Legislatie protectia muncii v

In aceasta pagina puteti gasi legislatie protectia muncii, alcatuite din legi, hotarari de guvern, ordine ale ministrului si legislatie pentru situatii de urgenta.

Legislatie protectia muncii – legislatie specifica SSM


Acte normative ce reglementeaza activitatea de control, securitate si sanatate in munca, autorizari
1- Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata Monitorul Oficial nr. 740/10.10.2002
2- Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca. Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006
3- Hotararea de Guvern nr. 1425/2006, modificatacu HG 955/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Lg.319/2006
4- Hotararea de Guvern nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii
5- Legea 126/1995 privind regimul materiilor explosive – republicata
6- Norme Tehnice din 30 mai 2002 privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.Monitorul Oficial nr. 479/04.07.2002 modificata si completata de HOTĂRÂRE nr. 95 din 2 februarie 2011 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002
7- Ordinul nr. 234 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice completata de
8- Hotararea nr. 612 din 30 iunie 2010 – privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă
9- Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
10- Hotararea de Guvern nr. 92 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase
11- Ordonanta nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar.Monitorul Oficial nr.18/30.01.1995
12- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale. Monitorul Oficial nr. 454/27.06.2002
13-Norme metodologice din 22 decembrie 2004 de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare
14- Ordonanta Guvernului 107/2003 pentru modificarea si completarea Lg.346/202
15- Ordinul nr.20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei UE care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor
16- Hotararea de Guvern nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata modificata prin Hotararea Guvernului nr.809/14.07.2005
17- HG 1029/2008 privind stabilirea introducerii pe piata a masinilor industriale
18- Hotararea de Guvern nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
19- Ordonanta de Urgenta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite. Monitorul Oficial nr. 291/25.04.2003
20- Ordonanta de Urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000
21- Hotararea de Guvern nr. 1025 din 28 august 2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale
22- Hotararea de Guvern nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest
23- Legea nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
24- Hotararea de Guvern nr.355/2007 privin supravegherea sanatatii lucratorilor
25- Norme metodologice din 7 aprilie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
26- Hotararea de Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006
27- Hotararea de Guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, Monitorul Oficial nr. 3802/03.05.2006
28- Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006
29- Hotararea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006
30- Hotararea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006
31- Hotararea de Guvern nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria exctactiva de suprafata sau subteran, Monitorul Oficial nr. 727/25.08.2006
32- Hotararea de Guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj, Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
33- Hotararea de Guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006
34- Hotararea de Guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive, Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
35- Hotararea de Guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, Monitorul Oficial nr. 7392/30.09.2006
36- Hotararea de Guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca, Monitorul Oficial nr. 762/07.09.2006
37- Hotararea de Guvern nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit, Monitorul Oficial nr. 772/12.09.2006
38- Hotararea de Guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice, Monitorul Oficial nr. 769/11.09.2006
39- Hotararea de Guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, Monitorul Oficial nr. 64/24.01.2006
40- Hotararea de Guvern nr. 1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii, Monitorul Oficial nr. 81/30.01.2006
41- Ordonanta de Urgenta nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, Monitorul Oficial nr.378/29.04.2004 modificata si completata
42- Legea nr.186/2005 privind aprobarea O.U.G.nr.171/2005 pentru modificarea si completarea Lg.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, Monitorul Oficial nr. 440/22.05.2006)
43- Legea 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale, Monitorul Oficial nr.509/13.06.2006
44- Hotararea de Guvern nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
45- Ordonanta de Urgenta nr.706/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de radiatiile optice artificiale
46- Ordonanta de Urgenta nr.242/2007 privind aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de SSM pe durata elaborarii proiectuluisi/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare mobile, Monitorul Oficial nr. 440/22.05.2006)
47- Hotararea de Guvern nr.725/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
48- Hotararea de Guvern nr.752/2004 pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare utilizate in atmosfere explozive
49- Hotararea de Guvern nr. 207/2005 privind introducerea pe piata a explozibilor de uz civil
50- Hotararea de Guvern nr.332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei
51- Hotararea de Guvern nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
52- Hotararea de Guvern nr.612/2010 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

Legislatie

1.Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicată.
2.Hotararea Guvernului nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.Hotararea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
4.Hotararea Guvernului nr. 537/2001 privind infiintarea Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Ordonanta de Urgenta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Legea nr.188/1999 – privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
7.Hotararea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
8.Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
9.Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
10.Legea nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
11.Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, co modificarile si completarile ulterioare
12.Hotararea Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare
13.Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective.
14.Legea nr.7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicata
15.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
16.Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
17.Hotararea Guvernului nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare
18.Ordinul nr.1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic, cu modificarile si completarile ulterioare
19.Ordinul nr.64/2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
20.Ordonanta de Urgenta 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea starinilor pe teritoriul Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare.
21.Legea 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata.
22.Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare
23.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările si completarile ulterioare.
24.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
25.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare
26.Hotararea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.
27.Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
28.Legea nr.285/2010 privind salarizarea unitara pe anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
29.Legea nr.283/2011 privind aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea art.11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare
30.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificarile si completarile ulterioare
31.Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internatinal, cu modificarile si completarile ulterioare
32.Legea nr.6/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013
33.Hotararea Guvernului nr.23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
34.Ordinul nr.1323/2009 privind aprobarea normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
35.Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare
36.Legea nr.448/2006 privind promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
37.Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
38.Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
39.Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
40.Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
41.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
42.Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.