HOTĂRÂRE   Nr. 536 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor

             Text în vigoare începând cu data de 21 octombrie 2005

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Descarca PDF cu hgr 536-2002

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 21 octombrie 2005:

    – Hotărârea Guvernului nr. 1207/2005.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 38 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 464/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

Se aprobă Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 3

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 225/1996 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în activităţile deţinătorilor şi autorizarea artificierilor pirotehnişti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 iunie 1996.

 

ANEXA 1

 

NORME TEHNICE

privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Domeniu de aplicare şi definiţii

 

    ART. 1

    (1) Prezentele norme tehnice se aplică persoanelor juridice şi fizice care deţin, prepară, experimentează, distrug, transportă, depozitează, mânuiesc, folosesc sau execută orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor care implică materii explozive sau care comercializează obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.

    (2) Prezentele norme tehnice se aplică fără a se aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă.

ART. 2

Prezentele norme tehnice nu se aplică persoanelor juridice şi fizice care au ca obiect de activitate fabricarea materiilor explozive.

ART. 3

În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

 1. a) deţinător – persoana fizică şi/sau juridică care desfăşoară în condiţiile legii activităţi de aprovizionare şi/sau utilizare de materii explozive în scopuri productive sau care transportă şi/sau comercializează obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice;
 2. b) distrugere – operaţiunea prin care materiile explozive care şi-au pierdut capacitatea de detonaţie din cauza depăşirii termenelor de garanţie sau alterării, precum şi cele care nu au explodat în urma operaţiilor de împuşcare se distrug;
 3. c) experimentare – procedeul de verificare a materiilor explozive prin care se apreciază eficienţa tehnică şi de siguranţă a acestora;
 4. d) mânuire – operaţiunea de manipulare manuală a materiilor explozive;
 5. e) operaţiuni specifice – operaţiunile care sunt proprii numai materiilor explozive;
 6. f) preparare – ansamblul de operaţiuni manuale sau mecanizate prin care se obţine un amestec exploziv simplu şi care se realizează în apropierea locului de muncă în care urmează a se utiliza.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Clasificarea materiilor explozive

 

ART. 4

(1) Materiile explozive se clasifică, din punct de vedere al efectului pe care-l pot avea asupra mediului în caz de explozie, în următoarele grupe:

________________________________________________________________________________

Grupa  Categoria de        Coeficient de  Exemple de materii explozive

materii explozive   echivalenţă    din grupă

cu trotilul

________________________________________________________________________________

1          2                 3                      4

________________________________________________________________________________

I  Explozivi de mare   1,3            – Explozivi pe bază de nitroglicerină

putere              sau mai mare     sau nitroglicol (cu conţinut de

peste 6%)

– Pentrită, hexogen, octogen şi

amestecurile lor

– Explozivi plastici, elastici, fitile

detonante şi explozivi de iniţiere

II  Explozivi de        1,0            – Trotil, tetril şi ceilalţi explozivi

putere medie                         nitroaromatici, precum şi cei pe

bază de azotat de amoniu cu mai

puţin de 6% nitroglicerină sau

nitroglicol

– Explozivi pe bază de cloraţi şi

percloraţi

– Geluri explozive, amestecuri

explozive simple de tip AMAL

– Emulsii explozive

III  Explozivi de mică   0,7            – Amestecuri explozive simple de tip

putere                               nitramon (AM-1) şi nitramonit

– Pulberi negre cu fum şi similare

– Amestecuri explozive cu peste 30%

materii inhibitoare (clorură de

sodiu, clorură de amoniu etc.)

– Explozivi antigrizutoşi

– Capse detonante de orice fel, relee

întârzietoare şi sisteme de iniţiere

neelectrică

IV  Explozivi slabi     0,5            – Pulberi coloidale fără fum, pe bază

de nitroceluloză, de nitroceluloză

şi amestecuri de nitroglicerină cu

nitroglicoli

– Amestecuri incendiare şi fitile de

amorsare (Bickford)

________________________________________________________________________________

 

    (2) *** Abrogat

(3) Calculele de eficienţă şi de efect asupra obiectivelor din vecinătate se fac pe baza coeficienţilor de echivalenţă ai materiilor explozive, consideraţi în raport cu trotilul luat ca exploziv de referinţă.

ART. 5

(1) Obiectele artizanale şi de distracţie, pe bază de amestecuri pirotehnice, se clasifică, din punct de vedere al periculozităţii lor şi scopului de utilizare, în următoarele clase:

________________________________________________________________________________

Clasa  Categoria de obiecte   Masa maximă                 Exemple

pirotehnice            de amestec

pirotehnic

(grame)

________________________________________________________________________________

1             2               3                           4

________________________________________________________________________________

I  Obiecte pirotehnice de          3

distracţie, foarte

mici:

– artificii                          – Steluţe

– Lumânări scânteietoare

– Jerbe cu scântei

– Minifacle

– Minisori

– Inele de foc, sateliţi

– Obiecte zburătoare luminoase

– pocnitori                          – Minipetarde cu confeti

– Minipocnitori

– Alte obiecte similare

II  Obiecte pirotehnice de

distracţie, mici:

– baterii de artificii         200   – Baterii de artificii

– artificii                     50   – Arteziană de artificii, sori şi

sori rotitori

– Jerbe scânteietoare

– Jeturi luminoase

– Facle

– Minicandele

– rachete                       10   – Minicandele de diferite tipuri

– Rachete cu meteoriţi

– pocnitori                     10   – Pocnitori mici de diferite tipuri

– Pocnitori chinezeşti

– Tunet de tun şi petarde de diferite

tipuri

– Alte obiecte similare

III  Obiecte pirotehnice de

distracţie, medii:

– cascade de apă             1.200   – Cascade de apă

– baterii de artificii         800   – Baterii de artificii

– artificii                    250   – Candele de diferite tipuri

– Facle colorate

– Produse scânteietoare sau cu fum

colorat, de diferite tipuri

– Sori rotitori

– rachete                       75   – Rachete de diferite tipuri

– pocnitori                    100   – Bombiţe pocnitoare de diferite

tipuri şi calibre

– Alte obiecte similare

IV   Obiecte pirotehnice   Cu masa mai

de distracţie, mari   mare decât a

celor din

clasa a III-a

T1  Obiecte pirotehnice

pentru scopuri

tehnice:

– fumigene                   1.000   – Mijloace producătoare de fum şi

ceaţă

– combaterea                 1.000   – Mijloace de iritare, combatere a

dăunătorilor şi                      dăunătorilor şi protecţia plantelor

protecţia plantelor                  în agricultură

– luminoase                    500   – Mijloace de semnalizare luminoase

de diferite tipuri

– artificii de scenă            50   – Artificii de scenă pentru

interioare

– Artificii de scenă pentru

exterioare

– cu efect acustic              10   – Mijloace de semnalizare acustice

– Alte obiecte similare.

T2  Obiecte pirotehnice    Cu masa mai

pentru scopuri         mare decât

tehnice                a celor din

clasa T1

________________________________________________________________________________

 

    (2) *** Abrogat

(3) Este interzisă utilizarea obiectelor pirotehnice din clasele T1 şi T2 în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

 

SECŢIUNEA a 3-a *** Abrogată

Experimentarea materiilor explozive noi în vederea certificării

 

    ART. 6 *** Abrogat

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Folosirea materiilor explozive

 

    ART. 7

    (1) Explozivii de uz civil pot fi utilizaţi numai cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2005.

    (2) Materiile explozive, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile referitoare la garantarea acestora cuprinse în Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Folosirea de noi materii explozive şi tehnologii de împuşcare

 

    ART. 8

    Tehnologiile de împuşcare care pot afecta seismic obiective civile şi industriale se vor elabora şi aplica numai cu determinarea cantităţii de exploziv nepericuloase din punct de vedere seismic şi măsurarea vitezei de oscilaţie a solului în timpul detonării.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Preluarea de la furnizori a materiilor explozive

 

    ART. 9

    (1) La preluarea materiilor explozive de către persoana legal îndreptăţită să primească astfel de produse, aceasta are obligaţia de a verifica dacă toate documentele de însoţire a mărfii sunt conforme cu reglementările legale în vigoare.

    (2) În situaţia în care constată nereguli, persoana prevăzută la alin. (1) trebuie să refuze primirea mărfii şi să anunţe inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Prepararea amestecurilor explozive simple

 

ART. 10

(1) Prepararea amestecurilor explozive simple de tip AM-1 şi a emulsiilor explozive la deţinători se poate face în următoarele moduri:

 1. a) manual, pe platforme;
 2. b) mecanizat, în instalaţii fixe sau mobile.

    (2) Prepararea mecanizată a amestecurilor explozive simple şi a emulsiilor explozive la deţinători se face cu utilaje conforme cu prevederile din cartea tehnică şi cu respectarea instrucţiunilor tehnice şi de securitate proprii, elaborate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (6) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În cazul în care prepararea se face în instalaţii fixe, acestea se amplasează izolat faţă de celelalte construcţii.

(4) Deţinătorii care au în dotare instalaţii mobile pentru prepararea şi încărcarea mecanizată a găurilor pot realiza amestecurile explozive simple de tip AM-1 sau emulsiile explozive la frontul de lucru unde urmează să se execute împuşcarea.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Comercializarea, mânuirea şi folosirea obiectelor pirotehnice

 

ART. 11

(1) Comercializarea obiectelor pirotehnice se face numai de către persoane fizice şi juridice autorizate conform legii, în spaţii special amenajate, situate în afara construcţiilor de locuinţe.

(2) Pe ambalajul obiectelor pirotehnice care se comercializează trebuie să se inscripţioneze în limba română clasa şi instrucţiunile de folosire.

(3) Obiectele pirotehnice din clasa I pot fi comercializate în tot timpul anului.

(4) Obiectele pirotehnice din clasele a II-a şi T1 se pot comercializa numai în spaţii de vânzare având gradul I de rezistenţă la foc, în următoarele perioade:

 1. a) cele din clasa T1, în tot timpul anului;
 2. b) cele din clasa a II-a, în perioada 27 – 31 decembrie.

(5) Obiectele pirotehnice din clasa a II-a pot fi folosite numai în zilele de 31 decembrie şi 1 ianuarie. Inspectoratul de poliţie judeţean, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, poate dispune ca obiectele pirotehnice din clasa a II-a să nu fie folosite nici în zilele de 31 decembrie şi 1 ianuarie, în următoarele situaţii:

 1. a) în apropierea unor clădiri sau instalaţii cu risc ridicat de incendiu;
 2. b) între anumite ore, în localităţi dens locuite sau în zone din localităţi, dacă au efect exclusiv de pocnitură.

(6) Obiectele pirotehnice din clasele a III-a, a IV-a şi T2 se comercializează la producător în tot timpul anului.

(7) Obiectele pirotehnice din clasele a III-a şi a IV-a pot fi înmânate şi date în folosinţă numai persoanelor autorizate ca pirotehnist.

(8) Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele a III-a şi a IV-a este necesar avizul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Jocurile de artificii cu obiecte pirotehnice din clasa a IV-a se pot efectua numai de către persoane specializate, autorizate conform legii, cu luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea producerii unor incendii.

(9) În scopul prevenirii producerii unor incendii şi al asigurării unor intervenţii operative, organizatorii de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele a III-a şi a IV-a trebuie să anunţe serviciul de pompieri din localitate cu 24 de ore înainte de desfăşurarea acestora.

 

CAP. 2

Înregistrare şi autorizare

 

ART. 12

(1) Cererile de înregistrare sau de autorizare a persoanelor juridice sau fizice, precum şi a depozitelor de materii explozive ale acestora trebuie să cuprindă:

 1. a) pentru persoanele juridice sau fizice: denumirea, sediul şi obiectul activităţii, cu indicarea actului legal în baza căruia funcţionează, pentru persoanele juridice, respectiv numele şi prenumele, pentru persoanele fizice, şi tipul materiilor explozive pe care le prepară, le prelucrează, le deţin, le comercializează, le experimentează, le folosesc, le transportă sau le tranzitează;
 2. b) pentru depozite: în plus faţă de elementele menţionate pentru persoanele juridice sau fizice, cantităţile maxime de materii explozive, pe tipuri, care pot fi depozitate, şi locul unde se depozitează.

(2) Persoanele juridice sau fizice pot efectua operaţiuni cu materii explozive numai după ce, în prealabil, au obţinut autorizaţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

ART. 13

Depozitele de materii explozive utilizate de persoane care au dreptul să efectueze operaţiuni cu materii explozive pot funcţiona numai după ce s-a obţinut autorizaţia, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, de la inspectoratul teritorial de muncă, care să ateste că sunt îndeplinite condiţiile stabilite de lege, şi de la inspectoratul de poliţie judeţean, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, că sunt îndeplinite toate condiţiile de securitate şi că nu aduc atingere ordinii publice. Fac excepţie de la această prevedere firidele.

 

CAP. 3

Transportul, încărcarea, descărcarea şi mânuirea materiilor explozive

 

SECŢIUNEA 1

Mijloace de transport

 

    ART. 14

    (1) În sensul prezentului capitol, prin transport se înţelege orice deplasare fizică a materiilor explozive, cu excepţia transferului explozivilor de uz civil, aşa cum este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 207/2005.

    (2) Materiile explozive pot fi transportate în vagoane de cale ferată acoperite, în nave şi în alte ambarcaţiuni, avioane, elicoptere, autovehicule, căruţe, sănii, cu samare sau manual, cu respectarea actelor normative în vigoare.

    (3) Transportul materiilor explozive cu teleferice destinate transportului de materiale, cu remorci şi alte asemenea mijloace trebuie făcut cu luarea de măsuri adecvate acestui mod de transport pentru siguranţa publică şi a persoanelor, cu respectarea regulilor prevăzute în prezentele norme tehnice şi a instrucţiunilor producătorului.

ART. 15

Dacă temperatura mediului ambiant are tendinţa să coboare sub temperatura de congelare indicată de producător, materiile explozive din grupa I cu conţinut mai mare de 6% nitroglicerină şi cele antigrizutoase se transportă numai cu mijloace speciale – izoterme.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Amenajarea mijloacelor de transport

 

ART. 16

(1) Vehiculele folosite la transportul materiilor explozive trebuie amenajate astfel încât să se evite producerea de incendii în timpul deplasării, trebuie să fie prevăzute cu suspensii elastice, cu mijloace pentru stingerea incendiilor, conform prevederilor privind transportul substanţelor periculoase, precum şi cu mijloace de marcare şi avertizare, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Este interzis transportul materiilor explozive în autovehicule cu generatoare de gaze sau în care există instalaţii cu foc deschis, precum şi în autovehicule care pot fi descărcate automat.

(3) Deţinătorul mijlocului de transport este obligat să efectueze întreţinerile şi verificările periodice potrivit legislaţiei în vigoare.

(4) Vagoanele de cale ferată folosite la transportul materiilor explozive trebuie să fie de tipul celor cu osiile pe rulmenţi.

(5) Aranjarea vagoanelor încărcate cu materii explozive în compunerea trenului se face conform Instrucţiunilor de mişcare ale S.N.C.F.R.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Ordinul de transport

 

ART. 17

(1) Ordinul de transport al materiilor explozive trebuie să cuprindă:

 1. a) denumirea deţinătorului pentru care se execută transportul şi sediul acestuia;
 2. b) tipurile şi cantităţile de materii explozive care urmează a fi transportate;
 3. c) locul de unde se ridică şi unde se transportă, cu indicarea traseului de parcurs;
 4. d) mijlocul de transport;
 5. e) data la care începe efectuarea transportului şi durata acestuia;
 6. f) numele şi prenumele, seria şi numărul cărţii/buletinului de identitate ale artificierului responsabil de transport şi ale conducătorului mijlocului de transport;
 7. g) numele şi prenumele, seria şi numărul cărţii/buletinului de identitate ale personalului de pază, precum şi tipul armei de foc.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. g) transporturile ce se execută de la producători la depozitele de bază ale acestora, precum şi transporturile de tranzit pe teritoriul ţării, a căror pază este asigurată de către unităţile competente ale Ministerului de Interne.

(3) Când transportul se face pe calea ferată, expeditorul este obligat să ataşeze la scrisoarea de trăsură şi ordinul de transport care, după efectuarea transportului, trebuie predat destinatarului împreună cu celelalte documente însoţitoare.

(4) În cazurile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu este necesară emiterea unui ordin de transport, transportul materiilor explozive se efectuează pe baza formularului „Îndeplinirea comenzii”.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Transportul manual

 

ART. 18

(1) La transportul manual fiecare artificier sau persoană instruită special în acest scop şi numită de conducerea deţinătorului poate transporta maximum 25 kg de materii explozive în ambalajele originale ale producătorului, introduse în lăzi sau genţi speciale, prevăzute cu încuietori. La aceste transporturi de la depozitul de consum la locul de utilizare în perimetrul persoanei juridice sau fizice nu este necesară paza cu personal dotat cu arme de foc.

(2) Materiile explozive de iniţiere trebuie transportate separat de explozivii propriu-zişi, numai sub directa supraveghere a artificierilor autorizaţi şi numai cu personal special instruit pentru asemenea operaţiuni.

(3) Capsele detonante pirotehnice trebuie transportate în cutii de tablă în interiorul cărora se află fixat un bloc de lemn cu găuri corespunzătoare introducerii lor.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Transportul cu vehicule special amenajate

 

ART. 19

(1) Pentru lucrările de prospecţiuni, explorări geologice, perforări de sonde, construcţii hidroenergetice sau hidrotehnice, precum şi pentru cele de construcţii sau reparaţii de drumuri, căi ferate, poduri sau terasamente, de demolări şi altele asemenea, materiile explozive se pot transporta de la depozite la locurile de muncă, cu vehicule special amenajate în acest scop.

(2) În aceste cazuri ordinul de transport se emite pentru maximum 1.000 kg explozivi propriu-zişi în echivalent trotil plus mijloacele de iniţiere şi de aprindere necesare pentru fiecare vehicul precum şi raza de acţiune în care sunt permise transportul şi folosirea materiilor explozive respective.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Încărcarea şi descărcarea materiilor explozive în şi din mijloacele de transport

 

ART. 20

(1) Materiile explozive se încarcă şi se descarcă în şi din mijloacele de transport numai manual, cu excepţia operaţiunilor executate la producători, deţinători şi cărăuşi dotaţi cu mijloace de încărcare-descărcare mecanizate, certificate în acest scop, precum şi cu descărcare mecanizată la locurile de muncă a materiilor explozive produse cu instalaţii speciale mobile certificate.

(2) La operaţiunile de încărcare-descărcare efectuate mecanizat se vor respecta instrucţiunile producătorului privind mânuirea materiilor explozive.

(3) În timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare manuală sau mecanizată a ambalajelor în care se găsesc materii explozive este interzisă lovirea, răsturnarea, aruncarea sau tractarea în plan orizontal a acestora.

ART. 21

(1) Încărcarea şi descărcarea materiilor explozive în şi din mijloacele de transport se fac numai în locuri special destinate în acest scop, păzite şi marcate cu panouri de semnalizare.

(2) În cazul în care producătorul, respectiv destinatarul, posedă linie ferată industrială, încărcarea şi descărcarea acestor materii se fac pe această linie cu luarea măsurilor de securitate.

(3) La încărcarea şi descărcarea manuală a materiilor explozive în şi din mijloacele de transport se asigură podeţe sau rampe de circulaţie a căror lăţime să permită trecerea în două sensuri a cel puţin două persoane.

(4) Căile de acces trebuie nivelate şi gropile astupate, iar pe timp de îngheţ pe căile de acces şi pe rampele de încărcare-descărcare trebuie să se împrăştie material antiderapant.

(5) Toate căile de acces dinspre locurile de încărcare-descărcare trebuie să fie în permanenţă libere şi să asigure o circulaţie fluentă.

(6) În cazul folosirii rampelor de cale ferată din staţii C.F.R., încărcarea se face din vehicule direct în vagon, iar descărcarea, din vagon direct în vehicule. Dacă prin staţia respectivă trec trenuri de persoane, în timpul trecerii acestora operaţiunile de încărcare-descărcare se sistează.

(7) Depozitarea materiilor explozive pe rampele de cale ferată este interzisă.

(8) Operaţiunile de încărcare-descărcare a materiilor explozive se efectuează numai în timpul zilei. Este interzis ca aceste operaţiuni să se efectueze noaptea sau în condiţii meteorologice nefavorabile, cu descărcări electrice.

(9) La mânuirea în orice situaţie, precum şi la încărcarea sau descărcarea materiilor explozive trebuie respectate următoarele reguli:

 1. a) executarea oricărei operaţiuni se face numai de către personal calificat, instruit şi avizat medical în acest scop, sub supraveghere;
 2. b) la mânuirea şi manipularea acestora de către personalul muncitor, greutatea unei încărcături, inclusiv ambalajul, nu trebuie să depăşească limitele stabilite de reglementările în vigoare.

(10) Se interzic:

 1. a) transportul materiilor explozive pe umeri, pe spate, sprijinite pe cap sau folosind mânerele din sfoară ale ambalajelor;
 2. b) manipularea materiilor explozive fără ambalaje, în ambalaje deteriorate sau care nu sunt închise cu capac;
 3. c) manipularea materiilor explozive care nu sunt fixate corect, pentru a nu permite deplasarea acestora pe timpul transportului şi manipulării;
 4. d) să se răstoarne, să se trântească cutiile sau lăzile cu materiale explozive.

(11) Atunci când în timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare s-au vărsat materii explozive, se iau măsuri imediate de înlăturare a acestora şi de curăţare a locului respectiv.

ART. 22

(1) La transportul materiilor explozive vehiculele vor fi încărcate maximum până la înălţimea pereţilor laterali, cu excepţia capselor detonante (pirotehnice sau electrice) şi a explozivilor propriu-zişi din grupa I, care se încarcă până la maximum două treimi din această înălţime.

(2) Încărcătura de materii explozive se repartizează uniform pe platforma vehiculului, fixându-se în aşa fel încât ambalajele să nu se deplaseze sau să se lovească între ele sau de pereţii acestuia în timpul transportului.

(3) Când se folosesc vehicule descoperite, întreaga încărcătură se acoperă cu o prelată, iar când transportul se face pe drumuri accidentate, pe platforma vehiculului se pun materiale moi şi greu inflamabile, în grosime de minimum 20 mm, fiind interzisă folosirea materialelor uşor inflamabile.

ART. 23

În timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare conducătorul mijlocului de transport are următoarele obligaţii:

 1. a) după oprire să ia măsuri de asigurare a mijlocului de transport contra pornirii accidentale;
 2. b) să verifice dacă nu există pierderi de materii explozive;
 3. c) să ia măsuri de curăţare în cazul în care există pierderi de materii explozive;
 4. d) să verifice ca stivuirea ambalajelor cu materii explozive să se efectueze corect;
 5. e) să refuze încărcarea materiilor explozive cu ambalajul deteriorat;
 6. f) să nu depăşească sarcina maximă admisă pentru mijlocul de transport respectiv;
 7. g) să nu lase nesupravegheat mijlocul de transport;
 8. h) să interzică apropierea oricărei persoane purtătoare de flacără deschisă.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Personal de însoţire şi pază

 

ART. 24

(1) Transportul de materii explozive în convoi, cu mijloace cu tracţiune animală sau cu autovehicule, trebuie să fie însoţit de cel puţin un artificier care trebuie să se afle în primul vehicul şi de un număr de paznici înarmaţi care se stabileşte şi se repartizează în funcţie de numărul mijloacelor de transport din convoi, iar în ultimul vehicul trebuie să se afle un paznic înarmat.

(2) În cazul în care transportul se execută cu un singur mijloc de transport, paza se asigură de un artificier înarmat, pe baza ordinului de serviciu eliberat de conducere.

(3) În cazul în care transportul se execută cu autovehicule deschise, personalul de pază trebuie să stea în caroserie.

ART. 25

(1) Produsele pirotehnice se transportă cu vehicule numai în ambalajul original inscripţionat conform reglementărilor în vigoare, cu respectarea prevederilor privind transportul materiilor periculoase.

(2) Produsele din clasele I, a II-a şi T1 se pot transporta fără însoţitor, produsele din clasele a III-a şi a IV-a trebuie să fie transportate numai cu însoţitor autorizat ca pirotehnist pentru focuri de artificii, iar cele din clasa T2 numai cu însoţitor instruit de către persoana juridică sau fizică producătoare.

(3) În actele însoţitoare este obligatoriu să se menţioneze clasa produselor transportate.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Măsuri de siguranţă la efectuarea transportului

 

ART. 26

(1) Pe timpul deplasării responsabilul cu executarea transportului trebuie să respecte următoarele măsuri:

 1. a) să ocolească locurile de manifestare a unor incendii la o distanţă de cel puţin 300 m, iar în cazul întâlnirii focurilor deschise trebuie să ia măsuri suplimentare de precauţie;
 2. b) în cazul deplasării în convoi, dacă se impune staţionarea, să respecte distanţa de minimum 20 m între căruţe, samare şi de minimum 50 m între vehiculele auto;
 3. c) pe timp cu condiţii meteorologice nefavorabile (de exemplu: ceaţă, furtună), cu vizibilitate sub 20 m, transportul se opreşte, iar vehiculele se scot în afara arterei de circulaţie;
 4. d) în cazul în care vehiculele auto sau căruţele în care se transportă materii explozive ajung seara în apropierea unei localităţi, să anunţe organul de poliţie locală, iar acesta, dacă este cazul, ia măsuri pentru întărirea pazei şi va anunţa formaţia de pompieri din localitatea respectivă;

 

 1. e) să anunţe organele de poliţie ori de câte ori intervin situaţii neprevăzute, cu precizarea tipului încărcăturii şi a itinerarului de deplasare.

(2) Este interzis ca vehiculele care transportă materii explozive să staţioneze la o distanţă mai mică de 300 m faţă de diverse obiective (de exemplu: fabrici, uzine, lucrări de artă, centre populate) şi de 100 m faţă de arterele principale de circulaţie.

ART. 27

(1) Artificierii, pirotehniştii pentru focurile de artificii şi personalul auxiliar care transportă materii explozive nu au voie să se oprească sau să se abată de la traseul stabilit, să intre în alte locuri decât în cele în care urmează să le depoziteze sau să execute operaţiuni cu materii explozive şi să le predea unor persoane neautorizate.

(2) Artificierii şi pirotehniştii pentru focurile de artificii nu au voie să lase materiile explozive nepăzite sau să le păstreze în alte locuri decât în cele anume destinate în acest scop.

ART. 28

(1) Autovehiculele-puşcă care deservesc echipele de prospecţiuni, explorări geologice şi perforări la sonde, precum şi cele special amenajate care transportă materiile explozive necesare realizării efectelor pirotehnice în producţia de filme trebuie să staţioneze în timpul executării lucrărilor de împuşcare şi, respectiv, de filmare, la distanţele prevăzute în prevederile normelor specifice de protecţia muncii, faţă de locurile de muncă.

(2) Responsabilul transportului trebuie să aibă grijă ca încărcătura de materii explozive să fie păzită pe timpul staţionării, nepermiţând apropierea persoanelor neautorizate, şi să ia măsuri de prevenire a producerii incendiilor.

ART. 29

La transportul şi mânuirea materiilor explozive, inclusiv a obiectelor pirotehnice, se interzic folosirea mijloacelor de aprindere a focului, fumatul, folosirea lămpilor cu flacără deschisă sau a altor mijloace cu foc deschis, fiind obligatorie şi respectarea celorlalte reguli specifice.

 

CAP. 4

Depozitarea materiilor explozive

 

SECŢIUNEA 1

Depozite de materii explozive. Generalităţi

 

ART. 30

Materiile explozive trebuie păstrate numai în locuri special amenajate şi destinate în acest scop – depozite.

ART. 31

După destinaţie, perioada de folosire şi amplasament, depozitele de materii explozive se clasifică astfel:

 1. a) uzinale la producător – din care se alimentează depozitele beneficiarilor;
 2. b) de bază – din care se face aprovizionarea depozitelor de consum;
 3. c) de consum – din care sunt aprovizionaţi artificierii;
 4. d) complexe – în care o parte este amenajată ca depozit de bază, iar cealaltă, ca depozit de consum;
 5. e) permanente – care pot fi de bază sau de consum, cu timp de folosire mai mare de 2 ani;
 6. f) temporare – care pot fi numai depozite de consum, cu timp de folosire până la un an;
 7. g) de suprafaţă – care constau în una sau mai multe clădiri, bordeie sau camere amenajate în coasta unui deal;
 8. h) subterane – care constau în construcţii miniere pentru acces, depozitare, mânuire şi distribuire, inclusiv instalaţii, accesorii şi auxiliare, necesare deservirii depozitului;
 9. i) mixte – care constau în clădiri la suprafaţă şi camere subterane.

ART. 32

Depozitele de materii explozive ale căror încăperi de depozitare sunt săpate în panta unui deal şi sunt prevăzute cu val de pământ în faţa intrării sau depozitele bordei care sunt acoperite cu un strat de pământ de minimum 1 m grosime şi în jurul lor, în continuarea stratului acoperitor, se găseşte pământ de cel puţin grosimea unui val se consideră depozite de suprafaţă protejate cu val de pământ.

ART. 33

(1) Depozitele subterane pot fi construite independent de reţeaua unei mine sau legate de aceasta. Depozitele legate de reţeaua minei pot fi folosite numai ca depozite de consum.

(2) Depozitele subterane legate sau nelegate de reţeaua unei mine trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în anexa nr. 4 a).

ART. 34

(1) Ca depozite temporare pot fi folosite:

 1. a) clădiri noi sau vechi, izolate şi nelocuite, construite din zidărie, argilă bătută sau pământ, tencuite atât în interior, cât şi în exterior;
 2. b) camere îngropate şi amenajate în coasta unui deal sau bordeie;
 3. c) depozite de tip mobil.

(2) Construcţiile noi sau vechi, folosite ca depozite temporare, trebuie să fie protejate astfel încât în ele să nu pătrundă apa sau umezeala, să fie bine aerisite şi, după caz, prevăzute cu instalaţii de iluminat şi de încălzit, care să asigure păstrarea în condiţii corespunzătoare a materiilor explozive.

(3) În cazul lucrărilor de prospecţiuni, explorări geologice, construcţii hidroenergetice sau hidrotehnice, construcţii sau reparaţii de drumuri, căi ferate, precum şi al minelor cu o durată de funcţionare de până la 5 ani, depozitele temporare, cu excepţia bordeielor, pot fi folosite pe toată durata lucrărilor, dacă corespund cerinţele în baza aprobării anuale din partea inspectoratului teritorial de muncă şi a inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

ART. 35

Prin excepţie, materiile explozive pot fi păstrate temporar:

 1. a) în barăci sau în corturi păzite, o cantitate de materii explozive necesare pentru o zi de lucru, în cazul lucrărilor la şanţuri şi puţuri de cercetări geologice, al lucrărilor de prospecţiuni geofizice sau al altor lucrări izolate (demolări, deblocări de gheţuri, construcţii de drumuri şi altele asemenea), care trebuie amplasate la o distanţă de cel puţin 50 m de lucrările respective şi de cantonamentul lucrătorilor, în zonă fiind interzisă utilizarea flăcării deschise;
 2. b) în vehiculul special amenajat pentru transportul explozivilor propriu-zişi şi al celor de iniţiere, în cazul lucrărilor de realizare a efectelor speciale pirotehnice în producţia de filme, în zona unde se realizează filmarea respectivă şi pe toată durata filmărilor, asigurându-se paza înarmată a vehiculelor, iar locul de staţionare a acestora, pe timpul nopţii, este stabilit de comun acord cu organul de poliţie local;
 3. c) în apropierea locului de muncă până la încărcare, în cazul împuşcăturilor masive, cantitatea de exploziv necesară pentru 24 de ore, asigurându-se paza înarmată, iar capsele şi fitilul se aduc din depozit la locul de muncă numai în momentul utilizării lor.

ART. 36

(1) La proiectarea depozitelor se ţine seama de studiile şi documentaţiile de specialitate privind amplasarea, precum şi de distanţele minime de siguranţă faţă de obiectivele din vecinătate, prevăzute în anexele nr. 3a), 3b) şi 3c).

(2) Orice modificare adusă unui proiect de depozit se pune în aplicare numai după ce se obţine un nou aviz din partea organelor care l-au avizat.

ART. 37

Între clădirile de la suprafaţă ale depozitelor de materii explozive, precum şi între clădiri şi obiectivele din vecinătate se execută valuri de pământ în scopul reducerii distanţelor dintre ele potrivit prevederilor din anexele nr. 3a), 3b), 3c) şi 5.

ART. 38

(1) Construcţiile depozitelor de materii explozive, de suprafaţă şi subterane, vor consta în:

 1. a) încăperi pentru depozitarea diferitelor tipuri de explozivi propriu-zişi;
 2. b) încăperi pentru depozitarea mijloacelor de iniţiere şi aprindere;
 3. c) încăperi pentru deschiderea ambalajelor şi distribuirea explozivilor propriu-zişi (anticamere sau camere separate);
 4. d) încăperi pentru deschiderea ambalajelor şi distribuirea mijloacelor de iniţiere şi aprindere (anticamere sau camere separate);
 5. e) căi de acces la construcţii care, în cazul depozitelor subterane, sunt constituite din lucrări de tip minier (puţuri, galerii, planuri înclinate).

(2) La depozitele de bază, în care materiile explozive sunt păstrate şi mânuite în ambalajele originale ale producătorului, nu sunt obligatorii construirea şi amenajarea încăperilor de distribuire prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).

ART. 39

(1) În încăperile de depozitare se execută numai operaţiunile necesare pentru introducerea, depozitarea sau scoaterea materiilor explozive, ambalate aşa cum au fost livrate de producător.

(2) Operaţiunile de despachetare şi distribuire se execută în încăperile destinate acestui scop.

ART. 40

În depozitele complexe, clădirile, respectiv camerele depozitului de bază, trebuie să fie separate de cele ale depozitului de consum, astfel încât accesul la acestea să se facă fără a se trece prin depozitul de bază.

ART. 41

Depozitele de consum trebuie să fie dimensionate astfel încât, ţinându-se seama de posibilităţile de aprovizionare, să se asigure consumul pe o anumită perioadă fără să se creeze stocuri care să conducă la depăşirea termenelor de garanţie ale materiilor explozive.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Cantitatea maximă care poate fi păstrată într-un depozit

 

ART. 42

(1) Cantitatea maximă de materii explozive în echivalent trotil care poate fi păstrată într-un depozit, în funcţie de tipul acestuia, este:

 1. a) 240 de tone – pentru un depozit de bază de suprafaţă;
 2. b) 6,5 tone – pentru depozitele de consum subterane, legate de reţeaua minei;
 3. c) 5 tone – pentru depozitele temporare, fără a depăşi consumul pentru maximum 3 luni.

(2) Pentru depozitele de bază subterane, nelegate de reţeaua minei, capacitatea maximă nu se limitează, cu condiţia respectării celorlalte elemente constructive (de exemplu: asigurarea grosimii pereţilor despărţitori între camere şi a stratului acoperitor).

(3) Capacitatea maximă a unei clădiri sau camere subterane din ansamblul oricărui tip de depozit se limitează la 40 de tone materii explozive în echivalent trotil.

(4) Prin instrucţiuni specifice privind regimul materiilor explozive se stabilesc cantităţile maxime ce pot fi depozitate la producător.

(5) În laboratoarele de analiză specializate în cercetări asupra materiilor explozive se păstrează numai cantităţile strict necesare experimentărilor pentru un schimb de lucru.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Condiţii privind construcţia şi amenajarea depozitelor de materii explozive

 

ART. 43

(1) Clădirile depozitelor de materii explozive de suprafaţă trebuie să fie construite din materiale incombustibile şi să aibă acoperişuri de tip uşor, cu excepţia depozitelor de consum cu capacitate mai mică de 2.000 kg în echivalent trotil, precum şi a construcţiilor folosite ca depozite temporare, al căror acoperiş poate fi executat şi din materiale combustibile ignifugate sau placate cu materiale incombustibile.

(2) Clădirile destinate depozitării materiilor explozive pe bază de nitroglicerină sau nitroglicoli în proporţie mai mare de 6% trebuie să fie prevăzute cu acoperiş cu izolaţie termică incombustibilă sau cu poduri cu acces interzis.

ART. 44

(1) La depozitele de materii explozive de suprafaţă, de consum şi complexe, încăperile aceleiaşi clădiri în care se depozitează tipuri diferite de materii explozive trebuie să fie despărţite între ele prin pereţi incombustibili.

(2) Încăperile de depozitare trebuie să aibă ieşirea în anticamere care, de asemenea, trebuie să fie despărţite prin pereţi incombustibili.

(3) Atât la intrarea în depozite, cât şi în diferitele încăperi ale depozitelor nu se admit trepte, iar eventualele denivelări trebuie să fie amenajate cu pante constante la maximum 10% .

ART. 45

(1) Uşile şi ferestrele clădirilor depozitelor de materii explozive de suprafaţă trebuie să se deschidă spre exterior, iar ferestrele trebuie să fie asigurate cu zăbrele sau plase metalice.

(2) Geamurile ferestrelor trebuie să fie mate sau vopsite în alb pe partea interioară, iar gurile de ventilaţie trebuie să fie protejate cu grilaje metalice duble.

(3) Uşile de intrare în depozitele de materii explozive şi în încăperile de depozitare trebuie să fie confecţionate din tablă de oţel cu grosimea minimă de 3 mm.

(4) În cazul depozitelor subterane de materii explozive, uşile de intrare trebuie să fie prevăzute cu orificii de aerisire şi control, iar uşile încăperilor de depozitare şi mânuire, precum şi cele ce despart depozitul de bază de cel de consum pot fi confecţionate şi din grilaje din bare de oţel cu diametrul de minimum 12 mm, cu ochiuri cu latura de maximum 100 mm.

(5) La încăperile din depozitele de materiale explozive temporare uşile pot fi confecţionate şi din material lemnos ignifugat.

(6) La depozitele pentru pulberi cu fum numai uşile exterioare trebuie să fie metalice.

(7) Uşile de intrare în depozite trebuie să fie prevăzute cu încuietori duble diferite (zăvor cu lacăt şi broască cu cheie).

ART. 46

(1) În funcţie de condiţiile locale încăperile de suprafaţă şi depozitele subterane de materii explozive trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de semnalizare şi de alarmare.

(2) Sistemul de funcţionare şi de utilizare a acestor instalaţii, precum şi locul de amplasare a lor se stabilesc de organele care autorizează depozitele.

ART. 47

(1) La părăsirea depozitului de materii explozive gestionarul sau locţiitorul închide şi sigilează, cu sigiliul personal, uşile de la intrarea acestuia şi poarta de la împrejmuirea interioară, păstrând cheile asupra sa.

(2) Al doilea rând de chei se păstrează în permanenţă într-o cutie sigilată, în cabina paznicului.

(3) În procesul-verbal încheiat între paznici la schimbarea serviciului se fac menţiuni cu privire la predarea-primirea cutiei cu chei şi la starea sigiliului.

ART. 48

(1) În depozite materiile explozive se aşază pe rastele prevăzute cu rafturi sau în stive, conform instrucţiunilor producătorului.

(2) Înălţimea rastelelor şi stivelor nu va depăşi 1,75 m. Distanţele dintre rastele şi pereţii încăperii de depozitare trebuie să fie de cel puţin 0,20 m, iar cele dintre stive şi pereţii încăperii de depozitare trebuie să fie de cel puţin 0,75 m.

(3) Printre rastele şi printre stive se lasă spaţii de trecere de cel puţin 1,30 m lăţime.

(4) Lăzile se aşază pe rafturi într-un singur rând, având o distanţă de 40 mm între ele, capacul în sus şi inscripţia înspre afară.

ART. 49

Anticamerele şi camerele în care se face distribuirea capselor detonante trebuie să fie prevăzute cu mese confecţionate din material lemnos, cu bordură şi căptuşite cu pâslă sau covor de cauciuc.

ART. 50

(1) Instalaţia electrică şi echipamentul electric pentru iluminatul staţionar al depozitelor de materii explozive trebuie să corespundă gradului de periculozitate al mediului respectiv, folosindu-se numai cabluri armate, cu conductori de cupru.

(2) Corpurile de iluminat trebuie să fie montate în exteriorul încăperilor de depozitare, de unde vor lumina prin ferestrele sau luminatoarele special prevăzute în acest scop.

(3) În cazul când iluminatul din exterior nu este posibil de realizat, corpurile de iluminat pot fi montate şi în interiorul camerelor de depozitare, cu condiţia ca acestea să fie astfel concepute şi să funcţioneze, încât să nu determine explozia materiilor depozitate sau generarea de incendii (construcţia antiexplozivă).

(4) Întrerupătoarele electrice şi conductorii electrici se montează în exteriorul încăperilor de depozitare a materiilor explozive.

ART. 51

(1) Ca lămpi individuale portabile se folosesc numai lămpi de tip minier (lămpi electrice cu acumulatoare sau lămpi de siguranţă cu benzină).

(2) În cazul depozitelor temporare sau al celor mici de consum ale şantierelor izolate, fără pericolul gazelor explozive, pentru iluminatul individual portabil se pot folosi şi lanterne de buzunar cu baterii de maximum 4,5 V, care trebuie să aibă cutia sigilată cu fir plombat, pentru ca deschiderea lor să fie făcută numai de persoane abilitate şi în afara depozitului.

ART. 52

(1) Încălzirea încăperilor de la suprafaţă în care se depozitează materii explozive congelabile se face numai cu aer cald introdus cu ajutorul unui ventilator dintr-o cameră de încălzire alăturată, printr-o deschizătură protejată cu plasă metalică.

(2) În cazul folosirii energiei electrice corpurile de încălzire (radiatoarele) trebuie protejate cu carcase.

(3) Camera de încălzire trebuie să fie separată de cea de depozitare printr-un perete termoizolator şi incombustibil.

(4) În cazul folosirii aburului sau a apei calde, cazanele pentru încălzirea centrală, precum şi depozitele de combustibili trebuie să fie amplasate la cel puţin 50 m de cea mai apropiată încăpere de depozitare, în afara perimetrului împrejmuit, şi să aibă coşurile prevăzute cu parascântei.

ART. 53

(1) În încăperile în care se depozitează sau se manipulează materii explozive trebuie să se asigure temperaturi cu cel puţin 5 grade C peste temperaturile minime la care acestea îşi păstrează caracteristicile precizate de producător.

(2) Temperatura maximă în încăperile de depozitare şi manipulare trebuie să fie de +25 grade C şi în mod excepţional de +30 grade C pentru materiile explozive care, conform standardelor, normelor interne sau documentaţiilor speciale ale producătorului, sunt considerate stabile.

(3) Pentru controlul temperaturii fiecare încăpere de depozitare trebuie să fie dotată cu un termometru amplasat la două treimi din înălţimea încăperii.

ART. 54

(1) Depozitele de materii explozive de suprafaţă şi cele subterane nelegate de reţeaua unei mine cu strat acoperitor mai mic de 10 m trebuie să fie protejate contra descărcărilor electrice atmosferice prin paratrăsnete, iar depozitele mobile în carcasă metalică, prin legarea acestora la o priză de pământ.

(2) Rezistenţa prizelor de legare la pământ a instalaţiilor de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice se măsoară de către personal autorizat, conform reglementărilor în vigoare.

(3) În ambele cazuri rezistenţa prizelor de legare la pământ va fi de maximum 4 ohmi.

(4) Paratrăsnetele trebuie executate astfel încât să asigure o protecţie completă împotriva descărcărilor electrice atmosferice şi a acţiunilor secundare ale acestora.

ART. 55

(1) Păstrarea în depozitele de materii explozive a altor materiale este interzisă.

(2) Ambalajele din care au fost scoase materiile explozive trebuie să fie depozitate în magazii amplasate în afara perimetrului depozitului, iar la depozitele subterane legate de reţeaua minelor, ambalajele trebuie să fie evacuate periodic la suprafaţă, pe căile de acces menţinute în permanenţă deblocate.

(3) Uneltele destinate deschiderii ambalajelor sau curăţeniei depozitelor trebuie să fie păstrate în anticamere sau în camerele de distribuire şi să fie confecţionate din materiale care nu se încarcă electrostatic şi nu produc scântei.

ART. 56

(1) Terenul aferent depozitelor de materii explozive de suprafaţă sau subterane nelegate de reţeaua minei trebuie împrejmuit cu două rânduri de gard de sârmă ghimpată, înalt de cel puţin 2 m, la o distanţă de 5 m între ele.

(2) La depozitele subterane nelegate de reţeaua minei se admite lipsa celui de-al doilea gard, cu condiţia ca galeria de acces în depozit să fie prevăzută cu două uşi metalice şi două sisteme diferenţiate de încuietori.

(3) Atunci când gura suitorului de aeraj nu se află în incinta depozitului, acesta trebuie blocat cu grilaj metalic şi împrejmuit separat cu un gard de sârmă ghimpată de cel puţin 2 m înălţime şi amplasat la 5 m de suitor.

(4) În jurul terenului împrejmuit ce constituie incinta depozitului se stabileşte, în funcţie de condiţiile locale, o zonă de interdicţie de minimum 10 m, marcată prin panouri de avertizare şi de interdicţie.

(5) Terenul împrejmuit (incinta depozitului) trebuie defrişat şi curăţat de vegetaţia care împiedică vizibilitatea sau poate propaga incendii.

(6) Depozitarea oricăror materiale pe acest teren, cu excepţia mijloacelor pentru stingerea incendiilor, este interzisă.

ART. 57

Distanţele de la clădirile depozitelor de suprafaţă, de la uşile de acces în încăperile îngropate sau de la galeriile de acces ale depozitelor subterane nelegate de reţeaua minei până la gardul exterior împrejmuitor trebuie să fie de 20 – 40 m, în funcţie de condiţiile locale.

ART. 58

(1) Terenul împrejmuit al depozitului de materii explozive va fi iluminat pe timp de noapte.

(2) Corpurile de iluminat se montează pe stâlpii amplasaţi pe conturul gardului împrejmuitor exterior, astfel încât să se asigure iluminarea întregului teren împrejmuit (incinta).

(3) Acolo unde iluminatul electric nu este posibil se utilizează felinare de vânt, numărul acestora şi locul de amplasare a acestora stabilindu-se în comun de organele care autorizează depozitul.

ART. 59

(1) Traversarea incintei depozitului cu conductori electrici sau cu teleferice este interzisă.

(2) În cazuri excepţionale, de strictă necesitate şi numai peste incintele depozitelor subterane, se admit asemenea traversări, însă numai pe bază de proiecte avizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

ART. 60

(1) La intrarea în incinta depozitelor, între cele două garduri se amplasează o cabină pentru paznic, construită din materiale incombustibile şi încălzită cu mijloace fără flacără deschisă.

(2) La depozitele împrejmuite cu un singur gard cabina paznicului se amplasează în afara incintei.

(3) În interiorul depozitelor de materii explozive şi în incinta acestora sunt interzise fumatul şi utilizarea flăcării deschise.

ART. 61

(1) Până la intrarea în depozite se amenajează căi de acces (drumuri sau căi ferate) care trebuie menţinute permanent în stare bună de circulaţie.

(2) Incintele depozitelor de materii explozive de suprafaţă trebuie prevăzute cu drumuri sau fâşii de teren amenajate, care să asigure pe orice vreme accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor pe toate laturile clădirilor sau grupurilor de clădiri (în exteriorul valurilor de protecţie).

ART. 62

(1) Valurile de pământ construite pentru reducerea distanţelor dintre clădirile depozitelor de suprafaţă sau faţă de obiectivele din vecinătate se execută pe acele laturi ale clădirilor în direcţia cărora sunt obiective de protejat şi trebuie să aibă o secţiune trapezoidală cu panta minimă rezultată din calcul stabilităţii taluzului natural, dar nu mai mică de 1/1, o creastă cu lăţimea de 1 m şi înălţimea care să depăşească partea superioară a pereţilor clădirilor depozitelor cu 1 m.

(2) Distanţa de la baza taluzurilor până la pereţii clădirilor trebuie să fie de până la 2 m, spaţiu în care se amenajează rigole pentru scurgerea apelor.

(3) Valurile se construiesc din pământ fără pietriş care trebuie bine bătut, astfel ca reducerea înălţimii lor prin tasări ulterioare să fie minimă.

(4) În cazul valurilor de pământ care înconjoară clădirile depozitelor pe toate laturile lor, se va prevedea accesul la drumuri al mijloacelor de transport curente, inclusiv al autospecialelor pentru incendii. Accesele practicate în astfel de situaţii sunt de două feluri: valuri de pământ cu traversare (fig. 1, anexa nr. 6) şi valuri de pământ cu tunele (fig. 2, anexa nr. 6).

(5) În cazul terenurilor denivelate înălţimea valurilor măsurată pe ax trebuie să depăşească cu 1 m linia ce uneşte partea superioară a pereţilor clădirilor depozitelor cu punctul cel mai înalt al obiectivului de apărat.

(6) Dacă terenul permite, barierele naturale (de exemplu: dealuri, movile) existente pe unele laturi pot înlocui valurile de pământ sau se pot combina cu acestea prin îngemănare, astfel încât să se obţină înălţimea reglementară.

(7) În situaţii excepţionale, când taluzurile create de săpăturile efectuate în coastele de deal au tendinţa de alunecare, acestea se consolidează corespunzător.

ART. 63

(1) Toate depozitele de materii explozive trebuie prevăzute cu echipamente tehnice (maşini, instalaţii, utilaje, aparatură), mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, echipamente de protecţie şi agenţi stingători pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, conform normelor legale în vigoare.

(2) Pentru depozitele de materii explozive de suprafaţă şi pentru cele subterane nelegate de reţeaua unei mine, care au o capacitate mai mare de 5.000 kg în echivalent trotil, trebuie să se asigure obligatoriu alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor, din bazine sau rezervoare cu o capacitate de minimum 25 mc ori prin hidranţi de incendiu exteriori cu un debit de cel puţin 10 l/sec. şi cu o durată de funcţionare de cel puţin 3 ore.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Încăperi subterane cu capacitatea de până la 200 kg pentru păstrarea materiilor explozive

 

ART. 64

(1) În subteran materiile explozive pot fi păstrate în încăperi legate de reţeaua lucrărilor miniere, construite şi amenajate conform schiţei din anexa nr. 4b), a căror capacitate nu va depăşi cantitatea de 200 kg în echivalent trotil.

(2) Galeria de acces şi camera de păstrare trebuie să aibă un profil liber de minimum 4,80 mp. În cazul lucrărilor susţinute, pentru susţinere se folosesc numai materiale incombustibile.

(3) Uşa de la intrare în galeria de acces trebuie confecţionată sub formă de grilaj din bare de oţel cu diametrul de minimum 8 mm şi ochiuri cu latura de maximum 100 mm, având tocul metalic bine încastrat în roca din jur, şi prevăzută cu două încuietori (zăvor cu lacăt şi broască cu cheie).

(4) Firida pentru capse trebuie căptuşită cu material lemnos, iar la partea inferioară se pune pâslă sau covor de cauciuc şi poate fi împărţită, după necesităţi, în mai multe compartimente.

(5) Firida pentru capse trebuie să aibă uşa din tablă metalică cu grosimea de minimum 3 mm, prevăzută cu încuietoare şi fără orificii de aerisire.

(6) Camera pentru păstrarea materiilor explozive trebuie să aibă uşa din tablă metalică cu grosimea de minimum 3 mm, prevăzută cu orificii de aerisire şi încuietoare.

(7) Pentru distribuirea materiilor explozive către artificieri, între camera de depozitare a explozivilor propriu-zişi şi firida pentru capse se montează o masă acoperită cu pâslă sau covor de cauciuc.

(8) La terminarea ultimului schimb, înainte de zilele nelucrătoare, se plasează post de pază sau materiile explozive se evacuează din subteran şi se returnează la depozitul de consum.

(9) Distribuirea şi evidenţa materiilor explozive se realizează de către un artificier gestionar.

(10) În ceea ce priveşte amplasarea, autorizarea, amenajarea, dotarea, aerajul, iluminatul etc. trebuie respectate prevederile prezentelor norme tehnice referitoare la depozitele subterane legate de reţeaua minelor.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Firide pentru păstrarea materiilor explozive

 

ART. 65

(1) Firidele sunt construcţii cu capacitatea maximă de 60 kg, în care artificierii îşi păstrează materiile explozive necesare pentru un schimb de lucru.

(2) Firidele amenajate în subteran trebuie să fie executate în locuri uscate, la minimum 50 m de puţuri sau camere subterane şi la minimum 6 m de o altă firidă.

(3) Firida pentru explozivii propriu-zişi se execută pe peretele lateral al unui spaţiu de acces cu o lungime de minimum 2 m, săpat perpendicular pe peretele unei galerii.

(4) Firida pentru mijloacele de iniţiere şi aprindere se construieşte direct în peretele unei galerii, fără spaţiu de acces.

(5) Construirea firidelor în galeriile principale de transport este interzisă.

(6) Firidele pentru explozivii propriu-zişi, care se execută la suprafaţă şi sunt săpate în pantă de deal, trebuie să respecte distanţa de:

 1. a) minimum 20 m de axa galeriei (tunelului), în cazul galeriilor de cercetare geologică sau cu caracter hidroenergetic şi hidrotehnic, tunele şi altele similare;
 2. b) cel puţin 300 m de extremitatea fronturilor de lucru, în cazul exploatărilor miniere la zi.

(7) La exploatările miniere la zi materiile explozive se pot păstra şi în firide mobile metalice sau din beton, executate pe bază de proiect avizat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

(8) Acolo unde se execută împuşcături masive firidele se golesc de materiile explozive înainte de efectuarea acestor operaţiuni.

(9) Mijloacele de iniţiere şi aprindere se păstrează atât în subteran, cât şi la suprafaţă în firide special amenajate, amplasate la o distanţă de minimum 6 m de firida destinată depozitării explozivilor propriu-zişi.

(10) Firidele pentru materii explozive trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să fie susţinute şi căptuşite cu scânduri, iar cele executate în cărbune să fie betonate;
 2. b) să aibă uşi din tablă de oţel de cel puţin 3 mm grosime, prevăzute cu încuietori.

(11) Firidele pentru mijloacele de iniţiere şi aprindere trebuie căptuşite la partea inferioară cu pâslă sau cu covor de cauciuc.

(12) Atunci când firidele conţin materii explozive, uşile se închid şi se încuie. Pe uşile firidelor se pune panou de avertizare în conformitate cu Prescripţiile minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Încăperi pentru păstrarea diferitelor materii explozive (altele decât explozivii propriu-zişi şi mijloacele de iniţiere)

 

ART. 66

(1) Încăperile în care se depozitează şi se mânuiesc materii explozive pentru articole de vânătoare, perforări de sonde, obiecte de distracţie, pistoale de împlântat bolţuri, fuzee antigrindină, capse de alarmare C.F.R., diferite tipuri de cartuşe de semnalizare, aruncătoare de bandulă şi altele asemenea trebuie construite din materiale incombustibile şi să aibă o singură uşă de acces confecţionată din metal.

(2) Pardoseala trebuie să fie incombustibilă, plană şi fără fisuri.

(3) În aceste încăperi este interzisă păstrarea împreună cu materiile explozive a altor materiale şi trebuie să existe mijloace corespunzătoare verificate, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, care să fie accesibile în orice moment.

(4) În aceste încăperi sunt interzise fumatul şi utilizarea flăcării deschise.

(5) Distribuirea şi evidenţa materiilor explozive din aceste încăperi se efectuează numai de persoane desemnate în scris de către conducătorul unităţii deţinătoare de materii explozive.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Păstrarea pulberii de vânătoare

 

ART. 67

(1) Pulberea de vânătoare se păstrează într-un seif sau dulap metalic, având grosimea pereţilor şi a uşii de minimum 3 mm, prevăzut cu încuietoare, amplasat într-o încăpere construită conform prevederilor art. 66, în care temperatura nu o depăşeşte pe cea maximă admisă de depozitare, stabilită de producător, după cum urmează:

 1. a) în clădiri cu spaţii comerciale, într-o încăpere alăturată spaţiului de comercializare este admisă păstrarea a maximum 3 kg neto pulbere de vânătoare;
 2. b) în încăperile de comercializare este interzisă păstrarea pulberii de vânătoare;
 3. c) în clădiri nelocuite situate în zone populate, într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea a maximum 25 kg neto pulbere de vânătoare.

(2) Cantităţi mai mari decât cele menţionate în prezentul articol se păstrează numai în depozitele de materii explozive autorizate conform legii.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Păstrarea obiectelor pirotehnice

 

ART. 68

(1) Obiectele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului, în încăperi construite conform prevederilor art. 66, în care temperatura nu o depăşeşte pe cea maximă admisă de depozitare, stabilită de producător, după cum urmează:

 1. a) în clădiri cu spaţii comerciale:

– în încăperile de comercializare, numai obiectele pirotehnice din clasele I, a II-a şi T1, până la o greutate brută de 100 kg;

– într-o încăpere alăturată spaţiului de comercializare care nu serveşte şederii continue a persoanelor, numai obiectele pirotehnice din clasele I, a II-a şi T1, până la o greutate brută de 300 kg;

 1. b) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea obiectelor pirotehnice din clasele I, a II-a şi T1, până la o greutate brută de 1.000 kg.

(2) Cantităţi mai mari decât cele menţionate la alin. (1) şi obiectele pirotehnice din clasele a III-a, a IV-a şi T2 se păstrează numai în depozite de materii explozive autorizate conform legii.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Păstrarea capselor pentru pistoale de împlântat bolţuri

 

ART. 69

(1) Capsele pentru pistoale de împlântat bolţuri se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului, într-un seif, dulap metalic sau ladă metalică având grosimea pereţilor şi a capacului de minimum 3 mm, prevăzută cu încuietoare, amplasată într-o încăpere construită conform prevederilor art. 66, după cum urmează:

 1. a) în clădiri cu birouri şi spaţii comerciale este admisă păstrarea a maximum 10.000 capse;
 2. b) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale, precum şi în depozite semimobile metalice (baracă metalică tip) situate într-o zonă industrială este admisă păstrarea a maximum 250.000 capse.

(2) Cantităţi mai mari decât cele menţionate în prezentul articol se păstrează numai în depozite de materii explozive autorizate conform legii.

 

CAP. 5

Evidenţa şi eliberarea materiilor explozive

 

ART. 70

(1) Materiile explozive sosite în depozitul deţinătorului se recepţionează cantitativ şi calitativ şi sunt luate în primire de către gestionarul depozitului sau de înlocuitorul acestuia, care verifică actele de livrare şi de transport, starea ambalajelor (integritatea, inscripţionarea, existenţa sigiliilor) şi cantităţile primite, pe tipuri şi loturi de fabricaţie.

(2) Gestionarul depozitului sau înlocuitorul acestuia trebuie să urmărească dacă descărcarea din mijloacele de transport şi aşezarea materiilor explozive se fac în bune condiţii în depozit, înregistrându-le în registrul de evidenţă întocmit conform anexei nr. 7.

(3) Registrul de evidenţă trebuie numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat la unitatea căreia îi aparţine depozitul, iar înscrierile în registru se fac cu creion chimic, cerneală sau pastă şi se păstrează în condiţii care să nu ducă la deteriorarea lui.

(4) Atunci când în lotul de materii explozive sosit la destinatar se constată ambalaje desigilate, cantitatea de exploziv se verifică prin deschiderea lăzilor respective, iar când ambalajul s-a deteriorat şi materiile explozive s-au risipit în vehicul, acestea se adună şi se ambalează, verificându-se cantitativ.

(5) În cazul în care se constată lipsuri, se anunţă imediat conducătorul unităţii de care aparţine depozitul, iar acesta trebuie să anunţe organul de poliţie local şi inspectoratul teritorial de muncă, încheindu-se un proces-verbal după procedura stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare cu privire la recepţia, expediţia şi primirea mărfurilor.

ART. 71

Mişcarea zilnică a materiilor explozive în cadrul depozitului (distribuirile, consumurile, restituirile şi materiile explozive provenite din resturi neexplodate) se înscrie în registrul de evidenţă pe baza formularelor „Comandă de materii explozive” şi „Îndeplinirea comenzii”, întocmite conform anexelor nr. 8 şi 9.

ART. 72

(1) Pentru eliberarea materiilor explozive gestionarul înscrie pe formularul „Îndeplinirea comenzii”, la rubricile respective, cantităţile eliberate şi, dacă este cazul, şi materiile explozive luate în primire de la artificierul din schimbul anterior.

(2) În toate cazurile cei care predau şi preiau materii explozive semnează de predare sau de primire pe formularele respective.

(3) După efectuarea lucrărilor se înscriu pe formularul „Îndeplinirea comenzii” cantităţile folosite, care se confirmă prin semnătură, pe acelaşi formular, de către conducătorul locului de muncă din schimbul respectiv.

(4) În cazul în care conducătorul locului de muncă este şi artificier şi execută lucrările de împuşcare, atestarea cantităţii de materii explozive consumate se face pe bază de semnătură, de către un membru al echipei care îl asistă pe artificier.

(5) La sfârşitul schimbului (zilei) de lucru se restituie gestionarului la depozit, formularul „Îndeplinirea comenzii”, completat la rubricile „materii consumate” şi „materii restituite/predate”.

(6) Artificierii autorizaţi pentru efectuarea lucrărilor de efecte speciale pirotehnice în producţia de filme completează formularul „Îndeplinirea comenzii” la sfârşitul fiecărei zile de lucru, precum şi la orice schimbare a locului de filmare. Acest formular se restituie gestionarului la înapoierea din teren.

(7) La lucrările izolate (construcţii de drumuri, lucrări geologice, hidroenergetice, hidrotehnice, cariere şi altele asemenea), situate la distanţe mai mari de 5 km de depozitul de materii explozive, artificierii care au consumat întreaga cantitate preluată din depozit sau care le-au predat pe cele neconsumate artificierilor din schimbul următor (în cazul lucrului pe mai multe schimburi) depun formularul „Îndeplinirea comenzii” atunci când se prezintă la depozit pentru a ridica o nouă cantitate, fără însă a depăşi 3 zile de la data ultimei ridicări de materii explozive.

(8) La rubricile corespunzătoare din formularul „Îndeplinirea comenzii” se înscriu şi cantităţile de materii explozive recuperate după efectuarea lucrărilor (de exemplu: resturi neexplodate, exploziv aruncat din găuri), care se predau gestionarului la depozit în vederea distrugerii.

(9) Gestionarul depozitului înscrie în Registrul de evidenţă a intrării şi ieşirii materiilor explozive cantităţile respective de care se descarcă prin procesul-verbal de distrugere a materiilor explozive devenite inutilizabile.

ART. 73

(1) Gestionarii sunt obligaţi să verifice zilnic stocurile de materii explozive din depozit.

(2) Trimestrial, o comisie formată din 2 – 3 persoane, condusă de către organul financiar al deţinătorului depozitului, inventariază materiile explozive din depozit.

(3) În caz de neconcordanţă între stocul faptic şi cel scriptic, se sesizează imediat conducerea, care anunţă organul de poliţie local şi inspectoratul teritorial de muncă.

ART. 74

(1) La fiecare depozit de materii explozive se afişează obligatoriu următoarele:

 1. a) lista nominală cuprinzând persoanele care au dreptul să semneze comenzi pentru materii explozive, cu specimenele de semnături, aprobată de conducătorul unităţii;
 2. b) lista nominală cuprinzând artificierii care au dreptul să ridice materii explozive din depozit, cu specimenele de semnături, aprobată de conducătorul unităţii;
 3. c) lista cuprinzând instituţiile şi persoanele care au drept de control la depozitul de materii explozive;
 4. d) autorizaţia de funcţionare a depozitului de materii explozive (în original sau copie);
 5. e) prevederi din reglementările aplicabile referitoare la mânuire;
 6. f) măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor.
 7. g) *** Abrogată

(2) Este interzisă eliberarea de materii explozive din depozit către alte persoane sau pe bază de comenzi semnate de alte persoane decât cele prevăzute în liste.

ART. 75

(1) Este interzisă eliberarea materiilor explozive din depozit către artificieri care nu dispun de mijloace de transport corespunzătoare cerinţelor stabilite pentru securitatea transportului şi de documente legale de transport.

(2) De asemenea este interzisă eliberarea de materii explozive din depozit de către artificieri care efectuează transport manual şi nu au asigurate dotările prevăzute în actele normative în vigoare.

ART. 76

(1) Registrele de evidenţă a materiilor explozive de la depozite, precum şi formularele privind mişcarea materiilor explozive trebuie să aibă caracter de document cu „regim special”.

(2) Caracterul de „regim special” al registrelor de evidenţă la depozitele de materii explozive se referă la numerotarea fiecărei file, şnuruirea, sigilarea, parafarea şi înregistrarea de către conducătorul deţinător al depozitului.

(3) Celelalte formulare: „Comanda de materii explozive” şi „Îndeplinirea comenzii” trebuie să poarte în mod obligatoriu seria şi numărul de ordine, care se completează în mod obligatoriu înaintea utilizării.

ART. 77

Înainte de a fi eliberate materiile explozive din depozit trebuie verificate următoarele:

 1. a) existenţa pe ambalaje a datelor de identificare certă;
 2. b) starea ambalajului şi a explozivului;
 3. c) încadrarea în termenul de garanţie.

 

    CAP. 6 *** Abrogat

 

    ART. 78 *** Abrogat

    ART. 79 *** Abrogat

    ART. 80 *** Abrogat

    ART. 81 *** Abrogat

    ART. 82 *** Abrogat

    ART. 83 *** Abrogat

 

CAP. 7

Dezgheţarea explozivilor pe bază de nitroglicerină

 

ART. 84

Şeful depozitului de materii explozive este obligat să îl anunţe imediat în scris pe conducătorul unităţii ori de câte ori constată că explozivul din depozit sau din transporturile sosite este îngheţat.

ART. 85

Dezgheţarea explozivilor se face în baza dispoziţiei scrise a conducătorului unităţii, în care se specifică: data, locul, responsabilul lucrărilor şi echipa de artificieri însărcinaţi cu executarea operaţiunilor de dezgheţare.

ART. 86

(1) Dezgheţarea explozivilor se face în încăperile din cadrul depozitelor de materii explozive sau în încăperi special amenajate.

(2) În încăperile respective pe perioada dezgheţării sunt interzise păstrarea altor explozivi, efectuarea altor lucrări şi accesul altor persoane în afară de cele însărcinate cu efectuarea operaţiunilor de dezgheţare sau de control.

(3) Cantitatea maximă de explozivi ce poate fi dezgheţată simultan într-o încăpere este limitată de capacitatea de depozitare stabilită prin autorizaţia depozitului respectiv.

(4) Transportul explozivilor îngheţaţi în încăperile de dezgheţare se efectuează sub directa supraveghere a responsabilului lucrării. Transportul lăzilor sau al pungilor se face cu o targă prevăzută cu bordură şi curele, care în timpul transportului trebuie trecute peste umeri. Încărcătura maximă de explozivi pe targă nu trebuie să depăşească 30 kg.

(5) Pe toată durata în care se execută dezgheţarea în încăperi trebuie asigurată o temperatură cuprinsă între +15 grade C şi +25 grade C.

(6) Controlul temperaturii se face cu termometre cu care trebuie prevăzute încăperile, de către responsabilul cu dezgheţarea, la introducerea explozivului în încăpere şi periodic de 2 ori pe zi.

(7) În încăperea destinată pentru dezgheţare explozivii ambalaţi în lăzi sau despachetaţi din ambalajul intermediar (pungi) se aşază pe mese sau rafturi acoperite cu pânză cauciucată, muşama sau linoleum, lăsându-se între ele un spaţiu de cel puţin 20 cm, cu excepţia cazurilor în care explozivul este lăsat să se dezgheţe pe loc în camera în care a îngheţat.

(8) După o perioadă de 48 de ore de la introducerea explozivului în încăpere responsabilul lucrării controlează starea explozivului şi dacă constată că acesta nu este dezgheţat, prelungeşte perioada, controlând zilnic starea explozivului.

(9) După terminarea operaţiunii de dezgheţare pânza cauciucată, muşamaua sau linoleumul trebuie şters cu o cârpă umedă, iar mesele, rafturile, podelele şi instalaţiile încăperii se spală cu o soluţie de apă caldă şi sodă.

ART. 87

(1) După terminarea lucrărilor de dezgheţare responsabilul întocmeşte un proces-verbal asupra modului cum au decurs lucrările şi a stării explozivului, pe care îl înaintează conducătorului unităţii.

(2) Dacă din procesul-verbal rezultă că explozivul s-a dezgheţat, acesta poate fi dat în consum pe baza unei dispoziţii scrise date de conducătorul unităţii.

 

CAP. 8

Distrugerea materiilor explozive

 

SECŢIUNEA 1

Generalităţi

 

ART. 88

Materiile explozive necorespunzătoare şi cele devenite inutilizabile din cauza depăşirii termenelor de garanţie sau a alterării, precum şi cele provenite din rateuri sau din resturi neexplodate se păstrează până la distrugere, separat de celelalte materii explozive, în lăzi (cutii) marcate corespunzător şi trebuie distruse în termen de maximum 30 de zile sau la acumularea unei cantităţi de maximum 5 kg.

ART. 89

Distrugerea materiilor explozive se face în baza unei cereri scrise întocmite de către şeful de depozit şi aprobată de către conducătorul unităţii, care cuprinde: locul, data, felul materiilor explozive, cantităţile, metoda de distrugere, locul de plasare a posturilor de pază şi de retragere a persoanelor care asistă.

ART. 90

Operaţiunile de distrugere se efectuează numai de către artificieri autorizaţi, instruiţi în acest scop, sub supravegherea personalului tehnic desemnat de conducătorul unităţii.

ART. 91

(1) Distrugerea materiilor explozive se consemnează într-un proces-verbal, care cuprinde:

 1. a) numărul şi data actului prin care conducătorul unităţii a aprobat distrugerea;
 2. b) felul şi cantitatea materiilor explozive distruse;
 3. c) motivul pentru care s-a hotărât distrugerea;
 4. d) procedeul folosit şi modul în care a decurs distrugerea;
 5. e) menţiuni cu privire la asanarea terenului;
 6. f) numele persoanelor care au condus şi au executat distrugerea.

(2) Procesul-verbal se semnează de persoanele care au participat la distrugere şi se aprobă de conducătorul unităţii deţinătoare de depozit şi se înregistrează, constituind actul justificativ pentru scăderea materiilor explozive din evidenţa depozitului.

ART. 92

Distrugerea materiilor explozive este admisă numai ziua, în condiţii de vizibilitate bună pentru asigurarea supravegherii zonei.

ART. 93

La efectuarea operaţiunilor de distrugere se respectă următoarele:

 1. a) locul distrugerii prin explodare sau ardere a materiilor explozive trebuie să se găsească la o distanţă minimă de siguranţă de cel puţin 300 m faţă de orice loc de muncă, locuinţe, cantonamente, căi de comunicaţii, lucrări de artă etc. şi trebuie să fie asigurat prin pază care trebuie menţinută pe toată durata efectuării operaţiunilor de distrugere, în aşa fel încât nici o persoană să nu aibă acces în perimetrul stabilit;
 2. b) locul de distrugere se alege pe un teren nisipos sau argilos;
 3. c) materiile explozive se transportă la locul unde se execută distrugerea lor, cu luarea de măsuri suplimentare se securitate şi numai după ce au fost terminate toate lucrările pregătitoare, iar în cazul în care transportul se face pe drumurile publice trebuie înştiinţat şi organul de poliţie local;
 4. d) în cazul în care cantitatea care trebuie distrusă este mai mare decât cea admisă la o distrugere, surplusul de materii explozive se păstrează în perimetrul terenului păzit, însă la cel puţin 100 m de locul propriu-zis al distrugerii.

ART. 94

Distrugerea materiilor explozive se face numai pe grupe de acelaşi fel de materii explozive. În acest scop resturile de materii explozive trebuie să se sorteze după grupele din care fac parte, înainte de începerea operaţiunilor de distrugere.

ART. 95

Distrugerea materiilor explozive se face prin explodare, ardere sau dizolvare în apă.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Distrugerea prin explodare

 

ART. 96

(1) Prin explodare se distrug acele materii explozive care mai pot detona prin iniţiere cu capse detonante.

(2) Distrugerea prin explodare se face prin iniţiere pe cale electrică.

(3) În cazul în care persoana respectivă nu utilizează capse electrice, se admite folosirea de capse detonante pirotehnice aprinse, cu fitil de amorsare (Bickford).

ART. 97

(1) Cantitatea maximă care se distruge deodată, conform art. 94, prin explodare este de:

 1. a) 10 kg de explozivi în echivalent trotil;
 2. b) 100 de capse detonante pirotehnice sau electrice;
 3. c) 100 de relee detonante întârzietoare;
 4. d) 100 de elemente de iniţiere neelectrice;
 5. e) 250 m fitil detonant.

(2) În cazuri deosebite, cu aprobarea conducătorului unităţii se poate distruge o cantitate de până la 50 kg exploziv în echivalent trotil, cu condiţia ca locul de distrugere să se găsească la o distanţă minimă de siguranţă de cel puţin 1.000 m faţă de orice loc de muncă, locuinţe, cantonamente, căi de comunicaţii etc.

ART. 98

Distrugerea prin explodare trebuie executată într-o groapă cu un diametru de 2 m şi adâncimea de cel puţin 1 m. Fundul gropii trebuie nivelat şi prevăzut cu un strat de nisip sau argilă cu o grosime de minimum 0,2 m.

ART. 99

Înainte de a începe distrugerea materiilor explozive artificierul întinde cablul de împuşcare de la groapă până la locul de declanşare a exploziei, verificând starea acestuia.

ART. 100

(1) Explozivii propriu-zişi destinaţi pentru distrugere se aşază în centrul gropii şi se explodează cu un cartuş de exploziv de calitate bună, amorsat cu o capsă detonantă electrică, care se aşază în masa de exploziv ce trebuie distrusă şi apoi se leagă reoforii capsei electrice la capetele cablului de împuşcare.

(2) Pentru distrugerea fitilului detonant colacul sau bobina se detonează cu ajutorul a 2 cartuşe de exploziv, iniţiate cu o capsă detonantă electrică, care se fixează pe partea exterioară a colacului sau a bobinei de fitil detonant care trebuie distrus şi apoi se leagă reoforii capsei electrice la capetele cablului de împuşcare.

(3) Capsele detonante pirotehnice, electrice, releele detonante întârzietoare şi capsele de la sistemul de iniţiere neelectrică care urmează a fi distruse se ambalează într-un sul de hârtie după care se fixează în jurul unui cartuş amorsat cu o capsă detonantă electrică.

ART. 101

(1) Declanşarea exploziei cu capse detonante electrice se face dintr-un loc adăpostit, situat la o distanţă de cel puţin 100 m de groapă.

(2) În cazul amorsării cartuşului de exploziv cu capsă detonantă pirotehnică şi fitil de amorsare (Bickford), acesta trebuie să aibă o lungime minimă de 2 m, iar după aprinderea fitilului artificierul se retrage într-un loc adăpostit, situat la o distanţă de minimum 100 m de groapă.

(3) În cazuri deosebite, dacă explozivul ce se distruge depăşeşte 10 kg, iniţierea se face numai pe cale electrică, iar locul de declanşare a exploziei trebuie să se afle la o distanţă de cel puţin 200 m de groapă.

ART. 102

În timpul declanşării exploziei personalul tehnic de supraveghere numit şi persoanele care asigură paza trebuie să se afle la minimum 300 m de locul de distrugere.

ART. 103

Înaintea declanşării exploziei artificierul semnalizează prin semnale acustice retragerea, aprinderea focului şi terminarea distrugerii, după un cod de semnalizare stabilit şi adus la cunoştinţă tuturor celor care participă la operaţiunea de distrugere.

ART. 104

După fiecare operaţiune de distrugere artificierul controlează dacă n-au rămas materii explozive neexplodate în groapă sau în imediata apropiere a acesteia, pe o rază de cel puţin 10 m.

ART. 105

(1) În cazul unui rateu, după trecerea a 20 de minute, artificierul verifică sistemul de iniţiere pentru a stabili cauza rateului şi repetă iniţierea.

(2) În cazul repetării rateului, după alte 20 de minute de aşteptare, artificierul utilizează pentru iniţiere un alt cartuş amorsat cu ajutorul căruia se realizează distrugerea.

ART. 106

În cazul rămânerii unor resturi de materie explozivă neexplodată, acestea se distrug printr-o nouă operaţiune, după acelaşi procedeu.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Distrugerea prin ardere

 

ART. 107

(1) Prin ardere se distrug acele materii explozive care şi-au pierdut capacitatea de detonaţie, precum şi acelea care nu fac explozie (fitil de amorsare Bickford).

(2) Este interzisă distrugerea prin ardere a capselor detonante electrice sau pirotehnice şi a cartuşelor amorsate.

(3) Se interzice efectuarea operaţiunilor de distrugere prin ardere pe timp cu precipitaţii sau cu vânt puternic.

ART. 108

Se admite distrugerea prin ardere separat pe grupe, conform prezentelor norme tehnice, a următoarelor cantităţi maxime:

 1. a) 25 kg explozivi propriu-zişi în echivalent trotil;
 2. b) 40 kg fitil de amorsare Bickford.

ART. 109

(1) Terenul şi locul arderii materiilor explozive se aleg în conformitate cu prescripţiile art. 93.

(2) În plus, suprafaţa terenului trebuie să fie plată pe o rază de 10 m, iar în jurul locului de distrugere, pe o rază de 20 m, se curăţă vegetaţia şi orice substanţă combustibilă.

(3) În apropierea locului de distrugere prin ardere se pregăteşte din timp o cantitate de apă cu care să se poată răci locul pe care s-a efectuat distrugerea, iar acolo unde este posibil se instalează hidranţi.

ART. 110

Materiile explozive supuse distrugerii prin ardere se scot din ambalaj.

ART. 111

(1) Distrugerea materiilor explozive prin ardere se execută astfel:

 1. a) pe terenul amenajat conform 109 se sapă un şanţ de 30 – 50 cm lăţime, 15 – 20 cm adâncime şi cu lungimea în funcţie de cantitatea de materii explozive ce se arde deodată;
 2. b) în şanţ se aşază lemne sau scânduri care formează patul focului;
 3. c) cartuşele de exploziv sau fitil de amorsare Bickford tăiat în bucăţi de cel puţin 2 m lungime se aşază pe patul de lemn sau de scânduri sub forma unei grămezi cu înălţimea de maximum 100 mm, peste care se pun resturile de la ambalaje;
 4. d) aprinderea focului se face prin intermediul unei dâre formate din materiale uşor combustibile, ca hârtie sau talaş, de cel puţin 5 m lungime.

(2) După aprinderea materialului uşor combustibil artificierul se retrage într-un loc adăpostit, situat la minimum 100 m de locul distrugerii.

ART. 112

(1) Apropierea de locul unde au fost arse materiile explozive este admisă numai după ce există certitudinea că focul s-a stins şi numai după 30 de minute de la stingerea acestuia.

(2) După terminarea fiecărei arderi amplasamentul se stropeşte cu apă.

(3) Pentru focul următor se amenajează alt amplasament situat la minimum 5 m de ultimul.

(4) La sfârşitul operaţiunii de ardere a unui foc, după stropire cu apă, amplasamentul focului şi terenul din jur, pe o rază de cel puţin 10 m, vor fi cercetate pentru a se asigura că nu au mai rămas părţi incandescente sau resturi de materii explozive nearse.

(5) Resturile de materii explozive nedistruse prin ardere se adună, după care se supun din nou distrugerii la operaţiunea de ardere următoare.

(6) Cenuşa rămasă de la focurile dintr-o zi se adună la sfârşitul zilei într-o groapă şi se acoperă cu pământ.

(7) Amplasamentele curăţate de orice resturi de ardere pot fi folosite din nou, numai după trecerea a 24 de ore de la distrugere.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Distrugerea prin dizolvare în apă

 

ART. 113

(1) Prin dizolvare în apă se distrug explozivii propriu-zişi pe bază de azotat de amoniu şi pulberile cu fum.

(2) Distrugerile prin dizolvare se execută în vase anume destinate pentru această operaţiune.

(3) Distrugerea prin dizolvare se execută prin introducerea explozivului în apă, cu menţiunea că cei încartuşaţi se scot din ambalajul de hârtie parafinată.

(4) Explozivul este considerat distrus atunci când pe fundul vasului nu se mai constată existenţa cristalelor de săruri nedizolvate.

(5) După dizolvare soluţia trebuie aruncată într-o groapă anume săpată. Resturile insolubile, precum şi hârtia de ambalaj se adună şi se distrug prin ardere.

 

CAP. 9

Autorizarea artificierilor şi pirotehniştilor pentru focuri de artificii

 

ART. 114

(1) Efectuarea operaţiunilor cu explozivi propriu-zişi şi mijloace de iniţiere, precum şi supravegherea încărcării-descărcării şi a transportului se încredinţează numai persoanelor care sunt autorizate ca artificier, cu excepţia operaţiunilor de declanşare a exploziilor necesare realizării efectelor speciale pirotehnice în producţia de filme, care în anumite situaţii speciale se efectuează de către interpretul secvenţei.

(2) Efectuarea operaţiunilor cu obiecte pirotehnice din clasele a III-a şi a IV-a, precum şi supravegherea încărcării-descărcării şi a transportului se încredinţează numai persoanelor care sunt autorizate ca pirotehnist pentru focuri de artificii.

(3) Verificările în poligon, gestionarea, depozitarea, încărcarea, descărcarea şi transportul materiilor explozive la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop se asigură prin personal calificat şi instruit de către persoanele juridice şi fizice, fără a fi necesară autorizarea acestuia ca artificier, respectiv ca pirotehnist pentru focuri de artificii.

ART. 115

(1) Autorizarea pentru exercitarea activităţii de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, se acordă persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute în cap. X şi primesc avizul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, şi promovează un examen susţinut în faţa unei comisii.

(2) Autorizarea se atestă prin eliberarea unui carnet conform modelului din anexa nr. 10 a) sau 10 b).

(3) Carnetele prevăzute la alin. (2) se eliberează de către inspectoratul teritorial de muncă al cărui delegat a participat la examinare în vederea autorizării.

(4) După obţinerea carnetului posesorul acestuia lucrează timp de o lună sub supravegherea unui artificier, respectiv pirotehnist pentru focuri de artificii, cu experienţă.

(5) Exercitarea activităţii pentru care s-a obţinut autorizaţia este permisă numai pentru categoria de lucrări înscrisă în carnet.

(6) În cazul când un artificier urmează să execute operaţiuni de împuşcare la altfel de lucrări decât cele pentru care a fost autorizat, se procedează la o nouă autorizare.

(7) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) artificierii autorizaţi pentru lucrări de împuşcare în subteran, care au îndeplinit această activitate timp de 3 ani şi care au dreptul de a se prezenta la autorizare în vederea obţinerii dreptului suplimentar de a executa împuşcări pentru lucrările prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. a), b) şi d).

(8) Exercitarea activităţii de artificier pentru noul tip de lucrări se atestă printr-o menţiune făcută în carnetul de artificier.

ART. 116

Cursurile de pregătire a artificierilor, respectiv a pirotehniştilor pentru focuri de artificii, vor fi organizate de persoanele juridice sau fizice autorizate care au obţinut avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi care dispun de bază materială, didactică şi de cadre cu studii tehnice superioare în domeniu şi au o durată de minimum 30 de ore.

ART. 117

În vederea înscrierii la cursurile de pregătire a artificierilor sau a pirotehniştilor pentru focuri de artificii, candidaţii trebuie să prezinte persoanelor prevăzute la art. 116 următoarele acte:

 1. a) cererea candidatului;
 2. b) copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, adeverinţă de absolvire a cel puţin 8 clase;
 3. c) certificat medical din care să rezulte că este sănătos;
 4. d) certificat psihologic din care să reiasă că este apt pentru activitatea de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii;
 5. e) acte din care să reiasă că îndeplineşte condiţiile prevăzute la cap. X, în funcţie de lucrările pe care urmează să le execute;
 6. f) avizul inspectoratului de poliţie judeţean respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raza căruia domiciliază.

ART. 118

(1) După absolvirea cursului de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, candidatul susţine un examen în faţa comisiei din cadrul unităţii care a organizat cursul, în urma căruia i se eliberează un certificat de absolvire.

(2) Programul şi tematica cursului se supun avizării de către autorităţile în domeniu, respectiv Inspecţia Muncii, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari şi Inspectoratul General de Poliţie.

ART. 119

(1) Autorizarea pentru exercitarea activităţii de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, se face pe baza unui examen susţinut în faţa unei comisii formate din delegatul inspectoratului teritorial de muncă şi delegatul persoanei la care lucrează sau la care urmează să funcţioneze candidatul.

(2) Pentru susţinerea examenului candidatul prezintă comisiei următoarele acte:

 1. a) cererea candidatului;
 2. b) copie de pe certificatul de absolvire a cursului de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii;
 3. c) două fotografii 3 x 4.

(3) Examenul de autorizare pentru exercitarea activităţii de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, se susţine imediat sau după maximum 60 de zile de la absolvirea cursului de pregătire.

ART. 120

(1) Candidaţii la examenul de autorizare pentru exercitarea activităţii de artificier sunt examinaţi cu privire la:

 1. a) cunoştinţele privind materiile explozive şi atribuţiile artificierilor în tehnologii de împuşcare;
 2. b) reglementările privind transportul, păstrarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive în condiţii de securitate, potrivit specificului lucrărilor pentru care se solicită autorizarea de funcţionare;
 3. c) regulile specifice privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

(2) Candidaţii la examenul de autorizare pentru exercitarea activităţii de pirotehnist pentru focuri de artificii sunt examinaţi cu privire la:

 1. a) cunoştinţele privind obiectele pirotehnice şi atribuţiile pirotehniştilor pentru focuri de artificii la jocurile de artificii;
 2. b) reglementările privind transportul, păstrarea, mânuirea şi folosirea obiectelor pirotehnice în condiţii de securitate;
 3. c) regulile specifice privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

(3) Rezultatul examenului de autorizare pentru exercitarea activităţii de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei.

ART. 121

(1) Actele menţionate la art. 117 se înregistrează şi se păstrează la unităţile care au organizat cursurile de pregătire pentru exercitarea activităţii de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii.

(2) Inspectoratele teritoriale de muncă înregistrează şi păstrează actele menţionate la art. 119 pentru persoanele cărora le-au eliberat carnetul de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, ţinând evidenţa carnetelor respective.

ART. 122

(1) Inspectoratul teritorial de muncă ţine evidenţa nominală, pe unităţi, a tuturor artificierilor şi pirotehniştilor pentru focuri de artificii de pe raza inspectoratului respectiv.

(2) Persoanele juridice sau fizice au obligaţia să comunice inspectoratelor teritoriale de muncă orice schimbare survenită în situaţia artificierilor, respectiv a pirotehniştilor pentru focuri de artificii, din cadrul acestora.

(3) Încadrarea unui artificier, respectiv a unui pirotehnist pentru focuri de artificii, la o altă unitate se face numai după ce a fost luat în evidenţă de inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia se află aceasta.

ART. 123

(1) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, se ridică pe termen de cel mult 3 luni de către organele de control prevăzute în actele normative în vigoare, atunci când constată abateri de la prevederile legale privind regimul materiilor explozive.

(2) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, se anulează de organul emitent:

 1. a) la retragerea avizului organului de poliţie;
 2. b) ca urmare a săvârşirii unor abateri grave de la prevederile legale privind regimul materiilor explozive sau ale normelor şi instrucţiunilor de protecţie a muncii;
 3. c) la întreruperea activităţii de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, mai mult de 4 ani.

ART. 124

(1) În cazul anulării carnetului de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii, obţinerea unui nou carnet este posibilă numai după trecerea a cel puţin un an de la data anulării, pe baza unui examen susţinut în condiţiile menţionate la art. 119.

(2) Fac excepţie situaţiile prevăzute la art. 123 alin. (2) lit. c) pentru care nu este necesară scurgerea perioadei de un an de la data anulării carnetului, fiind obligatorie însă absolvirea unui nou curs de pregătire pentru funcţia de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii.

ART. 125

(1) Persoanele juridice organizează cel puţin anual verificarea cunoştinţelor pe care trebuie să le posede personalul care mânuieşte, transportă, păstrează şi foloseşte materii explozive.

(2) Verificarea cunoştinţelor privind regimul materiilor explozive va fi precedată de efectuarea unui examen psihologic în baza căruia se confirmă că artificierul, respectiv pirotehnistul pentru focuri de artificii, este apt pentru activitatea pe care o îndeplineşte.

(3) Verificarea cunoştinţelor şi examinarea psihologică nu exclud efectuarea instructajelor prevăzute în normele specifice de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi în instrucţiunile de securitate a muncii.

    ART. 125^1

    (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, posesori ai unui document de calificare în profesia de artificier şi/sau de pirotehnist pentru focuri de artificii, obţinut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoaşterea acestor documente de către Comisia de atestare, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cetăţenilor români posesori ai documentelor de calificare în profesia de artificier şi/sau de pirotehnist pentru focuri de artificii, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

    (3) Recunoaşterea actului de studii este efectuată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în condiţiile legii.

    (4) Prevederile cap. IX şi X nu se aplică persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia art. 122 – 125.

 

CAP. 10

Condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea autorizării pentru activitatea de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii

 

SECŢIUNEA 1

Pentru activitatea de artificier

 

ART. 126

(1) În funcţie de lucrările pe care urmează să le execute ca artificier candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) pentru lucrări de împuşcare la exploatări miniere la zi, la construcţii de drumuri şi terasamente, demolări sau derocări de altă natură decât cele prevăzute la literele următoare:

– vechime de cel puţin 2 ani în funcţia de miner de suprafaţă sau subteran;

– vechime de cel puţin 2 ani în activitatea de fabricare sau de verificare a explozivilor;

 1. b) pentru lucrări de împuşcare a obiectelor din metal în vederea dezmembrării lor:

– vechime de cel puţin 1 an în funcţia de miner de suprafaţă sau subteran;

– vechime de cel puţin 1 an în funcţia de muncitor pregătitor metale vechi;

– vechime de cel puţin 2 ani în activităţi de fabricare sau verificare a explozivilor;

 1. c) pentru lucrări de împuşcare în subteran – vechime de cel puţin 3 ani efectiv lucraţi în locuri de muncă din subteran în care s-au folosit materii explozive, din care cel puţin 2 ani cu calificare de miner categoria a 4-a sau a 5-a;
 2. d) pentru lucrări de împuşcare în prospecţiuni geologice sau perforări de sonde (perforări de coloane) şi la amorsarea fuzeelor antigrindină – vechime de cel puţin 2 ani consecutivi sau două campanii consecutive în echipe de prospecţiuni geologice, echipe de perforări de coloane sau echipe de fuzee antigrindină, ca lucrător auxiliar pe lângă un artificier;
 3. e) pentru lucrări de împuşcare în masive fierbinţi (la cuptoare metalurgice) – vechime de cel puţin 2 ani consecutivi ca lucrător la cuptoarele metalurgice;
 4. f) pentru lucrări de împuşcare sub apă – scafandri care au un număr de cel puţin 200 de ore imersie;
 5. g) pentru lucrări de efecte speciale pirotehnice în producţia de filme – vechime de cel puţin 1 an în funcţia de muncitor specialist instruit în echipele de artificieri pentru lucrări de efecte speciale pirotehnice în producţia de filme sau vechime de cel puţin 2 ani ca artificier la una dintre lucrările prevăzute la lit. a) – e).

(2) Vechimea în meseriile şi activităţile menţionate mai sus se consideră de la data recrutării candidaţilor respectivi pentru cursurile de calificare în meseria de artificier.

ART. 127

(1) În vederea obţinerii autorizării ca artificier se mai pot prezenta şi:

 1. a) absolvenţii şcolilor de maiştri şi tehnicieni minieri, sondori, constructori, pentru instalaţii de transport forestier, precum şi ai facultăţilor cu profil minier sau electromecanică minieră;
 2. b) maiştrii, tehnicienii, subinginerii şi inginerii din activităţile de fabricare şi verificare a materialelor explozive, cu o vechime de cel puţin 2 ani în aceste activităţi;
 3. c) absolvenţii liceelor industriale sau şcolilor profesionale miniere, care fac dovada că au efectuat o practică de cel puţin 6 luni la fronturi de lucru în care s-au folosit materii explozive şi care au absolvit un curs de artificier de 3 luni;
 4. d) cadrele militare active (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) care au absolvit şcoala militară de geniu.

(2) În urma examenului susţinut aceste persoane pot fi autorizate ca artificieri pentru lucrările prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. a), b), d) şi g), precum şi pentru funcţia de gestionar de depozit de materii explozive, iar maiştrii, tehnicienii, subinginerii şi inginerii minieri şi electromecanici minieri şi pentru cele de la art. 126 alin. (1) lit. c).

ART. 128

Absolvenţii liceelor industriale şi ai şcolilor profesionale cu profil minier sau electromecanică minieră pot fi autorizaţi ca artificieri pentru unitatea minieră subterană sau exploatarea de zi în care şi-au desfăşurat practica de 6 luni, precum şi pentru alte unităţi cu specific similar.

ART. 129

Absolvenţii şcolilor de maiştri şi tehnicieni minieri şi ai facultăţilor cu profil minier sau electromecanică minieră, care au o activitate de cel puţin 2 ani în funcţii de conducere, control şi supraveghere a lucrărilor în care s-au utilizat materii explozive, pot fi autorizaţi ca artificieri chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. a) – g).

ART. 130

Cu excepţia absolvenţilor şcolilor de maiştri sau tehnicieni constructori, pentru instalaţii de transport forestier, precum şi a maiştrilor, tehnicienilor, subinginerilor, inginerilor din activităţile de fabricare şi verificare a materiilor explozive, celor prevăzuţi la art. 127 alin. (1) lit. a) şi d) nu li se cere absolvirea cursului de calificare pentru funcţia de artificier.

ART. 131

Pe baza carnetului de artificier obţinut în condiţiile de mai sus cadrele militare prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. d) pot executa operaţiuni de transport, manipulare, precum şi lucrări de împuşcare în unităţi economice, cu excepţia celor menţionate la art. 126 alin. (1) lit. c) şi f), sub conducerea personalului tehnico-ingineresc de specialitate din unitatea respectivă.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Pentru activitatea de pirotehnist pentru focuri de artificii

 

ART. 132

În funcţie de lucrările pe care urmează să le execute ca pirotehnist pentru focuri de artificii candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) vechime de cel puţin 1 an ca muncitor special instruit în echipele de pirotehnişti pentru jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice clasele a III-a şi a IV-a;
 2. b) vechime de cel puţin 2 ani în activitatea de fabricare sau de verificare a obiectelor pirotehnice.

ART. 133

Vechimea în meseriile şi activităţile prevăzute la art. 132 se consideră de la data recrutării candidaţilor respectivi pentru cursurile de calificare în meseria de pirotehnist pentru focuri de artificii.

ART. 134

În vederea obţinerii autorizării ca pirotehnist se mai pot prezenta şi cei care fac dovada că prin natura funcţiilor îndeplinite în cadrul forţelor armate au lucrat cu obiecte pirotehnice cel puţin 3 ani şi nu au trecut mai mult de 4 ani de la întreruperea acestei activităţi.

 

CAP. 11

Dispoziţii finale

 

ART. 135

Măsurile de siguranţă privind folosirea materiilor explozive şi executarea lucrărilor de împuşcare la locurile de muncă se vor reglementa prin norme de protecţie a muncii elaborate conform actelor normative în vigoare.

ART. 136

În cazurile în care apar alte categorii de lucrări decât cele prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. a) – g), condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru şcolarizarea şi autorizarea artificierilor se stabilesc de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

ART. 137

Anexele nr. 1 – 10 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA 1*)

la normele tehnice

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE         MINISTERUL DE INTERNE

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL             INSPECTORATUL DE POLIŢIE

JUDEŢULUI ……………………..             AL JUDEŢULUI …………..

sau

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE

A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

Nr. …….. din ………..                    Nr. …….. din ………..

 

AUTORIZAŢIE

 

În baza art. 8 din „Legea privind regimul materiilor explozive nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare”, se autorizează …………………………. cu sediul în …………………. str. ……………….. nr. ……………….. judeţul …………………. de a produce, prepara, deţine, transporta, comercializa şi folosi materii explozive, cu respectarea prevederilor din reglementările în vigoare*).

 

INSPECTOR ŞEF,                           ŞEF

ITM al judeţului      Inspectorat de poliţie al judeţului ………..

sau

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului

Bucureşti

…………….                 …………………

 

VIZE ANUALE

____________________________________________________________________________

|Nr. |   Anul   | ITM al judeţului |  Inspectoratul de poliţie al judeţului  |

|crt.|          |                  |                    sau                  |

|    |          |                  |      Direcţia Generală de Poliţie a     |

|    |          |                  |          Municipiului Bucureşti         |

|____|__________|__________________|_________________________________________|

|  1.|          |                  |                                         |

|____|__________|__________________|_________________________________________|

|  2.|          |                  |                                         |

|____|__________|__________________|_________________________________________|

|  3.|          |                  |                                         |

|____|__________|__________________|_________________________________________|

|  4.|          |                  |                                         |

|____|__________|__________________|_________________________________________|

|  5.|          |                  |                                         |

|____|__________|__________________|_________________________________________|

 

––––

*) Se vor indica (înscrie) numai operaţiile care fac obiectul autorizării.

 

ANEXA 2*)

la normele tehnice

 

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE         MINISTERUL DE INTERNE

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL             INSPECTORATUL DE POLIŢIE

JUDEŢULUI ……………………..             AL JUDEŢULUI …………..

sau

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE

A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

Nr. …….. din ………..                    Nr. …….. din ………..

 

AUTORIZAŢIE

 

În baza art. 9 din „Legea privind regimul materiilor explozive nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare”, se autorizează funcţionarea depozitului de materii explozive, amplasat pe teritoriul (comună, oraş, municipiu) ……………………… judeţul ………………. aparţinând de ……………… cu sediul în …………………… str. …………………….. nr. ……… judeţul ……………………….

Depozitul are caracter ……………………………………………*) şi poate fi utilizat pentru păstrarea cantităţilor de materii explozive specificate pe verso.

 

INSPECTOR ŞEF,                           ŞEF

ITM al judeţului      Inspectorat de poliţie al judeţului ………..

sau

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului

Bucureşti

…………….                 …………………

 

VIZE ANUALE

____________________________________________________________________________

|Nr. |   Anul   | ITM al judeţului |  Inspectoratul de poliţie al judeţului  |

|crt.|          |                  |                    sau                  |

|    |          |                  |      Direcţia Generală de Poliţie a     |

|    |          |                  |          Municipiului Bucureşti         |

|____|__________|__________________|_________________________________________|

|  1.|          |                  |                                         |

|____|__________|__________________|_________________________________________|

|  2.|          |                  |                                         |

|____|__________|__________________|_________________________________________|

|  3.|          |                  |                                         |

|____|__________|__________________|_________________________________________|

|  4.|          |                  |                                         |

|____|__________|__________________|_________________________________________|

|  5.|          |                  |                                         |

|____|__________|__________________|_________________________________________|

 

––––

*) Se  indică tipul depozitului conform Normelor Tehnice.

 

VERSO-UL AUTORIZAŢIEI

 

Nr. camerei      Materii explozive        U/M        Echivalent în trotil

………..     ………………..    ………    ………………..

………..     ………………..    ………    ………………..

………..     ………………..    ………    ………………..

………..     ………………..    ………    ………………..

………..     ………………..    ………    ………………..

………..     ………………..    ………    ………………..

………..     ………………..    ………    ………………..

………..     ………………..    ………    ………………..

………..     ………………..    ………    ………………..

………..     ………………..    ………    ………………..

 

ANEXA 3 a)

la normele tehnice

 

Distanţele minime de siguranţă ale depozitului faţă de obiectivele exterioare înconjurătoare se vor stabili după valoarea suprapresiunii din frontul undei de şoc, calculată după relaţia:

 

delta pf = 0,84 lambda + 2,7 lambda^2 + 7 lambda^3, în care:

delta pf = suprapresiunea din frontul undei de şoc (kg/cm^2);

___

3/

lambda = \/ q/R,

 

în care:

q = cantitatea de materii explozive exprimată în echivalent trotil, aflată în clădirea depozitului, al cărei efect distrugător se extinde pe cea mai mare distanţă (kg);

R = distanţa măsurată de la această clădire până la obiectivul considerat (m).

Suprapresiunea în frontul undei de şoc se stabileşte cu ajutorul tabelului din anexa nr. 3 b), corespunzător naturii construcţiilor învecinate şi efectului distrugător admis.

 

ANEXA 3 b)*)

la normele tehnice

 

*) Anexa nr. 3 b) este reprodusă în facsimil.

 

Gradul de distrugeri provocat de suprapresiunea din frontul undei de şoc asupra diferitelor obiective exterioare

______________________________________________________________________________

|N |       Felul      |     Valoarea suprapresiunii în frontul undei de şoc    |

|r.|   obiectivelor   |                 delta pf (kg/cm^2)                     |

|c |    exterioare    |________________________________________________________|

|r |                  |Distrugeri|Distrugeri|Distrugeri|Distrugeri |   Avarii  |

|t.|                  |  totale  | puternice|   medii  |  uşoare   |neînsemnate|

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|0 |         1        |     2    |     3    |     4    |      5    |     6     |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|1 |Clădiri din       |          |          |          |           |           |

|  |beton armat       | 0,80-1,00| 0,50-0,80| 0,30-0,80|  0,10-0,30| 0,03-0,005|

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|2 |Clădiri din       |          |          |          |           |           |

|  |cărămidă cu mai   | 0,20-0,40| 0,20-0,30| 0,10-0,20|  0,05-0,10| 0,03-0,05 |

|  |multe etaje       |          |          |          |           |           |

|  |                  |          |          |          |           |           |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|3 |Clădiri din       |          |          |          |           |           |

|  |cărămidă cu       | 0,35-0,45| 0,25-0,35| 0,15-0,25|  0,07-0,15| 0,03-0,05 |

|  |puţine etaje      |          |          |          |           |           |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|4 |Case din lemn     | 0,20-0,30| 0,12-0,20| 0,09-0,12|  0,06-0,08| 0,03-0,05 |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|5 |Construcţii       |          |          |          |           |           |

|  |industriale cu    | 0,50-0,80| 0,30-0,50| 0,20-0,30|  0,05-0,20| 0,03-0,05 |

|  |schelet metalic   |          |          |          |           |           |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|6 |Reţele ale        |          |          |          |           |           |

|  |gospodăriei locale| 10,0-15,0|6,00-10,00|2,00-6,0*)|2,00-6,00*)|     –     |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|7 |Poduri metalice   |          |          |          |           |           |

|  |de cale ferată    |  1,5-2,0 |  1,5-2,0 |  1,0-1,5 |  0,5-1,00 |     –     |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|8 |Cale ferată       |  3,0-5,0 |  3,0-5,0 |  1,5-3,0 |  1,0-1,5  |     –     |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|9 |Garnituri de      |          |          |          |           |           |

|  |cale ferată       |  1,0-2,0 |  1,0-2,0 |  0,4-0,8 |  0,3-0,4  |     –     |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|10|Linii aeriene de  |     –    |     –    |     –    |     –     |     –     |

|  |înaltă tensiune   |          |          |          |           |           |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|11|Linii de          |     –    |    0,3   |     –    |     –     |     –     |

|  |transmisii aeriene|          |          |          |           |           |

|  |pe stâlpi de lemn |          |          |          |           |           |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|12|Cabluri subterane |     –    |    3,8   |     –    |     –     |     –     |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|13|Fideri şi staţii  |     –    |    0,5   |     –    |     –     |     –     |

|  |de transformatori |          |          |          |           |           |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|14|Ziduri de sprijin |     –    |    1,5   |     –    |     –     |     –     |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|15|Baraje şi diguri  |     –    |    4,5   |     –    |     –     |     –     |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|16|Geamuri sparte    |          |          |          |           |           |

|  |complet           |          |     –    |     –    |     –     | 0,02-0,07 |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|17|Geamuri sparte    |          |          |          |           |           |

|  |parţial           |          |     –    |     –    |     –     | 0,01-0,02 |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|18|Vătămarea omului. |          |          |          |           |           |

|  | a) moartea sigură|  4,0-6,0 |     –    |     –    |     –     |     –     |

|  | b) traumatisme   |     –    |    1,0   |     –    |     –     |     –     |

|  |foarte grave,     |     –    |     –    | 0,50-1,00|     –     |     –     |

|  |practic           |          |          |          |           |           |

|  |incompatibile cu  |          |          |          |           |           |

|  |viaţa             |          |          |          |           |           |

|  | c) traumatisme   |     –    |     –    |     –    |  0,3-0,5  |     –     |

|  |grave (fracturi,  |          |          |          |           |           |

|  |hemoragii interne)|          |          |          |           |           |

|  | d) traumatisme   |     –    |     –    |     –    |     –     |  0,2-0,3  |

|  |mijlocii          |          |          |          |           |           |

|  |(contuzii,        |          |          |          |           |           |

|  |surditate)        |          |          |          |           |           |

|  | e) traumatisme   |     –    |     –    |     –    |     –     |     –     |

|  |uşoare (contuzii, |          |          |          |           |           |

|  |ţiuitul urechilor)|          |          |          |           |           |

|__|__________________|__________|__________|__________|___________|___________|

|   *) După adâncimea la care sunt instalate                                   |

|______________________________________________________________________________|

 

ANEXA 3 c)*)

la normele tehnice

 

*) Anexa nr. 3 c) este reprodusă în facsimil.

 

Tabel cu distanţele de siguranţă calculate în funcţie de valoarea suprapresiunii delta pf din frontul undei de şoc

______________________________________________________________________________

|         |        |                q (kg) echivalent trotil                   |

|delta pf | lambda |___________________________________________________________|

|(kg/cm^2)|        | 10 | 25 | 50 | 75 | 100| 200| 300| 400| 500| 600| 700| 800|

|         |        |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|         |        |                     Distanţa, R (m)                       |

|_________|________|___________________________________________________________|

|    2,00 |  0,504 |   4|   6|   7|   8|   9|  12|  13|  15|  16|  17|  18|  18|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    1,90 |  0,492 |   4|   6|   7|   8|   9|  12|  14|  15|  16|  17|  18|  19|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    1,80 |  0,480 |   4|   6|   8|   9|  10|  12|  14|  15|  16|  18|  18|  19|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    1,70 |  0,468 |   5|   6|   8|   8|  10|  12|  14|  16|  17|  18|  19|  20|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    1,60 |  0,454 |   5|   6|   8|   9|  10|  13|  15|  16|  17|  19|  20|  20|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    1,50 |  0,442 |   5|   7|   8|  10|  10|  13|  15|  17|  18|  19|  20|  21|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    1,40 |  0,428 |   5|   7|   9|  10|  11|  14|  16|  17|  19|  20|  21|  22|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    1,30 |  0,414 |   5|   7|   9|  10|  11|  14|  16|  18|  19|  20|  21|  22|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    1,20 |  0,398 |   5|   7|   9|  11|  12|  15|  17|  19|  20|  21|  22|  23|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    1,10 |  0,381 |   6|   8|  10|  11|  12|  15|  18|  19|  21|  22|  23|  24|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    1,00 |  0,362 |   6|   8|  10|  12|  13|  14|  18|  20|  22|  23|  24|  26|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,95 |  0,355 |   6|   8|  10|  12|  13|  16|  19|  21|  22|  24|  25|  26|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,90 |  0,345 |   6|   8|  11|  12|  13|  17|  19|  21|  23|  24|  26|  27|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,85 |  0,335 |   6|   9|  11|  13|  14|  17|  20|  22|  24|  25|  26|  28|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,80 |  0,326 |   7|   9|  11|  13|  14|  18|  20|  23|  24|  26|  27|  28|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,75 |  0,315 |   7|   9|  12|  13|  15|  19|  21|  23|  25|  27|  28|  29|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,70 |  0,304 |   7|  10|  12|  14|  15|  19|  22|  24|  26|  28|  29|  31|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,65 |  0,292 |   7|  10|  13|  14|  16|  20|  23|  25|  27|  29|  30|  32|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,60 |  0,281 |   8|  10|  13|  15|  16|  21|  24|  26|  28|  30|  32|  33|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,55 |  0,267 |   8|  11|  14|  16|  17|  22|  25|  28|  30|  32|  33|  35|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,50 |  0,255 |   8|  11|  14|  17|  18|  23|  26|  29|  31|  33|  35|  36|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,45 |  0,239 |   9|  12|  15|  18|  19|  24|  28|  31|  33|  35|  37|  39|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,40 |  0,225 |  10|  13|  16|  19|  21|  26|  30|  33|  35|  37|  39|  41|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,35 |  0,206 |  10|  14|  18|  20|  23|  28|  32|  36|  39|  41|  43|  45|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,30 |  0,190 |  11|  15|  19|  22|  24|  31|  35|  39|  42|  44|  47|  49|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,25 |  0,168 |  13|  17|  22|  25|  28|  35|  40|  44|  47|  50|  53|  55|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,20 |  0,146 |  15|  20|  25|  29|  32|  40|  46|  50|  54|  58|  61|  64|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,15 |  0,119 |  18|  25|  31|  35|  39|  49|  56|  62|  66|  71|  75|  78|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,10 |  0,088 |  24|  33|  42|  48|  53|  66|  76|  84|  90|  96| 101| 105|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,09 |  0,082 |  26|  36|  45|  51|  57|  71|  82|  90|  97| 103| 108| 113|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,08 |  0,075 |  29|  39|  49|  56|  62|  78|  89|  98| 106| 112| 118| 124|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,07 |  0,066 |  33|  44|  56|  64|  70|  98| 101| 112| 120| 128| 135| 141|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,06 |  0,059 |  36|  49|  62|  72|  79|  99| 113| 125| 135| 143| 151| 157|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,05 |  0,050 |  43|  58|  74|  84|  93| 117| 134| 147| 159| 169| 178| 186|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,04 |  0,042 |  51|  70|  88| 100| 110| 139| 159| 175| 189| 201| 212| 221|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,03 |  0,032 |  67|  91| 115| 132| 145| 183| 209| 230| 248| 263| 278| 290|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,02 |  0,022 |  98| 133| 167| 192| 211| 266| 304| 335| 361| 383| 408| 422|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    0,01 |  0,012 | 180| 243| 307| 352| 387| 487| 558| 614| 662| 703| 740| 773|

|_________|________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

 

______________________________________________________________________________

|         |      |                   q (kg) echivalent trotil                  |

|delta pf |lambda|_____________________________________________________________|

|(kg/cm^2)|      | 900|1000|2000|3000|4000|5000|6000|7000|8000|9000|10000|15000|

|         |      |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|         |      |                       Distanţa, R (m)                       |

|_________|______|_____________________________________________________________|

|    2,00 | 0,504|  19|  20|  25|  29|  32|  34|  36|  38|  40|  41|   43|   49|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    1,90 | 0,492|  20|  20|  26|  30|  32|  35|  37|  39|  41|  42|   44|   50|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    1,80 | 0,480|  20|  21|  26|  30|  33|  36|  38|  40|  42|  43|   45|   51|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    1,70 | 0,468|  21|  21|  27|  31|  34|  37|  39|  41|  43|  44|   46|   53|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    1,60 | 0,454|  21|  22|  28|  32|  35|  38|  40|  42|  44|  46|   47|   54|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    1,50 | 0,442|  22|  23|  29|  33|  36|  39|  41|  43|  45|  47|   49|   56|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    1,40 | 0,428|  23|  23|  29|  34|  37|  40|  42|  45|  47|  49|   50|   58|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    1,30 | 0,414|  23|  24|  30|  35|  38|  41|  44|  46|  48|  50|   52|   60|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    1,20 | 0,398|  24|  25|  32|  36|  40|  43|  46|  48|  50|  52|   54|   62|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    1,10 | 0,381|  25|  26|  33|  38|  42|  45|  48|  50|  52|  55|   57|   65|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    1,00 | 0,362|  27|  28|  35|  40|  44|  47|  50|  53|  55|  57|   59|   68|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,95 | 0,355|  27|  28|  35|  41|  45|  48|  51|  54|  56|  59|   61|   69|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,90 | 0,345|  28|  29|  37|  42|  46|  50|  53|  55|  58|  60|   62|   71|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,85 | 0,335|  29|  30|  38|  43|  47|  51|  54|  57|  60|  62|   64|   74|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,80 | 0,326|  30|  31|  39|  44|  49|  52|  56|  59|  61|  64|   66|   76|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,75 | 0,315|  31|  32|  40|  46|  50|  54|  58|  61|  63|  66|   68|   78|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,70 | 0,304|  32|  33|  41|  47|  52|  56|  60|  63|  66|  68|   71|   81|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,65 | 0,292|  33|  34|  43|  49|  54|  59|  62|  66|  68|  71|   74|   84|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,60 | 0,281|  34|  36|  45|  51|  56|  61|  65|  68|  71|  74|   77|   88|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,55 | 0,267|  36|  38|  47|  54|  59|  64|  68|  72|  75|  78|   81|   92|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,50 | 0,255|  38|  40|  50|  57|  62|  67|  71|  75|  78|  82|   84|   97|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,45 | 0,239|  40|  42|  53|  60|  66|  72|  76|  80|  84|  87|   90|  103|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,40 | 0,225|  43|  44|  56|  64|  71|  76|  81|  85|  89|  93|   96|  110|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,35 | 0,206|  47|  49|  61|  70|  77|  83|  88|  93|  97| 101|  105|  120|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,30 | 0,190|  51|  53|  66|  76|  84|  90|  96| 101| 105| 110|  113|  130|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,25 | 0,168|  57|  59|  75|  86|  94| 102| 108| 114| 119| 124|  128|  147|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,20 | 0,146|  66|  68|  86|  98| 109| 117| 124| 131| 137| 142|  148|  169|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,15 | 0,119|  81|  84| 106| 121| 133| 144| 153| 161| 168| 175|  181|  207|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,10 | 0,088| 110| 114| 143| 164| 180| 194| 206| 217| 227| 236|  245|  280|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,09 | 0,082| 118| 122| 154| 176| 194| 208| 222| 233| 244| 254|  263|  301|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,08 | 0,075| 129| 133| 168| 192| 212| 228| 242| 255| 267| 278|  288|  329|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,07 | 0,066| 147| 152| 191| 218| 242| 259| 276| 290| 303| 316|  326|  363|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,06 | 0,059| 164| 170| 214| 244| 269| 290| 308| 324| 339| 353|  366|  418|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,05 | 0,050| 193| 200| 252| 288| 318| 342| 364| 382| 400| 416|  431|  493|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,04 | 0,042| 230| 238| 300| 344| 378| 407| 433| 455| 476| 495|  513|  587|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,03 | 0,032| 301| 313| 394| 450| 497| 434| 568| 597| 625| 650|  673|  771|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,02 | 0,022| 440| 455| 573| 657| 721| 777| 826| 868| 909| 946|  980| 1121|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

|    0,01 | 0,012| 804| 833|1050|1202|1223|1425|1514|1594|1668|1735| 1795| 2055|

|_________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_____|_____|

 

____________________________________________________________________________

|         |      |                  q (kg) echivalent trotil                 |

|delta pf |lambda|___________________________________________________________|

|(kg/cm^2)|      |20000|25000|30000|35000|40000|45000|50000|55000|60000|65000|

|         |      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|         |      |                       Distanţa, R (m)                     |

|_________|______|___________________________________________________________|

|    2,00 | 0,504|   54|   58|   62|   65|   68|   71|   73|   76|   78|   80|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    1,90 | 0,492|   55|   59|   63|   67|   70|   72|   75|   77|   80|   82|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    1,80 | 0,480|   57|   61|   65|   68|   71|   74|   77|   79|   82|   84|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    1,70 | 0,468|   58|   62|   66|   70|   73|   76|   79|   81|   84|   86|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    1,60 | 0,454|   60|   64|   68|   72|   75|   78|   81|   84|   86|   89|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    1,50 | 0,442|   61|   66|   70|   74|   77|   81|   83|   86|   89|   91|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    1,40 | 0,428|   63|   68|   73|   76|   80|   83|   86|   89|   91|   94|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    1,30 | 0,414|   66|   71|   75|   79|   83|   86|   89|   92|   95|   97|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    1,20 | 0,398|   68|   73|   78|   82|   86|   89|   93|   96|   98|  101|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    1,10 | 0,381|   71|   77|   82|   86|   90|   93|   97|  100|  103|  106|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    1,00 | 0,362|   75|   81|   86|   90|   94|   98|  102|  105|  108|  111|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,95 | 0,355|   76|   82|   88|   92|   96|  100|  104|  107|  110|  113|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,90 | 0,345|   79|   85|   90|   95|   99|  103|  107|  110|  113|  117|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,85 | 0,335|   81|   87|   93|   98|  102|  106|  110|  114|  117|  120|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,80 | 0,326|   83|   90|   95|  100|  105|  109|  113|  117|  120|  123|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,75 | 0,315|   86|   93|   99|  104|  109|  113|  117|  121|  124|  128|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,70 | 0,304|   89|   96|  102|  108|  113|  117|  121|  125|  129|  132|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,65 | 0,292|   93|  100|  106|  112|  117|  122|  126|  130|  134|  138|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,60 | 0,281|   97|  104|  111|  116|  122|  127|  131|  135|  140|  143|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,55 | 0,267|  102|  110|  116|  122|  128|  133|  138|  142|  147|  151|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,50 | 0,255|  106|  115|  122|  128|  134|  140|  144|  149|  153|  157|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,45 | 0,239|  114|  122|  130|  137|  143|  149|  154|  159|  164|  168|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,40 | 0,225|  121|  130|  138|  145|  152|  158|  164|  170|  174|  179|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,35 | 0,206|  132|  142|  151|  157|  166|  173|  179|  184|  190|  195|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,30 | 0,190|  143|  154|  164|  172|  180|  187|  194|  200|  206|  212|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,25 | 0,168|  162|  174|  185|  195|  204|  212|  219|  226|  233|  239|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,20 | 0,146|  186|  200|  213|  224|  234|  244|  252|  260|  268|  275|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,15 | 0,119|  228|  246|  261|  275|  287|  299|  310|  319|  329|  338|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,10 | 0,088|  308|  332|  353|  372|  385|  405|  419|  432|  445|  457|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,09 | 0,082|  332|  357|  379|  399|  417|  438|  449|  464|  477|  490|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,08 | 0,075|  362|  390|  414|  436|  456|  473|  491|  507|  522|  536|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,07 | 0,066|  412|  444|  471|  497|  518|  538|  558|  576|  593|  609|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,06 | 0,059|  460|  496|  527|  554|  580|  603|  625|  645|  664|  682|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,05 | 0,050|  543|  585|  621|  654|  684|  712|  737|  761|  783|  804|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,04 | 0,042|  646|  696|  740|  779|  814|  848|  877|  905|  932|  937|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,03 | 0,032|  848|  914|  971| 1022| 1069| 1113| 1151| 1190| 1224| 1257|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,02 | 0,022| 1237| 1330| 1412| 1489| 1555| 1618| 1675| 1729| 1780| 1828|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    0,01 | 0,012| 2262| 2440| 2589| 2726| 2850| 2967| 3071| 3170| 3262| 3351|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

_________________________________________________________________________

|         |      |                  q (kg) echivalent trotil              |

|delta pf |lambda|________________________________________________________|

|(kg/cm^2)|      |70000|75000|80000|85000|90000|95000|100000|110000|120000|

|         |______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|         |      |                       Distanţa, R (m)                  |

|_________|______|________________________________________________________|

|    2,00 | 0,504|   82|   84|   85|   87|   89|   91|    92|    95|    98|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    1,90 | 0,492|   84|   86|   87|   89|   91|   93|    94|    97|   100|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    1,80 | 0,480|   86|   88|   90|   92|   93|   95|    97|   100|   103|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    1,70 | 0,468|   88|   90|   92|   94|   96|   97|    99|   102|   105|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    1,60 | 0,454|   91|   93|   95|   97|   99|  101|   102|   106|   109|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    1,50 | 0,442|   93|   95|   98|   99|  101|  103|   105|   108|   111|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    1,40 | 0,428|   96|   99|  101|  103|  105|  107|   108|   112|   115|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    1,30 | 0,414|  100|  102|  104|  106|  108|  110|   112|   116|   119|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    1,20 | 0,398|  104|  106|  108|  110|  113|  115|   117|   120|   124|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    1,10 | 0,381|  108|  111|  113|  115|  118|  120|   122|   126|   130|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    1,00 | 0,362|  114|  116|  119|  121|  124|  126|   128|   132|   136|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,95 | 0,355|  116|  119|  121|  124|  126|  129|   131|   135|   139|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,90 | 0,345|  119|  122|  125|  127|  130|  132|   135|   139|   143|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,85 | 0,335|  123|  126|  129|  131|  134|  136|   139|   143|   147|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,80 | 0,326|  126|  129|  132|  135|  137|  140|   142|   147|   151|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,75 | 0,315|  131|  134|  137|  140|  142|  145|   147|   152|   157|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,70 | 0,304|  136|  139|  142|  145|  147|  150|   153|   158|   162|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,65 | 0,292|  141|  144|  148|  151|  153|  156|   159|   164|   169|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,60 | 0,281|  147|  150|  153|  157|  160|  163|   165|   170|   176|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,55 | 0,267|  154|  158|  161|  165|  168|  171|   174|   179|   185|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,50 | 0,255|  162|  165|  169|  173|  176|  179|   182|   188|   193|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,45 | 0,239|  172|  176|  180|  184|  187|  191|   194|   200|   206|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,40 | 0,225|  183|  187|  192|  195|  199|  203|   206|   212|   219|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,35 | 0,206|  200|  205|  209|  213|  218|  222|   225|   233|   239|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,30 | 0,190|  217|  222|  227|  231|  236|  240|   244|   252|   260|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,25 | 0,168|  245|  251|  256|  262|  267|  272|   275|   285|   294|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,20 | 0,146|  283|  289|  295|  301|  307|  313|   318|   328|   338|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,15 | 0,119|  346|  354|  362|  369|  376|  383|   390|   403|   414|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,10 | 0,088|  468|  479|  490|  500|  509|  519|   528|   544|   560|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,09 | 0,082|  503|  514|  525|  536|  546|  556|   566|   584|   601|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,08 | 0,075|  549|  562|  575|  586|  597|  608|   619|   639|   658|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,07 | 0,066|  624|  639|  654|  666|  679|  691|   703|   726|   747|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,06 | 0,059|  698|  715|  730|  745|  760|  773|   787|   812|   836|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,05 | 0,050|  824|  843|  862|  879|  896|  913|   928|   958|   986|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,04 | 0,042|  981| 1004| 1026| 1047| 1067| 1086|  1105|  1141|  1174|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,03 | 0,032| 1288| 1318| 1347| 1374| 1400| 1426|  1451|  1497|  1541|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,02 | 0,022| 1873| 1917| 1958| 1999| 2037| 2074|  2110|  2178|  2242|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

|    0,01 | 0,012| 3434| 3514| 3591| 3664| 3734| 3803|  3868|  3993|  4110|

|_________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|______|

 

_____________________________________

|         |      |  q (kg) echivalent |

|         |      |       trotil       |

|delta pf |lambda|____________________|

|(kg/cm^2)|      |130000|140000|150000|

|         |______|______|______|______|

|         |      |  Distanţa, R (m)   |

|_________|______|____________________|

|    2,00 | 0,504|   101|   103|   105|

|_________|______|______|______|______|

|    1,90 | 0,492|   103|   106|   108|

|_________|______|______|______|______|

|    1,80 | 0,480|   106|   108|   111|

|_________|______|______|______|______|

|    1,70 | 0,468|   108|   111|   114|

|_________|______|______|______|______|

|    1,60 | 0,454|   112|   114|   117|

|_________|______|______|______|______|

|    1,50 | 0,442|   114|   117|   120|

|_________|______|______|______|______|

|    1,40 | 0,428|   118|   121|   124|

|_________|______|______|______|______|

|    1,30 | 0,414|   122|   125|   128|

|_________|______|______|______|______|

|    1,20 | 0,398|   127|   130|   133|

|_________|______|______|______|______|

|    1,10 | 0,381|   133|   136|   140|

|_________|______|______|______|______|

|    1,00 | 0,362|   140|   144|   147|

|_________|______|______|______|______|

|    0,95 | 0,355|   143|   146|   150|

|_________|______|______|______|______|

|    0,90 | 0,345|   147|   150|   154|

|_________|______|______|______|______|

|    0,85 | 0,335|   151|   155|   159|

|_________|______|______|______|______|

|    0,80 | 0,326|   155|   159|   163|

|_________|______|______|______|______|

|    0,75 | 0,315|   161|   165|   169|

|_________|______|______|______|______|

|    0,70 | 0,304|   167|   171|   175|

|_________|______|______|______|______|

|    0,65 | 0,292|   173|   178|   182|

|_________|______|______|______|______|

|    0,60 | 0,281|   180|   185|   189|

|_________|______|______|______|______|

|    0,55 | 0,267|   190|   194|   199|

|_________|______|______|______|______|

|    0,50 | 0,255|   199|   204|   208|

|_________|______|______|______|______|

|    0,45 | 0,239|   212|   217|   222|

|_________|______|______|______|______|

|    0,40 | 0,225|   225|   231|   236|

|_________|______|______|______|______|

|    0,35 | 0,206|   246|   252|   258|

|_________|______|______|______|______|

|    0,30 | 0,190|   267|   273|   280|

|_________|______|______|______|______|

|    0,25 | 0,168|   301|   309|   318|

|_________|______|______|______|______|

|    0,20 | 0,146|   347|   356|   364|

|_________|______|______|______|______|

|    0,15 | 0,119|   426|   436|   446|

|_________|______|______|______|______|

|    0,10 | 0,088|   576|   590|   604|

|_________|______|______|______|______|

|    0,09 | 0,082|   618|   633|   647|

|_________|______|______|______|______|

|    0,08 | 0,075|   675|   692|   708|

|_________|______|______|______|______|

|    0,07 | 0,066|   768|   787|   805|

|_________|______|______|______|______|

|    0,06 | 0,059|   859|   880|   901|

|_________|______|______|______|______|

|    0,05 | 0,050|  1013|  1038|  1064|

|_________|______|______|______|______|

|    0,04 | 0,042|  1206|  1236|  1265|

|_________|______|______|______|______|

|    0,03 | 0,032|  1583|  1522|  1660|

|_________|______|______|______|______|

|    0,02 | 0,022|  2303|  2360|  2415|

|_________|______|______|______|______|

|    0,01 | 0,012|  4222|  4327|  4428|

|_________|______|______|______|______|

 

NOTĂ:

– Pentru determinarea distanţelor exterioare de siguranţă ale depozitului se va stabili mai întâi gradul de distrugeri acceptat pentru obiectivele din vecinătate, potrivit cu natura şi importanţa lor, respectiv valoarea suprapresiunii din frontul undei de şoc care va ajunge până la ele şi cu ajutorul tabelelor se va stabili distanţa R până la obiectivul considerat.

– Pentru obiectivele exterioare care nu sunt menţionate concret în anexa 3 b) se va proceda prin asimilare.

– Distanţele de siguranţă se vor dubla dacă suflul pe direcţia interesată este dirijat de-a lungul văilor şi se vor reduce la jumătate pentru depozitele de suprafaţă prevăzute cu valuri.

– În cazuri bine justificate, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate da derogări pe termen limitat la parametrii prevăzuţi mai sus.

 

ANEXA 4 a)

la normele tehnice

 

CONDIŢIILE

pe care trebuie să le îndeplinească depozitele subterane legate sau nelegate de reţeaua unei mine

 

 1. a) Grosimea minimă a stratului de rocă aflat deasupra încăperilor depozitelor subterane, în metri, se stabileşte după datele din tabelul următor:

________________________________________________________________________________

Nr.   Natura rocii           Capacitatea încăperii (kg echivalent trotil)

crt.               _____________________________________________________________

500 1000 2000 3000 4000 5000 8000 0000 2000 15000 20000 25000

________________________________________________________________________________

 1. Straturi

argiloase

neconsolidate  18   22   28   32   36   38   45   48   51    55    61    65

 

 1. Straturi

nisipoase      17   21   27   31   34   36   42   45   48    52    57    62

 

 1. Straturi

pietriş

mărunt         16   20   25   29   32   34   40   43   46    49    54    59

 

 1. Straturi

pietriş        15   19   24   28   31   33   38   41   44    47    52    56

 

 1. Şisturi

argiloase şi

marnoase       15   18   23   27   30   32   37   40   42    45    50    54

 

 1. Roci şistoase 14   18   22   26   28   31   36   38   41    44    46    52

 

 1. Roci tari 13   17   21   24   27   29   34   38   38    41    45    49

 

 1. Roci

eruptive şi

metamorfice    12   15   17   21   23   27   29   32   34    36    40    42

________________________________________________________________________________

Observaţii

 

Pentru capacităţile cuprinse între valorile indicate în această anexă sau

mai mari grosimea rocii care acoperă depozitele se va calcula după relaţia:

__

3 /

R = 2,415 \ /a/b

________________________________________________________________________________

 

NOTĂ:

q = capacitatea maximă de materii explozive ce se înmagazinează, în kg echivalent trotil.

Valorile coeficientului „b” în funcţie de natura rocilor sunt următoarele:

 1. Straturi argiloase neconsolidate 1,25
 2. Straturi nisipoase 1,50
 3. Straturi pietriş mărunt 1,75
 4. Straturi pietriş 2,00
 5. Şisturi argiloase şi marnoase 2,25
 6. Roci şistoase 2,50
 7. Roci tari 3,00
 8. Roci eruptive şi metamorfice 4,50

 

Dacă la suprafaţa terenului, deasupra camerelor de depozitare, nu se găsesc obiective care ar putea fi distruse în cazul unei eventuale explodări a materiilor explozive depozitate, grosimea rezultată din calcul poate fi redusă cu 25%, fără să fie mai mică de 6 m. În acest caz terenul de la suprafaţă care ar putea fi influenţat de explozie se îngrădeşte cu gard de sârmă ghimpată cu înălţimea de minimum 2 m.

 1. b) Grosimea pereţilor despărţitori dintre două camere de depozitare vecine se stabileşte după camera cu capacitatea de depozitare cea mai mare şi trebuie să fie de minimum 6 m pentru capacităţi de până la 3.900 kg materii prime explozive în echivalent trotil şi de minimum 10 m pentru capacităţi mai mari de 3.900 kg materii explozive în echivalent trotil.
 2. c) Depozitele se amplasează în locuri uscate şi asigurate contra inundaţiilor, iar construcţiile se prevăd cu canale pentru scurgerea apei. Susţinerea excavaţiilor, dacă este necesară, se face cu materiale incombustibile şi ignifugate.
 3. d) Galeriile de acces se construiesc în linii frânte cu coturi la 90 grade. În dreptul fiecărui cot se prevede, în prelungirea direcţiei spre ieşire, o nişă de cel puţin 2 m adâncime şi cu acelaşi profil ca al galeriei, în dreptul fiecărei camere de depozitare se vor prevedea de asemenea nişe de amortizare, cu aceleaşi profile ca ale galeriilor de acces respective şi a căror adâncime trebuie să fie:

– de 2 m, în cazul camerelor cu capacităţi de până la 1.000 kg materii explozive în echivalent trotil sau în cazul camerelor de mânuire;

– de 3 m, în cazul camerelor cu capacităţi mai mari de 1.000 kg materii explozive în echivalent trotil;

 1. e) La depozitele noi intrarea la diferitele camere de depozitare sau de mânuire trebuie să aibă acelaşi profil cu cel al camerei respective.
 2. f) Profilele galeriilor de acces în depozitele noi trebuie să aibă următoarele dimensiuni minime:

– la profilele trapezoidale lăţimea vetrei trebuie să fie de 2,1 m şi înălţimea de 2 m între vatră şi tavan;

– la profilele circulare raza minimă trebuie să fie de 1,2 m.

 1. g) Lungimea galeriei de acces trebuie să fie cea necesară obţinerii deasupra camerelor de depozitare a grosimii de rocă acoperitoare, calculată conform tabelului din prezenta anexă.
 2. h) Fiecare cameră de depozitare trebuie prevăzută cu o singură legătură cu galeria de acces şi trebuie să aibă lungimea de maximum 10 m. Camerele depozitelor subterane nelegate la reţeaua minei, cu capacităţi mai mari de 8.000 kg materii explozive în echivalent trotil, pot fi mai lungi de 10 m, însă în acest caz trebuie prevăzute cu două legături cu galeria de acces.
 3. i) Toate părţile metalice ale instalaţiilor electrice, care în mod normal nu se găsesc sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, trebuie legate la pământ cu o rezistenţă de scurgere de cel mult 2 ohmi.

În afară de condiţiile de mai sus, la depozitele subterane noi nelegate la reţeaua minei, care se construiesc după intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice, se respectă şi următoarele:

 1. a) distanţa în linie dreaptă, măsurată în plan, de la prima cameră de depozitare spre gura de intrare în depozit, faţă de obiectivele din vecinătate trebuie să fie de cel puţin 80 m;
 2. b) galeria de acces până la prima cameră de depozitare a materiilor explozive trebuie să aibă cel puţin 3 coturi la 90 grade prevăzute cu nişe de amortizare;
 3. c) camerele de distribuire pentru materii explozive pot fi amplasate şi după al doilea cot, fiind interzisă însă păstrarea materiilor explozive rămase după distribuire în aceste camere;
 4. d) la capacităţi de până la 200 kg materii explozive în echivalent trotil depozitele pot fi aerisite şi cu ajutorul instalaţiilor mecanice de ventilaţie parţială, care trebuie să aibă ventilatorul montat în exteriorul depozitelor;
 5. e) pentru capacităţi mai mari de 200 kg materii explozive în echivalent trotil depozitele trebuie prevăzute cu suitori de aeraj, ale căror guri de ieşire se acoperă cu grătare. De asemenea, gurile suitorilor de aeraj se înconjoară cu garduri din sârmă ghimpată cu înălţimea de minimum 2 m, la distanţă de 5 m de acestea.

Depozitele subterane noi legate la reţeaua minei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) amplasarea se face la o distanţă de minimum 60 m de cele mai apropiate construcţii mai importante (de exemplu: rampe de puţuri, camere de maşini, staţii de ventilare, fronturi de lucru);
 2. b) trebuie să aibă un pilier de cel puţin 30 m grosime între camerele de depozitare şi cele mai apropiate construcţii miniere prin care se efectuează transportul mecanic şi circulaţia intensă a oamenilor;
 3. c) la depozitele cu capacităţi mai mari de 200 kg materii explozive în echivalent trotil, care se vor construi după intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice, aerisirea se asigură printr-o legătură directă la circuitul de aer principal şi printr-o a doua legătură cu curentul de evacuare a aerului viciat din mină, astfel încât gazele şi fumul de la un eventual incendiu sau explozie în depozite să nu treacă pe la locurile de muncă active din mină.

 

ANEXA 4 b)*)

la normele tehnice

 

*) Anexa nr. 4 b) este reprodusă în facsimil.

 

ÎNCĂPERE SUBTERANĂ DE DEPOZITARE MATERII EXPLOZIVE, CU CAPACITATEA

DE PÂNĂ LA 200 kg ECHIVALENT TROTIL

 

0,5 0,8 m      6,0 m              2,3 m

______________________________________________

| m |     |                    |          |

|   |     |                    |          |

==============–––––––

||          ||  Cameră păstrare    |

Firidă capse                      ||          ||___________________  |

____________                      ||          /|   exploziv          |

\                     ||         /||   propriu-zis       |

\             1,2 m  ||        / ||                     | 3,0 m

===           ___   ||          ||                     |

|| \ ||      | |   |  ||          ||                     |

==|___|=======|=|===|=======\===|===–––––––-|

|| |  /  0,6 m | |   |        \  |  ||                     |

|| |_/        _|_|_\_|         \_|  ||                     |

||             |    \               ||                     |

||                   \  Masă pentru ||                     | 2,3 m

||                    \ mânuire     ||                     |

||                      –––– ||                     |

||                                  ||                     |

||                                  ||                     |

==========         =================–––––––-|

||     \ ||                                      |

||      \||                                      |

||       \| Galerie acces                        |

||       |\ ______________                       | minimum

||       ||                                      |  4,0 m

||       ||                                      |

=||==   ==||=                                     |

||  \ /  ||                                      |

=====================|   |   |=================================––|-

| 2,3 m |                                       |

|_______|                                       |

|       |                                       | 2,3 m

|

|

===============================================================––|-

 

ANEXA 5*)

la normele tehnice

 

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

DISTANŢELE MINIME DE SIGURANŢĂ

interioare, dintre clădirile depozitului de suprafaţă sau semiîngropate (bordeie)

______________________________________________________________________________

| Capacitatea |        | Capacitatea |        |                                |

|  clădirii   |Distanţa|  clădirii   |Distanţa|           Observaţii           |

| depozit (kg)|        | depozit (kg)|        |                                |

|echiv. trotil|        |echiv. trotil|        |                                |

|_____________|________|_____________|________|________________________________|

|      1      |    2   |      3      |    4   |               5                |

|_____________|________|_____________|________|________________________________|

|    500      |   24   |    9000     |   62   | Pentru capacităţile            |

|_____________|________|_____________|________| intermediare distanţele de     |

|   1000      |   30   |   10000     |   64   | siguranţă interioare se vor    |

|_____________|________|_____________|________| calcula cu relaţia             |

|   2000      |   38   |   15000     |   74   |          __                    |

|_____________|________|_____________|________|       3 /                      |

|   3000      |   43   |   20000     |   81   | R = 3 \/ q                     |

|_____________|________|_____________|________|                                |

|   4000      |   48   |   25000     |   88   | în care:                       |

|_____________|________|_____________|________| R: distanţa (m) dintre clădiri |

|   5000      |   51   |   30000     |   93   | măsurată între pereţii         |

|_____________|________|_____________|________| exteriori ai acestora;         |

|   6000      |   54   |   35000     |   98   | q: cantitatea de materii       |

|_____________|________|_____________|________| explozive (kg) echivalent      |

|   7000      |   57   |   40000     |  103   | trotil                         |

|_____________|________|_____________|________|                                |

|   8000      |   60   |             |        |                                |

|_____________|________|_____________|________|________________________________|

 

NOTĂ:

 1. Distanţele de siguranţă interioare calculate ca mai sus se vor putea reduce, până la jumătate, pentru clădirile prevăzute cu obstacole protectoare.
 2. Distanţa minimă între două clădiri vecine va fi determinată de clădirea care are capacitatea cea mai mare.
 3. Dacă din calcul sau faţă de prevederile pct. 1 rezultă distanţe mai mici de 13 (m) se vor prevedea distanţe de siguranţă interioare de minimum 13 (m).

 

ANEXA 6*)

la normele tehnice

 

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

REALIZAREA VALURILOR DE PĂMÂNT

 

Fig. 1

 

Figura 1, reprezentând realizarea valurilor de pământ cu traversare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, la pagina 28.

 

Fig. 2

 

Figura 2, reprezentând realizarea valurilor de pământ cu tunele, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, la pagina 28.

 

ANEXA 7*)

la normele tehnice

 

*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

 

REGIM SPECIAL

 

DENUMIREA UNITĂŢII

DEPOZITUL ………………

 

REGISTRUL DE EVIDENŢA INTRĂRII ŞI IEŞIRII MATERIILOR

EXPLOZIVE ÎN ŞI DIN DEPOZIT (de bază şi de consum)

ANUL ……………….

______________________________________________________________________________

|       | 1| Ziua luna şi ora schimbului      |                                |

|_______|__|__________________________________|________________________________|

|       | 2| Dinamită, (kg)                   | Explozivi    | Stocul existent |

|_______|__|__________________________________| propriu-zişi | la orele …    |

|       | 3| Astralită, (kg)                  |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       | 4| Explozivi antigrizutoşi tip …  |              |                 |

|       |  | (kg)                             |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       | 5|                                  |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       | 6| Exploziv provenit din resturi şi |              |                 |

|       |  | rateuri, (kg)                    |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|                 |

|       | 7| Capse pirotehnice tip …, (kg)  | Mijloace de  |                 |

|_______|__|__________________________________| iniţiere     |                 |

|       | 8| Capse electrice instantanee      |              |                 |

|       |  | tip … (buc)                    |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       | 9| Capse electrice cu întârziere    |              |                 |

|       |  | semisecundă tip … (buc)        |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |10| Capse electrice cu întârziere de |              |                 |

|       |  | milisecundă tip … (buc)        |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |11| Fitil de amorsare (Bickford), (m)|              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |12| Fitil detonant tip … (m)       |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |13| Bustere tip … (buc)            |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |14| Sistem de iniţiere neelectric    |              |                 |

|       |  | tip … (buc)                    |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|                 |

|       |15|                                  | Alte materii |                 |

|_______|__|__________________________________| explozive    |                 |

|       |16|                                  |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|_________________|

|       |17| Dinamită, (kg)                   | Explozivi    | Cantităţile     |

|_______|__|__________________________________| propriu-zişi | intrate în      |

|       |18| Astralită, (kg)                  |              | cursul zilei    |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |19| Explozivi antigrizutoşi tip …  |              |                 |

|       |  | (kg)                             |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |20|                                  |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |21| Exploziv provenit din resturi şi |              |                 |

|       |  | rateuri, (kg)                    |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|                 |

|       |22| Capse pirotehnice tip …, (kg)  | Mijloace de  |                 |

|_______|__|__________________________________| iniţiere     |                 |

|       |23| Capse electrice instantanee      |              |                 |

|       |  | tip … (buc)                    |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |24| Capse electrice cu întârziere    |              |                 |

|       |  | semisecundă tip … (buc)        |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |25| Capse electrice cu întârziere de |              |                 |

|       |  | milisecundă tip … (buc)        |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |26| Fitil de amorsare (Bickford), (m)|              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |27| Fitil detonant tip … (m)       |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |28| Bustere tip … (buc)            |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |29| Sistem de iniţiere neelectric    |              |                 |

|       |  | tip … (buc)                    |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|                 |

|       |30|                                  | Alte materii |                 |

|_______|__|__________________________________| explozive    |_________________|

|       |31|                                  |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|_________________|

|       |32| Provenienţa materialului şi      |              |                 |

|       |  | documentele în baza cărora s-a   |              |                 |

|       |  | făcut primirea                   |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|_________________|

|       |33| Dinamită, (kg)                   | Explozivi    | Cantităţile     |

|_______|__|__________________________________| propriu-zişi | eliberate       |

|       |34| Astralită, (kg)                  |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |35| Explozivi antigrizutoşi tip …  |              |                 |

|       |  | (kg)                             |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |36|                                  |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |37| Exploziv provenit din resturi şi |              |                 |

|       |  | rateuri, (kg)                    |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|                 |

|       |38| Capse pirotehnice tip …, (kg)  | Mijloace de  |                 |

|_______|__|__________________________________| iniţiere     |                 |

|       |39| Capse electrice instantanee      |              |                 |

|       |  | tip … (buc)                    |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |40| Capse electrice cu întârziere    |              |                 |

|       |  | semisecundă tip … (buc)        |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |41| Capse electrice cu întârziere de |              |                 |

|       |  | milisecundă tip … (buc)        |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |42| Fitil de amorsare (Bickford), (m)|              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |43| Fitil detonant tip … (m)       |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |44| Bustere tip … (buc)            |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |45| Sistem de iniţiere neelectric    |              |                 |

|       |  | tip … (buc)                    |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|                 |

|       |46|                                  | Alte materii |                 |

|_______|__|__________________________________| explozive    |                 |

|       |47|                                  |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|_________________|

|       |48| Documentele în baza cărora s-a   |              |                 |

|       |  | făcut eliberarea                 |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|_________________|

|       |49| Cui s-a eliberat                 |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|_________________|

|       |50| Dinamită, (kg)                   | Explozivi    | Stocul existent |

|_______|__|__________________________________| propriu-zişi |                 |

|       |51| Astralită, (kg)                  |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |52| Explozivi antigrizutoşi tip …  |              |                 |

|       |  | (kg)                             |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |53|                                  |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |54| Exploziv provenit din resturi şi |              |                 |

|       |  | rateuri, (kg)                    |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|                 |

|       |55| Capse pirotehnice tip …, (kg)  | Mijloace de  |                 |

|_______|__|__________________________________| iniţiere     |                 |

|       |56| Capse electrice instantanee      |              |                 |

|       |  | tip … (buc)                    |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |57| Capse electrice cu întârziere    |              |                 |

|       |  | semisecundă tip … (buc)        |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |58| Capse electrice cu întârziere de |              |                 |

|       |  | milisecundă tip … (buc)        |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |59| Fitil de amorsare (Bickford), (m)|              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |60| Fitil detonant tip … (m)       |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |61| Bustere tip … (buc)            |              |                 |

|_______|__|__________________________________|              |                 |

|       |62| Sistem de iniţiere neelectric    |              |                 |

|       |  | tip … (buc)                    |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|                 |

|       |63|                                  | Alte materii |                 |

|       |  |__________________________________| explozive    |                 |

|       |64|                                  |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|_________________|

|       |65| OBSERVAŢII                       |              |                 |

|_______|__|__________________________________|______________|_________________|

 

ANEXA 8*)

la normele tehnice

 

*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

 

REGIM SPECIAL

 

UNITATEA ……………

SUBUNITATEA ………….

 

COMANDA DE MATERII EXPLOZIVE NR. …………

Data ………….. şi ora schimbului ……..

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A – Dinamită (kg)

B – Astralită (kg)

C – Explozivi antigrizutoşi tip …. (kg)

D – Capse pirotehnice tip …. (buc)

E – Capse electrice instantanee tip……. (buc)

F – Capse electrice cu întârziere de semisecundă de tip …….. (buc)

G – Capse electrice cu întârziere de milisecunde de tip …….. (buc)

H – Fitil de amorsare (Bickford) (m)

I – Fitil detonant tip …… (m)

J – Bustere tip ….. (m)

K – Sistem de iniţiere neelectric (buc)

______________________________________________________________________________

|   Numele şi    |             |                       |          |            |

|   prenumele    |  Explozivi  | Mijloace de iniţiere  |    Alte  |  Semnătura |

|  primitorului  | propriu-zişi|                       |  materii | de primire |

|(artificierului)|             |                       | explozive|            |

|________________|_____________|_______________________|__________|            |

|                |A | B| C |   |D |E |F |G |H |I |J |K |     |    |            |

|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|

|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|

|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|

|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|

|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|

|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|

|    TOTAL       |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |            |

|________________|__|__|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|____|____________|

 

Şef schimb subunitate                   Am predat din depozit

…………………                        Distribuitor,

…………………

 

ANEXA 9*)

la normele tehnice

 

*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.

 

REGIM SPECIAL

 

UNITATEA ……………..

SUBUNITATEA …………..

 

ÎNDEPLINIREA COMENZII NR. ……..

Primitorul (artificierul) ………………. a executat la …………. data de …………….. schimbul …………………….. următoarele lucrări …………………….

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A – Dinamită (kg)

B – Astralită (kg)

C – Explozivi antigrizutoşi tip …. (kg)

D – Capse pirotehnice tip …. (buc)

E – Capse electrice instantanee tip……. (buc)

F – Capse electrice cu întârziere de semisecundă de tip …….. (buc)

G – Capse electrice cu întârziere de milisecunde de tip …….. (buc)

H – Fitil de amorsare (Bickford) (m)

I – Fitil detonant tip …… (m)

J – Bustere tip ….. (m)

K – Sistem de iniţiere neelectric (buc)

______________________________________________________________________________

|                   |            |                      |  Alte   | Semnătura  |

|                   | Explozivi  | Mijloace de iniţiere | materii |  celui ce  |

|Operaţia de mişcare|propriu-zişi|                      |explozive|   atestă   |

|   a materiilor    |____________|______________________|_________|operaţia şi |

|    explozive      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |cantitatea  |

|(primire, consum,  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |de materii  |

|restituire/predare)| A |B |C |  |D |E |F |G |H |I |J |K|    |    | explozive  |

|                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    | utilizate  |

|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|Materii explozive  |                                                          |

|luate în primire:  |__________________________________________________________|

|- de la depozit    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Predător    |

|                   |___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|- de la alt        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Predător    |

|  artificier       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |            |

|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|Total primit       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Primitor    |

|                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |(artificier)|

|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|Materii explozive  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Conducătorul|

|consumate la locul |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |locului de  |

|de muncă           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |muncă       |

|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|Total consumat     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Primitor    |

|                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |(artificier)|

|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|Materii explozive  |                                                          |

|restituite/predate |__________________________________________________________|

|- la depozit       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Primitor    |

|                   |___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|- la alt artificier|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Primitor    |

|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|Total predat       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Predător    |

|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

|Materii explozive  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |Primitor    |

|provenite din      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |            |

|resturi neexplodate|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |            |

|şi rateuri         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |    |    |            |

|___________________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|____|____|____________|

 

Semnătura primitorului

(artificierului)

………………….

 

ANEXA 10 a)*)

la normele tehnice

 

*) Anexa nr. 10 a) este reprodusă în facsimil.

 

Coperta

 

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE

 

CARNET DE ARTIFICIER

 

________________________________________________________________________________

Pag. 1                       Numele şi prenumele

verso-ul copertei            ………………….

Locul şi data naşterii

………………….

____________

|            |          Emis de I.T.M. judeţul

| fotografie |          ………………….

|            |

|____________|          nr. …. din ………

 

INSPECTOR ŞEF,

…………………..

L.S.

 

Semnătura artificierului

……………………

________________________________________________________________________________

Pag. 2 şi 3                  Are dreptul să execute următoarele

lucrări de împuşcare*):

 1. ………………………….
 2. ………………………….
 3. ………………………….

*) Fiecare completare se va data, semna şi ştampila de către Inspectoratul teritorial de muncă.

________________________________________________________________________________

Pag. 4                       Sancţiuni cu ridicarea carnetului

(sancţiunea, data, numele, prenumele, funcţia

şi semnătura celui care a aplicat sancţiunea)

…………………………….

________________________________________________________________________________

 

ANEXA 10 b)*)

la normele tehnice

 

*) Anexa nr. 10 b) este reprodusă în facsimil.

 

Coperta

 

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE

 

CARNET DE PIROTEHNIST PENTRU FOCURI DE ARTIFICII

 

________________________________________________________________________________

Pag. 1                       Numele şi prenumele

verso-ul copertei            ………………….

Locul şi data naşterii

………………….

____________

|            |          Emis de I.T.M. judeţul

| fotografie |          ………………….

|            |

|____________|          nr. …. din ………

 

INSPECTOR ŞEF,

…………………..

L.S.

 

Semnătura pirotehnistului pentru focuri

de artificii ……………………..

________________________________________________________________________________

Pag. 2 şi 3                  Are dreptul să execute următoarele lucrări

 

 1. Focuri de artificii cu obiecte pirotehnice

clasa …………. şi ……………….

 

*) Fiecare completare se va data, semna şi ştampila de către Inspectoratul teritorial de muncă.

________________________________________________________________________________

Pag. 4                       Sancţiuni cu ridicarea carnetului

(sancţiunea, data, numele, prenumele, funcţia

şi semnătura celui care a aplicat sancţiunea)

……………………..

________________________________________________________________________________

 

–––––