarea ei, astfel încât efortul depus de o persoană să nu
depăşească15 daN Ia manivela de acţlOnare.
3.12.3 Contragreutatea poate fi formată din mai multe blocuri din fontă, sau beton, aşezate
într-un cadru solid de oţel, susţinut de cel puţin doi tiranţi. Din acest cadru, nu trebuie să
fie posibilă ieşirea pe laterală a vreunui bloc de contragreutate, încărcarea şi descărcarea
cadrului trebuie să fie posibilă numai pe la partea superioară lui.
Blocurile contragreutăţilor se aşează astfel încât spaţiile dintre blocuri să nu fie mai mari
de 5 mm.
3.12.4 Cadrul pentru contragreutate trebuie să fie prevăzut cu dispozitive de ghidare, care să
asigure o deplasare pe verticală fără şocuri şi deplasări în plan orizontal.
Patinele de alunecare se căptuşesc cu material de uzură uşor de inlocuit.
3.12.5 Dacă contragreutate a trece prin spaţiu circulant, pe toată înălţimea mcaperii se va
construi un cadru imbrăcat cu plasă de sârmă care să protejeze spaţiul circulant de
eventuale accidente. La fel trebuie procedat şi cu spaţiile de deasupra pasarelelor fixe, pe
care se circulă.
3.12.6 Latura unui ochi al plasei nu trebuie să depăşească 15 mrn, iar grosimea sârmei din care
este făcută plasa, să nu fie sub 2 mm.
23
PTR18-2003
3.12.7 Distanţa dintre contragreutate şi părţile cele mai apropiate ale zidului, respectiv dintre
contragreutate şi împrejmuirea puţului, trebuie să fie de minimum 50 mrn.
3.12.8 Contragreutatea trebuie să reziste, fără deformări permanente, la efortul maxim transmis
la aşezarea pe tampoane.
3.12.9 Partea superioară a cadrului (carului) contragreutăţii se prevede cu un dispozitiv de
suspensie.
3.12.10 În împrejmuirea contragreutăţii se execută deschideri pentru reVIZia şi ungerea
glisierelor, prevăzute cu uşi închise cu cheia în permanenţă. Cheile trebuie să fie păstrate
de către deţinătorul instaiaţiei într-un loc potrivit, la îndemână, la fel ca şi cele de la
camera troliului şi rolelor de conducere.
4 Componente de securitate
4.1 Prevederi generale
4.1.1 Componentele de securitate sunt destinate să asigure funcţionarea trapei de scenă, trapei
de decoruri, precum şi a cortinei pentru incendiu fără pericol de avarii sau accidente.
4.2 Paracăzătoare
4.2.1 Platforma trapei şi în unele cazuri şi contragreutatea, se prevede cu dispozitive speciale
de prindere pe glisiere, denumite paracăzătoare, care trebuie să intre în funcţiune
imobilizând platforma sau contragreutatea pe glisiere, în următoarele cazuri:
a) la ruperea cablurilor de tracţiune;
b) la depăşirea vitezei nominale, la coborârea platformei sau contragreutăţii, peste limita
adniisă, care va fi de maximum 40%.
4.2.2 Paracăzătoarele se montează şi se reglează astfel, încât oprirea trapei sau contragreutăţii
să se facă concomitent pe toate glisierele pe o distanţă de aproximativ 100 mrn.
4.2.3 La trapele acţionate hidraulic se admite ca în locul paracăzătoarelor să se prevadă un
dispozitiv special care să împiedice căderea platformei trapei în cazul ruperii conductelor
de lichid; acest dispozitiv trebuie să asigure coborârea platformei trapei cu cel mult 0,6
mls.
4.2.4 Mecanismele paracăzătoarelor trebuie să fie inaccesibile pentru persoanele ce folosesc
trapa.
4.2.5 Paracăzătoarele se marchează de firma constructoare conform standardelor sau normelor
în vigoare ; din marcare nu trebuie să lipsească:
a) denumirea firmei constructoare;
b) tipul.
24
PTR 18-2003
4.2.6 Instalaţiile de cortine pentru incendiu (cortinele propriu-zis şi contragreutăţile) nu trebuie
să fie prevăzute cu paracăzătoare, fiind însă obligatorii unnătoarele măsuri:
a) suspendarea cortinei şi implicit a contra~eutăjii va fi realizată prin cel puţin 4 cabluri,
astfel încât ruperea unui cablu să nu duca la caderea cortinei sau contragreutăţii;
b) antrenarea cortinei va fi asigurată prin două cabluri, dimensionate fiecare pentru a putea
prelua întreaga sarcină; ruperea unui cablu nu trebuie să afecteze posibilitatea de
coborâre manuală a cortinei;
c) troliul cortinei de incendiu trebuie să fie prevăzut cu regulator de viteză, care să asigure
timpul de cădere al cortinei (în momentUl dispariţiei sursei de alimentare şi numai după
ce s-a decuplat manual frâna mecanismului ae acţionare) fără însă ca viteza de
coborâre a cortinei să depăşească 0,5 mlsec.
4.2.7 Trapele de scenă, trapele de decoruri cât şi contragreutăţile lor, nu trebuie să fie prevăzute
cu paracăzătoare dacă se îndeplinesc unnătoarele condiţii:
a) suspendarea trapei şi contragreutăţii vor fi asigurate de un număr suficient de cabluri
sau organe de tractiune, în aşa fel mcât ruperea unui cablu să nu ducă la pierderea
stabilitătii platfomiei trapei, sau a contragreutătii;
b) acţionarea trapei va fi aSigurată de un număr sUficient de elemente de antrenare (care
pot fi cabluriT în aşa fel încât ruperea unuia din elementele de antrenare să nu ducă la
pierderea stabilităţii platformei trapei sau a contragreutăţii;
c) prevederea cu un contact electric, a trapelor acţionate mecanic, care să acţioneze
prin J!ltref!1perea circui~ui de c<?mandă şi care ~ă conducă la oprirea trapei din
funcţiune m cazul rupem vreunUl organ de tracţiune.
4.3 Limitatoare de viteză
4.3.1 Limitatorul de viteză este o componentă de securitate care acţionează în următoarele
moduri:
a) asupra paracăzătoarelor şi asupra circuitului de comandă pe care îl întrerupe, la trapele
prevăzute cu paracăzătoare, cand viteza acestora depăşeşte cu maximum 40% viteza
nominală;
b) asupra circuitului de comandă pe care îl întrerupe, la trapele fără paracăzătoare, când
viteza acestora d~ăşeşte cu maximum 40% viteza nommală;
c) menţine constantă VIteza de coborâre a cortinei pentru incendiu.
4.3.2 La trapele având cursa până la 4 m, limitatorul de viteză nu este obligatoriu.
4.3.3 Limitatorul de viteză se marchează de firma constructoare conform standardelor sau
normelor in vigoare; din marcare nu trebuie să lipsească:
a} denmnirea firmei constructoare;
b tipul;
c VIteza la care acţionează limitatorul de viteză.
4.4 Limitatoare şi Întreruptoare de cursă
4.4.1 Trapele trebuie să fie prevăzute cu limitatoare şi întreruptoare de cursă, independente,
care să funcţioneze în mod sigur atunci când platforma trapei depăşeşte limitele normale
ale cursei astfel:
25
PTR18-2003
a) limitator de cursă, care trebuie să oprească automat platforma la depăşirea poziţiilor
extreme a cursei, cu cel mult 100 mm, limitatorul întrerupe circuitul de comandă
înainte de intrarea în funcţiune a întreruptorului de cursă şi permite primirea
comenzilor de mişcare în sens opus;
b) întreruptor de cursă, care trebuie să oprească automat platforma sau corţină pentru
incendiu la depăşirea poziţiilor extreme ale cursei cu cel mult 300 mm; Intreruptorul
acţionează direct asupra crrcuitului de alimentare al motorului electric prin
deconectarea automatului de protecţie.
4.4.2 Trapele de scenă cu acţionare manuală nu trebuie să fie prevăzute cu limitatoare de cursă;
trebuie să fie însă prevăzute cu opritori şi tampoane rigide.
4.4.3 Cortina pentru incendiu va fi prevăzută cu minimum două limitatoare de cursă (pentru
fiecare sens de mers) care să întrerupă circuitul de comandă şi să permită comanda de
mişcare în sens opus.
De asemenea, cortina pentru incendiu trebuie să fie prevăzută şi cu întreruptor de cursă
pentru poziţia de mers în sus a cortinei, care să întrerupă direct circuitul de alimentare a
motorului electric prin deconectarea automatului de protecţie.
4.5 Contacte electrice
4.5.1 În circuitul de comandă al trapei sau a cortinei pentru incendiu se montează următoarele
contacte electrice:
a) la trapele prevăzute cu paracăzătoare, un contact electric care întrerupe acest circuit
concomitent cu actionarea paracăzătoarelor;
b) la trape, un contact electric în circuitul electric al limitatorului de viteză care
îndeplineşte aceleaşi funcţiuni cu cel de la aliuiatul „a”;
c) contacte electrice la uşile de acces ale puţului, care trebuie să asigure următoarele
condiţii de funcţionare a trapei:
– pornirea platformei trapei să fie posibilă numai când toate uşile de acces ale
puţului sunt închise;
oprirea platformei trapei la deschiderea, indiferent din ce motive, a uneia din uşile
de acces ale puţului;
d) contacte electrice, care să întrerupă acest circuit în momentul slăbirii sau ruperii
vreunui element de antrenare sau organ de suspendare; aceste contacte se vor monta în
camera troliului cât mai aproape de acesta;
e) un contact electric, prevăzut la un dispozitiv, care va întrerupe acest circuit în
momentul acţionării manuale a trapei sau cortineI pentru incendiu.
4.6 întreruptoare automate
4.6.1 Trapele şi cortinele pentru incendiu acţionate cu motoare electrice de curent trifazic
trebuie să fie prevăzute cu întreruptoare automate care să declanşeze:
a) la întreruperea unei faze;
b) la scurtcircuite;
c) la suprasarcini;
d) la intrarea în funcţiune a întreruptorului de cursă.
26
PTR 18-2003
4.7 Frine
4.7.1 Trapele şi cortinele pentru incendiu se prevăd cu o frina electromagnetică sau cu
servomotor, care să deschidă la pornirea motomlui de acţionare.
4.8 Tampoane
4.8.1 Tampoanele sunt componente de securitate, aşezate în fundul puţului sau la nivelul
minim atins de trapă sau cortină, nepermiţând lovirea lor de fundul puţului şi având
posibilitatea de a prelua sau diminua şocul la depăşirea limitei inferioare a cursei de către
trapă sau cortină.
Acestea pot fi cuprinse în construcţia contragreutăţii sau a cortinei pentru incendiu.
4.8.2 Trapele de scenă şi contragreutăţile lor trebuie să aibă tampoane din lemn de esenţă
moale, sau plăci de cauciuc, montate în puţ pe socluri de beton sau din metal.
Înălţimea tampoanelor trebuie să permită realizarea unei distanţe minime de 1250 mm
între fundul puţului şi peretele cel mai de jos al trapei.
4.8.3 La cortinele pentru incendiu rolul tampoanelor amortizoare este preluat de perna izolantă
care se montează pe toată lungimea cortinei.
Contragreutăţile cortinei pentru incendiu trebuie să aibă tampoane din lemn de esenţă
moale, sau plăci din cauciuc montate în puţ pe socluri de beton sau din metal.
4.9 Dispozitive de zăvorire electromecanice
4.9.1 Dispozitivele de zăvorâre electromecanice se prevăd cu contacte electrice atit pentru
întreruperea comenzii cât şi pentru controlul electric al zăvorârii. Deschiderea uşilor de
acces la puţ, este admisă numai la o denivelare a podelei platformei trapei faţă de pragul
palierelor în limitele ±150 mm.
5 ECIDPAMENTUL ELECTRIC
5.1 Prevederi generale
5.1.1 Echipamentul electric al trapei sau cortinei pentru incendiu va corespunde standardelor
sau normativelor tehnice în vigoare, astfel încât să nu fie posibile deranjamente ŞI
pericole de accidente.
5.1.2 Tensiunea admisă pentru aparatajul electric de comandă este de maximum 48 V la curent
alternativ şi de maximum 65 V la curent continuu; tensiunea maximă pentru iluminarea
puţului este de 220 V.
Tensiunea maximă admisă pentru iluminarea platformei trapei, pentru lămpile şi pentru
circuitul de semnalizare este de 24 V.
27
PTR18-2003
5.1.3 Contactoarele (inversoare electromagnetice şi electromecanice) trebuie să fie astfel
montate încât să pennită trecerea curentului către motorul de acţionare imediat după ce
frâna a fost deschisă; în cazul acţionării cu contacte inversoare electromagnetice
acţionarea motorului şi a electromagnetului de frână poate fi simultană.
5.1.4 Pentru evitarea scurtcircuitării şi electrocutării, legăturile flexibile de la contactoarele
mobile se izolează conform normelor tehnice în vigoare.
5.1.5 Releele de staţii se montează în principiu pe panoul de comandă; ele trebuie să
funcţioneze sigur şi silenţios.
5.1.6 Cutiile cu butoane de comandă din staţii şi indicatoarele optice se montează la o înălţime
de 1500 mm de la palier sau podea; semnalizarea poziţiei platformei sau sensului de mers
poate fi montată şi deasupra uşi 1 ar de acces.
5.1.7 Cutiile cu butoane de comandă la trape şi la cortine pentru incendiu trebuie să fie
prevăzute şi cu un buton de oprire cu inscripţia „OPRIRE”.
5.1.8 Schema electrică a trapelor sau a cortinelar pentru incendiu trebuie să fie astfel
concepută, încât după apăsarea pe unul din butoanele de comandă să nu fie posibilă, până
la oprirea platformei trapei sau cortinei pentru incendiu, altă comandă prin apăsarea pe
vreun alt buton, cu excepţia butonului de oprire. O astfel de schemă poate fi înlocuită
numai cu scheme de funcţionare după program.
5.1.9 În cazul alimentării circuitelor de comandă independent de circuitul motorului electric,
trebuie să se asigure deconectarea automată a circuitelor de comandă odată cu
întreruperea alimentării motorului electric.
5.1.10 Părţile metalice ale echipamentului electric ale instalaţiei care nu se află normal sub
tensiune, trebuie să fie legate de o instalaţie corespunzătoare de protecţie (legare la nul
sau la pământ), executată şi dimensionată conform normelor tehnice în vigoare; valoarea
rezistenţei de legare la pământ nu trebuie să depăşească 4 ohmi. Pentru legarea la pământ
se pot utiliza şi instalaţiile de protecţie existente în clădirea respectivă, precum şi prizele
de pământ naturale existente. Pentru a evita comenzi false, bobinele contactoarelor şi ale
releelor de staţii se leagă electric la pământ printr-un conductor comun. În circuitul de
legare la pământ, nu este permis să se monteze întreruptoare, separatoare sau siguranţe
fuzibile.
5.1.11 Pentru lămpile fixe situate sub 2,5 m înălţime de la pardoseală (paliere) se va utiliza
tensiune redusă, de maximum 24 V.
28
PTR 18-2003
5.1.12 Instalaţia electrică se realizează astfel:
a) în camera troliului şi spaţiul rezervat rolelor de conducere se va monta cel puţin câte o
lampă fixă cu întreruptor pe perete şi o priză pentru lampă portativă; aceste circuite de
iluminare se conexează înaintea automatUlui efe protecţie sau se alimentează de la altă
sursă;
alimentarea cu energie electrică a trapei se poate realiza printr-o coloană în puţul trapei;
coloanele electrice ale platformei trapei se montează astfel încât tuburile de protecţie să nu
fie strivite·
nu sunt .ise în ‘puţ corpuri de iluminat alimentate cu combustibil de orice fel;
în camera troliulUl se ‘prevede un tablou de distributie aşezat cât mai aproape de uşă şi dotat
cu întreruptoare trifazICe cu pârghie şi siguranţe calibrate.
5.1.13 Pentru circuitele de alimentare a becurilor de ilUIninat din camera troliului şi din spaţiul
rezervat rolelor conducătoare trebuie să se folosească o tensiune redusă de maximum 24
V; conductorii circuitelor electrice ale trapelor şi cortinelor pentru incendiu (forţă,
lumină, semnalizare, comandă etc.) trebuie să fie nUInai din cupru; nu se admit
conductori din alUIniniu ; întreruptoarele trifazice cu pârghie de pe tabloul de distribuţie
trebuie să fie prevăzute cu apărători corespunzătoare.
5.1.14 Instalaţiile de cortine pentru incendiu trebuie să fie alimentate cu energie electrică din
două surse independente, ale căror coloane pot trece printr-un acelaşi tablou. Tabloul
electric al instalaţiilor de cortine pentru incendiu trebuie să fie separat de al celorlalte
instalaţii şi să fie alimentat înaintea întreruptorului general.
5.1.15 Întreg echipamentul electric inclusiv componentele de securitate electrice ale trapelor de
scenă şi instalaţiile de cortine pentru incendiu vor corespunde încăperilor considerate cu
mediu umed, pentru a rezista umidităţii şi ploii artificiale ce se produc cu ocazia
exerciţiilor, probelor periodice şi intervenţiilor de stingere. În fundul puţului trapei se va
prevedea în loc corespunzător o priză pentru lampă portativă astfel ca să fie asigurat
iluminatul în timpul reviziei tehnice, întreţinerii, reparării şi verificării.
5.1.16 Legătura între instalaţia electrică din camera troliului şi platforma trapei sau dintre
platforma trapei şi sursa de alimentare, pupitre de comandă şi butoane de comandă se
face prin cabluri electrice flexibile. Cablurile se fixează cu unul din capete la cutia de
conexiuni montată în puţ, iar cu celălalt capăt la cutia de conexiuni montată la trapă,
asigurându-se contra smulgerii. Cablul flexibil se montează astfel încât în timpul
funcţionării trapei sau în cazul când platforma trapei se află în punctul cel mai de jos al
cursei, să nu atingă peretele şi fundătura puţului sau platforma trap ei; de asemenea, se va
evita montarea cablului flexibil prea aproape de consolele glisierelor sau de dispozitivele
de zăvorâre electromecanice.
5.1.17 În spaţiul de siguranţă al puţului se instalează întreruptoare pentru circuitul de comandă
cu indicarea poziţiilor „deschis” şi „închis”.
29
PTR18-2003
5.2 Semnalizare
5.2.1 Trapele de scenă şi instalaţiile de cortine pentru incendiu trebuie să fie prevăzute cu
dispozitive de semnalizare optică la cutiile tuturor butoanelor de comandă, prin care să se
indice sensul de mişcare a trapei, sau cortinei, precum şi intreruperea circuitului de
comandă.
Tensiunea de alimentare a semnalizării trebuie să fie de maximum 24V.
6 MARCARE
6.1 Toate elementele componente ale trapelor şi cortinelor pentru incendiu indicate in
prescripţia tehnică pentru care s-au prevăzut plăcuţe indicatoare se marchează vizibil,
prin gravare sau poansonare cu datele indicate in standarde şi prescripţia tehnică.
6.2 Pe partea exterioară a uşilor de acces ale puţului trapei precum şi a uşilor de la camera
troliului şi spaţiul rolelor de conducere se fixează plăcuţe cu următoarele inscripţii, după
caz:
Trapă numai pentru materiale
Trapă de scenă pentru persoane
Camera troliului
– intrarea oprită –
Camera rolelor trapei (cortinei)
-intrarea oprită –
…………….. kg .
…………….. kg.
în mişcare
……………. kg.
în poziţie fIXă
La trapele de scenă cu comandă numai din exterior se aplică astfel de plăcuţe la toate uşile
de acces ale puţului.
La toate trapele, pe uşa de acces a primei staţii, sau in apropierea acesteia, se inscrie
numărul de inventar.
6.3 În camera troliului, atât a trapei cât şi a cortinei pentru incendiu, se ataşează intr-un dosar
lângă panoul de comandă sau se afişează intr-o ramă sub sticlă sau material plastic
transparent, schema de principiu şi de execuţie a instalaţiei electrice a trapei sau a cortinei
pentru incendiu.
7 MONTAREA
7.1 Prevederi generale
7.1.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă montarea trapelor de scenă, trapelor de
decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu este asigurarea funcţionării in condiţii
de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută in documentaţia tehnică a acestora.
30
PTR 18-2003
7.1.2 Trapele de scenă, trapele de decoruri şi instalaţiile de cortine trebuie să fie montate numai
de agenţi economici autorizaţi ISCIR-INSPECT. Condiţiile privind autorizarea agenţilor
economici pentru montare (montator) precum şi obligaţiile şi răspunderile acestora sunt
prevăzute în anexa B. Montarea trebuie să se efectueze pe baza unor proiecte întocmite
conform prevederilor pct. 2.2.
7.1.3 La lucrările de montare se vor respecta Normele Tehnice de protecţia muncii specifice şi
Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul
României.
7.1.4 Pentru fiecare instalaţie montată, agentul economic care efectuează lucrările de montare
(montatorul), va completa şi preda beneficiarului imediat după terminarea lucrărilor
„Cartea trapei (cortinei) – partea de montaj”, care va cuprinde următoarele:
a) documentul din care să rezulte că lucrările de montare s-au executat în conformitate
cu documentaţia tehnică şi instrucţiuuile de montare;
b) certificatul de calitate privind execuţia construcţiei puţului pentru trape;
c) certificatele de calitate ale mecanismelor care se asamblează la locul de montare;
d) certificatele măsurărilor izolaţiei şi verificării şi reglării instalaţiei de protecţie
împotriva tensiuuilor de atingere;
e) desenele cuprinzând dimensiunile de gabarit şi spaţiile de siguranţă, cu indicarea
acceselor la instalaţie;
f) fişa de măsurări dimensionale, cu abateri efective după terminarea montării;
g) proces-verbal de recepţie internă, conform modelului din anexa E.
7.1.5 Montatorul pregăteşte şi prezintă instalaţia de trapă sau cortină pentru incendiu, pentru
verificarea tehnică oficială efectuată de ISCIR-INSPECT IT sau de responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIRINSPECT
IT al deţinătorului.
7.2 Reglarea şi verificarea instaIaţiei
7.2.1 Montatorul efectuează reglarea şi verificarea întregii instalaţii în funcţie de
caracteristicile tehnice constructive şi funcţionale specifice instalaţiei respective.
Verificarea şi reglarea instalaţiei se va face numai după ce în prealabil s-a efectuat
măsurarea şi s-a prezentat buletinul de măsurare al legării instalaţiei la priza de pământ.
7.2.2 Punerea în mişcare a instalaţiei în vederea reglării şi verificării, cu ajutorul motorului
electric de acţionare, se face numai după ce au fost îndeplinite următoarele condiţii:
~ toate lucrările de montare au fost terminate;
b construcţia puţul ui, camera troliului şi spaţiul rolelor de conducere au fost finisate;
c s-a asigurat ungerea tuturor elementelor componente ale instalaţiei supuse frecării;
s-a executat reglarea şi verificarea funcţionării sub tensiune, a aparatajuiUl de
comandă şi al tuturor componentelor de securitate.
31
PTR18-2003
7.3 încercările funcţionale
7.3.1 încercările funcţionale, se efectuează ţinându-se seama de caracteristicile tehnice
constructive şi funcţionale specifice insta1aţiei respective.
7.3.2 Aceste operaţii se execută în condiţii normale de funcţionare, cu ajutorul motorului
electric, urmărindu-se reglarea tuturor aparatelor şi componentelor de securitate pentru a
funcţiona în bune condiţii şi pentru a corespunde documentaţiei şi prescripţiei tehnice.
În acest scop se efectuează toate încercările verificându-se în special următoarele:
a)
b)
c)
d)
frâna trapei sau a cortinei pentru incendiu şi contactoarele inversoare
electromagnetice, astfel ca oprirea să se facă fără şocuri;
rezistenţa la poruire a motorUJ.ui electric astfel ca pornirea lui să nu fie bruscă, iar
curentul de poruire să fie în limitele admise;
functionarea limitatorului de viteză, astfel ca acesta să acţioneze în limitele
prevazute;
funcţionarea automatului de protecţie care să deconecteze automat:
la întreruperea unei faze;
la scurtcircuite;
la suprasarciui;
la intrarea în functiune a întreruptorului de cursă.
functionarea tuturor dispozitivelor de zăvorâre de la uşile de acces ale putul ui;
funcponarea tuturor contactelor electrice; .
funcţionarea limitatoarelor ~i întreruptoarelor de cursă;
existenta siguranţelor fuzibile calibrate corespunzător;
funcţionarea semnalizării optice si acustice;
efectuarea încercărilor de sarcină.
7.4 Verificarea montajului
7.4.1 Înainte de prezentarea trapei sau cortinei pentru incendiu la verificarea tehnică oficială,
montatorul trebuie să efectueze o recepţie internă, verificându-se calitatea execuţiei şi
funcţionarea corectă a instalaţiei, iar rezultatele se consemnează într-un proces-verbal,
conform modelului din anexa E.
în cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare, montatorul anexează două exemplare
din procesul-verbal la documentaţia tehnică a instalaţiei, pe baza căreia aceasta va putea
să fie prezentată la verificarea tehnică oficială în vederea autorizării de funcţionare de
către ISCIR-INSPECT IT.
8 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
8.1 Generalităţi
8.1.1 În vederea asigurării funcţionării în condiţii de securitate, agenţii economici care deţin
sau folosesc instalaţii de scenă, au următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să îmegistreze instalaţiile la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia funcţionează
instalaţia ; să întocmească şi să ţină la zi evidenţa centralizată a acestora, într-un
registru conform modelulut din anexa F;
32
PTR 18-2003
b) să supună instalaţiile la verificarea tehnică oficială după caz, fie de către ISCIRINSPECT
IT , fie de deţinător(RSVTI) in vederea autorizării fun<:.tionării,
pregătind instalaţiile şi creând toate condiţiile necesare in scopul verificarii;
c) să obţină, inainte de punerea in funcţiune, de la ISCIR-INSPECT IT autonzaţia
de funcţionare pentru instalaţiile nOl, vechi montate din nou sau cele aflate in
exploatare la scadenţă in conformitate cu prevederile din anexa G.
Este interzisă punerea in funcţiune a unor asemenea instalaţii fără autorizaţie de
functionare.
d) să ia măsurile necesare ca instalaţiile să fie folosite in condiţii de securitate,
executând reviziile curente, reparaţiile şi intreţinerea lor permanentă, conform
normelor legale şi prescripţiei tehnice;
e) să elaboreze şi să aoteze fiecare loc de muncă cu instrucţiuni tehnice specifice
privind exploatarea in condiţii normale, precum şi măsurile ce trebuie luate in
caz de avarii, intreruperi şi dereglări ale instalaţiilor;
f) să fo 1 osească, in exploatarea mstalaţiilor, personal instruit de către deţinător
conform pct. 9.2; folosirea personalUlui neinstruit in exploatarea instalaţiilor
este interzisă;
g) să ţină evidenţa reparaţiilor şi deranjamentelor la fiecare instalaţie in parte.
8.2 Autorizarea de funcţionare
8.2.1 Trapele de scenă şi instalaţiile de cortine pentru incendiu din sălile de spectacol care fac
obiectul prescripţiei tehnice, pot fi date in exploatare numai dacă au autorizaţie de
funcţionare eliberată după caz fie de către ISCIR-INSPECT IT in a cărei rază de
activitate se află instalaţiile respective, fie de către deţinător prin RSVTI conform
metodologiei prevăzute in anexa G.
8.2.2 La data stabilită pentru verificare, montatorul şi deţinătorul trebuie să pregătească trapa
sau instalaţia de cortină pentru incendiu şi să pună la dispoziţie echipamentul şi sarcinile
pentru incercări. De asemenea, va asigura şi personalul de manevrare şi deservire
necesar. La verificare nu trebuie să lipsească responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor al deţinătorului şi montatorului , autorizaţi de ISCIRINSPECTIT.
8.2.3 Pentru autorizarea funcţionării unei instalaţii, la prima punere in funcţiune, deţinătorul va
depune la ISCIR-INSPECT IT, o cerere scrisă la care va anexa următoarele:
a) cartea trapei (cortinei) – partea de construcţie;
b) cartea trapei (cortinei)- partea de montaj;
c) procesul – verbal cu probe de casă cu rezultate corespunzătoare;
d) document/dovadă de luare in evidenţă eliberat(ă) de ISCIR-INSPECT in conformitate
cu reglementările ISCIR in vigoare la data efectuării importu1ui.
8.2.4 În cazul instalaţiilor procurate din import cartea trapei (cortinei) – partea de construcţie va
fi tradusă in limba română.
8.2.5 Cartea instalaţiei – partea de exploatare este eliberată de ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia s-a efectuat montajul instalaţiei.
33
PTR18-2003
8.2.6 Cartea instalaţiei – partea de exploatare se completează de către inspectorii de specialitate
ai ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI după executarea verificării tehnice oficiale.
8.2.7 Partea de construcţie şi montaj, împreună cu partea de exploatare formează cartea
instalaţiei, prevăzută cu numărul de inregistrare din evidenţa ISCIR-INSPECT IT sau a
deţinătorului.
8.2.8 Evidenţa trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu va fi ţinută de către deţinători
într-un registru, conform modelului din anexa F.
8.2.9 Deţinătorul este obligat să păstreze în bună stare cartea trapei (cortinei) şi să o transmită
odată cu trapa ( cortina) în cazul transferării acesteia.
8.3 Verificarea tehnică periodică programată şi neprogramată
8.3.1 În timpul exploatării, trapele şi cortinele sunt supuse unor verificări tehnice periodice
efectuate de ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al
deţinătorului, conform prevederilor din anexa G; cu ocazia acestor verificări se urmăreşte
starea tehnică a instalaţiei respective şi se acordă, după caz, autorizaţie de funcţionare în
continuare.
8.3.2 Verificarea tehnică periodică a instal aţiei se face în termenul înscris în cartea instalaţiei,
în prezenţa deţinătorului, a RSVTI şi a manevrantului instalaţiei; scadenţa de verificare se
stabileşte în raport cu starea tehnică a insta 1 aţiei, dar nu va putea depăşi termenele
prevăzute la pct. G.3.1.1 O.
8.3.3 Data efectuării verificărilor se stabileşte de comun acord de către ISCIR-INSPECT IT,
întreţinător şi deţinător.
8.3.4 Datele stabilite pentru verificarea trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu de
către ISCIR -INSPECT, prin inspectorii de specialitate, sau de către RSVTI nu trebuie să
depăşească scadenţa operaţiei de verificare oficială înscrisă în cartea trapei (cortinei). În
caz contrar, trapa sau instalaţia de cortină pentru incendiu se opreşte din funcţiune de
către întreţinător.
8.3.5 Deţinătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare
a verificărilor, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de către ISCIRINSPECTIT.
8.3.6 În cadrul verificărilor neprogramate se urmăreşte modul de executare a întreţinerii,
respectarea dispoziţiilor date cu ocazia verificării periodice etc., mai puţin încercările sub
sarcină. Constatările şi rezultatele verificării se înscriu într-un proces-verbal din cartea
instalaţiei.
34
PTR 18-2003
La aceste verificări trebuie să ia parte rel?rezentantu1 deţinătorului, RSVTI, întreţinătorui
şi persoanele însărcinate cu manevrare a mstalaţiilor.
9 EXPLOATAREA
9.1 Supravegherea
9.1.1 Pentru buna funcţionare a trapei sau a cortinei pentru incendiu, în conformitate cu
prevederile prescripţiei, sunt direct răspunzători deţinătorii instalaţiilor.
9.1.2 Deţinătorul instalaţiilor va numi printr-o decizie conform modelului din anexa K o
persoană care se va ocupa cu supravegherea instalaţiilor. Această persoană este numită:
responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică instalaţiilor (RSVTI); numele acestuia
se trece în registrul de supraveghere ale trapelor şi cortinelor. RSVTI va fi autorizat de
ISCIR-ISPECT IT şi i se va elibera o autorizaţie conform modelului din anexa L.
9.1.3 Responsabilul tehnic cu supravegherea are următoarele sarcini:
a) să cunoască legislaţia în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele în
domeniu;
b) să urmărească pregătirea instalaţiilor, echipamentelor şi sarcinilor de încercare necesare
pentru verificarea tehnică oficială şi să participe la efectuarea acesteia;
c) să urmărească realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele-verbale cu ocazia
verificărilor tehnice oficiale, să examineze tIt mod regulat registrul de supraveghere şi
să ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;
d) să supravegheze functionarea normală a instalatiilor ~i să urmărească, ca folosirea
acestora să se facă de către personal instruit şi imtonzat în conformitate cu prescripţia
tehnică şi cu instrucţiunile elaborate de constructor;
e) să urmărească executarea reviziei şi întreţinerii periodice de către o firmă autorizată de
ISCIR-INSPECT IT;
f) să urmărească efectuarea lunară a instructajului de protecţia muncii şi a instructajului
profesional periodic cu tot personalul ce deserveşte instalaţiile şi să participe în comisia
ae examinare a acestora;
g) să întocmească, să verifice şi să vizeze cel puţin o dată pe lună registrul de supraveghere
al instalaţiei (întocmit conform anexei 1).
h) să participe la testările şi întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT;
9.1.4 Deţinătorii de instalaţii pentru trape şi cortine pentru incendiu sunt obligaţi să stabilească
un loc potrivit şi la îndemână în care se vor păstra cheile de la camera troliului, camera
rolelor de conducere, precum şi de la alte uşi încuiate care aparţin instalaţiei, în vederea
folosirii cheilor pentru intervenţii operative şi numai de către persoane autorizate.
9.1.5 Este interzisă folosirea camerei troliului sau a camerei rolelor de conducere în alte
scopuri ( depozitare materiale, circulaţia persoanelor etc.).
9.1.6 Se interzice scurtcircuitarea, chiar temporară a componentelor de securitate.
35
PTR18-2003
9.2 Manevrarea
9.2.1 Trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu pot fi manevrate numai de persoane
instruite special în acest scop, denumiţi manevranţi, care în urma unui instructaj efectuat
de deţinător, au reuşit la examenul depus în faţa unei comisii de examinare numită de
conducerea agentului economic deţinător de instalaţii; rezultatele examenului se vor
consemna într-un proces verbal, de către comisia care a făcut examinarea. Persoanele
reuşite la examen vor fi afişate la locul de manevrare a trapei sau cortinei pentru
incendiu.
9.2.2 Metodologia instruirii personalului manevrant este prezentată în anexa M.
9.2.3 Instalaţiile de cortine pentru incendiu vor fi verificate şi se vor face probe de funcţionare
a acestora, înaintea fiecărui spectacol, repetiţii sau oricărei alte manifestări.
9.3 întreţinerea si revizia
9.3.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă întreţinerea şi revizia trapelor şi cortinelor
este asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare
prevăzută în documentaţia tehnică a acestora. Întreţinerea si revizia trapelor şi a
cortinelor pentru incendiu trebuie să fie efectuată de agenţi economici autorizaţi în
conformitate cu prevederile anexei B.
9.3.2 Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere a instalaţiei se urmăreşte de responsabilul
tehnic cu supravegherea. În registrul de supraveghere se indică lucrările de întreţinere
efectuate, sub semnătura persoanei care a executat lucrarea.
9.3.3 La lucrările periodice de întreţinere trebuie să se execute cel puţin următoarele:
a curăţirea troliuluiJ camerei troliului, camerei rolelor de conducere, trapei şi puţului;
b completarea cu Ulei a băii troliului şi a tuturor laBărelor;
c verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;
d umplerea cu unsoare consistentă a ungătoarelor şi verificarea gresării;
e venficarea îmbinărilor cu şuruburi;
stabilirea gradului de uzură a căptuşelii saboţilor frânei, verificarea funcţionării frânei şi
reglarea ei;
g) venficarea şi reglarea strângerii rulmentului axial al troliului;
li) stabilirea gradului de uzură a organelor de tractiune şi suspendare de la trape sau cortine
pentru incendiu şi de la contragreutăti; verificarile periodice ale acestor efemente se fac
la fiecare şase luni şi se consemneaza în cartea insfulatiei;
i) ungerea pieselor supuse frecării (ghidaje, balamale etc.);
j) curăţirea şi reglarea tuturor contactelor a’paratajului electric de comandă; verificarea
functionării normale a sistemului electric de comandă şi semnalizare;
k) verificarea funcţionării şi reglarea automatului de protecţie;
1) verificarea funcţionării limitatoarelor şi întreruptoarelor de cursă;
m)verificarea uniformităţii întinderii cablurilor de tracţiune şi egalizarea lor;
n) verificarea uzurii ghidajelor platformei, cortinei pentru incendiu şi ale contragreutăţii;
o) ungerea glisierelor platformel, cortinei pentru incendiu şi ale contragreutăţii; spălarea
glisierefor minim o dată la 3 luni;
36
PTR 18-2003
p) verificarea dispozitivelor de zăvorâre şi a contactelor electrice de la uşile de acces ale
puP.!lui trapei, reglarea şi ungerea blocajelor mecanice;
r verificarea funcţionării normale a instalaţiei după efectuarea întreţinerii; ~ venficarea sistemUlui de semilalizare optică şi acustică;
s verificarea existenţei instrucţiuuilor de exploatare şi a plăcilor indicatoare de sarcină;
t înscrierea tuturor defecţiunilor constatate m registrul de supraveghere al instalaţiei.
Cu aceeaşi ocazie, se vor mai face înlocuirea pieselor de uzură.
La lucrările de întreţinere efectuate suplimentar (săptămânal) se execută numai operaţiile
de la al. a, b, c, d, i, k, 1, m, o, q şi s.
9.3.4 Dacă la lucrările periodice de întreţinere se constată unele defecte la cablurile de tracţiune
(ruperi de sârme, senme de uzură etc.), atunci întreţinerea periodică se face la termene
mai scurte, specificându-se de fiecare dată rezultatele constatărilor în registrul de
supraveghere, până la oprirea instalaţiei pentru înlocuirea cablurilor conform prevederilor
capitolului „organe de tracţiune” din prescripţia telmică.
9.3.5 Personalul însărcinat cu întreţinerea va înscrie în registrul de supraveghere al instalaţiei
constatările şi remedierile efectuate cu ocazia întreţinerii.
9.3.6 În cazul când securitatea funcţionării instalaţiei este periclitată, RSVTI, autorizat de
ISCIR-INSPECT IT este obligat să oprească instalaţia, făcând menţiunea în registrul de
supraveghere şi să anunţe imediat ISCIR-INSPECT IT.
9.3.7 Dacă o instalaţie a fost oprită din funcţiune mai mult de 15 zile, repunerea ei în funcţiune
se face numai după o verificare (inclusiv curăţirea si ungerea) efectuată de personalul
care execută întreţinerea.
9.3.8 În timpul efectuării întreţinerilor periodice, personalul de întreţinere trebuie să afişeze pe
toate uşile de acces la puţul trapei, tăbliţe inscripţionate cu „TRAPE IN REVIZIE”.
9.3.9 Pe lângă întreţinerea periodică, la fiecare instalaţie se face o revizie generală, la un
interval de 12 luui.
Revizia generală se execută întotdeauna înaintea efectuării verificării tebnice periodice,
cu o durată stabilită astfel încât să existe timp suficient pentru executarea unei reparaţii
care s-ar constata necesară, până la efectuarea verificării telmice periodice.
N eexecutarea unei revizii generale anuale conduce la oprirea din funcţiune a instalaţiei;
RSVTI va înscrie oprirea din funcţiune în registrul de supraveghere, iar repunerea în
funcţiune se va face numai după efectuarea reviziei generale şi eventual a verificării
tebnice efectuată de către ISCIR -INSPECT IT, dacă instalaţia este scadentă pentru
această verificare.
9.3.10 Revizia generală constă din examinarea generală a instalaţiei şi din remedierea
deficienţelor constatate; cu această ocazie se vor efectua pe lângă operaţiile menţionate la
punctul 9.3.3. şi următoarele:
37
PTR18-2003
a) demontarea părţii superioare a carcasei reductorului şi verificarea stării de uzură a
melcului, roţii melcate, lagărelor şi a rulmentului axial;
spălarea lagărelor motorufui electric şi înlocuirea uleiului;
spălarea şi montarea la loc a carcasei troliului, umplerea cu ulei proaspăt;
verificarea instalaţiei electrice din camera troliulUl, din puţ şi de pe platformă;
demontarea rolelor de conducere, spălarea, ungerea axelor şi lagarelor.
Se recomandă ca reviziile generale să se facă în perioada de pauză dintre stagiuni.
La instalatiile de cortine pentru incendiu, data începerii reviziilor ~enerale precum şi durata
acestora se va anunţa atât formaţiei de pompieri a deţinătoru 1 ui, cat şi a subunităJii de
pompieri din sector pentru a se lua măsuri operative de organizare a mtervenţiei m caz de
mcendiu, în funcţie de această situaţie sau de câte ori instalaţia nu poate fi folosită (oprirea
accidentală).
9.4 Repararea
9.4.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă repararea trapelor şi cortinelor este
asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută în
documentaţia tehnică a acestora. Repararea, modificarea sau modernizarea trapelor şi a
cortinelor pentru incendiu trebuie să fie efectuată de agenţi economici autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT în conformitate cu prevederile anexei B. Repararea componentelor
de securitate se va face numai de către producătorul acestora.
9.4.2 Documentaţia tehnică pentru repararea trapelor (cortinelor) se va elabora de către
proiectanţi autorizaţi, în limitele şi condiţiile prevăzute în anexa 1. Proiectul de reparaţie
pentru reparaţiile menţionate în anexa 1 trebuie să fie avizat de proiectantul şi/sau
constructorul trapei (cortinei).
9.4.3 Reparatorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie şi de
calitatea execuţiei şi a materialelor folosite, în conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice, cu prevederile documentaţiei tehnice pentru reparare şi cu
instrucţiunile de reparare a trapelor şi cortinelor. Condiţiile privind autorizarea
reparatorilor precum şi obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin sunt prevăzute în anexa
B.
9.4.4 La lucrările de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de protecţia muncii şi
Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul
României.
10 AVAJUIŞIACCUDENTE
10.1 În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de
nesiguranţă a trapelor sau cortinelor pentru incendiu precum şi în cazuri de accidente
provocate de acestea, agenţii economici deţinători sunt obligaţi să anunţe, telefonic sau
prin fax, în cel mult 24 ore de la constatare, ISCIR -INSPECT IT în raza căreia se află
instaiaţia în vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.
38
PTR 18-2003
10.2 Deţinătorul instalaţiei este obligat să ia toate măsurile necesare astfel ca situaţia produsă
de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorului
de specialitate al ISCIR – INSPECT IT în a cărei rază de activitate îşi are sediul
deţinătorul insta1aţiei, cu excepţia cazului când situaţia respectivă ar pune în pericol viaţa
persoanelor sau ar crea alte situaţii periculoase. Atunci când este necesar să se modifice
starea de fapt din momentul avariei sau accidentului, deţinătorul instalaţiei va face
fotografii sau schiţe ale locului unde s-a produs avaria sau accidentul.
10.3 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avaria sau accidentul, deţinătorul instalaţiei
va trimite în laboratorul de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive precum şi
probe de materiale, conform dispoziţiilor consemnate în procesul-verbal de constatare.
11 DISPOZIŢII FINALE
11.1 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la
proiectarea, construirea, montarea şi repararea trapelor şi cortinelor pentru incendiu,
proiectanţii, producătorii, montatorii şi reparatorii vor putea stabili, pe propria
răspundere, soluţii compensatoare motivate corespunzător din punct de vedere tehnic,
care să nu afecteze securitatea în funcţionare a trapelor (cortinelor) şi să excludă pericolul
de avarii sau accidente. Proiectanţii, producătorii, montatorii şi reparatorii care au stabilit
astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor factori interesaţi: proiectant,
producător, montator, deţinător şi ISCIR – INSPECT.
11.2 Dacă agentul economic autorizat pentru efectuarea lucrărilor menţionate în prescripţia
tehnică a depus documente în baza cărora i s-a eliberat autorizaţia şi acestea sunt
neconforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
11.3 În cazul în care cartea trapei (cortinei) se deteriorează sau se pierde, aceasta trebuie să fie
eliberată în duplicat, la cererea deţinătorului, de către ISCIR-INSPECT IT la care este
înregistrată instalaţia. Documentaţia tehnică însoţitoare se va elabora conform modelului
prezentat în anexele C şi D de către un proiectant de specialitate şi va fi asigurată de către
deţinător.
11.4 Odată cu intrarea în vigoare a prezentelor prescripţii tehnice „Prescripţii tehnice privind
proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea trapelor de scenă, trapelor de
decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacol R 15-83”, se
anulează.
11.5 Nerespectarea prezentelor prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei în
VIgoare.
39
PTR18-2003
ANEXA A
Autorizarea agenţilor economici pentru executarea lucrărilor de proiectare a trapelor şi
instalaţiilor de cortine pentru incendiu
A.l Proiectele de construire, montare şi reparare a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru
incendiu se elaborează de către agenţi economici de proiectare autorizaţi de ISCIRINSPECT.
Proiectele pot fi elaborate şi de către alţi agenţi economici, urmând ca proiectele
respective, pentru a putea fi folosite, să fie, în prealabil, verificate de o unitate de proiectare
autorizată de ISCIR-INSPECT şi avizate în conformitate cu prevederile pct. A.3.
Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le elaborează că au
respectat prevederile prescripţiilor tehnice specifice in domeniu şi că îndeplinesc
prevederile pct. A.3 lit. a), b) şi c).
A.2 În vederea autorizării, unităţile de proiectare sau agenţii economici care au unităţi de
proiectare pentru lucrările menţionate la pct. A.l vor înainta la ISCIR-INSPECT o
documentaţie care va fi constituită din:
a) cerere (domeniul solicitat, documente anexate etc.);
b) acte firmă (copie):
o statutul ( actul constitutiv) actnalizat la zi;
o certificat de înmatriculare;
o certificatul de înregistrare fiscală.
c) procedură privind modul de executare a activităţii de proiectare cu organizare şi
responsabilităţi, prescrlpţii tehnice, standardele şi normativele de proiectare
specifice domeniului de proiectare solicitat;
d) lista de personal calificat propus pentru autorizare (original);
e) deciziile de numire a personalului (original);
t) curriculum vitae ale personalului (original);
g) documentele de studii şi calificare pentru personalul propriu propus pentru
autorizare (în original şi o copie);
h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se cere
autorizarea (original).
NOTĂ: În cazul existenţei unor subunităţi (filiale, ateliere etc) pentru care se solicită
autorizarea şi care au un alt sediu decât agentul economic solicitant, se vor indica
adresele acestora şi, după caz, datele menţionate la aliniatele a), d), e), t), şi g).
40
PTR 18-2003
ANEXA A (continuare)
A.3 Agenţii economici autorizaţi, respectiv unităţile de proiectare autorizate, au unnătoarele
obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului pentru care solicită autorizarea;
b) să numească personal tehnic de specialitate, în număr necesar, care să verifice
proiectele elaborate din punct de vedere al siguranţei in funcţionare şi care să
răspundă impreună cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescripţiei tehnice,
semnând proiectele în acest sens;
c) să adopte soluţii constructive care să permită funcţionarea în condiţii de siguranţă a
trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu şi să prevadă în documentaţia
tehnică examinările şi încercările ce trebuie să fie efectuate la agenţii economici
producători şi reparatori, la locul de montaj şi la locul de funcţionare, pentru
verificarea parametrilor de siguranţă în funcţionare, răspunzând de alegerea corectă a
acestora şi de respectarea prevederilor prescripţiei tehnice;
d) să elaboreze, in cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu care să cuprindă
principalele date tehnice şi care să permită verificarea parametrilor de funcţionare in
siguranţă a trapelor (cortinelor) în timpul execuţiei, la omologare şi la locul de
montare pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare în exploatare;
e) să elaboreze instrucţiuni tehnice privind exploatarea, întreţinerea, revizia şi
verificarea tehnică a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu care să
servească şi pentru pregătirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie şi
verificare;
f) să solicite in scris la ISCIR-INSPECT avizarea conformă a proiectelor elaborate,
prezentând în acest scop desenul tip de ansamblu verificat de personalul tehnic de
specialitate propriu menţionat la lit. b); este interzisă folosirea proiectelor, respectiva
desenului tip de ansamblu, fără avizul conform al ISCIR-INSPECT:
g) să propună, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de
specialitate care unnează să avizeze conform, in condiţiile precizate în anexa G,
proiectele proprii sau elaborate de unităţi neautorizate, respectiv desenele tip de
ansamblu; orice schimbare a personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIRINSPECT
pentru verificare şi avizare conformă, va fi comunicată la ISCIR-INSPECT
şi va deveni definitivă după confirmarea acesteia;
h) să inregistreze la ISCIR-INSPECT proiectele pe care le avizează conform şi să ţină
evidenţa acestora ;
i) să comunice periodic (cel puţin o dată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT, in raza
căreia işi are sediul, lista proiectelor elaborate şi avizate conform pentru perioada
expirată precum şi lista proiectelor pe care le vor elabora şi care trebuie să fie avizate
conform în perioada unnătoare;
j) să avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru care
primeşte imputemicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT,
41
PTR18-2003
ANEXA A (sfărşit)
A.4 Personalul tehnic de specialitate care verifică proiectele din punct de vedere al siguranţei
in funcţionare, numit de agentul economic de proiectare şi autorizat de ISCIR-INSPECT,
are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei
tehnice;
b) să confirme că a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului prin
aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, in conformitate cu prevederile din
anexaG.
A.5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT să avizeze conform
proiectele are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a. să avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit
împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;
b. să confirme avizarea conformă prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, in
conformitate cu prevederile din anexa G, precizând şi numărul de exemplare avizate;
c. să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A.6 Personalul tehnic de specialitate ce urmează a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
avizarea conformă de proiecte trebuie să fie absolvent al unui institut de învăţământ
superior tehnic de specialitate şi să aibă o vechime in specialitate de cel puţin 8 ani, din
care cel puţin 3 ani in proiectare sau 5 ani în construcţia, exploatarea sau verificarea
trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu .
A.7 În vederea autorizării agenţilor economici de proiectare, in conformitate cu prevederile
prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele inscrise in documentaţia prezentată de unitatea
de proiectare care solicită autorizarea şi situaţia din unitatea respectivă precum şi
existenţa prescripţiilor tehnice specifice in domeniu, întocmind un proces – verbal
asupra constatărilor făcute;
b) să verifice din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripţiei tehnice
personalul tehnic de specialitate propus pentru autorizare;
c) să elibereze în baza constatărilor făcute, in cazul indeplinirii condiţiilor de autorizare
autorizaţia de proiectare conform modelului din anexa N.
42
PTR 18-2003
ANEXAB
Autorizarea agenţilor economici pentru executarea lucrărilor de construire, montare,
reparare, întreţinere şi revizii tehnice a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu
B.l Construirea şi montarea trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu
B.1.1 În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic care construieşte sau montează trape
şi instalaţii de cortine pentru incendiu va înainta la ISCIR -INSPECT IT în raza căreia îşi
are sediul o documentaţie întocmită în conformitate cu prevederile anexei O.
B.1.2 Agenţii economici autorizaţi să execute lucrările de construire şi montare au următoarele
obligaţii şi răspunderi:
a) să execute lucrările de construire şi montare în conformitate cu documentaţia tehnică
valabilă la data introducerii în fabricaţie, cu prevederile procesului tehnologic de
execuţie, cu cele cuprinse în Sistemul de Management al Calităţii precum şi cu cele
din prescripţia tehnică, răspunzând de aplicarea corespunzătoare a acestora pe toată
durata prevăzută pentru utilizarea instalaţi ei;
b) să pregătească şi să prezinte instalaţiile şi toate documentaţiile tehnice necesare, în
timpul şi la sfârşitul construirii şi montării, la verificările care se efectuează de către
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de către organele proprii autorizate
de ISCIR-INSPECT în acest scop, în condiţiile precizate în anexa G;
c) să folosească la lucrările de construire şi montare pentru elementele sudate tehnologii
de execuţie şi de examinare având la bază proceduri de sudare omologate în
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice în vigoare;
d) să folosească la lucrările de construire şi montare numai personal calificat; sudorii şi
personalul care execută examinările nedistructive vor fi autorizaţi în conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice specifice în vigoare;
e) să întocmească şi să prezinte odată cu trapa şi instalaţia de cortine pentru incendiu
documentaţia tehnică prevăzută de prescripţia tehnică;
t) să numească personal tehnic propriu pentru supravegherea lucrărilor care fac obiectul
autorizării şi responsabil tehnic cu sudura, ingineri şi tehnicieni de specialitate, în
raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat în acest scop de
ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi au sediul; prin Responsabil Tehnic cu Sudura
(RTS), în sensul prevederilor prescripţiei tehnice, se înţelege „Coordonatorul sudoi’
definit în standardul SR EN 719; personalul de specialitate ce urmează a fi autorizat
de ISCIR-INSPECT ca Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS) trebuie să aibă o
vechime în domeniul proiectării sau aplicării tehnologiilor de sudare utilizate la
construirea, montarea sau repararea instalaţiilor, după cum urmează:
• minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învăţământ superior tehnic;
• minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni, cu specialitatea sudură.
43
PTR18-2003
ANEXA B (continuare)
g) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului de lucrări pentru care solicită
autorizarea;
h) să intocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru fiecare categorie de
lucrări pentru care au fost autorizaţi;
i) să ia măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIRINSPECT,
să-şi poată indeplini in bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. B.l.3 şi
B.1.4 şi să comunice in scris la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia işi au sediul orice
schimbare a personalului tehnic respectiv, menţionat la lit. t) şi să o definitiveze
numai după confirmarea acestuia de către ISCIR-INSPECT IT; până la definitivarea
schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrări care fac
obiectul autorizaţiei;
j) să comunice periodic (cel puţin odată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia işi au sediul, pentru instalaţiile care se înregistrează la ISCIR-INSPECT IT,
necesarul de verificări şi incercări privind:
• trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu noi pe care le vor construi, monta,
sau repara;
• numărul sudorilor pe care urmează a-i pregăti in vederea autorizării;
să implementeze Sistemul de Management al Calităţii, să elaboreze proceduri de
verificare a calităţii, de control şi incercări specifice şi să le aplice efectiv.
B.1.3 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea lucrărilor de
construire, montare şi verificare a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu are
următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţia tehnică şi standardele in domeniu;
b) să verifice introducerea in fabricaţie numai a documentaţiei tehnice de execuţie având
desenul tip de ansamblu avizat conform de către ISCIR-INSPECT sau de către
persoanele din unităţile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT in acest scop;
autorizatia agentilor economici de proiectare trebuie să fie valabilă la data avizării
conforme a proiectelor.
c) să verifice introducerea in fabricaţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la
terminarea construirii, montării sau reparării, din punct de vedere al respectării
prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice de execuţie, şi să supună la incercări
trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu;
d) să verifice documentaţia tehnică intocmită pentru lucrările efectuate (cartea trapei sau
instalaţiei de cortine pentru incendiu – partea de construcţie sau montare) sub aspectul
respectării prevederilor prescripţiei tehnice precum şi concordanţa instalaţiei cu
documentaţia respectivă;
44
PTR 18-2003
ANEXA B (continuare)
e) să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele
verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
f) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor executate şi să urmărească ţinerea la zi a
acestora;
g) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
B.1.4 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT IT, suplimentar faţă de
cerinţele SR EN 719, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice, standardele şi alte
normative în vigoare privind sudarea elementelor instalaţiilor;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în
concordanţă cu procedura de sudare omologată;
c) să verifice documentaţia tehnică de execuţie înainte de lansarea acesteia în fabricaţie
astfel încât soluţiile constructive adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi
verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului tennic de sudare să fie minimă;
d) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază
utilizate în confonnitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin
condiţiile tehnologice impuse să se realizeze o îmbinare sudată corectă a instalaţi ei;
e) să aibă grijă ca materialele de adaos să fie însoţite de certificatele de calitate
prevăzute de standarde şi să admită introducerea în fabricaţie numai a materialelor de
adaos prevăzute în documentaţia tehnică sau stabilite ca echivalente la omologarea
procedurii de sudare;
f) să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercărilor în vederea
omologării procedurilor de sudare în confonnitate cu prevederile prescripţiilor
tehnice specifice şi să ia măsurile necesare ca la construirea, montarea şi repararea
elementelor trapelor (cortinelor) să se folosească numai tehnologii stabilite pe baza
procedurilor de sudare omologate;
g) să supravegheze ca materialele de bază introduse în fabricaţie să fie conforme cu
documentaţia tehnică de execuţie;
h) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în fabricaţie materialele de
adaos, luând măsuri pentru preîntâmpinarea eventualelor schimbări faţă de tehnologia
elaborată şi de procedura de sudare omologată;
i) să organizeze, să îndrume şi să verifice activitatea privind specializarea şi autorizarea
sudorilor şi să ţină evidenţa lucrărilor efectuate de aceştia, în confonnitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice specifice;
j) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate pe fluxul tehnologic de
execuţie, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea
îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea trapei (cortinei);
k) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să
ia măsurile corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor în viitor;
45
PTR18-2003
ANEXA B (continuare)
1) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedurilor de sudare omologate;
m) să participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
B.1.5 În vederea autorizării agenţilor economici de construire sau de montare, in conformitate
cu prevederile prescripţiei tehnice, ISCIR-INSPECT are următoarele obligaţii şi
răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia prezentată de agenţi economici
care solicită autorizarea şi situaţia existentă la aceştia;
b) să verifice personalul tehnic de specialitate propus privind pregătirea in domeniu şi
cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR;
c) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice ISCIR in domeniu;
d) să intocmească un proces-verbal asupra constatărilor făcute privind verificările
prevăzute la lit. a), b) şi c).
B.1.6 În cazul indeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de prescripţia tehnică şi pe baza
constatărilor făcute in conformitate cu prevederile pct. B.1.5, ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia işi are sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului prezentat
inanexaP.
B.2 întreţinerea, revizia tehnică şi repararea trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru
incendiu
B.2.1 În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic va inainta la ISCIR-INSPECT IT in
raza căreia işi are sediul o documentaţie tehnică intocmită in conformitate cu prevederile
anexei P.
B.2.2 Agenţilor economici autorizaţi să execute intreţinerea, revIzia tehnică şi repararea
trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu le revin sarcinile prevăzute la pct. B.I.2.
(specifice domeniului de autorizare) precum şi următoarele:
a) să fie dotaţi cu mijloace tehnice corespunzătoare in vederea iulăturării operative a
deranjamentelor care se pot ivi in exploatare şi să ţină evidenţa deranjamentelor
respective;
b) să prezinte trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu la verificarea tehnică
oficială la scadenţă sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
c) să oprească trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu din funcţiune dacă in
timpul exploatării apar deficienţe care pot avea ca urmare avarii sau accidente;
d) să comunice periodic (cel puţin odată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia işi au sediul necesarul de verificări şi incercări privind:
46
PTR 18-2003
ANEXA B (sfârşit)
• trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu aflate în exploatare scadente
pentru verificarea periodică;
• trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu aflate în exploatare care urmează
să fie reparate.
B.2.3 Reparaţiile executate la instalaţiile de categoria celor care nu trebuie să fie verificate de
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT conform prevederilor anexei 1, vor fi
efectuate numai de agenţi economici autorizaţi să execute astfel de reparaţii.
B.2.4 Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea lucrărilor
de întreţinere, revizie tehnică şi reparare a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru
incendiu ii revin, conform specificului său de activitate, sarcinile prevăzute la pct. B.l.3
(specifice domeniului de autorizare) precum şi următoarele:
a) să ia măsuri pentru oprirea din funcţiune a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru
incendiu care nu mai prezintă siguranţă in exploatare, anunţând aceste opriri la
ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află montată instalaţia;
b) să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalul de
intreţinere şi reparare a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu,
consemnând rezultatele intr-un proces verbal;
c) să verifice, prin sondaj, ţinerea la zi a registrelor de supraveghere a instalaţiilor,
completarea corectă a acestora şi consemnarea sub semnătură in acestea;
d) să participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR -INSPECT IT.
B.2.5 Responsabilului tehnic cu sudura, autorizat de ISCIR-INSPECT, ii revin obligaţiile şi
răspunderile prevăzute la pct. B.1.4.
B.2.6 În vederea autorizării agenţilor economici de intreţinere, revizie tehnică şi reparare a
trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu şi în conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice, ISCIR-INSPECT IT ii revin sarcinile prevăzute la pct. B.l.5.
B.2.7 În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de prescripţia tehnică şi pe baza
constatărilor făcute în conformitate cu prevederile pct. B.1.5, ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia işi are sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului prezentat
înanexaP.
47
PTR 18 – 2003
ANEXAC
CARTEA TRAPEI
PARTEA DE CONSTRUCŢIE
48
Denumirea documentaţiei
Dam, ___________ ___
VERIFICAT
Şef compartiment control
telmic de calitate (CTC)
(numele, semnătura şi ştampila)
PTR 18-2003
ANEXA C (continuare)
LISTA DOCUMENTAŢIEI
livrată cu cartea trapei
(piese scrise şi desenate)
Simbolul sau numărul documentului Numărul de file
49
ÎNTOCMIT _-:;––:-__ _
(numele şi semnătura)
Organ de verificare
autorizat de ISCIR
(numele, semnătura şi ştampila)
PTR18-2003
ANEXA C (continuare)
I DATE GENERALE
Denumirea şi adresa deţinătorului, _________________ _
Denumirea şi adresa agentului economic de proiectare __________ _
Denumirea şi adresa agentului economic producător __________ _
Tipul trapei *.. :_.,…-…,….. _______. ….,…_-.,….,.,. ________
Numărul de fabricaţie anul montării ________ _
A.
II DATE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE
Caracteristici tehnice
1 Amplasarea troliului
2 Sarcma in poziţie fixă kg.
in mişcare kg.
număr persoane
3 Viteza trapei mls
4 Cursa trapei m
5 Numărul staţiilor
6 Regimul de funcţionare _
7 Felul curentului de alimentare
Tensiunea ______ V, Frecvenţa _____ Hz ____ _
8 Felul comenzii, ________________ _
unde se face
9 Felul curentului de de comandă
Tensiunea ______ V, Frecvenţa _____ Hz ___ _
10 Tipul troliului
Caracteristici __________________ _
* Se va completa funcţie de tipul trapei „de scenă” sau „de decoruri” la fel
se completează şi pe copertă.
NOTĂ: Cartea trapei se va păstra sub cheie in apropierea locului unde funcţionează trapa
pentru a sta la dispoziţia organului de verificare.
50

Click pentru continuare