PRESCRIPTIE TEHNICĂ : VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A ELEMENTELOR DE TRANSMITERE A MISCĂRII, A ELEMENTELOR/DISPOZITIVELOR DE LEGARE/PRINDERE SI A ELEMENTELOR DE TRACTIUNE A SARCINII UTILIZATE LA INSTALATII DE RIDICAT: CABLURI, CÂRLIGE, LANTURI, BENZI TEXTILE, FUNII SI ALTELE ASEMENEA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010

ANEXA Nr. 3 PT R 3-2010

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

InspecTia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune si InstalaTiilor de Ridicat

– ISCIR –

Indicativ: PT R 3-2010 EdiTia 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 139

PT R 3-2010

CAPITOLUL I

GENERALITĂtI

SECTIUNEA 1

Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripTie tehnică stabileste cerinTele tehnice minime obligatorii pe

care trebuie să le satisfacă elementele de transmitere a miscării, elementele/dispozitivele de

legare/prindere si elementele de tracTiune a sarcinii utilizate la instalaTii de ridicat pentru a fi

permisă utilizarea acestora.

(2) Prevederile prezentei prescripTii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte

dispoziTii specifice (cu acelasi obiectiv) în legislaTia comunitară de armonizare.

Art. 2 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI al deTinătorului/utilizatorului

instalaTiei de ridicat, efectuează verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a

miscării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de tracTiune a

sarcinii utilizate la instalaTiile de ridicat menTionate la art. 3, cu ocazia efectuării verificării

tehnice periodice a acestora.

SECJIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

Art. 3 Prevederile prezentei prescripTii tehnice se aplică elementelor de transmitere a

miscării, elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si elementelor de tracTiune a sarcinii

utilizate la următoarele instalaTii de ridicat:

 1. a) masini de ridicat;
 2. b) ascensoare;
 3. c) trape de scenă, trape de decoruri si instalaTii de cortine pentru incendiu din sălile de

spectacol;

 1. d) scări rulante si trotuare rulante;
 2. e) echipamente pentru agrement.

Art. 4 Nu fac obiectul prevederilor prezentei prescripTii tehnice elementele de transmitere

a miscării, elementele/dispozitivele de legare/prindere si elementele de tracTiune a sarcinii

utilizate la următoarele instalaTii de ridicat:

3

140 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010

PT R 3-2010

 1. a) instalaTii de transport pe cablu pentru persoane: telecabine, telegondole, telescaune,

teleschiuri si telesănii;

 1. b) teleferice pentru materiale;
 2. c) instalaTii de transport pe plan înclinat pentru persoane;
 3. d) instalaTii de transport pe plan înclinat pentru materiale.

Art. 5 În funcTie de scopul pentru care sunt utilizate, elementele si dispozitivele se

clasifică astfel:

 1. a) elemente pentru transmiterea miscării la părTile mobile ale instalaTiilor de ridicat:

cabluri de tracTiune, lanTuri si altele asemenea;

 1. b) elemente pentru legarea si ridicarea sarcinii: cabluri, lanTuri, funii, benzi si altele

asemenea;

 1. c) elemente si dispozitive pentru prinderea si ridicarea sarcinii: graifere, electromagneTi,

clesti, furci, dispozitive vacuumatice, cadre, traverse si altele asemenea;

 1. d) elemente pentru tractarea sarcinii: cabluri, lanTuri si altele asemenea, utilizate la

tirfoare, cabestane si altele asemenea.

SECJIUNEA a 3-a

ReferinTe normative

Art. 6 Prezenta prescripTie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

 1. a) Legea nr. 64/2008, privind funcTionarea în condiTii de siguranTă a instalaTiilor sub

presiune, instalaTiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările si

completările ulterioare;

 1. b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;

 1. c) Legea nr. 319/2006 a securităTii si sănătăTii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;

 1. d) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea OrdonanTa Guvernului nr. 39/1998 privind

activitatea de standardizare naTională, cu modificările si completările ulterioare, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;

 1. e) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si funcTionarea InspecTiei de

Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si InstalaTiilor de Ridicat,

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 141

PT R 3-2010

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu

modificările si completările ulterioare;

 1. f) Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiTiile introducerii pe piaTă a masinilor,

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 septembrie 20008;

 1. g) Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului

în scopul eliminării unor dispoziTii privind obligativitatea aplicării standardelor si actualizării

referirilor la standarde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22

decembrie 2004;

 1. h) Ordinul Inspectorului de Stat ܇ef al InspecTiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si InstalaTiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea

Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea

tehnică în utilizare a instalaTiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;

 1. i) Ordinul Inspectorului de Stat ܇ef al InspecTiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si InstalaTiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la

instalaTiile si echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranTă în funcTionare

conform prescripTiilor tehnice, ColecTia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;

 1. j) Ordinul Inspectorului de Stat ܇ef al InspecTiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si InstalaTiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea

Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECJIUNEA a 4-a

Termeni, definiTii si abrevieri

Art. 7 (1) În sensul prezentei prescripTii tehnice, termenii si expresiile de mai jos au

următoarele semnificaTii:

 1. a) accident – eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe funcTionarea normală a unei

instalaTii de ridicat, provocând avarii si/sau afectând viaTa sau sănătatea oamenilor sau

mediul.

 1. b) bandă textilă – fâsie textilă cu care se înfăsoară sau se leagă o sarcină în scopul

ridicării acesteia.

5

142 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010

PT R 3-2010

 1. c) cablu de oTel – organ flexibil alcătuit din mai multe sârme sau mai multe toroane,

înfăsurate elicoidal în jurul unei inimi centrale, în unul sau mai multe straturi, în scopul legării,

suspendării, ridicării sau tractării sarcinilor sau părTilor mobile ale instalaTiilor de ridicat.

 1. d) cârlig – piesă din metal cu un capăt îndoit de care se atârnă sau se prinde o sarcină.
 2. e) deTinător – persoană fizică sau juridică ce deTine cu orice titlu elemente/dispozitive de

legare, prindere si tracTiune a sarcinii în utilizare.

 1. f) eclisă – piesă plată care serveste la îmbinarea a două piese alăturate prin suruburi,

nituri sau bolTuri.

 1. g) elemente de legare si prindere a sarcinii – componente nefixate la instalaTia de

ridicat si care se află între instalaTie si sarcină sau pe sarcină în scopul prinderii acesteia.

 1. h) funie – fir lung si gros confecTionat din mai multe fibre vegetale sau din fire animale,

precum si din fibre sintetice, răsucite una în jurul alteia si utilizat la suspendarea sarcinii.

 1. i) inima cablului – partea centrală a unui cablu în jurul căreia se înfăsoară sârmele sau

toroanele componente ale cablului. Inima cablului poate fi metalică, din fire sintetice,

vegetale, minerale etc.

 1. j) inspector de specialitate din cadrul ISCIR – persoană fizică angajată în cadrul

ISCIR, care efectuează verificări tehnice si alte sarcini specifice conform prevederilor

prezentei prescripTii tehnice.

 1. k) lanT – ansamblu format din mai multe zale sau eclise si bolTuri, cuplat cu accesorii

inferioare sau superioare, utilizat la suspendarea sarcinii sau transmiterea miscării.

 1. l) operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică a instalaTiilor –

persoană fizică autorizată de ISCIR pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalaTiilor

de ridicat care se supun prevederilor prescripTiilor tehnice.

 1. m) prescripTie tehnică – norma tehnică elaborată de ISCIR si aprobată prin ordin al

ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conTine, pentru

domenii clar definite, condiTii si cerinTe tehnice referitoare la instalaTii/echipamente si la

activităTi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea 64/2008, ce se realizează în

legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaTă, punerii în funcTiune si utilizării

instalaTiilor/echipamentelor respective în condiTii de siguranTă în funcTionare.

 1. n) producător – persoană fizică sau juridică responsabilă pentru proiectarea si/sau

realizarea elementelor de transmitere a miscării, elementelor/dispozitivelor de legare/prindere

si elementelor de tracTiune a sarcinii utilizate la instalaTii de ridicat, în scopul introducerii pe

piaTă si/sau al punerii în funcTiune în numele său, precum si orice persoană fizică sau

juridică, care construieste, montează, instalează, ambalează sau etichetează elemente de

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 143

PT R 3-2010

transmitere a miscării, elemente/dispozitive de legare/prindere si elemente de tracTiune a

sarcinii utilizate la instalaTii de ridicat în vederea introducerii pe piaTă si/sau punerii în

funcTiune sub nume propriu.

 1. o) sarcina nominală – sarcina maximă pentru care au fost proiectate si construite

cablurile, lanTurile, funiile, benzile, cârligele si elementele/dispozitivele de prindere si tracTiune

a sarcinii.

 1. p) toron – mănunchi din fire subTiri, răsucite împreună în acelasi sens, din care se fabrică

funii, cabluri etc.

 1. q) utilizator – persoană fizică sau juridică ce are în folosinTă elemente de transmitere a

miscării, elemente/dispozitive de legare/prindere si/sau elemente de tracTiune a sarcinii.

 1. r) verificare tehnică – totalitatea examinărilor si/sau încercărilor ce se realizează, în

baza documentaTiei tehnice aplicabile unui produs si prevederilor prescripTiilor tehnice, în

scopul evaluării măsurii în care produsul satisface cerinTele de funcTionare în condiTii de

siguranTă.

 1. s) za – fiecare dintre ochiurile unui lanT.

(2) În conTinutul prezentei prescripTii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:

 1. a) ISCIR – InspecTia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si

InstalaTiilor de Ridicat;

 1. b) RSVTI – Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică a instalaTiilor.

CAPITOLUL II

VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A CABLURILOR ùI LANtURILOR PENTRU

TRANSMITEREA MIùCĂRII

SECJIUNEA 1

Prevederi comune

Art. 8 În timpul exploatării, cablurile si lanTurile pentru transmiterea miscării se verifică

conform prevederilor tabelului 1 din anexa 1.

Art. 9 Înainte de verificare, cablurile si lanTurile se curăTă prin spălare cu petrol, astfel ca

eventualele defecte să poată fi observate usor.

Art. 10 ObservaTiile rezultate în urma verificării se consemnează, după caz, în:

7

144 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010

PT R 3-2010

 1. a) registrul de supraveghere a instalaTiei de ridicat: în cazurile 1 si 2a) din tabelul 1,

anexa 1;

 1. b) procesul-verbal de verificare tehnică: în cazul 2b) din tabelul 1, anexa 1.

Art. 11 Pentru verificarea gradului de uzură, cablurile si lanTurile se examinează în timp ce

se înfăsoară/desfăsoară cu viteză redusă pe tambur, roată de fricTiune, moletă, roată cu

alveole sau rolă, după caz.

SECJIUNEA a 2-a

Verificarea cablurilor pentru transmiterea miscării

Art. 12 La verificarea cablurilor se urmăreste dacă există următoarele defecte:

 1. a) deteriorări: striviri, ruperi de toroane, aplatizări si altele asemenea sau înnodări;
 2. b) sârme rupte, încrucisate sau fisurate vizibil;
 3. c) uzuri provenite din utilizarea normală, din ruginire, din corodare etc.

Art. 13 (1) Un cablu se scoate din uz conform criteriilor prevăzute în standardele în vigoare

si/sau în documentaTia tehnică de însoTire a instalaTiei de ridicat.

(2) La scoaterea din uz a unui cablu se vor avea în vedere, cel puTin, următoarele criterii:

 1. a) unul din toroane este deteriorat: rupt, strivit si altele asemenea;
 2. b) cablul prezintă deformări, cum ar fi: deformare elicoidală, deformare în colivie,

extrudare a toroanelor si sârmelor, crestere sau diminuare locală a diametrului cablului,

sârmele din stratul exterior, pe o porTiune sau pe întreg cablul, si-au micsorat diametrul cu

sau peste 40% din diametrul iniTial, aplatizare, ochiuri sau bucle strânse, frângeri;

 1. c) numărul sârmelor rupte este egal cu sau mai mare decât cel indicat în tabelul 3

coroborat cu tabelele 4 si 5 din anexa 1;

 1. d) cablul prezintă sârme rupte în dreptul fixărilor de capăt;
 2. e) concentraTia de sârme rupte este limitată la o lungime mai mică decât 6d sau se

situează într-un toron, chiar dacă numărul de sârme rupte este mai mic decât cel indicat în

tabelul 3 coroborat cu tabelele 4 si 5 din anexa 1;

 1. f) creste numărul de sârme rupte până la valorile indicate în tabelul 3 coroborat cu

tabelele 4 si 5 din anexa 1;

 1. g) se diminuează elasticitatea constatată în cadrul examinărilor periodice sau prin

analize specializate;

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 145

PT R 3-2010

 1. h) cablul prezintă coroziune exterioară, interioară sau apar pete de rugină;
 2. i) cablul prezintă deteriorare vizibilă la exterior, produsă prin căldură sau prin fenomen

electric, manifestată prin culori de recoacere;

 1. j) s-a produs iesirea capetelor de sârmă din împletire sau ruperea si desfacerea

matisării pe un sfert din lungimea acesteia;

 1. k) s-a produs iesirea sârmelor din inelele presate, în cazul cablurilor de legare presate,

ruperea sau deformarea acestor inele.

Art. 14 Dacă prin construcTie un cablu nu se încadrează în prevederile tabelului 3 din

anexa 1, numărul de sârme rupte care determină scoaterea acestuia din uz se stabileste

înmulTind numărul de sârme prevăzute în tabelul 3 din anexa 1 pentru cablul de construcTia

cea mai apropiată cu un coeficient de corecTie egal cu raportul dintre numărul de sârme ale

cablului care trebuie încadrat si cele ale cablului de referinTă.

Art. 15 Cablurile instalaTiilor de ridicat pentru persoane, precum si cele pentru manipularea

metalelor topite sau incandescente, substanTelor toxice, explozive, inflamabile sau acide se

scot din uz atunci când numărul sârmelor rupte este egal cu sau mai mare decât jumătate din

cel indicat în tabelul 3 din anexa 1 pentru cablul respectiv.

Art. 16 SecTiunea utilă a cablului aflat în utilizare se determină scăzând secTiunea însumată

a sârmelor rupte sau corodate din secTiunea totală a sârmelor cablului nou. Pentru o

determinare corespunzătoare a sârmelor defecte este indicată folosirea metodelor de

examinare nedistructivă.

Art. 17 Numărul de sârme rupte se stabileste pe porTiunea cea mai uzată a cablului. Dacă

sarcina se suspendă pe două cabluri separate, atunci fiecare cablu se înlocuieste în funcTie

de starea sa.

Art. 18 La ascensoare, atunci când cabina sau contragreutatea se suspendă pe două sau

mai multe cabluri separate, în cazul uzurii unui singur cablu trebuie să fie înlocuite în acelasi

timp si celelalte cabluri.

Art. 19 Utilizarea cablurilor este permisă numai dacă fixarea capetelor acestora

corespunde prevederilor standardelor în vigoare si/sau indicaTiilor din documentaTia tehnică a

9

146 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010

PT R 3-2010

instalaTiei de ridicat.

Art. 20 După montarea unui cablu nou, este necesar să se execute mai întâi unele miscări

cu o sarcină redusă cu 10% din sarcina nominală, după care sarcina se măreste treptat până

la sarcina maximă de utilizare, prin aceasta realizându-se asezarea corectă a construcTiei

cablului si prelungirea duratei fizice de viaTă a acestuia.

SECJIUNEA a 3-a

Verificarea lanTurilor pentru transmiterea miscării

Art. 21 La verificarea lanTurilor se urmăreste dacă există următoarele defecte:

 1. a) deteriorări: îndoiri, turtiri, lovituri, fisuri si altele asemenea;
 2. b) alungiri;
 3. c) uzuri provenite din utilizarea normală, din ruginire, din corodare etc.

Art. 22 (1) Un lanT cu zale se scoate din funcTiune conform criteriilor prevăzute în

standardele în vigoare si/sau în documentaTia tehnică de însoTire a instalaTiei de ridicat.

(2) La scoaterea din funcTiune a unui lanT cu zale se vor avea în vedere, cel puTin,

următoarele criterii:

 1. a) zalele sunt îndoite, turtite, alungite sau fisurate;
 2. b) lanTul s-a alungit mai mult de 5% din lungimea sa iniTială sau cu o valoare mai mare

decât cea indicată de producător în documentaTia tehnică de însoTire;

 1. c) uzura, chiar a unei singure zale, în sensul micsorării diametrului, este egală cu sau

depăseste 20% din diametrul iniTial.

Art. 23 (1) Un lanT cu eclise si bolTuri se scoate din funcTiune conform criteriilor prevăzute în

standardele în vigoare si/sau în documentaTia tehnică de însoTire a instalaTiei de ridicat.

(2) La scoaterea din funcTiune a unui lanT cu eclise si bolTuri se vor avea în vedere, cel

puTin, următoarele criterii:

 1. a) eclisele prezintă îndoiri, lovituri sau fisuri;
 2. b) s-a rupt una din eclise;
 3. c) diametrul bolTurilor este cu sau peste 20% mai mic decât diametrul iniTial.

Art. 24 Alungirile si uzura lanTurilor se vor determina pe porTiunea cea mai solicitată.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 147

PT R 3-2010

CAPITOLUL III

VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A CÂRLIGELOR

Art. 25 În timpul exploatării, cârligele se verifică conform prevederilor tabelului 1 din

anexa 1.

Art. 26 ObservaTiile rezultate în urma verificării se consemnează, după caz, în:

 1. a) registrul de supraveghere a instalaTiei de ridicat: în cazurile 1 si 2a) din tabelul 1,

anexa 1;

 1. b) procesul-verbal de verificare tehnică: în cazul 2b) din tabelul 1, anexa 1.

Art. 27 La verificarea cârligelor se urmăreste dacă există următoarele defecte:

 1. a) deteriorări: aplatizări, îndoiri, lovituri, fisuri si altele asemenea;
 2. b) uzuri provenite din utilizarea normală, din corodare, etc.

Art. 28 Un cârlig se scoate din funcTiune conform criteriilor prevăzute în standardele în

vigoare si/sau în documentaTia tehnică a instalaTiei de ridicat.

Art. 29 Deteriorările si uzura cârligelor se determină pe porTiunea cea mai solicitată.

CAPITOLUL IV

VERIFICAREA ÎN UTILIZARE A ELEMENTELOR DE LEGARE ùI PRINDERE A SARCINII:

CABLURI, LANtURI, FUNII ùI BENZI

Art. 30 În timpul exploatării, elementele de legare si prindere a sarcinii: cabluri, lanTuri, funii

si benzi se verifică conform prevederilor menTionate în tabelul 2 din anexa 1.

Art. 31 ObservaTiile rezultate în urma verificării se consemnează într-un registru de

supraveghere a elementelor de legare si prindere a sarcinii întocmit de către RSVTI al

deTinătorului/utilizatorului instalaTiei de ridicat.

Art. 32 (1) Înainte de verificare, cablurile si lanTurile se curăTă prin spălare cu petrol, astfel

ca eventualele defecte să poată fi observate usor.

11