ORDIN Nr. 147 din 9 martie 2006 privind obligativitatea instituţiilor şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 259 din 22 martie 2006

Având în vedere accidentele şi avariile produse la echipamentele şi
instalaţiile din domeniul ISCIR, se impune necesitatea creşterii gradului de
siguranţă a utilizării echipamentelor din acest domeniu, în special acolo unde
acestea sunt folosite de instituţiile publice, instituţiile/unităţile de interes
public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate sau
de constituire, acest fapt implicând responsabilitatea pe care trebuie să şi-o
asume deţinătorii acestora, şi având în vedere dispoziţiile prescripţiilor
tehnice, colecţia ISCIR,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu
modificările şi completările ulterioare,
în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificată şi completată
prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005, şi ţinând cont de prevederile
prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR, care constituie cadrul legal de
reglementare pentru instalaţiile şi echipamentele din domeniul ISCIR,
identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001,
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005,
inspectorul de stat şef al ISCIR emite următorul ordin:
ART. 1
În vederea aplicării măsurilor prevăzute în prescripţiile tehnice, colecţia
ISCIR, instituţiile publice, instituţiile/unităţile de interes public sau care
oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care deţin şi
exploatează instalaţii şi echipamente din domeniul Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
(ISCIR), au obligaţia să numească personal tehnic, responsabil pentru
supravegherea instalaţiilor, în raport cu numărul şi complexitatea
instalaţiilor, care va fi autorizat de ISCIR şi care va purta denumirea de
RSVTI în conformitate cu prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR.
ART. 2
Sunt exceptate de la obligaţia prevăzută la art. 1 instituţiile/unităţile
identificate în prezentul ordin, care fac dovada existenţei unui contract
încheiat cu persoane fizice sau persoane juridice autorizate de ISCIR pentru
prestarea acestor activităţi, în care este prevăzută şi îndeplinirea obligaţiilor
de RSVTI.
ART. 3
RSVTI desemnat în condiţiile prezentului ordin va răspunde de
identificarea, înregistrarea la ISCIR, întreţinerea şi repararea echipamentelor
din domeniul ISCIR deţinute de persoanele juridice menţionate la art. 1,
precum şi de exploatarea corectă şi legală a acestora, în conformitate cu
dispoziţiile prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR.
ART. 4
RSVTI aparţinând persoanelor juridice identificate la art. 1 poate fi
desemnat din cadrul personalului propriu sau prin încheierea de contracte cu
alte persoane fizice.
ART. 5
ISCIR va autoriza RSVTI desemnat la art. 1 şi 2 să presteze această
activitate.
ART. 6
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către persoanele juridice
specificate la art. 1 se sancţionează conform prescripţiilor tehnice, colecţia
ISCIR, în vigoare, cu oprirea din funcţiune a echipamentelor deţinute.
ART. 7
Condiţiile ce trebuie îndeplinite de către RSVTI cu atribuţiunile
specificate în prezentul ordin sunt stabilite de ISCIR şi pot fi consultate pe
site-ul www.iscir.ro sau la oricare dintre inspecţiile teritoriale ale ISCIR.
ART. 8
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Inspectorul de stat şef al Inspecţiei
de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat,
Alexandru Szilveszter
–––––