ORDIN Nr. 466 din 22 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a personalului de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 16 august 2010

Descarca PDF cu ORDIN Nr 466 2010

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,
în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,
inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:
ART. I
Metodologia de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (2), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„e) RSL – personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;
f) RTS – personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;”.
2. La articolul 2 alineatul (2), litera i) se abrogă.
3. La articolul 2 alineatul (2), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:
„j) RTEND – responsabil tehnic pentru examinări nedistructive – şef laborator;
k) RTED – responsabil tehnic pentru examinări distructive.”
4. La articolul 3 tabelul 1, poziţiile 9, 10 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„9. Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune (RSL)
10. Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat (RSL)
11. Responsabil tehnic cu sudura la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat (RTS)”.
5. La articolul 3 tabelul 1, poziţia 12 se abrogă.
6. La articolul 3 tabelul 1, după poziţia 12 se introduc două noi poziţii, respectiv poziţiile 13 şi 14, cu următorul cuprins:
„13. Responsabil tehnic pentru examinări nedistructive (RTEND) – şef laborator
14. Responsabil tehnic pentru examinări distructive (RTED)”.
7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Atestarea se efectuează pentru unul sau mai multe dintre modulele prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2
_____________________________________________________________
|Nr. | Instalaţii/ | Modulele pentru atestarea formatorilor|
|crt.| Echipamente | |
|____|________________|_______________________________________|
| 1.| Instalaţii sub | 1.1. Clasice |
| | presiune | |
|____|________________|_______________________________________|
| 2.| Instalaţii de | 2.1. Clasice |
| | ridicat | |
|____|________________|_______________________________________|
| 3.| Instalaţii sub | 3.1. Sudare clasice |
| | presiune şi |_______________________________________|
| | instalaţii de | 3.2. Examinări nedistructive |
| | ridicat |_______________________________________|
| | | 3.3. Examinări distructive” |
|____|________________|_______________________________________|
8. La articolul 7 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) să aibă o vechime în specialitate într-un domeniu de activitate reglementat de prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR de minimum 8 ani;”.
9. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 9
(1) Pentru organizarea unui program de instruire a personalului tehnic de specialitate persoana juridică avizată depune la ISCIR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea programului, următoarele:
a) adresa de anunţare a organizării unui program de instruire, în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului, numărul cursanţilor, perioada de organizare, locul de desfăşurare a programului, precum şi numărul adresei de avizare a persoanei juridice;
b) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile şi ore;
c) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor, precum şi copii ale atestatelor acestora.”
10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 10
Până la data începerii programului de instruire, persoana juridică avizată depune la ISCIR tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor, precum şi codul numeric personal.”
11. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
„(2) Persoanele care au ocupat timp de 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR sau care au coordonat activitatea şi îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitate stabilite în prezenta metodologie au dreptul de a participa la examinarea pentru dobândirea calităţii de personal tehnic de specialitate, în urma achitării tarifului de examinare şi eliberare a atestatului, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire.
(3) Persoanele care au ocupat timp de 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR sunt atestaţi ca formatori, conform prevederilor legale de către ISCIR, şi au dreptul de a dobândi calitatea de personal tehnic de specialitate în domeniul pentru care este valabil atestatul de formator, în urma achitării tarifului de eliberare a atestatului fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire şi examinare.”
12. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
„CAPITOLUL IV
Atestarea responsabilului tehnic pentru examinări nedistructive şi a responsabilului tehnic pentru examinări distructive”
13. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 33
(1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut la nr. crt. 13 din tabelul 1 este examinat şi atestat de ISCIR după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată care respectă programa analitică prevăzută la alin. (3).
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil tehnic pentru examinări nedistructive trebuie să fie autorizate conform prescripţiei tehnice aplicabile, minimum nivel 2.
(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic pentru examinări nedistructive (RTEND) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, normative specifice activităţii | 4 |
|_____________________________________________________________|________________|
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii de | 8 |
| examinări nedistructive, conform prevederilor prescripţiilor| |
| tehnice aplicabile | |
| Standarde europene aplicabile metodelor de examinare | |
| nedistructivă: | |
| – examinare vizuală (VT); | |
| – examinare cu lichide penetrante (PT); | |
| – examinare cu particule magnetice (MT); | |
| – examinare cu ultrasunete (UT); | |
| – examinare cu radiaţii penetrante (RT); | |
| – examinare prin curenţi turbionari (ET); | |
| – examinare pentru etanşeitate (LT); | |
| – examinare magnetoinductivă (MRT). | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Aplicaţii practice, studii de caz | 4” |
|_____________________________________________________________|________________|
14. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 34
(1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut la nr. crt. 14 din tabelul 1 este examinat şi atestat de ISCIR după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată care respectă programa analitică prevăzută la alin. (3).
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil tehnic pentru examinări distructive trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru ori tehnician şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani în domeniul: mecanică, electromecanică, energetică, automatizări, transporturi, metalurgie, chimie, construcţii, instalaţii ori în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de către ISCIR.
(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic pentru examinări distructive (RTED) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
______________________________________________________________________________
| Tema | Numărul orelor |
| | de predare |
|_____________________________________________________________|________________|
| Legislaţie, normative specifice activităţii | 4 |
|_____________________________________________________________|________________|
| Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii de | 8 |
| examinări distructive, conform prevederilor prescripţiilor | |
| tehnice aplicabile. | |
| Standarde europene aplicabile metodelor de examinare | |
| distructivă: | |
| – încercări mecanice (IM); | |
| – încercări tehnologice (IT); | |
| – analize chimice (AC); | |
| – analize metalografice (AM); | |
| – măsurări de eforturi sub acţiunea sarcinilor de încărcare | |
| (măsurări tensometrice – ME). | |
| Elemente de mecanica ruperii | |
|_____________________________________________________________|________________|
| Aplicaţii practice, studii de caz | 4” |
|_____________________________________________________________|________________|
15. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 35
Formatorii care participă la aceste programe de instruire trebuie să fie atestaţi pentru modulul 3.2 sau 3.3, după caz.”
16. La articolul 42, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Personalul tehnic de specialitate RADTI/RADTP/RADTA poate să presteze serviciile/lucrările pentru care este atestat conform prezentei metodologii şi ca activitate independentă, în condiţiile legii.”
ART. II
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
Mircea Vasile Zegrean
Bucureşti, 22 iulie 2010.
Nr. 466.
–––––