ORDIN Nr. 142 din 25 februarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

EMITENT:      MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 191 din  4 martie 2004

Descarca PDF cu ordin 142-2004

 

În baza prevederilor art. 65 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase,

 

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:

 

ART. 1

Se aprobă Procedura de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, prevăzută în anexă.

ART. 2

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 3

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă vor aplica procedura de evaluare menţionată la art. 1.

ART. 4

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,

Ilie Sârbu

 

ANEXA 1

 

PROCEDURĂ

de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

 

 1. Scop

Scopul prezentei proceduri constă în stabilirea modului şi regulilor de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute în art. 8, 11 şi 16 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

 

 1. Domeniu de aplicare

Prezenta procedură se aplică de către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă în vederea evaluării rapoartelor de securitate pe care titularii de activitate le elaborează şi le transmit acestora, în conformitate cu art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003.

 

 1. Reguli procedurale

3.1. Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă vor evalua raportul de securitate prin verificarea:

– legalităţii termenului de depunere a raportului de securitate;

– existenţei informaţiilor prezentate în raportul de securitate, care trebuie să cuprindă cel puţin:

– sistemul de management şi organizarea obiectivului în vederea prevenirii accidentelor majore, care trebuie să ia în considerare următoarele elemente:

 1. a) politica de prevenire a accidentelor majore trebuie elaborată în scris şi trebuie să cuprindă obiectivele globale ale titularului activităţii şi principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major; aceasta trebuie să fie ajustată în funcţie de pericolele de accidente majore ale obiectivului;
 2. b) sistemul de management al securităţii trebuie să cuprindă acea parte a sistemului general de management care include structura organizatorică, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru determinarea şi punerea în aplicare a politicii de prevenire a accidentelor majore, respectiv:

b1) organizare şi personal – rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul pericolelor majore la toate nivelurile organizaţiei; identificarea nevoilor de pregătire a acestui personal şi oferirea pregătirii necesare; implicarea angajaţilor şi, unde este cazul, a subcontractanţilor;

b2) proceduri de identificare şi evaluare a pericolelor majore care decurg din operarea normală şi anormală, precum şi determinarea probabilităţii producerii şi gravităţii acestora;

b3) controlul operaţional;

b4) managementul pentru modernizare;

b5) planurile pentru situaţii de urgenţă internă – adoptarea şi punerea în aplicare a procedurilor de identificare a situaţiilor de urgenţă previzibile prin analiza sistematică, precum şi a procedurilor de pregătire, testare şi revizuire a planurilor pentru situaţii de urgenţă internă, pentru a face faţă acestor situaţii;

b6) monitorizarea performanţei – adoptarea şi punerea în aplicare a procedurilor pentru evaluarea continuă a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin politica titularului activităţii de prevenire a accidentelor majore şi prin sistemul acestuia de management al securităţii, precum şi adoptarea şi punerea în aplicare a mecanismelor de investigaţie şi de întreprindere a acţiunilor corective în caz de nerespectare; procedurile trebuie să acopere sistemul de raportare al operatorului privind accidentele majore de tip avarie, în special cele care indică eşecul măsurilor de prevenire, precum şi investigaţiile şi monitorizarea pe baza experienţei astfel acumulate;

b7) verificare şi revizuire – adoptarea şi punerea în aplicare a procedurilor de evaluare periodică, sistematică a politicii de prevenire a accidentelor majore şi a eficienţei sistemului adecvat de management al securităţii; revizuirea documentată a performanţei politicii şi a sistemului de management al securităţii, precum şi actualizarea acestuia de către conducere;

– prezentarea mediului în care este situat obiectivul:

 1. a) descrierea amplasamentului şi a mediului acestuia, inclusiv localizarea geografică, condiţiile meteorologice, geologice, hidrografice şi, dacă este necesar, istoricul acestora;
 2. b) identificarea instalaţiilor şi a altor activităţi ale obiectivului, care ar putea prezenta un pericol de accident major;
 3. c) descrierea zonelor unde poate avea loc un accident major;
 4. d) descrierea populaţiei zonei (număr, structură, vulnerabilitate, aglomerări prezente, de tipul celor din şcoli, spitale) susceptibil a fi afectate;

– descrierea instalaţiei:

 1. a) descrierea activităţilor principale şi a produselor aparţinând acelor părţi ale obiectivului care au importanţă din punct de vedere al securităţii, a surselor de risc de accident major şi a condiţiilor în care un astfel de accident major se poate produce, precum şi descrierea măsurilor preventive propuse;
 2. b) descrierea proceselor, în special a metodelor de operare;
 3. c) descrierea cerinţelor de siguranţă în funcţionare şi fiabilitate la proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea oricărei instalaţii, unităţi de stocare, echipament şi infrastructură legată de exploatarea acesteia şi care prezintă pericole de accidente majore în interiorul obiectivului;
 4. d) descrierea substanţelor periculoase:

d1) inventarul substanţelor periculoase, care să cuprindă:

– identificarea substanţelor periculoase: denumirea chimică, numărul de înregistrare CAS (Chemical Abstract Service – Registry Number), denumirea conform nomenclatorului de chimie organică IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) sau conform fişei tehnice de securitate;

– cantitatea maximă de substanţe periculoase care sunt prezente în obiectiv sau care ar putea fi prezente;

d2) caracteristicile fizice, chimice, toxicologice, ecotoxicologice şi indicarea pericolelor, atât imediate, cât şi pe termen lung, pentru om şi mediu;

d3) comportamentul fizic şi chimic în condiţii normale de utilizare şi în condiţii previzibile de accident;

– identificarea şi analiza riscurilor accidentale şi metodele de prevenire:

 1. a) descrierea detaliată a scenariilor posibile de accidente majore şi probabilitatea producerii acestora sau condiţiile în care acestea se produc, inclusiv un rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în declanşarea oricăruia dintre aceste scenarii, fie că aceste cauze sunt interne sau externe pentru instalaţie;
 2. b) evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore identificate;
 3. c) descrierea parametrilor tehnici şi a echipamentului utilizat pentru siguranţa instalaţiilor;

– măsuri de protecţie şi de intervenţie pentru limitarea consecinţelor unui accident:

 1. a) descrierea echipamentului instalat în obiectiv pentru limitarea consecinţelor accidentelor majore;
 2. b) organizarea alertei şi a intervenţiei;
 3. c) descrierea resurselor mobilizabile, interne sau externe;
 4. d) rezumatul elementelor descrise la lit. a), b) şi c), necesare pentru elaborarea planului de urgenţă internă;

– informaţii necesare, care să permită autorităţilor competente luarea de decizii privind amplasarea sau extinderea altor activităţi în zona obiectivului existent;

– existenţei informaţiilor necesare elaborării planului de urgenţă externă;

– existenţei datelor şi elementelor fundamentate ştiinţific necesare respectării prevederilor legale ale art. 8 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

– conformării calitative a datelor şi informaţiilor prezentate în raportul de securitate pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi limitarea consecinţelor lor asupra securităţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi asupra calităţii mediului.

3.2. În cazul în care pe parcursul evaluării raportului de securitate se constată o neconformitate potrivit pct. 3.1, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă vor solicita titularului activităţii informaţii suplimentare.

 

 1. Înregistrări

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă sunt obligate să ţină evidenţa rezultatelor evaluării rapoartelor de securitate, precum şi a persoanelor sau, după caz, a grupurilor de persoane care au efectuat evaluarea.

 

–––––