ORDIN Nr. 165 din 4 iulie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

Descarca PDF cu ORDIN Nr 165 2011 (IN VIGOARE 09.09.2011 )

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 11 august 2011
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,
în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,
inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Metodologia privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Persoanele fizice care doresc să presteze activităţile specifice prescripţiilor tehnice ISCIR ca personal tehnic de specialitate trebuie să fie atestate în condiţiile prevăzute în metodologia menţionată la art. 1.
ART. 3
Persoanele fizice care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au atestate valabile, emise potrivit dispoziţiilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, cu modificările ulterioare, pot continua prestarea activităţii ca personal tehnic de specialitate până la data expirării valabilităţii acestora.
ART. 4
La data expirării perioadei de valabilitate a atestatelor emise în temeiul Ordinului Inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009, cu modificările ulterioare, persoanele fizice care doresc dobândirea unor noi atestate ca personal tehnic de specialitate vor îndeplini condiţiile prevăzute în metodologia menţionată la art. 1.
ART. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. 6
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
Viorel Uleia
Bucureşti, 4 iulie 2011.
Nr. 165.
ANEXA 1
METODOLOGIE
privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1
Scopul metodologiei
ART. 1
(1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesională a personalului tehnic de specialitate în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub presiune, al instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil.
(2) Prezenta metodologie urmăreşte ca formarea profesională a personalului tehnic de specialitate să se facă unitar de către persoane juridice avizate de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), cu formatori atestaţi de către ISCIR, pe baza unor programe care pun la dispoziţia participanţilor informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii.
SECŢIUNEA a 2-a
Termeni, definiţii şi abrevieri
ART. 2
(1) În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) atestare – activitatea de evaluare a competenţei profesionale a unei persoane fizice pentru a desfăşura o activitate specifică reglementată de prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;
b) atestat – documentul eliberat de ISCIR, obţinut pe baza unei evaluări scrise;
c) avizare – procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta metodologie;
d) autorizare – activitatea de evaluare şi atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică prezentei metodologii;
e) deţinător – persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/un echipament în exploatare;
f) documentaţie tehnică – totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate, conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor, respectiv totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;
g) domeniu ISCIR – activităţile pentru care este nevoie de autorizare/aprobare/avizare/acceptare/atestare de către ISCIR;
h) examen de atestare – procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea atestării;
i) formator atestat – persoana fizică atestată de către ISCIR potrivit dispoziţiilor legale;
j) persoană juridică – orice entitate constituită potrivit legii naţionale, precum şi entităţile constituite în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;
k) personal tehnic de specialitate – persoana fizică atestată de către ISCIR pentru desfăşurarea activităţilor specifice prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile, în condiţiile prevăzute în acestea;
l) prescripţie tehnică – norma tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;
m) utilizator – persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaţie/un echipament.
(2) În conţinutul prezentei metodologii sunt folosite următoarele abrevieri:
a) RADTA – personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de automatizare;
b) RADTE – personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
c) RADTI – personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare;
d) RADTP – personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare pentru montare/reparare;
e) RSL – personal tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor;
f) RTS – personal tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura;
g) RTEND – responsabil tehnic pentru examinări nedistructive;
h) RTED – responsabil tehnic pentru examinări distructive;
i) RVTA – personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor;
j) RVT – personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică.
SECŢIUNEA a 3-a
Domeniu de aplicare
ART. 3
Personalul tehnic de specialitate care este atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire este prevăzut în tabelul 1:
Tabelul 1
______________________________________________________________________________
|Nr. | Categorii de personal tehnic de specialitate |
|crt.| |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1.| Personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în |
| | utilizare a aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, |
| | lichid sau gazos, a cazanelor de apă caldă cu puterea P </= 400 kW, a |
| | cazanelor de abur de joasă presiune cu debitul Q </= 0,6 t/h şi a |
| | arzătoarelor cu combustibili gazoşi şi lichizi (RVT) |
|____|_________________________________________________________________________|
| 2.| Personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică la |
| | ascensoare (RVTA) |
|____|_________________________________________________________________________|
| 3.| Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice de|
| | instalare la instalaţii sub presiune (RADTI) |
|____|_________________________________________________________________________|
| 4.| Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice |
| | preliminare de montare/reparare la instalaţii sub presiune (RADTP) |
|____|_________________________________________________________________________|
| 5.| Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice |
| | preliminare de montare/reparare la instalaţii de ridicat (RADTP) |
|____|_________________________________________________________________________|
| 6.| Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice de|
| | automatizare (RADTA) |
|____|_________________________________________________________________________|
| 7.| Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice şi|
| | supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru |
| | investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii sub presiune |
| | (RADTE) |
|____|_________________________________________________________________________|
| 8.| Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice şi|
| | supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru |
| | investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii de ridicat |
| | (RADTE) |
|____|_________________________________________________________________________|
| 9.| Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune (RSL)|
|____|_________________________________________________________________________|
| 10.| Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat (RSL) |
|____|_________________________________________________________________________|
| 11.| Responsabil tehnic cu sudura la instalaţii sub presiune şi instalaţii de|
| | ridicat (RTS) |
|____|_________________________________________________________________________|
| 12.| Responsabil tehnic pentru examinări nedistructive (RTEND) |
|____|_________________________________________________________________________|
| 13.| Responsabil tehnic pentru examinări distructive (RTED) |
|____|_________________________________________________________________________|
CAPITOLUL II
Organizarea şi desfăşurarea programelor de instruire în vederea atestării personalului tehnic de specialitate
SECŢIUNEA 1
Atestarea formatorilor
ART. 4
(1) Persoanele fizice care doresc să participe în calitate de formatori la programele de instruire trebuie atestate de către ISCIR.
(2) Atestarea se efectuează pentru unul sau mai multe dintre modulele prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2
________________________________________________________________________
|Nr. | Instalaţii/Echipamente | Module pentru atestarea formatorilor |
|crt.| | |
|____|____________________________|______________________________________|
| 1.| Instalaţii sub presiune | 1.1. Clasice |
|____|____________________________|______________________________________|
| 2.| Instalaţii de ridicat | 2.1. Clasice |
|____|____________________________|______________________________________|
| 3.| Instalaţii sub presiune şi | 3.1. Sudare clasică |
| | instalaţii de ridicat |______________________________________|
| | | 3.2. Examinări nedistructive |
| | |______________________________________|
| | | 3.3. Examinări distructive |
|____|____________________________|______________________________________|
(3) În vederea atestării, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să fie absolvent al unei forme de învăţământ superior tehnic de lungă durată în domeniul: mecanică, electromecanică, energetică, automatizări, transporturi, metalurgie, chimie, construcţii, instalaţii sau în alte domenii conexe tehnice ori universitare acceptate de către ISCIR;
b) să aibă o vechime în specialitate într-un domeniu de activitate reglementat de prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR de minimum 8 ani;
c) să deţină documente care să ateste participarea la cursuri de instruire/specializare/perfecţionare în domeniu, caz în care vechimea în specialitate menţionată la lit. b) se reduce la 5 ani.
(4) Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR pot participa la examenul în vederea atestării ca formator.
ART. 5
(1) Pentru participarea la examenul în vederea atestării, candidatul depune la ISCIR un dosar cu următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examen;
b) copia diplomei de studii;
c) curriculum vitae;
d) copia documentului care dovedeşte vechimea în specialitate;
e) copia actului de identitate;
f) copii ale documentelor care atestă participarea la cursuri/programe de instruire/specializare/perfecţionare în domeniu, după caz.
(2) Inspectorii de specialitate ISCIR depun doar cererea de înscriere la examen.
(3) ISCIR stabileşte tematica pentru examen specifică domeniului solicitat şi planifică candidaţii înscrişi.
(4) Examenul constă într-o examinare scrisă.
(5) Condiţia de promovare a examenului este obţinerea notei minime 7 (şapte).
(6) În urma promovării examenului, ISCIR eliberează un atestat pentru unul sau mai multe dintre modulele prevăzute în tabelul 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(7) Inspectorii de specialitate cu funcţii de conducere pot să fie desemnaţi ca formatori, prin ordin al conducătorului ISCIR, în urma unei evaluări profesionale efectuate de către o comisie de specialitate.
(8) Formatorii experţi desemnaţi în domeniul ISCIR pot să predea ca formatori şi în domeniul reglementat prin prezenta metodologie.
(9) Atestatul are valabilitate nelimitată.
SECŢIUNEA a 2-a
Avizarea persoanelor juridice care organizează programe de instruire
ART. 6
(1) Programele de instruire se organizează de persoane juridice avizate.
(2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. În acest scop, persoana juridică depune la ISCIR următoarele documente:
a) adresa de solicitare a avizării;
b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională, conform codului CAEN specific prevăzut în actul constitutiv/statut;
c) programa analitică specifică pentru fiecare categorie de personal tehnic de specialitate;
d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal tehnic de specialitate prevăzută la art. 3.
(3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (2) şi, în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei metodologii, eliberează adresa de avizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 (patru) ani.
ART. 7
Persoana juridică avizată poate să organizeze programe de instruire, cu condiţia respectării următoarelor condiţii:
a) să deruleze programele de instruire cu formatorii atestaţi de către ISCIR, conform prevederilor prezentului capitol;
b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a programului de instruire.
ART. 8
Persoanele juridice care au obţinut avizul pentru organizarea programelor de instruire se publică pe site-ul ISCIR.
SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea programelor de instruire în vederea atestării personalului tehnic de specialitate
ART. 9
(1) Pentru organizarea unui program de instruire a personalului tehnic de specialitate, persoana juridică avizată depune la ISCIR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea programului, următoarele documente:
a) adresa de anunţare a organizării unui program de instruire, în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului, perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului;
b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;
c) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore, formatori;
d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor, precum şi copii ale atestatelor acestora;
e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor şi codul numeric personal.
(2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică, în scris, organizatorului decizia cu privire la avizarea deschiderii şi desfăşurării programului de instruire, conform modelului adresei prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 10
Se admite modificarea listei cursanţilor în intervalul rămas până la începerea programului, cu obligaţia anunţării ISCIR în legătură cu modificările intervenite.
ART. 11
La sfârşitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor documentul care să confirme participarea la programul de instruire (se recomandă utilizarea modelului prevăzut în anexa nr. 4).
ART. 12
Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui program de instruire în termenul prevăzut la art. 9 nu are dreptul să elibereze participanţilor documentul care să confirme participarea la programul de instruire.
ART. 13
ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de instruire.
SECŢIUNEA a 4-a
Organizarea examenului de atestare a personalului tehnic de specialitate
ART. 14
(1) Persoanele fizice care au participat la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR se pot înscrie la examenul de atestare ca personal tehnic de specialitate.
(2) Înscrierea persoanelor fizice la examenul de atestare se poate face de către organizatorul programului de instruire sau individual de către fiecare candidat.
ART. 15
Examenul de atestare se susţine cu ISCIR.
ART. 16
(1) Persoanele care se înscriu la examenul în vederea obţinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate trebuie să prezinte la ISCIR următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examenul de atestare;
b) copia diplomei de studii tehnice;
c) curriculum vitae;
d) copia documentului care dovedeşte vechimea în specialitate;
e) copia actului de identitate;
f) copia documentului de participare la programul de instruire organizat conform prevederilor art. 9 – 11.
(2) Persoanele care au ocupat timp de 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR sau care au coordonat activitatea şi îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitate stabilite în prezenta metodologie au dreptul de a participa la examenul de atestare pentru dobândirea calităţii de personal tehnic de specialitate, în urma achitării tarifului de examinare şi eliberare a atestatului, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire.
(3) Persoanele care au ocupat timp de 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR sunt atestate ca formatori, conform prevederilor legale, de către ISCIR şi au dreptul de a dobândi calitatea de personal tehnic de specialitate în domeniul pentru care este valabil atestatul de formator, în urma achitării tarifului de eliberare a atestatului, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire şi examenul de atestare.
ART. 17
(1) ISCIR stabileşte tematica pentru examenul de atestare specific domeniului solicitat şi planifică candidaţii înscrişi.
(2) Examenul de atestare a personalului tehnic de specialitate constă într-o examinare scrisă.
(3) Condiţia de promovare a examenului de atestare este obţinerea notei minime 7 (şapte).
ART. 18
Persoanele care nu au promovat examenul în vederea obţinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate pot participa la reexaminare în condiţiile prevăzute la art. 16 şi 17, pe baza unei solicitări scrise transmise la ISCIR, în termen de maximum 12 luni de la data finalizării programului de instruire.
ART. 19
(1) Pentru candidaţii care la examenul de atestare au fost declaraţi „Admis”, ISCIR eliberează atestate conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(2) Atestatul eliberat de ISCIR are termen de valabilitate de 2 ani de la data eliberării.
(3) Pe baza atestatului eliberat, personalul tehnic de specialitate deţine o ştampilă de identificare, conform modelului prevăzut în prescripţiile tehnice aplicabile.
SECŢIUNEA a 5-a
Prelungirea valabilităţii atestatului personalului tehnic de specialitate
ART. 20
(1) Prelungirea valabilităţii atestatului personalului tehnic de specialitate se face în urma susţinerii unui examen cu ISCIR, în condiţiile prevăzute la art. 17.
(2) Solicitantul care doreşte prelungirea valabilităţii atestatului depune la ISCIR următoarele documente:
a) cererea de prelungire a valabilităţii atestatului;
b) atestatul eliberat de către ISCIR;
c) memoriul de activitate pentru perioada de valabilitate a atestatului;
d) copia actului de identitate.
ART. 21
Pentru candidaţii care au fost declaraţi „Admis” la examen, ISCIR acordă prelungirea valabilităţii atestatului pentru o perioadă de 2 ani (conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 – verso).
ART. 22
(1) Candidaţii care au fost declaraţi „Respins” la examenul prevăzut la art. 20 şi candidaţii care solicită prelungirea valabilităţii atestatului după mai mult de 3 luni de la data expirării acestuia se pot prezenta la reexaminare, respectiv examinare numai după efectuarea unui program de instruire organizat de persoane juridice avizate, cu respectarea prevederilor art. 9 – 12.
(2) Examenul de reexaminare, respectiv examinare în vederea prelungirii valabilităţii atestatului se organizează de ISCIR cu respectarea prevederilor art. 16 – 18.
CAPITOLUL III
Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru instalaţii clasice
SECŢIUNEA 1
Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în utilizare a aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puterea P </= 400 kW, a cazanelor de abur de joasă presiune cu debitul Q </= 0,6 t/h şi a arzătoarelor cu combustibili gazoşi şi lichizi (RVT)
ART. 23
(1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în utilizare (RVT) a aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puterea P </= 400 kw şi a cazanelor de abur de joasă presiune cu debitul Q </= 0,6 t/h, prevăzute în prescripţia tehnică A 1, şi a arzătoarelor cu combustibil gazos şi lichid, prevăzute în prescripţia tehnică C 2, este atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată şi care respectă programa analitică prevăzută la art. 24.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu verificarea tehnică trebuie să fie absolvente ale unei forme de învăţământ superior tehnic de lungă/scurtă durată în domeniul: mecanică, electromecanică, energetică, automatizări, transporturi, metalurgie, chimie, construcţii, instalaţii sau în alte domenii conexe tehnice ori universitare acceptate de către ISCIR şi să aibă o vechime în specialitate de minimum 2 ani.
ART. 24
(1) Instruirea responsabilului cu verificarea tehnică în utilizare se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
| |________________|
| | Teorie|Practică|
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii | 2 | – |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Tipuri de aparate consumatoare de combustibil | 2 | 2 |
| Proceduri de lucru obligatorii | | |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Măsuri pregătitoare pentru punerea în funcţiune | 2 | 2 |
| Punere în funcţiune | | |
| Proceduri specifice obligatorii de efectuare a verificărilor| | |
| tehnice în utilizare | | |
| Completarea rapoartelor de verificări şi a livretelor | | |
| aparatelor | | |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Eficienţă energetică | 2 | 4 |
|_____________________________________________________________|_______|________|
(2) Formatorii care participă la acest program de instruire trebuie să fie atestaţi pentru modulul 1.1 (tabelul 2).
ART. 25
(1) Personalul tehnic de specialitate (RVT) care deţine adeverinţe eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului cu o vechime cuprinsă între 2 şi 4 ani trebuie să se prezinte în vederea examinării şi eliberării atestatului, în condiţiile prezentei metodologii, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a ordinului de aprobare a acesteia.
(2) Personalul tehnic de specialitate (RVT) care deţine adeverinţe eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului cu o vechime mai mică de 2 ani trebuie să se prezinte în vederea examinării şi eliberării atestatului, în condiţiile prezentei metodologii, la finele celor 2 ani de la data instruirii.
SECŢIUNEA a 2-a
Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru instalaţii sub presiune
ART. 26
(1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut la nr. crt. 3, 4, 6, 7 şi 9 din tabelul 1 este examinat şi atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9 – 12, care respectă programa analitică specifică prevăzută la art. 27.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice (RADTI/RADTP/RADTA) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă durată, conform art. 4 alin. (3) lit. a), şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani.
(3) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic (RADTE) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă durată, conform art. 4 alin. (3) lit. a), şi o vechime în specialitate de minimum 8 ani.
(4) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru ori tehnician şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani, în domeniul: mecanică, electromecanică, energetică, automatizări, transporturi, metalurgie, chimie, construcţii, instalaţii ori în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de către ISCIR.
ART. 27
(1) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice de instalare, a documentaţiei tehnice preliminare şi a documentaţiei tehnice de automatizare (RADTI/RADTP/RADTA) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii | 4 |
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii, conform| |
| prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Lucrări de instalare care necesită obţinerea avizului | 2 |
| obligatoriu de instalare | |
| Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice de instalare | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de | 4 |
| montare şi reparare la: | |
| – cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune | |
| – cazane de abur şi cazane de apă fierbinte | |
| – conducte de abur şi conducte de apă fierbinte | |
| – conducte metalice pentru fluide | |
| – recipiente metalice stabile sub presiune | |
| – instalaţii de distribuţie a GPL | |
| – recipiente cisterne, containere şi butoaie metalice | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Instalaţii şi sisteme de automatizare pentru: | 4 |
| – cazane de abur şi cazane de apă fierbinte | |
| – cazane de apă caldă cu puteri mai mari de 400 kw şi cazane| |
| de abur de joasă presiune cu presiune de cel mult 0,5 bari | |
| – instalaţii de automatizare aferente centralelor termice şi| |
| instalaţiei termomecanice anexate cazanelor | |
| Cerinţe pentru instalaţii şi sisteme de automatizare | |
| Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice de automatizare | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Aplicaţii practice, studii de caz | 2 |
|_____________________________________________________________|________________|
(2) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic (RADTE) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii | 4 |
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii, conform| |
| prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice de investigaţii/| 8 |
| examinări la: | |
| – cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune | |
| – cazane de abur şi cazane de apă fierbinte | |
| – conducte de abur şi conducte de apă fierbinte | |
| – conducte metalice pentru fluide | |
| – recipiente metalice stabile sub presiune | |
| – instalaţii de distribuţie a GPL | |
| – recipiente cisterne, containere şi butoaie metalice | |
| Analiza riscurilor, prelungirea autorizaţiei de funcţionare | |
| Supravegherea derulării programelor de investigaţii/ | |
| examinări | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Aplicaţii practice, studii de caz | 4 |
|_____________________________________________________________|________________|
(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru supravegherea lucrărilor (RSL) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii | 4 |
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii, conform| |
| prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Lucrări de instalare/montare/reparare la: | 8 |
| – cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune | |
| – cazane de abur şi cazane de apă fierbinte | |
| – aparate consumatoare de combustibili gazoşi şi lichizi | |
| – arzătoare de combustibili gazoşi şi lichizi | |
| – conducte de abur şi conducte de apă fierbinte | |
| – conducte metalice pentru fluide | |
| – recipiente metalice stabile sub presiune | |
| – instalaţii de distribuţie a GPL | |
| – recipiente cisterne, containere şi butoaie metalice | |
| – dispozitive de siguranţă | |
| – instalaţii de ardere şi instalaţii de automatizare: pentru| |
| cazane | |
| – instalaţii de automatizare pentru centrale termice | |
| Activităţi de întreţinere prin spălare chimică la cazane de | |
| abur, cazane de apă fierbinte şi cazane de apă caldă şi | |
| regimul chimic al cazanelor de abur şi cazanelor de apă | |
| fierbinte | |
| Activităţi de supraveghere tehnică la umplerea buteliilor | |
| transportabile şi verificarea tehnică periodică | |
| Etapele lucrărilor de montare/reparare/verificare şi reglare| |
| Conţinutul documentaţiei tehnice de instalare/montare/ | |
| reparare | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Modificări ale instalaţiilor sub presiune care conduc la o | 4 |
| nouă certificare | |
| Aplicaţii practice, studii de caz | |
|_____________________________________________________________|________________|
ART. 28
Formatorii care participă la aceste programe de instruire trebuie să fie atestaţi pentru modulul 1.1 (tabelul 2).
SECŢIUNEA a 3-a
Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru instalaţii de ridicat
ART. 29
(1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut la nr. crt. 2, 5, 8 şi 10 din tabelul 1 este atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9 – 12, care respectă programa analitică specifică prevăzută la art. 30.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor (RVTA) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă durată, conform art. 4 alin. (3) lit. a), precum şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani.
(3) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice (RADTP) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă durată, conform art. 4 alin. (3) lit. a), şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani.
(4) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic (RADTE) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă durată, conform art. 4 alin. (3) lit. a), şi o vechime în specialitate de minimum 8 ani.
(5) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau
studii tehnice de maistru ori tehnician şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani, în domeniul: mecanică, electromecanică, energetică, automatizări, transporturi, metalurgie, chimie, construcţii, instalaţii ori în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de către ISCIR.
ART. 30
(1) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru verificarea tehnică a ascensoarelor (RVTA) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii | 4 |
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii, conform| |
| prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Ascensoare: | 8 |
| – tipuri de ascensoare care necesită verificare tehnică | |
| – descrierea funcţionării | |
| – componente de securitate | |
| Întreţinerea/Revizia şi repararea ascensoarelor | |
| Verificarea tehnică a ascensoarelor | |
| Proceduri specifice de efectuare a verificărilor tehnice | |
| periodice | |
| Întocmirea proceselor-verbale de verificare tehnică | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Aplicaţii practice, studii de caz | 4 |
|_____________________________________________________________|________________|
(2) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare (RADTP) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii | 4 |
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii, conform| |
| prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de | 8 |
| montare şi reparare la: | |
| – macarale | |
| – stivuitoare | |
| – nacele şi platforme autoridicătoare | |
| – elevatoare pentru vehicule | |
| – mecanisme de ridicat | |
| – maşini de ridicat cu mai multe elemente purtătoare | |
| – echipamente de agrement | |
| – ascensoare | |
| – trape de scenă, de decoruri şi instalaţii de cortine | |
| pentru incendiu | |
| – instalaţii de transport pe plan înclinat | |
| – instalaţii de transport pe cablu | |
| – scări şi trotuare rulante | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Aplicaţii practice, studii de caz | 4 |
|_____________________________________________________________|________________|
(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic (RADTE) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii | 4 |
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii, | |
| conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice de investigaţii/| 8 |
| examinări la: | |
| – macarale | |
| – stivuitoare | |
| – nacele şi platforme autoridicătoare | |
| – elevatoare pentru vehicule | |
| – mecanisme de ridicat | |
| – maşini de ridicat cu mai multe elemente purtătoare | |
| – echipamente de agrement | |
| – ascensoare | |
| – trape de scenă, de decoruri şi instalaţii de cortine | |
| pentru incendiu | |
| – instalaţii de transport pe plan înclinat | |
| – instalaţii de transport pe cablu | |
| – scări şi trotuare rulante | |
| Supravegherea derulării programelor de investigaţii/ | |
| examinări | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Aplicaţii practice, studii de caz | 4 |
|_____________________________________________________________|________________|
(4) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru supravegherea lucrărilor (RSL) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii | 4 |
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii, conform| |
| prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Întocmirea/Avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de | 8 |
| montare şi reparare la: | |
| – macarale | |
| – stivuitoare | |
| – nacele şi platforme autoridicătoare | |
| – elevatoare pentru vehicule | |
| – mecanisme de ridicat | |
| – maşini de ridicat cu mai multe elemente purtătoare | |
| – echipamente de agrement | |
| – ascensoare | |
| – trape de scenă, de decoruri şi instalaţii de cortine | |
| pentru incendiu | |
| – instalaţii de transport pe plan înclinat | |
| – instalaţii de transport pe cablu | |
| – scări şi trotuare rulante | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Aplicaţii practice, studii de caz | 4 |
|_____________________________________________________________|________________|
ART. 31
Formatorii care participă la acest program de instruire trebuie să fie atestaţi pentru modulul 2.1 (tabelul 2).
SECŢIUNEA a 4-a
Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura (RTS)
ART. 32
(1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut la nr. crt. 11 din tabelul 1 este examinat şi atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9 – 12, care respectă programa analitică prevăzută la art. 33.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil tehnic cu sudura (RTS) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii medii tehnice (specialitatea sudură) de maistru ori tehnician şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani, în domeniul: mecanică, electromecanică, energetică, automatizări, transporturi, metalurgie, chimie, construcţii, instalaţii ori în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de către ISCIR.
ART. 33
(1) Instruirea responsabilului tehnic cu sudura (RTS) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii | 4 |
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii, conform| |
| prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Materiale utilizate la executarea operaţiilor de sudare în | 8 |
| cadrul operaţiilor de montare şi reparare a instalaţiilor/ | |
| echipamentelor | |
| Condiţii tehnice privind realizarea îmbinărilor sudate la | |
| montarea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor | |
| Examinări nedistructive şi distructive ale îmbinărilor | |
| sudate | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Întocmirea documentaţiilor tehnice | 4 |
| Aplicaţii practice, studii de caz | |
|_____________________________________________________________|________________|
(2) Formatorii care participă la acest program de instruire trebuie să fie atestaţi pentru modulul 3.1 (tabelul 2).
CAPITOLUL IV
Atestarea responsabilului tehnic pentru examinări nedistructive şi a responsabilului tehnic pentru examinări distructive
ART. 34
(1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut la nr. crt. 12 din tabelul 1 este examinat şi atestat de ISCIR după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată, care respectă programa analitică prevăzută la alin. (3).
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil tehnic pentru examinări nedistructive trebuie să fie autorizate conform prescripţiei tehnice aplicabile, minimum nivel 2.
(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic pentru examinări nedistructive (RTEND) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, normative specifice activităţii | 4 |
|_____________________________________________________________|________________|
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii de | 8 |
| examinări nedistructive, conform prevederilor prescripţiilor| |
| tehnice aplicabile | |
| Standarde europene aplicabile metodelor de examinare | |
| nedistructivă: | |
| – examinare vizuală (VT) | |
| – examinare cu lichide penetrante (PT) | |
| – examinare cu particule magnetice (MT) | |
| – examinare cu ultrasunete (UT) | |
| – examinare cu radiaţii penetrante (RT) | |
| – examinare prin curenţi turbionari (ET) | |
| – examinare pentru etanşeitate (LT) | |
| – examinare magnetoinductivă (MRT) | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Aplicaţii practice, studii de caz | 4 |
|_____________________________________________________________|________________|
ART. 35
(1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut la nr. crt. 13 din tabelul 1 este examinat şi atestat de ISCIR după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată, care respectă programa analitică prevăzută la alin. (3).
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil tehnic pentru examinări distructive trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru ori tehnician şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani, în domeniul: mecanică, electromecanică, energetică, automatizări, transporturi, metalurgie, chimie, construcţii, instalaţii ori în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de către ISCIR.
(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic pentru examinări distructive (RTED) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, normative specifice activităţii | 4 |
|_____________________________________________________________|________________|
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii de | 8 |
| examinări distructive, conform prevederilor prescripţiilor | |
| tehnice aplicabile | |
| Standarde europene aplicabile metodelor de examinare | |
| distructivă: | |
| – încercări mecanice (IM) | |
| – încercări tehnologice (IT) | |
| – analize chimice (AC) | |
| – analize metalografice (AM) | |
| – măsurări de eforturi sub acţiunea sarcinilor de încărcare | |
| (măsurări tensometrice – ME) | |
| Elemente de mecanica ruperii | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Aplicaţii practice, studii de caz | 4 |
|_____________________________________________________________|________________|
ART. 36
Formatorii care participă la aceste programe de instruire trebuie să fie atestaţi pentru modulul 3.2 sau 3.3, după caz (tabelul 2).
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
ART. 37
Tarifarea activităţilor ISCIR prevăzute în prezenta metodologie se face potrivit Listei de tarife indicative CR 1, aprobată prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
ART. 38
(1) În cazul pierderii/deteriorării atestatului, pentru eliberarea unui duplicat solicitantul depune la ISCIR următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea duplicatului;
b) copia actului de identitate;
c) declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea atestatului;
d) copia documentului de participare la programul de instruire, obţinut după ultima atestare.
(2) ISCIR eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.
ART. 39
Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate sau traduse în limba română de către un traducător autorizat, dacă este cazul.
ART. 40
Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 41
Regimul de sancţiuni prevăzut de prescripţiile tehnice ISCIR şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu obligaţiile personalului tehnic de specialitate, se aplică în conformitate.
ART. 42
(1) Contestaţiile candidaţilor se depun în scris, într-un singur exemplar, la comisia de examinare, în maximum o oră de la terminarea anunţării rezultatelor.
(2) Rezultatele contestaţiilor se dau de către comisia de examinare, în maximum două ore de la depunerea acestora, printr-o rezoluţie „admis” sau „respins” aplicată pe contestaţie; rezoluţia este semnată de către preşedintele comisiei.
(3) Rezultatul contestaţiilor este comunicat în scris petenţilor.
ART. 43
(1) Personalul tehnic de specialitate poate să presteze serviciile/lucrările pentru care este atestat conform prezentei metodologii, în baza unui contract individual de muncă încheiat în condiţiile legii.
(2) Contractul individual de muncă poate fi încheiat cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă.
(3) Personalul tehnic de specialitate RADTI/RADTP/RADTA poate să presteze serviciile/lucrările pentru care este atestat conform prezentei metodologii şi ca activitate independentă, în condiţiile legii.
ART. 44
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA 1
la metodologie
Atestat eliberat de către ISCIR
– model –
Antet ISCIR
ATESTAT
Nr. ……………
În conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165/2011 pentru aprobarea metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, se atestă că:
Domnul/Doamna …………………………………….
CNP ……………………………..
a făcut dovada cunoştinţelor necesare pentru desfăşurarea activităţii de
FORMATOR
PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI TEHNIC DE SPECIALITATE
MODULUL
……………………………………………..
Prezentul atestat conferă titularului drepturile prevăzute de reglementările în vigoare.
Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
……………………………………………
Data eliberării …………….
ANEXA 2
la metodologie
Adresă de avizare a persoanei juridice
– model –
Antet ISCIR …………….. Nr. de înregistrare …./….
Către
…………………………………………
Adresă …………………………………..
CUI ……………………………………..
Tel./Fax …………………………………
În atenţia ………………………………………….
Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ……./…………, înregistrată la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat cu nr. ……../……., privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul de instruire în vederea atestării personalului tehnic de specialitate ca ……………., vă comunicăm avizul nostru favorabil.
Programa analitică respectă prevederile Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, art. ……. .
Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislaţiei în vigoare.
Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat,
…………………………………………………
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
ANEXA 3
la metodologie
Adresă de avizare a deschiderii şi desfăşurării programului de instruire
– model –
Antet ISCIR ……………
Nr. ……… din ………
Către
…………………………………………
Adresă …………………………………..
Tel./Fax …………………………………
În atenţia: …………………………………………
Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ……./……….., înregistrată la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat cu nr. …/……, vă facem cunoscut că se avizează*)/se respinge**) desfăşurarea programului de instruire pentru personalul tehnic de specialitate (categoria ……) pentru un număr de …… cursanţi, propus a se desfăşura în perioada ………….. – ………….., la adresa …………………………………………………………. .
*)
Avizarea se acordă cu condiţia respectării prevederilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, coroborate cu celelalte dispoziţii legale, aprobate şi aduse la cunoştinţa publicului.
Nerespectarea acestora poate duce la respingerea candidaţilor propuşi de dumneavoastră sau/şi la revocarea avizului de deschidere primit de dumneavoastră.
**)
Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
…………………………………………………
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
––––
*) În cazul avizării se completează cu: …………. .
**) În cazul respingerii se completează cu motivele respingerii.
ANEXA 4
la metodologie
Adeverinţă eliberată de către organizator
– model –
Antet persoană juridică
ADEVERINŢĂ
Domnul/Doamna ……………………………………… a participat în perioada …………………….. la un program de instruire pentru modulul*) …………………………… .
Programul de instruire a fost aprobat de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat prin Adresa nr. ….. din data de ……………….. .
Director,
…………………
––––
*) Se completează în conformitate cu tabelul 2 din metodologie.
ANEXA 5
la metodologie
Atestat eliberat de către ISCIR
(faţă)
– model –
Antet ISCIR
ATESTAT
Nr. ………….
În conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165/2011 pentru aprobarea metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, se atestă că:
Domnul/Doamna …………………………………….
CNP ……………………………..
a făcut dovada cunoştinţelor necesare pentru desfăşurarea activităţii de
PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE
………………………….
Prezentul atestat conferă titularului drepturile prevăzute de reglementările în vigoare.
Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
………………………………………………
Data eliberării …………….
Atestat eliberat de către ISCIR
(verso)
– model –
______________________________________________________________________________
|PRELUNGIREA | Data ….. | Data ….. | Data ….. | Data ….. | Data ….. |
|VALABILITĂŢII|____________|____________|____________|____________|____________|
| |(semnătura |(semnătura |(semnătura |(semnătura |(semnătura |
| |şi ştampila)|şi ştampila)|şi ştampila)|şi ştampila)|şi ştampila)|
|_____________|____________|____________|____________|____________|____________|