PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANETELE SCAUNE partea 2

R 9–2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

PTR9-2003

Descarca PDF cu PTR9-2003 partea 2

Continuare :

PT R 9–2003
9.1.3 Agentul economic autorizat pentru lucrări de întreţinere şi revizie tehnică are
următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de întreţinere şi revizie în conformitate cu prevederile
documentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii
tehnice;
b) să folosească la lucrările de întreţinere şi revizie numai personal calificat şi
instruit;
c) să fie dotat cu mijloace tehnice corespunzătoare în vederea efectuării
lucrărilor de întreţinere şi revizie;
d) să pregătească şi să prezinte instalaţiile la verificarea tehnică oficială la
scadenţă sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
e) să oprească instalaţiile din funcţiune dacă în timpul exploatării apar
deficienţe care pot avea ca urmare avarii sau accidente;
f) să numească personal tehnic propriu care să fie autorizat de ISCIRINSPECT
IT pentru supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie.
9.1.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea
lucrărilor de întreţinere şi revizie tehnică are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR în
vigoare, şi reglementările tehnice în domeniu;
b) să respecte în cadrul lucrărilor efectuate prevederile documentaţiei tehnice,
regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii tehnice;
c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate;
d) să întocmească documente de verificare în care să se consemneze
constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi dispoziţiile
obligatorii;
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate şi să urmărească
ţinerea la zi a acestora.
9.1.5 Pe baza prevederilor prezentei prescripţii tehnice, ale normativelor legale în
vigoare, normelor de protecţia muncii, instrucţiunilor de exploatare şi documentaţiei
tehnice, deţinătorul va întocmi regulamente de exploatare care trebuie să conţină
instrucţiuui detaliate privind funcţionarea exploatarea, repararea şi întreţinerea
telescaunelor.
Regulamentul de exploatare trebuie să fie avizat de ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia este montată instalaţia.
41
PTR9-2003
9.1.6 Regulamentul de exploatare trebuie să conţină toate datele şi indicaţiile a căror
aplicare conduce la exploatarea in condiţii de securitate, atât cele cu caracter general
cât şi cele specifice instalaţiei.
9.1.7 Regulamentul de exploatare va conţine cel puţin unnătoarele date şi indicaţii:
dispoziţii generale, cuprinzând descrierea succintă a telescaunului;
indicaţii privind personalul de exploatare: efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie in parte;
indicaţii privind personalul de deservire: efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie in parte;
date privind instalaţiile şi dispozitivele de siguranţă, telecomunicaţie şi
semnalizare;
norme de exploatare în condiţii normale, viteze, acceleraţii şi deceleraţii
admise;
norme de exploatare în condiţii excepţionale (vânt, chiciură, vizibilitate
redusă, deranjamente);
norme de protecţia muncii şi măsuri de pază contra incendiilor, specifice
instalaţiei;
indicaţii cu privire la deranjamentele posibile in exploatare şi modul de
remediere a deranjamentelor;
regulile şi mijloacele utilizate pentru salvarea persoanelor aflate în vehicule
la oprirea accidentală a telescaunului;
date privind reviziile, verificările şi incercările care trebuie efectuate intre
două verificări tehnice periodice oficiale, cu indicarea operaţiilor care se
execută in cadrul fiecărei lucrări, a periodicităţii lucrărilor şi a persoanelor
care le efectuează;
indicaţii cu privire la lucrări de intreţinere curentă şi ungerea instalaţiei;
alte date şi indicaţii, in funcţie de specificul telescaunului.
9.2. Norme generale de exploatare
9.2.1 Exploatarea telescaunelor trebuie să se facă în conformitate cu prevederile
prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de exploatare, cartea telescaunului, normele
de protecţia muncii din domeniul telescaunelor şi instrucţiunile interne elaborate de
deţinător.
9.2.2 Este interzisă funcţionarea telescaunelor dacă componentele de securitate,
subsistemele, dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie nu sunt in perfectă stare
de funcţionare sau nu indeplinesc condiţiile tehnice prescrise, precum şi dacă
personalul de exploatare şi de deservire minim prevăzut in regulamentul de exploatare
nu este prezent la post şi apt pentru muncă.
9.2.3 Numărul maxim de persoane (sarcina utilă maximă) dintr-un vehicul nu va
depăşi pe cel prevăzut în documentaţia tehnică şi înscris in procesul-verbal de
autorizare a funcţionării.
Şeful instalaţiei poate să limiteze sarcina in vehicule, sub cea prevăzută in
documentaţia tehnică, dacă constată că pentru o situaţie dată admiterea sarcinii
maxime ar produce o supraîncărcare a vehiculului.
42
PT
R 9–2003
9.2.4 În cazul transportului de copii cu vârsta medie sub 14 ani, masa medie a
acestora se va considera 50 kglpersoană.
9.2.5 în staţii se va afişa interzicerea transportului de persoane în stare de ebrietate.
Copiii sub lO ani sau persoanele cu handicap trebuie să fie însoţiţi( te) de o persoană
majoră.
9.2.6 Pe pilonii telescaunelor amplasaţi în zone accesibile publicului se vor monta
plăci de avertizare pe care se vor înscrie interdicţiile de staţionare sub linie şi de urcare
pe piloni.
9.2.7 în staţii se vor afişa:
în staţiile în care circulă şi staţionează publicul: instrucţiuni cu privire la
comportamentul obligatoriu al persoanelor în timpul transportului şi în
staţii.
în spaţiile de lucru ale personalului staţiei: instrucţiuni privind
acordarea primului ajutor, instrucţiuni de prevenire şi stingere a
incendiilor, instrucţiuni de exploatare şi de protecţie a muncii, prevăzute
de normativele în vigoare.
9.3 Norme pentru exploatarea normală
9.3.1 Exploatarea normală trebuie să se facă cu motorul principal, când telescaunul
este în perfectă stare de funcţionare şi prezintă deplină siguranţă în funcţionare,
conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
9.3.2 Personalul de exploatare trebuie să cunoască regulile de desfăşurare a activităţii
înscrise în regulamentul de exploatare şi instrucţiunile primite. Mecanicul trolist
trebuie să urmărească permanent respectarea vitezelor, acceleraţiilor şi deceleraţiilor
prevăzute.
9.3.3 Şeful instalaţiei şi mecanicul trolist trebuie să asigure supravegherea generală şi
respectarea orarelor conform regimului de transport.
9.3.4 Nu este permisă exploatarea telescaunului decât pe timp de zi. Fac excepţie
telescaunele care sunt echipate corespunzător şi prevăzute pentru funcţionare pe timp
de noapte.
9.3.5 Funcţionarea telescaunului cu motorul de rezervă trebuie să se limiteze la
deplasările necesare pentru readucerea vehiculelor încărcate în staţii, urmare a
defectării motorului principal sau întreruperii alimentării lui.
9.3.6 Înainte de funcţionarea cu motorul de rezervă se vor executa, în prealabil, toate
manevrele şi verificările necesare. În timpul funcţionării se vor respecta vitezele
prescrise.
9.3.7 La antrenarea instalaţiei cu motorul de rezervă personalul va trebui să fie
pregătit în orice moment pentru oprirea instalaţiei prin comenzi manuale.
43
PTR9-2003
9.4 Norme de exploatare în caz de vânt
9.4.1 Exploatarea instalaţiei trebuie să fie întreruptă în unnătoarele condiţii:
presiunea (viteza) vântului depăşeşte valoarea admisă, înscrisă în cartea
telescaunului;
– există riscul ca vehiculele înclinate să lovească în ghidaje;
– există pericolul iminent de furtună, chiar dacă presiunea (viteza) vântului este
mai mică decât valoarea admisă înscrisă în cartea telescaunului.
9.4.2 Dacă se consideră necesară întreruperea exploatării, vehiculele trebuie să fie
aduse în staţii cu o viteză de deplasare redusă.
9.4.3 La reluarea exploatării după o întrerupere din cauza vântului trebuie să fie
verificată şi asigurată poziţia corectă a cablurilor pe reazemele lor.
9.5 Norme de exploatare în caz de chiciură
Dacă în timpul când telescaunul a fost în repaus s-a depus chiciură pe cablu şi
pe elementele metalice ale staţiilor şi vehiculelor, exploatarea nu poate fi reluată decât
după ce s-au executat următoarele operaţii :
îndepărtarea chiciurii, care ar putea periclita siguranţa în funcţionare sau ar
putea prezenta pericol de accidentare, înainte de punerea în funcţiune a
instalaţiei;
îndepărtarea chiciurii de pe cabluri şi de pe reazemele acestora pe piloni
prin efectuarea de curse Iară pasageri la viteze corespunzătoare.
9.6 Norme de exploatare în caz de vizibilitate redusă
9.6.1 Exploatarea telescaunelor pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ninsoare
abundentă, ploaie, Întuneric etc.) trebuie să fie făcută cu atenţie sporită.
În cazul când la vizibilitate redusă se adaugă şi alte condiţii locale (vânt cu
intensitate redusă, ploaie cu gheaţă etc) care îngreunează transportul, telescaunele vor
funcţiona cu o viteză redusă corespunzător faţă de viteza nominală prescrisă.
Reducerea vitezei se va stabili de către şeful instalaţiei împreună cu mecanicul trolist .
9.6.2 Se interzice funcţionarea pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ninsoare
abundentă, ploaie, întuneric etc.) a telescaunului la care stabilitatea cablului purtătortractor
pe piloni nu este controlată automat prin dispozitive de securitate.
9.7. Norme de exploatare în caz de deranjamente
9.7.1 Regulamentul de exploatare trebuie să prevadă măsurile necesare ce trebuie
luate în cazul apariţiei unor deranjamente la diferite elemente ale telescaunului.
De asemenea, regulamentul de exploatare trebuie să indice măsurile care
trebuie luate în caz de oprire inopinată a telescaunului ca urmare a intrării în funcţiune
a unor componente de securitate. Repunerea în funcţiune se face numai cu avizul
şefului instalaţiei şi numai după ce cauza care a provocat oprirea a fost înlăturată.
9.7.2 În cazul când componentele de securitate sau subsistemele instalaţiei nu sunt în
stare de funcţionare ca unnare a unui deranjament, şeful instalaţiei va putea admite
44
PT
R 9–2003
funcţionarea telescaunului numai până la aducerea in staţii a pasagerilor aflaţi in
vehicule pe traseu, luându-se măsurile locale necesare pentru evitarea avariilor şi
accidentelor.
9.7.3 Dacă in timpul transportului de persoane se produc deranjamente sau avarii se
vor lua următoarele măsuri:
– declanşarea opririi automate a instalaţiei de către mecauicul trolist; in caz că
aceasta nu funcţionează, se va comanda manual oprirea progresivă;
– stabilirea deranjamentului sau avariei produse, după oprire; dacă este posibil
şi sunt indeplinite condiţiile de securitate, se execută manevrele de readucere
a vehiculelor in staţii cu viteză redusă; dacă aducerea vehiculelor in staţii nu
este posibilă sau nu sunt indeplinite condiţiile de securitate, se procedează la
salvarea persoanelor, in conformitate cu regulamentul de exploatare a
telescaunului;
– repunerea in funcţiune a telescaunului in conformitate cu prevederile pct.
9.9.23.
9.7.4 Fiecare telescaun trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru efectuarea
operaţiilor de salvare, iar personalul folosit trebuie să cunoască regulile privind
organizarea şi efectuarea acestei operaţii.
9.8 Personalul de supraveghere şi exploatare
9.8.1 Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a telescaunelor, în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentului de exploatare şi instrucţiunilor
interne sunt direct răspunzători deţinătorii sau cei care le exploatează.
9.8.2 Deţinătorii sau cei care exploatează telescaune sunt obligaţi să obţină
autorizaţia de funcţionare a acestora de la ISCIR-INSPECT IT.
9.8.3 în vederea acordării autorizaţiei pentru funcţionarea telescaunelor, pe lângă
documentaţia cerută la pct. 8.6.2 deţinătorul va inainta la ISCIR-INSPECT IT o
documentaţie intocmită conform prevederilor anexei E.
9.8.4 Deţinătorii telescaunelor au următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
b) să execute lucrările de intreţinere şi revizie tehnică curentă in conformitate cu
procedura de inspecţie şi intreţinere a telescaunelor;
c) să pregătească şi să prezinte telescaunele, precum şi documentaţia tehnică
prevăzută de prezenta prescripţie tehnică la verificările tehnice care se
efectuează de ISCIR-INSPECT IT in vederea autorizării funcţionării
telescaunelor sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
d) să numească RSVTI, in raport cu numărul şi complexitatea telescaunelor, care
va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT. RSVTI al unităţilor menţionate
răspunde împreună cu proprietarul telescaunelor de luarea măsurilor pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în
45
PTR9-2003
funcţionare a acestora. Modelul pentru decizia de numire a RSVTI este
prezentat în anexa H, iar modelul de autorizaţie atribuită acestuia este prezentat
în anexa El. Atribuţiile RSVTI sunt menţionate la pct. 9.8.7.
9.8.5 Prevederile pct. 9.8.4 se aplică şi celor care închiriază telescaune în vederea
utilizării.
9.8.6 RSVTI poate fi:
• mgmer
• subinginer sau
• maistru
într-una din specialităţile: mecanic, electric sau electromecanic.
9.8.7 Responsabilul cu verificarea şi supravegherea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice în
domeniul telescaunelor şi are următoarele sarcini:
să ţină evidenţa instalaţiilor într-un registru (conform modelului prezentat
în anexa F) şi să urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice
oficiale Iară de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;
să urmărească pregătirea instalaţiilor şi sarcinilor de încercare necesare
pentru verificările tehnice oficiale şi să participe activ la efectuarea lor;
să supravegheze ca telescaunele să fie folosite în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de exploatare,
instrucţiunile interne şi normele de protecţia muncii;
să urmărească realizarea în termen a dispoziţiilor date prin proceseleverbale
de verificare tehnică, să examineze în mod regulat registrul de
supraveghere şi să ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor
semnalate;
să urmărească afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare;
să interzică manevrarea telescaunelor de către persoane neautorizate;
să urmărească efectuarea periodică a instructajelor profesionale şi de
protecţia muncii cu personalul de exploatare şi de deservire;
să organizeze reexaminarea periodică a mecanicilor trolişti şi să participe în
comisia de reexaminare;
să urmărească efectuarea verificărilor periodice ale instalaţiei de protecţie
împotriva tensiunilor de atingere şi consemnarea rezultatelor acestora;
să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii şi să
urmărească îndeplinirea lui în termenele prevăzute;
să întocmească planul anual de verificări tehnice periodice şi să-I înainteze
la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul deţinătorul până la data
de 25 noiembrie;
să urmărească ca reparaţiile prevăzute la pct. 8.9.2 să fie executate numai
de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT;
să urmărească efectuarea la termenele prevăzute a verificării cablurilor;
să urmărească modul în care se asigură supravegherea telescaunelor de
către şeful instalaţiei;
să ţină evidenţa mecanicilor trolişti; nu este admisă angajarea mecanicilor
trolişti fără avizul RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
46
PT
R 9–2003
9.8.8 Deţinătorul va numi pentru fiecare telescaun o persoană calificată denumită
„Şeful instalaţiei”. În raport cu importanţa telescaunului pot fi numiţi ca şef al
instalaţiei: ingineri, subingineri sau maiştri în specialităţile mecanică, electromecanică,
electrotehnică sau înrudite cu acestea.
Nu se admite ca mecanicul trolist care manevrează telescaunul să fie numit
şeful instalaţiei.
9.8.9 Dacă în zonă sunt grupate mai multe telescaune la un loc, astfel încât traseele
lor se întâlnesc sau pleacă din acelaşi punct sau traseele lor se află în prelungire sau în
para1ella distanţe de maximum 200 m, în aceste cazuri poate fi numit un singur şef al
instalaţiei pentru toate aceste telescaune din zonă, cu condiţia ca pentru fiecare
telescaun să fie numit, câte un înlocuitor competent al şefului instalaţiei în
conformitate cu prevederile pct. 9.8.23.
9.8.10 Şeful instalaţiei va fi confirmat, în scris, de către ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia îşi are sediul deţinătorul, pe baza cunoştinţelor privind:
prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu;
instalaţia pe care o va supraveghea şi coordona;
regulamentul de funcţionare a instalaţiei respective.
9.8.11 Şeful instalaţiei are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
supraveghează insta1aţia şi urmăreşte ca funcţionarea şi exploatarea acesteia
să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi cu
regulamentul de exploatare; în cazul apariţiei unor defecţiuni care
periclitează securitatea în exploatare a telescaunului trebuie să ia imediat
măsuri de oprire şi să informeze, în scris, conducerea unităţii deţinătoare;
controlează funcţionarea instalaţiei şi ia măsuri de înlăturarea defecţiunilor;
repartizează sarcinile personalului de exploatare şi deservire şi controlează
modul de executare a acestora;
răspunde de buna întreţinere a instalaţiei;
planifică şi urmăreşte efectuarea la termen a reviziilor şi reparaţiilor,
conduce efectiv aceste operaţii (care se execută cu personalul propriu) şi
răspunde de calitatea acestora;
răspunde de efectuarea la termenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale,
participă efectiv la aceste verificări şi ia măsuri pentru aducerea la
îndeplinire a dispoziţiilor date;
urmăreşte îndeplinirea prevederilor de protecţia muncii, de pază contra
incendiilor şi ale celorlalte norme în vigoare de către personalul din
subordine;
organizează şedinţe lunare de instructaj cu personalul de exploatare şi de
deservire a instalaţiei şi verifică la locul de muncă dacă acesta şi-a însuşit şi
aplică corect instructajul respectiv.
9.8.12 Manevrarea telescaunelor, respectiv manevrarea grupului de antrenare şi
comandă se va face numai de mecanici trolişti autorizaţi în conformitate cu prevederile
prezentei prescripţii tehnice.
9.8.13 Mecanicul trulist are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
47
PTR9-2003
execută personal manevrarea grupului de antrenare şi comandă al
instalaţiei; prezenţa sa este obligatorie la pupitrul de comandă in tot timpul
cât telescaunul este in funcţiune;
aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale regulamentului de
exploatare cu privire la antrenarea, frânarea şi comanda telescaunului atât
cu grupul principal de antrenare cât şi cu grupul de rezervă; răspunde de
aplicarea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurilor de pază
contra incendiilor la postul de comandă şi în sala maşinilor;
controlează personal grupul de antrenare, la inceputul fiecărui schimb,
precum şi componentele de securitate, subsistemele şi dispozitivele de
siguranţă şi semnalizare din staţia de antrenare şi ia măsurile necesare
pentru buna funcţionare; in cazul in care constată defecte in funcţionarea
telescaunului ia imediat măsuri de oprire.
9.8.14 Mecanicii trolişti vor fi reexaminaţi anual de către comisii de examinare
stabilite de deţinător, in conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Rezultatul va fi inscris in autorizaţie.
Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au
obţinut calificativul „Admis” nu-şi mai pot continua activitatea, caz in care deţinătorul
va trebui să comunice acest lucru la ISCIR-INSPECT IT care a eliberat autorizaţia şi
să solicite retragerea autorizaţiei.
9.8.15 Pe lângă personalul autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, deţinătorul trebuie
să numească şi să instruiască personal necesar şi in număr suficient pentru asigurarea
deservirii instalaţiei.
9.8.16 Personalul pentru asigurarea deservirii instalaţiei se stabileşte in funcţie de
tipul, capacitatea şi complexitatea telescaunului.
La telescaune trebuie să existe agenţi de peron pentru îmbarcarea şi debarcarea
pasagerilor, iar la cele prevăzute cu cantoane de pază pe traseu, trebuie să fie câte un
agent la fiecare canton.
9.8.17 Personalul indicat la pct. 9.8.16 are, in principal, următoarele obligaţii şi
răspunderi:
– agenţii de peron:
• răspund de păstrarea ordinii pe peron şi de respectarea fluxului de circulaţie
prevăzut;
• urmăresc deplasarea vehiculelor în interiorul staţiei, supraveghează şi ajută la
îmbarcarea şi debarcarea persoanelor în/şi din vehicule;
• acţionează asupra butonului de oprire automată a telescaunului când
îmbarcarea sau debarcarea persoanelor s-a efectuat necorespunzător;
– agenţii de supraveghere din cantoanele de pază:
• ţin sub supraveghere permanentă tronsonul de linie asupra căruia au
vizibilitate;
• comunică mecanicului trolist orice neregulă observată pe traseu, iar în caz de
necesitate acţionează asupra butonului de oprire a telescaunului, comunicând
imediat motivul opririi la postul de comandă.
48
PT
R 9–2003
9.8.18 Pe lângă personalul numm menţionat la punctele anterioare, deţinătorul
instalaţiei, în funcţie de prevederile documentaţiei tehnice şi după necesitate, va stabili
numărul corespunzător al persoanelor din schema fiecărei instalaţii.
9.8.19 Personalul care efectuează lucrările de întreţinere, revizie, verificări şi încercări
periodice prevăzute în regulamentul de exploatare va fi stabilit, specializat şi instruit de
către deţinătorul instalaţiei în funcţie de tipul telescaunului şi regimul său de
exploatare, cu condiţia să fie în număr suficient şi să acopere gama funcţiilor (revizori
de linie, de vehicule, de echipamente mecanice şi electrice, inclusiv instalaţii şi
dispozitive de siguranţă) şi a meseriilor necesare (mecanică, lăcătuşerie, electricitate şi
automatizări).
Acest personal trebuie să intervină operativ la instalaţii atât pentru executarea
lucrărilor de întreţinere, revizie şi verificări de strictă specialitate cât şi pentru
îulăturarea defecţiunilor sau avariilor.
Personalul respectiv poate fi organizat şi în echipe, pe zone sau grupuri de
instalaţii.
9.8.20 Obligaţiile şi răspunderile personalului menţionat la pct. 9.8.19 rezultă din
prevederile de la subcapitolele „Întreţinerea şi revizia” şi ,,Evidenţa exploatării”.
9.8.21 Şeful instalaţiei, mecanicii trolişti şi revizorii de linie au obligaţia să se prezinte
anual la examenele medicale, persoanele respective neputându–şi continua activitatea
Iară un asemenea aviz.
9.8.22 Personalul de exploatare a telescaunelor trebuie să primească sub semnătură
regulamentul de exploatare a instalaţiei respective şi, după caz, instrucţiuni scrise
suplimentare referitoare la sarcinile fiecărui angajat.
Difuzarea documentelor menţionate se va face de către unităţile deţinătoare.
9.8.23 Unitatea deţinătoare trebuie ca pentru fiecare telescaun să prevadă şi să asigure
îulocuitori competenţi ai şefului instalaţiei şi ai mecanicului trolist, în cazul în care
telescaunul funcţionează în mai multe schimburi, precum şi în perioadele în care
aceştia lipsesc (în concediu de odihnă sau de boală etc.). Aceşti înlocuitori trebuie să
îndeplinească aceleaşi condiţii ca titularii.
9.9 Întreţinerea şi revizia
9.9.1 Întreţinerea şi revizia periodică a telescaunelor trebuie să fie executate de
personal calificat şi instruit în acest scop, sub directa îndrumare a şefului instalaţiei
sau a mecanicului trolist, după caz.
9.9.2 Întreţinerea se va face potrivit instrucţiunilor date de proiectant şi înscrise în
cartea tehnică a telescaunului, în regulamentul de exploatare şi în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Prin instrucţiuni se vor indica:
elementele care trebuie curăţate şi unse, amplasarea tuturor punctelor de
ungere, reglajele şi jocurile care trebuie să fie respectate;
periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi ungere;
precizări speciale preluate din cărţile tehnice ale utilajelor şi subansamblelor
cu funcţionare independentă etc.
49
PTR9-2003
Efectuarea operaţiilor de întreţinere se va consemna în registrul de evidenţă a
reviziilor.
9.9.3 Cablurile vor fi menţinute în stare curată şi vor fi unse cu produse
corespunzătoare. La cablul purtător-tractor unsoarea nu trebuie să micşoreze
coeficienţii de frecare dintre cablu şi roata de antrenare sub limita prevăzută în cartea
telescaunului.
9.9.4 Spălarea şi ungerea cablurilor nu trebuie să se facă cu produse care pot dizolva
unsoarea din iuima cablului (ca de exemplu petrol sau motorină) pentru evitarea unor
uzuri premature.
9.9.5 La intervale regulate stabilite prin documentaţia tehnică şi consemnate în
regulamentul de exploatare, aparatele de cuplare fixă trebuie să fie deplasate în lungul
cablului. Cu această ocazie se va măsura siguranţa la alunecare pe noul loc de
amplasare la cel puţin un sfert din numărul aparatelor. Pentru strângerea aparatelor de
cuplare se va folosi o cheie dinamometrică.
Îndeplinirea obligaţiilor de mai sus va fi consemnată, prin grija şi pe
răspunderea şefului instalaţiei, în registrul de evidenţă a reviziilor liniei telescaunului.
9.9.6 Staţiile şi întreaga instalaţie trebuie să fie menţinute în perfectă stare de
curăţeuie şi întreţinute corespunzător.
9.9.7 Piesele de schimb necesare, în special cele de uzură curentă, trebuie să fie
asigurate cel puţin în cantitatea prevăzută în documentaţia tehnică.
9.9.8 Prin regulamentul de exploatare trebuie să se stabilească programul şi frecvenţa
reviziilor şi verificărilor instalaţiilor, în scopul asigurării unei exploatări în condiţii de
securitate. Lucrările care trebuie să se execute în cadrul reviziilor şi verificărilor
specificate în prezenta prescripţie tehnică trebuie să fie considerate un minim
obligatoriu.
9.9.9 Prima revizie generală a telescaunului se va executa după o perioadă de 3 luui
de la autorizarea de funcţionare. Data executării acestei revizii se va comunica la
ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestei revizii va participa RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT
IT şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află
instalaţia.
9.9.10 Reviziile şi verificările periodice vor fi efectuate de personalul prevăzut şi
nominalizat în regulamentul de exploatare sau în instrucţiunile anexate la acesta.
9.9.11 Ziluic, înaintea începerii transportului de pasageri, se vor verifica următoarele:
organele de întindere a cablurilor şi poziţia contragreutăţii;
aparatajul şi alimentare a cu energie electrică;
organele de tracţiune şi transmisiile între motor şi roata de antrenare;
componentele de securitate;
subsistemele telescaunului;
dispozitivele de frânare;
instalaţiile şi dispozitivele de siguranţă, semna1izare şi telecomuuicaţie;
50
PT
R 9–2003
Verificările menţionate la aliniatele precedente se efectuează după caz, cu
instalaţia aflată în repaus, precum şi în timpul unei curse de probă la viteza nominală.
revizia liniei la viteza prevăzută în cartea telescaunului şi în regulamentul
de exploatare.
9.9.12 Săptămânal, în afară de lucrările prevăzute la reviziile şi verificările zilnice, se
vor mai efectua următoarele:
verificarea detaliată a organelor frânelor;
verificarea detaliată a componentelor de securitate, a instalaţiilor şi a
dispozitivelor de siguranţă, semnalizare şi telecomunicaţie;
revizia detaliată a vehiculelor şi a suspensiilor, a îmbinării elementelor de
rezistenţă, inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune şi a eventualelor
fisuri şi verificarea echipamentului de salvare;
revizia contragreutăţii, a dispozitivelor de întoarcere şi de ancorare a
cablurilor;
o manevră de oprire cu frâna de siguranţă pe roata de antrenare;
o încercare în gol a motorului de rezervă;
verificarea încărcării bateriilor de acumulatoare.
9.9.13 Lunar, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările săptămânale, se
vor mai efectua următoarele:
controlul manşoanelor cablurilor, a ancorării cablurilor şi a variaţiei
lungimii cablurilor;
încercările frânelor la intrarea în staţii (cu măsurarea distanţelor de frânare)
şi ale limitatoarelor de sÎarşit de cursă;
verificarea stării tuturor pieselor supuse uzurii, cum sunt roţile, rolele,
suporţii rolelor, căptuşelile elastice, gamiturile saboţilor de frână etc.;
antrenarea cu motorul de rezervă şi de salvare;
controlul stării vehiculelor, inclusiv a aparatelor de cuplare din punct de
vedere al uzurii;
verificarea vizuală a stării pilouilor şi a fundaţiilor.
9.9.14 Semestrial, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările lunare, se vor
mai efectua următoarele:
controlul şuruburilor, a uiturilor şi a sudurilor vehiculului;
verificarea punerii la pământ a construcţiilor metalice, echipamentelor
mecanice, transformatoarelor şi cablurilor şi măsurarea rezistenţei prizelor
de împământare şi a conexiunilor acestora;
controlul manşoanelor cablurilor, în interior.
9.9.15 Dacă se întrerupe funcţionarea telescaunului din cauza condiţiilor atmosferice
nefavorabile (furtună, ninsoare etc.), înainte de a se trece la transportul de persoane se
va efectua o cursă de probă.
În cazuri speciale, şeful instalaţiei poate decide dacă este necesară şi o vizitare
pe jos a traseului instalaţiei.
9.9.16 Rezultatele reviziilor şi verificărilor efectuate (zilnice, săptămânale, lunare,
semestriale) vor fi menţionate în registrele de evidenţă ale reviziilor şi verificărilor sub
semnătura personalului care le-a efectuat.
51
PTR9-2003
9.9.17 Anual se va efectua cel puţin o revizie generală în cadrul căreia, în afara
lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările semestriale, se vor mai executa:
încercarea sub sarcină, la parametrii la care este autorizată instalaţia, a
frânei de serviciu şi a frânei de siguranţă, cu măsurarea distanţelor de
frânare;
revizia amănunţită a construcţiilor şi acoperişului;
verificarea strângerii buloanelor de ancorare a construcţiilor metalice;
verificarea contragreutăţilor;
încercarea sub sarcină a motorului de rezervă;
un exerciţiu de salvare a pasagerilor aflaţi în vehicule;
verificarea verticalităţii şi coliniarităţii elementelor liniei;
examinarea magnetografică a cablurilor, după caz;
verificarea stării angrenajelor (joc, aspect etc.);
verificarea stării ru1menţilor;
verificarea stării sudurilor de rezistenţă.
Pe baza prevederilor din documentaţia tehnică şi din cartea telescaunului,
precum şi a constatărilor rezultate din verificarea în funcţionare a instalaţiei,
deţinătorul va stabili, dacă este cazul, ca în afara lucrărilor enumerate mai sus să se mai
efectueze şi verificarea prin metode nedistructive a elementelor mecanice a căror
rupere pune în pericol siguranţa instalaţiei.
9.9.18 Data efectuării reviziilor anuale se va comunica la ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestor revizii vor participa RSVTI din unitatea deţinătoare,
autorizat de ISCIR-INSPECT, şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT în raza căreia se află instalaţia.
9.9.19 Durata reviziilor şi verificărilor menţionate la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14 şi
9.9.17 se va stabili de către unitatea deţinătoare prin regnlamentul de exploatare.
9.9.20 După revizia generală anuală, şeful instalaţiei va prezenta unităţii deţinătoare
un raport detaliat asupra stării tehnice a telescaunului, prin care va aduce la cunoştinţă
constatările sale şi va face propuneri concrete de măsuri pentru menţinerea securităţii
în exploatare a telescaunului şi introducerea acestuia în reparaţie. Un exemplar al
raportului se va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
Un exemplar al raportului avizat de conducerea unităţii deţinătoare se anexează
la cartea telescaunului.
9.9.21 După fiecare 10.000 ore de funcţionare, dar nu mai tărziu de 5 ani, unitatea
deţinătoare va verifica prin demontare:
frânele instalaţiei;
dispozitivele de cuplare a vehiculelor pe cablu;
axele roţilor şi rolelor.
Verificarea sus menţionată se va efectua conform prevederilor pct. 3.14.6 din
cartea tehnică a telescaunului (anexa A).
Data începerii acestor verificări va fi comunicată la ISCIR-INSPECT IT în
raza căreia se află instalaţia, iar la repunerea în funcţiune se va solicita acesteia
verificările necesare în vederea reautorizării funcţionării instalaţiei.
52
PT
R 9–2003
9.9.22 Dacă funcţionarea instalaţiei este sezonieră, reviziile şi verificările periodice
pot fi întrerupte în timpul perioadelor de staţionare. În perioada de staţionare se vor lua
măsuri de conservare a instalaţiei.
Reînceperea exploatării trebuie să fie precedată de o revizie şi o verificare
detaliată a cablurilor, cu condiţia respectării prevederilor pct. 8.8.6.
9.9.23 După o întrerupere a exploatării datorită unei defecţiuni tehnice sau după
înlocuirea unor părţi ale instalaţiei se vor efectua toate încercările şi probele legate de
organele care au prezentat defecţiuni sau au fost înlocuite, precum şi verificările
necesare. În cazul executării unor lucrări de reparaţii, prevăzute la pct. 8.9.2,
exploatarea nu va fi reluată decât după ce în baza verificărilor efectuate confonn pct.
8.8, se autorizează funcţionarea telescaunului.
9.9.24 Cablul purtător-tractor al instalaţiei şi cele de întindere trebuie să fie controlate
periodic.
Controlul periodic constă din:
examinarea aspectului exterior, a uzurii generale, a coroziunii, a ungerii, a
defonnării locale în secţiune transversală şi a reducerii diametrului;
examinarea ruperilor de sânne sau a punctelor unde începe ruperea, a
uzurilor normale, a defonnării cablării, a stării cablurilor la ieşirea din
manşoane şi pe reazemele fixe sau rotative.
Examinarea cablurilor se face pe toată lungimea lor. Viteza de control este în
funcţie de starea cablului, dar nu va depăşi 0,5 mls.
9.9.25 Frecvenţa controalelor cablurilor este cel puţin unnătoarea:
a) În timpul perioadei iniţiale de un an de la intrarea În exploatare
cablul mobil (purtător-tractor şi de Întindere) se va controla În
fiecare lună; perioada iniţială de un an se poate prelungi cu o durată
egală cu aceea a perioadelor de staţionare dacă funcţionarea
telescaunului este sezonieră sau Încetează dintr-un anumit motiv
mai mult de o lună;
b) după expirarea perioadei iniţiale şi dacă din controalele efectuate rezultă o
comportare satisfăcătoare a cablului din toate punctele de vedere, intervalul
dintre controale poate fi prelungit până la 3 luni pentru cablurile mobile; în
caz contrar sau în funcţie de vechimea în exploatare a cablului, intervalele
dintre controale se vor reduce din nou la o lună sau, după caz, se vor
micşora.
Orice defecţiune constatată (uzură, coroziune, ruperea sânnelor sau alte
deteriorări) va fi reperată cu precizie şi va constitui obiectul unor examinări atente la
intervale de timp suficient de apropiate pentru a se unnării modul în care se comportă
defecţiunea, luându-se operativ măsurile care se impun.
9.9.26 Rezultatele controalelor periodice ale cablurilor instalaţiei, menţionate la pct.
9.9.24 şi 9.9.25, vor fi menţionate în registrul de evidenţă a reviziilor liniei
telescaunului sub semnătura personalului care le-a efectuat. Şeful instalaţiei este
obligat să ia la cunoştinţă cele menţionate şi să întreprindă măsurile ce se impun pentru
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.
53
PTR9-2003
9.9.27 Cablul purtător-tractor trebuie să fie supus unei examinări magnetografice,
după cum urmează:
la punerea în exploatare;
după primul, al patrulea şi al şaselea an de exploatare;
anual, după al şaselea an de exploatare.
9.9.28 Unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cablurile de întindere vor
fi examinate nedistructiv cu radiaţii penetrante, pentru detenninarea fuelor rupte sau
fisurate.
Examinarea cu radiaţii penetrante se va face la punerea în exploatare şi apoi din
cinci în cinci ani în condiţiile menţionate la pct. 9.9.32.
9.9.29 Se recomandă ca examinările magnetografice, la diverse intervale asupra
aceluiaşi cablu, să fie efectuate la aceeaşi viteză şi pe cât posibil de aceeaşi echipă. În
funcţie de observaţiile făcute cu ocazia diferitelor verificări se pot stabili perioade mai
scurte pentru examinările magnetografice.
9.9.30 Examinările magnetografice se vor efectua numai de persoual autorizat în
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
9.9.31 În buletinul de examinare magnetografică se vor înscrie toate datele care să
permită reproductibilitatea controlului (tipul aparatului utilizat, parametrii de lucru,
metoda folosită, diametrul bobinei, viteza de deplasare etc.).
Buletinul de examinare şi celelalte documente încheiate cu ocazia examinării
magnetografice vor fi ataşate la cartea tehnică a telescaunului pentru a fi puse la
dispoziţia echipei care efectuează examinarea următoare. Diagramele rezultate se vor
păstra în arhiva deţinătorului şi vor fi prezentate la cererea inspectorilor de specialitate
ai ISCIR-INSPECT IT.
9.9.32 În porţiunile de cablu unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cum
ar fi cablurile de întindere din incinta staţiilor, se va face examinarea nedistructivă cu
radiaţii penetrante pentru detenninarea sârmelor rupte sau fisurate, conform unei
proceduri avizate ISCIR-INSPECT.
Cu ocazia verificării oficiale, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT
poate cere, după caz, examinarea cu radiaţii penetrante şi a altor zone ale cablurilor.
9.9.33 Înlocuirea cablurilor se va face având în vedere următoarele criterii:
existenţa unor sârme rupte;
gradul de uzură al cablului şi starea lui generală (uzura sârmelor exterioare,
gradul de corodare al sârmelor, deformări sau aplatisări etc.).
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se va examina vizual sau, după caz,
magnetografic starea generală a acestora pe toată lungimea şi se va stabili reducerea de
secţiune pe lungimea de referinţă, având în vedere criteriile stabilite la aliniatul
precedent.
Lungimea de referinţă se determină ca un multiplu al diametrului cablului (de)
şi este în funcţie de tipul cablului şi gradul de uzură al acestuia.
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se poate folosi, după caz, şi
examinarea cu radiaţii penetrante în condiţiile arătate la pct. 9.9.28 şi 9.9.32.
54
PT
R 9–2003
9.9.34 Cablurile se vor înlocui atunci când secţiunea utilă s-a micşorat faţă de
secţiunea utilă a cablului nou cu următoarele procente, pe lungimea de referinţă:
a) cabluri purtătoare-tractoare:
25 % pe lungimea de referinţă de minim 500 ori diametrul cablului;
10 % pe lungimea de referinţă de minim 120 ori diametrul cablului;
6 % pe lungimea de referinţă de minim 30 ori diametrul cablului;
b) cabluri de intindere:
8 % pe lungimea de referinţă de minim 120 ori diametrul cablului;
4 % pe lungimea de referinţă de minim 18 ori diametrul cablului;
Dacă nu este posibilă examinarea magnetografică sau examinarea cu radiaţii
penetrante, cablurile de intindere se vor inlocui obligatoriu după cel mult 10 ani de
exploatare.
c) toroane considerate in mod izolat:
35 % pe lungimea de referinţă de minim 18 ori diametrul toronului.
9.9.35 La determinarea procentului de reducere a secţiuuii utile se va ţine seama de
următoarele:
numărul total de sârme rupte pe lungimea de referinţă;
sârmele slăbite, corodate sau degradate se vor considera sârme rupte;
sârma care are mai multe rupturi pe lungimea de referinţă se va lua in calcul
o singură dată.
Dacă un toron are o slăbire evidentă se va considera in calculul secţiuuii utile a
cablului ca fiind rupt.
În cazul când nu se dispune de date exacte (lipsa controlului magnetografic sau
cu radiaţii penetrante), numărul sârmelor rupte (Nsr) pe lungimea de referinţă se va
caleula astfel :
pentru cabluri cu cablare paralelă:
N sr = număr de rupturi vizibile x 1,5;
pentru celelalte cabluri:
N sr = număr de rupturi vizibile x 1,25.
9.9.36 Prin grija deţinătorului telescaunului se vor efectua controale periodice asupra
stabilităţii arborilor care in cădere ar periclita instalaţia, incheindu-se de fiecare dată
un proces-verbal de constatare.
Controlul se va efectua de către personalul silvic de specialitate de două ori pe
an (toamna şi primăvara), atăt după fiecare furtună puternică sau ploi abundente in
zouă cât şi inaintea fiecărei verificări tehuice in vederea eliberării autorizaţiei de
funcţionare (verificări tehuice periodice sau după reparaţii).
Instalaţia nu se va repune in funcţiune decât după înlăturarea arborilor marcaţi
pe teren ca neavând stabilitate şi menţionaţi în procesul-verbal de constatare.
9.10 Evidenţa exploatării
9.10.1 Pentru fiecare telescaun trebuie să se ţină la zi registrul de evidenţă a
funcţionării, care va fi păstrat de mecanicul trolist al telescaunului.
55
PTR9-2003
9.10.2 Registrul de evidenţă a funcţionării telescaunului va avea cel puţin unnătoarele
coloane:
Data (ziua, luna, anul);
Ora pomirii (începerea schimbului);
Ora opririi (predarea la temrina.rea schimbului);
Timpul de funcţionare efectivă (ore);
Timpul de staţionare (ore);
Motivele staţionării;
Măsurile luate;
Numărul de persoane transportate la urcare;
Numărul de persoane transportate la coborâre;
Alte observaţii;
Semnătura mecanicului trolist care a predat, respectiva celui care a
primit instalaţia (dacă telescaunul a funcţionat în schimburi).
9.10.3 Registrul de evidenţă a funcţionării va fi completat după temrina.rea fiecărui
schimb de lucru.
9.10.4 Pentru evidenţa reviziilor, verificărilor, încercărilor şi controalelor menţionate
la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14, 9.9.15, 9.9.16, 9.9.23 şi 9.9.24 se vor ţine la zi
următoarele registre:
a) registru de evidenţă a reviziilor liniei telescaunului;
b) registru de evidenţă a reviziilor vehiculelor;
c) registru de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de
siguranţă, semnalizare şi telecomunicaţie.
9.10.5 Registrul de evidenţă a reviziilor liniei telescaunului va fi completat de
revizorul de linie şi va cuprinde următoarele coloane:
Data reviziei (cu menţionarea începutului schimbului);
Cablu purtător-tractor;
Cabluri de întindere;
Piloui, role, baterii cu role;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura revizorului de linie.
9.10.6 Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va fi completat de revizorul
vehiculelor. Registrul va avea numărul de pagini necesar pentru fiecare vehicul pe care
se va nota numărul de ordine al vehiculelor respective.
Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va avea cel puţin unnătoarele
coloane:
Data reviziei (ziua, luna, anul);
Dispozitiv de cuplare;
Scheletul de rezistenţă;
Bară de piept şi suport pentru picioare;
Alte observaţii;
56
R 9–2003
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura revizorului vehiculelor.
PT
9.10.7 Registrul de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de
semnalizare şi telecomunicaţie va fi ţinut prin grija mecanicului trolist.
Registrul va avea cel puţin următoarele coloane:
Data reviziei;
Grup de antrenare;
Componentele de securitate;
Subsisteme;
Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie;
Aparataj electric şi de automatizare;
Echipament mecanic din staţii;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura persoanelor care au efectuat reviziile respective;
Viza mecanicului trolist.
9.10.8 În registrele de revizii, revizorii vor înscrie constatările şi măsurile luate după
caz, şi propunerile care au rezultat din revizii. Registrul se completează chiar dacă
starea instalaţiei este corespunzătoare, menţionându-se acest lucru in coloana
respectivă. De asemenea, se vor inscrie constatările şi măsurile luate de şeful instalaţiei
din unitatea deţinătoare şi de către orice organ de verificare şi control al acesteia.
9.10.9 Toate registrele de evidenţă vor fi numerotate. Ele vor fi parafate (semnătură şi
ştampilă) de conducerea unităţii deţinătoare.
Şeful instalaţiei este obligat să controleze, la perioadele de timp precizate în
regulamentul de exploatare, ţinerea la zi a registrelor de evidenţă.
10 REPARAREA
10.1 Repararea telescaunelor va fi efectuată in condiţiile menţionate la pct. 8.9 de
către unităţi autorizate de ISCIR-INSPECT IT, conform metodologiei din anexa R, şi
care posedă autorizaţie conform modelului din anexa S eliberată de ISCIR-INSPECT
IT.
10.2 La lucrările de reparare a telescaunelor se vor lua măsurile corespunzătoare
pentru prevenirea avariilor şi accidentelor.
11 AV ARII ŞI ACCIDENTE
11.1 în cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, deţinătorul de telescaun are
obligaţia să anunţe, telefonic sau prin fax, in cel mult 12 ore de la producere, ISCIRINSPECT
IT la care sunt înregistrate telescaunele respective în vederea efectuării
cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.
11.2 Deţinătorul este obligat să nu modifice starea de fapt din momentul producerii
avariei sau accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIR-
57
PTR9-2003
INSPECT IT la faţa locului, in afară de cazurile când menţinerea acestei stări ar
produce alte accidente sau ar periclita viaţa oamenilor sau securitatea instalaţiei.
Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau
accidentului, deţinătorul va face schiţe, fotografii sau înregistrări video ale situaţiei
existente.
11.3 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT trebuie să participe la
cercetarea avariilor şi accidentelor conform procedurilor ISCIR.
11.4 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul
telescaunului va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau
dispozitive precum şi probe de materiale, conform indicaţiilor inspectorului de
specialitate al ISCIR-INSPECT IT consemnate in procesul-verbal de constatare.
11.5 Dacă avaria sau accidentul s-a produs datorită unei defecţiuni a telescaunului
sau neasigurării condiţiilor care influenţează in mod direct securitatea sa funcţională,
instalaţia se va scoate din funcţiune.
Repunerea în funcţiune se va face după reparare şi o verificare tehnică oficială
completă.
12 DISPOZIŢII FINALE
12.1 Prezenta prescripţie tehnică se aplică telescaunelor noi sau vechi destinate
transportului de persoane.
12.2 Deţinătorul telescaunului este obligat să anunţe in termen de maxim 15 zile
ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia este înregistrată instalaţia, inchirierea, vânzarea sau
scoaterea din uz a acesteia.
12.3 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice,
proiectantul, constructorul (montatorul), contractantul principal, reparatorul sau
deţinătorul vor putea stabili, pe propria răspundere, soluţii compensatoare, motivate
corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea in funcţionare
a telescaunele şi să excludă pericolul de avarii sau accidente. Agenţii economici care
au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor factori interesaţi:
proiectant, constructor (montator), deţinător, ISCIR-INSPECT şi, după caz, unităţi de
cercetare, proiectare şi de învăţământ superior de specialitate.
12.4 Dacă agentul economic a depus documente in baza cărora i s-a eliberat
autorizaţia şi acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
12.5 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează
conform legislaţiei in vigoare mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.
12.6 Prezenta prescripţie tehnică intră in vigoare la data de 01.05.2004, dată la care
se abrogă „Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, construire (montare )a,
exploatarea şi verificarea telefericelor destinate transportului de persoane R3 – 90″
(conform prevederii Hotărării Guvernului nr. 433/2002, art. 28).
Până la data de 31.12.2004 se admit introducerea pe piaţă şi punerea in funcţiune
a instalaţiilor, a componentelor de securitate şi a subsistemelor destinate acestora, care
58
PT
R 9–2003
sunt în curs de realizare conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 3-90 (conform
prevederii Hotărârii Guvernului nr. 433/2002, art. 27).
12.7 Trimiterile Îacute în text la alte prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR sau alte
documente normative se referă la ediţiile în vigoare pe perioada aplicării prezentei
prescripţii tehnice.
12.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi
încetează valabilitatea.
59
PTR9-2003
ANEXA A
CARTEA TELESCAUNULill
– PARTEA DE CONSTRUCŢIE –
(MODEL)
60
PT
R 9–2003
ANEXA A (continuare)
Denumirea unităţii constructoare :
Adresa: ………………………………… .
CARTEA TELESCAUNULUI
– PARTEADECONSTRUCŢIE –
Tipul telescaunului
Nr. de fabricaţie
Anul fabricaţiei
NOTĂ: Cartea telescaunului se va păstra sub cheie in cabina de comandă din staţia de
antrenare, pentru a sta la dispoziţia organelor de verificare.
61
PTR9-2003
ANEXA A (continuare)
LISTA DOCUMENTAŢIEI LIVRATE CU CARTEA
TELE SCAUNULUI
(piese scrise şi desenate)
Nr. Denumirea
crt. documentului
Data …………………….. .
Verificat CTC
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
Simbolul sau numărul Numărul de file
documentului
62
Întocmit ……………………….. .
(numele, prenumele şi semnătura)
Organ de verificare
autorizat de ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
PT
R 9–2003
ANEXA A (continuare)
1 Date generale
Denumirea şi adresa unităţii deţinătoare
Denumirea şi adresa unităţii de proiectare
Denumirea şi adresa unităţii constructoare
Tipul telescaunului
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Capacitatea orară de transport
Regimul de transport
Viteza maximă de circulaţie a vehiculelor
2 Condiţii tehnice de instalare
Zona şi locul în care este amplasată instalaţia:
Locul de construire (montare) şi altitudinea:
Staţiei inferioare:
Staţiei superioare:
Staţiei intermediare:
Temperatura minimă de exploatare:
Viteza maximă a vântului admisă în exploatare:
Lăţimea culoarului de pădure defrişată:
Spaţii minime de siguranţă în profil transversal:
Distanţele verticale între sol şi vehicule (încărcate şi descărcate):
Maxime ……………………….. m, în sectorul de traseu:
Minime ………………………… m, în sectorul de traseu:
Sistemul de salvare al pasagerilor:
Traversări:
Paralelisme:
Intersecţii:
Menţiuni speciale cu privire la:
Natura terenului de fundare a construcţiilor:
Măsuri contra pericolului avalanşelor:
Cantoane de pază în lungul liniei (poziţia hectometrică):
Balizarea şi iluminarea instalaţiei:
3 Caracteristici şi date tehnice de bază
3.1 Caracteristicile liniei:
Lungimea în proiecţie orizontală, m:
Lungimea pe înclinarea corzilor, m:
Diferenţa de nivel între staţiile finale, m:
Diferenţa de nivel între staţiile finale şi cele intermediare, m:
Diferenţa de nivel maximă în lungul traseului, m:
Înclinarea medie a traseului, %:
Înclinarea maximă a cablului purtător-tractor, încărcat, %:
Ecartamentul liniei, m:
63
PTR9-2003
ANEXA A (continuare)
3.2 Piloni:
Număr Poziţia Inălţimea Construcţia pilonilor Deschiderea intre piloni
pilon (hm) (m) (m)
3.3 Cabluri:
3.3.1 Caracteristicile cablurilor x)
Destinaţia cablurilor xx,:
Specificaţia cablului, confonn standardului:
Masa cablului pe metru liniar, kwm:
Sectiunea metalică a cablului, mm”:
Diametru! (înălţimea) sârmelor exterioare, mm:
Forţa teoretică de rupere a cablului, N:
Forţa reală de rupere a cablului, N:
Coeficient de si w
Furnizorul cablului:
Număr certificat de calitate:
X} w w Tabelul se completeaza dupa certificatele de CalItate ale furmzonlor de cabluri.
xx) Se vor inscrie in tabel caracteristicile pentru:
3.3.1.1 Cablul purtător-tractor;
3.3.1.2 Cablul de întindere a cablului purtător-tractor;
3.3.1.3 Cablul telefonic;
3.3.1.4 Cablul de întindere a cablului telefonic;
3.3.1.5 Cablul de blocaj;
3.3.1.6 Cablul de semnalizare;
3.3.1.7 Cablul de compeusaţie;
3.3.2 Ancorarea cablurilor
Locul (staţia) unde se ancorează:
Sistem de ancorare:
Coeficient de siguranţă la stabilitate:
3.3.3 Întinderea cablurilor
Locul ( staţia) unde se ancorează:
Sistem de intindere:
Masa contragreutăţii, tone:
Cursa maxintă, m:
3.3.4 Frângerea maxintă a cablului pe o rolă componentă a bateriei cu rale (cablul
purtător-tractor, cablul de compensaţie), in grade şi minute
64
PT
R 9–2003
ANEXA A (continuare)
3.4 Viteze
Maximă de regim, m/s:
La trecerea peste piloni, m/s:
La antrenarea de rezervă, m/s:
De revizie, m/s:
3.S Vehicule
Denumirea şi adresa unităţii constructoare:
Tipul vehiculului:
Nr. şi data declaraţiei de conformitate:
Capacitatea utilă a unui vehicul (nr. persoane, kg):
Masa proprie a vehiculului, kg. :
Numărul de vehicule pe linie:
3.6 Staţii
Elemente caracteristice Staţia Staţia Staţia Cantoane
inferioară superioară intermediară de pază
Funcţii tehnologice
Funcţii pentru public
Spaţii de si w ,m: w w W W
– faţă de vehicule
– pentru personal
– pentru public
3.7 Grup de antrenare’)
Denumirea şi adresa unităţii furnizoare:
Denumirea şi adresa unităţii constructoare a subansamblelor respective:
Tipul grupului de antrenare (fix sau mobil, roată de antrenare orizontală sau
verticală etc.):
• Roata de antrenare:
Diametru!, mm:
Numărul canalelor de întăşurare:
Materialul de căptuşire a canalelor:
Turaţia nominală, rotlmin:
Tip . J
• Motorul de acţionare:
a) Motorul electric:
Felul curentului
Tensiunea, V
Curentul nominal, A
Frecvenţa, Hz
Puterea, kW
65
PTR9-2003
ANEXA A ( continuare)
mcă1zirea admisibilă a bobinajului
motorului electric, °c (K)
Turaţia, rotlmin
DA,(%)
Frecvenţa de conectare (c/h)””)
Execuţia (normală, cu protecţie contra
umidităţii, prafului, apei, exploziei,
pentru mediul marin etc.)
Masa,kg
Număr şi an de fabricaţie
b) Motorul termic :
Tip
Combustibil utilizat
Turaţia roţii de antrenare pe treptele
cutiei de viteze, rotlmin
Număr şi an de fabricatie
O) Se va completa pentru grupul de antrenare principal şi, după caz, pentru grupul de
antrenare de rezervă şi cel al instalaţiei de salvare.
$O) Se va scrie: asincron cu rotor bobinat sau în scurtcircuit, de curent continuu cu
excitaţie în serie, în derivaţie şi altele.
O”) c/h – conectări/oră.
3.8 Frâne
Caracteristicile frinelor*):
Rolul functional al frânei
Tipul (sistemul) frinei
Diametrul tamburu1ui de frână, mm
Număr de frâne, buc.
Coeficient de si W al frânării
Felul organului de închidere
(contragreutăţi, arcuri)
Felul organului de deschidere
(hidraulic, pneumatic, manual)
Cursa organului de închidere, mm
Cursa saboţilor (discurilor), mm
Spaţiul de frinare a instalaţiei, mm
Timpul de frânare a instalaţiei, s
*) Se va completa pentru toate frinele de serviciu şi de siguranţă.
66
PT
R 9–2003
ANEXA A (continuare)
3.9 Comanda instalaţiei
Postul de comandă:
Amplasament:
Lista echipamentelor şi aparatelor prevăzute în postul de comandă, exclusiv
pupitrul de comandă.
Pupitrul de comandă:
Caracteristici:
Felul curentului în circuitul de comandă:
Tensiunea, V:
Frecvenţa, Hz:
Tipul automatului de protecţie:
Accelerări maxime admise, m/s2
:
Decelerări maxime admise, m/s2
:
3.10 Instalaţii şi dispozitive de securitate
3.10.1 Instalaţii şi dispozitive de securitate pentru evitarea sau semnalizarea automată
a deraierii cablului purtător-tractor de pe role:
Dispozitive mecanice:
• Tipul:
• Locul de amplasare:
Instalaţia electrică:
• Locul de amplasare:
Circuitul de contrul:
• Felul curentului:
• Tensiunea, V:
• Frecvenţa, Hz:
3.10.2 Ghidajele pentru vehicule, în staţii şi pe pitoni:
Tipul constructiv:
Locul de amplasare:
Înclinarea transversa1ă:
3.10.3 Dispozitive pentru contrulul automat al vitezei:
Numărul dispozitivelor:
Tipul constructiv:
Locul de construire (montare):
Viteza la care intră în funcţiune:
• Semnalizare:
• Blocare:
3.10.4 Circuitele electrice pentru controlul automat şi blocare:
Tipul liniei (aeriană, îngropată):
Felul curentului:
Tensiunea, V:
Frecvenţa, Hz:
67
PTR9-2003
ANEXA A ( continuare)
3.10.5 Limitatoare automate (mecanice) de sfârşit de cursă pentru vehicule,
contragreutăţi, cărucioare de întindere:
Felullimitatoru1ui Vehicule Contragreutăţi Cărucioare de întindere
Electrice Tipul
Locul de
amplasare
Mecanice Tipul
Locul de
amplasare
3.10.6 Anemometre:
Locul de amplasare:
Felul semnalelor de avertizare:
Viteza vântului la care anemometrul începe să emită semnale de avertizare,
mls (kmIh):
3.10.7 Instalaţia de paratrăsnet:
Tipul:
Locul de amplasare:
3.10.8 Alte instalaţii şi dispozitive de siguranţă:
Tipul:
Locul de amplasare:
3.11 Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie
3.11.1 Instalaţia de semnalizare:
Felul Caracteristici De De De De
semna1izării exploatare avertizare avarie deranjamente
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, îngropată\
re Felul curentului
acustică Tensiunea, V
Frecvenţa, Hz
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, îngropată\
re Felul curentului
optică Tensiunea, V
Frecvenţa, Hz
3.11.2 Instalaţia telefonică:
Tipul liniei (aeriană, îngropată):
Locul de amplasare a aparatelor telefonice:
3.11.3 Alte instalaţii de telecomunicaţie:
Felul instalaţiei:
68
PT
R 9–2003
Locul de amplasare:
ANEXA A (continuare)
3.12 Alte probe, încercări, examinări, măsurări ‘)
‘) Se completează în cazul efectuării altor încercări şi rnăsurări determinate de
particularităţile constructive ale telescaunului, ca de exemplu: încercarea la
suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor, etc.
3.13 Concluzii
Se certifică cele ce urmează :
1. Telescaunul a fost executat în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice
…………………………………….. , standardele şi celelalte normative în vigoare.
2. La verificările efectuate s-a constatat că telescaunul corespunde prescripţiei tehnice
indicate mai sus, proiectului şi documentaţiei de execuţie şi montaj.
3. încercările sub sarcină ale telescaunului au fost efectuate cu rezultate
corespunzătoare, după cum urmează …………………………………………………………. ..
În conformitate cu prescripţia tehnică indicată mai sus s-au efectuat următoarele
încercări ale telescaunului: ………………………………………………………………………… .
4. Telescaunul corespunde pentru funcţionarea în condiţii de signranţă la parametrii
indicaţi în prezenta carte.
5. Prezenta carte conţine …… file.
Data ………….. anul ………….. .
69
Director (sau împutemicitul său)
(numele, prenumele, senrnătura şi
ştampila)
Şeful compartimentului de
control tehnic de calitate
(numele, prenumele, semnătura)
Responsabil tehnic autorizat de
ISCIR
(numele, prenumele, senrnătura)
PTR9-2003
ANEXA A (continuare)
3.14 Anexe obligatorii
3.14.1 BREVIAR DE CALCUL:
a) dimensionarea cablurilor: purtător-tractor, de intindere, telefonic.
Verificările se vor referi la coeficienţii de siguranţă, raportnl între sarcina
concentrată şi secţiunea metalică a cablului purtător-tractor;
b) tabelul cu rezultatele calculelor de trasare a liniei;
c) calculul puterii de antrenare, inclusiv verificarea aderenţei cablului pe roata
de antrenare.
3.14.2 DESENUL TIP DE ANSAMBLU
Se va anexa desenul tip de ansamblu complet întocmit conform modelului din
anexa Al.
3.14.3 PROCESE-VERBALE, BULETlNE DE ÎNCERCĂRI, CERTIFICATE DE
CALITATE ŞI ALTE ACTE
3.14.3.1 Proces-verbal privind rodajul instalaţiei încheiat între unitatea constructoare
şi beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.14.3.2 Proces-verbal al incercărilor de casă incheiat intre unitatea constructoare şi
beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.14.3.3 Proces-verbal incheiat de unitatea deţinătoare cu o unitate specializată
privind stabilirea arborilor, care în cădere ar pune în pericol linia instalaţiei.
3.14.3.4 Certificatul (certificatele) de calitate privind lucrările de construcţii aferente
instalaţiei telescaunului (staţii, fundaţii, piloni). Certificatele se eliberează de
către unităţile care au executat lucrările respective.
3.14.3.5 Buletin de măsurări electrice a rezistenţelor prizelor de legare la pământ,
inclusiv ale conexiunilor, rezistenţelor de izolaţie ale conductoarelor,
motoarelor şi aparatajului electric şi ale aparatajului electric de protecţie.
3.14.3.6 Buletin de măsurători privind coliniaritatea pilonilor şi poziţia lor
hectometrică, cotele fundaţiilor, cotele la cablu, staţii, contragreutate,
inclusiv privind masa contragreutăţii verificată după montaj.
3.14.3.7 Buletin cuprinzând rezultatele controlului nedistructiv ale elementelor
telescaunului pentru care prin documentaţia tehnică s-au prevăzut asemenea
controale.
70
PT
R 9–2003
3.14.3.8 Certificatele de calitate (copii) privind cablurile instalaţiei şi elementele de
legătură sau înnădire a cablurilor.
ANEXA A (continuare)
3.14.3.9 Certificatele de calitate privind execuţia organelor şi elementelor principale
ale instalaţiei:
Grupul de antrenare (reductor, frâne, roţi, motoare, aparataj electric etc.);
Dispozitive de întindere (roţi, tije, plăci de bază etc.);
Vehicule (dispozitive de cuplare, cadrul de rezistenţă etc.);
Dispozitive de salvare;
Structura de rezistenţă: la staţii, confecţii metalice, fundaţii etc.
3.14.3.10 Buletin de verificare metrologică a aparatelor de măsurare şi control ale
telescaunului.
3.14.3.11 Act cu măsurările privind paralelismul, perpendicularitatea, înclinarea şi
coaxialitatea roţilor de antrenare, întoarcere, deviere, susţinere etc. din staţii.
3.14.3.12 Act cu măsurările de pe traseu privind înălţimile minime şi maxime reale ale
vehiculelor faţă de sol (pe fiecare deschidere de piloni).
3.14.3.13 Act cu măsurările privind presiunile (apăsările) cablurilor pe role cu
vehiculele încărcate şi neîncărcate.
3.14.4 INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
Se vor anexa instrucţiunile de montaj şi de încercări sub sarcină, în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice.
3.14.5 INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE
a) Descrierea funcţionării instalaţiei;
b) Norme specifice de exploatare (normală, în caz de vânt, în caz de chiciură,
în caz de vizibilitate redusă, în caz de deranjamente);
c) Norme de protecţie a muncii şi măsuri de pază contra incendiilor, specifice
instalaţiei;
d) Revizii zilnice, săptămăna1e, lunare, semestriale, revizia generală (anuală);
e) Instrucţiuni specifice de întreţinere (cabluri, vehicule, echipamente
mecanice, grup de antrenare);
1) Schema de ungere cu indicarea lubrifianţilor, locurilor de ungere,
periodicitatea şi modul în care trebuie să se efectueze ungerea);
g) Lista defectelor posibile şi modul de depistare şi înlăturare operativă;
h) Recomandări de depanări în caz de urgenţă;
i) Lista pieselor de schimb şi desenele pieselor de uzură, inclusiv lista
ru1menţilor;
j) Lista sculelor, aparatelor, dispozitivelor, utilajelor şi materialelor necesare
întreţinerii, reviziei, reparării, exploatării şi verificării telescaunului;
71
PTR9-2003
ANEXA A (sfârşit)
3.14.6 INSTRUCŢIUNI PENTRU VERIFICĂRI TEHNICE PE PARCURSUL
EXPLOATĂRIITELESCA~UI
Acestea se vor elabora în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi vor avea
unnătorul conţinut:
a) lista elementelor portante care preiau forţe transmise de cabluri sau sarcini
utile ale vehiculelor. Lista se va întocmi, pe cât posibil, tabelar, având
elementele grupate pe ansamble, subansamble, metode de examinare
(distructivă, nedistructivă) etc., din care să rezulte:
numărul desenului de ansamblu sau subansamblu;
simbolul şi denumirea elementului;
periodicitatea verificării;
metode de examinare (distructivă, nedistructivă cu tehnica de lucru şi
criteriile de acceptare);
menţiuni cu privire la scoaterea din uz, după caz;
observaţii.
b) explicitarea unor verificări care nu pot fi redate sub formă tabelară;
În cazul elementelor (repere, ansamble sau subansamble) pentru care există prevederi
de verificare tehnică şi criterii de scoatere din uz în prescripţia tehnică (cabluri) sau în
documentele de evaluare şi certificare (vehicule, dispozitive de salvare etc.) se va face
trimitere la acestea fără alte detalieri.
3.14.7 SISTEMUL ŞI SCHEMA DE SALVARE
Se va anexa sistemul şi schema de salvare precum şi metodologia de salvare a
pasagerilor.
3.14.8 LISTA PERSONALULUI MINIM DE EXPLOATARE A TELESCA~UI
ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ
NOTĂ: Cu privire la întocmirea şi ţinerea la zi a cărţii tehnice a instalaţiei.
1 Cartea telescaunului se întocmeşte către de unitatea constructoare pe baza
datelor din documentaţia şi a celorlalte documente primite sau întocmite
pe parcursul construirii, rodajului şi a încercărilor de casă.
2 Deţinătorul şi proiectantul au obligaţia de a pune unităţii constructoare
documentele de care dispun, necesare întocmirii cărţii tehnice a
instalaţiei, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice.
3 Toate documentele întocmite cu ocazia reviziilor, reparaţiilor şi a altor
lucrări efectuate la telescaune se vor adăuga la carte, pe baza unui
borderou separat (deschis) ţinut la zi de către deţinătorul instalaţiei.
72
R 9–2003
ANEXA Al
DESENUL TIP DE ANSAMBLU
(CONŢINUT)
PT
Desenul tip de ansamblu pentru telescaunele destinate transportului de persoane
trebuie să aibă unnătoru1 conţinut:
A Piese scrise:
I Date generale cu privire la instalaţie cuprinzând:
– denumirea şi tipul telescaunului;
– beneficiarul telescaunului;
– proiectantul telescaunului.
2 Condiţii tehnice de instalare:
– zona şi locul de construire (montare) a telescaunului cu descrierea
sumară a traseului;
– traversări, paralelisme, intersecţii, balizare şi interdicţii de acces;
– căi de acces in zonă;
– temperatura minimă de lucru.
3 Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei cuprinzând:
– lungimea şi diferenţa de nivel a traseului;
– ecartamentul telescaunului in staţii şi pe linii;
– inclinarea maximă a cablului purtător-tractor;
– capacitatea orară de transport;
– viteze:
• nominală;
• de revizie;
– tipul şi capacitatea vehiculului;
– grupul de antrenare (tip, putere, sistem de frânare):
• principal;
• de rezervă;
– cablurile telescaunului (tip, coeficient de siguranţă, sisteme de
intindere):
• purtător-tractor;
• de intindere;
• telefonice;
• de semnalizare;
– roţi, role, baterii de role;
– rapoartele dintre diametru! cablului şi diametrele sau razele elementelor
respective;
– piloni:
• tip constructiv;
• coeficient de siguranţă la stabilitate;
– felul şi amplasarea comenzii;
– staţii:
• tip constructiv;
73
PTR9-2003
• coeficient de siguranţă la stabilitate;
• gradul seismic de calcul;
ANEXA Al ( continuare)
– vehicule: tip, capacitate de transport, dimensiuni, echipamente,
coeficienţi de siguranţă;
– instalaţii şi dispozitive de siguranţă:
• tip, amplasare şi rolul lor;
– instalaţii de semna1izare şi telecomunicaţie:
• tip, amplasare şi rolul lor;
sistemul şi mijloacele de salvare din vehicule a persoanelor ŞI
descrierea procedurii de salvare.
4 Lista elementelor de rezistenţă ale construcţiilor metalice şi ale
echipamentului mecanic din structura de rezistenţă (de calcul) a
telescaunului cu indicarea denumirii şi numărului de desen de ansamblu
unde pot fi găsite, marca şi calitatea oţelului, standardul sau norma, felul şi
volumul verificărilor, analizelor, incercărilor şi controalele distructive şi
nedistructive cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică.
5 Lista sudurilor de rezistenţă ale construcţiilor metalice din structura de
rezistenţă (de calcul) a telescaunului cu indicarea simbolului sudurii
conform standardului, numărului de desen de ansamblu unde pot fi găsite, a
materialelor de bază şi pentru sudare (de adaos) cu marca şi standardul
respectiv, felul şi volumul de verificare, incercările şi controalele
distructive şi nedistructive cu rezultatele inIpuse prin documentaţia tehnică
şi procedeul de sudare omologat.
6 Lista dispozitivelor de siguranţă şi a contactelor electrice de siguranţă. În
cadrul acestei liste se vor evidenţia următoarele:
– denumirea;
– număr desen, standard, cod sau normă intemă;
– desenul unde se găseşte amplasat, cu sinIbolui respectiv;
– numărul de bucăţi şi, după caz, numărul declaraţiei de conformitate.
7 Tabelul de reglaje care va cuprinde reglajele stabilite pentru releele de tinIp,
releele termice şi eventual cele electromagnetice de curent maxinIal şi cele
de tensiune minimă. Tabelul va cuprinde şi motoarele cu protecţiile
aferente, mecanismul antrenat, tipul motoru1ui, puterea (kW), DA (%),
rotaţia (rotlmin), siguranţele fuzibile, valoarea de reglaj a releelor maximale
şi termice şi, după caz, a tinIpuiui de acţionare a releelor de tinIp.
8 Descrierea de principiu a funcţionării telescaunului (grup de antrenare şi
frânare, comanda instalaţiei, dispozitive de siguranţă).
9 Alte date:
– măsurări şi încercări în timpul execuţiei şi probelor de casă;
– marcarea (dimensiuni, conţinut şi loc de amplasare);
– instrucţiuni specifice privind funcţionarea telescaunului în condiţii de
siguranţă (altele decât cele prevăzute în prescripţia tehnică).
74
PT
R 9–2003
10 Borderoul desenului tip de ansamblu conţinând toate piesele scrise şi
desenate ale acestuia.
ANEXA Al ( continuare)
B Piese desenate
l Traseul telescaunului, planul de situaţie şi profilul longitudinal cu
reprezentarea următoarelor elemente:
– amplasarea în plan a staţiilor şi pilonilor;
– ecartamente;
– spaţii de siguranţă în profil transversal;
– gabarite de liberă trecere faţă de teren, în profil longitudinal;
– distanţele dintre piloni şi înălţimea acestora.
2 Staţii, plan şi secţiune prin spaţiile tehnologice ale staţiilor din care să
rezulte:
– amplasarea grupurilor de antrenare şi a sistemului de întindere a
cablurilor, precum şi a postului de comandă şi panourile electrice;
– gabarite de liberă trecere a vehiculelor;
– spaţii de siguranţă şi de circulaţie;
– accesul şi evacuarea pasagerilor la punctul de îmbarcare, respectiv
debarcare.
3 Pilonii, schema de principiu şi desenul de ansamblu cu indicarea
următoarelor:
– echipamentul pilonilor (baterii cu role, platforme, scări etc.);
– elemente din structura de rezistenţă;
– sudurile de rezistenţă şi îmbinările prin şuruburi ale tronsoanelor din
corpul central;
– gabarite şi spaţii de siguranţă la trecerea vehiculelor peste piloni;
– schema şi desenul de ansamblu al scărilor de acces şi platformelor;
– desenele de ansamblu ale bateriilor cu role.
4 Vehicule, desenul de ansamblu din care să rezulte:
– dimensiuni de gabarit exterioare şi interioare;
– elemente de rezistenţă ale vehiculelor şi dispozitivelor de cuplare ale
acestora.
5 Grupuri de antrenare, desene de ansamblu şi, după caz, şi de subansamblu,
din care să rezulte:
– principalele caracteristici funcţionale şi dimensiona1e;
– schemele cinematice;
– schemele hidraulice şi pneumatice;
– sistemul de frânare;
– sistemul de ungere;
– ansamblul roţilor de antrenare, deviere, întoarcere şi susţinere.
6 Scheme electrice de principiu pentru:
– instalaţia de alimentare (de forţă);
– instalaţia de comandă;
75
PTR9-2003
instalaţiile de semnalizare, blocare, telecomandă, telecomunicaţii şi
iluminat;
ANEXA Al (sfiirşit)
– pozarea aparatelor şi a elementelor electrice pe panouri, în dulapuri în şi
pe pupitrul de comandă.
În scheme vor fi indicate tensiunile de exploatare ale circuitelor electrice şi
prin legendă se vor evidenţia principalele elemente ale schemei. Tot aici se
vor evidenţia şi întreruptoarele de pe circuitul de alimentare precum şi
măsurile de protecţie a instalaţiilor electrice, conform normativelor şi
standardelor în vigoare.
7 Schema comenzilor
Schema va cuprinde toate comenzile care se pot efectua de la postul
(posturile) de comandă precum şi, după caz, indicarea mişcărilor şi a
sensurilor acestora.
g Desenele de ansamblu ale manşoanelor.
9 Desenele de ansamblu ale sistemelor de întindere a cablurilor.
76
PT
R 9–2003
ANEXAB
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerealreactualizarea autorizaţiei
pentru construirea (montarea) sau repararea telescaunelor
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de
construire (montare) sau reparare a telescaunelor şi se înaintează la ISCIR-lNSPECT
IT.
Documentaţia va conţine un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare);
b) domeniul autorizaţiei;
c) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform grupelor din
prescripţiile tehnice în vigoare);
d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu
precizarea pentru fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform
prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare);
e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi
executate şi poziţiile de sudare folosite;
f) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructivă din dotare,
pentru punerea în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie în
materialele de bază şi îmbinările sudate funcţie de calitatea şi grosimea acestora,
precum şi a procedurilor de sudare aplicate;
g) punctele de control pe fluxul de construire (montare) sau reparare;
h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru
verificarea lucrărilor de construire (montare) şi/sau reparare a telescaunelor precum şi
a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de
către ISCIR-lNSPECT IT;
i) decizia de numire a personalului conform anexei G.
La memoriul tehnic se vor ataşa documente care vor preciza:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1 ;
b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate, precum şi
dotarea cu laborator de efectuare a examinărilor nedistructive (autorizat de ISCIRlNSPECT)
şi laborator de efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, meta10grafice
şi analize chimice (autorizat de ISCIR-lNSPECT). În cazul în care agentul economic
nu dispune de laboratoare proprii se va anexa o copie de pe contractul de colaborare
încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-lNSPECT pentru efectuarea
examinărilor;
d) dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări, conform datelor din tabelul
3· ,
e) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie şi
control, conform datelor din tabelul 4;
f) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici,
conform datelor din tabelul 5.
77
PTR9-2003
ANEXA B ( continuare)
Tabelull
Nr.
Tipul (marca) şi
Utilajul pentru execuţie caracteristicile Observaţii crt. principale’)
I Tăiere:
a) foarfeci;
b) ghilotine;
c) aparate oxiacetilenice;
d) aparate cu plasmă;
ei alte maşini şi aparate.
2 Fonnare:
a) îndoire;
b) ambutisare;
c) maşini de îndoit;
d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului
la table şi ţevi;
e) maşini de mandrinat ţevi;
f) maşini unelte.
3 Sudare:
a) convertizoare;
b) transformatoare;
c) tractoare de sudare;
d) aparatură WIG, TIG sau MIG;
e) maşini de sudat prin rezistenţă a ţevilor;
f) aparate pentru sudare în baie de zgură.
4 Tratamente tennice:
a) cuptoare;
b) instalaţii de tratament local;
ci dispozitive de preîncălzire înaiote de sudare.
‘) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi reglare a
parametrilor regimului de sudare.
Tabelul 2
Nr. Procedeul Tipul Nr. fişei de Grupa de Grupa de Poziţia de Observaţii
crt. de sudare îmbinării omologare oţeluri grosimi şi sudare
agent acoperită diametru!
economici de fişa de acoperite
ISCIR omologare de fişa de
omologare
78
PT
R 9–2003
ANEXA B (sfârşit)
Tabelul 3
Tipul (marca) şi DT.
Nr.
Utilajul pentru verificare şi control
bucăţi;
Observaţii
crt. caracteristicile
principale
I Pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor:
a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor şi
ovalităţii;
b) şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma
geometrică;
c) calibre pentru verificarea filetelor;
d) aparate şi dispozitive pentru verificarea
paralelismului, denivelărilor, verticalităţii;
e) aparate şi dispozitive pentru măsurarea
deformaţiilor.
2 Standuri pentru rodaje la mecanisme
3 Standuri pentru verificarea subansamblurilor
4 Standuri pentru incercări, ecbipamente cu aparatură
de măsurare şi control, in conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice ISeIR şi normele de fabricaţie:
a) la presiune hidraulică;
b) la presiune pneumatică;
c) sub sarcină;
d) a componentelor de securitate.
Tabelul 4
Nr. Personalul de execuţie nominalizat Specialitatea” Număr Observaţii
crt.
I Sudori autorizaţi
2 Personal pentru examinări nedistructive,
diu care:
– ingineri;
– tehnicieni;
– operatori.
1) Pentru sudori se va menţiona specialitatea conform prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare.
Tabelul 5
Nr. Natora Lucrările cuprinse in Denuntirea agentului Observaţii
crt. colaborării contractul de colaborare şi economic cu care se
felul în care se realizează efectuează colaborarea
79
PTR9-2003
Nr.
eri.
Nr.
eri.
ANEXAC
Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire (montare)
a telescaunelor
Felul şi Ageutul Documeutaţi Nr. şi data Parametrii Deţiuătorul Procestipul
economic de execuţie actului de instalaţiei instalaţiei verbal de
instalaţiei constructor (uuitatea certificare (deuumire recepţie
Felul şi
tipul
instalaţiei
(deuumire proiectantă, şi sediu)
şi sediu) nr. şi data)
Registru pentru evidenţa lucrărilor de reparare
a telescaunelor
Agentul Numă- Docu- Nr. şi Paraml>- Deţiuă- Elemeneconomic
rul şi menta- data 1rii torul te
construc- anul ţie de actului instala- instala- reparate
tor fabrica- execuţie de ţiei ţiei sau
(deuumire ţiei; (unita- certifi- (deuu- inlocuite;
şi sediu) numă- tea care ruire şi caracterul
proiec- sediu) risticile
autori- tantă, lor
zaţiei Dr. şi construcde
data) tive
funcţionare
80
(nr. şi
data)
Procesverbal
de
recepţie
(nr. şi
data)
Obs.
Obs.

Click pentru continuare