ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniullSCIR

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/6.v1.2011
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
3
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR. RECIPIENTELOR
SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢII LOR DE RIDICAT

Descarca PDF cu Ord 130-2011

 

Operator RSVTI
Având În vedere dispoziţiile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea În condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificârile şi completările ulterioare,
în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificârile şi completări le ulterioare,
inspectorul de stat şef allnspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat emite următorul ordin:
ArI. 1. – Se aprobă Metodologia privind autorizarea
operatorului responsabil cu supravegherea tehnicâ a
instala~ilor/echipamentelor din domeniullSCIR – operator RSVTI,
prevăzută În anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ArI. 2. – Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze
activităţile specifice prescripţiilor tehnice – Cole~a ISCIR ca
operator RSVTI trebuie să se autorizeze În condiţiile prevăzute
în metodologia prevăzută la art. 1.
ArI. 3. – Persoanele juridice şi fizice care la data intrării În
vigoare a prezentului ordin au autorizaţii valabile, emise potrivit
dispoziţiilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii
privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea
tehnică a instalaţiilor şi a modelului Autorizaţiei pentru
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor şi ale
Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat nr. 38212009 pentru aprobarea Metodologiei privind
autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi
verificarea tehnicâ În utilizare a instalaţiilorlechipamentelor din
domeniul ISCIR – operator RSVTI, cu modificările ulterioare,
pot continua prestarea activităţii de operator RSVTI până la data
expirării valabilităţii acestora, numai pentru activitatea de
supraveghere tehnică a instalaţiilor/echipamentelor.
Art. 4. – La data expirării perioadei de valabilitate a
autorizaţiilor emise În temeiul ordinelor inspectorului de stat şef
al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţii lor de Ridicat nr. 333/2006 şi, respectiv,
nr. 38212009, cu modificârile ulterioare, persoanele fizice şi
juridice care doresc dobândirea unei noi autorizaţii de operator
RSVTI vor îndeplini condiţiile prevăzute în metodologia
precizată la art. 1.
Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă dispoziţiile Ordinului inspectorului de stat şef allnspecţiei
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu
supravegherea şi verificarea tehnică În utilizare a
instalaţiilorlechipamentelor din domeniul ISCIR – operator
RSVTI, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea 1,
nr. 677 din 9 octombrie 2009, cu modificârile ulterioare, precum
şi orice alte dispoziţii contrare.
Art. 6. – Prezentul ordin intră În vigoare În termen de
30 de zile de la data publicării În Monitorul Oficial al României,
Partea 1.
Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
Uleia Viorel
Bucureşti, 10 mai 2011.
Nr. 130.
METODOLOGIE
privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor
din domeniullSCIR – operator RSVTI
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1
Scop
ArI. 1. – (1) Prezenta metodologie are ca scop formarea
profeSională şi autorizarea operatorilor RSVTI, persoane fizice
şi juridice, În conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor
tehnice ISCIR privind siguranţa în funcţionare a
instalaţiilorlechipamentelor, În domeniul instalaţiilor sub
presiune, al instala~ilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare
de combustibil.
(2) Prezenta metodologie urmăreşte ca formarea
profesională a operatorilor RSVTI să se facă unitar, cu
organizatori avizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
(/SeIR), pe baza unor programe care pun la dispoziţia
participanţilor informaţiile necesare În vederea desfăşurării
activităţii.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/6.v1.2011
SECŢIUNEA a 2-8
Termeni şi definiţii
Art. 2. – Tn sensul prezentei metodologii, termenii şi
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) autorizare – activitatea de evaluare, efectuată de ISCIR,
a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice
de a desfăşura activităţile prevăzute de prezenta metodologie;
b) atestat- documentul eliberat de ISCIR, ob~nut pe baza
unei evaluări scrise;
c) avizare – procedura de evaluare a persoanelor juridice
de a presta o activitate de formare profesională in domeniul
reglementat de prezenta metodologie;
d) deţinător- persoana fizică sau juridică ce de~ne cu orice
titlu o instalaţie/un echipament in exploatare;
e) examinare – procesul care are loc la finalizarea unui
program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor
şi abiiităţilor tehnice in vederea autorizării;
f) formator- persoana fizică alestată de către ISCIR potrivit
dispoziţiilor legale;
g) operator RSVTI – operatorul autorizat, responsabil cu
supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR;
h) persoană juridică – orice entitate constituită potrivit legii
na~onale, precum şi cele constituite in temeiul dreptului altui stat
membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;
i) subdiviziuni ale persoanei juridice – sediile secundare ale
persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agenţii, puncte de
lucru, reprezentanţe sau alte asemenea sedii;
il supraveghere tehniclJ a instalaţiilor – totalitalea activităţilor
desfăşurate pentru respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008
privind funcţionarea in condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de
combustibil, cu modificările şi completări le ulterioare, şi a
prescripţiilor tehnice aplicabile, desfăşurate de către operatorul
RSVTI in scopul funcţionării in condiţii de siguranţă a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniullSCIR;
k) utilizator- persoana fizică sau juridică ce are În folosinţă
o instalaţie/un echipament.
SECŢIUNEA a 3-8
Domeniu de aplicare
Art. 3. – Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii/echipamente din
domeniullSCIR, indiferent de forma de constituire şi proprietate,
au obligaţia să numească un operator RSVTI.
Art. 4. – Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de
persoane fizice sau juridice in baza autorizaţiei emise de către
ISCIR.
Art. 5. – Autorizarea unei persoane fizice ca operator RSVTI
se face numai după participarea la un program de instruire
organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR.
CAPITOLU L II
Organizarea şi desfăşurarea programelor de Instruire
SECŢIUNEA 1
Avizarea persoanelor juridice pentru organizarea
programe/ar de Instruire
Art. 6. – (1) Persoanele juridice care doresc să organizeze
şi să deruleze programe de instruire pentru operatori RSVTI
trebuie avizate de către ISCIR.
(2) Tn vederea avizării, persoana juridică depune la ISCIR
următoarele:
a) adresa de solicitare;
b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea
activităţilor de formare profesională, conform codului CAEN
specific prevăzut În actul constitutiv/statut;
c) programa analitică cu tematica prevăzută in anexa nr. 1;
d) suportul de curs.
(3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (2) şi, În
cazul În care acestea corespund prevederilor prezentei
metodologii, ISCIR eliberează adresa de avizare/respingere a
persoanei juridice, conform modelului prevăzut in anexa nr. 2.
(4) Tn cazul respingerii avizării, ISCIR comunică motivele
respingerii.
(5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 (patru) ani.
Art. 7. – Tn vederea organizării programelor de instruire,
persoana juridică avizată trebuie să respecte următoarele
condiţii:
a) să deruleze programele de instruire cu formatorii atestaţi
de către ISCIR;
b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a
programului de instruire.
Art. 8. – Persoanele juridice care au obţinut avizul pentru
organizarea programelor de instruire se publică pe site-uIISCIR.
SECŢIUNEA a 2-8
Organizarea programelor de Insiruire
În vederea aulorizării operatorilor RSVTI- persoane fizice
Art. 9. – Persoana fizică se poate Înscrie la un program de
instruire, organizat de o persoană juridică avizată de ISCIR,
dacă indeplineşte următoarele condiţii:
a) are exerciţiul drepturilor civile;
b) este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea
activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fişa de
aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;
c) are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin
documentele de studii; solicitantul cu studii medii trebuie să facă
dovada că are o vechime de minimum 2 ani de muncă În
domenii reglementate de ISCIR.
Art. 10. – (1) Persoanele care Îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art. 9, in vederea inscrierii la un program de
instruire, depun la organizatorul programului de instruire
următoarele documente:
a) copia diplomei de studii tehnice;
b) curriculum vitae;
c) copia actului de identitate;
d) fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de
medicina muncii.
(2) Pentru actele solicitate În copie, organizatorul
programului de instruire va certifica conformitalea acestora cu
originalul.
Art. 11. – (1) Pentru organizarea unui program de instruire
În vederea autorizării operatorilor RSVTI, persoana juridică
avizată depune la ISCIR, cu cel puţin 15 zile inainte de
inceperea programului, următoarele:
a) adresa de anunţare a organizării programului de instruire,
În care se precizează tipul programului (tip modul), perioada de
organizare şi locul de desfăşurare a programului;
b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;
c) programa analitică de instruire dezvoltată pe teme, zile,
ore şi formatori;
d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi;
e) tabel cu numele şi prenumele cursanţilor şi codul numeric
personal.
(2) Programa analitică de instruire În vederea autorizării
(modul A) este prezentată in anexa nr. 1.
(3) ISCIR analizează documenta~a depusă şi comunică, În
scris, organizatorului decizia cu privire la avizarea deschiderii şi
desfăşurării programului de instruire, conform modelului de
adresă prevăzut În anexa nr. 3.
Art. 12. – Se admite modificarea listei cursanţilor in
intervalul rămas până la inceperea programului, cu obligaţia
anunţării ISCIR În legătură cu modificările intervenite.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/6.v1.2011 5
ArI. 13. – La sfârşitul programului de instruire, organizatorul
eliberează participanţilor documentul care confirmă participarea
la programul de instruire conform modelului prevăzut În anexa
nr.4.
ArI. 14. – Persoana juridică avizată care nu anunţă
organizarea unui program de instruire În termenul prevăzut la
art. 11 alin. (1) nu are dreptul să elibereze participanţilor
documentul care să confirme participarea la programul de
instruire.
ArI. 15. – ISCIR poate efectua verificări privind modul de
desfăşurare a programului de instruire.
CAPITOLUL III
Autorizarea operatorilor RSVTI
SECŢIUNEA 1
Autorizarea operatorului RSVTI- persoană fizică
ArI. 16. – (1) Persoanele fizice care au participat la un
program de instruire, organizat de o persoană juridică avizată
de către ISCIR, se pot Înscrie la examenul În vederea autorizării
ca operator RSVTI.
(2) Examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI se
organizează de persoana juridică avizată de ISCIR, la finalul
programului de instruire, aceasta având obligaţia de a asigura
buna desfăşurare a examenului.
ArI. 17. – Examenul de autorizare se sustine cu ISCIR.
ArI. 18. – (1) Persoanele care se Înscriu la examenul În
vederea autorizării ca operator RSVTI trebuie să prezinte
următoarele documente:
a) cererea de Înscriere la examenul de autorizare;
b) copia diplomei de studii medii tehnice sau superioare
tehnice;
c) copia actului de identitate;
d) copia documentului de participare la programul de insiruire
organizat de către o persoană juridică avizată de ISCIR.
(2) Persoanele care au ocupat timp de minimum 2 ani funcţia
de inspector de specialitate în cadrul ISCIR au dreptul de a
dobândi calitatea de operator RSVTI În urma participării la
examenul de autorizare şi achitării tarifului de eliberare a
autorizaţiei, fără a mai fi necesară participarea la programul de
instruire.
(3) Persoanele care au ocupat timp de minimum 2 ani funcţia
de inspector de specialitate în cadrul ISCIR si care au fost
atestate ca formatori În domeniul RSVTI sau ca formatori experţi
au dreptul de a dobândi calitatea de operator RSVTI, În urma
achitării tarifului de autorizare, fără a mai fi necesară
participarea la programul de instruire si la examenul de
autorizare. •
ArI. 19. – (1) Tematica pentru examenul de autorizare se
stabileşte de către ISCIR pe baza suportului de curs avizat.
(2) Examenul de autorizare constă Într-o examinare scrisă.
(3) Condiţia de promovare a examenului de autorizare este
obţinerea notei minime 7 (şapte).
ArI. 20. – (1) Persoanele care nu au promovat sau nu au
putut participa la examenul În vederea obtinerii autorizatiei ca
operator RSVTI pot participa la reexaminare În conditiile
prevăzute la art. 18 pe baza unei solicitări scrise transmise la
ISCIR, În termen de maximum 12 luni de la data finalizării
programului de instruire.
(2) Examenul de autorizare se susţine cu ISCIR, care
planifică candidaţii înscrişi.
ArI. 21. – (1) Pentru candidaţii care la examenul de
autorizare au fost declaraţi ,ADMIS’, ISCIR eliberează o
autorizaţie conform modelului prevăzut În anexa nr. 5.
(2) Autorizaţia eliberată de ISCIR are termen de valabilitate
de 4 ani de la data eliberării.
(3) Pe baza autoriza~ei eliberate, operatorul RSVTI deţine o
ştampilă de identificare, conform modelului prevăzut În anexa
nr.6.
Art. 22. – Persoana fizică autorizată ca operator RSVTI
poate solicita ISCIR prelungirea valabilităţii autorizaţiei, dacă
sunt Îndeplinite următoarele cerinţe:
a) Îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9;
b) autoriza~a nu are termenul de valabilitate expirat, nu a fost
retrasă de ISCIR sau anulată, În condiţiile legii;
c) dovedeşte participarea, cu cel mult un an Înainte de data
expirării valabilităţii autoriza~ei, la un program de instruire În
domeniu (modul B) organizat. În condiţiile menţionate la art. S-15,
de o persoană juridică avizată de către ISCIR.
Art. 23. – (1) Programul de instruire În vederea prelungirii
valabilităţii autorizaţiei se organizează de persoane juridice
avizate de către ISCIR în condi~ile art. 6.
(2) Programa analitică de instruire În vederea prelungirii
valabilităţii autorizaţiei (modul B) este prezentată în anexa nr. 1.
(3) La sfârşitul programului de instruire, organizatorul
eliberează participanţilor o adeverinţă conform modelului
prevăzut În anexa nr. 4.
Art. 24. – (1) In vederea prelungirii valabilită~i autorizaţiei,
persoana fizică depune la ISCIR o cerere Însoţită de
următoarele documente:
a) actul de identitate, În copie;
b) autoriza~a, în copie;
c) fişa de aptitudini medicale, eliberată de un medic de
medicina muncii;
d) dovada absolvirii unui program de instruire În domeniu
(modul B), urmat cu cel mult un an înainte de data încetării
valabilităţii autorizaţiei, În copie;
e) declaraţie dată olograf de solicitant, În original, prin care
acesta declară pe propria răspundere că nu se află În niciunul
dintre cazurile prevăzute la art. 22 lit. b).
(2) In cazul Îndeplinirii cerinţelor menţionate la alin. (1), ISCIR
eliberează autorizaţia de operator RSVTI, având aceeaşi
perioadă de valabilitate cu cea iniţială.
Art. 25. – In exercitarea activităţii sale, operatorul RSVTIpersoană
fizică are următoarele drepturi:
a) de a păstra originalul autorizaţiei eliberate de către ISCIR,
unitatea la care acesta este angajat sau cu care are raporturi
contractuale de altă natură nepu!ând să le reţină;
b) să primească toate informaţiile şi documentele solicitate
cu privire la instalaţiile/echipamentele pe care le are În evidenţă
de la reprezentanţii unităţilor deţinătoare/utilizatoare.
Art. 26. – (1) Autorizaţia de operator RSVTI – persoană
fizică îşi încetează valabilitatea în următoarele condiţii:
a) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele
competente a avizelor ori diplomelor de studii necesare pentru
exercitarea activităţii de operator RSVTI;
b) de la data la care pierderea capacităţii depline de exerciţiu
sau pierderea capacităţii de folosinţă a fost constatată prin
decizie a autorităţilor sau organismelor competente, potrivit legii;
c) ca urmare a anulării acesteia, potrivit legii;
d) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei
funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară,
de la data rămânerii definitive a hotărării judecătoreşti prin care
a fost dispusă interdicţia;
e) ca urmare a incapacităţii prestării activităţii ca operator
RSVTI, stabilită de medicul de medicina muncii.
(2) Suspendarea operează de drept de la data la care
condiţia nu mai este îndeplinită şi durează până la îndeplinirea
acesteia, fără a prelungi valabilitatea iniţială a autorizaţiei.
(3) In perioada suspendării, persoana fizică nu are dreptul
de a exercita activităţi de operator RSVTI, sub sancţiunea
retragerii autorizaţiei.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/S.vI.2011
SECŢIUNEA a 2-a
Autorizarea operatorilor RSV11- persoane juridice
Art. 27. – Cererea de eliberare a autorizaţiei de operator
RSVTI pentru persoane juridice se depune la ISCIR, Tnsoţită de
următoarele documente:
a) certificat constatator emis de Oficiul Na~onal al Registrului
Comerţului sau un document echivalent emis de autorităţile
competente din statele membre, din care să rezulte datele de
identificare, obiectul de activitate de testări şi analize tehnice şi
subdiviziunile persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile
Înainte de data cererii;
b) autorizaţiile de operator RSVTI pentru personalul propriu,
minimum două persoane, valabile la data formulării cererii, În copie;
c) documente care atestă existenţa la data formulării cererii
a raporturilor contractuale dintre persoana juridică şi persoanele
fizice autorizate ca operator RSVTI, În copie;
d) declaraţia pe propria răspundere că este de acord cu
prelucrarea datelor de către ISCIR.
Art. 28. – (1) Tn urma verificării documentaţiei depuse,
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează
verificările tehnice şi consemnează În procesul-verbal de
verificare tehnică dacă persoana juridică îndeplineşte sau, după
caz, nu îndeplineşte condi~ile pentru prestarea activităţii.
(2) Persoana juridică are obligaţia să fumizeze orice
informaţie solicitată de ISCIR referitoare la documentaţia
depusă şi să prezinte, În original, documentele solicitate.
Art. 29. – (1) ISCIR eliberează autorizaţia persoanei juridice
Tn baza procesului-verbal Tntocmit de către inspectorul de
specialitate din cadrulISCIR; modelul autorizaţiei este prevăzut
În anexa nr. 7.
(2) Termenul de valabilitate a autorizaţiei este de 3 (trei) ani
de la data eliberării, cu condiţia menţinerii continue a cerinţelor
de autorizare.
Art. 30. – (1) Orice modificare care conduce la
neîndeplinirea cerinţelor În baza cărora a fost eliberată
autorizaţia trebuie anunţată la ISCIR de persoana juridică
autorizată În termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data
la care aceasta s-a produs.
(2) În cazul modificării datelor de identificare ale persoanei
juridice sau a schimbării operatorilor RSVTI Înscrişi În
autorizaţie, persoanei juridice autorizate i se eliberează o
actualizare a autorizaţiei, conform modelului prevăzut în anexa
nr.8.
(3) Tn vederea actualizării autorizaţiei, persoana juridică
depune la ISCIR o cerere Înso~tă de documentele prevăzute la
art. 27.
(4) Eliberarea actualizării autorizaţiei se face cu respectarea
prevederilor art. 29.
Art. 31. – Persoana juridică are dreptul să desfăşoare
activitatea pentru care este autorizată numai Începând cu data
eliberării autorizaţiei sau a actualizării autorizaţiei.
Art. 32. – (1) Persoana juridică autorizată poate fi verificată
anual de către ISCIR cu privire la menţinerea cerinţelor în baza
cărora s-a acordat autorizaţia, a menţinerii capabilită~i tehnice
de a efectua activitatea pentru care a fost autorizată, precum şi
Tn legătură cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice
aplicabile domeniului său de activitate.
(2) Verificarea constituie verificare programată.
Art. 33. – (1) Autorizaţia de operator RSVTI – persoană
juridică Îşi Încetează valabilitatea În următoarele condiţii:
a) de la data radierii persoanei juridice autorizate, ca efect al
lichidării judiciare sau voluntare;
b) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele
competente a avizelor necesare pentru exercitarea activităţii de
operator RSVTI – persoană juridică;
c) ca urmare a anulării acesteia, potrivit legii;
d) În cazul În care persoana juridică autorizată nu mai are
raporturi de muncă cu cel puţin 2 operatori RSVTI – persoane
fizice care au autorizaţii valabile.
(2) Suspendarea operează de drept de la data la care
condiţia nu mai este Îndeplinită şi durează pănă la Îndeplinirea
acesteia, fără a prelungi valabilitatea iniţială a autorizaţiei.
(3) Tn perioada suspendării, persoana juridică nu are dreptul
de a exercita activităţi de operator RSVTI, sub sancţiunea
retragerii autorizaţiei.
SECŢIUNEA a 3-a
Eliberarea duplicatelor
Art. 34. – (1) Eliberarea duplicatelor autorizaţiilor şi a
actualizărilor autorizaţiilor se face de către ISCIR În următoarele
cazuri şi În următoarele condiţii:
a) Tn cazul pierderii, cu condi~a depunerii, Tn copie, a actului
de declarare a pierderii;
b) În cazul furtului, cu condiţia depunerii, În copie, a actului
de Tnregistrare a reciamării furtului la poliţie;
c) În cazul deteriorării, cu condiţia depunerii, În original, a
actului deteriorat sau a declaraţiei solicitantului În cazul
distrugerii totale.
(2) Duplicatele se emit Tn termen de maximum 30 de zile de
la depunerea documentaţiei complete.
Art. 35. – Tn cazul pierderiVdeteriorării/furtului autorizaţiei,
pentru eliberarea unui duplicat, persoana fizică depune la ISCIR
următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea duplicatului;
b) actul de identitate, Tn copie;
c) documentele prevăzute la art. 34 alin. (1), după caz.
Art. 36. – Tn cazul pierderiVdeteriorării/furtului autorizaţieil
ac!ualizării autoriza~ei, pentru eliberarea unui duplicat, persoana
juridică depune la ISCIR următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea duplicatului, semnată de
reprezentantul legal al acesteia;
b) autorizaţiile operatorilor RSVTI ai persoanei juridice, În
copie;
c) dovada că operatorii RSVTI se află În raporturi contractuale
cu persoana juridică la data formulării cererii, Tn copie;
d) documentul prevăzut la art. 34 alin. (1), după caz.
CAPITOLUL IV
ObligaţII şi responsabilităţi
SECŢIUNEA 1
Obligaţiile şi responsabllftjţlle persoanelor Juridice
avizate pentru formarea profesională
Art. 37. – Persoanele juridice avizate de către ISCIR pentru
organizarea programelor de instruire au următoarele obligaţii şi
responsabilităţi:
a) să asigure respectarea locului de desfăşurare, a orarului
şi a tematicii de instruire avizate;
b) să permită efectuarea verificărilor inopinate ale
inspectorilor de specialitate ISCIR;
c) să utilizeze Tn organizarea programelor de instruire numai
formatori atestaţi de către ISCI R;
d) să anunţe la ISCIR organizarea fiecărui program de
instruire conform prevederilor prezentei metodologii şi să
deruleze programul numai după primirea avizului din partea
ISCIR;
e) să nu accepte Înscrierea la programul de instruire a
persoanelor care nu Îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezenta
metodologie;
f) să permită instruirea numai a persoanelor Înscrise şi
comunicate la ISCIR şi să elibereze documentul de absolvire a
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/6.v1.2011 7
programului de instruire numai pentru persoanele care au
participat la programul de instruire.
Art. 38. – Persoanele fizice atestate de către ISCIR ca
formatori au următoarele obligaţii şi responsabilită~:
a) să respecte locul de desfăşurare, orarul şi tematica de
instruire avizate;
b) să desfăşoare activitatea de instruire numai pentru
persoanele Înscrise şi comunicate la ISCIR.
SECŢIUNEA a 208
Obligaţ;;/e şi responsabilităţile persoanelor fizice
şi Juridice autorizate ca operatori RSVTI
Art. 39. – (1) Tn exercitarea activităţii, persoanele fizice şi
juridice autorizate ca operator RSVTI au obligaţia să
supravegheze ca măsurile impuse de legisla~a În vigoare privind
funcţionarea, exploatarea, precum şi Întreţinerea şi repararea
instalaţiilor/echipamentelor din domeniullSCIR să fie efectuate
În conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile.
(2) În acest sens, operatorul RSVTI – persoană fizică are
următoarele obligaţii specifice:
a) să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul
ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;
b) să permită numai funcţionarea echipamentelorlinstala~ilor
autorizate şi înregistrate la ISCIR;
c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare,
pentru echipamentelefinstala~ile pentru care prescrip~ile tehnice
prevăd acest lucru;
d) să ia măsurile necesare şi să se asigure că
instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat În condiţii de
siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi Între~nerii de
către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale
acestora;
e) să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se
face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit
intern, Tn conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/
echipamentelor;
f) să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii
sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au În
evidenţă şi să asigure oprirea acestora din funcţiune şi, dacă
este posibil, izolarea acestora În vederea cercetării;
g) să solicite Tn scris conducerii deţinătorului/utilizatorului
oprirea unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza
defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor
lucrări de Întreţinere, verificare, revizii, Înlocuiri de piese sau
reparaţii capitale;
h) să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/
echipamentelor care Îndeplinesc condiţiile de introducere pe
piaţă, conform legislaţiei în vigoare;
i) să verifice existenţa documentelor Însoţitoare ale
instalaţiilor/echipamentelor din domeniullSCIR, conform actelor
normative aplicabile;
j) să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată
pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR,
conform modelului prevăzut În anexa nr. 9;
k) să instruiască şi să examineze anual personalul de
deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, căt şi cel instruit
intern, În conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/
echipamentelor;
1) să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a
instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii
normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor
cuprinzând măsurile ce trebuie luate În caz de avarii, Întreruperi
şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor În
care aceasta/acesta este ÎnglobatăIinglobat;
m) să solicite În scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din
funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei
de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice În
utilizare;
n) să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului
planul de verificări tehnice În utilizare aferent anului următor, În
vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilorl
echipamentelor;
o) să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu
ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
p) să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a fun~onării
instalaţiilor/echipamentelor, În termenele şi cu respectarea
modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;
q) să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor
pentru verificări tehnice În utilizare;
r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor
produse la instalaţiile/echipamentele ISCIR pe care le are În
evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de
cercetare a evenimentelor;
s) să informeze În scris ISCIR, În termen de 15 zile, despre
datele de identificare ale noului deţinător de instalaţiil
echipamente, În cazul unui transfer de proprietate sau de
folosinţă asupra acestor bunuri;
t) să anunţe ISCIR În vederea scoaterii din evidenţă a
instalaţiilor/echipamentelor casate, În cel mult 15 zile de la data
casării;
u) să anunţe ISCIR, În termen de 15 zile, despre oprirea din
funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care intră În conservare
şi să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;
v) să anunţe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile,
Încetarea raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul
instalaţiei/echipamentului;
w) să respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi
celelalte dispoziţii legale Tn domeniu.
(3) Tn afara obligaţiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică
autorizată ca operator RSVTI are următoarele obliga~i specifice:
a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale
operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnaţi pentru
fiecare deţinător/utilizator;
b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte
obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi cele din prescripţiile tehnice
aplicabile;
c) informarea În scris a ISCIR, În termen de 15 zile, asupra
oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării
autorizaţiei;
d) să nu permită desfăşurarea activităţii cu operatori care nu
deţin la momentul efectuării activităţii de supraveghere tehnică
o autorizaţie valabilă.
SECŢIUNEA 8 308
Obligaţiile şi responsabilităţile unităţilor deţinătoatelutilizatoare
de instalaţiVechipamente din domeniullSelR
Art. 40. – (1) Tn afara obligaţiilor prevăzute la cap. IV din
Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
unităţile deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din
domeniullSCIR mai au şi următoarele obligaţii specifice:
a) să numească prin decizie internă operatori RSVTI pentru
toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le
deţin/utilizează;
b) în cazul Tn care deţinătorul/utilizatorul are subdiviziunil
puncte de lucru ale persoanei juridice care deţin
instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, În raza de
competenţă teritorială a mai multor inspecţii teritoriale ISCIR, să
numească câte un operator RSVTI corespunzător fiecărei
inspecţii teritoriale ISCIR;
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/6.v1.2011
c) să identifice şi să înregistreze, împreună cu operatorul
RSVTI, toate instalaţiile/echipamentele supuse autorizării ISCIR
pe care le deţin;
d) conducerea unităţii este obligată ca la normarea timpului
de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) să ţină cont de
numărul de instalaţii/echipamente, complexitatea şi vechimea
acestora, precum şi de amplasarea lor pe o anumită arie
geografică;
e) conducerea unităţii deţinătoare/utilizatoare este obligată
să asigure operator RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se
desfăşoară activităţi cu instalaţii/echipamente din domeniul
ISCIR;
f) conducerea unităţii poate să dispună înlocuirea/suplinirea
personalului care desfăşoară activitatea de operator RSVTI, dar
asigurând derularea activită~i tot cu personal autorizat RSVTI,
conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Tn vederea înregistrării instalaţiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR pe care le deţine, unitatea deţinătoare/
utilizatoare va transmite la ISCIR următoarele documente:
a) cerere scrisă prin care solicită luarea în evidenţă ca unitate
ce beneficiază de serviciile unui operator RSVTI;
b) evidenţa centralizată, în original, semnată de conducătorul
unităţii, a instalaţiilor/echipamenlelor din domeniullSCIR pe care
le deţine, conform tabel ului prevăzut în anexa nr. 9;
c) copia deciziei conducerii unităţii deţinătoare de
instalaţii/echipamente din domeniullSCIR prin care a fost numit
operatorul RSVTI sau copia documentelor care atestă
raporlurile contractuale stabilite între operatorul RSVTI şi
unitatea deţinătoare;
d) copia autorizaţiei operatorului RSVTI.
CAPITOLUL V
Măsuri administrative
SECŢIUNEA 1
Măsuri administrative aplicabile persoanelor juridice avizate
pentru formarea profesională şi a formatorilor atestaţi
ArI. 41. – (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor
persoanelor juridice avizate pentru formarea profesională se
sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a avizului
acordat de către ISCIR în cazul încălcării prevederilor ari. 37
iiI. a);
b) retragerea pentru o perioadă de 6 luni a avizului acordat
de către ISCIR, în cazul încălcării prevederilor ari. 37 IiI. b}-f).
(2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute
la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări
inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit
de către un inspector de specialitate din cadrullSCIR.
(3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform
legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării avizului acordat de către ISCIR se
face la cererea persoanei juridice prin care se angajează în
respectarea cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea
acestei prevederi conduce la retragerea avizului.
(5) Reacordarea avizului în urma retragerii se face după
expirarea termenului de 6 luni şi a reluării procedurii conform
prezentei metodologii.
ArI. 42. – (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţi lor
persoanelor fizice atestate de către ISCIR ca formatori se
sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a
atestatului acordat de către ISCIR în cazul încălcării prevederilor
ari. 38 IiI. a);
b) retragerea pentru o perioadă de 6 luni a atestatului acordat
de către ISCIR, în cazul încălcării prevederilor ari. 38 iiI. b).
(2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute
la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări
inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit
de către un inspector de specialitate din cadrullSCIR.
(3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform
legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării atestatului acordat de către ISCIR
se face la cererea persoanei fizice prin care se angajează în
respectarea cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea
acestei prevederi conduce la retragerea definitivă a atestatului.
(5) Reacordarea atestatului în urma retragerii se face după
expirarea termenului de 6 luni.
SECŢIUNEA 8 2-8
Măsuri administrative aplicabile persoanelor fizice autorizata
ca operator RSVTI
Ari. 43. – (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor
persoanelor fizice autorizate ca operator RSVTI se san~onează
administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a autorizaţiei
în cazul încălcării prevederilor ari. 39 alin. (2) iiI. g}-v);
b) retragerea autorizaţiei şi a talon ului pentru o perioadă de
6 luni în cazul încălcării prevederilor ari. 39 alin. (2) iiI. a}-f).
(2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute
la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări
inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit
de către un inspector de specialitate din cadrullSCIR.
(3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform
legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării autorizaţiei şi a talonului se face la
cererea persoanei fizice prin care se angajează în respectarea
cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei
prevederi conduce la retragerea autorizaţiei.
(5) Reacordarea autorizaţiei în urma retragerii se face după
expirarea termenului de 6 luni şi după susţinerea unui nou
examen conform prevederilor prezentei metodologii.
SECŢIUNEA a 3-a
Măsuri administrative aplicabile persoanelor juridice
autorizata ca operator RSVTI
Ari. 44. – (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabiiităţilor
persoanelor juridice autorizate ca operator RSVTI se
sancţionează administrativ, în funcţie de natura acestora, cu:
a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a
autori~eiîn cazul încălcării prevederilor ari. 39 alin. (3) IiI. a) şi b);
b) retragerea autorizaţiei pentru o perioadă de 61uni în cazul
încălcării prevederilor ari. 39 alin. (3) IiI. c) şi d).
(2) Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute
la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări
inopinate şi a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit
de către un inspector de specialitate din cadrullSCIR.
(3) Contestarea deciziei de sancţionare se face conform
legislaţiei privind contenciosul administrativ.
(4) Ridicarea suspendării autorizaţiei se face la cererea
persoanei juridice prin care se angajează în respectarea
cerinţelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei
prevederi conduce la retragerea autorizaţiei.
(5) Reacordarea autorizaţiei în urma retragerii se face după
expirarea termenului de 6 luni în condiţiile prevăzute de
prezenta metodologie.
CAPITOLUL VI
DispoziţII finale
Ari. 45. – (1) Persoanele fizice şi juridice care la data intrării
în vigoare a prezentei metodologii au autorizaţii valabile, emise
potrivit dispoziţiilor Ordinului inspectorului de stat şef al
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/6.v1.2011 9
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru
aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor
responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor şi a
modelului Autorizaţiei pentru supravegherea şi verificarea
tehnică a instalaţiilor şi ale Ordinului inspectorului de stat şef al
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 38212009 pentru
aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului
responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică În utilizare
a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator
RSVTI, cu modificările ulterioare, pot continua prestarea
activităţii ca operator RSVTI până la data expirării valabilităţii
acestora numai pentru activitatea de supraveghere tehnică a
instalaţiilor/echipamentelor.
(2) Toate autorizaţii le eliberate pe termen nelimitat pânâ la
data intrării În vigoare a prezentei metodologii rămân valabile
pentru activitatea de supraveghere tehnică a
instala~ilor/echipamentelor, pentru o perioadâ de 3 ani de la data
intrării În vigoare a prezentei metodologii.
(3) Ştampilele operatorilor RSVTI îşi păstrează valabilitatea
până la data expirării autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).
Art. 46. – Persoanele juridice care au dobândit dreptul de a
organiza cursuri În domeniul RSVTI până la data intrării În
vigoare a prezentului ordin pot continua prestarea acestei
activităţi până la data expirării valabilităţii avizării primite de la
ISCIR, cu adaptarea corespunzătoare a programei şi a
suportului de curs.
Art. 47. – Tarifele aplicate pentru activităţile efectuate de
către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei metodologii
sunt cele stabilite În lista de tarife ISCIR, aprobată prin ordin al
ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
Art. 48. – (1) Regimul sancţionator prevăzut de prescripţiile
tehnice ISCIR şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, În raport cu obligaţiile operatorilor RSvn –
persoană juridică, precum şi ale deţinătorilor/utilizatorilor de
instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR se aplică în
conformitate.
(2) Măsurile administrative luate de către ISCIR asupra
persoanelor fizice şi juridice avizate/atestate/autorizate,
prevăzute În prezenta metodologie se publică şi se actualizează
pe site-uIISCIR: www.iscir.ro
Art. 49. -Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta
metodologie.
ANEXANr.1
/8 metodoJogie
Programa analitică (modul A) a programului de instruire În vederea autorizării
Numărul
Tema de ore
de predare
1 2
Legislaţia din RomAnia referitoare la domeniul de activitate aIISCIR:
Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a
aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărărea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţii lor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene specifice:
Hotărărea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, cu modificările
şi completările ulterioare
Hotărărea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de
combustibili gazoşi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărărea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub
presiune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a 6
echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor
Hotărărea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune,
cu modificările şi completările ulterioare
Hotărărea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere În funcţiune a instalaţiilor de transport pe
cablu pentru persoane, cu modificările şi completările ulterioare
Prescripţii tehnice
Responsabilităţile operatorului RSVTI
Responsabilităţile operatorului RSVTI – persoană fizică
Responsabilităţile operatorului RSVTI – persoană juridică
Responsabilităţile de~nătoriior/utilizatorilor instalaţiilor/echipamentelor
Cercetarea avariilor şi accidentelor
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/6.v1.2011
1
Autorizarea funcţionării instalaţiilor
Autorizarea funcţionării inslalaţiilor sub presiune
Autorizarea funcţionării inslalaţiilor de ridicat
ye~lT!ca.rea InStal.a~”or In timpul eXplOatam, perloalc, la scaaenla sau aupa reparare
Inslalaţll sub presiune:
Cazane de abur şi apă fierbinte
Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune
Aparate consumatoare de combustibil
Recipiente sub presiune
Conducte de abur şi apă fierbinte
Conducte pentru fluide sub presiune
Inslalaţii de ridicat:
Macarale
Mecanisme de ridicat
Stivuitoare
Nacele şi platforme autoridicătoare
Elevatoare pentru vehicule
Trape de scenă şi trape de decoruri
Echipamente de agrement
Autorizarea/Prelungirea valabilităţii autorizaţiilor personalului de deservi re
Fochişti
Laboranti operatori pentru tralarea apei
Automatlşti pentru supraveghere şi intreţinere
Operatori la instala~ile de alimenlare cu GPL auto
Macaragii
Legători de sarcină
Manevranţi
Stivuitorişti
Liftieri
Mecanici trolişti
Programa analitică (modul Bl a programului de instruire in vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei
Tema
Modificări legislative şi prescripţii tehnice ISCIR
Efectuarea supravegherii tehnice prin prisma modificărilor legislative la instalaţii sub presiune şi instala~i de ridicat
Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfăşurată ca operator RSVTI
Aplicaţii practice, studii de caz rezullate ca urmare a activităţii de operator RSVTI
ANEXANr. 2
/a metodologie
MODEL DE ADRESĂ DE AVIZARE/RESPINGERE A PERSOANEI JURIDICE
Antet ISCIR ……………………………. . Nr. de Înregistrare … .! …..
Către
Adresă ……………………… .
CUi …………………………. ..
Tel.lFax …………………….. .
Tn atenţia ……………………………………………….. .
Având În vedere Cererea dumneavoastră nr ……… .! ……………… , Înregistrată la Inspecţia de Slat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat cu nr ……….. .! ………….. ,
privind solicilarea de avizare a fumizorului de formare prot’esională pentru desfă~urarea de cursuri conform
programei analitice …… • …….. şi suportului de curs aferent În vederea autorizări, de către Inspectia de Slat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Inslalaţiilor de Ridicat a cursantifor pentru
ocupaţia/calificarea de operator RSVTI, cod COR/cod Nomenclator calificări ………… , vă comunicăm avizul
nostru favorabil/respingerea solicitării.
* Se menţionează modul A sau modul B.
2
8
2
NumArul
de ora
de predare
4
4
2
2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/6.v1.2011
Programa de pregătire şi suportul de curs respectă/nu respectă prevederile ………………………………. .
şi ale legislatiei În vigoare privind formarea profesională a adulţilor.
Avizullnspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat are în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarită~i sociale si familiei si al ministrului
educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a
fumizorilor de formare profesională a adultilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru această verificare se va plăti suma de ……………. Iei, reprezentând contravaloarea facturii
fiscale nr ……. ./ …………….. , conform tarifelor stabilite prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009
privind aprobarea Tarifelor pentru opera~unile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la
instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instala~i/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate
consumatoare de combustibil, efectuate de Inspect!a de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat -ISCIR, indicativ CRI-2009, cu modificările şi completările ulterioare,
În contullnspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalatiilor de Ridicat
nr ……………….. deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz este valabil pană la data de ……………………………… (4 ani)
Inspector de stat şef allnspecliei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientefor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
ANEXANr.3
la m9fQdologiB
MODEL DE ADRESĂ DE AVIZARE A DESCHIDERII ŞI DESFĂŞURĂRII
PROGRAMULUI DE INSTRUIRE
Antet ISCIR
Către
Adresa: ……………………………………………. .
Tel.lfax: ……………………………………………. .
În atenţia: ………………………………………… .
Nr …………. din ………………….. .
Avand în vedere cererea dumneavoastră nr ……….. ./ ……………. , înregistrată la Inspecţia de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instala~ilor de Ridicat cu nr …………. ./ ……………… ,
vă facem cunoscut că se avizează”)/se respinge””) desfăşurarea programului de instruire pentru operator
RSVTI (modul …… ) pentru un număr de …… cursanţi, propus a se desfăşura În perioada ……………… –
……………… , la adresa …………………………………………………. .
Avizarea se acordă cu conditia respectării prevederilor Ordinului inspectorului de stat şef allnspectiei
de Stat pentru Controlul Cazane(or, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011,
coroborate cu celelalte dispoziţii legale, aprobate si aduse la cunostinţa publicului.
Nerespectarea acestora poate duce la respingerea candidaţilor propuşi de dumneavoastră sau/şi
revocarea avizului de deschidere primit de dumneavoastră.
Inspector de stat sef allnspecliei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientefor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
*) Tn cazul avizării se completeazA cu textul men~onat Tn prezentul model de adresA.
**) Tn cazul respingerii se completează cu motivefe respingerii.
ANEXANr.4
la metodologie
MODEL DE DOCUMENT ELIBERAT DE CĂTRE ORGANIZATOR
PENTRU OPERATOR RSVTI
Antet persoană juridică
Nr ……………… din ………………….. .
ADEVERINŢĂ
DomnullDoamna ………………………….. , CNP ………………… , a participat În perioada ……………………….. .
la programul de instruire pentru activitatea de supraveghere tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din
domeniullSCIR În vederea autorizării ca operator RSVTI.
Programul de instruire a fost aprobat de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat prin Adresa nr ……………… din data de ………………… .
Director,
(numele şi prenumele, semnatura şi ştampila)
11
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/6.v1.2011
MODEL DE AUTORIZAŢIE A OPERATORULUI RSVTI- PERSOANĂ FIZICĂ
(faţă)
INSPECfIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTEWRSUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢHLOR DE RIDICAT
I.S.C.I.R.
ANEXA Nr. 5*)
la metodologie
AUTORIZAŢIE 8 Numele
Prenumele
CNP
Se autorizează pentru supravegherea tehnică a instalaţiilor/
echipamentelor deţinătorului/utilizatorul în conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice.
Data eliberării ………………………………. ValabiIă până la ……………………. …… .
Inspector de Stat Şef ISCIR
Nr. Autorizaţie
(versa)
Posesorul prezentei autorizaţii are obligaţiile şi răspunderile
prevăzute în prescripţiile tehnice ISCIR şi în celelalte dispoziţii
legale .I. n domeniu; acesta răspunde, împreună cu
deţinătorul/utilizatorul de luarea măsurilor pentru aplicarea
acestor prevederi legale specifice.
ISCIR poate să suspende sau să retragă in baza documentului de
constatare a încălcării prescripţiilor tehnice ISCIR sau a celorlalte
dispoziţii legale in acest domeniu.
Neindeplinirea de către titularul autorizaţiei a condiţiilor iniţiale
de autorizare duce la retragerea autorizaţi ei RSVTI.
*) Anexa nr. 5 esle reprodusă În facsimil.
MONITORUL OFICIALAL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/S.v1.2011
MODELUL ŞTAMPILEI OPERATORULUI RSVTI
OPERA TOR RSVTI
(Nr. autorizaţie)
Diametrul maxim al ştampilei este de 2,5 cm.
*) Anexa nr. 6 este reprodusă În facsimil.
ANEXA Nr. 6*)
/a metodologie
ANEXANr.7
/a metodologie
MODEL DE AUTORIZAŢIE A OPERATORULUI RSVTI
Antet ISCIR
PERSOANA JURIDiCA
Nr ……… ./ …………………. 1)
AUTORIZAŢIE
pentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor
din domeniul ISelR – operator RSVTI – persoană juridică
(conform prevederilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr ………… din ……………….. şi ale
Procesului-verbal nr ………….. din ……………………… )
1. Persoana juridică
Denumirea: ………………………………………………. .
Adresa sediului social: ………………………………………………. .
J ……………………………………….. CUI: ………………………… .
Tel.: ………………………………….. Fax: ………………………… .
Subdiviziunea care desfăşoară activitatea autorizată
Denumirea: ………………………………………………. .
Adresa: …………………………………………………… .
J ……………………………………….. CUI: …………………………. (dacă este cazul)
Tel.: ………………………………….. Fax: ………………………… .
2. Domeniul autorizaţiei
Activităţi de supraveghere tehnică În utilizare a instalaţiilor/echipamentelor ce intră sub incidenţa
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, aflate
În dotarea sau În folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor, În conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
ISCIR.
3. Personalul autorizat
Operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor (RSVTI): ……………. .
1) Codul aclualizării autorizaţiei conform reglementărilor inteme ISCIR şi dala emiterii aclualizării.
Aclualizarea autorizaţiei se eliberează pe suport hârtie format AA, culoarea galbenă.
13
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/S.v1.2011
4. Mentiuni
Orice modificare ce conduce la neindeplinirea cerintelor In baza cărora s-a acordat autorizatia trebuie
anuntati la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienlelor sub Presiune si Instalatiilor ae Ridicat
de către persoana ‘juridică autorizati, In lermen de cel mult 15 zile de la data la care ‘aceasta s.a produs.
Persoana juridică, prin reprezentanţii săi legali, impreună cu personalul nominalizat In autorizaţie,
răspunde de respectarea prevederilor legale fn domeniu.
Inspector de stat şef al Inspectiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipienteror sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
MODEL DE ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI OPERATORULUI RSVTI –
PERSOANĂ JURIDICĂ
Antet ISCIR
Nr …………… /.. …………… 1)
ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI Nr …………………… ..
pentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnici a instalaţiilor/echipamentelor
din domeniullSCIR – operator RSVTI – persoană juridică
(conform prevederilor Ordinului inspectorului de stat sef allnspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipienlelor sub Presiune şi Instalaţiilor d.e Ridicat nr ………… din ……………….. şi ale
ProcesuluI-verbal nr ………….. din ……………………… )
1. Persoana juridică
Denumirea ……………………………………………… ..
Adresa sediului social: ……………………………………………… ..
J ……………………………………….. CUI: ………………………… .
Tel.: ………………………………….. Fax: ………………………… .
Subdlvlzlunea care desfişoară activitatea autorlzati
Denumirea ……………………………………………… ..
Adresa: …………………………………………………… .
J ……………………………………….. CUI: …………………………. (dacă este cazul)
Tel.: ………………………………….. Fax: ………………………… .
2. Domeniul autorizaţiei
Activităţi de supraveghere lehnică In utilizare a inslalaţiilor/echipamentelor ce intră sub incidenta Inspecţiei
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienlelor sub Presiune ~i Instalaţiilor de Ridicat, aflale În dotarea sau
În folosinta deţinătorilor/utilizatorilor, În conformitale cu prevedenle prescripţiilor lehnice ISCIR.
3. Personalul autorizat
Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instala~ilor/echipamentelor (RSVTI): ……………. .
4. Menţiuni
Orice modificare ce conduce la neîndeplinirea cerinţelor În baza cărora s-a acordat autorizatia
trebuie anunţată la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţii(or
de Ridicat de către persoana juridică autorizată, În termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta
s-a produs.
Persoana juridica, prin reprezentanţii săi legali Împreuna cu personalul nominalizat În autorizaţie,
răspunde de respectarea prevederilor legale În domeniu.
Nr.
crt.
Inspector de stat sef al Inspectiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientefor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
1) Codul aclualizArii sutorizaţiei conform reglementArilor interne ISelR şi data emiterii actualizArii.
Actualizarea autoriza~ei se eliberează pe suport hartie fonnatA4, culoarea galbena.
-model-
EVIDENŢA CENTRALIZATĂ A INSTALAŢII LOR
Denumirea Nr. de fabricaţiei Nr. autoriza~e 1n funcţiune!
instala~eil Parametrii Scadenţă
echipamentului An de fabricaţie ISelR Tn conservare
ANEXANr. 9
la metodologie
Observaţii