ORDIN Nr. 46 din 2 mai 2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

Aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165/2011

Descarca PDF cu ORDIN Nr 46 2012

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 308 din 9 mai 2012
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată,
în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,
inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:
ART. I
Metodologia privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 11 august 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Persoanele care au ocupat timp de 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR şi sunt atestate ca formatori conform prevederilor prezentei metodologii sau sunt desemnate de către ISCIR ca formatori experţi conform prevederilor legale au dreptul de a dobândi atestatul de personal tehnic de specialitate în domeniul/domeniile pentru care este valabil atestatul de formator, în urma achitării tarifului de eliberare a atestatului, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire şi la examenul de atestare.”
2. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 20
(1) Pentru prelungirea valabilităţii atestatului, personalul tehnic de specialitate trebuie să urmeze un program de instruire.
(2) Programul de instruire în vederea prelungirii valabilităţii atestatului se organizează de persoanele juridice prevăzute la art. 6, avizate pentru organizarea aceluiaşi tip de program de instruire în vederea atestării.
(3) Programa analitică generală de desfăşurare a programului de instruire în vederea prelungirii valabilităţii atestatului este prevăzută în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(4) Persoanele juridice desfăşoară programele de instruire în vederea prelungirii valabilităţii atestatului pentru categoriile de personal tehnic de specialitate prevăzute în tabelul 1 pe baza programelor analitice specifice dezvoltate pe baza programei analitice generale.
(5) Programul de instruire în vederea prelungirii valabilităţii atestatului se organizează în condiţiile prevăzute la art. 9 – 13.”
3. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 21
(1) Solicitantul care doreşte prelungirea valabilităţii atestatului depune la ISCIR cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii acestuia următoarele documente:
a) cererea de prelungire a valabilităţii atestatului;
b) atestatul eliberat de către ISCIR;
c) memoriul de activitate pentru perioada de valabilitate a atestatului din care să rezulte desfăşurarea activităţii pentru care a fost obţinut atestatul;
d) copia actului de identitate;
e) copia documentului de participare la programul de instruire în vederea prelungirii valabilităţii atestatului, obţinut cu cel mult un an înainte de data expirării valabilităţii atestatului.
(2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi, în cazul în care aceasta corespunde prevederilor prezentei metodologii, prelungeşte valabilitatea atestatului pe o perioadă de 2 ani.”
4. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 22
Solicitantul care nu depune documentele pentru prelungirea valabilităţii atestatului cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 21 alin. (1) depune la ISCIR documentele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi susţine un nou examen, conform prevederilor art. 17 şi 18.”
5. La articolul 30, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru supravegherea lucrărilor (RSL) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii | 4 |
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform | |
| prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Lucrări de montare/reparare/întreţinere şi revizie la: | 8 |
| – macarale | |
| – stivuitoare | |
| – nacele şi platforme autoridicătoare | |
| – elevatoare pentru vehicule | |
| – mecanisme de ridicat | |
| – maşini de ridicat cu mai multe elemente purtătoare | |
| – echipamente de agrement | |
| – ascensoare | |
| – trape de scenă, de decoruri şi instalaţii de cortine | |
| pentru incendiu | |
| – instalaţii de transport pe plan înclinat | |
| – instalaţii de transport pe cablu | |
| – scări şi trotuare rulante | |
| Etapele lucrărilor de montare/reparare/întreţinere/revizie | |
| Conţinutul documentaţiei tehnice de montare/reparare | |
| Modificări ale instalaţiilor de ridicat care conduc la o | |
| nouă certificare | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Aplicaţii practice, studii de caz | 4” |
|_____________________________________________________________|________________|
6. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
Viorel Uleia
Bucureşti, 2 mai 2012.
Nr. 46.
ANEXA 1
(Anexa nr. 6 la metodologie)
Programa analitică generală de desfăşurare a programului de instruire în vederea prelungirii valabilităţii atestatului
______________________________________________________________________________
| Tema | Număr ore de |
| | predare |
|_______________________________________________________________|______________|
| Modificări legislative şi ale prescripţiilor tehnice ISCIR | 4 |
|_______________________________________________________________|______________|
| Efectuarea activităţilor specifice prin prisma modificărilor | 4 |
| legislative şi ale prescripţiilor tehnice ISCIR | |
|_______________________________________________________________|______________|
| Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfăşurată ca| 2 |
| personal tehnic de specialitate | |
|_______________________________________________________________|______________|
| Aplicaţii practice, studii de caz rezultate ca urmare a | 2 |
| activităţii ca personal tehnic de specialitate | |
|_______________________________________________________________|______________|
–––––