ORDIN privind aprobarea Tarifelor pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 444/24.VI.2011
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Descarca PDF cu Ord 1169-2011

In baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. s) din Hotărarea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă Tarifele pentru activităţile de autorizare,
avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub
presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru
parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil,
efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, indicativ
CR 1-2011, prevăzute În anexa care face parte integrantă din
prezentulordin.
Art. 2. – La data intrării În vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind
aprobarea Tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare,
verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune,
instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de
distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat -ISCIR, indicativ CR 1-2009,
publicat În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 442 din
29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. – Prezentul ordin se publică În Monitorul Oficial al
României, Partea 1.
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton
Bucureşti, 6 iunie 2011.
Nr.1.169.
TARIFE
pentru activitiiţile de autorizare, avizare, verificare tehnicii şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat,
instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011
DispoziţII generale
Art. 1. – (1) Tarifele cuprinse În anexele nr. 1-7 se refera
la activităţile specifice desfăşurate de către inspectorii de
specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
(ISCIR) În conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
ISCIR.
(2) Instalaţiile şi echipamentele supuse regimului de
supraveghere ISCIR sunt cele prevăzute În anexele nr. 2 şi 3 la
Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea În condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările
ulterioare, denumite în continuare, acolo unde este cazul,
instalaţii/echipamente.
Art. 2. – Pentru alte activităţi specifice necuprinse în anexele
nr. 1-7, tarifele se stabilesc pe baza timpului consumat necesar
efectuării lucrarilor respective, considerand tariful de 100 lei/ora;
În acest caz, numărul de ore care stă la baza calculului tarifului
este cel prevăzut în procesul-verbal de verificare tehnică
Întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrullSCIR.
Art. 3. – (1) Tarifele prevăzute În anexele nr. 1-7 sunt tarife
de bază şi se aplică În cazul În care activităţile respective se
desfăşoarâ În cadrul programului normal de lucru.
(2) Tn cazul În care activită~le specifice se efectuează În afara
zilelor şi programului normal de lucru, la solicitarea beneficiarilor,
tarifele prevăzute în anexele nr. 1-7 se majorează astfel:
Perioada Tn care se desfăşoară activitatea
Majorarea
(%)
Zile lucrâtoare, între orele 16,00-22,00 50
Zile lucrâtoare, Între orele 22,00-08,00 75
Zile nelucrâtoare, Între orele 08,00-16,00 100
Zile nelucrâtoare, Între orele 16,00-22,00 125
Zile nelucrâtoare, între orele 22,00-08,00 150