PRESCRIPTIE TEHNICA PT R 1-2010 MASINI DE RIDICAT ANEXA Nr.1 (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicitoare ,i platforme ridicitoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special partea 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
-ISCIR –

Descarca PDF cu PT R1-2010 – Masini de ridicat partea 1

Indicativ: PT R 1-2010 Editia 1
3
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
CAPITOLUL I
GENERALITATI
SECT/UNEA 1
Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescrip\ie tehnica stabile~te condi\iile ~i cerin\ele tehnice pentru
montarea, punerea in func\iune, autorizarea func\ionarii, supravegherea ~i verificarea tehnica
in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, intretinerea, revizia ~i repararea
ma§inilor de ridical.
(2) Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica doar in masura in care nu exista alte
dispozi\ii specifice (cu acela~i obiectiv) in legislatia comunitara de armonizare.
SECT/UNEA 8 2-8
Domeniu de aplicare
Art. 2 (1) Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica ma§inilor de ridicat,
componentelor de securitate destinate acestora ~i dispozitivelor de prindere pentru ridicarea
sarcinii mentionate la alin. (2) §i alin. (3).
(2) Ma~inile de ridicat care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice sun!:
a) macarale, de tipul:
1) macarale de piasa bile pe cai fara §ine de rulare cum ar fi automacarale, macarale pe
pneuri, macarale pe ~enile, macarale montate pe vagon de cale ferata, macarale montate pe
vehicule destinate transportului de materiale §i altele asemenea;
2) macarale deplasabile pe cai cu §ine de rulare cum ar fi poduri rulante, macarale
portal, electropalane deplasabile pe grinda fixa §i altele asemenea;
3) macarale cu brat ~i/sau platforma rotitoare la punct fix sau deplasabile pe cai cu ~ine
de rulare cum ar fi macarale turn, macarale pivotante, macarale portic ~i altele asemenea;
4) macarale de construc\ie speciala cum ar fi macarale pe cablu, macarale foarfece ~i
altele asemenea;
b) stivuitoare autopropulsate ~i translatoare stivuitoare;
c) platforme autoridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane §i/sau materiale;
d) platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati;
e) elevatoare pentru vehicule;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/S.IX.2010
PT R 1-2010
f) mecanisme de ridicat;
g) ma~ini de ridicat de tip special.
(3) Componentele de securitate la care se face referire in prezenta prescriptie tehnica
sunt:
a) limitatoare de sfar~it de cursa;
b) limitatoare de sarcina ~i limitatoare de moment al sarcinii;
c) dispozitive de retinere a fluidului in cilindri hidraulici;
d) dispozitive de blocare ~i evitare a mersului oblic;
e) tampoane ~i opritoare;
f) piese de reazem ~i curatatoare de ~ina;
g) sigurante la carlig;
h) contacte electrice de siguranta;
i) contact stop (buton stop);
j) anemometre;
k) paracazstoare;
I) limitatoare de viteza;
m) alte componente de securitate precizate de producator in documentatia tehnica, care
indeplinesc 0 funqie de securitate atunci cand sunt utilizate ~i a caror defectare sau
funqionare necorespunzatoare pericliteaza siguranta in functionare.
Art. 3 Ma~inile de ridicat, construite ~i introduse pe piata conform legislatiei in vigoare la
data realizarii lor, mentionate la art. 2 pot fi montate, reparate, intretinute ~i exploatate
conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
Art. 4 Prevederile prezentei prescriptii tehnice nu se aplica la:
a) ma~inile de ridicat ~i dispozitivele lor auxiliare montate pe nave, platforme marine fixe
~i mobile;
b) excavatoarele, buldoexcavatoarele, incsrcatoarele cu cups, draglinele, ma~inile de
foraj, de extractie ~i ma~inile similare, de toate tipurile, cu exceptia celor la care constructiv
exista posibilitatea montarii mai multor tipuri de dispozitive de prindere specifice ma~inilor de
ridicat ~i pot lucra in regim permanentlnepermanent de macara, stivuitor, platforma
autoridicatoare ~i altele asemenea;
c) troacele, oalele de turnare ~i platformele de incarcare, precum ~i dispozitivele lor
auxiliare;
5
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
d) ma~inile de ~arjare, ma~inile pentru manevrat capace, ma~inile pentru bascularea
oalelor de tumare ~i robotii industriali care efectueaza operatii de ridicare, transport ~i
coborare semifabricate, integrati in ciclul de functionare al unui utilaj tehnologic;
e) elevatoarele continue ~i transportoarele continue;
f) ma~inile de alimentare-incarcare a preselor de vulcanizat anvelope, cu comanda
integrata in ciclul de funqionare al presei;
g) ma~inile integrate in ma~inile pentru galvanizare ~i similare.
SECf/UNEA a 3-a
Referinte nonnative
Art, 5 Prezenta prescriptie tehnica face referiri la urmatoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind funqionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub
presiune, instalatiilor de ridicat ~i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securitatii ~i sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al
Romsniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvemului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente ~i instalatii tehnologice industriale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare nationala, cu modificarile ~i completarile ulterioare, publicata in
Monitorul Oficial al Romsniei, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotararea Guvemului nr. 1.340/2001 privind organizarea ~i functionarea Inspectiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ~i Instalatiilor de Ridicat,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
g) Hotararea Guvemului nr. 1.029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a ma~inilor,
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 septembrie 2008;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/S.IX.2010
PT R 1-2010
h) Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
~i duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
i) HotEirarea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotarari ale Guvemului
in scopul eliminarii unor dispozitii privind obligativitatea aplicarii standardelor ~i actualizarii
referirilor la standarde, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1236 din 22
decembrie 2004;
j) Hotararea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe
piata a echipamentelor ~i sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential
explozive, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 3 august 2008;
k) Ordinul Inspectorului de Stat l?ef al Inspeqiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune ~i Instalatiilor de Ridicat nr. 38212009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea ~i verificarea
tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
I) Ordinul Inspectorului de Stat l?ef al Inspeqiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune ~i Instalatiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instalatiile ~i echipamentele neautorizate sau care nu prezinta siguranta in functionare
conform prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
m) Ordinul Inspectorului de Stat l?ef al Inspeqiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune ~i Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.
SECf/UNEA a 4-a
Tenneni, definitii lji abrevieri
Art. 6 (1) Tn sensul prezentei prescriptii tehnice, termenii ~i expresiile de mai jos au
urmatoarele semnificatii:
a) accident – evenimentul fortuit, care intrerupe funqionarea normala a unei ma~ini de
ridicat, provocand avarii ~i/sau afectand viata sau sanatatea oamenilor sau mediul.
b) admiterea funcfionarii – acordul em is de catre RSVTI al unui detinator/utilizator
pentru 0 instalatie/echipament, in cazurile prevazute in prescriptia tehnica aplicabila, in
7
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
scopul atestarii faptului ca aceea/acel instala\ie/echipament indepline~te toate condi\iile ~i
cerin\ele pentru a fi utilizata/utilizat in condi\ii de siguran\a;
c) analiza de rise – activitate ce se realizeaza respectand urmatoarele etape:
1) etapa I: identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;
2) etapa II: analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea sa se
producii in general, aprecierea importan\ei lor ~i a probabilita\ii apari\iei de efecte
daunatoare;
3) etapa III: evaluarea riscurilor.
d) autoritate competentii – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare in ceea ce prive~te activita\ile de servicii, in special autorita\ile
administrative, precum ~i ordinele profesionale ~i asocia\iile profesionale sau alte organisme
profesionale care, in exercitarea competen\ei de autoreglementare, creeaza cadrul legal
pentru accesul la activitii\ile de servicii ori exercitarea acestora.
e) autorizare – activitatea de evaluare ~i atestare, efectuata de catre ISCIR, a
competentei ~i capabilita\ii a unei persoane fizice/juridice de a desfa~ura 0 activitate
specifica.
f) autorizarea funclionarii – acordul em is de ISCIR in scopul atestarii faptului ca 0
ma~ina de ridicat indepline~te toate conditiile ~i cerintele pentru a fi utilizata in conditii de
siguranta.
g) cerinfB – orice obliga\ie, interdiqie, condi\ie sau limitare impusa prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevazuta in actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autorita\ilor competente ori care rezulta din jurispruden\a, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asocia\iilor profesionale ori ale altor
organizatii profesionale, adoptate in exercitarea competentei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de muncii negociate de partenerii sociali nu sunt, in sine,
considerate cerinte.
h) components de securitate – componenta care este introdusa pe pia\ii de producator
sau reprezentantul sau autorizat, pentru a indeplini 0 funqie de securitate atunci cand este
utilizatii ~i a carei defectare sau functionare necorespunzatoare pericliteaza siguranta in
funqionare a ma~inii de ridicat.
i) dec/aralie de conformitate – procedura prin care producatorul sau reprezentantul sau
autorizat declara ca ma~ina de ridicat introdusa pe pia\a respecta toate cerintele esentiale de
sanatate ~i securitate aplicabile acesteia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/S.IX.2010
PT R 1-2010
j) deschidere – distanta pe orizontala intre axele ~inelor cailor de rulare ale ma~inii de
ridicat; distanta pe orizontala intre axul de rotire a platformei macaralei ~i verticala care trece
prin axul carligului.
k) detinator – persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu 0 ma~ina de ridicat in
exploatare.
I) dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii – componentS sau echipament
nefixat la ma~ina de ridicat ~i care se afia intre ma~ina ~i sarcina, sau pe sarcina, in scopul
prinderii acesteia.
m) documentatie tehnica – totalitatea documentelor ~i instruqiunilor elaborate conform
prevederilor prescriptiilor tehnice, de catre producator, pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea in functiune, repararea, intretinerea ~i revizia ma~inilor de ridicat sau,
respectiv, totalitatea documentelor intocmite de catre persoanele juridice/fizice autorizate
pentru efecluarea acestor activitSti in vederea realizarii sarcinilor specifice ce Ie revin.
n) elevator pentru vehicule – ma~ina de ridicat care serve~te la ridicarea vehiculelor pe
verticala ~i pe distante relativ mici.
0) expert ISCIR – persoana fizica autorizata de catre ISCIR, pe baza evaluarii
capabilitatii ~i competentei sale, in scopul realizarii de sarcini specifice.
p) expertiza tehnica – investigatia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui
ma~ini/echipament.
q) inspector de specialitate din cadrul ISCIR – persoana fizica angajata in cadrul
ISCIR, care efeclueaza verificari tehnice ~i alte sarcini specifice conform prevederilor
prezentei prescriptii tehnice.
r) introducerea pe piata – actiunea de a face disponibila pentru prima data, contra cost
sau gratuit, 0 ma~ina de ridicat in vederea distribuirii ~i/sau utilizarii.
s) intrefinere – totalitatea operatiunilor prin care se asigura mentinerea unei ma~ini de
ridicat in parametrii de functionare in conditii de siguranta.
t) macara – ma~ina de ridicat compusa dintr-un schelet metalic de forma, constructie ~i
dimensiuni variabile ~i din unul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea ~i deplasarea
sarcinii.
u) malini de ridicat de tip special – ma~ini de ridicat la care, construcliv, exista
posibilitatea montarii mai multor dispozitive de prindere specifice ma~inilor de ridicat ~i pot
lucra in regim permanentlnepermanent de macara, stivuitor, platforma ridicatoare ~i altele
asemenea.
S
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
v) mecanism de ridicat – ma~ina de ridicat care serve~te la deplasarea pe verticala a
sarcinii.
w) montara – activitatea de imbinare a componentelor unei ma~ini de ridicat conform
documentatiei tehnice, in vederea functionarii acesteia.
x) nacela – platforma autoridicatoare care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel
variabil la pozitia doritii.
y) operator responsabil cu supravegherea Ji verificarea tehnica a insta/afiilor –
persoana fizica autorizata de ISCIR pentru supravegherea ~i verificarea tehnica a ma~inilor
de ridicat care se supun prevederilor prescriptiilor tehnice.
z) persoani juridici – orice entitate constituita potrivit legii nationale precum ~i cele
constituite in temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent daca
acestea sunt considerate sau nu ca avand personalitate juridica.
aa)personal tehnic de specialitate – persoana angajata a persoanei juridice ~i
desemnata prin decizie interna, atestata de catre ISCIR ~i nominalizata in autorizatia
eliberata de catre ISCIR.
bb)platforma autoridicatoara – ma~ina de ridicat destinata deplasarii pe verticala a
persoanelor ~i/sau materialelor.
cc)prescriptie tehnica – norma tehnica elaborata de catre ISCIR ~i aprobata prin ordin al
ministrului de resort, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, care contine, pentru
domenii clar definite, conditii ~i cerinte tehnice referitoare la instalatii/echipamente ~i la
activitati specifice domeniului de activitate, ce se realizeaza in legatura cu acestea, in
vederea introducerii pe piata, punerii in funqiune ~i utilizarii instalatiilor/echipamentelor
respective in condi1ii de siguran1a in funqionare.
dd)plOducator – persoana fizica sau juridica responsabila pentru proiectarea ~i/sau
realizarea unei ma~ini de ridicat, in scopul introducerii pe pia1a ~i/sau al punerii in functiune
in numele sau, precum ~i orice persoana fizica sau juridica, care construie~te, monteaza,
instaleaza, ambaleaza sau eticheteaza 0 ma~ina de ridicat in vederea introducerii pe pia1a
~i/sau punerii in funqiune sub nume propriu.
ee)punere in functiune – aqiunea care are loc in momentul primei utilizari a unei ma~ini
de ridicat.
ff) regim de autorizare Ji verificare tehnica – totalitatea conditiilor, cerintelor,
examinarilor, incercarilor ~i/sau evaluarilor la care este supusa, cu caracter obligatoriu, 0
ma~ina de ridicat, pe parcursul realizarii ~i utilizarii, precum ~i deciziile luate in legatura cu
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
aceasta, in scopul de a se asigura functionarea in conditii de siguranta, conform prescriptiilor
tehnice.
gg)registru – orice evidenta sau baza de date administrata de 0 autoritate competenta, in
format electronic ori pe hartie, cuprinzand informatii cu privire la prestatorii de servicii in
general sau prestatorii de servicii autorizati intr-un domeniu specific.
hh)reparare – ansamblu de lucrari ~i operatiuni ce se executa prin inlaturarea
neconformitatilor/defectiunilor constatate la 0 ma~ina de ridicat, in scopul aducerii acesteia la
parametrii initiali sau la alti parametri care asigura funqionarea in conditii de siguranta a
acesteia, conform prescriptiei tehnice.
ii) repunerea in functiune – aqiunea care are loc in momentul primei utilizari a unei
ma~ini de ridicat, ulterior repararii, efectuarii unei revizii ~i/sau efectuarii unei interventii de
intretinere a acesteia, precum ~i ulterior montarii ma~inii de ridicat pe un alt amplasament,
modificarii configuratiei sau montarii altor elemente purtatoare de sarcina, dupa caz, conform
prescriptiei tehnice.
jj) revizie – activitatea, de regula planificata, ce consta in ansamblul operatiilor ce se
executa asupra unei ma~ini de ridicat in scopul reglarii sau inlocuirii pieselor ~i aparatelor
inglobate in aceasta, conform prescriptiei tehnice.
kk) sarcina nominala – sarcina maxima pentru care a fost proiectata ~i construita ma~ina
de ridicat.
II) stat membru – stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.
mm) stivuitor – ma~ina de ridicat destinata ridicarii, deplasarii ~i stivuirii sarcinilor.
nn)utilizator – persoana fizica sau juridica ce are in folosinta 0 ma~ina de ridicat.
oo)verificare tehnica – totalitatea verificarilor ~i/sau incercarilor ce se realizeaza, in baza
documentatiei tehnice aplicabile unei ma~ini de ridicat ~i prevederilor prezentei prescriptii
tehnice, in scopul evaluarii masurii in care ma~ina de ridicat satisface cerintele de
funqionare in conditii de siguranta.
(2) in continutul prezentei prescriptii tehnice sunt folosite urmatoarele abrevieri:
a) ISCIR – Inspeqia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ~i
Instalatiilor de Ridicat;
b) RSL – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor;
c) RSVTI- Operator responsabil cu supravegherea ~i verificarea tehnica a instalatiilor;
d) RTS – Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;
e) RADTP – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei
tehnice preliminare de montare/reparare;
11
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
f) RADTE – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei
tehnice de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
CAPITOLUL II
MONTAREA MAl1INILOR DE RIDICAT
Art. 7 (1) in situatia in care nu se aduce atingere conditiilor de introducere pe piata ~i
punere in functiune, stabilite prin reglementari tehnice ce transpun directive europene,
ma~inile de ridicat care neeesita sa fie montate inainte de utilizare, trebuie sa respecte
prevederile prezentei preseriptii tehnice.
(2) Montarea ma~inilor de ridicat se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre
persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de
autoritatile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritatile
competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care
efectueaza montarea ma~inilor de ridieat precum ~i conditiile de inregistrare in registrul
ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in preseriptia tehnica aplicabila.
(3) Obligatiile ~i responsabilitatile persoanelor juridice sunt prevazute la capitolul XII.
(4) Pentru serviciile prestate, producatorul ma~inii de ridicat sau persoanele juridice
autorizate pentru montarea ma~inilor de ridicat, dupa caz, trebuie sa emita 0 declaratie
intocmita conform modelului din anexa 1.
(5) Cerinta de autorizare pentru montare nu se apliea producatorilor care monteaza
ma~ini de ridicat fabricate de catre ei.
(6) Demontarea ma~inilor de ridicat se efectueaza, conform documentatiei tehnice, numai
de producatorul acestora sau de persoane juridice autorizate pentru activitatea de montare
ma~ini de ridicat ~i numai la tipurile de ma~ini de ridicat mentionate in autorizatie.
Art. 8 (1) Montarea ma~inilor de ridicat care necesita montare la locul de functionare pe
un amplasament fix se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de montare
avizatii de catre RADTP.
(2) Conditiile privind atestarea personalului tehnic de specialitate care efeetueaza
avizarea documentatiilor preliminare de montare a ma~inilor de ridicat sunt prevazute in
legislatia in vigoare.
(3) Obligatiile ~i responsabilitatile personalului tehnic de speeialitate care efeetueaza
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/S.IX.2010
PT R 1-2010
avizarea documentatiilor preliminare de montare a ma~inilor de ridicat sunt prevazute la
capitolul XII.
NOTA: Tn cazul in care pe parcursul lucrarilor de montare apar modificari tata de
documentatia tehnica preliminara de montare acceptata de ISCIR, aceste modificari se
avizeaza de RADTP ~i se transmit la ISCIR pentru acceptare.
(4) Pentru acceptarea lucrarilor de montare se procedeaza astfel:
a) inaintea inceperii lucranlor de montare, persoana juridica montatoare, intocme~te un
memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor de montare, care cuprinde documentatia tehnica
preliminara de montare, lucrarile de montare ce urmeaza a se etectua ~i conditiile tehnice de
executie ale acestora, precum ~i programul de examinari, verificari ~i incercari ce urmeaza a
se efectua pe parcursul ~i la finalullucrarilor de montare;
b) memoriul tehnic, vizat de catre detinator/utilizator, trebuie sa fie inaintat la ISCIR in
vederea acceptarii inceperii lucrarilor de montare. Tn vederea acceptarii inceperii lucrarilor de
montare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR intocme~te un proces-verbal conform
modelului din anexa 2. Prin procesul-verbal de acceptare a inceperii lucrarilor de montare,
ISCIR poate solicita ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in
prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridica montatoare este
obligata sa solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operatiile,
examinarile, verificarile sau incercarile respective.
(5) Pe parcursul montarii ma~inilor de ridicat, se efectueaza verificarile stabilite prin
memoriul tehnic prevazut la alin. (4) lit. a). Tn aceste situatii persoana juridica autorizata
pentru aceste lucrari, prezinta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele
specifice etapei respective (certificate de inspectie material atat pentru cele de baza cat ~i
pentru cele de adaos, lista sudorilor autorizati, lista procedurilor de sudare aprobate,
buletine/rapoarte de laborator ~i altele asemenea); verificarile sunt finalizate cu incheierea de
catre inspectorul de specialitate din cadrullSCIR a unui proces-verbal.
(6) Dupa finalizarea lucrarilor de montare a ma~inilor de ridicat se efectueaza
urmatoarele:
a) verificarea documentatiei tehnice de montare care se depune la ISCIR ~i trebuie sa
contina cel putin:
1) memoriu tehnic de montare;
2) certificate de inspectie ale materialelor intrebuintate pentru parlile structurii portante
sau care se asambleaza prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor in
13
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
confonnitate cu prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare, specifice instalatiei supuse
montarii;
3) documentatiile tehnice pentru subansambluri, sau alte dispozitive ~i aparate
aferente ma~inilor de ridicat;
4) documentele privind efectuarea pe parcursul lucrarilor de montare ~i in final a
verificarii lucrarilor executate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice ~i ale
documentatiei tehnice preliminare de montare;
5) documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspeqie material,
tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea ~i cu valabilitatea
autorizatiilor), unde este cazul;
6) documentele cuprinzand rezultatele examinarilor, verificarilor ~i incercarilor
efectuate de catre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescriptiei
tehnice aplicabile;
7) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa
se specifice ca ma~ina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii
funqioniirii;
8) declaratia pentru lucrarile de montare efectuate, intocmita de catre persoana juridica
autorizata, conform modelului din anexa 1;
b) verificarea documentelor cu privire la reglarea componentelor de securitate.
(7) Efectuarea lucrarilor de montare se consemneaza in registrul de supraveghere a
ma~inii de ridicat de catre RSL al persoanei juridice autorizate pentru acest tip de activitati,
intocmit confonn modelului din anexa 3.
(8) Pentru ma~inile de ridicat mentionate la art. 12 alin. (2) se procedeaza similar,
admiterea funqionarii fiind efectuata de catre RSVTI, care intocme~te un proces-verbal
confonn modelului din anexa 4.
CAPITOLUL III
AUTORIZAREAlADMITEREA FUNCTIONARII
SECT/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 9 Cerintele tehnice prevazute in prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii
referitoare la punerea in funqiune ~i autorizarealadmiterea functionarii ma~inilor de ridicat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/S.IX.2010
PT R 1-2010
Art.10 Se admite autorizarea functionsrii:
a) ma~inilor de ridicat nOi, care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice ~i care respects
cerintele privind introducerea pe piata, stabilite de reglementarile nationale ce transpun
directivele europene aplicabile;
b) ma~inilor de ridicat vechi, care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice, care au
functionat ~i:
1) provin din Uniunea Europeans:
I. care respects cerintele privind introducerea pe piats stabilite, prin directivele
europene specifice;
II. care au fast construite anterior intrarii in vigoare a directivelor europene aplicabile
~i care au fast introduse pe piata cu respectarea reglementarilor nationale ale statului
membru in care au fast construite;
2) provin din afara Uniunii Europene:
I. care respecta cerintele prevazute la introducerea pe piata stabilite prin directivele
europene specifice.
Art. 11 (1) Verificarea tehnicii in vederea acordarii autorizarii functionarii se efectueaza de
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la urmatoarele ma~ini de ridicat:
a) macaralele cu sarcina nominala Sn > 1 t;
b) stivuitoarele autopropulsate ~i translatoarele stivuitoare;
c) platformele ridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane ~i/sau materiale;
d) elevatoare pentru vehicule;
e) mecanisme de ridicat cu sarcina nominala Sn > 1 t;
f) ma~ini de ridicat de tip special.
(2) Ma~inile de ridicat mentionate la alin. (1), se inregistreaza in evidenta ISCIR.
Art.12 (1) Admiterea functioniirii (Ia prima punere in functiune ~i periodic in exploatare) a
ma~inilor de ridicat mentionate la alin. (2) se face de cstre RSVTI al detinstorului/utilizatorului
in conformitate cu prevederile prezentului capitol ~i ale capitolului V ~i se inregistreaza in
evidenta acestuia.
(2) Admiterea functionarii (Ia prima punere in functiune ~i periodic in exploatare) se referii
la urmatoarele ma~ini de ridicat:
a) macaralele cu sarcina nominala Sn :S 1 t ~i macaralele actionate manual;
b) stivuitoarele autopropulsate ~i translatoarele stivuitoare actionate manual;
15
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
c) mecanisme de ridicat cu sarcina nominala Sn S 1 t ~i mecanisme de ridicat action ate
manual;
d) elevatoare pentru vehicule aqionate manual;
e) platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati.
Art. 13 (1) Ma~inile de ridicat mentionate la art. 11 alin. (1) nu pot fi utilizate fara obtinerea
autorizarii functionarii din partea ISCIR.
(2) Ma~inile de ridicat mention ate la art. 12 alin. (2) de la lit. a) la lit. d) nu pot fi utilizate
fara admiterea functionarii din partea RSVTI.
(3) Platformele ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati ce deservesc institutiile publice,
institutiile/unitatile de interes public sau societatile care of era servicii publice, indiferent de
forma de proprietate, organizare sau constituire, nu pot fi utilizate fara admiterea funqionarii
din partea RSVTI al detinatorului/utilizatorului.
(4) Platformele ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati destinate persoanelor fizice nu
pot fi utilizate fara admiterea functionarii din partea unei persoanei juridice autorizate pentru
lucrari de intretinere ~i revizie. Admiterea functionarii se face de catre RSL al persoanei
juridice autorizate.
SECT/UNEA a 2-a
Conditii privind autorizareaJadmiterea functionirii
Art. 14 (1) Pentru obtinerea autorizarii funqionarii ma~inii de ridicat, detinatorul/utilizatorul
trebuie sa inainteze la ISCIR 0 cerere, insotitB de urmatoarele documente, dupa caz:
a) declaratia de conformitate tip CE, intocmita de producatorul ma~inii de ridicat sau de
reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii
Europene, dupa caz;
b) documentatia tehnica a ma~inii de ridicat, care trebuie sa contina, dupa caz,
urmatoarele:
1) denumirea ma~inii de ridicat, a~a cum este indicatB pe aceasta;
2) 0 descriere generala a ma~inii de ridicat;
3) caracteristicile tehnice ale ma~inii de ridicat:
I. sarcina maxima de utilizare ~i, dupa caz, 0 copie a placii sau a tabelului cu sarcini;
II. reaqiunile din reazeme sau incastrari ~i, dupa caz, caracteristicile cailor de rulare;
III. daca este necesar, definirea ~i mijloacele de instalare a contragreutatilor;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/S.IX.2010
PT R 1-2010
4) continutul carnetului de urmarire a ma~inii de ridicat, daca el nu este fumizat
impreuna cu aceasta;
5) indrumari pentru utilizare, in special pentru a remedia insuficienta observarii directe
a sarcinii de catre personalul de deservire a ma~inii de ridicat;
6) daca este necesar, un raport de incercari care prezinta incercarile statice ~i
dinamice efectuate de catre sau pentru producator ori pentru reprezentantul sau autorizat;
7) instruqiunile referitoare la punerea in functiune ~i utilizare a ma~inii de ridicat
(inclusiv la prima punere in functiune) pentru ma~inile de ridicat care nu sunt asamblate la
sediul producatorului in configuratia in care urmeaza a fi utilizate;
8) planurile, schemele, descrierile ~i explicatiile necesare pentru utilizarea, intretinerea
~i repararea ma~inii de ridicat, inclusiv pentru verificarea funqionarii corecte a acesteia;
9) 0 descriere a postului (posturilor) de lucru susceptibil (susceptibile) sa fie ocupate
de catre personalul de deservire a ma~inii de ridicat;
10) 0 descriere a utilizarii normale a ma~inii de ridicat;
11) avertismentele referitoare la contraindicatii legate de utilizarea ma~inii de ridicat
care, din experienta, pot sa existe;
12) instruqiunile de instalare ~i montare, inclusiv planurile, schemele ~i mijloacele de
fixare ~i descrierea ~asiului sau a instalatiei pe care ma~ina de ridicat urmeaza a fi montata ~i
in vederea reducerii zgomotului ~i vibratiilor;
13) informatiile legate de riscurile reziduale care subzista in ciuda aplicarii de masuri de
integrare a securitatii in proiectarea ma~inii de ridicat ~i daca au fost adoptate masuri de
protectie ~i masuri de prevenire complementare;
14) instructiunile referitoare la instruirea personalul de deservire a ma~inii de ridicat
precum ~i masurile de proteqie care trebuie luate de catre utilizatori, inclusiv, dupa caz,
echipamentul individual de protectie care trebuie prevazut;
15) caracteristicile esentiale ale dispozitivelor de prindere ce pot fi montate pe ma~ina;
16) conditiile in care ma~inile de ridicat indeplinesc cerinta de stabilitate in timpul
utilizarii, transportului, asamblarii ori al dezasamblarii, daca acestea sunt scoase din
functiune, sau in timpul verificarilor ori defectarilor previzibile;
17) instruqiunile care permit garantarea faptului ca operatiile de transport, manipulare
sau depozitare se pot realiza in conditii de securitate, indicandu-se masa ma~inii de ridicat ~i
a diferitelor sale parti componente, atunci cAnd acestea trebuie sa fie, in mod regulat,
transportate separat;
17
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
18) modul de operare care trebuie urmat in cazul unui accident sau al unei defeclari; in
cazul in care exista probabilitatea producerii unui blocaj, modul de operare care trebuie
urmat pentru a permite deblocarea in conditii de securitate;
19) descrierea operatiilor de reglare ~i mentenanta care trebuie efecluate de catre
utilizator, conditiilor de securitate, masurilor de protectie care trebuie sa fie luate pe durata
acestor operatii ~i masurilor de prevenire care trebuie sa fie respectate;
20) specificatiile referitoare la piesele de schimb care trebuie utilizate, daca acestea
afecleaza sanatatea ~i securitatea personalul de deservire a ma~inii de ridicat.
NOTA: Pentru tipurile de ma~ini de ridical: elevatoare pentru vehicule ~i echipamente pentru
ridicarea persoanelor ~i obiectelor, care prezinta un pericol de ci:idere pe verticala de la 0
inaltime mai mare de 3 m, este necesara evaluarea conformitatii de catre un organism
notificat.
c) documentatia de montare, pentru ma~inile de ridicat care necesita montare la locul de
funqionare pe un amplasament fix:
1) documentatia tehnica preliminara de montare, avizata de catre RADTP;
2) documente care atesta calitatea lucrarilor de montare pentru grinzile cailor de rulare
~i pentru sistemul de sustinere a acestora, pentru pregatirea ~i amenajarea terenului cailor
de rulare de pe sol, a postamentelor de amplasare ~i al elementelor de prindere, dupa caz;
3) abate rile constatate prin masurare ale caii de rulare;
4) documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspeqie material,
tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea ~i cu valabilitatea
autorizatiilor), unde este cazul;
5) schita cuprinzand dimensiunile de gabarit ~i spatiile de siguranta, cu indicarea
accesului la ma~ina de ridicat in cazul in care nu sunt cuprinse in documentatia tehnica
preliminara de montare;
6) proces-verbal de probe de casa, in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de
casa, in care sa se specifice ca ma~ina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in
vederea autorizarii functionarii, intocmit, dupa caz, de producator sau de persoana juridica
autorizata care a efecluat montarea ~i semnat de detinator/utilizator;
7) buletin de verificare a rezistentei prizei de punere la pamant;
8) buletin de verificare a rezistentei de izolatie;
9) dovada ca structura de rezistenta a cladirii, a estacadei sau solul poate prelua
eforturile produse de ma~ina de ridicat, in conformitate cu legislatia aplicabila;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
10) declaratia pentru lucrarile de montare efectuate, conform modelului din
anexa 1;
d) raportul tehnic intocmit de 0 persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in
utilizare, pentru ma§inile de ridicat care au functionat §i a caror durata de functionare este
mai mare decat:
1) durata de funqionare stabilita de producator, sau in lipsa acesteia;
2) durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotarsrii Guvemului
2.139/2004.
e) declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze
ultimulloc de funqionare a ma§inii de ridicat, daca este cazul.
(2) Pentru nacelele suspendate in carligul macaralei, care ridica persoane la 0 inaltime
mai mare de 3 m, detinatorul/utilizatorul trebuie sa prezinte §i urmatoarele documente:
a) instruqiuni de exploatare specifice, pentru macaragii care deservesc ansamblul format
din macara §i nacela;
b) 0 procedura care sa precizeze verificarile §i incercarile tehnice ce trebuie efectuate de
catre inspectorii de specialitate din cadrullSCIR la ansamblul format din macara §i nacela;
c) 0 procedura de salvare in caz de urgenta a persoanelor din nacela ramase blocate la
inaltime;
d) declaratia de conformitate, insotita de certificatul de examinare de tip CE eliberat de
un organism de certificare pentru ansamblul format din macara §i nacela;
e) 0 analiza de risc, efectuata de producatorul macaralei, din care sa rezulte
compatibilitatea dintre macara §i nacela.
Art. 15 Daca producatorul prevede utilizarea ma§inii de ridicat intr-un mediu potential
exploziv, instructiunile acesteia trebuie sa prezinte toate informatiile necesare. Tn plus,
aceasta informatie trebuie sa fie indicata pe ma§ina de ridicat §i pe componentele de
securitate.
Art. 16 Tn vederea efectuarii verificarilor §i incercarilor tehnice trebuie indeplinite, cel putin,
urmatoarele conditii:
a) toate lucrarile de montare sa fie complet terminate;
b) constructia cailor de rulare, a cailor de circulatie in lungul caii de rulare §i a scarilor de
acces la cabina a personalului de deservire §i la calea de rulare sa fie terminata;
c) elementele componente ale ma§inii de ridicat supuse frecarii sa fie gresate;
19
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
d) componentele de securitate, friinele, elementele de prindere §li legare a sarcinii,
dispozitivele de semnalizare, aparatele de comanda §li instalatia de proteqie impotriva
tensiunilor de atingere sa fie verificate §li sa corespunda;
e) limitatoarele de sfar§lit de cursa sa fie montate/reglate in conformitate cu documentatia
tehnica de insotire;
f) ma§lina de ridicat sa fie prevazuta eel putin cu urmatoarele:
1) inscriptionarea sarcinii maxi me;
2) panouri de proteqie montate;
3) indicatoare de securitate;
4) inscriptionari de avertizare afi§late;
5) instruqiuni de exploatare inclusiv masurile ee trebuie luate in caz de avarie,
intreruperi §li dereglari ale ma§linii de ridicat;
g) personalul de deservire §li personalul auxiliar de deservire sa fie autorizat sau instruit,
dupa caz;
h) ma§lina de ridicat sa fie legata la pamiint printr-o instalatie corespunzatoare.
Art, 17 Daca sunt indeplinite eerintele de la art. 14 pana la art. 16, ma§lina de ridicat se
supune urmatoarelor:
a) verificari tehniee:
1) verificarea montarii ansamblurilor §li subansamblurilor ma§linii de ridicat conform
prevederilor documentatiei tehniee de insotire §li prezentei prescriptii tehniee;
2) verificarea imbinarilor nedemontabile ale structurii meta lice;
3) verificarea integritatii §li conformitatii constructive a structurii metalice;
4) verificarea amenajarilor care sa permita aceesul personalului pentru efectuarea
lucrarilor de reparare, intretinere §li revizie;
5) verificarea respectarii gabaritelor de libera trecere §li a spatiilor de siguranta
prevazute;
6) verificarea echiparii instalatiei electrice cu dispozitive de proteqie §li cu
inscriptionarile necesare;
7) verificarea verticalitatii turnului macaralei;
8) verificarea fixarii grinzilor cailor de rulare §li a sistemului de sustinere a aeestora;
9) verificarea fixarii ma§linii de ridicat pe postamentul de amplasare;
10) verificarea ma§linii de ridicat pentru preintampinarea uzurii §li pericolului de
deraiere a ansamblului roti de rulare-cale de rulare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
11) verificarea existentei componentelor de securitate prevazute in documentatia
tehnica;
b) incercari tehnice:
1) incercari in gal, care se efectueaza prin actionarea mecanismelor ma~inii de ridicat,
fara ca ma~ina de ridicat sa fie incarcata cu sarcina; cu aceasta ocazie se verifica ~i
functionarea componentelor de securitate, cu exceptia limitatorului de sarcina ~i/sau de
moment;
2) incercari in sarcina, care se efectueaza atlU static cat ~i dinamic in conditiile stabilite
de producator prin documentatia tehnica (numai dupa ce incercarile in gol au dat rezultate
corespunzatoare), astfel:
I. incercarea statica se realizeaza cu sarcina de incercare ridicata la circa 100 mm
de sol, timp de 10 minute. Calculul sarcinii de incercare trebuie sa tina seama de valorile
coeficientului de incercare statica astfel incat sa se poata garanta un nivel adecvat de
securitate; coeficientul de incercare statica este 1,25 pentru ma~inile de ridicat in conditiile in
care nu este precizat in documentatia tehnica a ma~inii de ridicat. Nu se admite nicio
deformatie remanenta a structurii portante a ma~inii de ridicat.
NOTE: 1) Sarcina de incercare trebuie sa fie constituita numai din greutati verificate
metrologic sau a caror masa este determinata cu instrumente de masura verificate
metrologic.
2) La incercarea podurilor rulante, acestea trebuie sa se afle in dreptul stalpilor de sustinere
a caii de rulare, iar sarcina trebuie sa fie pozitionata la mijlocul deschiderii podului.
3) La ma~inile de ridicat care au doua frane incercarea statica se efectueaza separat cu
fiecare frana in parte.
4) La ma~inile de ridicat cu brat, incercarea statica se efectueaza atat la raza minima cat ~i la
raza maxima, sarcina de incercare fiind sarcina maxima admisa pentru pozitiile respective.
5) Pentru ma~inile de ridicat, la care se poate modifica lungimea bratului sau inaltimea
turnului, incercarea se efectueaza cu sarcina nominala mentionata in documentatia tehnica
pentru varianta respectiva.
6) La macaralele deplasabile pe cai de rulare fara ~ine, inainte de efectuarea incercarilor
statice se respecta urmatoarele:
a) pozitionarea pe 0 suprafata dura ~i orizontala cu abateri maxime de ±5%;
b) utilizarea dispozitivelor de calare (stabilizatoare) astfel incat rotile sa se elibereze de
sarcina;
c) realizarea unei orizontalitati cu abateri maxime de ± 0,5%.
21
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
7) La macarale deplasabile pe cai de rulare cu ~ine, se efectueaza incercarea statica ~i
masurarea sagetii la sarcina nominala, cu urmatoarele precizari:
a) sageata elastica masurata trebuie sa se incadreze in limita admisa, conform
documentatiei tehnice; in cazul in care nu se face 0 asemenea precizare in documentatia
tehnica, masurarea sagetii nu este obligatorie;
b) la macaralele cu doua sau mai multe mecanisme, care nu pot functiona simultan, se
efectueaza incercarea statica ~i masurarea sagetii la sarcina nominala numai pentru
mecanismul principal;
c) la macaralele cu doua sau mai multe mecanisme, care pot lucra simultan, se
efectueaza incercarea statica ~i masurarea sagetii la sarcina nominala prin suspendarea
sarcinii in toate carligele sau in dispozitivele de prindere;
d) la macaralele care au grinzile principale rezemate in doua locuri ~i consola, se
efectueaza incercarea statica ~i masurarea sagetii la sarcina nominala atAt la mijlocul
deschiderii cat ~i in pozitia extrema a sarcinii pe con sola.
II. incercarile dinamice se realizeaza cu sarcina maxima de utilizare multiplicata cu
coeficientul de incercare dinamica numai daca ma~ina de ridicat s-a comportat
corespunzator la incercarea statica, masurarea sagetii ~i incercarea de etan~eitate, dupa
caz. Coeficientul de incercare dinamica este egal cu 1,1 in conditiile in care nu este precizat
in documentatia tehnica a ma~inii de ridicat.
NOTA: incercarea dinamica se efectueaza numai daca circuitul de comanda al ma~inii de
ridicat permite mai multe mi~cari simultane in conditiile cele mai defavorabile.
3) incercari de stabilitate la macaralele cu brat – se efectueaza cu bratul a~ezat in
pozitia cea mai defavorabila in ceea ce prive~te stabilitatea macaralei. Tncercarile se
efectueaza prin deplasarea macaralei mai intai cu sarcina maxima admisibila pentru
deschiderea minima a bratului ~i apoi cu sarcina maxima admisibila pentru deschiderea
maxima a bratului;
4) incercari de etan§eitate se efectueaza cu sarcina nominala, prin actionarea
mecanismelor ma~inii de ridicat. Dupa intreruperea aqionani, sarcina nu trebuie sa coboare
timp de 10 minute peste limitele prevazute in documentatia tehnica a ma~inii de ridicat ~i nu
trebuie sa se constate scapari de fluid;
5) alte incercari se efectueaza numai daca sunt prevazute in documentatia tehnica a
ma~inii de ridicat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/S.IX.2010
PT R 1-2010
Art.18 Dupa efectuarea verificarilor ~i incercanlor tehnice prevazute la art. 17,
producatorul sau persoana juridica autorizata care a efectuat montarea, men\ioneaza
rezultatele verificarilor ~i incercarilor in procesul-verbal cu probe de casa.
SECTIUNEA a 3-a
Verificarea tehnici in vederea autorizarii functionarii
Art.19 Verificarea tehnica in vederea autorizarii func\ionarii ma§inilor de ridicat men\ionate
la art. 11 alin. (1) se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrullSCIR.
Art. 20 La verificarea tehnica trebuie sa participe RSVTI al de\inatorului/utilizatorului,
personalul de deservire ~i personalul auxiliar de deservire al ma~inii de ridicat, dupa caz,
reprezentantul persoanei juridice autorizate care a efectuat montarea ma~inii de ridicat, unde
este cazul, reprezentantul persoanei juridice autorizate care asigura intretinerea ~i revizia
ma~inii de ridicat ~i, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice alta
persoana implicata in montarea, intretinerea ~i revizia ma~inii de ridicat.
Art. 21 Personalul de deservire desemnat pentru efectuarea manevrelor in timpul verificarii
tehnice trebuie sa fie autorizat sau instruit, dupa caz, pentru ma~ina de ridicat respectiva.
Art. 22 (1) Tn vederea autorizarii func\ionarii ma~inii de ridicat, inspectorul de specialitate
din cadrul ISCIR efectueaza sau se asigura ca verificarile §i incercarile prevazute la art. 17
sunt efectuate cu rezultate corespunzatoare.
(2) Verificarile ~i incercarile tehnice men\ionate la art. 17 se fac in condi\iile prevazute de
prezenta prescriptie tehnica, daca nu este prevazut altfel de catre producatorul ma~inii de
ridicat.
SECf/UNEA a 4-a
Concluziile verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii
Art. 23 (1) Autorizarea functionarii ma~inii de ridicat se acorda numai dupa ce au fost
efectuate activitatile prevazute la art. 22, iar rezultatele verificarilor tehnice sunt
corespunzatoare, prin intocmirea unui proces-verbal de verificare tehnica, al carui model este
prevazut in anexa 2, unde se consemneaza parametrii de func\ionare ~i data efectuarii
urmatoarei verificari tehnice (ziua, luna ~i anul).
23
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
(2) Procesul-verbal de verificare tehnica se ata~eaza la cartea ma~inii de ridicat.
Art. 24 Daca rezultatele verificarii tehnice sunt necorespunzatoare, neconformitatile se
consemneaza in procesul-verbal de verificare tehnica ~i nu se acorda autorizarea functionarii
ma~inii de ridicat.
Art. 25 in cazul in care intretinerea ~i revizia nu este asigurata de 0 persoana juridica
autorizata nu se acorda autorizarea funqionarii ma~inii de ridicat.
Art,26 Termenul de valabilitate al autorizarii funqionarii ma~inii de ridicat este de maxim 3
ani.
Art. 27 Acordarea autorizarii funqionarii cu conditia inlaturarii ulterioare a unor deficiente
care afecteaza siguranta in functionare a ma~inii de ridicat este interzisa.
Art. 28 (1) Pentru fiecare ma~ina de ridicat care a obtinut autorizarea funqionarii se
intocme~te 0 carte a ma~inii de ridicat, ce trebuie sa contina:
a) documentatia tehnica mentionata la art. 14 alin. (1) lit. b);
b) partea de evidenta a verificarilor, eliberata de ISCIR, care se compune din:
1) coperta fixa;
2) parte legata cu coperta ce contine informatii referitoare la amplasare ~i verificarile
tehnice efectuate;
3) parte prevazuta cu sistem de ata~are a documentelor ~i documentatiilor intocmite pe
toata durata de utilizare a ma~inii de ridicat.
(2) Cartea ma~inii de ridicat se pastreaza de catre detinator/utilizator.
Art.29 (1) Admiterea funqionani ma~inilor de ridicat prevazute la art. 12 alin. (2) se
efectueaza in acelea~i conditii in care se efectueaza autorizarea functionarii.
(2) Procesul-verbal pentru admiterea functionarii ma~ini de ridicat se intocme~te de catre
RSVTI, conform modelului din anexa 4.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/S.IX.2010
PT R 1-2010
SECf/UNEA a 5-a
AutorizareaJadmiterea functioniirii maljinilor de ridicat care au suferit modificiiri
importante
Art. 30 Maiiinile de ridicat care au suferit modificari importante menite sa Ie schimbe
performantele initiale, scopul sau tipul prevazute de producator in documentatia tehnica a
maiiinii de ridicat, se considera ca fiind maiiini de ridicat noi iii trebuie sa respecte cerintele
directivei europene aplicabile.
Art. 31 (1) Persoana juridica ce a efectuat modificari importante la 0 maiiina de ridicat iiii
asuma responsabilitatea privind indeplinirea conditiilor pentru introducerea pe piatil a maiiinii
de ridicat respective.
(2) Se admite punerea in functiune a maiiinilor de ridicat care au suferit modificari
importante numai dupa obtinerea autorizarii/admiterii functionarii, in conformitate cu
prevederile prezentei prescriptii tehnice.
Art. 32 (1) Autorizarea functionarii maiiinilor de ridicat care au suferit modificari importante
se face de catre ISCIR, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
(2) Admiterea functionarii maiiinilor de ridicat care au suferit modificari importante se face
de catre RSVTI. conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
CAPITOLUL IV
UTILIZAREAlEXPLOATAREA MAl’jINILOR DE RIDICAT
SECf/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 33 Pentru functionarea in conditii de siguranta. maiiinile de ridicat sunt supuse unui
regim de supraveghere. in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
Art. 34 (1) Tn vederea aplicarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice, privind siguranta in
functionare a maiiinilor de ridicat, detinatorii/utilizatorii trebuie sa asigure regimul de
supraveghere prin RSVTI.
(2) AutorizareaJreautorizarea RSVTI se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare.
25
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
SECf/UNEA a 2-a
Supravegherea maljinilor de ridicat
Art, 35 (1) Pentru fiecare ma~ina de ridicat trebuie sa existe un registru de supraveghere
sau camet de urmarire cu evidenta functionarii, care trebuie pastrat in conditii bune la ma~ina
de ridicat.
(2) inscrierile in registru sau camet trebuie sa fie vizibile, lizibile ~i de ne~ters, nefiind
permise corecturi sau ~tersaturi ci numai anulari contrasemnate de persoana care le-a
efectuat.
Art, 36 Registrul de supraveghere a ma~inii de ridicat se intocme~te conform modelului
prezentat in anexa 3 ~i se vizeaza de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului.
Art. 37 Tn registru sau in camet pot face inscrieri personalul de deservire, RSVTI, factorii
responsabili ai detinatorului/utilizatorului (conducerea detinatorului/utilizatorului ~i persoanele
insarcinate in scris de catre aceasta), precum ~i alte persoane din exploatare, conform
atributiilor ce Ie revin prin instructiunile interne.
SECf/UNEA a 3-8
Deservirea maljinilor de ridicat Ii personalul de deservire
Art, 38 Deservirea ma~inilor de ridicat care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice se
realizeaza numai de personal de deservire autorizat sau instruit, dupa caz, in conformitate cu
prevederile prescriptiei tehnice aplicabile.
Art. 39 Personalul de deservire autorizat pentru macarale, indiferent de pozitia postului de
comanda se denume~te in continuare „macaragiu”. Codul de semnalizare pentru macaragii
este prezentat in anexa 5.
Art, 40 Personalul de deservire autorizat pentru stivuitoare se denume~te in continuare
„stivuitorist”.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/S.IX.2010
PT R 1-2010
Art. 41 Personalul de deservire instruit pentru mecanisme de ridicat, platforme
autoridicatoare ~i elevatoare pentru vehicule, se denume~te in continuare „manevrant”.
Codul de semnalizare pentru manevranti este prezentat in anexa 5.
Art. 42 Personalul de deservire autorizatlinstruit pentru ma~ini de ridicat la care constructiv
exista posibilitatea montarii mai multor dispozitive de prindere specifice ma~inilor de ridicat ~i
poate lucra in regim permanentlnepermanent de macara deplasabila pe cai fara ~ine de
rulare, stivuitor, platforma de ridicat deplasabila ~i altele asemenea, la care producatorul a
furnizat declaratia de conformitate in acest sens, trebuie sa fie autorizatlinstruit pentru fiecare
regim de lucru al ma~inii de ridicat in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice
aplicabile, dupa caz.
SECf/UNEA a 4-a
Legatori de sarcina
Art. 43 Legarea, prinderea ~i fixarea sarcinii la ma~inile de ridicat, care fac obiectul
prezentei prescriptii tehnice se realizeaza numai de persoane instruite, in conformitate cu
prevederile prescriptiei tehnice aplicabile.
Art. 44 Personalul auxiliar de deservire care realizeaza legarea, prinderea ~i fixarea sarcinii
la carligul ma~inilor de ridicat, se denume~te in continuare „legator de sarcina”.
CAPITOLULV
VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA ~I REPUNEREA TN FUNCTIUNE
SECf/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 45 (1) Cerintele tehnice prevazute in prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii
referitoare la verificarea tehnica periodica ~i la repunerea in funqiune a ma~inilor de ridicat.
(2) Toate constatarile referitoare la verificarea tehnica periodica ~i la repunerea in
funqiune a ma~inilor de ridicat trebuie sa fie consemnate de catre inspectorul de specialitate
din cadrul ISCIR sau de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului in procese-verbale de
27
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
verificare tehnica. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnica sunt prevazute in
anexele 2 ~i 4.
Art.46 (1) Verificarile tehnice period ice in vederea acordarii autorizarii functionarii in
continuare se efeclueaza:
a) de catre inspeclorul de specialitate din cadrul ISCIR pentru:
1) macarale, cu sarcina nominala Sn > 50 t;
2) stivuitoare autopropulsate ~i translatoare stivuitoare, cu sarcina nominala Sn > 5 t;
3) platforme ridicatoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane ~i/sau materiale;
4) elevatoare pentru vehicule, cu sarcina nominala Sn > 2,5 t;
5) mecanisme de ridicat, cu sarcina nominala Sn > 5 t;
6) ma~ini de ridicat de tip special;
b) de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de catre RSVTI, dupa
obtinerea imputemicirii scrise de la ISCIR, pentru:
1) macarale, cu sarcina nominala 1 t < Sn S 50 t;
2) stivuitoare autopropulsate ~i translatoare stivuitoare, cu sarcina nominala Sn S 5 t;
3) elevatoare pentru vehicule, cu sarcina nominala Sn S 5 t;
4) mecanisme de ridicat, cu sarcina nominala Sn S 5 t.
(2) Verificarile tehnice periodice in vederea admiterii functionarii in continuare se
efeclueaza de catre RSVTI pentru:
1) macarale cu sarcina nominala Sn S 1 t ~i macaralele actionate manual;
2) stivuitoare autopropulsate ~i translatoarele stivuitoare ac\ionate manual;
3) elevatoare pentru vehicule actionate manual;
4) platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati.
(3) Daca rezultatele verificarii tehnice period ice, comparativ cu prevederile documenta\iei
tehnice a ma~inii de ridicat ~i ale prezentei prescrip\ii tehnice, au corespuns, se intocme~te
un proces-verbal de verificare tehnica, conform modelelor din anexele 2 ~i 4, prin care se
acorda autorizarea func\ionarii, stabilindu-se ~i data (ziua, luna ~i anul) urmatoarei verificari
tehnice period ice, care este de maxim 2 ani. Data urmatoarei verificari tehnice periodice se
stabile~te in functie de complexitatea, locul de instalare, conditiile de mediu ~i regimul de
functionare, vechimea in serviciu ~i starea tehnica ale ma~inii de ridicat.
(4) Daca rezultatele verificarii tehnice sunt necorespunzatoare, neconformitatile se
consemneaza in procesul-verbal de verificare tehnica ~i nu se acorda autorizarea/admiterea
functionarii in continuare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
(5) Procesul-verbal de verificare tehnicll se ata~eazll la cartea ma~inii de ridicat-partea de
exploatare, respectiv in evidenta detinlltorului/utilizatorului.
Art. 47 Este interzisa utilizarea/exploatarea, mentinerea in funqiune a ma~inii de ridicat cu
termenul de valabilitate al autorizarii/admiterii funqionarii depa~it.
SECf/UNEA a 2-a
Verificarea tehnica periodicii
Art. 48 (1) Verificarea tehnica periodica se efectueaza de catre inspectorul de specialitate
din cadrullSCIR sau RSVTI, dupa caz.
(2) La verificarile tehnice efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR trebuie
sa participe persoanele mention ate la art. 20.
Art. 49 inaintea inceperii verificarii tehnice se verificll dacll sunt indeplinite cerintele de la
art. 16.
Art. 50 La verificarea tehnica periodica ma~ina de ridicat este supusa la verificarile ~i
incercarile de la art. 17. Tncercarea statica se efectueza cu sarcina nominala marita cu 10 %.
Art. 51 (1) Daca rezultatele verificarii tehnice periodice, comparativ cu prevederile
documentatiei tehnice a ma~inii de ridicat ~i ale prezentei prescriptii tehnice, au corespuns,
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupa caz, intocmesc un procesverbal
de verificare tehnica prin care se acorda autorizarea functionarii in continuare,
stabilindu-se data (ziua, luna ~i anul) efectuarii urmatoarei verificari tehnice periodice, care
este de maxim 2 ani.
(2) Daca verificarea tehnica periodica se efectueazll de catre RSVTI, acesta trebuie sll
transmitilia ISCIR, in termen de 15 zile, 0 copie dupa procesul-verbal de verificare tehnica in
vederea admiterii functionarii ma~inii de ridicat.
(3) Procesele-verbale de verificare tehnica intocmite de catre inspectorul de specialitate
din cadrullSCIR sau RSVTI sunt conform modelelor din anexele 2 ~i 4.
(4) Data urmatoarei verificari tehnice period ice se stabile~te in functie de complexitatea,
locul de instalare, conditiile de mediu ~i regimul de funqionare, vechimea in serviciu ~i starea
tehnica ale ma~inii de ridicat.
29
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
Art. 52 (1) Nu se acorda autorizarea funqionani in continuare cu conditia inlaturani
ulterioare a unor deficiente care afecteaza siguranta in functionare a ma~inii de ridicat.
(2) Daca neacordarea autorizarii funqionarii este cauzata de 0 deficienta care afecteaza
stabilitatea ma~inii de ridicat, pe langa oprirea din functionare, detinatorul/utilizatorul trebuie
sa ia masurile necesare pentru evitarea tuturor pericolelor ce decurg din aceasta lipsa de
stabilitate a ma~inii de ridicat.
Art. 53 Daca la verificarile tehnice periodice se constata defeqiuni vizibile care reduc
siguranta in funqionare a ma~inii de ridicat, in functie de natura, marimea, tipul defectului,
vechimea in serviciu a ma~inii de ridicat sau conditiile de exploatare a acesteia, inspectorul
de specialitate din cadrul ISCIR poate dispune efectuarea de examinari/investigatii cu
caracter tehnic, in vederea evaluarii tehnice a ma~inii de ridicat ~i stabilirii conditiilor in care
poate functiona ma~ina de ridicat in conditii de siguranta.
Art. 54 (1) Neconformitatile mentionate in procesul-verbal de verificare tehnica trebuie sa
fie inlaturate in termenele stabilite.
(2) Neindeplinirea dispozitiilor date prin procesul-verbal de verificare tehnica atrage dupa
sine retragerea autorizarii/admiterii funqionarii.
Art.55 Cu ocazia verificarii tehnice periodice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
verifica daca registrul de supraveghere este completat corect ~i tinut la zi ~i daca intretinerea
~i revizia ma~inii de ridicat se efectueaza planificat, in conditii corespunzatoare, de catre
persoane juridice autorizate ~i se asigura functionarea acesteia in conditii de siguranta.
SECf/UNEA a 3-a
Verificarea tehnici la repunerea in functiune
Art. 56 Ma~inile de ridicat care detin autorizarea functionarii sunt supuse unor verifican
tehnice pentru repunerea in funqiune, inainte de termenul stabilit pentru verificarea tehnica
periodica, in urmatoarele cazuri:
a) daca ma~ina de ridicat se monteaza pe un alt amplasament fix;
b) daca se aduc modificari ale configuratiei la ma~ina de ridicat cum ar fi: modificarea
lungimii bratului, modificarea inaltimii tumului ~i altele, conform instructiunilor din
documentatia tehnica data de producator sau instruqiunilor din documentatia tehnica de
montare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
c) daca se atai;ieaza mai;iinii de ridicat alte dispozitive de prindere specifice, conform
instruqiunilor din documentatia tehnica data de producator;
d) daca mai;iina de ridicat a suferit modificari fata de documentatia tehnica data de
producator i;ii/sau documentatia tehnica de montare, ulterior unei aqiuni de reparare, dar
care nu au dus la modificarea performantelor initiale, a scopului sau a tipului acesteia.
Art. 57 Verificarea tehnica pentru repunerea in functiune a mai;iinii de ridicat, se
efectueaza, dupa caz, de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de RSVTI al
detinatorului/utilizatorului cu imputernicire scrisa din partea ISCIR, cu respectarea
prevederilor de la art. 48 pana la art. 55.
Art. 58 Pentru repunerea in funqiune in vederea obtinerii autorizarii funqionarii mai;iinilor
de ridicat mentionate la art. 11 alin. (1), detinatorul/utilizatorul trebuie sa solicite, in scris, la
ISCI R efectuarea verificarilor tehnice.
CAPITOLUL VI
TNTRETINEREA, REVIZIA ~I REPARAREA MA~INILOR DE RIDICAT
SECf/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 59 (1) Pentru utilizarealexploatarea in conditii de siguranta a mai;iinilor de ridicat, care
fac obiectul prevederilor prezentei prescriptii tehnice, pe intreaga durata de viata fizica a
acestora este necesara efectuarea unor lucrari de prevenire i;ii de inlaturare a uzurilor i;ii
defeqiunilor tehnice in scopul mentinerii performantelor initiale prevazute de producator
asigurandu-se functionarea conform documentatiei tehnice i;ii prevederilor prezentei
prescriptii tehnice.
(2) Cerintele tehnice prevazute in prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii
referitoare la intretinerea, revizia i;ii repararea mai;iinilor de ridicat.
Art. 60 (1) Tntretinerea, revizia i;ii repararea mai;iinilor de ridicat se face cu respectarea
prevederilor prezentei prescriptii tehnice i;ii a celorlalte acte normative aplicabile.
(2) Tntretinerea, revizia i;ii repararea mai;iinilor de ridicat mai;iinilor de ridicat se efectueaza
de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de catre
31
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele
juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in
registrullSCIR al persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR
a persoanelor juridice care efec!ueaza intretinerea ~i revizia ~i/sau repararea ma~inilor de
ridicat precum ~i conditiile de inregistrare in registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate
sunt stabilite in prescriptia tehnica aplicabila.
(3) Autorizarea pentru lucrari de reparare nu este necesara atunci cand acestea se
efec!ueaza de catre producatorul ma~inii de ridicat.
(4) Obligatiile ~i responsabilitatile persoanelor juridice care efec!ueaza intretinerea ~i
revizia ~i/sau repararea ma~inilor de ridicat sunt prevazute la capitolul XII.
(5) Toate constatarile referitoare la repararea ma~inilor de ridicat trebuie sa fie
consemnate de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI intr-un procesverbal
de verificare tehnica.
Art. 61 (1) Persoana juridica care realizeaza intretinerea ~i revizia ~i/sau repararea
raspunde de calitatea lucrarilor efec!uate conform instruqiunilor elaborate de producatorul
ma~inii de ridicat, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice ~i ale legislatiei
aplicabile.
(2) Pentru lucrarile de reparare producatorul sau persoana juridica autorizata trebuie sa
emita 0 declaratie conform modelului din anexa 1.
SECf/UNEA a 2-a
lntretinerea !ji revizia
Art. 62 Efec!uarea lucrarilor de intretinere ~i revizie se consemneaza de catre RSL al
persoanei juridice autorizate in registrul de evidenta a lucrarilor de intretinere ~i revizie, al
carui model este prevazut in anexa 6 ~i de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului in
registrul de supraveghere al ma~inii de ridicat, al carui model este prevazut in anexa 3.
Art. 63 (1) Tntretinerea ~i revizia se executa, planificat, conform instruqiunilor date de
producator in documentatia tehnica a ma~inii de ridicat sau in documentatia tehnica de
verificari ~i incercari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari, in scopul asigurarii
mentinerii ma~inii de ridicat in parametrii de funqionare in conditii de siguranta, conform
prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/S.IX.2010
PT R 1-2010
(2) intretinerea cuprinde eel putin urmatoarele operatiuni:
a} curatarea ma~inii de ridicat;
b} verificarea starii de uzura a lagarelor ~i a bunei funqionari a sistemului de ungere;
c} ungerea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere;
d} verificarea uzurii cablurilor sau lanturilor de traqiune ~i a fixarii aeestora;
e} verificarea functionarii componentelor de securitate ~i reglarea acestora;
f} verificarea functionarii mecanismelor ma~inii de ridicat;
g} verificarea elementelor de prindere sau de manipulare a sarcinii;
h} strAngerea ~i verificarea elementelor de imbinare ~i a articulatiilor;
i} verificarea fixarii tampoanelor ~i a opritoarelor;
j} verificarea funqionarii sistemului electric de forta, de comanda, de iluminare ~i
semnalizare;
k} verificarea rezistentei de izolatie ~i a rezistentei prizei de legare la pamant a
echipamentelor electrice;
I} verificarea conexiunilor la aparate ~i clemelor din dulapurile electriee ~i din cutiile de
conexiuni;
m} verificarea starii cailor de rulare ~i a rotilor de rulare;
n} verificarea functionarii ~i etan~eitatii circuitelor hidrauliee ~i pneumatice;
(3) Prin revizie se asigura reglarea sau inlocuirea pieselor, aparatelor sau modulelor
inglobate in ma~ina de ridicat in scopul asigurarii mentinerii ma~inii de ridicat in parametrii de
funqionare in conditii de siguranta conform prevederilor prezentei prescriptii tehniee.
SECTIUNEA a 3-a
Repararea
Art. 64 (1) Repararea se executa conform instruqiunilor date de producator in
documentatia tehnica a ma~inii de ridicat, conform instructiunilor din documentatia tehnica de
verificari ~i ineercari tehniee in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic,
conform documentatiei tehnice de reparare preliminara, dupa caz ~i ori de cate ori se
constata 0 defeqiune.
(2) Prin reparare se asigura inlaturarea neconformitatilor/defectiunilor constatate la 0
ma~ina de ridicat in scopul adueerii aeesteia la performantele initiale prevazute de
producator in documentatia tehnica asigurAndu-se functionarea in conditii de siguranta a
aeesteia conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
33
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
Art. 65 Componentele de uzura se inlocuiesc la intervalele de timp stabilite prin
instruqiunile date de producator in documentatia tehnica a ma~inii de ridicat sau prin
instruqiunile date in documentatia tehnica de verificari ~i incercari tehnice in utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter tehnic, indiferent de starea de uzura din momentul inlocuirii.
Art. 66 Componentele de securitate defecte se inlocuiesc cu altele noi de aceea~i tipodimensiune,
cu prezentarea declaratiei de conformitate a producatorului acestora.
Art, 67 (1) Repararea ma~inilor de ridicat se face pe baza unei documentatii tehnice
preliminare de reparare avizata de catre RADTP.
(2) Conditiile privind atestarea persoanelor fizice care efectueaza avizarea documentatiilor
tehnice preliminare de reparare a ma~inilor de ridicat sunt prevazute in legislatia in vigoare.
(3) Obligatiile ~i responsabilitatile persoanelor fizice care efectueaza avizarea
documentatiilor tehnice preliminare de reparare a ma~inilor de ridicat sunt prevazute la
capitolul XII.
(4) La repararea ma~inii de ridicat se au in vedere cerintele reglementarilor tehnice
aplicabile acesteia.
NOTA: Tn cazul in care pe parcursul lucrarilor de reparare apar modificari fata de
documentatia tehnica preliminara de reparare acceptata de ISCIR, aceste modificari se
avizeaza de RADTP ~i se transmit la ISCIR pentru acceptare.
Art, 68 Lucrarile de reparare care se verifica de catre inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR, cu participarea RSVTI al detinatorului/utilizatorului ~i a RSL al persoanei juridice
autorizate pentru lucrari de reparare, sunt urmatoarele:
a) inlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau remedierea imbinarilor
sud ate ale elementelor de rezistenta;
b) transformarea de principiu a modului de actionare a ma~inilor de ridicat ca de exemplu
de la actionare electrica la aqionare hidraulica ~i altele asemanatoare;
c) inlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lantul cinematic cu alte
tipodimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala;
d) modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice sau pneumatice de actionare;
e) inlocuirea totala a instalatiei electrice, hidraulice sau pneumatice;
f) inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale ma~inii de ridicat cu alte
tipodimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/S.IX.2010
PT R 1-2010
g) inlocuirea cu alte tipodimensiuni sau modificarea constructiva a caruciorului macaralei.
Art. 69 (1) Documentatia tehnica preliminara de reparare a ma~inii de ridicat trebuie sa
contina cel putin urmatoarele:
a) desenul de ansamblu (unde este cazul);
b) breviarul de calcul de rezistenta al elementelor portante;
c) documentatiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente ma~inii de
ridicat ce urmeaza sa se inlocuiasca, dupa caz;
d) planul de verificari ~i incercari care se efectueaza pe parcursullucrarilor de reparare;
e) conditiile tehnice de incercari pentru atestarea parametrilor (unde este cazul).
(2) Tn cazul in care pe parcursul efectuarii lucrarilor de reparare apar ~i alte neconformitati
care nu au fost tratate in documentatia tehnica preliminara de reparare, aceasta se
completeaza cu partea aferenta tratarii acestor neconformitati.
(3) Rezultatele verificarii tehnice dupa reparare, precum ~i data (ziua, luna ~i anul)
urmatoarei verificari tehnice periodice se consemneaza intr-un proces-verbal de verificare
tehnica, conform modelului din anexa 2. Procesul-verbal de verificare tehnica se ata~eaza la
cartea ma~inii de ridicat.
(4) Lucrarile de reparare, planificate sau neplanificate, altele decat cele mentionate la art.
68 efectuate ma~inilor de ridicat, tara modificarea performantelor initiale prevazute de
producator in documentatia tehnica, scopului sau tipului acestora se verifica de catre RSVTI
al detinatorului/utilizatorului impreuna cu RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrari
de reparare. Rezultatele verificarii tehnice dupa lucrarile de reparare, se consemneaza intrun
proces-verbal de verificare tehnica intocmit de catre RSVTI, conform modelului din anexa
4, iar data urmatoarei verificari este cea stabilita la ultima verificare tehnica periodica,
efectuata de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. Procesul-verbal de verificare
tehnica se ata~eaza la cartea ma~inii de ridicat.
Art. 70 Daca prin lucrarile de reparare efectuate s-au modificat performantele initiale ale
ma~inii de ridicat, scopul sau tipul acesteia, se aplica prevederile prezentei prescriptii
tehnice, de la art. 30 la art. 32.
35
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010
PT R 1-2010
SECf/UNEA a 4-a
Etapele lucrarilor de reparare
Art, 71 (1) Tnaintea inceperii lucrarilor de reparare inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR sau RSVTI, dupa caz, intocme~te procesul-verbal de constatare in vederea
introducerii in reparare.
(2) Se interzice inceperea lucrarilor de reparare fara procesul-verbal de constatare.
Art. 72 Acceptarea lucrarilor de reparare:
a) inaintea inceperii lucrarilor de reparare, unitatea reparatoare, intocme~te un memoriu
tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare, care cuprinde documentatia tehnica preliminara
de reparare, lucrarile de reparare ce urmeaza a se efectua ~i conditiile tehnice de executie
ale acestora, precum ~i programul de examinari, verificari ~i incercari ce urmeaza a se
efectua pe parcursul ~i la finalul lucrarilor de reparare, daca este cazul;
b) memoriul tehnic, vizat de detinator/utilizator, trebuie sa fie inaintat la ISCIR in cazurile
in care reparatiile sunt cele mentionate la art. 68, in vederea acceptarii inceperii lucrarilor de
reparare;
c) ISCIR analizeaza documentele inaintate de persoana juridica reparatoare ~i
intocme~te procesul-verbal de acceptare. Se interzice inceperea lucrarilor de reparare, in
cazurile in care reparatiile sunt cele mentionate la art. 68, fara procesul-verbal de acceptare
al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a inceperii lucrarilor de reparare, ISCIR poate
solicita ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta
inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Unitatea reparatoare este obligata sa solicite
participarea inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la operatiile, examinarile, verificarile
sau incercarile respective.
Art. 73 Pe parcursul reparatiei se efectueaza verificari daca acestea sunt prevazute in
solicitarea ISCIR ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in
prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Reparatorul prezinta inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective (certificate de inspectie
material, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea ~i cu valabilitatea
autorizatiilor, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de control ~i altele asemenea);
verificarile se finalizeaza cu incheierea unui proces-verbal de catre inspectorul de specialitate
din cadrullSCIR.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/S.IX.2010
PT R 1-2010
Art.74 Dupa finalizarea lucrarilor de reparare se efectueaza unnatoarele verificari:
a) verificarea documentatiei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR in raza careia
se afia mal;>ina de ridicat, cu cel putin 15 zile inaintea datei prop use pentru efectuarea
verificarii tehnice; documentatia tehnica de reparare cuprinde cel putin:
1) memoriu tehnic de reparare;
2) documentatiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente mal;>inii de
ridicat care au fost inlocuite;
3) documente privind efectuarea pe parcursul lucranlor de reparare l;>i in final a
verificarii lucrarilor executate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice l;>i ale
documentatiei tehnice preliminare de reparare;
4) documente privind calitatea imbinarilor sudate (certificate de inspectie material,
tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea l;>i cu valabilitatea
autorizatiilor), unde este cazul;
5) documentele cuprinzAnd rezultatele examinarilor, verificarilor l;>i incercarilor
nedistructive/distructive efectuate de catre persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR
confonn prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile;
6) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa
se specifice ca instalatia poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii
in continuare;
7) declaratia pentru lucrarile de reparare efectuate, intocmita conform modelului din
anexa 1;
b) verificarile l;>i incercarile mentionate la art. 17, cu respectarea prevederilor de la art. 48
pan a la art. 55.
Art. 75 (1) Verificarile tehnice dupa reparare a mal;>inii de ridicat se efectueaza in
confonnitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
(2) in procesul-verbal incheiat cu ocazia verificarilor tehnice efectuate dupa reparare in
vederea repunerii in functiune se consemneaza parametrii de functionare l;>i data efectuarii
unnatoarei verificari tehnice periodice (ziua, luna l;>i anul), cu respectarea prevederilor
prezentei prescriptii tehnice.
Art. 76 Lucrarile de reparare efectuate se consemneaza de catre RSL al persoanei juridice
autorizate in registrul de evidenta al lucrarilor de reparare, al carui model este prevazut in
37

Click pentru continuare