PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, REPARAREA, ÎNTREŢINEREA, REVIZIA, VERIFICAREA ŞI EXPLOATAREA TELEFERICELOR PENTRU MATERIALE partea 3

12-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIRREGLEMENTARE
TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 12-2003

Descarca PDF cu PTR 12-2003 partea 3

 

Continuare :

PTR 12-2003
e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să
admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în
documentaţia de reparaţie;
f) să supravegheze astfel ca materialele de bază folosite să fie confonne cu
documentaţia de reparaţie;
g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de
adaos;
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii
şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor;
i) să unnărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în unna
operaţiunilor de reparare, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze
documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea
telefericului pentru materiale;
j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedeelor de sudare omologate.
8.9.11 Verificarea tehnică după lucrările de reparare trebuie să stabilească, pe lângă
cele menţionate la pct. 8.8.3, şi dacă lucrările s-au efectuat corespunzător iar
materialele noi folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare.
8.9.12 Lucrările, altele decât cele menţionate la pct. 8.9.2, pot fi executate şi de agenţi
economici care nu sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT iar verificarea tehnică după
aceste reparaţii va fi efectuată de RSVTI al deţinătoru1ui.
8.9.13 La verificarea tehnică după reparare se efectuează verificările prevăzute la pct.
8.7.
8.9.14 Dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile prezentei prescripţii
tehnice, prin procesul-verbal încheiat se acordă autorizaţia de fimcţionare în continuare
stabilindu-se şi scadenţa unnătoarei verificări tehnice care nu va fi mai mare de I an.
8.9.15 Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenţă a
fimcţionării telefericului pentru materiale.
8.9.16 Documentaţia tehnică de reparare se va ataşa la cartea telefericului pentru
materiale.
8.9.17 Dispoziţiile date de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau
de către RSVTI al deţinătoru1ui, înscrise în procesele-verbale de verificare tehnică
periodică, neprogramată sau după reparaţii sau în registrul de evidenţă a fimcţionării
telefericului pentru materiale sunt obligatorii. Neîndeplinirea la tennenele stabilite a
dispoziţiilor date atrage după sine anularea autorizaţiei de fimcţionare.
8.9.18 Funcţionarea telefericelor pentru materiale în afara termenului înscns m
autorizaţia de fimcţionare, cu deficienţe la componentele de securitate şi subsisteme
81
PTR 12-2003
care pun în pericol securitatea utilizatorilor şi protecţia mediului sau fără o prealabilă
verificare după reparaţii este interzisă şi se sancţionează conform legilor în vigoare.
9 EXPLOATAREA
9.1 Generalităţi
9.1.1 Întreţinerea şi revizia telefericelor pentru materiale poate fi făcută de agenţi
economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT, având autorizaţie conform modelului din Anexa Q.
9.1.2 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de întreţinere şi
revizie a telefericelor pentru materiale este prezentat în anexa S.
9.1.3 Agentul economic autorizat pentru lucrări de întreţinere şi revizie tehnică are
următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de întreţinere şi revizie în conformitate cu prevederile
documentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii
tehnice;
b) să folosească la lucrările de întreţinere şi revizie numai personal calificat şi
instruit;
c) să fie dotat cu mijloace tehnice corespunzătoare în vederea efectuării
lucrărilor de întreţinere şi revizie;
d) să pregătească şi să prezinte instalaţiile la verificarea tehnică oficială la
scadenţă sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
e) să oprească instalaţiile din funcţiune dacă în timpul exploatării apar
deficienţe care pot avea ca urmare avarii sau accidente;
f) să numească personal tehnic propriu care să fie autorizat de ISCIRINSPECT
IT pentru supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie.
9.1.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de
întreţinere şi revizie tehnică are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR în
vigoare, şi reglementările tehnice în domeniu;
b) să respecte în cadrul lucrărilor efectuate prevederile documentaţiei tehnice,
regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii tehnice;
c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate;
d) să întocmească documente de verificare în care să se consemneze
constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi dispoziţiile
obligatorii;
82
PTR
12-2003
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate şi să unnărească
ţinerea la zi a acestora;
9.1.5 Pe baza prevederilor prezentei prescripţii tehnice, ale normativelor legale în
vigoare, normelor de protecţia muncii, instrucţiunilor de exploatare şi documentaţiei
tehnice, deţinătorul va întocmi regulamentul de exploatare care trebuie să conţină
instrucţiuni detaliate privind funcţionarea, exploatarea, repararea şi întreţinerea
telefericului pentru materiale.
Regulamentul de exploatare trebuie să fie avizat de ISC!R-INSPECT IT în raza
căreia este montată instalaţia.
9.1.6 Regulamentul de exploatare trebuie să conţină toate datele şi indicaţiile a căror
aplicare conduce la exploatarea în condiţii de securitate, atât cele cu caracter general
cât şi cele specifice instalaţiei.
9.1.7 Regulamentul de exploatare va conţine cel puţin următoarele date şi indicaţii:
dispoziţii generale, cuprinzând descrierea succintă a telefericului pentru
materiale;
indicaţii privind personalul de exploatare (efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie în parte);
indicaţii privind personalul de deservire (efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie în parte);
date privind instalaţiile, subsisternele, componentele de securitate şi
dispozitivele de telecomunicaţie şi semnalizare;
norme de exploatare în condiţii normale, viteze, acceleraţii şi deceleraţii
admise;
norme de exploatare în condiţii excepţionale (vânt, chiciură, vizibilitate
redusă, deranjamente);
norme de protecţia muncii şi măsuri de pază contra incendiilor specifice
instalaţiei;
indicaţii cu privire la deranjamentele posibile în exploatare şi modul de
remediere a deranjamentelor;
date privind reviziile, verificările şi încercările care trebuie să fie efectuate
între două verificări tehnice periodice oficiale, cu indicarea operaţiilor care
se execută în cadrul fiecărei lucrări, a periodicităţii lucrărilor şi a
persoanelor care le efectuează;
indicaţii cu privire la lucrări de întreţinere curentă şi ungere a instalaţiei;
alte date şi indicaţii, în funcţie de specificul telefericului pentru materiale.
9.2 Norme generale de exploatare
9.2.1 Exploatarea telefericelor pentru materiale trebuie să se facă în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de exploatare, cartea
telefericului pentru materiale, normele de protecţia muncii din domeniul telefericelor
pentru materiale şi instrucţiunile interne elaborate de deţinător.
9.2.2 Este interzisă funcţionarea telefericelor pentru materiale dacă componentele de
securitate, subsistemele, dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie nu sunt în
perfectă stare de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile tehnice prescrise, precum şi
dacă personalul de exploatare şi de deservire minim prevăzut în regulamentul de
exploatare nu este prezent la post şi apt pentru muncă.
83
PTR 12-2003
9.2.3 Sarcina utilă maximă dintr-un vehicul nu o va depăşi pe cea prevăzută în
documentaţia tehnică şi înscrisă în procesul-verbal de autorizare a funcţionării.
Şeful instalaţiei poate să limiteze sarcina în vehicule, sub cea prevăzută în
documentaţia tehnică, dacă constată că pentru o situaţie dată admiterea sarcinii
maxime ar produce o supraîncărcare a vehiculului.
9.2.4 Pe traseul telefericului pentru materiale, în zone accesibile publicului, se vor
monta plăci de avertizare pe care se vor înscrie interdicţii de staţionare şi traversare a
căilor de rulare.
9.2.5 În staţii se vor afişa, în spaţiile de lucru ale personalului staţiei, instrucţiuui
privind acordarea primului ajutor, instrucţiuui de prevenire şi stiogere a incendiilor,
instrucţiuui de exploatare şi de protecţie a muncii, prevăzute de normativele în vigoare.
9.3 Norme pentru exploatarea normală
9.3.1 Exploatarea normală trebuie să se facă cu motorul principal, când telefericul
pentru materiale este în perfectă stare de funcţionare şi prezintă deplină siguranţă în
funcţionare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
9.3.2 Personalul de exploatare trebuie să cunoască regulile de desfăşurare a activităţii
înscrise în regulamentul de exploatare şi instrucţiuuile primite. Mecanicul trolist
trebuie să urmărească permanent respectarea vitezelor, acceleraţiilor şi deceleraţiilor
prevăzute.
9.3.3 Şeful instalaţiei şi mecanicul trolist trebuie să asigure supravegherea generală şi
respectarea regimului de transport.
9.3.4 Nu este permisă exploatarea telefericului pentru materiale decât pe timp de zi.
Fac excepţie telefericele pentru materiale care sunt echipate corespunzător şi prevăzute
pentru funcţionare pe timp de noapte.
9.3.5 Funcţionarea telefericului pentru materiale cu motorul de rezervă trebuie să se
limiteze la deplasările necesare pentru readucerea vehiculelor încărcate în staţii,
urmare a defectării motorului principal sau întreruperii alimentării lui.
9.3.6 Înainte de funcţionarea cu motorul de rezervă se vor executa, în prealabil, toate
manevrele şi verificările necesare. În timpul funcţionării se vor respecta vitezele
prescrise.
9.3.7 La antrenarea instalaţiei cu motorul de rezervă personalul va trebui să fie
pregătit în orice moment pentru oprirea instalaţiei prin comenzi manuale.
9.4 Norme de exploatare în caz de vânt
9.4.1 Exploatarea în caz de vânt cu viteză sau presiune care nu necesită întreruperea
transportului se va efectua cu atenţie sporită la trecerea peste piloni şi la intrarea în
staţii. Dacă vehiculele telefericului pentru materiale cu mers pendular nu sunt încărcate
la sarcina nominală, se va proceda la încărcarea cu lest până la sarcina prevăzută în
regulamentul de exploatare a instalaţiei.
Exploatarea instalaţiei trebuie să fie întreruptă în următoarele condiţii:
84
PTR
12-2003
– presiunea (viteza) vântului depăşeşte valoarea admisă, înscrisă în cartea
telefericului pentru materiale;
– există riscul ca vehiculele înclinate să lovească în ghidaje;
– există pericolul iminent de furtună, chiar dacă presiunea (viteza) vântului este
mai mică decât valoarea admisă înscrisă în cartea telefericului pentru materiale.
9.4.2 Dacă se consideră necesară întreruperea exploatării, vehiculele trebuie să fie
aduse în staţii cu o viteză de deplasare redusă.
9.4.3 La reluarea exploatării după o intrerupere din cauza vântului trebuie să fie
verificată şi asigurată poziţia corectă a cablurilor pe reazemele lor.
9.5 Norme de exploatare in caz de chiciură
9.5.1 Dacă in timpul când telefericul pentru materiale a fost în repaus s-a depus
chiciură pe cabluri şi pe elementele metalice ale vehiculelor, staţiilor sau liniei,
exploatarea nu poate fi reluată decât după ce s-au executat următoarele operaţii :
îndepărtarea chiciurii care ar putea periclita siguranţa în funcţionare sau ar
putea prezenta pericol de accidentare, înainte de punerea în funcţiune a
instalaţiei, de pe elementele metalice ale staţiilor şi de pe rolele de
conducere ale cablului tractor în lungul traseului;
îndepărtarea chiciurii prin efectuarea de curse la viteze corespunzătoare.
9.6 Norme de exploatare in caz de vizibilitate redusă
9.6.1 Exploatarea telefericelor pentru materiale pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă,
ninsoare abundentă, ploaie, întuneric etc.) trebuie să fie făcută cu atenţie sporită.
În cazul când la vizibilitate redusă se adaugă şi alte condiţii locale (vânt cu
intensitate redusă, ploaie cu gheaţă etc.) care îngreunează transportul, telefericele
pentru materiale vor funcţiona cu o viteză redusă corespunzător faţă de viteza
nominală prescrisă. Reducerea vitezei se va stabili de către şeful instalaţiei împreună
cu mecanicul trolist.
9.6.2 Se interzice funcţionarea pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ninsoare
abundentă, ploaie, întuneric etc.) a telefericului pentru materiale la care stabilitatea
cablurilor pe piloni nu este controlată automat prin dispozitive de siguranţă.
9.7 Norme de exploatare în caz de deranjamente
9.7.1 Regulamentul de exploatare trebuie să prevadă măsurile necesare ce trebuie
luate în cazul apariţiei unor deranjamente la diferite elemente ale telefericului pentru
materiale.
De asemenea, regulamentul de exploatare trebuie să indice măsurile care
trebuie luate în caz de oprire inopinată a telefericului pentru materiale ca urmare a
intrării în funcţiune a unor componente de securitate. Repunerea în funcţiune se face
numai cu avizul şefului instalaţiei şi numai după ce cauza care a provocat oprirea a fost
înlăturată.
9.7.2 În cazul când componentele de securitate sau subsistemele instalaţiei nu sunt în
stare de funcţionare ca urmare a unui deranjament, şeful instalaţiei va putea admite
85
PTR 12-2003
funcţionarea telefericului pentru materiale numai până la aducerea in staţii a
vehiculelor de pe traseu, luându-se măsurile locale necesare pentru evitarea avariilor şi
accidentelor.
9.7.3 Dacă in timpul funcţionării se produc deranjamente sau avarii se vor lua
următoarele măsuri:
– declanşarea opririi automate a instalaţiei de către mecanicul trolist; in caz că
aceasta nu funcţionează, se va comanda manual oprirea progresivă;
– stabilirea deranjamentului sau avariei produse, după oprire; dacă este posibil
şi sunt indeplinite condiţiile de securitate, se execută manevrele de readucere
a vehiculelor in staţii cu viteză redusă;
9.7.4 Fiecare teleferic pentru materiale trebuie să dispună de mijloace necesare
pentru efectuarea operaţiilor de salvare a personalului din vehiculul de revizie, iar
personalul folosit trebuie să cunoască metodologia privind organizarea şi efectuarea
acestor operaţii.
9.8 Personalul de supraveghere şi exploatare
9.8.1 Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a telefericelor pentru materiale, in
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentului de exploatare
şi instrucţiunilor interne sunt direct răspunzători deţinătorii sau cei care le exploatează.
9.8.2 Deţinătorii sau cei care exploatează teleferice pentru materiale sunt obligaţi să
obţină autorizaţia de funcţionare a acestora de la ISClR-INSPECT IT.
9.8.3 în vederea acordării autorizaţiei pentru funcţionarea telefericelor pentru
materiale, pe lângă documentaţia cerută la pct. 8.6.2 deţinătorul va inainta la ISCIRINSPECT
IT o documentaţie intocmită conform prevederilor anexei E.
9.8.4 Deţinătorii telefericelor pentru materiale au următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice – Colecţia ISClR;
b) să execute lucrările de intreţinere şi revizie tehnică curentă in conformitate cu
procedura de revizie şi intreţinere a telefericului pentru materiale;
c) să pregătească şi să prezinte telefericele pentru materiale, precum şi
documentaţia tehnică prevăzută de prezenta prescripţie tehnică la verificările
tehnice care se efectuează de ISClR-INSPECT IT in vederea autorizării
funcţionării telefericelor pentru materiale sau ori de câte ori se solicită de către
ISCIR-INSPECT IT;
d) să numească RSVTI, in raport cu numărul şi complexitatea telefericelor pentru
materiale, care va fi autorizat de ISClR-INSPECT IT. RSVTI al unităţilor
menţionate răspunde împreună cu proprietarul telefericelor pentru materiale de
luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice
privind securitatea in funcţionare a acestora. Modelul pentru decizia de numire
a RSVTI este prezentat in anexa R, iar modelul de autorizaţie atribuită acestuia
este prezentat in anexa T. Atribuţiile RSVTI sunt menţionate la pct. 9.8.7.
86
PTR
12-2003
9.8.5 Prevederile pct. 9.8.4 se aplică şi celor care inchiriază teleferice pentru
materiale in vederea utilizării.
9.8.6 RSVTI poate fi:
• inginer
• subinginer sau
• maistru
intr-una din specialităţile: mecanică, electrică sau electromecanică.
9.8.7 Responsabilul cu verificarea şi supravegherea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice in
domeniul telefericelor pentru materiale şi are următoarele sarcini:
să ţină evidenţa instalaţiilor intr-un registru (conform modelului prezentat
in anexa F) şi să urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice
oficiale Îară de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;
să urmărească pregătirea instalaţiilor şi sarcinilor de incercare necesare
pentru verificările tehnice oficiale şi să participe activ la efectuarea lor;
să supravegheze ca telefericele pentru materiale să fie folosite in
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de
exploatare, instrucţiunile interne şi normele de protecţia muncii;
să urmărească realizarea in termen a dispoziţiilor date prin proceseleverbale
de verificare tehnică, să examineze in mod regulat registrul de
evidenţă a funcţionării instalaţiei şi să ia măsuri pentru remedierea imediată
a defectelor semnalate;
să urmărească afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare;
să interzică manevrarea telefericelor pentru materiale de către persoane
neautorizate;
să urmărească efectuarea periodică a instructajelor profesionale şi de
protecţia muncii cu personalul de exploatare şi de deservire;
să organizeze reexaminarea periodică a mecanicilor trolişti şi să participe in
comisia de reexaminare;
să urmărească efectuarea verificărilor periodice ale instalaţiei de protecţie
împotriva tensiunilor de atingere şi consemnarea rezultatelor acestora;
să colaboreze la întocmirea planului de intreţinere, revizii şi reparaţii şi să
urmărească indeplinirea lui la termenele prevăzute;
să întocmească planul anual de verificări tehnice periodice şi să-I inainteze
la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia îşi are sediul deţinătorul până la data
de 25 noiembrie;
să urmărească ca reparaţiile prevăzute la pct. 8.9.2 să fie executate numai
de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT;
să urmărească efectuarea la termenele prevăzute a verificării cablurilor;
să urmărească modul în care se asigură supravegherea telefericelor pentru
materiale de către şeful instalaţiei;
să ţină evidenţa mecanicilor trolişti; nu este admisă angajarea mecanicilor
trolişti fără avizul RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT.
9.8.8 Deţinătorul va numi pentru fiecare instalaţie de transport pe plan inclinat o
persoană calificată denumită „Şeful instalaţiei”. În raport cu importanţa telefericului
pentru materiale pot fi numiţi ca şef al instalaţiei: ingineri, subingineri sau maiştri in
specialităţile mecanică, electromecanică, electrotehnică sau înrudite cu acestea.
87
PTR 12-2003
Nu se admite ca mecanicul trolist care manevrează telefericul pentru materiale
să fie numit şeful instalaţiei.
9.8.9 Dacă în zonă sunt grupate mai multe teleferice pentru materiale la un loc, astfel
încât traseele lor se întâlnesc sau pleacă din acelaşi punct sau traseele lor se află în
prelungire sau în paralel la distanţe de maximum 200 m, în aceste cazuri poate fi numit
un singur şef al instalaţiei pentru toate aceste teleferice pentru materiale din zonă, cu
condiţia ca pentru fiecare instalaţie să fie numit câte un înlocuitor competent al şefului
instalaţiei în conformitate cu prevederile pct. 9.8.23.
9.8.10 Şeful instalaţiei va fi confirmat, în scris, de către ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia se găsesc telefericele pentru materiale respective, pe baza cunoştinţelor privind:
prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu;
instalaţia pe care o va supraveghea şi coordona;
regulamentul de funcţionare a instalaţiei respective.
9.8.11 Şeful instalaţiei are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
supraveghează instalaţia şi urmăreşte ca funcţionarea şi exploatarea acesteia
să se facă în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi cu
regulamentul de exploatare; în cazul apariţiei unor defecţiuni care
periclitează securitatea în exploatare a telefericului pentru materiale, trebuie
să ia imediat măsuri de oprire şi să informeze, în scris, conducerea unităţii
deţinătoare;
controlează funcţionarea instalaţiei şi ia măsuri de înlăturare a defecţiunilor;
repartizează sarcinile personalului de exploatare şi deservire şi controlează
modul de executare a acestora;
răspunde de buna întreţinere a instalaţiei;
planifică şi urmăreşte efectuarea la termen a reviziilor şi reparaţiilor,
conduce efectiv aceste operaţii (care se execută cu personalul propriu) şi
răspunde de calitatea acestora;
răspunde de efectuarea la termenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale,
participă efectiv la aceste verificări şi ia măsuri pentru ducerea la
îndeplinire a dispoziţiilor date;
urmăreşte îndeplinirea prevederilor de protecţia muncii, de pază contra
incendiilor şi ale celorlalte norme în vigoare de către personalul din
subordine;
organizează şedinţe lunare de instructaj cu personalul de exploatare şi de
deservire a instalaţiei şi verifică la locul de muncă dacă acesta şi-a însuşit şi
aplică corect instructajul respectiv.
9.8.12 Manevrarea telefericelor pentru materiale, respectiv manevrarea grupului de
antrenare şi comandă, se va face numai de mecanici trolişti, autorizaţi, în conformitate
cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
9.8.13 Mecanicul trolist are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
execută personal manevrarea grupului de antrenare şi comandă al
instalaţiei; prezenţa sa este obligatorie la pupitrul de comandă în tot timpul
cât telefericul pentru materiale este în funcţiune;
aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale regulamentului de
exploatare cu privire la antrenarea, frânarea şi comanda telefericului pentru
88
PTR
12-2003
materiale atât cu grupul principal de antrenare cât şi cu grupul de rezervă;
răspunde de aplicarea şi respectarea nonnelor de protecţie a muncii şi
măsurilor de pază contra incendiilor la postul de comandă şi în sala
maşinilor;
controlează personal grupul de antrenare, la începutul fiecărui schimb,
precum şi componentele de securitate, subsistemele şi dispozitivele de
securitate şi semnalizare din staţia de antrenare şi ia măsurile necesare
pentru buna funcţionare; în cazul în care constată defecte în funcţionarea
telefericului pentru materiale ia imediat măsuri de oprire.
9.8.14 Mecanicii trolişti vor fi reexaminaţi anual de către comisii de examinare
stabilite de deţinător, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Rezultatul va fi înscris în autorizaţie.
Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au
obţinut calificativul „Admis” nu-şi mai pot continua activitatea, caz în care deţinătorul
va trebui să comunice acest lucru la ISCIR-INSPECT IT care a eliberat autorizaţia şi
să solicite retragerea autorizaţiei.
9.8.15 Pe lângă personalul autorizat de către ISCIR-INSPECT, deţinătorul trebuie să
numească şi să instruiască personal necesar şi în număr suficient pentru asigurarea
deservirii instalaţiei.
9.8.16 Personalul pentru asigurarea deservirii instalaţiei se stabileşte în funcţie de
tipul, capacitatea şi complexitatea telefericului pentru materiale.
La teleferice pentru materiale trebuie să existe agenţi pentru manevrarea şi
încărcarea (descărcarea) vehiculelor şi agent la fiecare canton de pe traseu.
9.8.17 Personalul indicat la pct. 9.8.16 are, în principal, următoarele obligaţii şi
răspunderi :
– agenţi de peron pentru manevrarea vehiculelor:
• răspund de păstrarea ordinii pe peron şi de intrarea şi de ieşirea
vehiculelor din staţie;
• manevrează vehiculele în interiorul staţiei, supraveghează efectuarea
cuplării, decuplării, încărcarea şi descărcarea vehiculelor;
• acţionează asupra butonului de oprire automată a telefericului atunci
când încărcarea sau descărcarea din vehicule sau cuplarea acestora nu
s-a efectuat corespunzător;
– agenţii de supraveghere din cantoanele de pază:
• supraveghează pennanent tronsonul de linie asupra căruia au vizibilitate;
• comunică mecanicului trolist orice neregulă observată pe traseu, iar în
caz de necesitate acţionează asupra butonului de oprire automată a
telefericului, comunicând motivul opririi la postul de comandă.
9.8.18 Pe lângă personalul minim menţionat la punctele anterioare deţinătorul
instalaţiei, în funcţie de prevederile documentaţiei tehnice şi după necesitate, va stabili
numărul corespunzător al persoanelor din schema fiecărei instalaţii.
9.8.19 Personalul care efectuează lucrările de întreţinere, revizie, verificări şi încercări
periodice prevăzute în regulamentul de exploatare va fi stabilit, specializat şi instruit de
89
PTR 12-2003
către deţinătorul instalaţiei in funcţie de tipul telefericului pentru materiale şi regimul
său de exploatare, cu condiţia să fie in număr suficient şi să acopere gama funcţiilor
(revizori de liuie, de vehicule, de echipamente mecanice şi electrice, inclusiv de
instalaţii şi dispozitive de securitate) şi a meseriilor necesare (mecanică, lăcătuşerie,
electricitate şi automatizări).
Acest personal trebuie să intervină operativ la instalaţii atât pentru executarea
lucrărilor de întreţinere, revizie şi verificări de strictă specialitate cât şi pentru
inlăturarea defecţiuuilor sau avariilor.
Personalul respectiv poate fi orgauizat şi in echipe, pe wne sau grupuri de
instalaţii.
9.8.20 Obligaţiile şi răspunderile personalului menţionat la pct. 9.8.19 rezultă din
prevederile de la subcapitolele „Întreţinerea şi revizia” şi ,,Evidenţa exploatării”.
9.8.21 Şeful instalaţiei, mecauicii trolişti şi revizorii de linie au obligaţia să se prezinte
anual la examenele medicale, persoanele respective neputându-şi continua activitatea
Îară un asemenea aviz.
9.8.22 Personalul de exploatare şi deservire a telefericelor pentru materiale trebuie să
primească sub semnătură regulamentul de exploatare a instalaţiei respective şi, după
caz, instrucţiuui scrise suplimentare referitoare la sarcinile fiecărui angajat.
Difuzarea documentelor menţionate se va face de către unităţile deţinătoare.
9.8.23 Uuitatea deţinătoare trebuie ca pentru fiecare instalaţie să prevadă şi să asigure
inlocuitori competenţi ai şefului instalaţiei şi mecauicului trolist, in cazul in care
telefericul pentru materiale funcţionează in mai multe schimburi, precum şi în
perioadele in care aceştia lipsesc (concediu de odihnă sau de boală etc.). Aceşti
inlocuitori trebuie să indeplinească aceleaşi condiţii ca titularii.
9.9 întreţinerea şi revizia
9.9.1 întreţinerea şi revizia periodică a telefericelor pentru materiale trebuie să fie
executate de personal calificat şi instruit in acest scop, sub directa indrumare a şefului
instalaţiei sau a mecauicului trolist, după caz.
9.9.2 Întreţinerea se va face potrivit instrucţiuuilor date de proiectant şi înscrise
cartea tehnică a telefericului pentru materiale, în regulamentul de exploatare şi in
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Prin instrucţiuni se vor indica:
elementele care trebuie curăţate şi unse, amplasarea tuturor punctelor de
ungere, reglajele şi jocurile care trebuie să fie respectate;
periodicitatea operaţiilor de intreţinere şi ungere;
precizări speciale preluate din cărţile tehnice ale utilajelor şi subansamblelor
cu funcţionare independentă etc.
Efectuarea operaţiilor de întreţinere se va consemna in registrul de evidenţă a
reviziilor.
9.9.3 Cablurile vor fi menţinute in stare curată şi vor fi unse cu produse
corespunzătoare. La cablurile tractoare unsoarea nu trebuie să micşoreze coeficienţii de
90
PTR
12-2003
frecare dintre cablu şi roata de antrenare sub limita prevăzută in cartea telefericului
pentru materiale.
9.9.4 Spălarea şi ungerea cablurilor nu trebuie să se facă cu produse care pot dizolva
unsoarea din inima cablului (ca de exemplu petrol sau motorină) pentru evitarea unor
uzuri premature.
9.9.5 Construcţiile metalice vor fi protejate anticorosiv prin vopsire la fiecare 5 ani
pentru a se evita degradarea lor.
9.9.6 Staţiile şi intreaga instalaţie trebuie să fie menţinute in perfectă stare de
curăţenie şi întreţinute corespunzător.
9.9.7 Piesele de schimb necesare, in special cele de uzură curentă, trebuie să fie
asigurate cel puţin in cantitatea prevăzută in documentaţia tehnică.
9.9.8 Prin regulamentul de exploatare trebuie să se stabilească programul şi frecvenţa
reviziilor şi verificărilor instalaţiilor, in scopul asigurării unei exploatări in condiţii de
securitate. Lucrările care trebuie să se execute in cadrul reviziilor şi verificărilor
specificate in prezenta prescripţie tehnică trebuie să fie considerate un minim
obligatoriu.
9.9.9 Prima revizie generală a telefericului pentru materiale se va executa după o
perioadă de 3 luni de la autorizarea de funcţionare. Data executării acestei revizii se va
comunica la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestei revizii va participa RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT
şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT in raza căreia se află
instalaţia.
9.9.10 Reviziile şi verificările periodice vor fi efectuate de personalul prevăzut şi
nominalizat în regulamentul de exploatare sau in instrucţiunile anexate la acesta.
9.9.11 Zilnic, inaintea inceperii transportului de pasageri, se vor verifica următoarele:
organele de intindere a cablurilor şi poziţia contragreutăţilor;
aparatajul şi alimentarea cu energie electrică;
organele de tracţiune, transmisiile intre motor şi roata de antrenare;
componentele de securitate;
dispozitivele de frânare;
instalaţiile şi dispozitivele de securitate, semnalizare şi telecomunicaţie;
vehiculele şi sistemul de cuplare;
Verificările menţionate la a1iniatele precedente se efectuează, după caz, cu
instalaţia aflată in repaus, precum şi în timpul unei curse de probă la viteza nominală.
revizia liniei la viteza prevăzută in cartea telefericului pentru materiale şi in
regulamentul de exploatare.
9.9.12 Săptămânal, in afară de lucrările prevăzute la reviziile şi verificările zilnice, se
vor mai efectua următoarele:
verificarea detaliată a organelor frânelor;
verificarea detaliată a componentelor de securitate, a instalaţiilor şi a
dispozitivelor de securitate, semnalizare şi telecomunicaţie;
91
PTR 12-2003
revizia detaliată a vehiculelor şi a suspensiilor, a imbinării elementelor de
rezistenţă, inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune şi a eventualelor
fisuri;
o manevră de oprire cu frâna de siguranţă a grupului de antrenare;
verificarea încărcării bateriilor de acumulatoare.
9.9.13 Lunar, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările săptămânale, se
vor mai efectua următoarele:
controlul manşoanelor cablurilor;
încercările frânelor la intrarea în staţii (cu măsurarea distanţelor de frânare),
ale dispozitivului de control la intrarea în staţii şi ale limitatoarelor de
sf’arşit de cursă;
verificarea stării tuturor pieselor supuse uzurii, cum sunt roţile, rolele,
suporţii rolelor, căptuşelile elastice, gamiturile saboţilor de frână etc.;
antrenarea cu motorul de rezervă;
controlul stării vehiculelor, inclusiv a aparatelor de cuplare;
verificarea vizuală a stării pilonilor şi a fundaţiilor prin parcurgerea pe jos a
traseului.
9.9.14 Semestrial, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările lunare, se vor
mai efectua următoarele:
controlul şuruburilor, a niturilor, a sudurilor vehiculului şi ale părţilor
mobile ale telefericului pentru materiale;
verificarea punerii la pământ a construcţiilor metalice, echipamentelor
mecanice, transformatoarelor şi cablurilor şi măsurarea rezistenţei prizelor
de împământare şi a conexiunilor acestora;
deplasarea aparatelor de cuplare fixă în lungul cablului purtător-tractor;
un exerciţiu de salvare a personalului de întreţinere şi revizie a liniei.
9.9.15 Dacă se întrerupe funcţionarea telefericului pentru materiale din cauza
condiţiilor atmosferice nefavorabile (furtună, ninsoare etc.), înainte de a se trece la
transportul materialelor se va efectua o cursă de probă.
în cazuri speciale, şeful instalaţiei poate decide dacă este necesară şi o vizitare
pe jos a traseului instalaţiei.
9.9.16 Rezultatele reviziilor şi verificărilor efectuate (zilnice, săptămânale, lunare,
semestriale) vor fi menţionate în registrele de evidenţă ale reviziilor şi verificărilor sub
semnătura personalului care le-a efectuat.
9.9.17 Anual se va efectua cel puţin o revizie generală în cadrul căreia, în afara
lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările semestriale, se vor mai executa :
încercarea sub sarcină la parametrii la care este autorizată instalaţia, a frânei
de serviciu şi a frânei de siguranţă, cu măsurarea distanţelor de frânare;
încercarea funcţionării dispozitivelor de control pentru depăşirea vitezei;
revizia amănunţită a construcţiilor şi fundaţiilor şi a staţiilor;
verificarea strângerii buloanelor de ancorare a construcţiilor metalice;
verificarea contragreutăţilor;
încercarea sub sarcină a motorului de rezervă;
examinarea maguetografică a cablurilor, după caz;
verificarea stării angrenajelor Ooc, aspect etc.);
92
12-2003
verificarea stării ruImenţilor;
verificarea stării sudurilor de rezistenţă;
verificarea verticaiităţii şi coliniarităţii elementelor liniei.
PTR
Pe baza prevederilor din documentaţia tehnică şi din cartea tehnică a
telefericu1ui pentru materiale, precum şi a constatărilor rezultate din verificarea în
funcţionare a instalaţiei, deţinătorul va stabili, dacă este cazul, ca în afara lucrărilor
enumerate mai sus să se mai efectueze şi verificarea prin metode nedistructive a
elementelor mecanice a căror rupere pune în pericol siguranţa instalaţiei.
9.9.18 Data efectuării reviziilor anuale se va comunica la ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestor revizii vor participa RSVTI din unitatea deţinătoare,
autorizat de ISCIR-INSPECT, şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT în raza căreia se află instalaţia.
9.9.19 Durata reviziilor şi verificărilor menţionate la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14 şi
9.9.17 se va stabili de către unitatea deţinătoare prin regulamentul de exploatare.
9.9.20 După revizia generală anuală, şeful instalaţiei va prezenta unităţii deţinătoare
un raport detaliat asupra stării tehnice a telefericului pentru materiale, prin care va
aduce la cunoştinţa conducerii constatările sale şi va face propuneri concrete de măsuri
pentru menţinerea securităţii în exploatare a telefericului pentru materiale. În cazul
când propunerile respective conduc la oprirea din funcţiune a telefericului pentru
materiale şi introducerea lui în reparaţie, un exemplar al raportului se va înainta la
ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
Un exemplar al raportului vizat de conducerea unităţii deţinătoare se anexează
la cartea telefericului pentru materiale.
9.9.21 După fiecare 10.000 ore de funcţionare, dar nu mai târziu de 5 ani, unitatea
deţinătoare va verifica prin demontare:
frânele instalaţiei;
axele roţilor şi rolelor.
Verificarea sus menţionată se va efectua conform prevederilor pct. 3.15.6 din
cartea tehnică a telefericului pentru materiale (anexa A6).
Data începerii acestor verificări va fi comunicată la ISCIR-INSPECT IT în
raza căreia se află instalaţia, iar la repunerea în funcţiune se va solicita acesteia
verificările necesare în vederea reautorizării funcţionării instalaţiei.
9.9.22 Dacă funcţionarea instalaţiei este sezonieră, reviziile şi verificările periodice
pot fi întrerupte în timpul perioadelor de staţionare. În perioada de staţionare se vor lua
măsuri de conservare a instalaţiei.
Reînceperea exploatării trebuie să fie precedată de o revizie şi o verificare
detaliată a cablurilor şi căii de rulare, cu condiţia respectării prevederilor pct. 8.8.6.
9.9.23 După o întrerupere a exploatării datorită unei defecţiuni tehnice sau după
înlocuirea unor părţi ale instalaţiei se vor efectua toate încercările şi probele legate de
organele care au prezentat defecţiuni sau au fost înlocuite, precum şi verificările
necesare. În cazul executării unor lucrări de reparaţii, prevăzute la pct. 8.9.2,
exploatarea nu va fi reluată decât după ce, în baza verificărilor efectuate conform pct.
8.8, se autorizează funcţionarea telefericu1ui pentru materiale.
93
PTR 12-2003
9.9.24 Cablurile instalaţiei (tractoare, purtătoare, purtătoare-tractoare şi de întindere)
trebuie să fie controlate periodic.
Controlul periodic constă din:
examinarea aspectului exterior, a uzurii generale, a coroziunii, a ungerii, a
deformării locale în secţiune transversală şi a reducerii diametrului;
examinarea ruperilor de sânne sau a punctelor unde începe ruperea, a
uzurilor nonnale, a defonnării cablării, a stării cablurilor la ieşirea din
manşoane şi pe reazemele fixe sau rotative .
Examinarea cablurilor se face pe toată lungimea lor.
9.9.25 Frecvenţa controalelor cablurilor este cel puţin unnătoarea:
a) În timpul perioadei iniţiale de un an de la intrarea În exploatare,
cablurile purtătoare (fixe) se vor controla după fiecare trei luni, iar
cablurile mobile (tractoare, purtătoare-tractoare şi de Întindere) În
fiecare lună; perioada iniţială de un an se poate prelungi cu o durată
egală cu aceea a perioadelor de staţionare dacă funcţionarea
telefericului pentru materiale este sezonieră sau Încetează dintr-un
anumit motiv mai mult de o lună;
b) după expirarea perioadei iniţiale şi dacă din controalele efectuate rezultă o
comportare satisfăcătoare a cablului din toate punctele de vedere, intervalul
dintre controale poate fi prelungit până la 6 luni pentru cablurile fixe şi 3
luni pentru cablurile mobile.
Orice defecţiune constatată (uzură, coroziune, ruperea sânnelor sau alte
deteriorări) va fi reperată cu precizie şi va constitui obiectul unor examinări atente la
intervale de timp suficient de apropiate pentru a se urmării modul în care se comportă
defecţiunea, luându-se operativ măsurile care se impun.
9.9.26 Rezultatele controalelor periodice ale cablurilor instalaţiei, menţionate la pct.
9.9.24 şi 9.9.25, vor fi menţionate în registrul de evidenţă a reviziilor liniei
telefericului pentru materiale sub semnătura personalului care le-a efectuat. Şeful
instalaţiei este obligat să ia cunoştinţă de cele menţionate şi să întreprindă măsurile ce
se impun pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.
9.9.27 Cablurile tractoare şi purtătoare-tractoare trebuie să fie supuse unei examinări
magnetografice, după cum unnează:
la punerea în exploatare;
după primul, al patrulea, al şaptelea şi al zecelea an de exploatare;
annal, după al zecelea an de exploatare.
Cablurile purtătoare vor fi supuse unei examinări magnetografice la punerea în
exploatare şi apoi din cinci în cinci ani.
9.9.28 Unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cablurile de întindere vor
fi examinate nedistructiv cu radiaţii penetrante, pentru determinarea fuelor rupte sau
fisurate.
Examinarea cu radiaţii penetrante se va face la punerea în exploatare şi apoi din
cinci în cinci ani în condiţiile menţionate la pct. 9.9.32.
94
PTR
12-2003
9.9.29 Se recomandă ca examinările magnetografice, la diverse intervale asupra
aceluiaşi cablu, să fie efectuate la aceeaşi viteză şi pe cât posibil de aceeaşi echipă. În
funcţie de observaţiile făcute cu ocazia diferitelor verificări se pot stabili perioade mai
scurte pentru examinările magnetografice.
9.9.30 Examinările magnetografice se vor efectua numai de personal autorizat în
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
9.9.31 În buletinul de examinare magnetografică se vor înscrie toate datele care să
permită reproductibilitatea controlului (tipul aparatului utilizat, parametrii de lucru,
metoda folosită, diametru! bobinei, viteza de deplasare etc.).
Buletinul de examinare şi celelalte documente încheiate cu ocazia examinării
magnetografice vor fi ataşate la cartea tehnică a telefericului pentru materiale pentru a
fi puse la dispoziţia echipei care efectuează examinarea următoare. Diagramele
rezultate se vor păstra în arhiva deţinătoruiui şi vor fi prezentate la cererea
inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
9.9.32 În situaţia când nu se poate aplica examinarea magnetografică, cum ar fi unele
porţiuni din cablurile purtătoare şi tractoare, se va face examinarea nedistructivă cu
radiaţii penetrante pentru determinarea frrelor rupte sau fisurate, conform unei
proceduri avizate ISCIR-INSPECT.
Cu ocazia verificării oficiale, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT
poate cere, după caz, examinarea cu radiaţii penetrante şi a altor zone ale cablurilor.
9.9.33 Înlocuirea cablurilor se va face având în vedere unnătoarele criterii:
existenţa unor sârme rupte;
gradul de uzură al cablului şi starea lui generală (uzura sârmelor exterioare,
gradul de corodare al sârmelor, deformări sau aplatisări etc.).
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se va examina vizual sau, după caz,
magnetografic starea generală a acestora pe toată lungimea şi se va stabili reducerea de
secţiune pe lungimea de referinţă, având în vedere criteriile stabilite la aliniatul
precedent.
Lungimea de referinţă se determină ca un multiplu al diametrului cablului (de)
şi este în funcţie de tipul cablului şi gradul de uzură al acestnia.
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se poate folosi, după caz, şi
examinarea cu radiaţii penetrante în condiţiile arătate la pct. 9.9.28 şi 9.9.32.
9.9.34 Cablurile se vor înlocui atunci când secţiunea utilă s-a micşorat faţă de
secţiunea utilă a cablului nou cu unnătoarele procente:
cabluri purtătoare, de întindere şi auxiliare ………………………. 10 %;
cabluri tractoare sau de compensaţie …………………………….. 15%;
9.9.35 La determinarea procentului de reducere a secţiunii utile se va ţine seama de
unnătoarele :
numărul total de sârme rupte pe lungimea de referinţă;
sârmele slăbite, corodate sau degradate se vor considera sârme rupte;
sârma care are mai multe rupturi pe lungimea de referinţă se va lua în calcul
o singură dată.
Dacă un toron are o slăbire evidentă se va considera în calculul secţiunii utile a
cablului ca fiind rupt.
95
PTR 12-2003
9.9.36 Prin grija deţinătoru1ui telefericului pentru materiale se vor efectua contruale
periodice asupra stabilităţii arborilor care in cădere ar periclita instalaţia, incheindu-se
de fiecare dată un proces-verbal de constatare.
Controlul se va efectua de către personalul silvic de specialitate de două ori pe
an (toamna şi primăvara), atât după fiecare furtună puternică sau ploi abundente in
zouă cât şi inaintea fiecărei verificări tehnice in vederea eliberării autorizaţiei de
funcţionare (verificări tehnice periodice sau după reparaţii).
Instalaţia nu se va repune în funcţiune decât după inlăturarea arborilor marcaţi
pe teren ca neavând stabilitate şi menţionaţi in procesul-verbal de constatare.
9.10 Evidenţa exploatării
9.10.1 Pentru fiecare instalaţie trebuie să se ţiuă la zi registrul de evidenţă a
funcţiouării, care va fi păstrat de mecanicul trolist al telefericului pentru materiale.
9.10.2 Registrul de evidenţă a funcţionării telefericului pentru materiale va avea cel
puţin următoarele coloane :
Data (ziua, luna, anul);
Ora pornirii (inceperea schimbului);
Ora opririi (predarea la terminarea schimbului);
Timpul de funcţionare efectivă (ore);
Timpul de staţionare (ore);
Motivele staţionării;
Măsurile luate;
Alte observaţii;
Semnătura mecanicului trolist care a predat, respectiva celui care a
primit instalaţia (dacă telefericul pentru materiale a funcţionat in
schimburi).
9.10.3 Registrul de evidenţă a funcţionării va fi completat după terminarea fiecărui
schimb de lucru.
9.10.4 Pentru evidenţa reviziilor, verificărilor, incercărilor şi controalelor menţionate
la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14, 9.9.15, 9.9.16, 9.9.23 şi 9.9.24 se vor ţine la zi
următoarele registre:
a) registru de evidenţă a reviziilor liniei telefericului pentru materiale;
b) registru de evidenţă a reviziilor vehiculelor;
c) registru de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de
siguranţă, semnalizare şi telecomunicaţie.
9.10.5 Registrul de evidenţă a reviziilor liniei telefericului pentru materiale va fi
completat de revizorul de linie şi va cuprinde următoarele coloane:
Data reviziei (cu menţionarea inceputului schimbulni);
Cablu purtător;
Cablu tractor;
Cablu de compensaţie;
96
12-2003
Cabluri de intindere;
Cabluri auxiliare;
Role, ghidaje, saboţi;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura revizorului de linie.
PTR
9.10.6 Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va fi completat de revizorul
vehiculelor. Registrul va avea numărul de pagini necesar pentru fiecare vehicul pe care
se va nota numărul de ordine al vehiculului respectiv.
Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va avea cel puţin următoarele
coloane:
Data reviziei (ziua, luna, anul);
Căruciorul de rulare;
Dispozitivul de cuplare fixă sau automată;
Suspensia vehiculului;
Schelet de rezistenţă;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura revizorului vehiculelor.
9.10.7 Registrul de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de
semnalizare şi telecomunicaţie va fi ţinut prin grija mecanicului trolist.
Registrul va avea cel puţin următoarele coloane:
Data reviziei;
Grup de antrenare;
Componente de securitate;
Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie;
Aparataj electric şi de automatizare;
Echipament mecanic din staţii;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura persoanelor care au efectuat reviziile respective;
Viza mecanicului trolist.
9.10.8 În registrele de revizii, revizorii vor înscrie constatările şi măsurile luate, după
caz, şi propunerile care au rezultat din revizii. Registrul se completează chiar dacă
starea instalaţiei este corespunzătoare, menţionându-se acest lucru în coloana
respectivă. De asemenea, se vor inscrie constatările şi măsurile luate de şeful instalaţiei
din unitatea deţinătoare şi de către orice organ de verificare şi control al acesteia.
9.10.9 Toate registrele de evidenţă vor fi numerotate. Ele vor fi parafate (semnătură şi
ştampilă) de conducerea unităţii deţinătoare.
Şeful instalaţiei este obligat să controleze la perioadele de timp precizate în
regulamentul de exploatare, ţinerea la zi a registrelor de evidenţă.
97
PTR 12-2003
10 REPARAREA
10.1 Repararea telefericelor pentru materiale va fi efectuată în condiţiile menţionate
la pct. 8.9 de către unităţi autorizate de ISCIR-INSPECT IT, conform metodologiei
din Anexa P, şi care posedă autorizaţie conform modelului din Anexa Q eliberată de
ISCIR-INSPECT IT.
10.2 La lucrările de reparare a telefericelor pentru materiale se vor lua măsurile
corespunzătoare pentru prevenirea avariilor şi accidentelor.
11 AV ARII ŞI ACCIDENTE
11.1 în cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, deţinătorul telefericului
pentru materiale are obligaţia să anunţe, telefonic sau prin fax, în cel mult 12 ore de la
producere, ISCIR-INSPECT IT la care sunt înregistrate telefericele pentru materiale
respective în vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.
11.2 Deţinătorul este obligat să nu modifice starea de fapt din momentul producerii
avariei sau accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT la faţa locului, în afară de cazurile când menţinerea acestei stări ar
produce alte accidente sau ar periclita viaţa oamenilor sau securitatea instalaţiei.
Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau
accidentului, deţinătorul va face schiţe, fotografii sau înregistrări video ale situaţiei
existente.
11.3 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT trebuie să participe la
cercetarea avariilor şi accidentelor conform procedurilor ISCIR.
11.4 în vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul
telefericului pentru materiale va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare,
piese sau dispozitive precum şi probe de materiale, conform indicaţiilor inspectorului
de specialitate al ISCIR-INSPECT IT consemnate în procesul-verbal de constatare.
11.5 Dacă avaria sau accidentul s-a produs datorită unei defecţiuni a telefericului
pentru materiale sau neasigurării condiţiilor care influenţează în mod direct securitatea
sa funcţională, instalaţia se va scoate din funcţiune.
Repunerea în funcţiune se va face după reparare şi o verificare tehnică oficială
completă.
12 DISPOZIŢII FINALE
12.1 Prezenta prescripţie tehnică se aplică telefericelor pentru materiale noi sau
vechi destinate transportului de materiale.
12.2 Deţinătorul telefericului pentru materiale este obligat să anunţe în termen de
maxim 15 zile ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia este înregistrată instalaţia,
închirierea, vânzarea sau scoaterea din uz a acesteia.
12.3 în cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice,
proiectantul, constructorul (montatorul), reparatorul sau deţinătorul vor putea stabili,
pe propria răspundere, soluţii compensatoare, motivate corespunzător din punct de
98
PTR
12-2003
vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în funcţionare a telefericelor pentru
materiale şi să excludă pericolul de avarii sau accidente. Agenţii economici care au
stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor factori interesaţi: proiectant,
constructor (montator), deţinător, ISCIR-INSPECT şi, după caz, unităţi de cercetare,
proiectare şi de învăţământ superior de specialitate.
12.4 Dacă agentul economic a depus documente în baza cărora i s-a eliberat
autorizaţia şi acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
12.5 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează
conform legislaţiei în vigoare mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.
12.6 Prezenta prescripţie tehnică intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al României, dată la care se abrogă ,,Prescripţii tehnice pentru proiectarea,
construirea, montarea, exploatarea şi verificarea telefericelor destinate transportului de
materiale R12-82″.
12.7 Trimiterile făcute în text la alte prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR sau alte
documente normative se referă la ediţiile în vigoare la data elaborării prezentei
prescripţii tehnice.
12.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi
încetează valabilitatea.
99
PTR 12-2003
ANEXA A
Autorizarea I reautorizarea agenţilor economici pentru executarea lucrărilor de
proiectare a telefericelor pentru materiale
A.I.I Proiectele de construire, montare şi reparare a telefericelor pentru materiale se
elaborează de către agenţi economici de proiectare specializaţi şi autorizaţi de ISCIRINSPECT.
Proiectele pot fi elaborate şi de către alţi agenţi economici, urmând ca
proiectele respective, pentru a putea fi folosite, să fie, in prealabil, verificate de o
unitate de proiectare autorizată de ISCIR-INSPECT şi avizate in conformitate cu
prevederile pct. A 1.3 .
Agenţii economici de proiectare vor confirma in proiectele pe care le
elaborează că au respectat prevederile prescripţiilor tebnice specifice in domeniu şi că
indeplinesc prevederile pct. A.1.3 lit. a), b) şi c).
A1.2 În vederea autorizării, unităţile de proiectare sau agenţii economici care au
unităţi de proiectare pentru lucrările menţionate la pct. AU vor inainta la ISCIRINSPECT
o documentaţie intocmită in conformitate cu prevederile anexei Al.
A.I.3 Agenţii economici autorizaţi, respectiv unităţile de proiectare autorizate, au
următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescriPtiile tehnice specifice domeniului pentru care solicită
autorizarea;
b) să numească personal tehnic de specialitate, in număr necesar, care să
verifice proiectele elaborate din punct de vedere al securităţii in fimcţionare
şi care să răspundă împreună cu proiectantul de aplicarea prevederilor
prescripţiei tehnice, semnând proiectele in acest sens;
c) să adopte soluţii constructive care să permită fimcţionarea in condiţii de
securitate a telefericelor pentru materiale şi să prevadă în documentaţia
tehnică examinările şi incercările ce trebuie să fie efectuate la agenţii
economici producători şi reparatori, la locul de montaj şi la locul de
fimcţionare, pentru verificarea parametrilor de securitate in fimcţionare,
răspunzând de alegerea corectă a acestora (ţinând cont şi de analiza de
securitate) şi de respectarea prevederilor prescripţiei tehnice;
d) să elaboreze, in cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu care să cuprindă
principalele date tehnice şi care să permită verificarea parametrilor de
fimcţionare in securitate a telefericelor pentru materiale in timpul execuţiei
şi la locul de montare pentru emiterea autorizaţiei de fimcţionare in
exploatare;
e) să elaboreze instrucţiuni tehnice privind exploatarea, intreţinerea, revizia şi
verificarea tehnică a telefericelor pentru materiale, care să servească şi
pentru pregătirea personalului de exploatare, intreţinere, revizie şi
verificare;
100
12-2003
ANEXA A ( continuare)
PTR
f) să solicite in scris la ISCIR-INSPECT avizarea conformă a proiectelor
elaborate, prezentând in acest scop desenul tip de ansamblu verificat de
personalul tehnic de specialitate propriu menţionat la lit. b); este interzisă
folosirea proiectelor. respectiv a desenului tip de ansamblu. fără avizul
conform al ISCIR-INSPECT:
g) să propună, in vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, personalul
tehnic de specialitate care urmează să avizeze conform, in condiţiile
precizate in anexa A4, proiectele proprii sau elaborate de unităţi
neautorizate, respectiv desenele tip de ansamblu; orice schimbare a
personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
verificare şi avizare conformă, va fi comunicată la ISCIR-INSPECT şi va
deveni definitivă după confrrrnarea acesteia;
h) să inregistreze la ISCIR-INSPECT IT proiectele pe care le avizează
conform şi să ţină evidenţa acestora ;
i) să comunice periodic (cel puţin o dată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT,
in raza căreia îşi are sediul, lista proiectelor elaborate şi avizate conform
pentru perioada expirată precum şi lista proiectelor pe care le vor elabora şi
care trebuie să fie avizate conform în perioada următoare;
j) să avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru
care primeşte împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT.
A.l.4 Personalul tehnic de specialitate care verifică proiectele din punct de vedere al
securităţii in funcţionare, numit de agentul economic de proiectare şi autorizat de
ISCIR-INSPECT, are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor
prescripţiei tehnice;
b) să confirme că a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale
proiectului prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în
conformitate cu prevederile din anexa A4.
A.1.S Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT să avizeze
conform proiectele are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a
primit împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;
b) să confirme avizarea conformă prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de
ansamblu, in conformitate cu prevederile din anexa A4, precizând şi
numărul de exemplare avizate in procesul-verbal incheiat in urma avizării
conforme;
c) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
101
PTR 12-2003
ANEXA A (sffirşit)
A.1.6 Personalul tehnic de specialitate ce urmează a fi autorizat de ISCIR-INSPECT
pentru avizarea confonnă de proiecte trebuie să fie absolvent al unui institut de
învăţământ superior tehnic de specialitate şi să aibă o vechime în specialitate de cel
puţin 8 ani, din care cel puţin 3 ani în proiectare sau 5 ani în construcţia, exploatarea
sau verificarea instalaţiilor de transport pe cablu.
A.l.7 În vederea autorizării agenţilor economici de proiectare, în conformitate cu
prevederile prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are unnătoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele înscrise în documentaţia (conform
anexei Al) prezentată de unitatea de proiectare care solicită autorizarea şi
situaţia din unitatea respectivă precum şi existenţa prescripţii10r tehnice
specifice în domeniu, întocmind un proces-verbal asupra constatărilor
făcute;
b) să verifice din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripţiei
tehnice personalul tehnic de specialitate propus pentru avizarea confonnă;
c) să elibereze în baza constatărilor făcute, în cazul îndeplinirii condiţiilor de
autorizare autorizaţia de proiectare conform modelului din anexa A2.
102
12-2003
ANEXA Al
PTR
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactuaIizarea autorizaţiei de a
proiecta teleferice pentru materiale
Documentaţia se întocmeşte de către agentul economic solicitant şi se
înaintează la ISCIR-INSPECT. Documentaţia va fi constituită din:
a) adresă (domeniul solicitat, documente anexate etc.);
b) acte agent economic (în copie):
• statut (act constitutiv) actualizat la zi;
• certificat de înregistrare;
c) procedură privind modul de executare a activităţii de proiectare (organizare şi
responsabilităţi, prescripţii tehnice, standarde şi normative de proiectare
specifice domeniului de proiectare solicitat);
d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);
e) deciziile de numire ale personalului propriu propus pentru autorizare (original),
conform modelului din anexa A3;
f) curriculum vitae pentru personalul propriu propus pentru autorizare (original);
g) documentele de studii şi calificare pentru personalul propriu propus pentru
autorizare (în original şi o copie);
h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se solicită
autorizarea (original).
NOTE: În cazul existenţei unor subunităţi (filiale, ateliere etc.) pentru care se solicită
autorizarea şi care au un alt sediu decât al agentului economic solicitant se vor indica
pentru fiecare adresele acestora şi, după caz, datele menţionate mai sus.
103
PTR 12-2003
ANEXAA2
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRES1UNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
AUTORIZAŢIA DE PROIECTARE
Nr …………………… din ……………… .
În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 12 şi în urma
verificărilor efectuate şi consemnate în procesul-verbal m ……………………………….. .
din …………………………. .
I S e auton.z eaza- pentru proi.e ctare d e 1) ……………………………………………………. .
agentul economic ……………………………… din …………………………….. str ……………………….. .
m …………………… judeţ / sector ……………………….. din cadrul 2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
unitatea de proiectare ……………………………. din …………………………… str …………………….. .
m …………………J ‘ud eţ/ sector. ……………………. unnare cerem.. m……………….. din. . ………… .
II Se autorizează pentru avizare conformă de proiecte proprii sau elaborate de
unităţi neautorizate următoarele persoane, (salariaţi ai unităţii de proiectare):3) ……….. .
În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării …………. .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4) are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile ISCIR-INSPECT.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta autonz.aţ.I.e este vaI ab I’ la- pa• n-a I a dat a d e 5) ………………………….. .
Se consideră reinnoirea autorizaţiei numai cazul in care cererea scrisă
de reinnoire va fi depusă la ISCIR-INSPECT cu cel puţin 30 zile calendaristice
inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. Tn caz contrar se
consideră autorizare nouă
INSPECTOR DE STAT ŞEF
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Inspector de specialitate
1) Se indică succint domeniul autorizaţiei.
2) Se completează pentru filialele sau unităţile având alt sediu.
3) Se indică numele şi prenumele persoanelor.
4) Se va indica unitatea de proiectare.
5) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul}-maxlin 2 ani.
104
12-2003
ANEXAA3
PTR
Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate pentru
avizare conformă a proiectelor
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIE
nr ……….. din ……………… .
Agentul economic ……………………………………. reprezentat prin …………….. .
manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a
telefericelor pentru materiale, prin care agenţii economici de proiectare sunt obligaţi să
numească personal tehnic de specialitate pentru avizarea conformă a proiectelor, care
să fie autorizat de ISCIR-INSPECT în vederea aplicării prevederilor prescripţiei
tehnice PT R12,
DECIDE:
1 D-ul (D-na) …………………………… de specialitate …………………….. având funcţia
de ………………………………. începând cu data de ……………………………….. se numeşte
responsabil cu avizarea conformă a proiectelor din cadrul ………………………………… ,
urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2 Responsabilul cu avizarea conformă a proiectelor este obligat să cunoască şi
să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice
specifice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă din prescripţia tehnică PT R 12.
3 Activitatea responsabilului cu avizarea conformă a proiectelor va fi
coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ……………………………………….. , care
răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare
şi a prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute în prevederile prescripţiilor tehnice
specifice, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a
celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr ……………… din …………. .
şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.
MANAGER,
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
Data ……………… .
105
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
PTR 12-2003
ANEXAA4
Verificarea şi avizarea conformă a proiectelor
A.4.1 Verificările în faza de proiectare constau din:
a) verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordauţa acestora cu prevederile
prescripţiei tehnice;
b) avizarea conformă a desenului tip de ansamblu cu pnvrre la respectarea
prevederilor prescripţiei tehnice. Această avizare va consta din:
– avizarea preliminară a desenului tip de ansamblu, înainte de introducerea în
execuţie, reparaţie etc. a telefericului pentru materiale;
– avizarea definitivă (finală) a desenului tip de ansamblu, la terminarea
execuţiei, reparaţiei (numai când se modifică proiectul iniţial) etc, a
telefericului pentru materiale, cuprinzând toate modificările introduse în
timpul acestora în desenul tip de ansamblu care va fi introdus în cartea
telefericului pentru materiale-partea de construcţie.
După avizarea confonnă a desenului tip de ansamblu acesta se va înregistra la
ISClR-INSPECT, iară de care nu se poate acorda autorizaţia de funcţionare a
instalaţiei.
Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIR-INSPECT
IT pe teritoriul căreia se află unitatea de proiectare respectivă.
A.4.2 Verificarea proiectelor, în ceea ce priveşte concordauţa acestora cu prevederile
prescripţiei tehnice, se efectuează de către agenţii economici de proiectare autorizaţi de
ISClR-INSPECT conform prevederilor anexei A. în acest scop agenţii economici de
proiectare autorizaţi vor numi personal de specialitate care să efectueze verificarea
pieselor scrise şi desenate ale proiectului. Confirmarea verificării se va face pe desenul
tip de ansamblu, consemnându-se pe acesta prin ştampilare pe original şi copii,
următoarele:
– Denumirea agentului economic de proiectare, autorizat de ISClR-INSPECT
-”Verificat, corespunde prescripţiei tehnice PT R 12-2003″
– Numele şi prenumele, _____________ _
-Data~ ___________________ _
-Semnătura~ _______ __
A.4.3 A vizarea confonnă a desenului tip de ansamblu, cu privire la respectarea
prevederilor prescripţiei tehnice, se efectuează de către ISCIR-INSPECT. Avizarea
confonnă de către ISClR-INSPECT se va efectua numai după verificarea proiectelor
respective de către o unitate autorlzată de ISClR-INSPECT. Această avizare conformă
se poate efectua şi de către personalul propriu de specialitate din unităţile de
proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT în acest scop conform prevederilor anexei A,
dar numai cu acordul scris al ISClR-INSPECT.
A.4.4 Confirmarea avizării conforme pe desenul tip de ansamblu se face
consemnându-se prin ştampilare pe un număr de exemplare (minim 2 copii) inclusiv
originalul, următoarele:
106
12-2003
ANEXA A4 (sfărşit)
a) în cazul în care avizarea se face de către ISCIR-INSPECT:
AVIZAT conform
ISCIR-INSPECT
Numele, _______ _
Dam. ______________ ___
Prenumele, ______ _
Serrmănrra. _______ _
PTR
b) în cazul în care avizarea se face de către personalul propriu de specialimte din
unităţile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT şi împuternicit în scris de
ISCIR-INSPECT pentru proiectul respectiv:
AVIZAT conform
AUTORIZAT ISCIR-INSPECT
Denumirea unităţii====-::–: __ ;-:-____ –-; _ __
Scrisoarea ISCIR-INSPECT de împuternicire m. , __ _
Numele Prenumele, ______ _
Dam Serrmănrra. ___________ __
A.4.5 A vizarea conformă a desenului tip de ansamblu este valabilă până la
modificarea acestuia ca urmare a modificării prescripţiei tehnice, a modificărilor
intervenite în diferite faze de asimilare (prototip, serie zero, serie) sau a modernizării
insmlaţiei . În cazul întreruperii fabricaţiei mai mult de un an, proiectul trebuie să fie
reavizat conform la reluarea acesteia.
A.4.6 Agentul economic în cadrul carwa se avizează conform desenele tip de
ansamblu va reţine câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi înscrise într-un
registru de evidenţă conform modelului din anexa A5.
A.4.7 Agentul economic de proiectare răspunde de concepţia corectă a soluţiilor
constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenţă al insmlaţiilor
proiecmte potrivit condiţiilor de funcţionare în condiţii de securimte, a condiţiilor
tehnice de execuţie şi control în conformimte cu prevederile legale în vigoare, inclusiv
ale prescripţiei tehnice.
A.4.8 A vizarea conformă a proiectelor, respectiva desenelor tip de ansamblu, pentru
telefericele pentru materiale care se procură din import se va face de către ISCIRINSPECT,
după ce, în prealabil, acestea au fost verificate prin grija solicitantului în
ceea ce priveşte concordanţa cu prevederile prescripţiei tehnice de către un agent
economic de proiectare autorizat de către ISCIR-INSPECT.
107
PTR 12-2003
ANEXA AS
Registru de avizări conforme proiecte de (1)
Nr. şi data adresei
Nr. Nr. Denumirea Unitatea de Parametrii
ISCIR-lNSPECT de
crt. proiect proiectulni proiectare maximi Beneficiar
împuternicire pentru
AVIZARE
CONFORMĂ
VERIFICAT conform PT
A VIZAT CONFORM
Nr. şi data
ISCIR (2) înregistrării la
ISCIR- Obs.(3)
Nume şi
Semnătura
Nume şi
Semnătura Data
lNSPECT
prenume prenume
Observaţii:
(1) în cuprinsul registrului, acesia se subîmparte pentru fiecare tip de proiect (execuţie,
moniaj sau reparaţii) şi inslalaţie.
(2) Împuternicit prin decizie dată de conducerea unităţii (poate fi şi personal autorizat
de ISCIR-INSPECT, dar avizarea conformă o efectuează ISCIR-INSPECT sau altă
persoană autorizată din uniiate pentru avizare prin precizare pe decizie).
(3) Se mai pot trece şi alte rubrici în funcţie de specificul unităţii de proieclare.
108
12-2003
ANEXA A6
CARTEA TELEFERICULID PENTRU MATERIALE
– PARTEA DE CONSTRUCTIE –
(MODEL)
109
PTR
PTR 12-2003
ANEXA A 6 ( continuare)
Denumirea unităţii constructoare :
Adresa: ………………………………… .
CARTEA TELEFERICULUI PENTRU MATERIALE
– PARTEADECONSTRUCTIE –
Tipul telefericului pentru materiale : ………………………. .
Nr. de fabricaţie
Anul fabricaţiei
NOTĂ : Cartea telefericului pentru materiale se va păstra sub cheie în cabina de
comandă din staţia de antrenare, pentru a sta la dispoziţia organelor de
verificare.
110
Nr.
crt.
12-2003
ANEXA A 6 (continuare)
LISTA DOCUMENTAŢIEI LIVRATE CU CARTEA
TELEFERICULUI PENTRU MATERIALE
(piese scrise şi desenate)
PTR
Denumirea Simbolul sau numărul Numărul de file
documentului documentului
Data …………………….. . întocmit ……………………….. .
Verificat CTC
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
111
(numele, prenumele şi semnătura)
Organ de verificare
autorizat de ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
PTR 12-2003
ANEXA A 6 (continuare)
1 Date generale
Denwnirea şi adresa unităţii deţinătoare
Denwnirea şi adresa unităţii de proiectare
Denwnirea şi adresa unităţii constructoare
Tipul telefericului pentru materiale
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Capacitatea orară de transport
Regimul de transport
Viteza maximă de circulaţie a vehiculelor
2 Condiţii tehnice de instalare
Zona şi locul în care este amplasată instalaţia:
Locul de montare şi altitudinea:
Staţiei inferioare
Staţiei superioare :
Staţiei intennediare :
Temperatura minimă de exploatare:
Gabarite de liberă trecere în profil transversal:
Distanţe verticale dintre vehicule şi sol:
Sistemul de salvare a personalului de întreţinere şi revizie:
Traversări:
Paralelisme:
Cantoane de supraveghere în lungu1liniei:
Balizajul şi iluminarea instalaţiei:
Menţiuni speciale cu privire la:
Natura terenului de fundare a construcţiilor:
Măsuri contra pericolului avalanşelor:
3 Caracteristici şi date tehnice de bază
3.1 Caracteristicile liniei
Lungimea în proiecţie orizontală, m:
Lungimea pe înclinare, m:
Diferenţa de nivel între staţiile finale, m:
Diferenţa de nivel între staţiile finale şi cele intermediare, m:
Diferenţa de nivel maximă în lungul traseului, m:
Înclinarea medie a traseului, %:
Înclinarea maximă a cablului purtător încărcat, %:
Ecartarnentulliniei, m:
112
3.2 Piloni
12-2003
ANEXA A 6 (continuare)
Număr Poziţia Inălţimea Construcţia pilonilor Deschiderea între piloni
pilon (lun.) (m) (m)
3.3 Cabluri
3.3.1 Caracteristicile cablurilor x)
Destinaţia cablurilor XX} :
Specificatia cablului, confonn standardului:
Masa cablului pe metru liniar, kg!m:
Sectiunea metalică a cablului, mm”:
Diametru! (înălţimea) sărmelor exterioare, mm:
Forţa teoretică de rupere a cablului, N:
Forta reală de rupere a cablului, N:
Coeficient de securitate:
Fumizoru1 cablului:
Număr certificat de calitate:
PTR
X} Tabelul se completeaza- confonn datelor din certificatele de Calitate ale furmzorilor
de cabluri.
xx) Se vor înscrie în tabel caracteristicile pentru:
3.3.1.1 Cablu tractor
3.3.1.2 Cablu purtător
3.3.1.3 Cablu purtător-tractor
3.3.1.4 Cablu de întindere
3.3.1.5 Cablu de compensaţie
3.3.2 Întinderea cablurilor
Locul (staţia) unde se ancorează:
Sistem de întindere:
Masa contragreutăţii, tone:
Cursa maximă, m:
3.3.3 Frângerea maximă a cablului pe o rolă (cablul tractor, cablul de compensaţie),
în grade şi minute
3.3.4 Raportul între diametru! cablului şi organele de înfăşurare (roţi, role, tamburi):
Cablu tractor:
Cablu purtător:
Cablu purtător-tractor:
Cabluri de întindere:
113
PTR 12-2003
ANEXA A 6 ( continuare)
3.4 Viteze
Maximă de regim, m/s:
La trecerea peste piloni, m/s:
La antrenarea de rezervă, m/s:
De revizie, m/s:
3.5 Vehicule
Denumirea şi adresa unităţii constructoare:
Tipul vehiculului:
Dispozitivul de cuplare sau de prindere:
Nr. şi data declaraţiei de omologare/conformitate:
Capacitatea utilă a unui vehicul, kg:
Masa proprie a vehiculului, kg:
Numărul vehiculelor pe linie, buc:
Distanţa intre vehicule, m:
Tipul vehiculului de revizie:
3.6 Staţii
Elemente caracteristice Staţia Staţia Staţia
inferioară superioară intermediară
Funcţii tehnologice
Funcţii pentru personal
Spaţii de securitate, m: – – –
– fată de vehicule
– pentru personal
Poziţia, hm
Suprafaţa desfăşurată, m”‘
3.7 Regimul şi capacitatea de transport
Regimul de transport:
Un schimb:
Două schimburi:
Capacitatea de transport:
3.8 Grup de antrenare’)
Denumirea şi adresa unităţii furnizoare:
Denumirea şi adresa unităţii constructoare a subansamblelor respective:
Tipul grupului de antrenare (fix sau mobil, roată de antrenare orizontală sau
verticală, cu sau fără tambur etc.):
114
12-2003
ANEXA A 6 ( continuare)
• Roata de antrenare:
Diametrul, mm:
Numărul canalelor de înfăşurare:
Materialul de căptuşire a canalelor:
Turaţia nominală, rotlmin:
• Motor de acţionare:
a) Motor electric:
Tip ‘)
Felul curentului
Tensiunea, V
Curentul nominal, A
Frecvenţa, Hz
Puterea, kW
Incălzirea admisibilă a bobinajului
motorului electric, °c (K)
Turaţia , rotlmin
DA, (%)
Frecvenţa de conectare (c/h) ” }
Execuţia (normală, cu protecţie contra
umidităţii, prafului, apei, exploziei,
pentru mediul marin etc,)
Masa, kl!:
Număr şi an de fabricaţie
b) Motor termic:
Tip
Combustibil utilizat
Turaţia roţii de antrenare pe treptele
cutiei de viteze, rotlmin
Număr şi an de fabricaţie
PTR
‘) Se va completa pentru grupul de antrenare principal şi, după caz, pentru grupul de
antrenare de rezervă,
„) Se va scrie: asincron cu rotor bobinat sau în scurtcircuit, de curent continuu cu
excitaţie în serie, în derivaţie şi altele,
„‘) c/h – conectăriJoră
3.9 Frâne
Caracteristicile frinelor ‘):
Rolul funcţional al frinei
Tipul (sistemul) frinei
Diametru1 tamburului de frână, mm
115
PTR 12-2003
ANEXA A 6 (continuare)
Număr de frâne, buc.
Coeficient de securitate al frânării
Felul organului de închidere
(contragreutăti, arcuri )
Felul organului de deschidere
(hidraulic, pneumatic, manual )
Cursa organului de închidere, mm
Cursa saboţilor (discurilor ), mm
Spatiul de frânare a instalatiei, mm
Timpul de frânare a instalaţiei, s
‘) Se va completa pentru toate frânele de serviciu şi de securitate.
3.10 Comanda instalaţiei
Postul de comandă:
Amplasament:
Lista echipamentelor şi aparatelor prevăzute în postul de comandă, exclusiv
pupitrul de comandă:
Pupitrul de comandă:
Caracteristici:
Felul curentului în circuitul de comandă:
Tensiunea, V:
Frecvenţa, Hz:
Tipul automatului de protecţie:
Accelerări maxime admise, m/s2
:
Decelerări maxime admise, m/s2
:
3.11 Instalaţii şi dispozitive de securitate
3.11.1 Instalaţii şi dispozitive de securitate pentru evitarea sau semna1izarea automată
a deraierii cablului tractor de pe role:
Dispozitive mecanice:
• Tipul:
• Locul de amplasare:
Instalaţia electrică :
• Locul de amplasare:
Circuitul de contrul:
• Felul curentului:
• Tensiunea, V:
• Frecvenţa, Hz:
3.11.2 Ghidajele pentru vehicule în staţii:
Tipul constructiv:
Locul de amplasare:
Înclinarea transversală:
116
12-2003
ANEXA A6 ( continuare)
3.11.3 Dispozitive pentru controlul automat al vitezei:
Numărul dispozitivelor:
Tipul constructiv:
Locul de montare:
Viteza la care intră în funcţiune:
• Semnalizare:
• Blocare:
PTR
3.11.4 Limitatoare automate (mecanice) de srarşit de cursă pentru vehicule,
contragreutăţi, cărucioare de întindere:
Felullimitatorului Vehicule Contragreutăţi Cărucioare de întindere
Electrice Tipul
Locul de
amplasare
Mecanice Tipul
Locul de
amplasare
3.11.5 Dispozitivul cu program prestabilit:
Tipul constructiv:
Locul de montare:
3.11.6 Instalaţia de paratrăsnet:
Tipul:
Locul de amplasare:
3.11.7 Alte instalaţii şi dispozitive de securitate:
Tipul:
Locul de amplasare:
3.12 Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie
3.12.1 Instalaţia de semnalizare:
Felul Caracteristici De De De De
semnalizării exploatare avertizare avane deranjamente
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, îngropată’
re Felul curentului
acustică Tensiunea, V
Frecventa. Hz
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, îngropată’
re Felul curentului
optică Tensiunea, V
Frecventa. Hz
117
PTR 12-2003
ANEXA A6 ( continuare)
3.12.2 Instalaţia telefonică:
Tipul liniei (aeriană, îngropată):
Locul de amplasare a aparatelor telefonice:
3.12.3 Alte instalaţii de telecomunicaţie:
Felul instalaţiei:
Locul de amplasare:
3.13 Alte probe, încercări, examinări, măsurări .)
.) Se completează în cazul efectuării altor încercări şi măsurări determinate de
particularităţile constructive ale telefericu1ui pentru materiale, ca de exemplu:
încercarea la suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor
etc.
3.14 Concluzii
Se certifică cele ce urmează:
1) Telefericul pentru materiale a fost executat în conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice …………………………………….. , standardele şi celelalte
normative în vigoare.
2) La verificările efectuate s-a constatat că telefericu1 pentru materiale corespunde
prescripţiei tehnice indicate mai sus şi documentaţiei tehnice de execuţie şi
montaj.
3) încercările sub sarcină ale telefericului pentru materiale au fost efectuate cu
rezultate corespunzătoare, după cum urmează ………………………………… ..
În conformitate cu prescripţia tehnică indicată mai sus s-au efectuat următoarele
încercări ale telefericului pentru materiale: …………………………………………… ..
4) Telefericu1 pentru materiale corespunde pentru funcţionarea în condiţii de
securitate la parametrii indicaţi în prezenta carte.
5) Prezenta carte conţine …… file.
Data ………….. anul ………….. .
118
Director (sau imputemicitul său)
(numele, prenumele, semnătura şi
ştampila)
Şeful compartimentului de
control tehnic de calitate
(numele, prenumele, semnătura)
Responsabil tehnic autorizat de
ISCIR-INSPECT
PTR
12-2003
(numele, prenumele, semnătura)
ANEXA A6 ( continuare)
3.15 Anexe obligatorii
3.15.1 BREVIAR DE CALCUL:
a) Dimensionarea cablurilor: tractor, purtător, purtător-tractor, de
compensaţie, de întindere, telefonic, de semnalizare şi blocare. Verificările
se vor referi la coeficienţii de securitate, raportul între sarcina concentrată şi
secţiunea metaiică a cablului respectiv;
b) Tabelul cu rezultatele calculelor de trasare a liniei;
c) Calculul puterii de antrenare, inclusiv verificarea aderenţei cablului pe roata
de antrenare.
3.15.2 DESENUL TIP DE ANSAMBLU
Se va anexa desenul tip de ansamblu complet întocmit conform modelului din
anexaA7.
3.15.3 PROCESE-VERBALE, BULETINE DE ÎNCERCĂRI, CERTIFICATE DE
CALITATE ŞI ALTE ACTE
3.15.3.1 Proces-verbal privind rodajul instalaţiei încheiat între unitatea constructoare
şi beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.15.3.2 Proces-verbal al încercărilor de casă încheiat între unitatea constructoare şi
beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.15.3.3 Certificatul ( certificatele) de calitate privind lucrările de construcţii aferente
telefericului pentru materiale (staţii, piloni, fundaţii). Certificatele se
eliberează de către unităţile care au executat lucrările respective.
3.15.3.4 Buletin de măsurări electrice ale rezistenţelor prizelor de legare la pământ,
inclusiv ale conexiunilor, rezistenţelor de izolaţie ale conductoarelor,
motoarelor şi aparatajului electric şi ale aparatajului electric de protecţie.
3.15.3.5 Buletin de măsurări privind cotele fundaţiilor, cotele la cablu, staţii,
contragreutate, inclusiv privind masa contragreutăţii verificată după montaj.
3.15.3.6 Buletin cuprinzând rezultatele controlului nedistructiv al elementelor
telefericu1ui pentru materiale pentru care prin documentaţia tehnică s-au
prevăzut asemenea controale.
3.15.3.7 Certificatele de calitate (copii) privind cablurile instalaţiei şi elementele de
legătură sau înnădire a cablurilor.
3.15.3.8 Certificatele de calitate privind execuţia organelor şi elementelor principale
ale instalaţiei:
Grupul de antrenare (reductor, frâne, roţi, motoare, aparataj electric etc.);
119
PTR 12-2003
Dispozitive de întindere (roţi, tije, plăci de bază etc.);
Vehicule (elemente de suspendare, cadrul de rezistenţă etc.);
ANEXA A6 (continuare)
Structura de rezistenţă; la staţii, confecţii metalice, fundaţii etc.
3.15.3.9 Buletin de verificare metrologică a aparatelor de măsurare şi control ale
telefericului pentru materiale.
3.15.3.10 Act cu măsurările privind paralelismul, perpendicularitatea, înclinarea şi
coaxialitatea roţilor de antrenare, întoarcere, deviere, susţinere etc. din staţii.
3.15.4 INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
Se vor anexa instrucţiuuile de montaj şi de încercări sub sarcină, în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice (grupul de antrenare, dispozitivele de întindere,
dispozitivele de prindere a vehiculelor la cablul tractor etc.)
3.15.5 INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE
a) Descrierea funcţionării instalaţiei;
b) Norme specifice de exploatare (normală, în caz de chiciură, vânt,
vizibilitate redusă, deranjamente);
c) Norme de protecţie a muncii şi măsuri de pază contra incendiilor, specifice
instalaţiei;
d) Revizii zilnice, săptămânale, lunare, semestriale, revizia generală (anuală);
e) Instrucţiuui specifice de întreţinere (cabluri, vehicule, echipamente
mecanice, grup de antrenare);
t) Schema de ungere cu indicarea lubrifianţilor, locurilor de ungere,
periodicitatea şi modul în care trebuie să se efectueze ungerea;
g) Lista defectelor posibile şi modul de depistare şi înlăturare operativă;
h) Recomandări de depaoări în caz de urgenţă;
i) Lista pieselor de schimb şi desenele pieselor de uzură, inclusiv lista
rulmenţilor;
j) Lista sculelor, aparatelor, dispozitivelor, utilajelor şi persoanelor necesare
întreţinerii, reviziei, reparării, exploatării şi verificării telefericului pentru
materiale;
3.15.6 INSTRUCŢIUNI PENTRU VERIFICĂRI TEHNICE PE PARCURSUL
EXPLOATĂRII TELEFERICULUI PENTRU MATERIALE
Acestea se vor elabora în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi vor avea
următorul conţinut ;
a) lista elementelor portante care preiau forţe transmise de cabluri sau sarcini
utile ale vehiculelor. Lista se va întocmi, pe cât posibil, tabelar, având
elementele grupate pe ansamble, subansamble, metode de examioare
(distructivă, nedistructivă) etc., din care să rezulte;
numărul desenului de ansamblu sau subansamblu;
simbolul şi denwnirea elementului;
120

Click pentru continuare