ORDIN   Nr. 1184 din  6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

EMITENT:      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 161 din 21 februarie 2006

Descarca PDF cu omai 1184-2206

 

Având în vedere prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, precum şi ale art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul administraţiei şi internelor, în calitate de preşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, emite prezentul ordin.

 

ART. 1

Se aprobă Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor va lua măsuri pentru aplicarea unitară a prevederilor normelor prevăzute la art. 1.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. Începând cu aceeaşi dată, orice dispoziţii contrare se abrogă.

 

 1. Ministrul administraţiei şi internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

ANEXA 1

 

NORME

privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

ART. 1

În sensul prezentelor norme, prin evacuare se înţelege măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire.

ART. 2

(1) Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia.

(2) Evacuarea se execută în baza planurilor întocmite în condiţiile prevăzute de prezentele norme.

ART. 3

În caz de situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei.

ART. 4

În funcţie de situaţia creată, evacuarea se execută din:

 1. a) localităţile prevăzute în hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Comitet Naţional;
 2. b) localităţile dispuse în zonele de planificare de urgenţă, de accident chimic sau în aval de construcţiile hidrotehnice, în cazul producerii unor dezastre;
 3. c) alte localităţi/zone/obiective în care viaţa şi sănătatea locuitorilor şi a animalelor sau/şi siguranţa bunurilor materiale sunt puse în pericol în cazul unor situaţii de urgenţă.

ART. 5

(1) Executarea acţiunilor de evacuare trebuie să permită funcţionarea instituţiilor statului, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale în situaţii de urgenţă.

(2) Localităţile în care se execută evacuarea trebuie să asigure legături de comunicaţii, condiţii de cazare, hrănire şi asistenţă medicală, precum şi pentru continuarea activităţii social-economice, funcţionarea instituţiilor şi operatorilor economici, desfăşurarea procesului de învăţământ etc.

ART. 6

(1) În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan ori succesiv.

(2) În toate situaţiile se va avea în vedere şi posibilitatea autoevacuării. Desfăşurarea acestei activităţi impune intervenţia organelor specializate ale autorităţilor administraţiei publice pentru evitarea confuziei, panicii, aglomeraţiei şi blocajelor pe căile de comunicaţii, precum şi a dezordinii şi actelor antisociale.

ART. 7

(1) Evacuarea se execută, de regulă, pe teritoriul judeţului respectiv, cu excepţia municipiului Bucureşti, caz în care se poate executa şi pe teritoriul altor judeţe.

(2) Localităţile/zonele din/în care se execută evacuarea în situaţii de urgenţă se stabilesc de comitetele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi locale, cu avizul şefului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean.

(3) Localităţile/zonele limitrofe municipiului Bucureşti în care se face evacuarea se stabilesc de Comitetul Naţional, la propunerea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.

 

CAP. 2

Organizarea acţiunilor de evacuare

 

ART. 8

Organizarea, conducerea şi asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare.

ART. 9

Organizarea evacuării se realizează de:

 1. a) ministerele şi instituţiile publice centrale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de ministrul de resort sau de conducătorul instituţiei;
 2. b) instituţiile publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi aprobate de ministrul sub a cărui coordonare se află;
 3. c) autorităţile administraţiei publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, întocmite de personalul cu atribuţii în domeniu, avizate de vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi de şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi aprobate de preşedintele comitetului;
 4. d) inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, pentru evacuarea populaţiei şi a unor bunuri materiale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi aprobate de preşedintele comitetului;
 5. e) operatorii economici, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi aprobate de preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă local.

ART. 10

Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea, forţele şi mijloacele destinate şi sprijinul logistic al evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc pentru fiecare situaţie de personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, se avizează de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi de vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de preşedintele comitetului.

ART. 11

Organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde, în principiu, următoarele activităţi:

 1. a) întrunirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă;
 2. b) analiza situaţiei de urgenţă;
 3. c) prognozarea evoluţiei situaţiei;
 4. d) determinarea efectelor acţiunilor dezastrelor asupra populaţiei şi bunurilor materiale;
 5. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă;
 6. f) recunoaşterea itinerarelor şi localităţilor/zonelor în care se execută evacuarea;
 7. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia;
 8. h) elaborarea şi transmiterea ordinului/dispoziţiei de evacuare.

ART. 12

(1) Planurile de evacuare se elaborează din timp, în starea de normalitate, în funcţie de riscurile inventariate şi de funcţiile de sprijin stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, şi se actualizează ori de câte ori apar modificări în structura populaţiei, instituţiilor şi operatorilor economici, precum şi atunci când aplicarea lor devine iminentă.

(2) Conţinutul-cadru al planurilor de evacuare este prevăzut în anexa nr. 1.

ART. 13

În vederea întocmirii planurilor de evacuare, structurile responsabile împreună cu specialişti din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti execută, în principiu, următoarele activităţi;

 1. a) stabilesc localităţile, instituţiile, operatorii economici, precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor care se evacuează;
 2. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate;
 3. c) stabilesc zonele şi localităţile în care se execută evacuarea;
 4. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării, precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea;
 5. e) execută recunoaşterea zonelor şi a localităţilor în care se dispune evacuarea;
 6. f) analizează posibilităţile de cazare, de aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor, de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor;
 7. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare.

ART. 14

Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti organizează şi execută instruirea factorilor responsabili din instituţii şi de la operatorii economici, controlează ierarhic existenţa şi calitatea planurilor şi măsurilor de evacuare, planifică, organizează şi desfăşoară exerciţii de evacuare.

ART. 15

În acord cu personalul specializat din cadrul structurilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, comitetele pentru situaţii de urgenţă stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora, asigură includerea lor în bugetul de stat, respectiv în bugetele locale, în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici, urmărindu-se utilizarea eficientă a fondurilor alocate, în condiţiile legii.

 

CAP. 3

Conducerea acţiunilor de evacuare

 

ART. 16

(1) În situaţiile de trecere de la starea de normalitate la starea de alertă sau urgenţă, succesiunea activităţilor şi conducerea acţiunilor de evacuare la nivel naţional se realizează de Comitetul Naţional.

(2) În teritoriu, conducerea nemijlocită a acţiunilor de evacuare se exercită de către comitetele pentru situaţii de urgenţă judeţene/locale/al municipiului Bucureşti, corespunzător tipului de situaţie de urgenţă produsă.

ART. 17

(1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale execută activităţi de coordonare a evacuării prin centrele operative proprii.

(2) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională organizează şi execută evacuarea personalului şi a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii, potrivit ordinelor şi dispoziţiilor specifice emise de conducătorii acestora.

ART. 18

Comitetele pentru situaţii de urgenţă judeţene, locale şi al municipiului Bucureşti au, în principal, următoarele atribuţii:

 1. a) coordonarea pregătirii populaţiei pe localităţi, cartiere, instituţii publice şi operatori economici, în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare şi primire/repartiţie;
 2. b) organizarea şi asigurarea funcţionării sistemului informaţional-decizional pe plan local;
 3. c) stabilirea necesarului de capacităţi de comunicaţii, pe tipuri de reţele telefonice fixe, mobile, radio etc., la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti;
 4. d) elaborarea planurilor de evacuare şi primire proprii şi avizarea celor întocmite de structurile subordonate;
 5. e) coordonarea aplicării unitare şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în plan teritorial;
 6. f) coordonarea activităţii de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor evacuate/sinistrate;
 7. g) îndeplinirea sarcinilor curente stabilite în funcţie de situaţia concretă;
 8. h) organizarea unui punct de informare privind persoanele evacuate/sinistrate.

ART. 19

Principalele atribuţii pe linia evacuării ale instituţiilor publice şi operatorilor economici sunt următoarele:

 1. a) întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale;
 2. b) asigură înştiinţarea şi alarmarea personalului;
 3. c) asigură punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare;
 4. d) realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă, pază şi ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.;
 5. e) instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare;
 6. f) întocmesc şi înaintează, prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, cererile de suplimentare cu mijloace de transport, carburanţi-lubrifianţi, imobile, alimente şi produse industriale de primă necesitate, spaţii pentru depozitarea bunurilor, cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor.

ART. 20

(1) Pentru conducerea acţiunilor de evacuare se utilizează sistemul de transmisiuni al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi sistemul de telecomunicaţii naţional/teritorial, după caz.

(2) Dacă situaţia o impune, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti asigură mijloace de transmisiuni mobile.

(3) Pe timpul acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură legături de telecomunicaţii speciale şi cooperare pentru autorităţile publice centrale şi locale, potrivit legii de organizare şi funcţionare proprii, stabilite de comun acord cu acestea.

 

CAP. 4

Executarea acţiunilor de evacuare

 

ART. 21

(1) Trecerea la executarea evacuării se face la ordin.

(2) Ordinul de evacuare în cazul situaţiilor de urgenţă se emite de preşedintele Comitetului Naţional. În temeiul ordinului de evacuare comitetele pentru situaţii de urgenţă ministeriale şi judeţene emit ordine de evacuare şi primire/repartiţie la propunerea centrelor operative sau operaţionale pentru situaţii de urgenţă.

(3) Comitetele pentru situaţii de urgenţă locale, instituţiile şi operatorii economici emit decizii de evacuare şi primire/repartiţie către structurile subordonate, respectiv celule.

(4) În funcţie de situaţie, ordinul/dispoziţia de evacuare şi primire/repartiţie se poate transmite prin telefon/fax, prin mijloace radio, prin corespondenţă specială sau prin curieri. De asemenea şi în situaţiile stabilite de Comitetul Naţional ordinul/dispoziţia de evacuare poate fi transmis/transmisă şi prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune.

ART. 22

La primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare se verifică autenticitatea şi după confirmare se analizează situaţia generală şi cea din zona de responsabilitate, se stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii preliminare, trecându-se de îndată la elaborarea dispoziţiei de evacuare.

ART. 23

(1) Ordinul/dispoziţia de evacuare cuprinde, în principiu, următoarele:

 1. a) concepţia acţiunilor de evacuare;
 2. b) organizarea conducerii acţiunilor de evacuare;
 3. c) măsurile de cooperare pe timpul executării evacuării;
 4. d) măsurile de asigurare a evacuării.

(2) Conţinutul ordinului/dispoziţiei şi deciziei pentru evacuare sunt prevăzute de anexele nr. 2 şi 3.

ART. 24

Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare, care cuprinde:

 1. a) centre de conducere şi coordonare a evacuării;
 2. b) posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare;
 3. c) puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează;
 4. d) puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare;
 5. e) puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate.

ART. 25

Centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea într-un loc special amenajat din care comitetul conduce în mod unitar acţiunile de evacuare. Componenţa acestuia este prezentată în anexa nr. 4.

ART. 26

(1) Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie, denumite în continuare puncte de adunare, se stabilesc din timp de normalitate de către comitetele pentru situaţii de urgenţă, la propunerea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

(2) Punctele de adunare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să fie situate în apropierea căilor de acces spre localităţile/zonele în care se execută evacuarea;
 2. b) să poată fi identificate şi recunoscute cu uşurinţă;
 3. c) să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor în situaţii de urgenţă;
 4. d) să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor specifice.

(3) Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în termen de două ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare.

(4) În funcţie de amploarea acţiunilor de evacuare şi de condiţiile specifice, punctele de adunare se încadrează cu personal în număr variabil, de regulă, în următoarea structură:

 1. a) şeful punctului de adunare;
 2. b) înlocuitorul şefului punctului de adunare;
 3. c) grupa pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare, evidenţa populaţiei şi a bunurilor care se evacuează;
 4. d) personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei;
 5. e) grupa medicală;
 6. f) personal pentru ordine şi siguranţă publică;
 7. g) grupa logistică.

ART. 27

(1) Şeful punctului de adunare se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi desfăşoară, în principiu, următoarele activităţi:

 1. a) întocmeşte/actualizează Carnetul cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare;
 2. b) participă, la ordin, la şedinţele centrului de conducere şi coordonare a evacuării;
 3. c) convoacă personalul punctului de adunare şi face precizări privind îndeplinirea atribuţiilor în situaţia creată;
 4. d) verifică documentele şi materialele necesare instalării şi desfăşurării activităţilor în punctul de adunare;
 5. e) coordonează acţiunile punctului de adunare;
 6. f) raportează centrului de conducere şi coordonare a evacuării despre stadiul evacuării, plecarea eşaloanelor şi problemele deosebite apărute.

(2) Conţinutul Carnetului cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare este prevăzut în anexa nr. 5.

ART. 28

Grupa pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare desfăşoară, în principiu, următoarele activităţi:

 1. a) participă, la ordin, la luarea în evidenţă a persoanelor care se evacuează;
 2. b) organizează evacuaţii pe eşaloane/indicative, garnituri, coloane, convoaie şi mijloace de transport: vagoane, autovehicule, nave, aeronave etc.;
 3. c) raportează periodic sau la ordin situaţia persoanelor şi a bunurilor sosite, precum şi despre constituirea fiecărui eşalon/indicativ.

ART. 29

Personalul pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei desfăşoară, în principiu, următoarele activităţi:

 1. a) verifică documentele de transport;
 2. b) îndrumă populaţia către locurile de prezentare, aşteptare, evidenţă, eşalonare şi îmbarcare;
 3. c) îndrumă mijloacele de transport spre punctele de îmbarcare/debarcare;
 4. d) în caz de pericol iminent îndrumă populaţia şi mijloacele de transport către locurile de dispersare şi adăpostire.

ART. 30

Grupa medicală desfăşoară, în principiu, următoarele activităţi:

 1. a) execută controlul medical al persoanelor evacuate care solicită aceasta;
 2. b) acordă primul ajutor bolnavilor şi răniţilor;
 3. c) organizează evacuarea cazurilor grave la spitalele din zonă;
 4. d) execută trierea epidemiologică a evacuaţilor şi izolarea celor cu boli contagioase şi a suspecţilor;
 5. e) stabileşte şi urmăreşte respectarea măsurilor igienico-sanitare şi antiepidemice.

ART. 31

Personalul pentru ordine şi siguranţă publică desfăşoară, în principiu, următoarele activităţi:

 1. a) asigură respectarea regulilor de acces în punctul de adunare şi primire/repartiţie;
 2. b) asigură securitatea persoanelor, siguranţa bunurilor şi preîntâmpinarea/limitarea actelor antisociale;
 3. c) în baza dispoziţiei şefului punctului de adunare şi primire/repartiţie execută alte activităţi specifice.

ART. 32

(1) Punctele de adunare a evacuaţilor se stabilesc de către comitetele pentru situaţii de urgenţă.

(2) Pentru instituţiile publice şi operatorii economici punctele de adunare se organizează, de regulă, la sediu, iar pentru populaţie, în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ, case de cultură, cămine culturale, săli de sport, stadioane etc.

ART. 33

(1) Punctele de îmbarcare/debarcare se organizează în gări C.F.R., autogări, gări fluviale/maritime şi aerogări, precum şi în triaje C.F.R., pe linii ferate uzinale sau portuare. Când situaţia permite, acestea se organizează în cadrul sau în apropierea punctelor de adunare şi primire/repartiţie.

(2) În cazul evacuării populaţiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare, aeriene sau navale, punctele de îmbarcare/debarcare se centralizează de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, care întocmesc şi Planul de transport prevăzut în anexa nr. 6.

ART. 34

Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele/localităţile de afluire a populaţiei evacuate, pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. Acestea se organizează pe localităţi/cartiere şi în localuri publice.

ART. 35

Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în Jurnalul acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie, al cărui conţinut este prevăzut în anexa nr. 7.

ART. 36

Comitetele pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare. Conţinutul Raportului-sinteză este prevăzut în anexa nr. 8.

 

CAP. 5

Asigurarea acţiunilor de evacuare

 

ART. 37

Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate, se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări, precum şi la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare. Măsurile de asigurare vizează, cu prioritate, următoarele domenii:

 1. a) cercetarea;
 2. b) ordinea şi siguranţa;
 3. c) asigurarea psihologică.

ART. 38

(1) Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Datele cercetării trebuie să fie veridice, oportune şi complete. Cercetarea se organizează continuu şi unitar, se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă.

(2) Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind:

 1. a) evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra populaţiei şi bunurilor materiale;
 2. b) starea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport;
 3. c) caracteristicile localităţilor şi ale zonelor în care se execută evacuarea şi posibilităţile de cazare, hrănire, adăpostire şi asigurare medicală;
 4. d) posibilităţile de continuare a procesului de învăţământ şi a funcţionării instituţiilor;
 5. e) condiţiile geoclimatice la zi şi cele prognozate;
 6. f) situaţia contaminării nucleare, chimice, biologice şi starea sanitar-epidemiologică.

(3) În mod centralizat, datele cercetării se asigură de:

 1. a) instituţii şi agenţii specializate: Administraţia Naţională de Meteorologie, Centrul Naţional pentru Coordonarea Intervenţiei în Caz de Accident Nuclear sau Urgenţă Radiologică, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Administraţia Naţională Apele Române, Institutul Naţional de Cercetare pentru Protecţia Mediului;
 2. b) dispeceratele cu activitate permanentă din cadrul ministerelor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
 3. c) puncte de monitorizare a factorilor de risc;
 4. d) Centrul Operaţional Naţional, centrele operaţionale şi centrele operative;
 5. e) structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(4) Cercetarea nemijlocită se execută şi de către unităţile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care participă la executarea evacuării.

(5) Datele cercetării centralizate şi nemijlocite se completează cu informaţii obţinute pe linie de cooperare de la alte structuri cu atribuţii în domeniu.

(6) Precizarea/actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor care se execută premergător elaborării planului de evacuare şi la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare.

ART. 39

(1) Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi ai autorităţii publice locale.

(2) Pe timpul recunoaşterilor se urmăresc, în mod deosebit:

 1. a) starea căilor şi nodurilor de comunicaţie, precum şi a lucrărilor de artă: poduri, tuneluri, viaducte etc.;
 2. b) starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei, instalaţiilor şi bunurilor;
 3. c) condiţiile de cazare, hrănire şi asigurare medicală;
 4. d) situaţia surselor de aprovizionare;
 5. e) starea reţelelor electrice, de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii;
 6. f) starea epidemiologică din zonă.

ART. 40

Măsurile de ordine şi siguranţă publică, paza bunurilor, evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe baza planurilor de cooperare întocmite din timp de normalitate, şi constau în:

 1. a) asigurarea ordinii şi siguranţei publice în punctele de adunare, îmbarcare, debarcare, primire şi repartiţie;
 2. b) evidenţa salariaţilor şi a persoanelor care se evacuează;
 3. c) dirijarea circulaţiei, asigurarea priorităţii şi siguranţei pe timpul deplasării coloanelor de evacuaţi;
 4. d) paza bunurilor materiale.

ART. 41

În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă, pentru misiuni de siguranţă şi ordine, ca şi pentru alte misiuni: salvare, transporturi speciale, aprovizionare, comitetele pentru situaţii de urgenţă pot solicita, cu respectarea prevederilor legale, sprijinul unităţilor militare din zonă.

ART. 42

Măsurile de asigurare a evacuării Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului şi Guvernului se realizează de Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul Român de Informaţii în cooperare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor.

ART. 43

Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs.

 

CAP. 6

Logistica acţiunilor de evacuare

 

ART. 44

(1) Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare.

(2) Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de transport, bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în planurile de evacuare.

(3) Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt:

 1. a) aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de strictă necesitate;
 2. b) asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor;
 3. c) asigurarea medicală şi sanitar-veterinară;
 4. d) cazarea evacuaţilor, depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor;
 5. e) asigurarea financiară.

ART. 45

Planificarea, gestionarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare sau de altă natură a acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă se realizează de comitetele pentru situaţii de urgenţă ministeriale, judeţene şi locale, pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate.

ART. 46

(1) Logistica evacuării în situaţii de urgenţă se asigură de:

 1. a) structurile administraţiei publice centrale şi alte instituţii, pentru personalul propriu;
 2. b) consiliile judeţene şi locale, pentru populaţie şi angajaţii proprii;
 3. c) operatorii economici, pentru personalul încadrat.

(2) Logistica evacuării se asigură, la cererea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, de firme de stat sau private, pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate din timp şi anexate la planurile de evacuare în situaţii de urgenţă.

(3) Sursele de aprovizionare sunt: economia naţională, rezervele de stat, rezervele de mobilizare şi ajutoarele umanitare.

(4) În situaţiile prevăzute la art. 4 lit. c) din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare, logistica evacuării se completează cu bunuri şi servicii rechiziţionate în condiţiile legii.

ART. 47

Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă judeţene/locale, în sistem raţionalizat, astfel:

 1. a) în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, prin reţeaua comercială locală;
 2. b) ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă, de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat;
 3. c) articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte produse industriale, în funcţie de sezon.

ART. 48

(1) Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă.

(2) Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de prestări de servicii.

ART. 49

(1) Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor care se evacuează, prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor, acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau de accident.

(2) Asistenţa medicală pe timpul evacuării, precum şi în localităţile de dispunere se asigură de Ministerul Sănătăţii, prin unităţile sanitare teritoriale, de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România şi de alte servicii de specialitate, în limitele competenţelor conferite de lege, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi transmise în extras acestora.

(3) În plan teritorial măsurile, forţele şi mijloacele de asigurare medicală şi sanitar-veterinară se stabilesc de fiecare comitet pentru situaţii de urgenţă şi se asigură de direcţiile de sănătate publică, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, serviciile de ambulanţă şi medicină de urgenţă, precum şi de filialele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România şi de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop.

ART. 50

(1) Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la nivel naţional, judeţean, al municipiului Bucureşti, al oraşelor şi comunelor se asigură, după caz, din bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. La întocmirea fondurilor necesare pentru anul următor, ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice vor include şi necesarul de fonduri băneşti pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare.

(2) Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la instituţii publice şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite.

(3) Pentru anul în curs, până la 1 martie, comitetele pentru situaţii de urgenţă ale autorităţilor publice centrale şi ministerelor/instituţiilor publice, cele judeţene şi al municipiului Bucureşti trimit la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă extras din bugetul propriu, referitor la fondurile financiare destinate organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare.

ART. 51

(1) La dispoziţia Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi a unităţilor subordonate, la declararea stării de alertă se va asigura rezerva de materiale de primă necesitate prin ministerele, organele centrale şi organizaţiile neguvernamentale care asigură funcţiile de sprijin, potrivit legii.

(2) Comitetele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi locale vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă, precum şi de identificare/evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan judeţean/local.

 

CAP. 7

Dispoziţii finale

 

ART. 52

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau penală, după caz.

ART. 53

Documentele pentru evacuare se întocmesc şi se actualizează periodic, prin grija comitetelor pentru situaţii de urgenţă, centrelor operative cu activitate temporară, secretariatelor tehnice, respectiv a celulelor, şi constituie punct aparte în bilanţurile anuale ale acestora.

ART. 54

(1) Protecţia documentelor/suporturilor care conţin informaţii clasificate se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

(2) Protecţia documentelor/suporturilor care conţin informaţii clasificate şi stabilirea punctelor de evacuare a acestora sunt atribute ale conducătorilor/şefilor acţiunilor de evacuare.

ART. 55

(1) Planurile de evacuare se întocmesc în termen de 120 de zile de la publicarea ordinului de aprobare a prezentelor norme.

(2) Anexele nr. 1 – 8 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA 1

la norme

 

PLANUL DE EVACUARE

(conţinut-cadru)

 

Se întocmeşte sub formă de text şi grafic (cu anexe).

În text, de regulă, se prevăd:

 1. a) scopul acţiunilor de evacuare;
 2. b) concepţia acţiunilor de evacuare: localităţile din şi în care se planifică evacuarea, instituţiile publice, operatorii economici, populaţia şi bunurile care se evacuează, itinerarele de evacuare; modalităţile de executare a evacuării;
 3. c) concepţia organizării şi asigurării activităţii de readucere a populaţiei şi a bunurilor materiale evacuate la restabilirea stării de normalitate în localităţile care au făcut obiectul măsurilor de protecţie;
 4. d) măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare: asigurarea mijloacelor de transport, protecţia personalului, paza bunurilor, logistica evacuării;
 5. e) organizarea conducerii şi a cooperării: centre de coordonare, căi şi mijloace de legătură, instituţii cu care se cooperează, modalităţi de realizare a cooperării, cereri şi rapoarte.

Anexele se întocmesc sub formă grafică, pe planuri sau hărţi şi sub formă de tabele. Acestea se referă în principal la:

 1. a) situaţia populaţiei care se evacuează: localitatea din care se evacuează, instituţia, numărul personalului pe categorii şi numărul membrilor de familie, personalul didactic, medical, de deservire, după caz, localitatea şi judeţul în care se evacuează, natura, tipul şi numărul mijloacelor de transport;
 2. b) situaţia bunurilor care se evacuează: localitatea, operatorul economic, depozitul sau instituţia, natura şi cantitatea bunurilor, personalul de însoţire, natura şi tipul mijloacelor de transport, localitatea în care se evacuează, punctul de debarcare/descărcare şi locul de instalare/depozitare, forţa de muncă necesară;
 3. c) instituţiile care se evacuează: denumirea, localitatea, numărul salariaţilor şi al membrilor de familie care se evacuează, localitatea şi adresa imobilului unde se evacuează, alte date utile;
 4. d) graficul activităţilor pe zile şi ore;
 5. e) componenţa centrelor de coordonare şi conducere, punctelor de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire/repartiţie;
 6. f) planul localităţii cu dispunerea instituţiei sau a operatorului economic;
 7. g) localităţile/zonele din/în care se execută evacuarea şi itinerarele, inclusiv de rezervă, cu punctele de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire/repartiţie;
 8. h) convenţiile încheiate pentru asigurarea acţiunilor de evacuare.

 

ANEXA 2

la norme

 

ORDINUL/DISPOZIŢIA DE EVACUARE

(conţinut-cadru)

 

Ordinul/Dispoziţia de evacuare constituie actul prin care se dispune începerea acţiunilor de evacuare şi primire/repartiţie. Se transmite pe linie ierarhică şi cuprinde:

 1. date şi concluzii despre evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele acestora asupra instituţiilor publice, operatorilor economici, populaţiei şi bunurilor, precum şi influenţa lor asupra desfăşurării acţiunilor de evacuare;
 2. concepţia acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie, localităţile/zonele din/în care se execută evacuarea, instituţiile publice, operatorii economici, populaţia şi bunurile care se evacuează, itinerarele de deplasare şi itinerarele/localităţile/zonele interzise, urgenţele, succesiunea şi durata acţiunilor de evacuare, repartiţia evacuaţilor pe localităţi de destinaţie;
 3. precizări privind acţiunile de evacuare, data începerii şi durata acţiunilor, termenele de executare şi de raportare;
 4. măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie, cercetarea, siguranţa, paza şi ordinea, organizarea transporturilor, protecţia psihologică şi medicală, asigurarea logistică;
 5. măsurile de cooperare/colaborare cu unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Apărării Naţionale, cu autorităţi ale administraţiei publice locale etc.;
 6. organizarea conducerii: locul centrelor de coordonare şi conducere, realizarea legăturilor de conducere, rapoarte şi cereri.

Ordinul/Dispoziţia de evacuare se întocmeşte de vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi se semnează de preşedintele acestuia.

 

ANEXA 3

la norme

 

DECIZIA

pentru evacuare, primire/repartiţie

(conţinut-cadru)

 

Decizia pentru evacuare, primire/repartiţie este actul prin care, în temeiul ordinului/dispoziţiei de evacuare, primire/repartiţie şi în raport cu condiţiile specifice, se declanşează şi se organizează acţiunile de evacuare, primire/repartiţie la instituţii publice şi operatori economici. Decizia pentru evacuare, primire/repartiţie cuprinde:

– date şi concluzii despre evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele acesteia asupra instituţiilor, populaţiei şi bunurilor şi influenţa lor asupra acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie;

– concepţia acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie: localităţile din şi în care se execută evacuarea, cu instituţiile, populaţia şi bunurile care se evacuează, itinerarele de evacuare, localităţile, zonele şi itinerarele interzise, urgenţele, succesiunea şi durata acţiunilor de evacuare;

– modificări ce se aduc planului, precizări privind conţinutul şi durata acţiunilor;

– măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare: organizarea transporturilor, evidenţa populaţiei şi a bunurilor, protecţia personalului, paza bunurilor, asigurarea logistică;

– organizarea conducerii şi a cooperării: centre de coordonare şi conducere, căi şi mijloace de legătură, instituţii cu care se cooperează, modalităţi de cooperare; cereri şi rapoarte.

Decizia pentru evacuare se semnează de conducătorul instituţiei publice/operatorului economic care se evacuează.

 

ANEXA 4

la norme

 

COMPONENŢA

centrului de conducere şi coordonare a evacuării

 

Şeful centrului:

– vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă.

Locţiitor şef centru:

– prim-adjunct al şefului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă.

Membri:

– un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

– un reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului;

– un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

– un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

– un reprezentant al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;

– un reprezentant al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;

– un reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

– un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;

– un reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor;

– un reprezentant al direcţiei de sănătate publică;

– un reprezentant al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

– un reprezentant al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale;

– reprezentanţi din cadrul unor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

– reprezentanţi din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

 

NOTĂ:

La ordinul preşedintelui comitetului pentru situaţii de urgenţă se poate suplimenta componenţa centrului de conducere şi coordonare a evacuării.

 

ANEXA 5

la norme

 

CARNETUL

cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire/repartiţie a evacuaţilor

 

Cuprinde:

– atribuţiile şefului punctului/înlocuitorului;

– tabel cu personalul necesar desfăşurării activităţilor în cadrul punctului;

– ghidul cu instructajul personalului care încadrează punctul;

– extras din planul de evacuare/primire/repartiţie, referitor la sarcinile executanţilor;

– schema dispunerii locului de adunare şi măsurile de pază;

– tabel cu semnalele de înştiinţare şi alarmare;

– tabel cu documentele şi materialele necesare instalării şi funcţionării punctului;

– tabel cu mijloacele necesare transportului evacuaţilor şi bunurilor materiale, societăţile comerciale/companiile de la care se solicită aceste mijloace, adresa, numărul de telefon/fax ale acestora şi termenele de prezentare;

– alte situaţii şi documentare strict necesare.

În plic separat, anexat la carnet, se păstrează:

– documentele necesare predării-primirii localului (se întocmesc conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a legii privind rechiziţiile de bunuri şi prestări de servicii de interes public);

– atribuţiile individuale ale personalului ce încadrează punctul de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire/repartiţie.

 

ANEXA 6

la norme

 

ROMÂNIA

Centrul de conducere şi coordonare a evacuării

 

NESECRET

Exemplar nr. ……. din ……….

 

Aprob

Vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă

 

PLAN DE TRANSPORT

pentru data de ………….

 

______________________________________________________________________________

Nr.   Categoria,       Nr. de         Numele şi       Compartimentul  Itinerar

crt.  marca            înmatriculare  prenumele       care solicită

şi tipul                        conducătorului  transportul

autovehiculului                 auto            şi scopul

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

– continuare –

______________________________________________________________________________

Ora de   Data şi ora   Numele şi                       Observaţii

plecare  până la care  prenumele

se execută    şefului de

transportul   autovehicul

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Verificat,                               Întocmit,

…………………………..       …………………………..

 

ANEXA 7

la norme

 

JURNALUL

acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie

 

Cuprinde principalele elemente privind organizarea, declanşarea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare, de primire/repartiţie. Se completează pe măsura evoluţiei acţiunilor şi conţine:

 1. a) date şi concluzii despre evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţe;
 2. b) data, ora şi autoritatea care a hotărât aplicarea măsurilor prevăzute în planul de evacuare şi primire/repartiţie;
 3. c) acţiuni în curs de desfăşurare;
 4. d) măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare întreprinse;
 5. e) graficul desfăşurării acţiunilor de evacuare şi primire/repartiţie;
 6. f) concluzii din desfăşurarea acţiunilor de evacuare şi primire/repartiţie;
 7. g) pierderi umane şi pagube materiale înregistrate pe timpul evacuării;
 8. h) cereri către eşalonul superior;
 9. i) cereri de la subordonaţi şi modul de rezolvare;
 10. j) concluzii la încheierea acţiunilor de evacuare.

 

ANEXA 8

la norme

 

RAPORTUL-SINTEZĂ

 

Reprezintă documentul informativ prin care comitetul pentru situaţii de urgenţă aduce la cunoştinţă Comitetului Naţional, prin Secretariatul tehnic al acestuia, stadiul şi calitatea acţiunilor de evacuare în curs sau executate. Se întocmeşte şi se înaintează la sfârşitul fiecărei zile şi la încheierea acţiunilor de evacuare sau la termenele ordonate.

Raportul-sinteză cuprinde:

– concluzii privind evoluţia situaţiei de urgenţă, consecinţele acesteia asupra instituţiilor, populaţiei şi bunurilor şi influenţa lor asupra desfăşurării evacuării;

– acţiunile de evacuare executate şi cele în curs de executare, pe categorii şi localităţi;

– acţiunile planificate şi neexecutate: cauze şi măsuri;

– alte date solicitate de eşalonul superior.

Raportul-sinteză se semnează de către vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă.

 

–––––