PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, EXPLOATAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICA SI A ASCENSOARELOR DE  CONSTRUCTIE SPECIALA PENTRU MATERIALE partea 2

PTR17-2003
ANEXAF
Registru de avizări conforme proiecte de (1)
Nr. şi data adresei ISCIRNr.
Nr. Denumirea Unitatea de Parametrii
Beneficiar
INSPECT de împuternicire
crt. proiect proiectului proiectare maxirni pentru
AVIZARE CONFORMĂ
FINAL Nr. şi data
VERIFICAT confonn PT ISCIR ,., A VIZAT CONFORM !nregistrării la
Nume şi prenume Semnătura Nume şi prenume Semnătura Data ISCIR-INSPECT

Descarca PDF cu PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, VERIFICAREA TEHNICA A ASCENSOARELOR partea 2

Continuare :
NOTE:
(1) În cuprinsul registrului, acesta se sublmparte pentru fiecare tip de proiect (execuţie, montare sau reparare) şi instalaţie
&ascensoare de construcţie specială pentru materiale etc.).
( ) Împuternicit plin decizie dată de conducerea unităţii (poate fi şi personal autorizat de ISCIR-INSPECT, dar avizarea
conformă o efectuează ISCIR-INSPECT sau altă persoană autorizată din unitate pentru avizare, plin precizare pe
decizie).
(3) Se mai pot trece şi alte rubrici in funcţie de specificul unităţii de proiectare.
41
PTR17-2003
ANEXAG
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei
de a efectua lucrări de construire, montare, intreţinere, revizie tehnică
şi reparare ascensoare de construcţie specială pentru materiale
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de
construire, montare, întreţinere, revizii tehnice şi reparare ascensoare de construcţie specială
pentru materiale şi se înaintează la ISCIR -INSPECT -IT în raza căreia îşi are sediul agentul
economic. Documentaţia este constituită dintr-uo memoriu tehnic din care să rezulte că agentul
economic poate efectua lucrări de construire, montare, reparare, întreţinere şi revizii în condiţii
optime şi de siguranţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile documentaţiei
tehnice.
Memoriul tehnic trebuie să cuprindă următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare etc.);
b) domeniul autorizaţiei, cu precizarea parametrilor maximi şi a caracteristicilor principale;
c) dotarea minimă cu piese de schimb (relee, contactori, inclusiv miezuri şi bobine,
componente electronice, siguranţe fuzibile, dispozitive de semnalizare, ferodouri etc.);
d) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform cu gruparea din prescripţiile
tehnice ISCIR specifice);
e) domeniul de dimensiuni al materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu precizarea pentru
fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform prevederilor prescripţiilor
tehnice ISCIR specifice);
f) procedurile de sudare (cap la cap „manual” cu arc electric a tablelor, cap la cap „manual”
cu arc electric a ţevilor etc.) ce vor fi folosite în execuţie, cu precizarea pentru fiecare
procedură a tipurilor de îmbinări (cap la cap, de raconi, în colţ) ce vor fi executate şi
poziţiile de sudare folosite;
g) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructivă din dotare, pentru puoerea
în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie, în materialele de bază
şi îmbinările sudate, funcţie de calitatea şi grosimea acestora precum şi a procedurilor de
sudare aplicate;
h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru supravegherea
lucrărilor de construire, montare, reparare, întreţinere, revizie tehnică şi verificare a
instalaţiilor precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic
să fie autorizaţi de către ISCIR-INSPECT.
La memoriu se vor ataşa documente care vor cuprinde următoarele:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1;
b) proceduri de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
42
Nr.
crt.
1
2
3
4
PTR17-2003
ANEXA G (continuare)
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii produselor executate precum şi dotarea
cu laborator pentru efectuarea examinărilor nedistructive (autorizat de ISCIRINSPECT)
şi laborator pentru efectuarea încercărilor mecauice, tehnologice,
metalografice şi analizelor chimice (autorizat de ISCIR-INSPECT); în cazul în care
agentul economic nu dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de
colaborare (copie) încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT
pentru efectuarea examinărilor;
de asemenea, se va prezenta şi dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări,
conform datelor din tabelul 3;
d) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie şi control,
conform datelor din tabelul 4;
e) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici, conform
datelor din tabelul 5.
Tabelul 1
Tipul (marca) şi
Utilajul pentru execuţie caracteristicile Obs.
principaleX)
Tăiere:
a) foarfeci;
b) gbilotine;
c) aparate oxiacetilenice;
d) aparate cu plasmă;
e) alte maşini şi aparate.
Formare:
a) ambutisare;
b) maşini de îndoit;
c) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului;
d) maşini unelte (strunguri, maşini de frezat, raboteze, maşini de
alezat, maşini de rectificat, maşini de găurit).
Sudare:
a) convertizoare;
b) transformatoare;
c) tractoare de sudare;
d) aparatură WIG, TIG sau MIG;
e) maşini de sudat prin rezistenţă;
f) aparate pentru sudare în baie de zgură.
Tratament termic:
a) cuptoare;
b) instalaţii de tratament local;
c) dispozitive de preîncălzire înainte de sudare.
xl Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi
reglare a parametrilor regimurilor de sudare.
43
PTR17-2003
ANEXA G (continuare)
Tabelul 2
Grupa de
Grupa de
Nr. fişei de grosimi şi
oţeluri
Nr. Procedura Tipul omologare
acoperite de
diametru! Poziţia de
Obs.XJ
crt. de sudare îmbinării ag.econ./ acoperite de sudare
fişa de
ISCIR
omologare fişa de
omologare
xl Pentru fişele de omologare a procedurilor de sudare, preluate de la alţi agenţi economici,
se va menţiona agentul economic care a efectuat omologarea.
Nr.
crt. Utilajul pentru verificare şi control
1 Pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor:
a)dispozitive pentru măsurarea diametrelor;
b )şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma
geometrică;
c)calibre;
d)aparate şi dispozitive pentru verificarea paralelismului,
denivelărilor şi verticaiităţii;
e )aparate şi dispozitive pentru măsurarea deformaţiilor.
2 Standuri pentru rodaje la mecanisme
3 Standuri pentru verificarea subansamblurilor
4 Standuri pentru încercări, echipamente cu aparatură de
măsurare şi control, în conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi normele de
fabricaţie:
a) la presiune hidraulică;
b) sub sarcină;
c) a componentelor de securitate (pentru limitarea presiunii,
sarcinii, vitezei).
44
Tip (marca) şi buc.;
Caracteristicile
principale
Tabelul 3
Obs.
PTR17-2003
ANEXA G (sfârşit)
Tabelul 4
Nr.
Personalul de execuţie nominalizat Specialitatea Xl Număr Obs.
crt.
1 Sudori autorizaţi
2 Personal pentru examinări nedistructive,
di.n c.a re: .
-mgmen
– telmicieni
– operatori
Xl Pentru sudori se va menţiona conform prescrlpţiei telmice specifice.
Tabelul 5
Nr.
Lucrările cuprinse în Denumirea agentului
crt.
Natura colaborării contractul de colaborare şi economic cu care se
Obs.
felul în care se realizează efectuează colaborarea
45
PTR17-2003
Nr.
crt.x)
ANEXAH
Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire, montare şi reparare
ascensoare de construcţie specială pentru materiale
Documentaţie
Felul şi tehnică de
Nr. şi data Parametrii Beneficiarul Proces-verbal
tipul execuţie actului de ascensorului (denumire de recepţie ascenso- (unitatea
omologare xx) şi sediu) (m. şi data)
rului proiectantă, m.
şi data)
x) Este acelaşi cu numărul de fabricaţie menţionat în cartea ascensorului.
xx) Pentru ascensoare: sarcina nominală (kg); viteza (mls); numărul de staţii.
NOTE:
Obs.
(1) Pentru agenţii economici autorizaţi să efectueze lucrări de montare la ascensoare de
construcţie specială pentru materiale se va folosi modelul de registru completat cu o coloană
în plus în care se va scrie agentul economic constructor (denumire şi sediu);
(2) Pentru agenţii economici autorizaţi să efectueze lucrări de reparare la ascensoare de
construcţie specială pentru materiale se va folosi modelul de registru completat cu trei
coloane în plus în care se vor scrie:
agentul economic constructor (denumirea şi sediul);
numărul şi anul fabricaţiei, numărul procesului-verbal al autorizaţiei de funcţionare;
elementele reparate sau înlocuite, caracteristicile lor constructive.
46
PTR17-2003
ANEXAI
ISCIR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ……………………………….. .
Str ……………. m …………… telefon ……………….. .
AUTORIZAŢIE
m ……….. din ……………….. ..
în baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 17 şi în unna
verificărilor efectuate şi consemnate în procesul – verbal m …………. din ………….. .
I S e auton.z eaza- pentru 1) ………………………………………………………….. agent ul econonn.c
…………………………………… din …………………………. str ……………….. m ………………… unnare cererii m .
…………………… din …………………….. .
II Se autorizează pentru supravegherea lucrărilor de mai sus unnătorul personal tehnic de
specialitate: ………………………………………………………………………………………….. .
şi responsabilul tehnic cu sudura ………………………………………………………………………. .
în cazul schimbării denuruirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării2) …………………. .
are
obligaţia să anunţe în termen de 15 zile ISCIR – INSPECT IT emitentă a autorizaţiei.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR -INSPECT IT în baza documentului de constatare a
comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prez enta auton.zaţ.1e este vaI ab 1’l a- pa• na- I a dat a de 3) ………………………….. .
Se consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va
fi depusă la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
termenului de valabilitate al autorizaţiei. în caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR ŞEF
(numele, prenumele semnătura şi ştampila)
1) Se va indica succint domeniul autorizaţiei (construire, montare, reparare, întreţinere şi revizie
tehnică).
2) Se va indica agentul economic.
3) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul)-maximum 2 ani.
47
PTR17-2003
ANEXAJ
Verificarea reparaţiilor ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale
J.l Generalităţi
Prezenta anexă conţine prevederi tehnice minllne obligatorii care se referă la verificarea
tehnică a reparaţiilor executate la ascensoare în condiţiile menţionate la pct. 6.6.
J.2 Specificarea reparaţiilor care se verifică de inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
sau de către RSVTI al deţinătorului
J.2.1 Lucrările de reparare sunt:
a) înlocuirea sau modificarea construcţiei metalice, refacerea sau remedierea îmbinărilor
sudate ale elementelor de rezistenţă;
b) modificarea de principiu a schemei electrice de acţionare (forţă, comandă, semnalizare);
c) înlocuirea totală a instalaţiei electrice;
d) înlocuirea componentelor de securitate ale ascensorului cu alte tipodimensiuni;
e) înlocuirea troliului şi înlocuirea sau recondiţionarea elementelor cinematice ale sale;
f) înlocuirea completă a frânei cu alte tipodimensiuni.
J.2.2 Dacă în cadrul reparaţiilor (planificate sau neplanificate) s-au efecutat lucrări care nu sunt
cuprinse la pct. J.2.1 şi nu afectează securitatea în exploatare a ascensorului, verificarea
tehnică a reparaţiei se va efectua de către personalul tehnic de specialitate al reparatorului şi
al deţinătorului.
J.2.3 Lucrările de reparaţii indicate la pct. J.2.l se vor executa numai de către agenţi economici
autorizaţi conform prevederilor din anexa A.
J.2.4 Lucrările de reparaţii ale ascensoarelor se vor executa cu respectarea prevederilor prescripţiei
tehnice şi ale documentaţiei tehnice de reparaţie.
J.3 Verificarea tehnică a reparaţiilor
J.3.1 În cazul reparaţiilor prevăzute la pct. J.2.1 se întocmeşte un proiect de reparaţie care se
ataşează la documentaţia de reparaţie. Proiectele de reparaţii trebuie să fie avizate de
proiectantul şi/sau constructorul ascensorului pentru reparaţiile prevăzute la pct. J.2.1.
J.3.2 În vederea efectuării verificării tehnice a reparaţiei, reparatorul va întocmi o documentaţie
minimă care va cuprinde:
a) autorizaţia de reparare eliberată de ISClR-INSPECT IT (copie);
b) proiectul sau tehnologia de reparaţie;
c) certificatele de calitate (declaraţiile de conformitate) ale subansamblelor sau pieselor
importante (motoare, reductoare, componente de securitate), în cazul în care cele vechi
au fost înlocuite;
48
PTR17-2003
ANEXA J (continuare)
d) schema cinematică, schema electrică şi desenul tip de ansamblu ale instalaţiei, dacă cu
ocazia reparaţiei s-au efectuat modificări ale acestora;
e) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se
specifice că instalaţia se poate supune verificărilor tehnice oficiale în scopul autorizării
funcţionării;
f) certificat de calitate (inspecţie) a reparaţiei;
g) certificat de garanţie a reparaţiei.
J.3.3 în vederea autorizării funcţionării după reparaţie a ascensoarelor menţionate la pct. 4.2,
deţinătorul trebuie să solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT efectoarea verificării propunând
şi data în acest scop (de acord cu reparatorul). Totodată, va prezenta documentaţia prevăzută
la pct. J.3.2.
J.3.4 Documentaţia tehnică de reparaţie va fi depusă şi înregistrată la ISCIR-INSPECT IT cu cel
puţin 7 zile înainte de data propusă pentru verificare.
ISCIR – INSPECT IT va stabili cu deţinătorul sau reparatorul:
a) fie data la care urmează să se efectueze verificarea de către ISCIR-INSPECT IT (care nu
va depăşi 30 de zile de la data solicitării);
b) fie încredinţarea efectuării verificării şi eliberării autorizaţiei de funcţionare după
reparaţie responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al
deţinătorului.
În acest caz, ISCIR – INSPECT IT va face cunoscut deţinătorului, cu cel puţin 48 ore înainte
de data propusă pentru verificare, obligaţia efectuării verificării şi eliberării autorizaţiei de
funcţionare după reparaţie, restituind documentaţia primită.
În cazul în care verificarea tehnică după reparaţie se va efectua de către responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), acesta va înainta un exemplar al
procesului-verbal de verificare la ISCIR-INSPECT IT.
J.3.S Documentaţia tehnică de reparaţie incompletă va fi înapoiată deţinătorului sau reparatorului,
după caz, pentru a fi completată iar data verificării va fi stabilită în condiţiile arătate anterior,
după completarea acesteia. Documentaţia tehnică de reparaţie completată va fi înaintată la
ISCIR-INSPECT cu o nouă adresă de însoţire. Din documentaţie poate lipsi procesul-verbal
al încercărilor de casă, care va fi predat organului de verificare la faţa locului înainte de
începerea verificării. Nepredarea procesului-verbal sau constatarea în acesta a unor lipsuri
sau deficienţe atrage după sine neefectuarea verificării, ascensorul considerându-se
nepregătit.
J.3.6 La data stabilită pentru verificare deţinătorul şi reparatorul trebuie să pregătească ascensorul,
având echipamentul şi sarcinile pentru încercări pregătite.
De asemenea, se va asigura personalul de manevrare şi deservire necesar. La verificare vor
participa reprezentanţii deţinătorului, dintre care nu trebuie să lipsească responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) şi reprezentanţii reparatorului.
J.3.7 Verificarea tehnică a reparaţiei constă din:
verificarea documentaţiei tehnice de reparaţie;
verificarea execuţiei reparaţiei şi efectoarea verificărilor şi încercărilor de la pct.
C.3.1.5 … C.3.1.11.
49
PTR17-2003
ANEXA J (sfărşit)
J.3.8 Reparatorii autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT să efectueze reparaţii la ascensoare vor ţine la
zi evidenţa lucrărilor executate care se verifică de către ISCIR-INSPECT IT într-un registru
numerotat şi întocmit conform modelului din anexa H.
J.3.9 În cazul când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu s-a putut prezenta la data
stabilită sau cel mult după 48 ore de la data stabilită, verificarea tehnică după reparaţie se va
efectua de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
fără altă comunicare. Dacă după această perioadă de timp (48 de ore) nu s-a efectuat
verificarea tehnică după reparaţie, întreţinătorul este obligat să oprească ascensoru1 din
funcţiune.
J.3.10 Autorizarea funcţionării în continuare a ascensoarelor cu ocazia verificării tehnice după
reparaţii, prin responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
trebuie să se facă în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea de funcţionare efectuată prin
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
J.3.11 Autorizarea funcţionării în continuare a ascensorului se acordă numai dacă la verificarea
tehnică după reparaţie se constată îndeplinirea condiţiilor de securitate menţionate în
prescripţia tehnică. Rezultatele verificării se vor consemna într-un proces-verbal conform
modelului din anexa K, care va fi scris în cartea ascensoru1ui de construcţie specială pentru
materiale. Scadenţa de verificare va fi de maximum 2 ani.
J.3.12 Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare, deficienţele (menţionate la pct. C.3.1.14) se
consemnează în procesul-verbal şi nu se acordă autorizaţia de funcţionare. Opririle din
funcţiune, inclusiv cauzele acestora, se vor înscrie în registrul de supraveghere a
ascensoru1ui.
J.3.13 Efectuarea lucrărilor de reparaţii se va înscrie de către responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) în registrul de supraveghere şi în cartea
ascensoru1ui la rubrica evidenţa exploatării.
J.3.14 Documentaţia tehnică de reparaţie se va anexa la cartea ascensorului.
J.3.15 Punerea în funcţiune a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale fără o
verificare tehnică după reparaţie este interzisă şi se sancţionează conform legislaţiei în
vigoare, mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate de ISCIR-INSPECT IT
50
PTR17-2003
ANEXAK
ROMANIA INSPECŢIA
Inspecţia de stat pentru contrulul Proce&-verbal TERITORIALĂ ……………….. .
cazanelor, recipientelor sub de verificare tehnică Adresa …………………………….
presiune şi instalaţiilor de ridicat nr …………….. Telefon ……………………………
-ISCIR- Fax ………………………………..
Incheiat astăzi ……………… cu ocazia ……………… efectuat in baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi
Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi Prescripţiilor tehnice,
Colecţia [SCIR, la ……………………………………………………………………. tip ………………… cu
numărul de fabricaţie/inventar …………… şi cartea instalaţiei nr …………. având parametrii ultimei
verificări ……………………………………………………………………………………………………….. .
Den.11l11irea agentului economic ……………………………………………….. …. din localitatea
………………………. str ……………………………………. nr ……… judeţ/sector ……………………. cod
fiscal …………… .
Verificarea s-a efectuat la ……………………….. din localitatea …………………………………. str.
…………………… ………… nr ……… judetlsector …………………………………………………. .
SubsenmatuP) …………………………………………………………… 0.0 aIn constatat următoarele:
Am dat următoarele dispoziţii : ………………………………………………………………….. .
După această verificare s-a admis’) ……………………………………………………………………. .
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ………………………………………………. ..
Pentru această verificare se va plăti suma de …………….. Iei de către …………………………… din
localitatea ……………………… str ……………………………. nr ……. judeţ/sector ……………… in cont
…………………………… deschis la Banca ……………………… filiala ………………………….. .
Organ de
verificare
1) Funcţia, numele şi prenumele.
Directorul agentului
economic sau
delegatul său
Am luat la cunoştinţă
Responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnică
l) Se VOT inscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei in funcţie de felul (tipul) acesteia.
51
Delegatul agentului
economic montatar,
reparator
PTR17-2003
ANEXAL
Evidenţa ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale
Nr. înre- Nr. înregistrare Denumire Nr.de Proces-verbal!
Scadenta
gistrare ISCIR- instalaţie, fabricaţiei Producători autorizaţie parametri an de Montator funeţionare/
unnătoarei Ob •.
intern INSPECTIT
principali fabricaţie data autorizării
verificări
52
ANEXAM
Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT …………………………….. .
AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA
TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR
AUTORIZAŢIA Nr .. ) ……………………. .
Numele şi prenumele …………………………. Data şi locul naşterii.. ……………… .
Cod numeric personal …………………………………………………………………. ..
PTR17-2003
În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei Of. . •….•••….••….•.•• din
. …. ……. …….. …….. a agentului economic.. …….. ……. …… …….. ……. …… . . . . . . . . . . . …….. …… ……. …….. se
autorizează să efectueze în cadrul unităţii:
a) supmveg he rea Ş1· v·efn ic area teb oic a- xx) ……………………………………………………… .
din dotarea sau folosinţa agentului economic.
Data ……………….. .
INSPECTOR ŞEF,
(Semnătura, ştampila)
53
PTR17-2003
ANEXA M (sffirşit)
Posesorul autorizaţiei are obligaţiile şi răspunderile prevăzute de legislaţia în vigoare şi
prescripţiile tehnice specifice. Răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea
măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat
personalul.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de constatare a
comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta auton.zaţ.le este vaI ab 1’l a- pa• na- I a dat a d e xxx) …………………….. .
xj Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenţa ISCIR-!NSPECT IT supra numărul de ordine al
autorizaţiei.
Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.
II) Se va trece, după caz: instalaţii de ridicat, instalaţii mecanice sub presiune şi de ridicat etc.
=) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).
Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 aui.
54
PTR17-2003
ANEXAN
CARTEA ASCENSORULUI DE CONSTRUCŢIE SPECIALĂ PENTRU MATERIALE
– PARTEA DE CONSTRUCŢIE-
(MODEL)
55
PTR17-2003
ANEXA N ( continuare)
Denumirea agentului economic constructor:
Adresa:
CARTEA ASCENSORULUI DE CONSTRUCŢIE SPECIALĂ PENTRU MATERIALE
– PARTEA DE CONSTRUCŢIE-
(MODEL)
Nr. de fabricaţie ………………………. .
Anul fabricaţiei ………………………. .
56
PTR17-2003
ANEXA N ( continuare)
Lista documentaţiei livrate cu cartea ascensorului
de construcţie specială pentru materiale (piese
scrise şi desenate)
Denumirea actului Simbolul actului Numărul de file
Data …………………….. .
Verificat:
Şef compartiment control
tebnic de calitate
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Întocmit ……………………….. .
(numele, prenumele şi semnătura)
Organ de verificare autorizat de
ISCIR-INSPECT IT
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
57
PTR17-2003
ANEXA N (continuare)
1 Date generale
Agent economic constructor
Tipul ascensomlui de construcţie specială pentru
materiale
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Felul mecanismului de acţionare
Temperatura admisibilă la care poate să funcţioneze
(temperatura minimă şi maximă), °c
Mediul înconjurător în care poate să funcţioneze
ascensoml (uscat, umed – gradul de umiditate, cu pericol
de explozie sau incendiu etc.)
Norme tehnice de bază conform cărora s-a executat
ascensoml (simbolul şi denumirea lor)
Numărul şi data documentului de omologare
I 2 Caracteristici şi date tehnice de bază” I
2.1 Parametri principali
Sarcina nominală, daN
Viteze de deplasare, mls
-nominală
-redusă
Regimul de funcţionare
Numărul de staţii
Numărul de accese
Cursa ascensomlui de construcţie specială pentru
materiale, m
Tipul troliului
Felul comenzii
Felul
Tensiunea (V) Frecvenţa
curentului (Hz)
Circuit de forţă
Circuit de comandă
Circuit de iluminat al cabinei şi
puţului
Circuit de semnalizare
Alte circuite
• Pentru instalatiile acţionate altfel decât electric tabelele se vor completa corespunzător
58
PTR17-2003
ANEXA N ( continuare)
2.2 Motoare electrice
Tipul şi simbolul confonn standard
Puterea, kW
DA %
Frecvenţa de conectare, c/h
2.3 Frâne
I Tipul (sistemul) ‘)
*) Se va indica: cu saboţi, cu disc, electromagnetică, hidraulică etc.
2.4 Reductor
Tip (simbolizat confonn standardului)
Denumirea constructorului
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Raport de transmisie
2.5 Uşile putulu()
I Construcţia şi tipul uţilor
*) La instalaţiile care la staţia superioară sunt prevăzute cu chepeng, în tabel se vor înscrie şi
caracteristicile dimensionale şi funcţionale ale chepengului.
2.6 Cabina (platforma) şi contragreutatea
Dimensiunile cabinei (platformei), mm
– lăţimea
– adâncimea
– înălţimea
Dimensiunile contragreutătii, mm
Masa,kg
– cabinei (platfonnei):
– contragreutăţii:
59
PTR17-2003
ANEXA N ( continuare)
2.7 Cabluri de oţel *)
Caracteristica
Cabinei Contra- Limitatoru1ui
(platfonnei) greutăţii de viteză
Simbolizarea completă a
cablului şi standardul
Numărul de cabluri
Forţa reală de rupere a
cablului, daN
Coeficientul de silrurantă ~}
~} Tabelul se completeaza- conform datelor din certificatele constructorulw cablunlor,
„) Se completează pentru cablurile de tracţiune şi cablurile limitatoruiui de viteză.
2.8 Componente de securitate
2.8.1 Mecanice
Componente
Caracteristici Cabină de securitate
Paracăzătoare Tipul (cu acţiune instantanee,
alunecătoare)
Conectare( la slăbirea şi ruperea cablului,
la mărirea vitezei)
Limitator de Tipul (cu pendul, centrlfugal etc.)
viteză Viteza de punere în funcţiune a
paracăzătoarelor, m/s
Masa dispozitivului de întindere, kg
2.8.2 Contacte de securitate *)
La accesul în cabină
La uşile puMui
Lachepeng
La broaştele uşilor ( chepengului ) puMui
La limitatoru1 de viteză
La paracăzătoare Cabinei
Contragreutăţii
La slăbirea cablurilor de tractiune
La dispozitivul de întindere a limitatorului de viteză
‘) În tabel se va scrie existeoţa şi nr. contactelor de securitate.
60
Contragreutate
PTR17-2003
ANEXA N ( continuare)
2.8.3 intreruptoare de fine cursă
2.9 Alte probe, încercări, examinări, măsurări *)
‘) Se completează în cazul efectuării altor încercări şi măsurări determinate de particularităţile constructive
ale ascensorului, ca de exemplu: încercarea la suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului
distribuitoarelor etc.
Nr.
crt.
O
Nr.
crt.
O
2.10 Certificate de calitate pentru materialele folosite la construirea
elementelor de rezistenţă (tabelul 1) menţionate în desenul de ansamblu
precum şi pentru asamblarea prin sudare a acestora (tabelul 2)
Tabelul 1
Felul
Marca
Denumirea elementului
semifabricatului
materialului şi Nr. şi data certificatului
şi nr. desenului
utilizat standardul sau de calitate
norma
1 2 3 4
Tabelul 2
Procedura
Numele şi
Examinările şi Denumirea
de sudare
prenumele
încercările sudurilor şi elementului Simbolul
omologată,
sudorului, nr. şi Poansonul
rezultatele acestora
sudat şi nr. sudurii data autorizării sudorului
desenului aplicată la
sau prelungirii
conform documentaţiei
sudare autorizatiei
tehnice
1 2 3 4 5 6
3 Concluzii
3.1 Ascensorul de construcţie specială pentru materiale, numărul de fabricaţie …………… , a
fost executat în conformitate cu prescripţia tehnică PT R 17, standardele şi celelalte
normative în vigoare.
3.2 La verificările efectuate s-a constatat că ascensorul de construcţie specială pentru
materiale corespunde prescripţiei tehnice indicate mai sus şi documentaţiei de execuţie.
3.3 în conformitate cu prescripţia tehnică menţionată mai sus au fost efectuate, cu rezultate
corespunzătoare, următoarele încercări:
61
PTR17-2003
ANEXA N (continuare)
• încercarea statică cu o sarcină de ………………… daN
• încercarea dinamică cu o sarcină de ……………… daN(se completează cu toate încercările efectuate, funcţie de specificul ascensorului)
3.4 Ascensorul de construcţie specială pentru materiale corespunde prototipului omologat cu
acordul ISCIR-INSPECT’.
3.5 Ascensorul de construcţie specială pentru materiale corespunde pentru funcţionarea în
condiţii de securitate la parametrii indicaţi în prezenta carte.
3.6 Prezenta carte conţine ………….. file.
Director
sau împutemicitul său
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Data …………………. . Şeful compartimentului control tehnic de calitate
(numele, prenumele şi semnătura)
Responsabil tehnic autorizat de ISCIR -INSPECT
(numele, prenumele şi semnătura)
Anexe obligatorii
1 Desenul tip de ansamblu (având următorul conţinut):
1.1 Desenul plan de ansamblu
Pe desenul plan de ansamblu al ascensorului se vor menţiona caracteristicile tehnice
principale astfel:
Denumirea:
Codul:
1.1.1 Caracteristici funcţionale
Sarcina nominală (daN):
Viteza nominală (mls):
Nr. de staţii:
Cursa maximă (m):
Tensiunea şi frecvenţa circuitului electric de alimentare (V, Hz):
Regimul de funcţionare:
Mediul înconjurător în care poate să funcţioneze ascensorul:
• Se completează numai în cazul fabricaţiei de serie
62
1.1.2 Cabina (platforma)
Dimensiuni (nun):
1.1.3 Contragreutatea
Dimensiuni (nun):
1.1.4 Cabluri de oţel
Caracteristica
ANEXA N ( continuare)
Destinatia
Cabina Contragreutatea Limitator
(platfonna) de viteză
Diametrul necesar (mm)
Numărul de cabluri
Coeficientul de sil!UI’3I1tă
Modul de fixare a cablului
1.1.5 Glisiere
PTR17-2003
În desen se vor indica dimensiunile şi modul de montare a glisierelor pentru cabină şi
contragreutate.
1.1.6 Tampoane şi opritoare
În desen se vor indica: tipul, numărul, amplasarea.
1.1.7 Troliul de acţionare
Tipul troliului, simbolizat confonn standard:
Tipul reductorului, simbolizat confonn standard:
Tipul motorului electric de acţionare, simbolizat:
Puterea motorului electric (kW):
DA%:
Frecvenţa de conectare, c/h:
Turaţia motorului electric (rot/miu):
Tipul frânei:
1.1.8 Comanda
Felul comenzii:
Tensiunea circuitului electric de comandă (V):
1.1.9 Semnalizarea
Optică:
Acustică:
1.1.10 Aparate de protecţie pentru circuitul electric de alimentare
Siguranţe fuzibile:
Bloc relee termice:
63
PTR17-2003
Nr.
crt.
ANEXA N ( continuare)
1.1.11 Dispozitive de securitate
– Dispozitive de securitate cu acţionare mecanică:
Locul
Tipul dispozitivului
amplasării
Buc.
– Contacte electrice de securitate:
Tipul Locul amplasării
– Întreruptoare:
Tipul
Domeniul Nr. şi data
de procesului-verbal
actionare de omololtare
Nr. şi data procesuluiverbal
de omolo are
Nr. procesului-vebal
de omolo are
1.1.12 Lista elementelor de rezistenţă ale construcţiei metalice portante
Nr. Desenul in care
Materialul,
Caracteristici chimice şi Denumirea marca şi crt. este reprezentat
standardul
mecanice
Nr.
crt.
1.1.13 Lista sudurilor de rezistenţă ale construcţiei metalice portante
Simbolul
Reprezenta
Elementul Nr.
sudurii de Felul încercări procedură
conform
-rea grafică
rezistenţă, controlului mecan1ce de sudare
standard
a sudurii
nr.desen omologată
1.2 Planul de montaj al ascensorului de construcţie specială pentru materiale.
1.3 Schema de principiu pentru instalaţia electrică de acţionare.
1.4 Schema de principiu pentru instalaţia electrică de comandă.
1.5 Nomenclatorul (lista, extrasul) de piese, semifabricate şi ansambluri.
1.6 Borderoul desenului tip de ansamblu.
1.7 Foaia de gardă a desenului tip de ansamblu.
Foaia de gardă va cuprinde conţinutul desenului tip de ansamblu şi semnăturile de verificare şi
avizare in conformitate cu prevederile anexei C.
NOTĂ: Pentru ascensoarele cu acţionare hidrauiică, in desenul plan de ansamblu se vor menţiona
caracteristicile tehnice şi funcţionale specifice acestui tip de ascensor. De asemenea, se vor intocmi
schemele hidraulice de principiu.
64
PTR17-2003
ANEXA N (sffu-şit)
2 Instrucţiuni de exploatare
Instrucţiunile de exploatare vor cuprinde descrierea funcţionării instalaţiei, inclusiv reglarea
frânei şi a componentelor de securitate, indicaţii cu privire la întreţinere, revizii, ungere,
deranjamente posibile în exploatare şi modul de înlătorare a acestora.
3 Instrucţiuni de montare
Instrucţiunile de montare vor cuprinde modul în care trebuie să fie executate şi verificate
lucrările de montare, parametrii principalelor aparate electrice, mărcile şi secţiunile
conductoarelor şi indicaţii cu privire la modul în care trebuie efectuate încercările de casă.
4 Lista pieselor de rezervă
65
PTR17-2003
ANEXA O
Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
0.1 Agenţii economici care deţin (exploatează) ascensoare de construcţie specială pentru
materiale au următoarele obligaţii şi răspunderi:
f) să posede prescripţiile tehnice specifice;
g) să pregătească şi să prezinte ascensoarele precum şi documentaţia tehnică la
verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT
IT sau de RSVTI al deţinătoru1ui, în vederea autorizării funcţionării ascensoarelor;
c) să numească personal tehnic pentru supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVTI), ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numărul şi
complexitatea ascensoarelor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia îşi au sediul; modelul pentru decizia de numire a personalului propus pentru
autorizare este prezentat în anexa E; modelul autorizaţiei emise de ISCIR -INSPECT
IT este prezentat în anexa M;
d) să ia măsurile corespunzătoare astfel încât personalul tehnic de specialitate propriu
autorizat de ISCIR-INSPECT să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile
prevăzute la pct. 0.2 şi să comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi
au sediul orice schimbare a personalului tehnic respectiv şi să o definitiveze numai
după confmnarea acesteia de către ISCIR-INSPECT.
0.2 Personalul tehnic autorizat de ISCIR -INSPECT IT pentru supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele în
domeniu;
b) să participe la testările şi întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT;
c) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a ascensoarelor, conform
modelului din anexa L;
d) să urmărească pregătirea ascensoarelor, echipamentelor şi sarcinilor de încercare
necesare pentru verificarea tehnică oficială şi să participe la efectuarea acesteia;
e) să supravegheze ca ascensoarele să fie folosite în conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice, instrucţiunile de exploatare şi normele de protecţia muncii;
f) să urmărească realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale cu
ocazia verificărilor tehnice oficiale, să examineze în mod regulat registrul de
supraveghere a ascensorului şi să ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor
senmalate.
66
PTR17-2003
ANEXAP
Registru de supraveghere a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale
Registrul de supraveghere se iotocmeşte peotru fiecare ascensor de construcţie specială
pentru materiale io parte şi va cupriode următoarele:
P.l Pe copertă se vor menţiona următoarele:
1) Deoumirea şi adresa deţinătorului:
2) Numărul şi anul fabricaţiei asceosorului:
3) Numărul de ioregistrare io evidenţa deţinătorului:
4) Caracteristicile tehnice priocipale ale instalaţiei:
5) Periodicitatea stabilită peotru lucrările de întreţinere, revizie
tehnică cureotă şi revizie geoerală:
6) Actul normativ care a stat la baza stabilirii celor de la pct. 5):
P.2 în interior se vor scrie pe coloane:
1) Numărul curent;
2) Data;
3) Operaţiile de iotreţinere, revizie cureotă, revizii geoerale efectuate precum şi
constatarea uoor deficieoţe sau deranjameote io timpul exploatării;
4) Principalele lucrări executate ca urmare a celor de la pct. 3);
5) Numele, prenumele şi semnătura persoanei care a constatat deficieoţe sau
deranjamente ale instalaţiei;
6) Numele, prenumele şi semnătura persoanei responsabile peotru efectuarea
lucrărilor de întreţinere, revizie cureotă, revizie generală sau pentru iolăturarea
deficienţelor şi deranjameotelor constatate io timpul exploatării;
7) Observaţii.
P.3 Pe ultima pagină se va scrie:
Se certifică de noi că prezeotul registru, conţine ……. pagini numerotate (io cifre şi litere).
(Numele, sernoătura şi ştampila deţinătorului)
67
PTR17-2003
ANEXA R
Metodologie pentru instruirea manevranţilor pentru ascensoarele de construcţie specială
pentru materiale
R.I Generalităţi
Instruirea este obligatorie pentru personalul de deservire (manevranţi) a ascensoarelor de
construcţie specială pentru materiale. Carnetul de manevrant se eliberează de către
deţinătorul instalaţiilor, individual, persoanelor care, prin promovarea examenelor, fac
dovada indeplinirii condiţiilor specificate in prezenta anexă privind capabilitatea teoretică şi
practică de a exercita activitatea de deservire a ascensoarelor de construcţie specială pentru
materiale.
R.2 Condiţii de absolvire a cursului
R.2.1 Instruirea manevranţilor se face pe baza unui examen susţinut in faţa comisiei tehnice
indicate la pct. R.5.3
R.2.2 Pentru a fi admişi la examen, in vederea absolvirii cursului de către agentul economic
deţinător, candidaţii trebuie să indeplinească următoarele condiţii:
a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) fac dovada unei minime pregătiri profesionale;
c) indeplinesc condiţiile de sănătate pentru deservirea şi/sau manevrarea ascensoarelor de
construcţie specială pentru materiale şi prezintă o adeverinţă medicală cu menţiunea
„Apt pentru prestarea activităţii de manevrant ascensoare de construcţie specială pentru
materiale”;
d) fac dovada că au absolvit cursurile de instruire, organizate conform prevederilor de la
pct. R.3;
e) indeplinesc condiţiile de practică stabilite in prezenta anexă.
R.3 Organizarea cursurilor
R.3.1 În vederea instmirii personalului de deservire şi/sau manevrare a ascensoarelor de
construcţie specială pentru materiale trebuie să se organizeze şi să se deruleze cursuri de
instruire de către agentul economic deţinător.
R.3.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate in anexa S, care prevede
minimum de cunoştinţe necesare şi de durată a cursurilor în vederea instmirii personalului
de deservire şi/sau manevrare.
Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau de
specialităţi inrudite domeniulni pentru care se va face instruirea de către deţinător, care au
competenţa tehnică necesară şi experienţă profesională in domeniul exploatării
ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale şi care cunosc prevederile prescripţiei
tehnice.
68
PTR17-2003
ANEXA R ( continuare)
R.4 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de manevrant
R.4.1 Agentul economic organizator al cursurilor va asigura urmărirea frecvenţei participării
cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţinute şi verificarea nivelului de însuşire a
cunoştinţelor teoretice şi practice predate. Pe această bază, agentul economic va elibera
cursanţilor, la încheierea stagiului de pregătire, adeverinţe de absolvire.
R.4.2 Examinarea candidaţilor se face de către o comisie tehnică compusă din :
a) RSVTI al agentului economic deţinător – preşedintele comisiei;
b) responsabilul cursului;
d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului.
R.4.3 Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:
a) dacă au fost respectate prevederile pct. R.2.2;
b) catalogul cursului de instruire;
c) adeverinţele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. RA.l;
d) adeverinţele de practică pe ascensoare de construcţie specială pentru materiale.
R.4.4 Examenul de absolvire constă într-o probă teoretică şi o probă practică având ca scop
verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului de instruire şi a
dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unui ascensor de construcţie
specială pentru materiale.
R.4.S Pentru a absolvi cursul de instruire, candidatul trebuie să fie declarat „ADMIS” atăt la probă
teoretică cât şi la proba practică. În cazul când la una din probe a obţinut rezultate
nesatisfăcătoare, candidatul va fi declarat „RESPINS” la examen.
R.4.6 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal care va purta un
număr dat de preşedintele comisiei de examinare.
R.4.7 Pe baza datelor din procesul-verbal, agentul economic deţinător va elibera candidaţilor care
au reuşit la examen un camet de manevrant tip, conform modelului din anexa T, în care se
va înscrie tipul ascensoru1ui de construcţie specială pentru materiale.
Evidenţa cametelor de manevrant eliberate se va ţine la agentul economic deţinător emitent.
69
PTR17-2003
ANEXA R ( continuare)
R.S Verificări periodice
R.S.1 Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligaţia să se
prezinte din doi în doi ani la examinarea medicală, prezentând rezultatul comisiei
menţionate la pct. R.5.3.
R.S.2 Pentru împrospătarea cunoştinţelor profesionale, persoanele instruite conform prezentei
anexe vor fi instruite periodic, odată cu instructajul de protecţia muncii, de către personalul
tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic
deţinător de ascensoare de construcţie specială pentru materiale iar rezultatele instruirii
periodice vor fi consemnate într-un proces-verbal.
R.S.3 Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, vor fi examinate anual
pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie
numită de conducerea agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.
Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică
a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR -INSPECT IT în calitate de preşedinte al
comisiei.
Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.
R.S.4 Persoanelor instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, care practică
activitatea de manevrant ascensoare de construcţie specială pentru materiale pentru care
deţin carnet de manevrant şi nu se prezintă la examinările menţionate la pct. R.5.l şi R.5.3
sau persoanelor care, în urma examinărilor respective, obţin rezultate necorespunzătoare li
se vor retrage carnetele de manevrant de către agentul economic deţinător pe timp limitat
sau definitiv, după caz.
R.S.S Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii de manevrant ascensoare de
construcţie specială pentru materiale pentru care sunt instruite, mai mult de un an pot să reia
practicarea activităţii respective numai cu condiţia respectării prevederilor de la pct. R.5.1 şi
R.5.3.
R.S.6 Carnetul de manevrant este valabil numai pentru deservirea ascensoarelor de construcţie
specială ale agentului economic deţinător care a eliberat carnetul.
R.6 Sancţionarea personalului instruit
R.6.1 Personalul instruit, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, poate fi verificat de către
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT precum şi de către organele în drept ale
agentului economic deţinător la locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de deservire
şi/sau manevrare a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale, cu privire la
modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplică cunoştinţele teoretice şi
practice.
70
PTR17-2003
ANEXA R (sffirşit)
Verificarea se va efectua în prezenţa RSVTI sau a altor persoane competente desemnate de
conducerea agentului economic. În cazul în care în urma verificărilor efectuate se constată
deficienţe tehnice la ascensoare de construcţie specială pentru materiale, datorate
personalului de deservire şi/sau manevrare instruit, sau alte abateri care periclitează
securitatea în funcţionare a acestora, în funcţie de gravitatea lor, se vor lua următoarele
măsuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător pentru aplicarea de sancţiuui prevăzute
în regulamentul de ordine interioară;
b) consemnarea în carnetul de manevrant a abaterii constatate;
c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile legislaţiei în
vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;
d) retragerea carnetului de manevrant pe timp limitat sau defiuitiv, în funcţie de gravitatea
abaterii comise;
e) retragerea defiuitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în carnetul de
manevrant.
Măsurile de la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare întocmit de
către cei care constată abaterile.
Măsurile de la lit. c) se vor aplica numai de către ISCIR.-INSPECT IT, pe baza procesului –
verbal de verificare întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR.-INSPECT IT.
Măsurile precizate la lit. d) şi e) vor fi aplicate de emitentul carnetului şi vor fi aduse la
cunoştinţa persoanelor sancţionate, în scris.
R.6.2 În cazul în care personalul instruit se prezintă la locul de muncă sub influenţa alcoolului sau
deserveşte ascensorul de construcţie specială pentru materiale necorespunzător, astfel încât
periclitează securitatea în funcţionare a acestuia, conducerea agentului economic deţinător,
pe lângă sancţiuuile prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate retrage carnetul de
manevrant pe termen limitat sau defiuitiv.
R. 7 Dispoziţii finale
R. 7.1 Personalul instruit, conform prevederilor prezentei anexe, este obligat să poarte permanent,
la locul de muncă, carnetul de manevrant asupra sa. Lipsa carnetului de manevrant, la
verificarea efectuată de către persoanele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea
ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale de către personal neinstruit pentru
deservire şi/sau manevrare.
R. 7.2 Nerespectarea prevederilor prescripţiei tehnice de către persoanele instruite sau folosirea de
către agenţii economici deţinători de personal fără instruire, la exploatarea ascensoarelor de
construcţie specială pentru materiale care conform prevederilor prescripţiei tehnice necesită
personal de deservire instruit, va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare pe baza
proceselor-verbale de constatare întocmite de inspectorii de specialitate ai ISCIR.-INSPECT.
71
PTR17-2003
ANEXAS
Programa analitică pentru cursul de pregătire în vederea instruirii manevranţilor pentru
ascensoare de construcţie specială pentru materiale
1 Partea teoretică şi practică
a) Noţiuni generale
• Felurile curentului electric; Surse de curent folosite
la instalaţia unui ascensor de construcţie specială
pentru materiale
• Protecţia prin legare electrică la pământ
• Siguranţe, contacte, electromagneţi, relee, automate
de protecţie etc. · –––––––––––––––––––––-
b) Descrierea ascensoarelor de construcţie specială
pentru materiale;
• Descrierea ansamblurilor părţii mecanice (puţ,
cabina(platforma), cabluri, glisiere, cameră troliu,
troliu etc.)
• Descrierea ansamblurilor părţii electrice (instalaţia
electrică, sistemele de comandă şi acţionare, panoul
de comandă şi iluminat etc.)
c) Componente de securitate
• Limitatorul de viteză
• Limitatoare de sflirşit de cursă
• Contacte electrice de securitate
• Frâne
• Tampoane
d) Responsabilităţile manevrantilor
e) Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor de
construcţie specială pentru materiale:
• Verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie
specială pentru materiale (autorizare periodică şi
după reparaţie) şi încercări în sarcină
• Autorizaţia de funcţionare (cartea ascensorului de
construcţie specială pentru materiale)
• Registrul de supraveghere ŞI instrucţiuni de
exploatare
• ReginI de lucru
• întreţinerea, revizia tehnică şi repararea
• Analiza cauzelor care determină deranjamente mai
frecvente la instalaţii şi măsuri de luat
• Modul de executare a comenzilor;
72
Numărul orelor de
predare
Teoretică Practică
2
10 3
10 2
3 3
10 10
ANEXA S (stărşit)
1 Partea teoretică şi practică
f) Avarii şi accidente la ascensoare de construcţie
specială pentru materiale
• Cauzele avariilor şi accidentelor
• Măsuri pentru evitarea ŞI eliminarea avariilor ŞI
accidentelor
g) Tehnica securităţii muncii
• Legislaţia in vigoare privind protecţia muncii
• Echipamentul de protecţie
• Măsuri de prim ajutor in caz de avarii, de incendiu şi
in caz de accidente la ascensoare de construcţie
specială pentru materiale etc.
h) Legislaţie, regulamente, instrucţiuni
• Decret 587/1973 şi Decret 417/1985, HG 1340/2001
• PT R 17, in vigoare
• Instrucţiuni tehnice interne întocmite de deţinător
i) Educaţie
• Disciplina in muncă; Respectarea legislaţiei, a PTColecţia
ISCIR, a normelor de tehnica securităţii şi
protecţiei muncii etc.
Recapitulaţie:
1 Partea teoretică ……………………… 48 ore
Partea practică ………………………. 20 ore
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor – 1 oră/candidat
73
PTR17-2003
Numărul orelor de
predare
Teoretică Practică
2
5 2
4
2
PTR17-2003
ANEXAT
(Coperta carnetului )
CARNETDEMANEVRANT
Denumirea agentului economic ________________ _
(Pe prima copertă, în interior)
Posesorul carnetului are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile Prescripţiilor
tehnice – Colecţia ISCIR şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor
respective. Acesta trebuie să se prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi anual la
verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează.
Carnetul este personal, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi se va
prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT sau a RSVTI al deţinătorului.
Posesorul carnetului nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor înscrise în carnet.
Este interzisă deservirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze,
exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau
omologării prototipurilor.
Carnetul se poate retrage de către RSVTI al deţinătorului când posesorul este găsit sub
influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când se constată că a săvârşit abateri grave care
periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.
Modificarea carnetului de manevrant se consideră falsificare de acte publice şi se sancţionează
conform legii.
În cazul pierderii carnetului de manevrant persoana în cauză poate obţine un nou carnet de la
agentul economic emitent. 1)
1) în cazul In care este necesar textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.
(Pagina 1)
Denumirea agentului economic, ____________ _
CARNET DE MANEVRANT
Nr, __________ I) _________ _
2)
1) Numărul carnetului se va scrie pe fiecare pagină, în partea de jos,
2) În partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numărul paginii respective (pe toate paginile
carnetului).
74
PTR17-2003
ANEXA T ( continuare)
(pagina 2)
CAARNET DE MANEVRANT1
)
Numele ………………………………………………………………….. .
Prenumele ……………………………………………………………….. .
Data ~i locul naşterii …………………………………………………….. .
CW …………………………………………………………………….. .
Instruit pentru a deservi ………………………………………………… .
Eliberat de 3) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
în baza procesului-verbal M ……….. din ……………………………… .
Delegat agentului economic ………………………………………………. .
(Semnătura şi ştampila)
Nr. ___ _
1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.
2) CNP – Cod numeric personal.
3) Denumirea agentului economic emitent.
(paginile 3 – 10)
EXAMINĂRI ANUALE
Nr. proces-verbal Preşedintele comisiei
Data Denumirea deţinătorului (numele, prenumele,
semnătura, ştampila)
1)
Nr. ___ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rânduri.
75
PTR17 2003
ANEXA T (sfârşit)
(paginile 11 şi 12)
ABATERI
de la normele legale în vigoare
Organul care a constatat
Nr. proces-verbal Natura abaterii abaterea
Data Sancţiunea (numele, prenumele,
semnătura, ştampila)
1)
Nr. ____ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3 …… 5 rânduri.
76
PTR17-2003
ANEXAU
Instalaţii
care nu fac obiectul prescripţiei tehnice
Nu fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice următoarele instalaţii:
a) ascensoarele de construcţie specială pentru materiale de pe construcţii plutitoare
sau de pe nave;
b) ascensoarele special proiectate şi construite cu destinaţie militară şi pentru poliţie
şi ordine publică.
Aceste instalaţii trebuie să fie supuse regimului prevăzut în prescripţiile tehnice elaborate de
ministerele în administrarea cărora se află acestea, ţinând seama în mod corespunzător de
prezenta prescripţie tehnică.
77
PTR17-2003
MODIFICĂRI DUPĂ
PUBLICARE
Evidenţa modificărilor şi completărilor
Indicativul documentului Mouitorul Oficial,
de modificare şi Partea 1, Puncte modificate
completare Nr.!an
78