Legea 283 din 2011

din 14/12/2011
Versiune actualizata la data de 18/01/2012

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar

___________
@Text actualizat la data de 18.01.2012. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Rectificarea publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 18/01/2012.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ORDONANTA DE URGENTA
pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar”

2. Dupa articolul unic, care devine articolul I, se introduce un nou articol, articolul II, cu urmatorul cuprins:
„Art. II. – Pentru anul 2012 se aproba instituirea unor masuri financiare in domeniul bugetar, dupa cum urmeaza:
Art. 1. – (1) In anul 2012, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011.
(2) In anul 2012, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(3) In anul 2012, cuantumul brut al salariilor de incadrare, al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, in conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2011, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(4) Incepand cu luna ianuarie 2012, in ceea ce priveste salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, se aplica prevederile Legii nr. 63/2011.
(5) In anul 2012, prevederile art. 12 din anexa nr. II, cap. I lit. B – Reglementari specifice personalului didactic din invatamant, la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.
Art. 2. – In anul 2012, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat.
Art. 3. – Prevederile art. 1 si 2 se aplica in mod corespunzator si personalului ale carui raporturi de munca sau serviciu au fost suspendate in conditiile legii si si-a reluat activitatea in anul 2012.
Art. 4. – (1) Valoarea de referinta se mentine si in anul 2012 la 600 lei.
(2) In anul 2012 nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului, ale caror contracte colective de munca isi inceteaza valabilitatea in anul 2012, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, fara a depasi nivelul din luna decembrie 2011.
Art. 5. – In anul 2012, pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, primele, ajutoarele, platile compensatorii, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc in raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.
Art. 6. – (1) In anul 2012, avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin incadrarea in clasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca dobandite, prevazute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-mentionata, fara acordarea salariului corespunzator coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare.
(2) In anul 2012, prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator personalului de conducere, precum si la trecerea intr-o alta transa de vechime in functie personalului care ocupa functii din cadrul familiei ocupationale «Justitie».
(3) Personalul care, in cursul anului 2012, desfasoara activitati noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei detinute pentru functia respectiva beneficiaza de o majorare a salariului de baza, respectiv a soldei/salariului de functie, corespunzator numarului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-mentionata.
Art. 7. – (1) In anul 2012, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator.
(2) In anul 2012, autoritatile si institutiile publice, indiferent de modul de finantare, nu vor acorda premii si prime de vacanta.
Art. 8. – (1) In anul 2012, cuantumul drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d), alin. (4), art. 13 lit. b) si c) si la art. 14 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2011.
(2) In anul 2012, pentru personalul incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pe perioada participarii la misiunile specificate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, alocatiile de hrana se acorda in cuantumul prevazut pentru luna decembrie 2011.
(3) De cuantumul drepturilor prevazute la alin. (2) beneficiaza si politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara misiuni in strainatate in cadrul fortelor de mentinere a pacii sub egida ONU, NATO sau a altor organizatii internationale.
Art. 9. – In anul 2012 nu se acorda ajutoarele sau, dupa caz, indemnizatiile la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva.
Art. 10. – (1) Incepand cu anul 2012, salariile de baza ale personalului din institutiile si autoritatile publice care beneficia de stimulente in temeiul actelor normative prevazute la art. I-VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar se calculeaza prin includerea in acestea a nivelului mediu lunar al acestor drepturi platit in anul 2010.
(2) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabilesc procedura si criteriile pe baza carora se stabilesc noile salarii de baza.
(3) Sumele care vor fi incluse in salariile de baza conform alin. (1), in mod cumulat pe ordonator de credite, la nivelul anului 2012, nu pot depasi nivelul fondului total de stimulente platite in anul 2010.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul personalului din cadrul autoritatilor si institutiilor publice care beneficiaza de prevederile art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.
Art. 11. – (1) In anul 2012, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, majorarile salariilor de baza si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc fara a lua in calcul drepturile incluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 si ale art. 10 din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In anul 2012, prevederile art. 20 alin. (6) si (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.
Art. 12. – (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2013.
(2) Sporurile pentru conditii de munca prevazute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se acorda si personalului nou-incadrat si personalului ale carui raporturi de munca sau serviciu au fost suspendate in conditiile legii si care si-au reluat activitatea in anul 2012, numai in masura in care acesta isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii de munca cu ale personalului care beneficiaza de aceste sporuri din institutia/autoritatea publica respectiva, intr-un cuantum egal cu cel stabilit pentru functiile similare in plata.
(3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator personalului incadrat si personalului care si-a reluat activitatea, in anii 2010 si 2011, cu respectarea art. 6 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.
Art. 13. – (1) Pentru functionarii publici care se transfera, sunt redistribuiti din corpul functionarilor publici sau sunt reintegrati in functie, potrivit legii, in cursul anului 2012, la stabilirea salariului va fi avuta in vedere treapta de salarizare detinuta anterior.
(2) In cazul functionarilor publici nou-incadrati sau promovati, nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare este cel corespunzator treptei 3 de salarizare utilizate in anul 2010.
Art. 14. – In anul 2012, cuantumul indemnizatiei presedintelui Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabileste la nivelul din luna decembrie 2011.
Art. 15. – (1) In anul 2012, institutiile si autoritatile publice centrale si locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora.
(2) In bugetele pe anul 2012 ale institutiilor publice centrale si locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu se prevad sume pentru acordarea de tichete-cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.
Art. 16. – Termenul prevazut la art. 193 alin. (2), referitor la prevederile art. 102 alin. (2)-(4), art. 169 alin. (6) si art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 17. – (1) Pana la data de 31 decembrie 2012 nu se acorda cupoanele sociale prevazute la art. 27 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pana la inceputul anului scolar 2012-2013 nu se acorda finantarea de baza pentru elevii din invatamantul primar particular acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat, liceal particular acreditat, prevazuta la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu anul scolar 2012-2013, finantarea de baza se asigura pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din invatamantul primar, gimnazial, profesional si liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum si pentru elevii din invatamantul postliceal special de stat, conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 18. – In anul 2012, indemnizatiile prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se acorda.
Art. 19. – In anul 2012 se acorda reduceri de tarife sau, dupa caz, gratuitati, numai in limita a 3 calatorii dus-intors sau 6 calatorii simple, la facilitatile de transport prevazute de urmatoarele acte normative:
a) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) si (4), art. 3 alin. (1) si (2), art. 4 alin. (1), (2) si (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) si (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) si art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 20. – (1) Prevederile art. 21, 22 si 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica pana la data de 31 decembrie 2012.
(2) In anul 2012, Guvernul poate aproba prin hotarare ocuparea posturilor vacante din anumite domenii de activitate sau pentru anumite categorii de personal, prin exceptie de la prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia incadrarii in cheltuielile de personal aprobate.
Art. 21. – Termenul prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 22. – Termenul prevazut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 23. – Cheltuielile prevazute la art. 111 alin. (6), precum si cele aferente reducerilor de tarif de care beneficiaza studentii pentru transportul pe calea ferata si cu metroul, prevazute la art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se finanteaza prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.”

___________
Alineatul a fost rectificat prin linia din Rectificare din 18/01/2012 incepand cu 18.01.2012.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 14 decembrie 2011.
Nr. 283.