PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANETELE SCAUNE partea 3

R 9–2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

PTR9-2003

Descarca PDF cu PTR9-2003 partea 2

Continuare :

PT
R 9–2003
ANEXAD
INSPECŢIA ROMÂNIA
Inspecţia de stat pentru contrulul
cazanelor, recipientelor sub
presiune şi instalaţiilor de ridicat
-ISCIRProces-
verbal TERITORIALĂ …………………….. .
de verificare tehnică nr ……………. . Adresa ……………………………… .
Telefon ……………………………… .
Fax ………………………………….. .
încheiat astăzi ……………… cu ocazia ……………… efectuat in baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi
Decretului Dr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul Dr. 417/1985, aplicabile, şi prescripţiilor
tehuice, Colecţia ISCIR, la ……………………………………………………. tip …………………………. .
cu numărul de fabricaţie/inventar …………… şi cartea instalaţiei Dr •••••••••.••• având parametrii ultimei
verificări ………………………………………………………………………………………………………… .
Denumirea agentului economic ………………………………………………………. din localitatea
………………………. str ……………………………………. nr ……… judetlsector …………………… .
cod fiscal …………… .
Verilicarea s-a efectuat la ………………………………… din localitatea ………………… str .
…………………….. ………. nr ……… judeţ/sector ………………………. ..
Subsemnatul’) ………………………………………… am constatat următoarele: …………….. .
Am dat următoarele dispoziţii: ……………………………………………………………………. .
După această verificare s-a admis'”: ………………………………………………………………….. .
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de …………………………………………. ..
Pentru această verificare se va plăti suma de ………………….. Iei de către ……………………. .
…………………………… din localitatea ……………………… str ………………………………. nr …… .
judeţ/sector ……………… in cont …………………………… deschis la Banca…………………… filiala
Organ de
verificare
Directorul agentului
economic sau
delegatul său
1) Funcţia, numele şi prenumele.
Am luat la cunoştinţă
Responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehuică
,) Se vor inscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul ( tipul) owesteia.
81
Delegatul agentului
economic montator,
reparator
PTR9-2003
ANEXAE
Conţinutul documentaţiei pentru obţinereaJreactualizarea autorizaţiei de
funcţionare a telescaunelor
Documentaţia se întocmeşte de către deţinător sau de către utilizator şi se
înaintează la ISCIR-INSPECT IT. Documentaţia trebuie să conţină un memoriu tehnic
în care se vor preciza următoarele:
Nr.
a) tipul instalaţiei pentru care se solicită autorizarea, conform tabelului de
mai jos:
Felul şi tipul Parametrii Seria şi Producătorul Locul de Observaţii
înregistrare la instalaţiei funcţionali numărul de instalaţiei funcţionare
ISCIR- fabricaţie
INSPECTIT
b) numele şi prenumele RSVTI din cadrul societăţii deţinătoare şi
numărul autorizaţiei;
c) dotarea cu aparate, dispozitive şi sarcini pentru efectuarea probelor şi
încercărilor la punerea în funcţiune, după reconstruire (montare) şi la
verificările tehnice periodice la scadenţă;
d) personalul de exploatare calificat şi autorizat (numele, prenumele,
funcţia şi numărul autorizaţiei);
e) personalul de deservire (numele, prenumele, funcţia şi specialitatea);
t) personalul pentru întreţinere şi revizie (numele, prenumele, funcţia).
82
R 9–2003
ANEXA El
Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALA ŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT …………………………….. .
AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA
TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR
AUTORIZAŢIA Nr .. ) …………………… ..
PT
Numele şi prenumele …………………………. Data şi locul naşterii.. ……………… .
Cod numeric personal ………………………………………………………………….. .
În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr …………………… din
………………………. a agentului economic ……………………………………………………………. ..
se autorizează să execute în cadrul unităţii:
a) supravegherea xx) …. …… ………… .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ……………… din
dotarea sau folosinţa agentului economic.
Data ……………….. .
INSPECTOR ŞEF,
(Senmătura, ştampila)
83
PTR9-2003
ANEXA El (sfărşit)
Posesorul autorizaţiei are obligaţiile şi răspunderile prevăzute de legislaţia
în vigoare şi prescripţiile tehnice specifice. Răspunde, împreună cu couducerea
agentului economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor
tehnice specifice.
Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a
fost autorizat personalul.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR -INSPECT în baza documentului de
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta auton.zaţ.te este vala bl·l a- pa• na- 1a dat a de xxx) …………………….. .
x) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenţa ISCIRINSPECT
supra numărul de ordine al autorizaţiei.
Exemple: BV 17511; S 275/2; PL 1305/1.
xx) Se va trece, după caz: instalaţii de ridicat, instalaţii mecanice sub presiune etc.
xxx) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).
Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 ani.
84
PT
R 9–2003
ANEXAF
EVIDENŢA INSTALAŢIILOR
Număr de Denumirea Locul Numirde Unitatea Prac … Scadenta Observaţii
fnregistrare instalaţiei, funC\iODirii fabricaţi.esau construcOOare verbal! următoarei
parametrii instalaţiei inventar! an autorizaţie verificări
principali (localitatea, de fabricaţie de
strada, nr., funC\iOllllIel
sector,judeţ) data
autorizării
85
PTR9-2003
ANEXAG
Model pentru decizia de numire a personalului tehuic pentru construirea
(montarea) şi/sau repararea telescaunelor, precum şi a responsabilului tehnic cu
sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIA NR. •••••••••••••••••
din …………….. .
Uuitatea ……………………………………………………… reprezentată prin
…………………………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a
telescaunelor, prin care unităţile constructoare, montatoare şi reparatoare sunt obligate
să numească personal tehnic (ingineri, subingineri şi maiştrii de specialitate) în raport
cu numărul şi complexitatea instalaţii1or, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT
în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,
DECIDE:
1 DI. (D-na.) ………………………………. de specialitate …………………….. .
având funcţia de ……………………………………………….. , începând cu data de
………………. se numeşte responsabil cu verificarea lucrărilor de montare (reparare
sau montare şi reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane din cadrul
……………………………………. , urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2 Responsabilul cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi
reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane este obligat să cunoască şi
să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiilor tehnice, sarcinile
acestuia fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR.
3 Activitatea responsabilului cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau
montare şi reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane va fi
coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ………………………………………. ,
care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în
vigoare şi a prescripţiilor tehnice.
4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice specifice, Colecţia
ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor
vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară DT ••••••••••••• din ……………. şi
devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT IT.
MANAGER
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
86
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
R 9–2003
ANEXAH
Model pentru decizia de numire a responsabilului cu supravegherea
şi verificarea tehnică a telescaunelor,
propus de agentul economic să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIA NR. •••••••••••••••••
din …………….. .
PT
Unitatea ………………………………………………………. reprezentată prin
…………………………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a
telescauoelor, prin care unităţile care folosesc aceste iostalaţii suot obligate să
numească personal tehnic (iogioeri, subiogioeri şi maiştrii de specialitate) în raport cu
numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în
vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,
DECIDE:
1 Dt. (D-na.) ………………………………. de specialitate …………………….. .
având funcţia de ………………………………….. , începând cu data de
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. se numeşte responsabil cu supravegberea şi verificarea tehnică a
iostalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane din cadrul ……………………….. .
………………………………….. .. , urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2 Responsabilul cu supravegberea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport
pe cablu pentru persoane este obligat să cuooască şi să respecte întocmai prevederile
legislaţiei în vigoare şi prescripţiile tehnice, sarcioile acestuia fiiod cele care rezultă
din prescripţiile tehnice specifice, colecţia ISCIR.
3 Activitatea responsabilului cu supravegberea şi verificarea tehnică a
iostalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane va fi coordonată şi îndrumată din
partea conducerii de ……………………………………….. , care răspuode împreuoă cu
acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor
tehnice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR, atrage,
după caz, răspuoderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr …………. din ……………. şi
devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT IT.
MANAGER
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
87
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
PTR9-2003
ANEXA I
Autorizarea personalului de exploatare pentru telescaune
1.1 Persoanele care manevrează telescaune, denumite în continuare ,,mecanICI
trolişti”, trebuie să fie autorizate în confonnitate cu prevederile prescripţiei tehnice.
1.2 ISCIR-INSPECT IT eliberează autorizaţia de mecanic trolist manevranţilor de
la mecanismele de antrenare ale telescaunelor.
1.3 Nu este necesară autorizarea de către ISCIR-INSPECT IT, fiind suficientă
numai instruirea de către unitatea deţinătoare, a personalului de deservire pentru
telescaune.
Rezultatele instruirii se vor înscrie în fişa de protecţie a muncii. Aceste
consenmări constituie pennis de lucru pe perioada de valabilitate a instructajului şi
sunt emise sub unica responsabilitate a deţinătoru1ui.
Unitatea deţinătoare va fi verificată anual de către ISCIR-INSPECT IT cu
privire la confonnitatea instructajelor efectuate cu prevederile prescripţiilor tehnice
specifice, Colecţia ISCIR.
1.4 Persoanele care urmează să susţină examenul de autorizare ca mecanic trolist
pentru tele scaune , trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) să facă dovada unei minime pregătiri profesionale în activitatea operativă
pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT sau într-o
activitate operativă înrudită din domeniu;
c) să fie apte din punct de vedere medical, pentru a putea practica activitatea
operativă de mecanic trolist pentru telescaune;
d) să facă dovada că au absolvit cursurile de specializare în vederea autorizării
de către ISCIR-INSPECT IT, organizate în confonnitate cu prevederile din
anexaJ;
e) să aibă un stagiu de practică de minim 300 ore ca ajutor al unui mecanic
trolist autorizat pentru telescaune.
1.5 Personalul de deservire pentru telescaune trebuie să fie calificat în specialitatea
mecanică, electromecanică sau alte specialităţi înrudite.
Personalul de deservire pentru telescaune este:
revizor de linie;
revizor de vehicule;
electrician (electronist) întreţinere şi revizie;
matisor;
agent de peron;
cantonier;
şeful instalaţiei.
88
PT
R 9–2003
ANEXA I (continuare)
PROGRAMA ANALITICĂ
pentru cursul de pregătire în vederea autorizării mecanicilor trolişti de la telescaune
Partea teoretică şi practică
a) Descrierea şi clasificarea telefericelor şi a
mecanismelor de antrenare
b) Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv instalaţiile
. hidraulicepentru .antrenare. şi. frânare
c) Echipamentul electric şi de automatizare a
telescaunelor , ••• ,., •• ~ •• _._ ww ww ww ww ww ww ww w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
d) Dispozitive de siguranţă la teleferice
– Limitatori de sfârşit de cursă
– Limitatori de viteză
Numărul orelor de redare
Teoretică Practică
22 2
50 20
35 15
30 12
1- ~t;::~:cd~er:::=şide blocare etc. . ::::::::~?:::::::: :::::::!:?::::::::
h) Cabluri (materiale, construcţie, modul de îmbinare, 10 6
uzura permisă, metode de verificare şi întreţinere
lltc,)
i) Dispozitive de suspendare
j) Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de
antrenare a telescaunelor
– Punerea În funcţiune; Tncărcarea şi limita de
Încărcare asimetrică a liniei
– Manevre permise şi nepermise
– Organizarea exploatării; Registrul de supraveghere
– Cauzele deranjamentelor şi Înlăturarea acestora
-Salv,.area persoanelor: din vehic;ulEj
k) Intreţinerea, revizia, repararea şi verificarea tehnică
oficială a telefericelor
– Tntreţinerea
– Revizia
– Repararea
– Verificarea tehnică oficială; Autorizarea de
funcţionare;
încercări statice şi dinamice; Verificări periodice la
scadenţă
1). Exerciţii de semnalizare a comenzii
m) Obligaţiile şi răsPunderilem(:caniciior trolişti
n) Avarii şi accidente la telescaune
– Cauzele avariilor şi accidentelor
Măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor şi
accidentelor
89
10 10
……………… ––––––
25 25
15 10
. _. _. ….2 – ––– –––5– –––
……..1.0.. .. _–- –––1-0– ––-
10 10
PTR9-2003
ANEXA 1 (sfârşit)
Partea teoretică şi practică
o) Tehnica securităţii muncii
– Legislaţia În vigoare
– Echipamentul de protecţie
– Măsuri de prim ajutor În caz de avarii, accidente şi
de incendiu
p) Legislaţie, regulamente, instrucţiuni
– Decret 587/1973 şi Decret 417/1985
Prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR în vigoare pentru
teleferice
– Instrucţiuni tehnice inteme Întocmite de deţinător
q)
,~, ~,
Disciplins în muncă; Respectarea legislaţiei, a
prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR, a normelor
de tehnica securităţii şi protecţia muncii etc.)
Recapitulaţie:
1 Partea teoretică……………………….. 255 ore
Partea practică………………………… 135 ore
Numărul orelor de redare
Teoretică Practică
10 10
10
6
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor – o oră pentru fiecare candidat.
90
PT
R 9–2003
ANEXAJ
Metodologia referitoare la autorizarea şi gradul de calificare al personalului de
exploatare (mecanici trolişti) pentru telescaune
J.l Autorizarea personalului tehnic de exploatare pentru telescaune
J.1.1 Autorizaţia din partea ISCIR-INSPECT IT este obligatorie pentru
personalul de exploatare menţionat. Autorizaţia se eliberează individual persoanelor
care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii condiţiilor
specificate în prescripţia tehnică, privind capabilitatea teoretică şi practică de a
exercita activitatea operativă şi! sau de deservire a telescaunelor.
J.l.2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, definit în prescripţia tehnică, nu face obiectul
acestei metodologii.
J.2 Definiţii
J.2.1 Activitate operativă = oricare dintre activităţile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi
J.2.9, care implică contactul nemijlocit cu instalaţiile.
J.2.3 Autorizaţia ISCIR-INSPECT IT = act (document) legal care confirmă
competenţa profesională, însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice
adecvate necesare exploatării instalaţiilor în condiţii de securitate şi care dovedeşte
acceptul (permisiunea) ISCIR-INSPECT IT ca deţinătorul să presteze activităţile
operative de exploatare la tipurile de instalaţii specificate în autorizaţie.
J.2.3 Capabilitate teoretică şi practică de a exercita activitatea de operare şi/sau
deservire = capacitatea de a înţelege modul de funcţionare a instalaţiilor exploatate
precum şi aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite şi autorizate de a efectua
activităţile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9 la instalaţiile aflate în exploatare la
deţinători, în regim de garantare a securităţii în funcţionare.
J .2.4 Cursuri organizate in vederea autorizării personalului de către ISCIRINSPECT
IT = modalitatea practică de realizare de către o unitate de specialitate
organizatoare a cursurilor a specializării în vederea autorizării de către ISCIRINSPECT
a absolvenţilor.
J.2.5 Deservirea echipamentelor/instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei
tehnice = termen echivalent cu cel definit la pct. J.2.1, dar care evidenţiază mai bine
categoriile de activităţi specifice verificărilor şi intervenţiilor curente la subansamblele
şi componentele instalaţiilor, atât în timpul funcţionării efective a acestora cât şi în
perioadele de oprire pentru revizie tehnică, în scopul aducerii şi menţinerii acestor
instalaţii în regimul de funcţionare la parametrii de performanţă şi securitate proiectaţi,
pe toată durata acestora de utilizare. Termenul operare, în sensul prescripţiei tehnice,
având preponderent semnificaţia de manevrare, este utilizat împreună cu termenul
deservire pentru a sublinia toată gama de activităţi specifice utilizării (exploatării)
echipamentelor/instalaţiilor în condiţii de securitate.
91
PTR9-2003
ANEXA J (continuare)
J.2.6 Deservirea şi supravegherea operativă a instalaţiilor supuse prevederilor
prescripţiei tehnice = ansamblu de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare,
ajustare, urmărire şi înregistrare a parametrilor de funcţionare, intervenţie, comandă,
conducere etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat la sau în legătură cu
instalaţiile aflate în exploatare, în scopul aducerii şi menţinerii acestora în regimurile
de funcţionare la parametrii de performanţă şi securitate proiectaţi.
J .2. 7 Dovezi de capabilitate practică operativă pentru persoanele care au studii
superioare de specialitate (ingineri sau subingineri) şi care solicită autorizarea din
partea ISCIR-INSPECT IT pentru practicarea uneia dintre activităţile definite la
pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9 = acte doveditoare (referinţe de la locurile de muncă
anterioare, adeverinţe de practică etc.) care confirmă nivelul aptitudinilor practice la
efectuarea activităţilor la care se referă prescripţia tehnică, activităţi ce implică
contactul nemijlocit cu instalaţia. De asemenea, capabilitatea practică operativă
implică şi existenţa adeverinţei medicale de confirmare a faptului că solicitantul
(candidatul) este apt, din punct de vedere medical, pentru practicarea activităţii
respective.
J .2.8 Mijloace tehnico-didactice specializate adecvate scopului = ansamblu de
dotări, disponibilităţi şi structură organizatorică adecvate activităţii de instruire/
specializare tehnică, pe care trebuie să le deţină unitatea de specialitate organizatoare
de cursuri. Aceste mijloace trebuie să demonstreze capacitatea unităţii de specialitate
organizatoare a cursurilor de a derula aceste cursuri în regim de îndeplinire a
prevederilor prescripţiei tehnice şi de a garanta absolvenţilor un nivel corespunzător de
pregătire (instruire) tehnică specializată.
J .2.9 Operare a insta1aţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice = ansamblu
de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare, urmărire şi înregistrare de
parametri de funcţionare, intervenţie, comandă, conducere etc.) efectuate de personal
instruit şi autorizat la pornirea, funcţionarea în regimuri tranzitorii sau stabilizate sau
oprirea instalaţiilor aflate în exploatare curentă. Termenul este folosit cu aceeaşi
semnificaţie generală ca şi termenul definit la pct. J.2.6, dar cu o conotaţie mai
restrictivă la operaţiuni legate de conducerea instalaţiilor în timpul funcţionării efective
a acestora.
J.2.10 Persoane cu studii superioare de specialitate = ingineri sau subingineri,
absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu sau Iară diplomă, care au cunoştinţe teoretice în
domeniu.
J.2.11 Proceduri de testare şi evaluare = metode de verificare şi comparare a
nivelului de îndeplinire de către candidaţi a criteriilor şi condiţiilor specificate în
prescripţia tehnică, în vederea autorizării acestora de către ISCIR-INSPECT IT.
J.2.12 Specializare ‘in vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT = instruire
didactică, teoretică şi practică, într-un cadru organizat a personalului de manevrare a
instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice, efectuată în scopul dobândirii
92
PT
R 9–2003
unor cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice specifice pentru asigurarea
operăriildeservirii instalaţiilor în condiţii de securitate.
ANEXA J (continuare)
J.2.13 Supraveghere operativă a instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei
tehnice = ansamblu de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare, ajustare,
urmărire şi înregistrare de parametri de funcţionare, intervenţie, comandă, conducere
etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat, în timpul funcţionării instalaţiilor, şi
orientate preponderent asupra prevenirii intrării parametrilor de funcţionare în domenii
interzise ( de avarie). În principal, termenul se referă la activităţile de urmărire-înregistrare
a parametrilor de funcţionare, prelucrarea datelor pentru stabilirea
strategiei de conducere a instalaţiilor aflate în funcţiune, controlul şi verificarea
realizării funcţiilor sistemelor de automatizare ale instalaţiilor, verificarea preciziei de
lucru a aparaturii de măsurare, reglare şi protecţie automată. Termenul se utilizează în
conjuncţie cu termenii „operare”, „deservire” sau „manevrare”, pe care îi
completează în semnificaţie atunci când se fac referiri la modul de exploatare a
instalaţiilor în condiţii de securitate.
J.2.14 Unitate de specialitate = persoană juridică (agent economic, instituţie,
organizaţie profesională, asociaţie etc.) care poate face dovada că are cuprinsă în
statutul legal de funcţionare activitatea de instruire/specializare tehnică a viitorului
personal manevraot şi că posedă personal de instruire calificat, competent şi cu
experienţă în domeniu şi mijloacele tehnico-didactice adecvate scopului.
J.3 Condiţii de autorizare
J.3.1 Autorizarea personalului de exploatare pentru instalaţiile de transport pe cablu
pentru persoane se face pe baza unui examen susţinut în faţa comisiei tehnice indicate
la pct. J.6.3.
J.3.2 Pentru a fi admişi la examen, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT
IT, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) fac dovada unei minime pregătiri profesionale în activitatea operativă
pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT sau într-{)
activitate operativă înrudită din domeniu;
c) îndeplinesc condiţiile de sănătate pentru manevrarea instalaţiei şi prezintă o
adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru manevrarea telescaunului”;
d) fac dovada că au absolvit cursurile de specializare, în vederea autorizării de
către ISCIR-INSPECT IT, organizate conform prevederilor de la pct. J.4;
e) îndeplinesc condiţiile de practică stabilite în prezenta metodologie.
J .3.3 Persoanele care au studii superioare de specialitate, ingineri sau subingineri, şi
care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT pentru manevrarea instalaţiilor
se pot înscrie direct la examenul de autorizare, cu condiţia să prezinte dovezi de
capabilitate practică operativă echivalente celor pentru îndeplinirea prevederilor de la
pct. J.3.2, lit. b), c) şi e).
93
PTR9-2003
ANEXA J (continuare)
J.4 Organizarea cursurilor in vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT
J.4.1 În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a personalului de
exploatare pentru tele scaune trebuie să se organizeze şi să se deruleze cursuri de către
o unitate de specialitate (agent economic, institut, asociaţie profesională etc.), care
îndeplineşte condiţiile legale privind deru1area activităţilor de perfecţionare şi/sau
specializare a personalului şi care face dovada că dispune de instructori de specialitate
(lectori calificaţi şi specializaţi) şi de mijloacele tehnico-didactice specializate
adecvate scopului.
J .4.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa 1, care
prevede minimum de cunoştinţe necesare şi de durată a cursurilor, în vederea
autorizării personalului de exploatare.
De la caz la caz, în funcţie de complexitatea instalaţiilor şi a lucrărilor practice
ce trebuie efectuate, în vederea autorizării absolvenţilor de către ISCIR-INSPECT IT,
programa analitică menţionată va fi dezvoltată corespunzător.
Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau
de specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea de către ISCIRINSPECT
IT, care au competenţa tehnică necesară şi experienţă profesională în
domeniul exploatării instalaţiilor şi care cunosc prevederile prescripţiilor tehnice
specifice – Colecţia ISCIR.
J.S A vizarea cursurilor de specializare
J.S.l Cursurile vor fi avizate de către ISCIR-INSPECT IT. În acest scop, unitatea de
specialitate care organizează aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT, cu cel
puţin 15 zile înainte de începerea ( deschiderea) cursurilor, în două exemplare, cu
excepţia dosarelor menţionate la lit. f), următoarele:
a) programa analitică întocmită conform anexei 1, dezvoltată pe lecţii şi
desfăşurată sub formă de orar, care va cuprinde:
obiectul (tema) lecţiei – teorie şi practică;
numărul de ore – teorie şi practică;
data, ora şi locul desfăşurării lecţiilor;
numele şi prenumele lectorului;
b) suportul de curs (materialele/cursurile scrise care se vor pune la dispoziţia
cursanţilor, ca documente de referinţă, pentru şedinţele teoretice cel puţin), incluzând
şi bibliografia care a stat la baza întocmirii acestuia;
c) tabelul cuprinzând numele şi prenumele lectorilor, pregătirea profesională a
acestora, conform pct. JA.l, funcţia şi locul de muncă actual, după caz;
d) tabelul cuprinzând numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric
personal, pregătirea şcolară şi calificarea profesională a cursanţilor şi, eventual, locul
de muncă actual;
e) tabelul cuprinzând numele şi prenumele cursanţilor şi a supraveghetorului de
practică, tipul instalaţiei pe care se efectuează practica şi orarul de efectuare a stagiului
de practică;
94
PT
R 9–2003
f) dosarele personale ale cursanţilor (într-un singur exemplar), întocmite de
unitatea de specialitate organizatoare a cursului, care trebuie să conţină următoarele
acte:
ANEXA J ( continuare)
– copie de pe certificatul de naştere;
– copie de pe actul de absolvire a învăţământului obligatoriu;
– adeverinţă medicală, prevăzută la pct. J.3.2, lit. c);
Deschiderea cursurilor nu se va face decât după obţinerea avizului din partea
ISCIR-INSPECT IT.
J.5.2 Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va efectua următoarele:
a) va verifica toate documentele prezentate, conform pct. J.5.1, şi va confirma că
s-au acceptat prin avizarea acestora cu semnătura şi ştampila inspectorului de
specialitate desemnat;
b) va verifica şi va confirma, după caz, respectarea prevederilor de la pct. J.5.1 şi
J.4.2;
c) verificările efectuate conform celor precizate la lit. a) şi b), constatările şi
propunerile privind avizarea cursurilor vor fi consemnate de către inspectorul de
specialitate desemnat într-un proces-verbal încheiat în două exemplare.
Procesul-verbal va fi conform modelului din anexa D, adaptat corespunzător.
d) procesul-verbal menţionat la lit. c) va fi prezentat conducerii ISCIRINSPECT
IT care va analiza şi va lua decizia corespunzătoare privind avizarea
cursului. Decizia va fi comunicată unităţii de specialitate organizatoare a cursului.
Comunicarea oficială va fi însoţită de un exemplar al procesului-verbal,
menţionat anterior, şi un exemplar al documentelor menţionate la pct. J.5.1, lit. a) …. f)
şi acceptate conform prevederilor de la pct. J.5.2, lit. a).
Acest exemplar din documentele care au stat la baza avizării cursului, împreună
cu dosarele personale ale candidaţilor, se păstrează de către unitatea de specialitate
organizatoare a cursului, care răspunde de corectitudinea completării şi păstrării
acestora, conform legislaţiei în vigoare.
e) un exemplar al documentelor menţionate la pct. J.5.1, lit. a) … e), împreună
cu un exemplar al procesului-verbal menţionat la pct. J.5.2, lit. c), se vor păstra la
ISCIR-INSPECT IT, ca anexă la copia comunicării.
J .5.3 Se pot efectua modificări ulterioare în documentele care au stat la baza avizării
cursului, numai în intervalul de 15 zile menţionat la pct. J.5.1, alin. 1 , numai la
solicitarea scrisă şi motivată a unităţii de specialitate organizatoare a cursului şi numai
cu avizul ISCIR-INSPECT IT.
J .5.4 Verificările care stau la baza avizării cursurilor reprezintă raportul de evaluare
a capabilităţii profesionale şi a legalităţii unităţii de specialitate organizatoare a
cursurilor.
A vizarea cursurilor se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT pentru fiecare
curs (sesiune de cursuri) în parte.
J.5.5 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT vor efectua, pe parcurs,
verificări privind modul în care se desfăşoară cursurile, luând măsurile care se impun,
mergând până la anularea avizului de curs.
95
PTR9-2003
ANEXA J (continuare)
J.6 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare
J.6.1 Unitatea de specialitate organizatoare a cursurilor va asigura urmanrea
frecvenţei participării cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţioute şi verificarea
nivelului de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi practice predate. Pe această bază,
unitatea de specialitate va elibera cursanţilor, la încheierea stagiului de pregătire,
adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a cursurilor (formular conform
modelului din anexa K) constituie act doveditor pentru îndeplinirea uneia din
condiţiile de participare la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT IT,
conform pct. J.3.2, lit. d).
J.6.2 Data şi locul examinării, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT,
propuse de unitatea organizatoare a cursurilor precum şi numărul candidaţilor care vor
participa la examen vor fi comunicate, în scris, la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţio 15
zile înainte de către conducerea unităţii de specialitate care a organizat cursurile.
ISCIR-INSPECT IT va confirma unităţii de specialitate data exactă la care se va face
examinarea candidaţilor.
J .6.3 Examinarea candidaţilor se face de către o comisie tehnică compusă din:
a) delegatul ISCIR-INSPECT IT – preşedintele comisiei;
b) responsabilul cursului;
c) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, autorizat
de ISCIR-INSPECT, al agentului economic deţinător unde au loc examinările
practice;
d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului.
J .6.4 înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:
a) dacă au fost respectate prevederile pct. J.3.2 şi J.5;
b) catalogul cursului;
c) adeverinţele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. J.6.1 şi întocmite
conform modelului din anexa K;
d) adeverinţele de practică pe instalaţii de tipul celor pentru care se solicită
autorizarea, întocmite conform modelului din anexa L;
e) existenţa unei fotografii mărimea Y. cm pentru fiecare candidat.
Candidaţii care au dosare incomplete nu vor fi primiţi la examen.
J .6.5 Dosarele candidaţilor menţionaţi la pct. J.3.3 vor conţioe următoarele:
a) fotocopie şi originalul diplomei de absolvire a studiilor superioare de
specialitate (pentru absolvenţii cu diplomă);
sau
b) fotocopie şi originalul adeverinţei de absolvire şi foii matricole (pentru
absolvenţii fără diplomă);
c) adeverinţă care să prezinte dovezi de capabilitate practică operativă echivalente
celor pentru îndeplinirea prevederilor de la pct. J.3.2, lit. b) şi e);
d) adeverinţă medicală, conform pct. J.3.2, lit.c);
96
PT
R 9–2003
e) o fotografie % cm.
ANEXA J (continuare)
J.6.6 Examenul de autorizare constă într-o probă teoretică şi o probă practică, având
ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului şi
a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalaţii de tipul
celei pentru care se solicită autorizarea. Lucrarea scrisă se ataşează la dosarul
candidatului menţionat la pct. J.5.1, liU).
J.6.7 Pentru a fi autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, candidatul trebuie să fie
declarat „ADMIS”, atât la probă teoretică cât şi la proba practică. în cazul când la una
din probe a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, candidatul va fi declarat „RESPINS” la
examen.
J .6.8 Candidatul „RESPINS” se poate prezenta la o nouă examinare în termen de
maxim un an de la terminarea cursului. în această perioadă de timp, candidatul îşi va
îmbunătăţi pregătirea teoretică şi va efectua un nou stagiu de practică, confirmat prin
eliberarea unei noi adeverinţe de practică, conform modelului din anexa L.
J.6.9 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal tip,
conform modelului din anexa M, care va purta un număr dat de inspectorul ISCIRINSPECT
IT. Un exemplar din procesul-verbal va fi luat de inspectorul ISCIRINSPECT
IT care a participat la examene.
J.6.10 Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera
candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului
din anexa N, în care se va înscrie tipul instalaţiei pentru a cărei deservire este autorizat
absolventul.
Carnetul de autorizare se înmânează de către ISCIR-INSPECT IT absolvenţilor
care au reuşit la examen pe bază de semnătură de primire.
J.6.11 în cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea
posesorului şi la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în mass-media,
conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR-INSPECT IT
emitentă va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).
J. 7 Verificări periodice
J.7.1 Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice, au
obligaţia să se prezinte anual la examinarea medicală, prezentând rezultatul comisiei
menţionate la pct. J. 7.3.
J. 7.2 Pentru împrospătarea cunoştinţelor profesionale, persoanele autorizate vor fi
instruite periodic, odată cu instructajul de protecţia muncii, de către personalul tehnic
de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic
deţinător de instalaţii, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un
proces-verbal.
97
PTR9-2003
J. 7.3 Persoanele autorizate vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor
profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie numită de conducerea
agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.
ANEXA J (continuare)
Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT.
Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.
J. 7.4 Persoanelor autorizate care practică activitatea operativă pentru care deţin
carnet de autorizare şi nu se prezintă la exarninările menţionate la pct. J.7.1 şi J.7.3 sau
persoanelor autorizate care, în urma examinărilor respective, obţin rezultate
necorespunzătoare, li se vor retrage carnetele de autorizare de către agentul economic
deţinător de instalaţii unde lucrează posesorii carnetelor pe timp limitat sau definitiv,
după caz.
În cazul iniţierii procedurii de retragere definitivă a carnetelor de autorizare,
agenţii economici deţinători, care intenţionează să aplice o astfel de măsură, vor
depune carnetele retrase la ISCIR-INSPECT IT emitentă, comunicând în scris şi
motivele retragerii acestora.
Retragerea carnetului de autorizare rămâne definitivă numai după confmnarea
scrisă a acesteia de către ISCIR-INSPECT IT în cauză.
J. 7.5 Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii operative pentru
care sunt autorizate mai mult de un an pot să reia practicarea activităţii operative
respective numai cu condiţia respectării prevederilor de la pct. J.7.1 şi J.7.3.
J. 7.6 Persoanelor autorizate, transferate de la alţi agenţi economici deţinători sau de
la alte secţii ale aceluiaşi agent economic deţinător, li se poate încredinţa deservirea
instalaţiilor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai după efectuarea unui
instructaj de specialitate şi a unei practici de acomodare de minimum 50 ore, în raport
cu complexitatea instalaţiei şi numai după examinarea acestora, conform prevederilor
de la pct. J.7.3.
Pregătirea teoretică şi practică se va face pe baza unei programe analitice
întocmite de agentul economic deţinător şi avizate de RSVTI, autorizat de ISCIRINSPECT.
J.8 Sancţionarea personalului autorizat
J.8.1 Personalul autorizat poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai
ISCIR-INSPECT IT precum şi de către organele în drept ale agentului economic
deţinător la locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de operare/manevrare a
instalaţiilor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplică
cunoştinţele teoretice şi practice.
Verificarea se va efectua în prezenţa RSVTI sau a altor persoane competente
desemnate de conducerea agentului economic. In cazul în care, în urma verificărilor
efectuate se constată deficienţe tehnice la instalaţii, datorate personalului de manevrare
autorizat, sau alte abateri care periclitează securitatea în funcţionare a instalaţiilor, în
funcţie de gravitatea lor, se vor lua următoarele măsuri:
98
PT
R 9–2003
a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător, pentru aplicarea de
sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;
b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;
ANEXA J (sfărşit)
c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile
legislaţiei în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;
d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de
gravitatea abaterii comise;
e) retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în
carnetul de autorizare.
Abaterile consemnate în carnetul de autorizare vor fi aduse la cunoştinţa
ISCIR-INSPECT IT emitente pentru a fi înregistrate în evidenţa tehnică a acestora.
Măsurile de la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare
întocmit de către cei care constată abaterile.
Măsurile de la lit. c), d) şi e) se vor aplica numai de către ISCIR-INSPECT IT,
pe baza procesului-verbal de verificare întocmit de inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT.
Măsurile precizate la lit. d) şi e) vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor
sancţionate, în scris, şi vor fi, în prealabil, aprobate de conducerea ISCIR-INSPECT
IT.
Deciziile de aplicare a măsurilor precizate la lit. d) şi e) pot fi contestate de
către persoanele sancţionate, în termen de 15 zile de la comunicarea scrisă a acestora,
la conducerea ISCIR-INSPECT IT.
J .8.2 În cazul în care personalul autorizat se prezintă la locul de muncă sub influenţa
alcoolului sau deserveşte instalaţia necorespunzător, astfel încât periclitează securitatea
în funcţionare a acesteia, conducerea agentului economic deţinător, pe lângă
sancţiunile prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate propune retragerea
carnetului de autorizare pe termen limitat sau definitiv.
Retragerea carnetului de autorizare devine definitivă numai după confirmarea
scrisă transmisă de ISCIR-INSPECT IT agentului economic deţinător care a iniţiat
această măsură de sancţionare.
J.8.3 Carnetele de autorizare retrase definitiv se depun la ISCIR-INSPECT IT
emitentă.
J.9 Personalul autorizat este obligat să poarte permanent, la locul de muncă,
carnetul de autorizare asupra sa. Lipsa carnetului de autorizare, la verificarea
efectuată de către persoanele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea instalaţiilor
de către personal neinstruit şi neautorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru operarei
manevrare şi se sancţionează conform prevederilor legale.
J.I0 În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare
eliberat de ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise şi motivate, ISCIRINSPECT
IT va elibera alt carnet de autorizare, pentru înlocuirea celui uzat, cu
condiţia depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR-INSPECT IT.
99
PTR9-2003
J.11 Orice modificare, adăugire sau ştersătură efectuată în carnetul de autorizare de
către persoane neautorizate atrage după sine anularea carnetului de autorizare şi
sancţionarea celui vinovat conform legii.
ANEXAK
Model pentru adeverinţa de absolvire a cursurilor pentru autorizarea
mecanicilor trolişti pentru exploatarea telescaunelor
UNITATEA
Localitatea ………………….. .
ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE
Nr .–––din–––––-
Prin prezenta se adevereşte că dl. (dna.) ……………………………………………………….. .
angajat la …………………………… ‘)…………………………………. ……… născut (ă) la data de
…………… …………………….. in localitatea ……………………………………….. …. sector/ judeţ
…………………………… având ca studii de bază …………………………………… şi calificarea
……………………………………… a urmat şi a absolvit cursul de specializare ţinut la …………. .
2)
••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
de la ………………… pănă la …………………. .
Prezenta adeverinţă s-a eliberat peotro a-i servi absolventului la examenul de autorizare de
către ISCIR-!NSPECT ca ……………… 3) ••••••••••••••••••••••••
DIRECTOR, RESPONSABIL DE CURS,
( Numele, prenumele, semnătura, ştampila) (Numele, prenumele, semnătura)
I Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.
2 Locul de desfăşurare a cursului de specializare.
3 Se va preciza „activitatea operativă” pentru care a fost instruit absolventul.
100
PT
R 9–2003
ANEXAL
Model pentru adeverinţa de efectuare a practicii obligatorii pentru autorizarea
mecanicilor trolişti pentru exploatarea telefericelor
UNITATEA
Localitatea ………………….. .
ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ
Nr.–––-din–––––
Prin prezenta se adevereşte că dl. ( dna.) ………………………………………………………. .
;:: (~:. .I~. ~~.~ ~~j~i”~ ……. ~ .I.~~~~~ …………….. ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::
a efectuat practică la (tipul şi parametrii instalaţiei) …………………………………………………….. .
sub supravegherea dlui. .. …………………………… 2) ……………………………………………. de la
………………….. până la …………………… totalizând ……………… ore.
Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.
DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA
ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A
INSTALAŢIILOR,
(Numele, prenumele, (Numele, prenumele, semnătura)
semnătura, ştampila)
1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.
SUPRAVEGHETOR
DE PRACTICA,
(Numele, prenumele,
semnătura)
2) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practică sub supravegherea căruia s-a efectuat
practica.
101
PTR9-2003
102

PT R9-2003
ANEXA M
UNITATEA
(care a organizat cursul de specializare)
Localitatea
PROCES-VERBAL Nr ………………. din ………………. .
…….. .L …. Lou.aPoaON.L …. vv ………………. A.OW..LL ………….. „”” ……….. .LJ.L.IW. …. …u. ………………………………………………….. .1 ……………… u.u. •
Nr. Numele Data Locul CNP’) Pregătirea Unitatea Rezultatul obţinut Grupa şi Numărul Semnătura Obs.
cr!. şi naşterii naşterii şcolară la care la examen tipul carnetu\ni de primire
prenumele (localitatea, anterioară lucrează Admis (A) instalaţiei de
judeţ) şi Respins (R) pentru care autorizare
localitatea teoretic practic se
eliberează
autorizaţia
Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de către comisie şi găsite complete iar cele ale candidaţilor reuşiţi, împreuuă cu lucrarea scrisă şi un exemplar din
procesul-verbal, au rămas la unitatea de specialitate organizatoare a cursului.
PREŞEDINTE COMISIE
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
lJ CNP – Cod numeric personal.
DIRECTOR UNITATE ORGANIZATOARE
(numele, prenumele, semnătura, ştampila
104
RESPONSABIL CURS,
(numele, prenumele, semnătura)
ALŢI MEMBRI AI COMISIEI
(numele, prenumele, semnătura)
ANEXAN
(Coperta carnetului de autorizare)
(Sigla ISCIR)
AUTORIZAŢffi
Inspectia de Stat pentru Contrulul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-
(pe prima copertă, în interior)
PT R9-
Posesorul autorlzaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile
Prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea
instalaţiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte anual la examenul medical şi anual la
verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează.
Autorizaţia este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi
se va prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT şi a organelor împutemicite ale
deţinătorului.
Posesorul autorizaţiei nu poate manevra decât instalaţii de tipul celor înscrise în
autorizaţie.
Este interzisă manevrare a instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze,
exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau
evaluării şi certificării. Autorizaţia se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale
deţinătorului, când posesorul este găsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când
se constată că a săvârşit abateri grave care periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT, pe baza cererii deţinătorului, atonci
când:
– se constată abateri de la instrucţiunile de manevrare a instalaţiilor;
– personalul are o slabă pregătire în meseria respectivă şi dă dovadă de lipsă de interes în
împrospătarea cunoştinţelor profesionale;
– se constată modificări, adăugiri sau ştersături în carnetul de autorizare, fără viza ISCIRINSPECT.
Modificarea carnetului de autorizare se consideră falsificare de acte publice şi se
sancţionează conform legii.
– după notarea a 5 abateri în camet, când se retrage definitiv autorizaţia.
În cazul pierderii cametului de autorizare, persoana în cauză poate obţine un nou carnet
de la ISCIR-INSPECT, în baza unei cereri scrise, vizată de unitatea unde lucrează , cu
condiţia publicării pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale.l
)
1) în cazul in care este necesar, textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.
105
PT R9-2003
ANEXA N ( continuare)
(pagina 1)
ROMÂNIA
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR –
AUTORIZAŢIE
Nr.–––-1) ––––
2)
1) Numărul autorizaţiei se va scrie pe fiecare pagină, 111 partea de jos.
2) în partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numărul paginii respective (pe toate paginile carnetului).
(Pagina 2)
AUTORIZAŢIE DE _____ 1) _________ _
Numele …………………………………………………….. .
Prenumele ……………………………………………………………….. .
Data şi locul naşterii …………………………………………………….. .
CNP …………………… 2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Se autorizează a deservi ………………………………………………… .
din grupa ………… ( ……………… ) tipul …………………………….. .
Eliberat de ……………………… 3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
în baza procesului-verbal nr ……….. din ……………………………… .
Delegat ISCIR-INSPECT IT …………………………………………… .
(Semnătura şi ştampila)
Nr .. ___ _
1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.
2) CNP – Cod numeric personal.
3) Denumirea ISC!R·!NSPECT IT emitente.
106
ANEXA N ( continuare)
(Pagina 3)
Data eliberării ………………… .
Completat de …………………. .
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT IT
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
Nr.––––-
1) Localitatea de reşedinţă.
(Paginile 4, 5 şi 6)
1)
Loc pentru fotografie
Semnătura posesorului
EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI
1) ISCIR-INSPECT IT ……………………………………………………….. .
Nr. proces-verbal şi data …………………………………………….. .
Se autorizează a deservi ……………… din grupa ……… ( …………….. )
tipuL ………………………… .
Preşedinte comisie
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
2)
Nr. ___ _
NOTA- Textul de la pct.l) se va repeta de 2 ori pe pagină.
107
PT R9-
PT R9-2003
ANEXA N (sIarşit)
(paginile 7, 8, 9 şi 10)
EXAMINĂRI ANUALE
Nr. proces-verbal Denumirea deţinătorului Preşedintele comisiei
Data (numele, prenumele, semnătura,
ştampila)
1)
Nr .. ___ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rânduri.
(paginile 11 şi 12)
ABATERI
de la nonnele legale în vigoare
Natura abaterii Organul care a constatat
Nr. proces-verbal Sancţiunea abaterea
Data (numele, prenumele,
semnătura, ştampila)
1)
Nr. ____ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3 ……… 5 rânduri.
108
PT R9-
ANEXA O
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei de a
efectua analiza de securitate pentru telescaune
Documentaţia se intocmeşte de către agentul economic solicitant, care se înaintează la
ISCIR-INSPECT şi va conţine un memoriu tehnic in care se vor preciza următoarele:
a) domeniul pentru care se solicită autorizarea;
b) dotarea cu mijloace de examinare şi investigare prin laboratoare proprii sau angajate
cu contract, autorizate de către ISCIR-INSPECT;
c) numele şi prenumele, pregătirea teoretică (obligatoriu absolvent al invăţământului
superior tehnic), vechimea in specialitate şi cea in domeniu pentru personalul propus
să avizeze studiile pentru analiza de securitate, care urmează să fie autorizat de
ISCIR- INSPECT;
d) document din care să rezulte că vechimea in specialitate este de cel puţin 10 ani;
e) decizia de numire a personalului pentru avizare, conform anexei G.
Obligaţiile agentului economic, care urmează să fie autorizat de ISCIR-INSPECT
pentru a efectua analiza de securitate pentru telescaune, sunt următoarele:
• să posede prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR in domeniu;
• să elaboreze programul de analize specific scopului urmărit, care urmează să fie
prezentat spre avizare la ISCIR-INSPECT;
• să numească personal de specialitate, ce urmează să fie autorizat de ISCIRINSPECT,
absolvent al invăţământului tehnic superior şi cu o vechime
corespunzătoare in domeniu mai mare de 10 ani;
• la elaborarea şi avizarea analizei de securitate să utilizeze numai buletine de
examinare, incercare şi testare emise de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT.
109
PT R9-2003
ANEXAP
COMPONENTE DE SECURITATE
DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Declaraţia de confonnitate CS şi documentaţia tehnică ce o însoţeşte trebuie să fie
datate şi semnate. Acestea trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.
Declaraţia de confonnitate trebuie să conţină următoarele elemente:
a) referire la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002;
b) denumirea şi sediul producătorului de componente de securitate sau ale
reprezentantului autorizat al acestuia. În cazul reprezentantului autorizat, acesta
trebuie să indice denumirea şi sediul producătoru1ui de componente de securitate;
c) descrierea componentei de securitate (marca, detalii asupra tipului sau seriei şi
numărul seriei de fabricaţie etc.);
d) detalii cu privire la procedura utilizată de evaluare a confonnităţii, conform art. 9
din Hotărârea Guvernului nr. 433/2002;
e) toate prevederile importante cu care componenta de securitate trebuie să fie
conformă şi, în special, condiţiile de utilizare;
f) denumirea, sediul şi numărul de identificare ale orgauismului notificat implicat în
procedura de confonnitate şi data emiterii certificatului de examinare CS şi, după
caz, detalii cu privire la durata şi condiţiile de valabilitate a certificatului;
g) referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul;
h) identificarea persoanei imputernicite să semneze în numele producătoru1ui de
componente de securitate sau al reprezentantului său autorizat.
110
ANEXAQ
SUBSITEME
DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
PT R9-
Declaraţia de confonnitate CS şi documentaţia tehnică ce o însoţeşte trebuie să fie
datate şi semnate. Acestea trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.
Declaraţia de confonnitate CS trebuie să conţină următoarele elemente:
a) referire la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002;
b) denumirea şi sediul persoanei care a solicitat examinarea CS;
c) descrierea subsistemului;
d) denumirea şi sediul organismului notificat care a efectuat examinarea CS;
e) toate prevederile importante care trebuie respectate de către subsistem ŞI, In
specia!, detalii referitoare la condiţiile şi restricţiile de utilizare necesare şi
instrucţiuui pentru întreţinere;
f) rezultatul examinării CS prevăzut în anexa nr. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 433
/2002, referinţe privind certificatul de examinare CS de tip;
g) date pentru identificarea persoanei împutemicite să semneze declaraţia de
confonnitate CS în numele producătoru1ui sau a! reprezentantului său autorizat.
111
PT R9-2003
ANEXAR
Metodologia de autorizare/reautorizare a agenţilor economici care construiesc
(montează), repară şi efectuează analiza de securitate pentru telescaune
R.I Autorizarea/reautorizarea agenţilor economici care construiesc (montează) şi/sau
repară telescaune
În vederea autorizăriiireautorizării agenţilor economici cere construiesc (montează)
şilsau repară telescaune în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice, ISCIR-INSPECT
IT, prin inspectorii săi de specialitate, are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia tehnică prezentată de agenţii
economici care solicită autorizarea şi situaţia existentă la agentul economic;
b) să verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea
prevederilor prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
c) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR în domeniu;
d) să întocmească un proces-verbal (conform modelului din anexa D, adaptat
corespunzător) asupra constatărilor făcute privind verificările menţionate la lit a), b)
şi c);
e) în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi pe baza constatărilor făcute în
conformitate cu prevederile lit. a) … d), ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are
sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa S.
R.2 Autorizarea/reautorizarea agenţilor economici care efectuează analiza de
securitate la telescaune
În vederea autorizăriiireautorizării agenţilor economici pentru efectuarea analizei de
securitate la telescaune, ISCIR-INSPECT, prin inspectorii săi de specialitate, are următoarele
obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia tehnică prezentată de agenţii
economici care solicită autorizarea şi situaţia existentă la agentul economic;
b) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţii10r tehnice – Colecţia ISCIR în
domeniu;
c) să verifice existenţa procedurilor pentru efectoarea analizei de securitate, care
urmează să fie avizate de ISCIR-INSPECT;
d) să verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea
prevederilor prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
112
PT R9-
ANEXA R (sfârşit)
e) să întocmească un proces-verbal (conform modelului din anexa D, adaptat
corespunzător) asupra constatărilor făcute privind verificările menţionate la lit. a) …
d);
f) în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi pe baza constatărilor făcute în
conformitate cu prevederile lit. a) … e), ISCIR-INSPECT va elibera autorizaţia
conform modelului din anexa T.
113
PT R9-2003
ANEXAS
Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici
care construiesc (montează), repară, întreţin şi revizuiesc telescaune
ISCIR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
INSPECŢIA TERITORIALĂ ……………………… .
Str …………………………. nr …… telefon ………. .
AUTORIZAŢIA NR. •••••••••••••••••• din ••••••••••••••••••••••••
În baza prevederilor legale în vigoare şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în
procesul-verbal nr ……………… din …………….. .
ISe auton.z eaza- pentru ,) ……………………………………………………………….. .
agentul economic …………………………………………………….. din ………………….. .
str ……………………………………. nr. .. …… urmare cererii nr …………… din ……….. ..
Il Se autorizează pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de mai sus unnătorui
personal tehnic de specialitate ……………………………………………………………. şi
responsabilul tehnic cu sudura ……………………………………………………………. .
În cazul schimbării denurnirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării ………………….. .
……………………………… :z) are obligaţia să anunţe în tennen de maxim 15 zile ISCIRINSPECT
IT care a eliberat autorizaţia.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR -INSPECT IT în baza documentului de constatare
a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta auton.zaţ.Ie este vaI a b 1’l a- paAna- Ia dat a de ,) …………………………. .
Se consideră reînnoirea autorizaţiei nuntai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi
depusă la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR ŞEF
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
L.S.
ŞEF BIROU
(numele, prenumele şi semnătura)
,) Se va indica domeniul autorizaţiei.
:z) Se va indica agentul economic.
,) Se va indica data efectivă (ziua, luna şi anul)-maxim 2 ani.
114
ISCIR
ANEXAT
Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici care
efectuează analiza de securitate pentru telescaune
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
Str ……………………. nr ….. telefon ……………. .
AUTORIZAŢIA NR. •••••••••••••••••• din ••••••••••••••••••••••••
PT R9-
În baza prevederilor legale în vigoare şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în
procesul-verbal nr ……………… din …………….. .
ISe auton.z eaza- agent ul econoIlU.c, ) ………………………………………………… .
din ………………… str ……………………………………. nr ……… judeţ/sector ………. .
unnare cererii nr …………… din …………. să efectueze analiza de securitate la instalaţii de
transport pe cablu pentru persoane – ……………….. ,) supuse prevederilor prescripţiilor
tehnice, Colecţia ISCIR.
II Se autorizează pentru efectuarea lucrărilor menţionate la pct. I ………………….. .
Schimbarea din orice motiva persoanelor autorizate va fi comunicată în scris la ISCIRINSPECT
şi devine definitivă numai după continuarea scrisă a acesteia. În cazul schimbării
de nUIlU. m.. , m- tre rupem.. ac ti’ V1′ tăţi” 1 sau de s fim’ ţa- ru.. ………………………………………… ,) are
obligaţia să anunţe în termen de maxin115 zile ISCIR-INSPECT.
Pre zent a auto n.z aţ i’ eeste vaIa b 1’l a- pa-na- Ia data de ,) …………………………. .
Se consideră reî11lloirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi
depusă la ISCIR-INSPECT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
tennenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR DE STAT ŞEF
(numele, prenumele şi senmătura şi ştampila)
L.S.
,) Se va indica agentul economic.
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele şi senmătura şi ştampila)
Inspector de specialitate
,) Se va indica tipul instalaţiei (telescaun).
,) Se va indica data efectivă (ziua, luna şi anul)-maxim 2 ani.
115
PT R9-2003
ANEXA U
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerealreactualizarea autorizaţiei de a întreţine şi
revizui tehnic telescaune
Documentaţia se îotocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de
îotreţinere şi revizie tehnică la telescaune şi se îoaintează la ISCIR -INSPECT IT în raza căreia
îşi are sediul agentul economic.
Documentaţia va fi constituită dintr-un memoriu tehnic din care să rezulte că agentul
economic poate efectua lucrări de îotreţinere şi revizie tehnică la telescaune în condiţii optime
şi de siguranţă, în conformitate cu normele legale îo vigoare, prevederile documentaţiei
tehnice, regulamentului de exploatare şi ale unităţii constructoare (montatoare). Memoriul
tehnic trebuie să cuprindă şi următoarele:
a) felul lucrărilor şi domeniul de activitate;
b) dotarea minimă cu piese de schimb;
c) numele, pregătirea şi vechimea îo specialitate a personalului tehnic responsabil
cu îotreţinerea şi revizia tehnică, propus de agentul economic să fie autorizat
de ISCIR-INSPECT IT;
d) decizia de numire a personalului tehnic, conform anexei G.
Memoriul tehnic va fi însoţit de documente din care să rezulte următoarele:
a) utilajele, sculele, dispozitivele, verificatoarele, aparatura de măsurare şi control
şi de intervenţie etc.;
b) pregătirea şi activitatea practică îo domeniu a personalului de specialitate.
116
PT R9-
ANEXA V
Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice
Nu fac obiectul prescripţiei tehnice unnătoarele instalaţii, care sunt reglementate prin
alte prescripţii tehnice:
a) ascensoare;
b) instalaţii de transport pe cablu pentru persoane–telecabine;
c) instalaţii de transport pe cablu pentru persoane–telegondole;
d) instalaţii de transport pe cablu pentru persoane–teleschiuri şi telesănii;
e) instalaţii de transport pe plan înclinat;
f) tramvaie acţionate cu cabluri în construcţie tradiţională;
g) instalaţii destinate activităţilor agricole;
h) echipamente montate în teren sau mobile, utilizate la serbări câmpeneşti şi/sau
parcuri de distracţii, care sunt destinate activităţilor recreative şi care nu sunt
utilizate ca mijloace de transport pentru persoane;
i) instalaţii utilizate în sectorul minier precum şi alte instalaţii montate în teren,
utilizate în scopuri industriale;
j) bacuri fluviale trase cu cabluri;
k) trenuri cu cremalieră;
1) instalaţii trase cu lanţuri.
117
PT R9-2003
MODIFICĂRI DUPĂ
PUBLICARE
Evidenţa modificărilor şi completărilor
Indicativul documentului de Monitorul Oficial, Partea 1, Puncte modificate
modificare şi completare Nr./an
118