ORDIN Nr. 638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale 2

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Nr. 638 din 12 mai 2005
MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
Nr. 420 din 11 mai 2005
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 30 mai 2005

Descarca PDF cu ordin comun 638-420 din 2005 partea 2

Continuare:

Pentru obiectivele izolate, cum sunt: şantierele, balastierele, sondele şi depozitele de petrol,
alte obiective potenţial poluatoare – iazuri de decantare, depozite de deşeuri, se vor întocmi
planuri de apărare după modelul de mai sus, adaptat la specificul lor, şi se vor transmite la
comitetul local pentru situaţii de urgenţă pe raza căruia se află obiectivul.
ART.3
Pentru localităţile situate în aval de baraje, planul de apărare împotriva inundaţiilor va
conţine elemente strict necesare extrase din Planul de avertizare-alarmare al barajului: timpul
minim de propagare a undei de rupere până la localitate, limita maximă a undei de rupere –
obiective cuprinse în zona inundabilă, înălţimea maximă a lamei de apă, căi de evacuare şi
zone de evacuare în caz de accident la baraj.
ART.4
Planurile de apărare ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă se verifică de către
Sistemele de Gospodărire a Apelor, se avizează de către Grupurile de suport tehnic pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din cadrul Comitetelor judeţene
pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de preşedintele Comitetului judeţean.
ANEXA lb)
la regulament
CONŢINUTUL PLANULUI
de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi
poluărilor accidentale al sistemului hidrotehnic
ART.I
Planurile de apărare se întocmesc de către Sistemele de Gospodărire a Apelor din cadrul
Administraţiei Naţionale „Apele Române”, sistemele hidroenergetice din cadrul Societăţii
Comerciale „Hidroelectrica” – S.A., sistemele hidroameliorative din cadrul Administraţiei
Naţionale a îmbunătăţirilor Funciare şi de către alte sisteme organizate pe construcţii
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi vor avea următorul conţinut-cadru
adaptat la condiţiile specifice:
1. componenţa nominală a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă constituit la nivelul
Sistemelor de Gospodărire a Apelor, unităţilor teritoriale ale S.C. „HIDROELECTRICA”
S.A., ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare;
2. tabel-tip cu elementele construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare – împotriva
inundaţiilor cu următorul conţinut:
– denumirea lucrării, localizare hidrografică (bazin hidrografic, curs de apă, cod cadastral);
– caracteristici principale (materialul, lungime, înălţime, lăţime la coronament, volum şi
cota la NNR, cota coronament, volum de atenuare, debite şi niveluri de dimensionare şi de
verificare, debite şi niveluri maxime produse, caracteristicile uvrajelor, Qmax evac.,
probabilităţile de depăşire normate şi reale, anul punerii în funcţiune etc.);
– puncte critice existente pentru fiecare lucrare în parte (localizarea lor): lucrări de
traversare, zone endemice de producere a grifoanelor şi infiltraţiilor, eroziuni de mal care pot
pune în pericol stabilitatea lucrării, zone lipsite de perdele de protecţie sau cu plantaţii tinere,
zone sub cota proiectată etc.;
– permanenţa în caz de inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice – telefon, fax,
radio-telefon, telefoane mobile etc.;
– amplasamentul staţiei hidrometrice locale cu indicarea cotei „O”;
– mărimi caracteristice de apărare locale: CA, CI, CP, Faze de apărare la diguri şi baraje;
– amplasamentul staţiei hidrometrice avertizoare cu indicarea cotei „O” şi/sau a postului
pluviometric avertizor;
– mărimi caracteristice de apărare avertizoare: CA, CI, CP, Faze la diguri, praguri critice de
precipitaţii;
– timpul de propagare a undei de viitură;
– obiective inundabile în cazul avarierii sau distrugerii lucrării;
– tabelul este semnat de şeful Sistemului Hidrotehnic şi aprobat de directorul Sistemului de
Gospodărire a Apelor sau al unităţilor teritoriale a celorlalţi deţinători de lucrări;
3. tabel-tip (întocmit pe verso celui de la pct. 2), cuprinzând măsuri şi mijloace pentru
apărarea împotriva inundaţiilor la lucrările hidrotehnice, ce conţine:
– m. curent;
– măsuri de observare şi intervenţie operativă la depăşirea fiecăreia din mărimile CA, CI,
CP şi Fazelor de apărare la diguri şi baraje;
– formaţii de intervenţie operativă proprii Sistemului Hidrotehnic: pentru intervenţie în caz
de avarie la baraje, pentru intervenţie operativă la diguri. După caz, se va specifica agentul
economic cu care s-a încheiat contract pentru intervenţie operativă;
– reguli de exploatare la ape mari pentru acumulări permanente şi nepermanente (pe scurt);
– responsabilitatea pentru luarea deciziilor în cazuri deosebite;
– o anexă cu descrierea pe scurt a modului de execuţie a lucrărilor provizorii cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor ce se realizează pe timpul apelor mari (diguri iepureşti, lucrări
pentru combaterea infiltraţiilor prin corpul digului, a grifoanelor etc.);
– tabelul este semnat de şeful Sistemului Hidrotehnic şi aprobat de directorul Sistemului de
Gospodărire a Apelor şi al unităţilor teritoriale a celorlalţi deţinători de lucrări;
4. tabel cu materialele şi mijloacele de apărare (necesare/normate, existente şi de
completat), locul de depozitare şi gestionare a acestora;
5. harta sistemului la scara 1:100.000, cu amplasarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu
rol de apărare, a sediilor de exploatare, a dispozitivelor hidrometrice şi meteorologice zonale
şi locale, a zonelor şi traseelor de evacuare în caz de ape mari sau de accidente la construcţiile
hidrotehnice;
6. fluxul informaţional decizional al sistemului;
7. profiluri transversale prin baraje cu niveluri caracteristice de apărare (NNR, faze de
apărare, niveluri de calcul şi de verificare, niveluri maxime produse, cote descărcător de ape
mari, prize, goliri de fund etc.) şi faze de apărare;
8. profiluri longitudinale şi transversale prin diguri cu cote coronament proiectat şi
existent, niveluri corespunzătoare celor 3 faze de apărare, cote teren în incinta şi în exteriorul
incintei, niveluri maxime produse, puncte critice (treceri prin dig, zone endemice de
producere a grifoanelor, a infiltraţiilor, lipsite de perdele de protecţie, eroziuni active de mal),
mire locale cu cota „O” a acestora, anul executării profilurilor şi sistemul de referinţă etc.);
9. graficele dispecer ale acumulărilor;
10. chei limnimetrice pentru descărcătorii de suprafaţă, pentru golirile de fund, la mirele
avertizoare şi locale, grafice de corelaţie între acestea;
11. benzi inundabile pe cursurile de apă din sistem, pentru debite cu asigurări de 10%, 5%,
1 %, sau în lipsa studiilor hidrologice, pentru debite maxime cunoscute (scara 1 :25.000 sau
1:50.000);
12. planurile de apărare ale Sistemelor hidrotehnice de la Dunăre sau de la râurile
interioare cu incinte îndiguite vor conţine şi elemente legate de amenajările pentru desecare
(suprafeţe apărate, caracteristici ale staţiilor de pompare şi canalelor principale de evacuare).
Pentru Dunăre planurile de apărare vor conţine cu prioritate corelaţiile dintre mirele
avertizoare din porturi şi mirele locale de la cantoane;
13. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
14. planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare.
ART.2
Planurile de apărare ale sistemelor hidrotehnice se avizează de către Direcţiile de Ape din
cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi se aprobă de către preşedintele
comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.
Pentru sistemele hidrotehnice de la Dunăre avizarea se va face şi de către Administraţia
Naţională a îmbunătăţirilor Funciare, apoi se transmite comitetului judeţean pentru situaţii de
urgenţă, fiind parte componentă distinctă a planului judeţean de apărare împotriva
inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii
hidrotehnice.
ANEXA 1c)
la regulament
CONŢ~ULPLANULUlnJDEŢEAN
de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la
construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al comitetului judeţean pentru situaţii de
urgenţă
ART.1
Planul de apărare al comitetului judeţean reprezintă o sinteză a planurilor comitetelor şi ale
obiectivelor, a planurilor sistemelor hidrotehnice şi a planurilor de avertizare-alarmare în aval
de baraje.
Planul judeţean corelează elementele tehnice, organizatorice şi informaţionale ale
planurilor locale aprobate de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi va
avea următorul conţinut:
1. ordinul prefectului de constituire a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi a
Grupului de suport tehnic;
2. componenţa nominală a Comitetului judeţean şi a Grupului de suport tehnic, cu
telefoanele (fix şi mobil) de la serviciu şi domiciliu, fax, adresele de e-mail;
3. un scurt memoriu de prezentare ajudeţului, care să cuprindă: localităţile afectate de
inundaţii, atât din revărsări ale cursurilor de apă, cât şi din scurgeri de pe versanţi, precum şi
situaţia apărării acestora cu lucrări corespunzătoare sau nu clasei de importanţă actuală, a
obiectivelor apărate, cuprinse într-un tabel.
Într-un tabel întocmit pe verso celui menţionat mai sus se vor prezenta măsuri de observare
şi intervenţie la fiecare din mărimile caracteristice de apărare şi zonele stabilite pentru
inundare dirijată în situaţii deosebite, pentru apărarea unor localităţi şi obiective, luate la
nivel judeţean.
Caracterizarea fizico-geografică şi regimul hidrometeorologic se vor prezenta foarte pe
scurt menţionându-se zonele despădurite unde se produc violente scurgeri de pe versanţi, cu
afectarea de obiective, zone în care s-au produs ploi cu intensităţi excepţionale, debite istorice
înregistrate pe cursurile de apă din judeţ.
4. schema sinoptică a sistemului informaţional hidrometeorologic şi operativ pentru judeţ,
care va cuprinde: staţiile pluviometrice, hidrometrice, meteorologice şi hidrologice, centrele
meteorologice regionale, Centrul operativ al Direcţiei de Ape, Centrul operativ al Sistemului
de Gospodărire a Apelor, unităţile teritoriale ale S.C. HIDROELECTRICA S.A., ale ANIF,
comitetele locale, cu legăturile între acestea şi Grupul de suport telmic din cadrul Comitetului
judeţean pentru situaţii de urgenţă şi cu Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă.
Schema sinoptică va cuprinde şi legătura cu Comitetul ministerial şi Centrul operativ pentru
situaţii de urgenţă, cu comitetele judeţene învecinate, precum şi, după caz, cu organele de
apărare din ţările vecine;
5. tabelul-tip cuprinzând elementele tehnice de apărare ale comitetelor locale, care va
cuprinde:
– numărul curent;
– comitetul local;
– localizarea hidrografică, curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii
permanente şi nepermanente);
– numere de telefon, fax, de la primării, posturi de poliţie, şcoli;
– amplasament staţie hidrometrică locală;
– mărimi locale de apărare (CA, CI, CP, Faze de apărare la diguri);
– amplasament staţia pluviometrică sau hidrometrică avertizoare (zonală);
– valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitaţii), aferente mărimilor
de atenţie, inundaţii şi de pericol;
– timpul mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la
obiectiv sau timpul de propagare a viiturii de la staţia hidrometrică avertizoare până la
comitetul local;
– obiective aflate în zone de risc la inundaţii;
– construcţiile hidrotelmice cu rol de apărare existente;
– probabilitatea de inundare normată şi reală;
6. tabelul cuprinzând formaţiile de intervenţie constituite la nivel judeţean pentru
sprijinirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
7. tabelul cuprinzând mijloacele de intervenţie disponibile la comitetul judeţean cu
indicarea unităţii care le deţine (adresa, telefonul);
8. tabelul cuprinzând stocul de materiale şi mijloace de apărare existent la nivelul
judeţului, obţinut prin însumarea stocurilor existente la unităţile deţinătoare de construcţii
hidrotehnice cu rol de apărare şi la comitetele locale;
9. benzile inundabile pe cursurile de apă pentru debite cu asigurări de 1 %, sau pentru
debite maxime istorice cunoscute, cu amplasarea 10calităţilor, obiectivelor importante,
construcţiilor hidrotehnice existente, staţiilor hidrometrice, sediilor sistemelor hidrotehnice şi
a cantoanelor de exploatare cu magazii de materiale, zonelor stabilite pentru inundare dirijată
etc. (scara 1:25.000 sau 1:50.000);
10. profilurile longitudinale şi transversale prin diguri şi baraje, care vor conţine: nivelul
coronamentului proiectat şi existent, nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse,
punctele critice (trecerile prin dig, zonele cu grifoane, infiltraţii, zonele lipsite de perdele de
protecţie, zonele cu eroziuni active de mal), cota terenului în incinta şi în exteriorul incintei,
mirele locale cu cota „O” a mirei, nivelurile corespunzătoare celor trei faze de apărare, anul
execuţiei profilurilor şi sistemul de referinţă;
11. harta judeţului (scara 1 :200.000), cu amplasarea comitetelor locale prin numerotarea
lor conform tabelului;
12. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale – secţiunea aferentă judeţului;
13. planul de restricţii şi folosirea apei în perioade deficitare – secţiunea aferentă judeţului.
ART.2
Planul judeţean de apărare cuprinde distinct planurile de avertizare-alarmare a populaţiei, a
obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la
construcţii hidrotehnice (anexa ill. 19), şi planurile de apărare a sistemelor hidroameliorative
de la Dunăre.
ART.3
Planul judeţean de apărare se întocmeşte prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor, se
aprobă din punct de vedere organizatoric de către prefectul judeţului, se verifică de către
Centrul operativ al Comitetului ministerial şi se aprobă de către preşedintele Comitetului
ministerial pentru situaţii de urgenţă.
ANEXA ld)
la regulament
CONŢINUTUL PLANULUI BAZINAL
de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor secetei hidrologice, accidentelor la construcţii
hidrotehnice şi poluărilor accidentale, întocmit de către Direcţiile de Ape din cadrul
Administraţiei Naţionale „Apele Române”
ART.l
Planul de apărare pe bazine hidrografice se constituie prin asamblarea planurilor judeţene
de apărare privind sistemul informaţional şi de exploatare a construcţiilor hidrotehnice în
condiţii de ape mari şi cuprinde:
1. tabelul nominal cuprinzând conducerea Direcţiei de Ape şi membrii Centrului operativ
pentru situaţii de urgenţă, cu adresele şi telefoanele (fix şi mobil) de la domiciliu;
2. tabelul nominal cuprinzând componenţa comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă
şi a Grupurilor de suport tehnic – din bazinul respectiv – mijloacele de telecomunicaţii şi
telefoanele (fix şi mobil) de la serviciu şi de la domiciliu ale membrilor acestora, astfel încât
să se asigure în toate condiţiile comunicarea prognozelor şi avertizărilor la comitetele
judeţene;
3. tabelul cu mijloacele de comunicaţie existente la centrele operative ale Direcţiilor de
Ape, Sistemelor de Gospodărire a Apelor, unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a
îmbunătăţirilor Funciare, S.C. HIDROELECTRlCA S.A. etc.;
4. schema sinoptică a sistemului informaţional hidrometeorologic pe ansamblul bazinului
hidrografic, cuprinzând unităţile meteorologice şi hidrologice din bazin, comitetele judeţene,
municipale, orăşeneşti, comunale şi obiectivele ce trebuie avertizate direct, precum şi
legăturile cu Centrul operativ al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Institutul
Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi cu Centrul operativ pentru situaţii de
urgenţă din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, precum şi cu Direcţiile de Ape
vecine şi organele de ape din ţările vecine;
5. harta sistemului informaţional hidrometeorologic, întocmită la o scară de 1 :200.000 sau
1: 100.000, care cuprinde toate amenajările hidrotehnice ce pot produce inundaţii sau care au
rol de apărare, amplasarea staţiilor şi posturilor hidrometrice şi pluviometrice;
6. lista staţiilor hidrometrice din reţeaua naţională şi de exploatare pe fiecare curs de apă,
din vârf de bazin până la vărsare, cu mărimile caracteristice de apărare aferente, înscrise în
următoarea ordine: staţie avertizoare, urmată de staţiile locale avertizate cu indicarea
obiectivelor pentru care au fost stabilite, corelaţia dintre acestea;
7. reguli de exploatare coordonată pe timp de ape mari cu indicarea restricţiilor în
exploatarea sistemelor hidrotehnice. Vor fi menţionate regulile de exploatare pe fiecare curs
de apă, din vârful de bazin până la vărsare, sau până la frontieră, de la frontieră la vărsare,
după caz (regulile de exploatare a acumulărilor permanente şi nepermanente existente pe
cursul respectiv, indiferent de deţinător, inclusiv în situaţii de avarii, indicându-se mijloacele
de alarmare existente la baraj şi în aval, reguli de exploatare la gheţuri). Se vor indica
restricţiile în funcţionarea sistemelor de desecare pe timp de ape mari, zonele de inundare
dirijată, precum şi funcţionarea derivaţiilor existente;
8. extrase din regulamentele privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursuri de
apă ce formează frontiera sau sunt întretăiate de aceasta, precum şi din regulamentele privind
transmiterea datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice din zonele de frontieră;
9. chei limnimetrice pentru fiecare staţie hidrometrică, graficele de corelaţie dintre
mărimile zonale şi locale de apărare;
10. profiluri longitudinale pe cursurile de apă care să conţină linia talvegului, linia
malurilor la debite medii, curbele suprafeţei libere a apei la probabilităţi caracteristice (1 %,
5% şi 10%) cu poziţionarea posturilor hidrometrice şi a construcţiilor hidrometrice existente;
11. lista cuprinzând obiectivele inundabile, cu indicarea cotelor de apărare locale şi zonale
(tabelar);
12. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
13. planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare;
ART.2
Planurile de apărare pe bazine hidrografice se întocmesc de către Direcţiile de Ape, se
verifică de către Administraţia Naţională „Apele Române” şi se aprobă de Comitetul
ministerial pentru situaţii de urgenţă.
ANEXA le)
la regulament
CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR, PROGNOZELOR ŞI A VERTIZĂRILOR
care se transmit de la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape la comitetele judeţene pentru
situaţii de urgenţă şi la obiectivele hidrotehnice prin Centrele operative ale Sistemelor de
Gospodărire a Apelor
ART.l
În situaţii meteorologice deosebite sau la prognozarea acestora, Institutul Naţional de
Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Administraţia Naţională de Meteorologie transmit
avertizări de inundaţii sau de fenomene meteorologice periculoase la Centrul operativ al
Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape.
Aceste avertizări sunt transmise de către Centrele operative ale Direcţiilor de Ape la Centrele
operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor pentru diseminarea lor la obiectivele
hidrotehnice şi la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă prin centrele operaţionale ale
Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi la Comitetele judeţene pentru ca acestea
să intre în dispozitiv de apărare, în timp util. Se prezintă succint fenomenul, intensitatea,
efectele posibile, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata.
În funcţie de evoluţia reală a fenomenelor se fac actualizări ale prognozei.
ART.2
După declanşarea ploilor sau încălzirea bruscă a vremii, Institutul Naţional de Hidrologie
şi Gospodărire a Apelor – Centrul Naţional de Prognoze Hidrologice şi serviciile hidrologice
din cadrul Direcţiilor de Ape elaborează prognoze conform tabelului de mai jos, pe cursurile
de apă şi staţiile hidrometrice din bazin, din care să rezulte situaţia la zi, prognoza pentru 24
de ore şi valorile culminaţiei raportate la cotele de apărare, pe care le transmit la Centrele
operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor pentru a fi diseminate la obiectivele
hidrotehnice şi la Comitetele locale prin Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă.
ART.3
În cazul pericolului de blocare a gheţurilor pe râuri se vor indica zonele cele mai periclitate
şi amploarea posibilă a fenomenelor de iarnă.
ART.4
În caz de accidente la construcţii hidrotehnice se prezintă situaţia acestora, cu măsurile
necesare în situaţii deosebite: descărcarea unor debite mari, pericol de avarii şi alte abateri de
la regulamentele de exploatare.
Model de prognoză hidrologică elaborată de Centrul operativ al Direcţiei de Ape pentru
comitetele judeţene şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor pentru
Centrul operativ din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor
I Nr. I Cursul I Staţia I Mărimi Ultima Variaţia
Iert. Ide apă I hidrometrică I caracteristice I cotă
1 1 1 1 de apărare 1 citită
1 1 1 1 1
1 1 1 1 CA 1 CI 1 CP I-H::–;-I=-Da-et-a- H 1 Faţă de
1 1 1 1 (cm) 1 (cm) 1 (cm) 1 (cm) 1 (ora) 1 (cm) 1 cota din
1 1 1 1 1 1 1 1 lida ta, ora 1
1 1- -1- –1- 1- 1- 1- 1- -1- -1- –1
– continuare –
Valoarea Prognoza I Situaţia şi
culminaţiei maximului I prognoza
atinse I gheţurilor
1
1 H 1 O 1D a ta I-eH::–;-I–;:O-;-::1D :-a-:-ta-I
1 (cm) 1 (mc/s) 1 (ora) 1 (cm) 1 (mc/s) 1 (ora) 1
1 1- –1 –1 –1 –1 1_ _____
ANEXA It)
la regulament
CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR, PROGNOZELOR ŞI A VERTIZĂRILOR
care se comunică Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor,
Administraţia Naţională „Apele Române” şi Administraţia Naţională de Meteorologie
A. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor:
1. în situaţii în care sunt prognozate depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe Dunăre şi
râuri interioare transmite avertizare hidrologică sau alertă hidrologică, după caz, cu indicarea
probabilităţii de producere a fenomenelor periculoase;
2. în situaţii de atingere a mărimilor caracteristice de apărare va comunica de două ori pe zi
şi ori de câte ori apar schimbări sau amplificări semnificative ale fenomenelor hidrologice
periculoase, situaţia şi prognoza hidrologică, după modelul de mai sus;
3. transmite zilnic situaţia şi prognoza hidrologică pe Dunăre, pentru 7 zile (tabelar şi
grafic), situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare (inclusiv hărţi) şi situaţia şi
prognoza formaţiunilor de gheaţă pe cursurile de apă;
4. transmite zilnic situaţia nivelurilor şi debitelor în principalele secţiuni de pe cursurile de
apă interioare, precum şi prognoza acestora pe 24 ore.
B. Administraţia Naţională de Meteorologie
1. în situaţii în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, transmite
infonnare, atenţionare sau avertizare meteorologică, la centrul operativ ministerial şi la
Centrul operativ al Administraţiei Naţionale „Apele Române”. Acestea sunt transmise de
către Centrul operativ ministerial la Comitetele judeţene din zonele vizate;
2. transmite zilnic situaţia şi prognoza meteorologică pe 24 ore şi pe următoarele 3 zile.
3. transmite permanent imagini integrate ale radarelor din sistemul SIMlN, cantităţi de
precipitaţii, temperaturi, înregistrate la nivelul întregii ţări;
4. transmite situaţia radar, elaborată de către Centrele meteorologice regionale, în cazul
pericolului de ploi intense, căderi de grindină, intensificări de vânt, căderi masive de zăpadă,
cu indicarea zonelor afectabile şi a perioadei de producere a fenomenelor.
C. Administraţia Naţională „Apele Române”:
1. transmite zilnic nivelurile şi debitele înregistrate şi în evoluţie pe cursurile de apă, după
depăşirea cotelor de atenţie;
2. transmite zilnic situaţia lacurilor de acumulare şi a construcţiilor hidrotehnice, deciziile
luate privind exploatarea acestora în perioadele de ape mari şi în perioadele deficitare,
pregoliri ale acumulărilor permanente şi umpleri ale acumulărilor nepennanente pentru a
corela situaţia hidrologică din bazin cu exploatarea construcţiilor hidrotehnice;
3. transmite, când este cazul, situaţiile periculoase la construcţiile hidrotehnice (depăşirea
pragurilor critice la aparate de măsură şi control, infiltraţii, alunecări de taluzuri, blocări de
vane etc.), măsurile luate la obiective, precum şi pe cele de avertizare în aval;
4. transmite informaţiile primare privind depăşirile mărimilor caracteristice de apărare
împotriva inundaţiilor, cantităţi de precipitaţii care depăşesc 151/mp în 24 ore înregistrate la
posturile pluviometrice proprii, situaţii deosebite pe cursurile de apă în perioade deficitare,
efectele fizice ale apelor mari şi mici, pierderile de vieţi omeneşti şi alte date primare pe care
le primeşte de la Direcţiile de Ape;
5. transmite situaţia poluărilor accidentale pe cursurile de apă, conform fişei-tip de
avertizare stabilită prin SAPA-ROM, precum şi informaţii suplimentare asupra evoluţiei şi
măsurilor luate pentru combaterea acestora;
6. după perioadele de ape mari, va transmite Comitetului ministerial pentru situaţii de
urgenţă propuneri de lucrări de refacere şi de completare a construcţiilor hidrotehnice afectate
sau care au avut un comportament necorespunzător, precum şi propuneri de lucrări noi pentru
apărarea împotriva inundaţiilor şi posibilităţi de realizare (surse de finanţare).
ANEXA 19)
la regulament
CONŢINUTUL PLANULUI DE A VERTIZARE-ALARMARE
a populaţiei, obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz
de accidente la construcţii hidrotehnice
ART.l
Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare la toate barajele care îndeplinesc cel puţin una
dintre condiţiile: înălţimea de la talveg la coronament mai mare de 10 m, un volum mai mare
de 10 milioane mc, existenţa în aval a localităţilor şi obiectivelor la distanţe mai mici de 10
lan de secţiunea barajului.
Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare şi pentru barajele mai mici de 10 m şi cu un
volum mai mic de 10 milioane mc şi pentru alte construcţii hidrotehnice, dacă prin avarierea
lor pot produce pierderi de vieţi omeneşti şi importante pagube materiale în localităţile sau la
obiectivele situate în aval.
ART.2
Conţinutul-cadru al planului este următorul:
A. Foaia de capăt pe care se vor menţiona:
– Titlul: Plan de avertizare-alarmare în caz de accident la barajul … , construcţia
hidrotehnică …
– Avizat:
Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă;
Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor … (pentru barajele terţilor);
Administraţia Naţională „Apele Române”- pentru barajele din administrare
– Aprobat:
Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă;
Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă – Preşedinte – Ministrul Mediului şi
Gospodăririi Apelor
– Întocmit:
– Deţinătorul/administratorul acumulării (barajului);
– Proiectant;
– Perioada de valabilitate a planului (10 ani).
B. Piese scrise:
1. descrierea amenajării şi a barajului care realizează retenţia;
2. ipoteze de avariere luate în considerare la calculul zonelor inundabile;
3. descrierea sistemului informaţional, inclusiv a celui de avertizare sonoră;
4. situaţiile şi decizia de declanşare a sistemului de alarmă. Responsabilităţi privind luarea
deciziei de alarmare pe cele trei trepte de periculozitate (numele responsabililor, telefoane de
contact – fix şi mobil);
5. căile de transmitere a deciziilor, responsabilităţile şi modul de acţionare a sistemului de
alarmare. Localităţile din aval, în care există sisteme de avertizare, tipul de semnal pentru
diferite situaţii critice, locurile unde sunt afişate pentru populaţie, deciziile, măsurile,
obligaţiile autorităţilor publice locale şi cele ale cetăţenilor;
6. măsuri ce se iau la atingerea pragurilor critice. Măsuri de protecţie a populaţiei
împotriva undelor de rupere: evacuarea şi dispersarea în zone neinundabile, protecţia
împotriva intemperiilor, asistenta medicală, asigurarea cu materiale şi alimente etc.
C. Materiale grafice:
1. tabelul cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din aval de baraje. Se vor preciza
persoanele responsabile pentru declanşarea sistemelor de avertizare din localităţi, luarea
deciziilor de evacuare şi de salvare a populaţiei şi bunurilor, precum şi permanenţele unde se
transmit avertizări şi alarmări la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din aval, primării,
poliţie, protecţie civilă (adresele, numerele de telefon – fix şi mobil, de la serviciu şi de la
domiciliu);
2. tabelul, pe comitete locale, cu localităţile, cartierele, agenţii economici şi instituţiile
publice care se evacuează preventiv, în caz de pericol iminent (oameni, animale, bunuri
aferente), mijloacele de transport şi locul de dispersare a acestora;
3. tabelul cu persoanele responsabile de supravegherea construcţiilor în caz de pericol de
avariere (adresele şi telefoanele acestora);
4. planurile de situaţie 1:10.000 sau 1:25.000, după caz, cu trasarea zonelor de afectare
după 60 minute, ca şi zona maximă de afectare, cu indicarea timpilor de parcurgere a undei
de rupere calculate în ipoteza „lac plin” şi rupere 100%;
5. ca la pct. 4, pentru zona afectată la avariere medie 50% . Pe planuri se vor amplasa
obiectivele economice şi sociale periclitate, mijloacele sonore de alarmare, centrul de
comandă a acestora, zonele şi căile de evacuare a populaţiei şi animalelor în afara zonei
periclitate, zonele de evacuare;
6. profilul longitudinal al curbei suprafeţei libere a undei de rupere, cu precizarea timpului
de parcurgere şi a poziţiei obiectivelor periclitate;
7. schemele sinoptice informaţionale de supraveghere a comportării construcţiilor
hidrotehnice şi a aparaturii de măsură şi control;
8. schemele sinoptice de avertizare hidrometeorologică a construcţiilor hidrotehnice;
9. schemele sinoptice de avertizare a obiectivelor periclitate în caz de avariere.
ART.3
Planurile se întocmesc de către deţinătorii! administratorii lucrărilor prin proiectanţi de
specialitate, conform prevederilor din instrucţiuni şi se avizează de către Direcţiile de Ape
pentru barajele deţinute de ceilalţi agenţi economici şi de către Administraţia Naţională
„Apele Române”, pentru lucrările din administrare proprie.
Responsabilitatea prezentării acestor planuri pentru aprobare Comitetului ministerial
pentru situaţii de urgenţă revine unităţii care are în administrare construcţia hidrotehnică.
Un rol deosebit în stabilirea sistemului de alarmă acustică şi a zonelor şi căilor de evacuare
a populaţiei şi a bunurilor revine Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă cu care
deţinătorii şi proiectanţii vor colabora şi vor obţine avizele solicitate de acestea.
ANEXA 1h)
la regulament
CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE
ce se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) şi de la centrele operative ale
unităţilor judeţene ce monitorizează efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase,
la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă) şi la Centrele
operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor şi de la Comitetul judeţean, prin Grupul de
suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor – pe timpul
producerii fenomenelor periculoase
ART.1
Rapoartele operative vor cuprinde:
1. modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de
precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii
cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zăpadă existent, revărsări cursuri de ape,
blocaje gheţuri, scurgeri de pe versanţi, căderi de grindină, furtună, căderi masive de zăpadă,
mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu
debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice), pe unităţi administrative şi
râuri, de la un raport la altul;
2. situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic).
Model
Nr. I Municipiul, oraşul, Obiective afectate Cauzele afectării
crt.lcomuna/localităţi
laparţinătoare/bazin
Ihidrografic
I~–––––~~––~––––~–-~–~~– 1. Comuna.. . . . . . . victime omeneşti – revărsare râu, pârâu,
– nr. case din care vale nepermanentă
* distruse (nominalizarea lui),
* avariate – blocaje de gheţuri
– nr. anexe gospodăreşti – scurgeri de pe versanţi
– nr. obiective socio- – băltiri, ape interne
economice (se menţionează – grindină, furtună,
şcoala, grădiniţa, căderi masive de zăpadă,
spitalul, biserica etc.) depuneri de gheaţă şi
– nr. poduri şi podeţe chiciură etc.
– km DN – rupere dig râu,
kmDJ+DC
– km drum forestier
– ha teren agricol
– krn reţele de alimentare
cu apă
– nr. fântâni
– animale moarte
– nr. construcţiilor
hidrotehnice (denumirea lor
şi deţinătorul)
– reţele electrice
– reţele telefonice
avariere baraj etc.
– etc.
3. colaborarea cu ţările vecine în confonnitate cu Regulamentele comune
4. măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează,
evacuarea populaţiei, cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi obiecte de primă
necesitate, modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor, volume acumulate în acumulările permanente şi
nepermanente, manevrele efectuate la baraje şi derivaţii de ape mari, modul de funcţionare al
staţiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora de evacuare, probleme întâmpinate
în aplicarea deciziilor etc.
5. măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (tăierea controlată a digurilor,
evacuarea apelor din incinte etc.)
6. construcţii hidrotehnice afectate
7. valoarea preliminară a pagubelor stabilită de Comitetele pentru situaţii de urgenţă
ART.2
Rapoartele operative se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) şi de Centrele
operative ale unităţilor judeţene ce monitorizează efecte ale fenomenelor hidrometeorologice
periculoase, la Comitetele judeţene (inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă) şi la
Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor – în situaţiile de urgenţă generate
de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi
poluări accidentale.
ART.3
Rapoartele operative sunt semnate de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de
urgenţă (primarul localităţii).
ART.4
După acelaşi model se întocmesc şi Rapoartele operative care se transmit prin grija
Grupului de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean la Centrul Operativ din Ministerul
Mediului şi Gospodăririi Apelor. Aceste Rapoarte operative sunt semnate de către şeful
Grupului de suport tehnic.
ART.5
Rapoartele operative întocmite la nivel judeţean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare
unitate administrativă (comună, oraş, municipiu), precum şi centralizarea acestora pe tipuri de
obiective afectate şi vor fi transmise până la revenirea la situaţia normală.
ART.6
Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică.
ANEXA li)
la regulament
CONŢINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZĂ
privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor
la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale din judeţul ……….. perioada …………… .
ART.l
Rapoartele de sinteză se întocmesc de către Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă
şi se transmit Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă, în termen de maxim 30 de
zile de la producerea fenomenelor.
Rapoartele de sinteză se întocmesc pe baza constatărilor efectuate la nivelul comitetelor
locale de către comisii numite de primari şi validate de către comisiile de specialitate pe
domenii (construcţii, agricol, drumuri, reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodăreşti etc.),
numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Administraţiei
Naţionale „Apele Române” (Sisteme de Gospodărire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice).
ART.2
Raportul de sinteză va conţine:
1. evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu mărimile caracteristice de apărare
(cantităţi de precipitaţii căzute – precipitaţii maxime înregistrate şi precipitaţii cumulate care
au condus la inundaţii, cursurile de apă pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu
mărimile caracteristice de apărare, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu
debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, viteze ale vântului, diametrul
maxim al grindinei, grosimi maxime ale stratului de zăpadă etc.), precum şi producerea şi
evoluţia poluării accidentale;
2. organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare (măsuri preventive, măsuri de
intervenţie operativă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, funcţionarea
fluxului informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului
informaţional cu ţările vecine);
3. efectele fenomenelor hidrometeorologice, poluărilor accidentale – pagube fizic şi
valoric, cuprinse într-un tabel întocmit după modelul de mai jos:
Model:
IMunicipiul, oraşul, I
I comuna/localităţi
Obiective afectate Cauzele afectării
aparţinătoare
Comuna …….. .
TOTAL JUDEŢ
Nr. total
fizic
– victime omeneşti
– nr. case din care
* distruse
* avariate
– nr. anexe gospodăreşti
– nr. obiective
socio-economice
(se menţionează şcoala,
grădiniţa, spitalul,
biserica etc.)
– nr. poduri şi podeţe
– krn DN
– krn DJ + DC
– km drum forestier
– ha teren agricol
– km reţele de alimentare
cu apă
– nr. fântâni
– animale moarte
– nr. construcţiilor
hidrotehnice
(nominalizare: dig, râu
… reg. râu etc.
deţinătorI
– reţele electrice
– reţele telefonice
– victime omeneşti
-nr. case din care
localităţi afectate * distruse
* avariate
– nr. anexe gospodăreşti
– nr. obiective
socio-economice
nr. poduri şi podeţe
– krn DN
– krn DJ + DC
– km drum forestier
– ha teren agricol
– km reţele de alimentare
cu apă
– nr. fântâni
– animale moarte
– nr. construcţiilor
hidrotehnice
– reţele electrice
– reţele telefonice
valoric
(milo lei)
– revărsare râu,
pârâu, vale
nepermanentă
(nominalizarea
lui) ….
– blocaje de
gheţuri,
– scurgeri de pe
versanţi
– băltiri, ape
interne etc.
– evacuări din
lacuri de acumulare
– grindină, furtună,
căderi masive de
zăpadă, depuneri de
gheaţă şi chiciură
etc.
– rupere dig râu,
avariere baraj etc.
– etc.
Valoare (miI. lei)
Pierderile de vieţi omeneşti se vor menţiona nominal, cu specificarea împrejurărilor în care
au survenit;
4. comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor,
modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume
acumulate în lacuri de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de
funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare.
La Raport se va anexa „Situaţia construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri” după
modelul de mai jos:
Model:
Denumirea
construcţiei/deţinător
Valoare (miI. lei) Propuneri de surse financiare
pt. refacere
ANAR ••••••••
prirnării
ANIF
buget de stat
– buget local
– surse proprii ale
deţinătorilor
5. concluzii şi aprecieri, cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii de apărare şi a sistemului
informaţional decizional, a planurilor de apărare şi a regulamentelor de exploatare, propuneri
de lucrări noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, posibilităţi de realizare a acestora
(surse de finanţare);
6. raportul se semnează de către preşedintele Comitetului judeţean, şeful Inspectoratului
judeţean pentru situaţii de urgenţă şi de către şeful Grupului de suport telmic.
ANEXA 2
la regulament
NORMATIV-CADRU
de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi
combaterea efectelor poluărilor accidentale
ART.l
Deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, comitetele locale şi unităţile
potenţial poluatoare îşi constituie stocuri de materiale şi mijloace de intervenţie operativă, în
baza prezentului Normativ-cadru, numai din sortimentele şi în cantităţile necesare în funcţie
de amplasarea zonei, gradul de amenajare al acesteia, tipul de lucrări cu rol de apărare
existente, specificul acţiunilor operative de apărare, pe baza experienţei anterioare.
ART.2
Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă au obligaţia de a verifica constituirea
stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, conform prezentului normativ-cadru, de către
comitetele locale.
ART.3
(1) Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloacelor de apărare
vor fi asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale şi din sursele proprii ale agenţilor
economici implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevăzute distinct în bugetele Ministerului
Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
iar cele alocate de la bugetele locale, în bugetele comunelor, oraşelor şi judeţelor, după caz.
ART.4
(1) Materialele şi mijloacele de apărare se folosesc în acţiuni operative de apărare
împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentale, pentru
intervenţii la lucrări cu rol de apărare, de limitare a pagubelor, precum şi în acţiuni de
prevenire şi pregătire pentru intervenţii (verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor, a planurilor de apărare ale comitetelor locale şi ale agenţilor economici, precum
şi în desfăşurarea exerciţiilor de simulare pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi poluărilor
accidentale).
(2) Se pot folosi, de asemenea, în realizarea de către deţinători/administratori a unor
reparaţii urgente ale lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pentru refacerea
continuităţii liniilor de apărare, cu obligaţia de a fi refăcute în cel mai scurt timp.
(3) Unele mijloace care presupun o continuitate în folosire pot deservi activitatea generală
de întreţinere a construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Acelaşi regim au şi
mijloacele de calcul, măsurare, transmisie şi avertizare.
ART.5
Stocurile cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor
accidentale vor fi evidenţiate distinct şi depozitate separat în magazii corespunzător
întreţinute.
ART.6
Materialele şi mijloacele de apărare prevăzute în normativ pot fi înlocuite şi cu alte
sortimente cu efecte similare, la intervenţiile operative, în caz de ape mari, gheţuri şi poluări
accidentale.
ART. 7
Materialele şi mijloacele de apărare pentru baraje, cuprinse în normativ, se referă în
principal la barajele din pământ şi anrocamente. Pentru celelalte baraje deţinătorii acestora
vor asigura dotări specifice, corespunzător necesităţilor de intervenţie care se vor prevedea în
regulamentele de exploatare şi în planurile de apărare.
ART.8
Pentru calcularea necesarului de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor,
gheţurilor şi poluărilor accidentale în cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrările şi
cursurile de apă pe categorii, după cum urmează:
D1 – diguri la Dunăre şi râurile principale;
D2 – diguri la celelalte cursuri de apă;
Rl – zone inundabile neîndiguite la Dunăre şi râurile principale;
R2 – zone inundabile neîndiguite la celelalte cursuri de apă;
BP – baraje din pământ;
CH – alte construcţii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc;
SH, SM – staţii hidrologice şi staţii meteorologice.
ART.9
Stabilirea râurilor şi sectoarelor de râuri considerate principale, în sensul art. 8, precum şi
trecerea de la o categorie la alta se fac de către Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei
Naţionale „Apele Române”.
ART.lO
Materialele şi mijloacele de apărare se prevăd în planurile de apărare judeţene, ale
comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale, ale sistemelor hidrotehnice.
ART.ll
Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apă şi pentru construcţiile hidrotehnice
proprii, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, materialele şi mijloacele de apărare se
asigură de către comitetele locale şi agenţii economici, care au obligaţia să pună la dispoziţie
organelor tehnice, în afară de forţa umană şi materialele şi mijloacele de intervenţie pe care le
deţin şi care au fost înscrise în planurile de apărare.
ART. 12
Agenţii economici care au obiective inundabile sau potenţial poluatori, precum şi primarii
municipiilor, oraşelor şi comunelor vor stabili în planurile de apărare modul de asigurare a
materialelor şi mijloacelor de intervenţie şi locurile de depozitare.
ART.13
Modul de stabilire a cantităţilor de materiale şi mijloace de apărare este următorul:
– cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apă neamenajate, prin încadrarea
într-una din coloanele 3 – 6;
– cantităţi pe fiecare baraj sau alte construcţii hidrotehnice, care necesită materiale de
apărare;
– la rubrica „Menţiuni speciale” se stabilesc unele materiale, mijloace de apărare şi cantităţi
în funcţie de specificul de organizare, pe sisteme de gospodărire a apelor, pe sisteme
hidrotelmice, echipe de intervenţie, staţii meteorologice şi hidrometrice.
ART. 14
Agenţii economici care deţin lucrări cu rol de apărare vor lua măsuri pentru asigurarea
rezervelor operative folosite în intervenţiile rapide la punctele critice, în special surse
autonome de energie şi iluminare, mijloace de intervenţie.
ART. 15
În cazul cursurilor de apă neamenajate se vor prevedea materiale şi mijloace de apărare
numai pentru zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundaţii, ţinându-se
seama de experienţa anterioară.
ART. 16
Materialele şi mijloacele de apărare aferente obiectivelor situate în zona de influenţă a
lucrărilor hidrotehnice, care atenuează sau deviază apele de viitură (acumulări sau derivaţii de
ape mari), se pot reduce, faţă de prevederile normativului, în proporţie de până la 50%, cu
condiţia să se menţină un grad de asigurare corespunzător.
ART.17
Stocurile de materiale şi mijloacele de apărare, precum şi locurile de depozitare a acestora
vor fi aprobate o dată cu planurile de apărare împotriva inundaţiilor ale obiectivelor
inundabile.
ART. 18
Sistemele de alarmare, în caz de inundaţii, prevăzute în prezentul normativ, vor fi corelate
cu sistemele de alarmare locale ale protecţiei civile.
ART. 19
(1) După expirarea perioadei normate de folosire şi funcţionare a materialelor şi
mijloacelor de apărare, o comisie constituită prin decizia conducătorului unităţii care le deţine
va inventaria materialele, obiectele de inventar şi fondurile fixe, va stabili starea telmică şi
destinaţia acestora (scoaterea din uz sau folosirea în continuare).
(2) O parte din materialele lenmoase va fi folosită la construcţii provizorii sau la acele
lucrări de întreţinere-reparaţii care nu necesită materiale de calitate superioară sau va putea fi
folosită în continuare ca stoc, pe o perioadă determinată, stabilită de comisie.
ART.20
Materialele şi mijloacele de apărare folosite în acţiuni de intervenţie operativă şi care nu
mai pot fi recuperate se inventariază de către o comisie constituită prin decizia
conducătorului unităţii care le deţine, se consenmează într-un proces-verbal ce va fi vizat de
către preşedintele comitetului local pe teritoriul căreia s-au desfăşurat acţiunile de intervenţie
şi, pe baza acestuia, se scad din stoc.
NORMATIV-CADRU DE DOTARE CU MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APĂRARE
ÎMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHEŢURlLOR ŞI COMBATEREA EFECTELOR
POLUĂRILOR ACCIDENTALE
Tipul zonelor de apărare:
– Dl – diguri la Dunăre şi râuri principale:
– D2 – diguri la celelalte cursuri de apă;
– Rl – zone inundabile neîndiguite la Dunăre şi râuri principale:
– R2 – zone inundabile neîndiguite la celelalte cursuri de apă:
– BP – baraje de pământ;
– CH – alte construcţii hidrotehnice, baraje din beton, anrocamente, noduri
hidrotehnice, prize etc.;
– SH – staţii hidrologice şi hidrometrice;
– T – Durata de funcţionare ori folosire.
1 Nr 1 DENUMIREA 1 UM 1 01 1 02 1 R1 1 R2 1 PB 1 CH ISH
1 (km) 1 (km) 1 (km) 1 (km) 1 (buc) 1 (buc) 1
T MENŢIUNI
IcrtlMATERIALELOR 1 1 (ani) 1 SPECIALE
1 1 ŞI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 MIJLOACELOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 DE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 INTERVENŢIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _____ _
CAP. A. MATERIALE DE APĂRARE–- –- – –– – ––
1 Snopi de Ibuc 75 50 15 10 50-
100
50-
100
1 pentru zone
fără protecţie
forestieră
cantităţile
fascine I
O – 30 cm, 1
L~3-4m 1
(stocu1 de 1
fascine dacă I
nu a fost I
folosit în I
acţiuni de I
apărare se val
reînnoi
1/3 din
miniml
1
fiecare an) I
1 – – –- –- –- – –– – ––
se pot majora
cu 25%
2 Pari din 1emnlbucI150-1100-1 30 10 1100- 100- 1 – 10 idem pct. 1
rotund c.r.
esenţă tare
O 8 – 12 cm;
L ~ 1 – 3 m
3 Piloţi din
lemn rotund
c.r. esenţă
tare
O 12-20 cm
cu cerc de
oţel lat 30/3
mm (pentru
01, 02:
L=3,6ml,
pentru
Rl, R2,
L ~ 2 – 4 ml)
1300 1300 1300 300 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
– 1- -1- – – –1- – –1- – – ––
buc 5 O 2 O 4 2 10
-=–c~–c–o- – – – – – – – – – –-,–-
4 Scânduri de Imc 10,5 0,2 I – I – 0,5 I 8 Ipentru zone
5
2,5 cm,
L = 4 mI,
(cherestea
clasele
4 – 5) –
0,0275
roc/buc.
1 1 1 1 1 1 fără perdele
1 1 1 1 1 1 de protecţie
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
:::–c:–;–c–I-I– –1–1– -_1–___ 1 _____ _
Dulapi + 1 mc 1 0,5 10,3 10,2 10,2 1 1 0,5 1 6 1
palplanşe 1 1 1 1 1 1 1 1
(5 cm, 1 1 1 1 1 1 1 1
1-20-25 cm) 1 1 1 1 1 1 1 1
1_1 __ 1 __ 1 __ 1_- __ 1 ___ 1 __ 1
6 1: :C-o-z”‘”i–-Od-e-‘-le-m-n–I buc 1 1 1 1 1 12 – 41 ::2c;;0::%–;dCi7-n––-
1 pentru unelte 1 1 1 1 1 1 1 1 numărul
1 (rezervă) 1 1 1 1 1 1 1 1 uneltelor cu
1 1 1 1 1 1 1 1 1 cozi prevăzute
1 1 1 1 1 1 1 1 1 în normativ
1 _____ 1_1 __ 1 __ 1 __ 1_- __ 1 ___ 1 __ 1 _____ _
7 1 Profile kg 20 1 10 1 – 1 – 1 30 1 10 1 15 1
1 metalice 1 1 1 1 1 1 1
1 uşoare 1 1 1 1 1 1 1
1 ::;-:-c–:-;:–c–:;-;–,–– __ –1–1–1–1–1– __ 1 __ 1 ____ _
8 IScoabe din buci 50 1 20 1 – 1 – 1 20 1 2 1 15 1
loţel rotund 1 1 1 1 1 1 1 1
1 (D 18 – 20 1 1 1 1 1 1 1 1
Icm) 1 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 _____ _
9 ICuie cu kg 1 10 1 5 1 – 1 – 1 20 1 3 1 8 1
1 lungimi 1 1 1 1 1 1 1 1
1 diferite 1 1 1 1 1 1 1 1
1 (2 – 20) cm 1 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 _____ _
10 1 Sârmă neagră kg 1 15 1 8 1 9 1 2 1 10 1 10 1 8 1
ID 2 – 4 rom 1 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1
11 1 Plasă sârmă kg 1 80 1 60 1 1 80 1 20 1 8 1––-
1 (zincată sau 1 1 1 1 1 1 1
1 neagră) 1 1 1 1 1 1 1
1 D 2-3 rom 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1-;;–,,––,––:––;;-
12 ISaci de bucl200 120 10 1 10 1 200 100 1 8 10,5 ml sfoară
150/80 cm 1 1 1 1 1 pentru sac
1 pentru pământ 1 1 1 1 1
1 din cânepă, 1 1 1 1 1
1 iută, 1 1 1 1 1
1 polietilenă 1 1 1 1 1
1 şi sfoară 1 1 1 1 1
1 pentru 1 1 1 1 1
Ilegat saci 1 1 1 1 1
1 _1 ______ 1 __ 1 _______ 1 __ 1 _____ _
13 IFunii subţiri kg 1 2 2 0,2 1 0,11 50 2 1 8
1 pentru 1 1 1
1 asigurarea 1 1 1
loamenilor şi I I I
1 uneltelor 1 1 1
ID 15 – 10 rom 1 1 1
1 _1 ______ 1 _______ 1 __
14 1 Piatră brută mc 1 5 3 5 1 3 5 5 40 -n-um-a-‘-i-u-n”””‘d-e–
1 (blocuri de 1 1
115 – 30 cm), 1 1
1 blocuri 1 1
Ibeton, piatră 1 1
1200 – 1000 1 1
1 kg/buc. 1 1
este nevoie
(zone de
eroziuni de
mal,
consolidări de
diguri etc.)
1 _1 ______ 1 ______________ ––; __ _
15 1 Pietriş mc 1 5 3 – 1 20 1 pentru zone cu
1 sortat 1 1 1 grifoane
1 (D 7 – 15 rom) 1 1 1
1 :=–-,C”77–-;– -1– ____ 1 _________ 1 __ -,–-__ _
16 Folii de kg 2,5 80 4 – pentru
polietilenă mp
(cantitatea
de folie
rezultată din
aplicarea
normativului
se va
aproviziona
eşalonat,
câte 1/5 din
necesar)
20 zonele expuse
fără perdele
de protecţie
– pentru zone
cu perdele 50%
-=–,–––;-0– – – – – – – – – – ––;–-
17 IGeotextil mp 1100 60 1 – 1 – 10 Ipentru zone cu
1 1 1 1 1 grifoane cât
I I I I I este necesar
1 ::-::-::–::-„””””=. _1 ____ 1 __ 1 _________ 1 _____ _
CAP. B. CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI
18 Motorină,
benzină,
lubrifianţi,
ulei
hidraulic,
combustibil
de tip „P” şi
adi tivi
pentru
motorină
Se asigură un
stoc minim
pentru
funcţionarea
utilajelor de
intervenţie,
staţiilor de
pompare şi
grupurilor de
iluminat timp
de 48 de ore.
Uleiul
hidraulic
într-o
cantitate
egală cu
capacitatea
instalaţiei
hidraulice.
Se asigură
stocul pentru
autoturismele
de teren
folosite în
acţiuni
operative de
apărare,
precum şi
pentru
verificarea
în teren a
construcţiilor
hidrotehnice
cu rol de
apărare
împotriva
inundaţiilor
şi exerciţii
de simulare.
=-==–=–=== – – – – – – – – -CAP.
C. MIJLOACE DE INTERVENŢIE
19 Lanterne
tubulare
mari,
lanterne cu
acumulatori
reincărcabili
şi alte
mijloace de
iluminat
mobile cu
accesorii de
rezervă
(încărcător
acumulatori,
baterii de
rezervă,
becuri,
felinare,
făclii)
buc 4 0,2
=-=–-,– – – – 20 IBidoane de buci 1
110 – 20 1 1 1
1 pentru petrol 1 1
1 ::-:-:::-::-::–;–___ 1 __ 1 __
21 1 Petrol 1 1 1
Ilampant 1 1
1 0,2 4 4
–- –- –– ––
1
1
1
______ 1_-
1
1
1 8 3 – 4 felinare
sau făclii pe
canton
– ––
1 8 lun bidon/
1 I canton
1 1
_1_-1
1 1 13 litri/
1 Ifelinar
22 1 Cazmale şi b-u-c 1-4- –4- –1- –1-: -1-0-: –4-: – -2–4-: „5””0″”%–=-ca=-z=m=-a:-;1C”:e,––
110peţi cu 1 1 1 1 1 20 buc.
1 cozi 1 1 1 1 1 pentru
1 1 1 1 1 1 fiecare
1 1 1 1 1 1 canton;
1 1 1 1 1 150% lopeţi
1 1 1 1 1 1 20 buc. I
1 1 1 1 1 1 formaţie
1 1 1 1 1 1 intervenţie
1 -1– –1–1–1–1–1- –I=;–;:-;;-::-::-;;-::-::-::-:::-:c
23 ITârnăcoape şi buci 1 1 10,2 10,2 1 10 1 2 1 – 2-4 150% târnăcoape
1 sape cu cozi 1 1 1 1 1 1 150% sape
1 -1– –1–1–1–1–1- –1-,–,––
24 IFurci de fier buci 1 10,5 10,2510,251 2 1 2 1 2-4 lidem
1 sau căngi de 1 1 1 1 1 1 1 1
1 fier cu cozi 1 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ –177–;;-::-:–
25 1 Roabe buc 1 2 1 1 1 – 1 – 1 4 1 1 1 2-4 idem 2
Imetalice cu 1 1 1 1 1 1 1
1 roţi pe 1 1 1 1 1 1 1
1 pneuri sau 1 1 1 1 1 1 1
1 tărgi de lemn 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ .”….,_–,-…,-.,–_
26 IMaiuri pentru buci 2 0,5 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2-4 2 buc./sistem
1 compactat 1 1 1 1 1 1 hidrotehnic
1 pământ (din 1 1 1 1 1 1 (plăci
Ilemn sau 1 1 1 1 1 1 vibratoare)
1 metal) ; 1 1 1 1 1 1
1 mai uri pentru 1 1 1 1 1 1
1 bătut pari 1 1 1 1 1 1
1 _1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ -=–,–_-.–-__
27 IBerbeci de bucl0,5 0,4 10,2 1 – 1 2 1 1 1 2-4 15 buc.1
1 mână în 1 1 1 1 1 1 1 formaţie de
1 greutate de 1 1 1 1 1 1 1 intervenţie
Ipână la 50 kg 1 1 1 1 1 1 15 buc./sistem
1 1 1 1 1 1 1 1 hidrotehnic
1 -1– –1–1–1–1–1- –1-,0-;,––,–,-…,–,–,–,-
28 ICiocane bucl0,5 10,5 1 – 1 – 1 3 1 3 1 1 2-4 15 buc./sistem
1 diferite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 hidrotehnic
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_1 __ 1 _____ _
29 1 Cleşte de buc 1 0,1 1 0,1 1 – 1 – 1 1 1 1 1 1 2-4 1
1 cuie 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 combinat, 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 patent 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 izo1ant 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_1 __ 1 _____ _
30 IBarde pentru bucl0,5 10,2 10,2 10,2 1 1 1 11- 1 2-4 1
1 ciopli t şi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 topoare 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_1 __ 1 _____ _
31 ISfrede1e de bucl0,3 10,2 1 – 1 – 1 0,3 1 0,3 1 1 2-4 1
Ilemn diferite 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_1 __ 1 _____ _
32 1 Pile diferite buc 1 0,4 1 0,3 1 0,11 1 1 1 1 1 1 2-4 1
1 ___ 1 __ 1 ____ 1 __ 1 __ 1_1 __ 1 _____ _
33 1 Fierăstraie buc 1 0,1 1 0,1 1 0,1 – 1 1 1 1 1 1 2-4 1
1 de mână, 1 1 1 1 1 1 1 1
1 foarfece de 1 1 1 1 1 1 1 1
1 tăiat plasă 1 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 ____ 1 __ 1 __ 1_1 __ 1.”….,_-=-;–__
34 IFierăstraie buci x 1 x 1 x xii 1 2 1 2-3 12 bucăţi pe
1 mecanice 1 1 1 1 1 1 1 1 forma ţie de
1 (drujbe) 1 1 1 1 1 1 1 1 intervenţiei
1 1 1 1 1 1 1 1 1 zonă cu
1 1 1 1 1 1 1 1 1 vegeta ţie
1 -1–1–1– –I–I–I-I–I-;o;;-;,.–:c=-:;–::c:-::-c-:-
351Cuţitoaie buclO,4 10,2 10,2 0,21 11 11 1 10150% cuţitoaie
1 pentru 1 1 1 1 1 1 1 150% dălţi
1 cioplit; 1 1 1 1 1 1 Ipentru lemn
1 dăl ţi pentru 1 1 1 1 1 1 1
1 lemn 1 1 1 1 1 1 1
1 :::=-,-;-;–-,–:–,-;-___ –1–1–1–1_- -_I-I_-I-;o–:~–-:-,–,-;–
36 IGăleţi pentru bucl0,2 10,2 10,2 10,2 1 2 2 1 1 1 8 15 căni pentru
1 apă sau 1 1 1 1 1 1 1 10 găleată sau
Ibidoane din 1 1 1 1 1 1 1 Ibidon
1 plastic şi 1 1 1 1 1 1 1 1
1 căni de apă 1 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _____ 1_1 __ 1-;-;–-;–,–-__ _
37 IMarmite buci 1 1 1 1 1 8 14/sistem,
1 pentru 1 1 1 1 1 1 1 numai unde
1 transport 1 1 1 1 1 1 1 este cazul
1 hrană 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 _____ 1_1 __ 1-=-_–,–-,–-__
38 IButoaie de buci 4 4 1 – 1 5 2 1 1 8 6 pe sistem
1 tablă 1 1 1 1 1 hidrotehnic
1100 – 200 1 1 1 1 1 1
1 pentru 1 1 1 1 1
1 utilaj e de 1 1 1 1 1
1 intervenţie 1 1 1 1 1
1 _1__ __1 __ 1 _____ 1_1 __ –;–;;––=–=–,–-_
39 1 Sonete de buc 1 x x xliII 1 6-10 x) 2 pana la
Imână sau 1 1 1 1 4 buc. pe
I mecanice I I I I sistem
1 (L ~ 6 m cu 1 1 1 1 hidrotehnic
1 berbec de 1 1 1 1 (în funcţie de
1100 – 150 kg) 1 1 1 1 nivelul de
1 1 1 1 1 organizare al
1 1 1 1 1 sistemului)
1 1 1 1 __ 1 ___ –;-_––,_–,-;;–;
40 Bărci de lemn bue x x x 1 1 1 12 x) una bucată/
metalice, canton
fibră de (funcţie de
sticlă sau nivelul de
pneumatice cu organizare a
rame, bărci sistemului:
cu motor 30% din
numărul de
bărci se pot
dota cu
motoare de
barcă)
41 Şalupe bue x
– – – –;––;–;–,–– 20 x) una/sistem
hidrotehnic cu
lac de
acumulare
una/unitatea
care are în
exploatare
diguri la
Dunăre
o şalupă
rapidă pentru
unitatea de
gospodărire a
apelor care
administrează
lucrări
cu rol de
apărare
împotriva
inundaţiilor
din Delta
Dunării
=-:c=-:;– – – – – – – – – – „”~cc:-;–;-::– 42 IBacuri buci x – 1 – 1 – 1 20 Ix) unul la
1 dormitor 1 1 1 1 Ifiecare sistem
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
hidrotehnic:
2 la fiecare
unitate care
are în
exploatare
diguri la
Dunăre
,,–-,–-,––-c– – – – – -_1–1–1- – –,––0-7–,–-,––
43 1 Autoturisme buc 1 x x x xii 1 6 x) l/sistem
1 de teren cu 1 1 1 1
1 două 1 1 1 1
1 diferenţiale 1 1 1 1
1 dotate cu 1 1 1 1
1 staţii 1 1 1 1
1 emisie- 1 1 1 1
1 recepţie fixe 1 1 1 1
hidrotehnic,
l/formaţie de
lucru,
l/Sistem de
Gaspodărire a
Apelor
1 _1 ________ 1 __ 1 __ 1 __ _
44 1 :-:V’–a-g-o-an-e– buc 1 x x x 1 x 1 x 1 x 6 I-x-:-)–-:-l”””‘/-;f””i-e-c-a-r-e-
1 dormitor 1 1 1 1 1 formaţie de
1 echipate cu 1 1 1 1 1 intervenţie
1 utilităţi 1 1 1 1 1 sau cort;
1 1 1 1 1 14 calorifere/
1 1 1 1 1 1 vagon dormitor
1 _1 ______ 1 __ 1 __ 1 __ __ __ 1
45 1 Bormaş ină buc 1 x x – 1 – 1 1 10 l-x-:-)-::4″””‘/-s”‘”i-s”‘”t-e-m–
1 electrică 1 1 1 1 hidrotehnic
1 portabilă; 1 1 1 1
Ipolizor 1 1 1 1
1 electric 1 1 1 1
1 portabil 1 1 1 1
1 _1 ______ 1 __ 1 _____ __ ___ 1
46 1 Frigidere buc 1 x x 1 – 1 – 1 – 1 4-6 -x-:-)–-:-l”””‘/-c-a-n”‘”t-o-n–-;d-e
1240 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
exploatare de
la diguri şi
baraje
x) l/sediu
formaţie de
lucru
1 _1 ____ 1 __ 1 __ 1 _____ 1 ___ –;–:;-_–,–-__
47 1 Containere buc 1 x x 1 – 1 – 1 – 1 10 x) 1 pentru
1 pentru 1 1 1 1 1 fiecare
1 materiale şi 1 1 1 1 1 formaţie
1 echipamente 1 1 1 1 1
1 de protecţie, 1 1 1 1 1
1 caz armament, 1 1 1 1 1
1 alimente 1 1 1 1 1
1 nealterabile 1 1 1 1 1
1 _1 ____ 1 __ 1 __ 1 _____ 1 __ _
48 I::::C-o-st:-um–- buci x x 1 – 1 – 1 1 – 1 8 l-x7)–-:-1–2;;–-
I scafandru I I I I I I pentru fiecare
1 autonom 1 1 1 1 1 1 sistem
1 1 1 1 1 1 1 hidrotehnic
1 _1 ____ 1 __ 1 __ 1 _____ 1 ___ 1
49 1 ::::C-a-p-r-e–‘-t-aC;-lu-z- buc 1 x x 1 – 1 – 1 – 1 8 I-x-:-)–-:-l”””‘/-c-a-n”‘”t-o-n–-:-l-a
1 1 1 1 1 1 1 Dunăre
1 1 1 1 1 1 Il/baraj
1 _1 ____ 1 __ 1 __ 1 _____ 1 ___ 1–;–-;-;==.”.,..,,-
50 1 Binoclu buc 1 x x 1 – 1 1 – 1 20 1 x) l/formaţie
1 1 1 1 1 1 de intervenţie
1 1 1 1 1 Il/sistem
1 1 1 1 1 1 hidrotehnic
1 _1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ___ 1–;–-;-;-,,-,–-,–-:::-_
51 1 Aparat fato buc 1 x x 1 – 1 – 1 15 1 x) l/sistem
1 1 1 1 1 1 hidrotehnic
1 1 1 1 1 Il/formaţie
1 1 1 1 1 1 de lucru,
1 1 1 1 1 12/direcţie de
1 1 1 1 1 1 ape
1 ____ – _1 ____ 1 ____ 1 _____ 1 ___ 1 _____ _
52 IRezervor buci x x 1 – 1 – 1 1 – 1 1 8 Ix) l/canton
1 combustibil 1 1 1 1 1 1 Il/sistem
1 de 10 tii 1 1 1 1 1 hidrotehnic,
1 1 1 1 1 1 1 Il/Sistem de
1 1 1 1 1 1 1 1 Gospodărire a
1 1 1 1 1 1 1 1 Apelor
1 ::-_-;;–,–,-__ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 _____ 1_1 __ 1-:;-_-,–-__ _
53 ICameră video, buci – – 1 – 1 – 1 1 1 15 11 pentru
1 aparat video 1 1 1 1 1 1 1 fiecare Sistem
1 1 1 1 1 1 1 1 de Gospodărire
1 1 1 1 1 1 1 1 a Apelor
1 1 1 1 1 1 1 Il/sistem
1 1 1 1 1 1 1 1 hidrotehnic
1 1 1 1 1 1 1 1-.,,-____ _
CAP. D. MIJLOACE DE CALCUL, MJ\SURARE, TRANSMISIE ŞI AVERTIZARE
54 Radio- bue x
telefoane
fixe,
portabile cu
acumulatori,
mOdem-uri,
radio,
acumulatori
şi piese de
schimb
:;;-::-;-~-:-::– – –
55 ITelefoane buci x
1 mobile 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1″0″7″”–- 1
56 Sirene, bue
difuzoare
pentru
alarmă,
inclusiv
materiale
necesare
montării
x
x
x x 2 1 1 3-5 x) 1 buc. RTF
fix/canton
1 buc. RTF
portabil/la
5 km D1, D2 şi
2 buc./baraj
1 buc. RTF
portabil/şef
formaţie
1 buc. RTF
portabil/şef
sistem
1 buc. RTF
portabil/
formaţie de
intervenţie
– – – – – – –c:-:;-;–::-c-;,––
x 1 x 1 x x x 3-5 Ix) l/şef
1 1 1 formaţie,
1 1 1 şef sistem
1 1 1 hidrotehnic
1 1 Il/canton
1 1 lexploatare
1 1 Il/staţie
1 1 Ihidrometrică
_-1_-1_- _____ –1––,0––
10 – în
localităţi şi
la obiective
importante
situate în
aval de
acumulări
– 2/baraj
– autovehicule
dotate cu
sirene
2/Sistem de
Gospodărire a
Apelor
l/sistem
hidrotehnic
c;::–,-,––,– – – – – – – – – –
57 IEchipamente 3-5 1- un set
Ide prelucrare I pentru
lşi 1 Comitetul
I transmitere I ministerial
lautomată a 1- un set
I datelor Ipentru fiecare
I (micro- I Direcţie de
I calculator IApe, unitate
I PC, modem, I ANIF I
Itelefax) IHIDRO1
1 1 1 ELECTRICA,
1 1 1 1 Sistem de
1 1 1 1 Gospodărire a
1 1 1 1 Apelor, sistem
1 1 1 1 hidrotehnic,
1 1 1 1 formaţie de
1 1 1 1 lucru
1 1 1 1 – un fax/baraj
c;:-;––c–,–- – ________ –1–1-1–1-;––;;––
58 1 Pluviometre buc 1 1 1 1 8 6 – 8
1 şi nivelmetre 1 1 1 1 pluviometre/
1 de avertizare 1 1 1 1 sistem
1 automată 1 1 1 1 6 – 8
1 1 1 1 1 nivelmetre/
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
sistem
1 pluviometru/
comitet local
1,,––,–.,–,–___ 1 __________ 1 __ 1_1 _______ _
59 IMorişti buci 1 1 5 8
1 hidrometrice 1 1 1
1 cu tijă 1 1 1
1 _1 __________ 1 __ 1 __ _
6 O 1= T-e-o-‘d-o-o-lic-:t–- buc 1 1 8 1″ ‘l–;-b-u-c-.–;/-s-;-i-s:-t-e-m-
1 electrooptic 1 1 1 hidrotehnic
1 Staţie GPS 1 1 11 buc. /Sistem
1 (precizie 1 1 1 de Gospodărire
11 – 10 cml 1 1 la Apelor
1 Staţie totală 1 1 11 buc. /Sistem
1 1 1 1 de Gospodărire
1 1 1 1 a Apelor
1 _1 __________ 1 _____ 1
61 I::N-;-i-v-e-o-l””ă–- buci 1 8 1:1c- ,b-u-c-.’/–-
1 NI – 007 cu 1 1 1 formaţie de
1 trusă 1 1 1 lucru
1 _1 __________ 1 _____ I-=–c_–-,–,–-,––_
62 IRuletă buci 1 8 12 buc./sistem
120 – 50 mii 1 hidrotehnic
1 1 1 12 buc. /
1 1 1 1 formaţie de
1 1 1 1 intervenţie
1 _1 __________ 1 ______ 1
63 1S et miră + buc 1 1 1 8 1″ ‘l–;-b-u-c-.–;/–-
1 plăcuţe 1 1 1 formaţie de
1 1 1 1 lucru
1 1 1 11 buc./sistem
1 1 1 1 hidrotehnic
1 _1 __________ 1 _____ 1-,–,_–-,-__ _
64 1 Sistem buc 1 1 5 11 buc. /
1 dedicat de 1 1 1 Sistem de
I transmisie I I I Gospodărire a
1 prin dial-up 1 1 1 apelor
1 (computer + 1 1 1
1 modern + linie 1 1 1
1 telefonică 1 1 1
I=-:;,––:;,––:c=-;;: –1– ________ 1 ______ 1 ____ _
CAP. E. MIJLOACE FIXE DIVERSE
65 1 Grupuri buc 1 x x 1 x 1 x 1 1 1 1 8 1 xl 1/ sistem
1 electrogene 1 1 1 1 1 1 hidrotehnic
1 cu anexe 1 1 1 1 1 Il/formaţie
1 pentru 1 1 1 1 1 1 de intervenţie
1 iluminat 1 1 1 1 1 Il/Sistem de
1 1 1 1 1 1 1 Gospodărire a
1 1 1 1 1 1 1 Apelor
1 1 1 1 1 1 Il/canton de
1 1 1 1 1 1 1 exploatare
1 ~,-;-::–=-=-:c::-:::-,,–– -1– –1–1–1– _____ I __ I-,:-c–:;-;–-,-::-::-::-:::-_
66 1 Reflectoare buc 1 1 1 1 1 8 1 xl l/sistem
1 (faruri, ml 1 1 1 1 1 1 hidrotehnic
cablu izolant buc
pentru
reţeaua de
reflectoare)i
– cablu
pentru
iluminat,
– izolator
pentru
prinderea
cablului,
fasunguri,
întrerupătoare,
becuri etc.
67 Agregate buc
pentru sudură
electrică sau
oxiacetilenică
şi materiale
de sudură,
truse
aferente
x x x x 1 1
l/formaţie
de intervenţie
l/Sistem de
Gospodărire a
Apelor
l/canton de
exploatare
10 – câte 4 buc.
de grup
electrogen +
2 buc. de
rezervă/
formaţie de
intervenţie
– câte 100 ml
de grup
electrogen
– câte 200
buc. de
fiecare grup
electrogen
:-:-;–- – – – – – – – – – –;–;-;-.,….,.–
68 IMotopompe cu buci x x x 1 x 1 1 1 8 x) l/sistem
I anexe şi I I I I hidrotehnic
1150 ml 1 1 1 1 l/formaţie de
I conductă sau I I I I intervenţie
1 furtun 1 1 1 1 2/Sistem de
1 1 1 1 1 Gospodărire a
1 1 1 1 1 Apelor
1 :;:-_____ 1__ __1 __ 1 _____ 1 ___ –;–;:-;-0-_-;-;-_
69 1 Pompe buc 1 x x x 1 x 1 1 1 1 8 x) 2/formaţie
I submersibile I I I I de intervenţie
1 pentru 1 1 1 1
1 epuismente 1 1 1 1
1 1 __ 1 __ 1 _____ 1 ___ –;–;:-_;-:-_–;
70 I~M~o~t-o-c-o-s~it~o-r-l~·- -b-u-cl–x- x x 1 x 1 2 x x 6 -Ix) 2 – 4 buc./
1 (multi- 1 1 1 10 1 sistem
1 funcţionale 1 1 1 1 hidrotehnic
1 1 1 1 1 2 buc. /
1 1 1 1 1 formaţie de
1 1 1 1 1 lucru
1 =-c,.,–.,–- _1_- __ 1 __ 1 _______ 1–;–;;–;–__ _
71 IUtilaje buci x x x 1 x 1 x x x 14 – 81x) 1 buc.
1 terasiere 1 1 1 1 1 buldozer/
1 (buldozer, 1 1 1 1 1 formaţie de
I excavator) cu I I I I I intervenţie
1 piese de 1 1 1 1 11 buc.
1 schimb 1 1 1 1 1 excavator/
1 aferente 1 1 1 1 1 formaţie de
1 1 1 1 1 1 intervenţie
1 :;;–-;-___ 1 __ 1 __ 1 _____ 1 __ 1-,–;;-;-_–,-_
72 1 Tractor -b-u-c I–x- x 1 x 1 x 1 x x x 14 – 81 x) 1 buc. /
1 articulat 1 1 1 1 1 1 Sistem de
1 forestier 1 1 1 1 1 1 Gospodărire a
1 (TAF) pentru 1 1 1 1 1 1 Apelor
1 tractarea 1 1 1 1 1 1
1 plutitorilor 1 1 1 1 1 1
1 aferente 1 1 1 1 1 1
1 mari + cablu 1 1 1 1 1 1
1 flexibil 1 1 1 1 1 1
73 1 „A:cut,,-o::––I b-u-c 1– – – – – – -: -4 –6 : =x7) –,-l~bC”:u-:-c::-.-/,–
1 basculantă 1 1 1 1 formaţie de
1 pentru 1 1 1 1 intervenţie
1 transport 1 1 1 1
Imateriale de 1 1 1 1
1 intervenţie 1 1 1 1
1-=c=-=–=c=1 1 1 1 _____ _
CAP. F. ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE, SIGURANŢĂ ŞI CAZARMAMENT
74 ICizme de peri x 1 x 1 – 1 – 1 5 5 2 1 2 Ix) 20 perechii
1 cauciuc 1 1 1 1 1 1 1 formaţie de
1 scurte şi 1 1 1 1 1 1 1 intervenţie
1 lungi 1 1 1 1 1 1 1
1 :-:-=–:–:-__ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _______ 1 __ 1-,–;:-:: _ -:-,-;
75 IMantale de buci x 1 x 1 – 1 – 1 5 5 2 1 3 Ix) 20 perechii
1 ploaie cu 1 1 1 1 1 1 1 formaţie de
1 glugi 1 1 1 1 1 1 1 intervenţie
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _______ 1 __ 1
76 1 Salopete din buc 1 x 1 x – 1 – 1 8 8 2 1 3 l-x7)”””””2″”0″”‘b-u-c-.’/–
1 doc sau 1 1 1 1 1
1 impermeabile. 1 1 1 1 1
1 Costume 1 1 1 1 1
Iformaţie de
I intervenţie
110 buc./sistem
1 vătuite 1 1 1 1 1 1 hidrotehnic
1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 ____ 1 __ 1 _____ 1 __ 1
77 IPufoaice sau buci x x – 1 – 1 2 2 2 1 10 -x~)-;-1~2~b~u-c-./’–
1 scurte 1 1 1 1
1 imblănite 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
formaţie de
intervenţie
20 – 30
buc./sistern
hidrotehnic
50% salopete
50% costume
vătuite
1 _1 ______ 1 __ 1 _______ 1 __
78 1 Căciuli de buc 1 x x 1 – 1 – 1 1 10 -x7)”””””2″”0″”‘b-u-c-.’/–
1 blană sau 1 1 1 1 1
Ivătuite 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
formaţie de
intervenţie
20 buc./sistem
hidrotehnic
1 _1 ____ 1 __ 1 __ 1 _____ 1 __ -=0-____ _
79 1 Mănuş i de buc 1 x 1 x 1 – 1 – 1 1 4 1 2 O pe
1 protecţie 1 1 1 1 1 1 1 formaţie de
1 1 1 1 1 1 1 1 intervenţie
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _______ 1 __ 1-::-;;-____ _
80 1 Centuri, buci x 1 x 1 – 1 – 1 5 5 1 1 2 120 pe
1 veste şi 1 1 1 1 1 1 1 formaţie de
1 colaci de 1 1 1 1 1 1 1 intervenţie
1 sal vare 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _____ –1–1-;–;0-;;–-,–
81 IPieptare buci x 1 x 1 – 1 – 1 1 15 Ix) 20 pentru
1 avertizoare 1 1 1 1 1 1 1 fiecare
1 (reflectori- 1 1 1 1 1 1 1 formaţie de
1 zante) 1 1 1 1 1 1 1 intervenţie
1 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _______ I _ I~-;;-;;-==–,–_
82 ICască de buci x 1 x 1 x 1 x 1 x x x 1 x Ix) 20 buc./
1 protecţie 1 1 1 1 1 1 1 formaţie de
1 (reflectori- 1 1 1 1 1 1 1 intervenţie
1 zante) 1 1 1 1 1 1 1
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _______ I _ I~-;;-;;-==–,–_
83 IBocanci buci x 1 x 1 x 1 x 1 x x x 1 x Ix) 20 buc./
1 1 1 1 1 1 1 1 formaţie de
1 1 1 1 1 1 1 1 intervenţie
1 _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _______ 1 __ 1-,–;:-::_=-__
84 IPaturi de buci x 1 x 1 – 1 – 1 1 15 Ix) 20 pentru
I fier, lemn 1 1 1 1 1 1 1 fiecare
I sau pliante 1 1 1 1 1 1 1 forma ţie de