HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014 partea 3

Descarca PDF cu Hotararea nr.1408 din 4 noiembrie 2008 partea 3

continuare :

Tabelul B
Clasificarea specifică pentru substanţele organice
73 Ta Tantal 95 Am Americiu
74 W
Tungsten
(Wolfram)
96 Cm Curiu
75 Re Reniu 97 Bk Berkeliu
76 Os Osmiu 98 Cf Californiu
77 Ir Iridiu 99 Es Einsteiniu
78 Pt Platina 100 Fm Fermiu
79 Au Aur 101 Md
Mendeleeviu
80 Hg Mercur 102 No Nobeliu
81 Tl Taliu 103 Lw Laurenţiu
82 Pb Plumb
601 Hidrocarburi
602 Derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor
603 Alcooli şi derivaţiilor
604 Fenoli şi derivaţiilor
605 Aldehide şi derivaţiilor
606 Cetone şi derivaţiilor
607 Acizi organici şi derivaţiilor
608 Nitrili
609 Nitro-derivaţi
610 Cloro-nitro-derivaţi
611 Azoxi- şi azo-derivaţi
612 Amino-derivaţi
613 Baze heterociclice şi derivaţiilor
614 Glicozide şi alcaloizi
615 Cianaţi şi izocianaţi
616 Amide şi derivaţiilor
617 Peroxizi organici
647 Enzime
648 Substanţe complexe derivate din cărbune
649 Substanţe complexe derivate din petrol
650 Substanţe diverse
Nr. Index Denumirea chimică Note
referitoare
la
substanţe
Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de
concentraţie
Note
referitoare
la
preparate

Page 60 of 396
001-001-00-
9
hidrogen 215-
605-7
1333-
74-0
F+; R12 F+
R: 12
S: (2-)9-16-
33
001-002-00-
4
hidrură de aluminiu şi
litiu
240-
877-9
16853-
85-3
F; R15 F
R: 15
S: (2-)7/8-
24/25-43
001-003-00-
X
hidrură de sodiu 231-
587-3
7646-
69-7
F; R15 F
R: 15
S: (2-)7/8-
24/25-43
001-004-00-
5
hidrură de calciu 232-
189-2
7789-
78-8
F; R15 F
R: 15
S: (2-)7/8-
24/25-43
003-001-00-
4
litiu 231-
102-5
7439-
93-2
F; R14/15
C; R34
F; C
R: 14/15-34
S: (1/2-)8-
43-45
003-002-00-
X
n-hexillitiu 404-
950-0
21369-
64-2
F; R14/15-
17
C; R35
F; C
R: 14/15-
17-35
S: (1/2-)6-
16-26-30-
36/37/39-
43-45
004-001-00-
7
beriliu E 231-
150-7
7440-
41-7
Carc. Cat. 2;
R49
T+; R26
T; R25-
48/23
Xi;
R36/37/38
R43
T+
R: 49-25-
26-
36/37/38-
43-48/23
S: 53-45
004-002-00-
2
compuşi ai beriliului
cu excepţia silicaţilor
de aluminiu şi beriliu
AE – – Carc. Cat. 2;
R49
T+; R26
T; R25-
48/23
Xi;
R36/37/38
R43
N; R51-53
T+; N
R: 49-25-
26-
36/37/38-
43-48/23-
51/53
S: 53-45-61
004-003-00-
8
oxid de beriliu E 215-
133-1
1304-
56-9
Carc. Cat. 2;
R49
T+; R26
T; R25-
48/23
Xi;
R36/37/38
R43
T+
R: 49-25-
26-
36/37/38-
43-48/23
S: 53-45
005-001-00-
X
trifluorură de bor 231-
569-5
7637-
07-2
R14
T+; R26
C; R35
T+; C
R: 14-26-35
S: (1/2-)9-
26-28-
36/37/39-45
005-002-00-
5
triclorură de bor 233-
658-4
10294-
34-5
R14
T+; R26/28
C; R34
T+
R: 14-
26/28-34
S: (1/2-)9-
26-28-
36/37/39-45
005-003-00-
0
tribromură de bor 233-
657-9
10294-
33-4
R14
T+; R26/28
C; R35
T+; C
R: 14-
26/28-35
S: (1/2-)9-
26-28-
36/37/39-45
005-004-00-
6
trialchilborani A – – F; R17
C; R34
F; C
R: 17-34
S: (1/2-)7-

Page 61 of 396
23-26-
36/37/39-
43-45
005-005-00-
1
borat de trimetil 204-
468-9
121-43-
7
R10
Xn; R21
Xn
R: 10-21
S: (2-)23-25
005-006-00-
7
hidrogenoborat de
dibutil-staniu
401-
040-5
75113-
37-0
T; R48/25
Xn; R21/22
Xi; R41
R43
N; R50-53
T; N
R: 21/22-41-
43-48/25-
50/53
S: (1/2-)22-
26-36/37-
45-60-61
005-009-00-
3
butiltrifenil borat de
tetrabutilamoniu
418-
080-4
120307-
06-4
R 43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-56-61
005-010-00-
9
tetrakis
(pentafluorfenil) borat
de N,N-dimetilaniliniu
422-
050-6
118612-
00-3
Carc.Cat.3;
R40
Xn; R22
Xi; R38-41
Xn
R: 22-38-40-
41
S: (2-)22-
26-36/37/39
005-012-00-
X
butiltrifenilborat(1-)de
dietil
{4-[1,5,5-tris(4-dietilaminofenil
(penta-2,4-
dieniliden]ciclohexa-
2,5-dieniliden}amoniu
418-
070-1
141714-
54-7
R 43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
006-001-00-
2
monoxid de carbon E 211-
128-3
630-08-
0
F+; R12
Repr. Cat. 1;
R61
T; R23-48/23
F+; T
R: 61-12-23-
48/23
S: 53-45
006-002-00-
8
fosgen;
oxiclorură de carbon
200-
870-3
75-44-5 T+; R26
C; R34
T+
R: 26-34
S: (1/2-)9-
26-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu 5
%: T+; R26-
34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T+;
R26-
36/37/38
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; R23-
36/37/38
0,2 % mai
mic sau egal
cu C< 0,5
%: T; R23
0,02 % mai
mic sau egal
cu C < 0,2
%: Xn; R20
006-003-00-
3
disulfură de carbon 200-
843-6
75-15-0 F; R11
Repr. Cat. 3;
R62-63
T; R48/23
Xi; R36/38
F; T
R: 11-36/38-
48/23-62-63
S: (1/2-)16-
33-36/37-45
C mai mare
sau egal cu
20 %: T;
R36/38-
48/23-62-63
1 % mai mic
sau egal cu C
< 20 %: T;
R48/23-62-
63
0,2 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn; R48/20
006-004-00-
9
carbură de calciu 200-
848-3
75-20-7 F; R15 F
R: 15
S: (2-)8-43

Page 62 of 396
006-020-00-
6
barban (ISO);
carbamat de 4-clorbut-
2-inil-N-(3-clorfenil)
202-
930-4
101-27-
9
Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)24-
36/37-60-61
006-021-00-
1
linuron (ISO);
3-(3,4-diclorfenil)-1-
metoxi-1-metiluree
E 206-
356-5
330-55-
2
Repr. Cat. 2;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R22-
48/22
N; R50-53
T; N
R: 61-22-40-
48/22-62-
50/53
S: 53-45-60-
61
006-022-00-
7
decarbofuran;
N-metilcarbamate de
2-metil-2,3-
dihidrobenzo [b]
furan-7-il
– 1563-
67-3
T; R23/24/25 T
R: 23/24/25
S: (1/2-)13-
36/37-45
006-023-00-
2
mercaptodimetur
(ISO);
metiocarb;
N-metilcarbamat de
3,5-dimetil-4-
metiltiofenil
217-
991-2
2032-
65-7
T; R2
N; R50-53
T; N
R: 25-50/53
S: (1/2-)22-
37-45-60-61
006-024-00-
8
proxan-sodiu (ISO);
Oizopropilditiocarbamat
de sodiu
205-
443-5
140-93-
2
Xn; R22
Xi; R38
N; R51-53
Xn; N
R: 22-38-
51/53
S: (2-)13-61
006-025-00-
3
aletrin;
(1RS,3RS; 1RS,3SR)-
2,2-dimetil-3-(2-
metilpropenil-1)
ciclopropancarboxilat
de (RS)-3-alil-2-metil-
4-oxo-ciclopent-2-enil
[1];
bioaletrin [1];
(1R,3R)-2,2-dimetil-3-
(2-metilpropenil-1-)
ciclopropancarboxilat
de (RS)-3-alil-2-metil-
4-oxo-ciclopentenil-2
S-bioaletrin;[2]
(1R,3R)-2,2-dimetil-3-
(2-metilpropenil-1-)
ciclopropancarboxilat
de (S)-3-alil-2-metil-
4-oxo-ciclopent-2-enil
[2]
C 209-
542-4
[1]
249-
013-5
[2]
– [3]
584-79-
2 [1]
28434-
00-6 [2]
84030-
86-4 [3]
Xn; R20/22
N; R50-53
Xn; N
R: 20/22-
50/53
S: (2-)36-
60-61
006-026-00-
9
carbofuran (ISO);
metilcarbamat de 2,3-
dihidro-2,2-
dimetilbenzo-furan-7-il
216-
353-0
1563-
66-2
T+; R26/28
N; R50-53
T+; N
R: 26/28-
50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
006-028-00-
X
dinobuton (ISO);
carbonat de 2-(1-
metil-propil)-4,6-
dinitrofenil şi de
izopropil
213-
546-1
973-21-
7
T; R25
N; R50-53
T; N
R: 25-50/53
S: (1/2-)37-
45-60-61
006-029-00-
5
dioxacarb;
metilcarbamat de 2-
(1,3-di-oxolan-2-il)
fenil
230-
253-4
6988-
21-2
T; R25
N; R51-53
T; N
R: 25-51/53
S: (1/2-)37-
45-61
006-030-00-
0
EPTC (ISO);
dipropiltiocarbamat de
S-etil
212-
073-8
759-94-
4
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)23
006-031-00-
6
formetanat 244-
879-0
22259-
30-9
T+; R26/28
R43
N; R50-53
T+; N
R: 26/28-43-
50/53
S: (1/2-)24-

Page 63 of 396
28-37/39-
45-60-61
006-032-00-
1
monolinuron;
3-(4-clorofenil)-1-
metoxi-1-metiluree
217-
129-5
1746-
81-2
Xn; R22-
48/22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-48/22-
50/53
S: (2-)22-
60-61
006-033-00-
7
metoxuron;
3-(3-cloro-4-
methoxifenil)-1,1-
dimetiluree
243-
433-2
19937-
59-8
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
006-034-00-
2
pebulat (ISO);
N-butil-N-etiltiocarbamat
de Spropil
214-
215-4
1114-
71-2
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)23-61
006-035-00-
8
pirimicarb (ISO);
N,N-dimetilcarbamat
de2-di-metilamino-
5,6-dimetil-pirimidinil
245-
430-1
23103-
98-2
T; R25
N; R50-53
T; N
R: 25-50/53
S: (1/2-)22-
37-45-60-61
006-036-00-
3
benztiazuron;
1-benzotiazol-2-il, 3-
metil-uree
217-
685-9
1929-
88-0
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)24/25
006-037-00-
9
promecarb (ISO);
N-metilcarbamat de 3-
iso-propil-5-metilfenil
220-
113-0
2631-
37-0
T; R25
N; R50-53
T; N
R: 25-50/53
S: (1/2-)24-
37-45-60-61
006-038-00-
4
sulfalate (ISO);
N,N-dietilditiocarbamat
de 2-cloroalil
E 202-
388-9
95-06-7 Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
N; R50-53
T; N
R: 45-22-
50/53
S: 53-45-60-
61
006-039-00-
X
trialat (ISO);
diizopropiltiocarbamat
de S-2,3,3-tricloroalil
218-
962-7
2303-
17-5
Xn; R22-
48/22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
48/22-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
006-040-00-
5
monometilan;
N,N-dimetilcarbamat
de 3-metil-1H-pirazol-
5-il
– 2532-
43-6
T; R23/24/25 T
R: 23/24/25
S: (1/2-)13-
45
006-041-00-
0
clorură de
dimetilcarbamoil
E 201-
208-6
79-44-7 Carc. Cat. 2;
R45
T; R23
Xn; R22
Xi;
R36/37/38
T
R: 45-22-23-
36/37/38
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
25%: T;
R45-22-23-
36/37/38
20% mai mic
sau egal cu C
< 25%: T;
R45-20-
36/37/38
3% mai mic
sau egal cu C
< 20%: T;
R45-20
0.001% mai
mic sau egal
cu C < 3%:
T; R45
006-042-00-
6
monuron (ISO);
3-(4-clorofenil)-1,1-
dimetil-uree
205-
766-1
150-68-
5
Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-40-
50/53
S: (2-)
36/37-60-61
006-056-00-
2
metolcarb (ISO);
metilcarbamat de mtolil;
MTMC
214-
446-0
1129-
41-5
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)61
006-057-00-
8
nitrapirin (ISO);
2-cloro-6-
triclorometilpiridină
217-
682-2
1929-
82-4
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)24-61
006-058-00- noruron; – 2163- Xn; R22 Xn

Page 64 of 396
3 1,1-dimetil-3-
(perhidro-4,7-
metanoinden-5-il)uree
79-3 R: 22
S: (2-)
006-059-00-
9
oxamil;
N-metilcarbamat de
N’,N’-dimetilcarbomoil
(metiltio)
metilenamină
245-
445-3
23135-
22-0
T+; R26/28
Xn; R21
N; R51-53
T+; N
R: 21-26/28-
51/53
S: (1/2-)
36/37-45-61
006-060-00-
4
oxicarboxin (ISO);
2,3-dihidro-6-metil-5-
(N-fenil carbamoil)-
1,4-oxitiin 4,4-dioxid
226-
066-2
5259-
88-1
Xn; R22 R52-
53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)61
006-061-00-
X
clorhidrat de 3-
(dimetil-aminopropil)
tiocarbamat de S-etil;
clorhidrat de
protiocarb
243-
193-9
19622-
19-6
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)61
006-062-00-
5
SWEP;
3,4-
diclorofenilcarbamat
de metil
– 1918-
18-9
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
006-063-00-
0
dietiltiocarbamat de S-
4-clorobenzil;
tiobencarb
248-
924-5
28249-
77-6
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
006-064-00-
6
3,3-dimetil-1-
(metiltio)
butanon-O-(N-metil
carbamoil) oximă;
tiofanox
254-
346-4
39196-
18-4
T+; R27/28
N; R50-53
T+; N
R: 27/28-
50/53
S: (1/2-)27-
36/37-45-
60-61
006-065-00-
1
3-cloro-6-ciano-biciclo
(2,2,1 )heptan-2-
onăO-(Nmetilcarbamoil)
oximă;
3-cloro-6-ciano-biciclo
(2,2,1 )heptan-2-onă-
O-(N-metilcarbamoil)
oximă;
triamidă
– 15271-
41-7
T+; R28
T; R24
N; R51-53
T+; N
R: 24-28-
51/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
006-066-00-
7
dipropiltiocarbamat de
S-propil;
vernolat
217-
681-7
1929-
77-7
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)61
006-067-00-
2
metilcarbamat de 3,5-
xilil
– 2655-
14-3
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
006-068-00-
8
diazometan 206-
382-7
334-88-
3
Carc. Cat. 2;
R45
T
R: 45
S: 53-45
006-069-00-
3
tiofanat metil (ISO);
1,2-di-(3-
metoxicarbonil-2-
tioureido)benzen
245-
740-7
23564-
05-8
Muta. Cat. 3;
R68
Xn; R20
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 20-43-
50/53-68
S: (2-)
36/37-46-
60-61
006-070-00-
9
furmeciclox;
N-ciclohexil-N-metoxi-
2,5-dimetil-3-furamidă
262-
302-0
60568-
05-0
Carc. Cat. 3;
R40
N; R50-53
Xn; N
R: 40-50/53
S: (2-)
36/37-60-61
006-071-00-
4
carbonat de ciclooct-4-
en-1-il şi metil
401-
620-8
87731-
18-8
R43 Xi
R: 43
S: (2-)24-37
006-072-00-
X
prosulfocarb; N,Ndipropiltiocarbamat
de
S-benzil
401-
730-6
52888-
80-9
Xn; R22
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 22-43-
51/53
S: (2-)24-
37-61
006-073-00-
5
3-(dimetilamino)
propiluree
401-
950-2
31506-
43-1
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
006-074-00-
0
isocianat de 2-(3-
(prop-1-en-2-il)fenil)
402-
440-2
2094-
99-7
T+; R26
C; R34
T+; N
R: 26-34-

Page 65 of 396
prop-2-il Xn; R48/20
R42/43
N; R50-53
42/43-
48/20-50/53
S: (1/2-)7-
15-28-
36/37/39-
38-45-60-61
006-076-00-
1
mancozeb – 8018-
01-7
Xi; R37
R43
Xi
R: 37-43
S: (2-)8-
24/25-46
006-077-00-
7
maneb 235-
654-8
12427-
38-2
Xi; R37
R43
Xi
R: 37-43
S: (2-)8-
24/25-46
006-078-00-
2
zineb 235-
180-1
12122-
67-7
Xi; R37 R43 Xi
R: 37-43
S: (2-)8-
24/25-46
006-079-00-
8
disulfiram ;
disulfură de
tetraetiltiuram
202-
607-8
97-77-8 Xn; R22-
48/22 R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
48/22-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
006-080-00-
3
monosulfură de
tetrametil-tiuram
202-
605-7
97-74-5 Xn; R22
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 22-43-
51/53
S: (2-)24-
26-37-61
006-081-00-
9
bis
(dibutilditiocarbamat)
de zinc
205-
232-8
136-23-
2
Xi;
R36/37/38
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 36/37/38-
43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
006-082-00-
4
bis(dietilditiocarbamat)
de zinc
238-
270-9
14324-
55-1
Xn; R22
Xi;
R36/37/38
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-
36/37/38-
43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
006-083-00-
X
butocarboxim;
3-(metiltio)-2-
butanon-O-
[(metilamino)carbonil]
oximă
252-
139-3
34681-
10-2
R10
T; R23/24/25
Xi; R36
N; R50-53
T; N
R: 10-
23/24/25-
36-50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
006-084-00-
5
[(dibutilamino)tio]
metil-carbamat de
2,3-dihidro-2,2-
dimetil-7-benzofuril;
carbosulfan
259-
565-9
55285-
14-8
T; R23/25
R43
N; R50-53
T; N
R: 23/25-43-
50/53
S: (1/2-)24-
37-38-45-
60-61
006-085-00-
0
metilcarbamat de 2-
sec-butilfenil;
fenobucarb
223-
188-8
3766-
81-2
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
006-086-00-
6
[(2-(4-fenoxifenoxi)
etil] carbamat de etil;
fenoxicarb
276-
696-7
72490-
01-8
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
006-087-00-
1
2,4-dimethil-6-oxa-5-
oxo-3-tia-2,4-
diazadecanoat de 2,3-
dihidro-2,2-dimetil-7-
benzofuril;
furatiocarb
265-
974-3
65907-
30-4
T+; R26
T; R25
Xn; R48/22
Xi; R36/38
R43
N; R50-53
T+; N
R: 25-26-
36/38-43-
48/22-50/53
S: (1/2-)28-
36/37-38-
45-60-61
006-088-00-
7
benfuracarb (ISO);
N-[2,3-dihidro-2,2-
dimetil-benzofuran-7-
iloxicarbonil (metil)
aminotio]-N-izopropil-
-alaninat de etil
– 82560-
54-1
T; R23/25
N; R50-53
T; N
R: 23/25-
50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61

Page 66 of 396
006-089-00-
2
dioxid de clor 233-
162-8
10049-
04-4
O; R8
R6
T+; R26
C; R34
N; R50
O; T+; N
R: 6-8-26-
34-50
S: (1/2-)23-
26-28-
36/37/39-
38-45-61
C mai mare
sau egal cu 5
%: T+; N;
R26-34-50
1 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %: T+;
N; R26-
36/37/38-50
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
T; N; R23-
36/37/38-50
0,2 % mai
mic sau egal
cu C< 0,5
%: T; N;
R23-50
0,02 % mai
mic sau egal
cu C < 0,2
%: Xn; N;
R20-50
006-089-01-
X
dioxid de clor….% B 233-
162-8
10049-
04-4
T; R25
C; R34
N; R50
T; N
R: 25-34-50
S: (1/2-)23-
26-28-
36/37/39-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T; N;
R25-34-50
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: C, N;
R22-34-50
3% mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xn;
N; R22-
36/37/38-50
0,3 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
Xi; R36
006-090-00-
8
fenilcarbamat de 2-(3-
iodo-prop-2-in-1-iloxi)
etil
408-
010-0
88558-
41-2
Xn; R20
Xi; R41 R52-
53
Xn
R: 20-41-
52/53
S: (2-)22-
26-39-61
007-001-00-
5
amoniac, anhidru 231-
635-3
7664-
41-7
R10
T; R23
C; R34
N; R50
T; N
R: 10-23-34-
50
S: (1/2-)9-
16-26-
36/37/39-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R23-34-50
5 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T;
R23-34
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
Xn; R20-
36/37/38
007-001-01-
2
amoniac…% B 215-
647-6
1336-
21-6
C; R34
N; R50
C; N
R: 34-50
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C; N;
R34-50
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38
007-013-00-
0
N,N’-dimetilhidrazină;
1,2-dimetilhidrazină;
E – 540-73-
8
Carc. Cat. 2;
R45
T; N
R: 45-
C mai mare
sau egal cu

Page 67 of 396
dimetilhidrazina
simetrică
T; R23/24/25
N; R51-53
23/24/25-
51/53
S: 53-45-61
25 %: T, N;
R45-
23/24/25-
51/53
3 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T;
R45-
20/21/22-
52/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
T; R45-52/53
0,01 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: T; R45
007-014-00-
6
săruri ale hidrazinei AE – – Carc. Cat. 2;
R45
T; R23/24/25
R43
N; R50-53
T; N
R: 45-
23/24/25-
43-50/53
S: 53-45-60-
61
007-015-00-
1
O-etilhidroxilamină 402-
030-3
624-86-
2
F; R11
T;
R23/24/25-
48/23
Xi; R36
R43
N; R50
F; T; N
R: 11-
23/24/25-
36-43-
48/23-50
S: (1/2-)16-
26-
36/37/39-
45-60-61
007-016-00-
7
azotit de n-butil;
nitrit de n-butil
208-
862-1
544-16-
1
F; R11
T; R23/25
F; T
R: 11-23/25
S: (1/2-)16-
24-45
007-017-00-
2
azotit de izobutil;
nitrit de izobutil
E 208-
819-7
542-56-
3
F; R11
Xn; R20/22
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
F; T
R: 11-20/22-
45-68
S: 53-45
007-018-00-
8
azotit de sec-butil;
nitrit de sec-butil
213-
104-8
924-43-
6
F; R11
Xn; R20/22
F; Xn
R: 11-20/22
S: (2-)16-
24-46
007-019-00-
3
azotit de terţ-butil;
nitrit de terţ-butil
208-
757-0
540-80-
7
F; R11
Xn; R20/22
F; Xn
R: 11-20/22
S: (2-)16-
24-46
007-020-00-
9
azotit de pentil [1];
nitrit de pentil;
azotit de amil;
nitrit de amil;
amestec de izomeri
[2]
207-
332-7
[1]
203-
770-8
[2]
463-04-
7 [1]
110-46-
3 [2]
F; R11
Xn; R20/22
F; Xn
R: 11-20/22
S: (2-)16-
24-46
007-021-00-
4
hidrazo benzen;
1,2-difenilhidrazină
E 204-
563-5
122-66-
7
Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
N; R50-53
T; N
R: 45-22-
50/53
S: 53-45-60-
61
007-022-00-
X
bis(3-carboxi-4-
hidroxibenzensulfonat)
de hidrazină)
E 405-
030-1
– Carc. Cat. 2;
R45
Xn; R22
C; R34 R43
R52-53
T
R: 45-22-34-
43-52/53
S: 53-45-61
007-023-00-
5
3,5-bis(3-(2,4-di-terţpentilfenoxi)
propilcarbamoil)
benzensulfonat de
sodiu
405-
510-0
– Xi; R38
R43
Xi
R: 38-43
S: (2-)24-37

Page 68 of 396
007-024-00-
0
clorură de 2-(deciltio)
etil-amoniu
405-
640-8
36362-
09-1
Xn; R48/22
Xi; R38-41
N; R50-53
Xn; N
R: 38-41-
48/22-50/53
S: (2-)26-
36/37/39-
60-61
007-025-00-
6
clorhidrat de (4-
hidrazino-fenil)-Nmetilmetan-
sulfonamidă
406-
090-1
81880-
96-8
Muta. Cat. 3;
R68
T; R25-48/25
R43
N; R50-53
T; N
R: 25-43-
48/25-68-
50/53
S: (1/2-)22-
36/37/39-
45-60-61
007-026-00-
1
oxo-((2,2,6,6-
tetrametil piperidin-4-
il)amino)
carbonilacetohidrazidă
413-
230-5
122035-
71-6
Xi; R41 R43 Xi
R: 41-43
S: (2-)8-22-
24-26-30-
37/39
007-027-00-
7
1,6-bis(3,3-bis((1-
metilpentilideniminojpropil)
ureido)hexan
420-
190-2
– Xn; R21/22-
48/21
C; R34
R43
N; R50-53
C; N
R: 21/22-34-
43-48/21-
50/53
S: (1/2-)7-
26-
36/37/39-
45-60-61
008-001-00-
8
oxigen 231-
956-9
7782-
44-7
O; R8 O
R: 8
S: (2-)17
008-003-00-
9
peroxid de hidrogen
soluţie apa oxigenată
soluţie … %
B 231-
765-0
7722-
84-1
R5
O; R8
C; R35
Xn; R20/22
O;
CR
: 5-8-
20/22-35
S: (1/2-)17-
26-28-
36/37/39-45
C mai mare
sau egal cu
70 %: C;
R20/22-35
50 % mai
mic sau egal
cu C < 70
%: C;
R20/22-34
35 % mai
mic sau egal
cu C < 50
%: Xn; R22-
37/38-41
8 % mai mic
sau egal cu C
< 35 %: Xn;
R22-41
5 % mai mic
sau egal cu C
< 8 %: Xi;
R36
Footnote: *
C mai mare
sau egal cu
70 %: R5, O;
R8
50 % mai
mic sau egal
cu C < 70
%: O; R8
009-001-00-
0
fluor 231-
954-8
7782-
41-4
R7
T+; R26
C; R35
T+; C
R: 7-26-35
S: (1/2-)9-
26-
36/37/39-45
009-002-00-
6
acid fluorhidric 231-
634-8
7664-
39-3
T+;
R26/27/28
C; R35
T+; C
R: 26/27/28-
35
S: (1/2-)7/9-
26-
36/37/39-45
009-003-00-
1
acid fluorhidric… % B 231-
634-8
7664-
39-3
T+;
R26/27/28
T+; C
R: 26/27/28-
C mai mare
sau egal cu 7

Page 69 of 396
C; R35 35
S: (1/2-)7/9-
26-36/37-45
%: T+; C;
R26/27/28-
35
1 % mai mic
sau egal cu C
< 7%: T;
C;
R23/24/25-
34
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn;
R20/21/22-
36/37/38
009-004-00-
7
fluorură de sodiu 231-
667-8
7681-
49-4
T; R25
Xi; R36/38
R32
T
R: 25-32-
36/38
S: (1/2-)22-
36-45
009-005-00-
2
fluorură de potasiu 232-
151-5
7789-
23-3
T; R23/24/25 T
R: 23/24/25
S: (1/2-)26-
45
009-006-00-
8
fluorură de amoniu 235-
185-9
12125-
01-8
T; R23/24/25 T
R: 23/24/25
S: (1/2-)26-
45
009-007-00-
3
difluorură acidă de
sodiu;
hidrogenofluorură de
sodiu
215-
608-3
1333-
83-1
T; R25
C; R34
T; C
R: 25-34
S: (1/2-)22-
26-37-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T; C;
R25-34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R22-34
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xi; R36/38
009-008-00-
9
difluorură acidă de
potasiu;
hidrogenofluorură de
potasiu
232-
156-2
7789-
29-9
T; R25
C; R34
T; C
R: 25-34
S: (1/2-)22-
26-37-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T; C;
R25-34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R22-34
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xi; R36/38
009-009-00-
4
difluorură acidă de
amoniu;
hidrogenofluorură de
amoniu
215-
676-4
1341-
49-7
T; R25
C; R34
T; C
R: 25-34
S: (1/2-)22-
26-37-45
C mai mare
sau egal cu
10%: T; C;
R25-34
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: C;
R22-34
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xi; R36/38
009-010-00-
X
acid fluoroboric… %;
acid
tetrafluoroboric…%
B 240-
898-3
16872-
11-0
C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)26-
27-45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R34
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/38

Page 70 of 396
009-011-00-
5
acid fluorosilicic …% B 241-
034-8
16961-
83-4
C; R34 C
R: 34
S: (1/2-)26-
27-45
C mai mare
sau egal cu
10 %: C;
R34
5% mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xi;
R36/38
009-012-00-
0
fluorosilicaţi de sodiu
[1];
fluorosilicaţi de potasiu
[2] fluorosilicaţi de
amoniu [3]
A 240-
934-8
[1]
240-
896-2
[2]
240-
968-3
[3]
16893-
85-9 [1]
16871-
90-2 [2]
16919-
19-0 [3]
T; R23/24/25 T
R: 23/24/25
S: (1/2-)26-
45
C mai mare
sau egal cu
10%: T;
R23/24/25
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xn;
R20/21/22
009-013-00-
6
fluorosilicaţi (cu
excepţia celor
specificaţi în această
anexă)
A – – Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)13-
24/25
C mai mare
sau egal cu
10 %: Xn;
R22
009-014-00-
1
hexafluorsilicat de
plumb
E 247-
278-1
25808-
74-6
Repr. Cat. 1;
R61
Repr. Cat. 3;
R62
Xn; R20/22
R33
N; R50-53
T; N
R: 61-62-
20/22-33-
50/53
S: 53-45-60-
61
1
009-015-00-
7
difluorură de sulfuril 220-
281-5
2699-
79-8
T; R23
Xn; R48/20
N; R50
T; N
R: 23-48/20-
50
S: (1/2-)45-
63-60-61
009-016-00-
2
hexafluoroaluminat de
trisodiu;
criolit [1]
C 237-
410-6
[1]
239-
148-8
[2]
13775-
53-6 [1]
15096-
52-3 [2]
T; R48/23/25
Xn; R20/22
N; R51-53
T; N
R: 20/22-
48/23/25-
51/53
S: (1/2-)22-
37-45-61
009-017-00-
8
mu-fluoro-bis
(trietilaluminiu) de
potasiu
400-
040-2
12091-
08-6
F; R11-14/15
C; R35
Xn; R20
F; C
R: 11-14/15-
20-35
S: (1/2-)16-
30-36/39-
43-45
009-018-00-
3
hexafluorosilicat de
magneziu
241-
022-2
16949-
65-8
T; R25 T
R: 25
S: (1/2-)
24/25-45
C mai mare
sau egal cu
10 %: T;
R25
1 % mai mic
sau egal cu C
< 10%: Xn;
R22
011-001-00-
0
sodiu 231-
132-9
7440-
23-5
F; R14/15
C; R34
F; C
R: 14/15-34
S: (1/2-)5*-
8-43-45
011-002-00-
6
hidroxid de sodiu 215-
185-5
1310-
73-2
C; R35 CR
: 35
S: (1/2-)26-
37/39-45
C mai mare
sau egal cu 5
%: C; R35
2% mai mic
sau egal cu C
< 5%: C;
R34
0,5 % mai
mic sau egal
cu C < 2 %:
Xi; R36/38
011-003-00-
1
peroxid de sodiu 215-
209-4
1313-
60-6
O; R8
C; R35
O; C
R: 8-35
S: (1/2-)8-
27-39-45

Page 71 of 396
011-004-00-
7
azidă de sodiu 247-
852-1
26628-
22-8
T+; R28
R32
N; R50-53
T+; N
R: 28-32-
50/53
S: (1/2-)28-
45-60-61
011-005-00-
2
carbonat de sodiu 207-
838-8
497-19-
8
Xi; R36 Xi
R: 36
S: (2-)22-26
011-006-00-
8
cianat de sodiu 213-
030-6
917-61-
3
Xn; R22
R52-53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)
24/25-61
011-007-00-
3
propoxicarbazonă de
sodiu
– – N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
C mai mare
sau egal cu
2,5 %: N;
R50/53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: N;
R51/53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: R52/53
012-001-00-
3
magneziu pudră
(piroforic)
231-
104-6
7439-
95-4
F; R15-17 F
R: 15-17
S: (2-)7/8-
43
012-002-00-
9
magneziu pudră
(stabilizat) sau şpan,
231-
104-6
– F; R11-15 F
R: 11-15
S: (2-)7/8-
43
012-003-00-
4
derivaţi alchilici de
magneziu
A – – R14
F; R17
C; R34
F; C
R: 14-17-34
S: (1/2-)16-
43-45
013-001-00-
6
aluminiu pudră
(piroforic)
231-
072-3
7429-
90-5
F; R15-17 F
R: 15-17
S: (2-)7/8-
43
013-002-00-
1
aluminiu pudră
(stabilizat)
231-
072-3
– F; R15
R10
F
R: 10-15
S: (2-)7/8-
43
013-003-00-
7
clorură de aluminiu,
anhidră
231-
208-1
7446-
70-0
C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)7/8-
28-45
013-004-00-
2
derivaţi alchilici de
aluminiu
A – – R14
F; R17
C; R34
F; C
R: 14-17-34
S: (1/2-)16-
43-45
013-005-00-
8
dietil
(etildimetilsilanolato)
aluminiu
401-
160-8
55426-
95-4
F; R14/15-17
C; R35
F; C
R: 14/15-17-
35
S: (1/2-)6-
16-30-
36/39-43-45
013-006-00-
3
(etil-3-oxobutanoato-
O’1,O’3) (2-dimetilamino
etanolato)(1-metoxi-2-
propanolato) aluminiu(lll),
dimerizat
402-
370-2
– R10
Xi; R41
Xi
R: 10-41
S: (2-)26-39
013-007-00-
9
poli(oxo(2-butoxietil-3-
oxobutanoat-O’1,O’3)
aluminiu)
403-
430-0
– Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
013-008-00-
4
iodură de di-n-octilaluminiu 408-
190-0
7585-
14-0
R14
F; R17
C; R34
N; R50-53
F; C; N
R: 14-17-
34-50/53
S: (1/2-)6-

Page 72 of 396
16-26-
36/37/39-
43-45-60-61
013-009-00-
X
((n-butil)x(etil)y-1,5-dihidro)
aluminat) de sodiu, x
= 0,5 y=1,5
418-
720-2
– F; R11
R14/15
R17
Xn; R20
C; R35
F; C
R: 11-
14/15-17-
20-35
S: (1/2-)6-
16-26-30-
36/37/39-
43-45
014-001-00-
9
triclorosilan 233-
042-5
10025-
78-2
F+; R12
R14
F; R17
Xn; R20/22
R29
C; R35
F+; C
R: 12-14-
17-20/22-
29-35
S: (2-)7/9-
16-26-
36/37/39-
43-45
C mai mare
sau egal
cu10 % C:
R20/22-35
5 % mai mic
sau egal cu
C < 10 %:
C; R34
1 % mai mic
sau egal cu
C < 5 %: Xi;
R36/37/38
014-002-00-
4
tetraclorură de siliciu 233-
054-0
10026-
04-7
R14
Xi;
R36/37/38
Xi
R: 14-
36/37/38
S: (2-)7/8-
26
014-003-00-
X
dimetildiclorosilan 200-
901-0
75-78-5 F; R11
Xi;
R36/37/38
F; Xi
R: 11-
36/37/38
S: (2-)
014-004-00-
5
tricloro(metil)silan 200-
902-6
75-79-6 R14
F; R11
Xi;
R36/37/38
F; Xi
R: 11-14-
36/37/38
S: (2-)26-39
C mai mare
sau egal cu
1 %: Xi;
R36/37/38
014-005-00-
0
silicat de tetraetil 201-
083-8
78-10-4 R10
Xn; R20
Xi; R36/37
Xn
R: 10-20-
36/37
S: (2-)
014-006-00-
6
clorhidrat de bis(4-fluorofenil)-
metil-(1,2,4-triazol-4-
il-metil)silan
401-
380-4
– Xi; R36
N; R51-53
Xi; N
R: 36-51/53
S: (2-)26-61
014-007-00-
1
trietoxiizobutilsilan 402-
810-3
17980-
47-1
Xi; R38 Xi
R: 38
S: (2-)24
014-008-00-
7
(clorometil)bis(4-fluorofenil)
metilsilan
401-
200-4
85491-
26-5
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
014-009-00-
2
izobutilizopropildimetoxisilan 402-
580-4
111439-
76-0
R10
Xn; R20
Xi; R38
Xn
R: 10-20-38
S: (2-)25-
26-36/37
014-010-00-
8
metasilicat de disodiu 229-
912-9
6834-
92-0
C; R34
Xi; R37
CR
: 34-37
S: (1/2-)13-
24/25-
36/37/39-45
014-011-00-
3
ciclohexildimetoximetilsilan 402-
140-1
17865-
32-6
Xi; R38
N; R51-53
Xi; N
R: 38-51/53
S: (2-)24-61
014-012-00-
9
bis(3-(trimetoxisilil) propil)
amină
403-
480-3
– Xi; R41
N; R51-53
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)24-
26-39-61
014-013-00-
4
a-hidroxipoli(metil-(3-
(2,2,6,6-
tetrametilpiperidin-4-iloxi)
propil)siloxan)
404-
920-7
– Xn; R21/22
C; R34
N; R51-53
C; N
R: 21/22-
34-51/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61

Page 73 of 396
014-014-00-
X
6-(2-cloroetil)-6-(2-metoxi
etoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-
6-silaundecan;
etacelasil
E 253-
704-7
37894-
46-5
Repr. Cat. 2;
R61
Xn; R22-
48/22
T
R: 61-22-
48/22
S: 53-45
014-015-00-
5
a-trimetilsilanil- -trimetil
siloxipoli(oxi(metil-3-(2-(2
metoxipropoxi)propoxi)
propil silandiil)-co-oxi
(dimetilsilan))
406-
420-4
69430-
40-6
R53 R: 53
S: 61
014-016-00-
0
amestec de:
1,3-dihex-5-en-1-il-
1,1,3,3-
tetrametildisiloxan;
1,3-dihex-n-en-1-il-
1,1,3,3-tetra
metildisiloxan
406-
490-6
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
014-017-00-
6
flusilazol (ISO);
bis(4-fluorofenil)(metil)
(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)
silan
E – 85509-
19-9
Carc. Cat. 3;
R40
Repr. Cat. 2;
R61
Xn; R22
N; R51-53
T; N
R: 61-22-
40-51/53
S: 53-45-61
014-018-00-
1
octametilciclotetrasiloxan 209-
136-7
556-67-
2
Repr. Cat. 3;
R62
R53
Xn
R: 53-62
S: (2-)
36/37-46-
51-61
014-019-00-
7
amestec de:
4-[[bis-(4-fluorofenil)
metilsilil]metil]-4H-1,2,4-
triazol;
1-[[bis-(4-fluorofenil)
metilsilil] metil]-1H-1,2,4-
triazol
E 403-
250-2
– Carc. Cat. 3;
R40
Repr. Cat. 2;
R61
Xn; R22
N; R51-53
T; N
R: 61-22-
40-51/53
S: 53-45-61
014-020-00-
2
bis(1,1-dimetil-2-
propiniloxi)dimetilsilan
414-
960-7
53863-
99-3
Xn; R20 Xn
R: 20
S: (2)
014-021-00-
8
tris(izopropeniloxi)
fenilsilan
411-
340-8
52301-
18-5
N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
014-022-00-
3
produşi de reacţie: (2-
hidroxi-4-(3-propenoxi)
benzofenonă şi
trietoxisilan cu (produsul
de hidroliză al silicei şi
metiltrimetoxi silanului)
401-
530-9
– F; R11
T;
R39/23/24/25
Xn;
R20/21/22
F; T
R: 11-
20/21/22-
39/23/24/25
S: (1/2-)16-
29-36/37-45
014-023-00-
9
, -dihidroxipoli(hex-
5-en-1-ilmetilsiloxan)
408-
160-7
125613-
45-8
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
014-024-00-
4
1-((3-(3-cloro-4-
fluorofenil) propil)
dimetilsilanil)-4-etoxi
benzeni-((3-(3-cloro-4-
fluorofenil)propil)dimetil
silanil)-4-etoxibenzen
412-
620-2
121626-
74-2
N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
014-025-00-
X
4-[3-
(dietoximetilsililpropoxi)-
2,2,6,6-tetrametil]
piperidină
411-
400-3
102089-
33-8
Xn; R22-
48/21
Xi; R38-41
R52-53
Xn
R: 22-38-41-
48/21-52/53
S: (2-)26-
36/37/39-61
014-026-00-
5
dicloro-(3-(3-cloro-4-
fluorofenil)propil)
metilsilan
407-
180-3
– C; R35 C
R: 35
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
014-027-00-
0
cloro(3-(3-cloro-4-
fluorofenil (propil)
dimetilsilan
410-
270-5
– C; R35 C
R: 35
S: (1/2-)8-
26-28-
36/37/39-45
014-028-00-
6
-[3-(1-oxoprop-2-
enil)-1-oxipropil]
415-
290-8
– R43 Xi
R: 43

Page 74 of 396
dimetoxisililoxi- -[3-
(1-oxoprop-2-enil)-1-
oxipropil]dimetoxisililpoli
(dimetilsiloxan)
S: (2-)24-37
014-029-00-
1
O, O-etenilmetilsililen)di
[4-metilpentan-2-on)
oximă]
421-
870-1
– Repr.Cat.3;
R62
Xn; R22-
48/22
Xn
R: 22-48/22-
62
S: (2-)36/37
014-030-00-
7
[(dimetilsilileno)bis
((1,2,3,3a, 7a- ))-1 Hinden-
1-iliden (dimetil]
hafniu
422-
060-0
137390-
08-0
T+; R28 T+
R: 28
S: (1/2-)6-
22-28-
36/37-45
014-031-00-
2
bis(1-metiletil)-
dimetoxisilan
421-
540-7
18230-
61-0
R10
Xi; R38
R43 R 52-53
Xi
R: 10-38-43-
52/53
S: (2-)24-
37-61
014-032-00-
8
diciclopentildimetoxisilan 404-
370-8
126990-
35-0
Xi; R38-41
N; R50-53
Xi; N
R: 38-41-
50/53
S: (2-)26-
37/39-60-61
015-001-00-
1
fosfor alb 231-
768-7
12185-
10-3
F; R17
T+; R26/28
C; R35
N; R50
F;
T+;
C; N
R: 17-26/28-
35-50
S: (1/2-)5-
26-38-45-61
015-002-00-
7
fosfor roşu 231-
768-7
7723-
14-0
F; R11
R16
R52-53
F
R: 11-16-
52/53
S: (2-)7-43-
61
015-003-00-
2
fosfură de calciu;
difosfură de tricalciu
215-
142-0
1305-
99-3
F; R15/29
T+; R28
N; R50
F; T+; N
R: 15/29-28-
50
S: (1/2-)22-
43-45-61
015-004-00-
8
fosfură de aluminiu 244-
088-0
20859-
73-8
F; R15/29
T+; R28
R32
N; R50
F; T+; N
R: 15/29-28-
32-50
S: (1/2-)
3/9/14-30-
36/37-45-61
015-005-00-
3
fosfură de magneziu;
difosfură de
trimagneziu
235-
023-7
12057-
74-8
F; R15/29
T+; R28
N; R50
F; T+; N
R: 15/29-28-
50
S: (1/2-)22-
43-45-61
015-006-00-
9
fosfură de zinc;
difosfură de trizinc
215-
244-5
1314-
84-7
F; R15/29
T+; R28
R32
N; R50-53
F; T+; N
R: 15/29-28-
32-50/53
S: (1/2-)
3/9/14-30-
36/37-45-
60-61
015-007-00-
4
triclorură de fosfor 231-
749-3
7719-
12-2
R14
R29
T+; R26/28
Xn; R48/20
C; R35
T+; C
R: 14-26/28-
35-48/20
S: (1/2-)7/8-
26-
36/37/39-45
015-008-00-
X
pentaclorură de fosfor 233-
060-3
10026-
13-8
R14
R29
T+; R26
Xn; R22-
48/20
C; R34
T+
R: 14-22-26-
34-48/20
S: (1/2-)7/8-
26-
36/37/39-45
015-009-00- triclorură de fosforil 233- 10025- R14 T+; C

Page 75 of 396
5 046-7 87-3 R29
T+; R26
T; R48/23
Xn; R22
C; R35
R: 14-22-26-
35-48/23
S: (1/2-)7/8-
26-
36/37/39-45
015-010-00-
0
pentoxid de fosfor 215-
236-1
1314-
56-3
C; R35 CR
: 35
S: (1/2-)22-
26-45
015-011-00-
6
acid fosforic… %;
acid ortofosforic…%
B 231-
633-2
7664-
38-2
C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)26-
45
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R34
10 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi;
R36/38
015-012-00-
1
trisulfură de
tetrafosfor;
sesquisulfură de fosfor
215-
245-0
1314-
85-8
F; R11
Xn; R22
N; R50
F; Xn; N
R: 11-22-50
S: (2-)7-16-
24/25-61
015-013-00-
7
fosfat de trietil 201-
114-5
78-40-0 Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)25
015-014-00-
2
fosfat de tributil 204-
800-2
126-73-
8
Carc.Cat.3;
R40
Xn; R22
Xi; R38
Xn
R: 22-38-40
S: (2-)
36/37-46
015-015-00-
8
fosfat de tricresil;
fosfat de tritolil;
o-o-o, o-o-m, o-o-p,
o-m-m, o-m-p, o-p-p
C 201-
103-5
78-30-8 T;
R39/23/24/25
N; R51-53
T; N
R:
39/23/24/25-
51/53
S: (1/2-)
20/21-28-45-
61
C mai mare
sau egal cu 25
%: T, N;
R39/23/24/25-
51/53
2,5 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: T;
R39/23/24/25-
52/53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 2,5 %: T;
R39/23/24/25
0,2 % mai mic
sau egal cu C
< 1 %: Xn;
R68/20/21/22
015-016-00-
3
fosfat de tricresil;
m-m-m, m-m-p, m-pp,
p-p-p
C 201-
105-6
78-32-0 Xn; R21/22
N; R51-53
Xn; N
R: 21/22-
51/53
S: (2-)28-61
C mai mare
sau egal cu 25
%: Xn, N;
R21/22-51/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xn;
R21/22-52/53
2,5 % mai mic
sau egal cu C
< 5 %:
R52/53
015-019-00-
X
diclorvos;
fosfat de 2,2-
diclorovinil şi dimetil
200-
547-7
62-73-7 T+; R26
T; R24/25
R43
N; R50
T+; N
R: 24/25-26-
43-50
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
015-020-00-
5
mevinfos;
fosfat de 2-
metoxicarbonil-1-
metilvinil şi dimetil
232-
095-1
7786-
34-7
T+; R27/28
N; R50-53
T+; N
R: 27/28-
50/53
S: (1/2-)23-
28-36/37-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu 7
%: T+, N;
R27/28-50-53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T, N;
R24/25-50-53
0,1 % mai mic

Page 76 of 396
sau egal cu C
< 1 %: Xn, N;
R21/22-50-53
0,0025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,1 %:
N; R50-53
0,00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,0025 %: N;
R51-53
0,000025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,00025 %:
R52-53
015-021-00-
0
triclorfon;
2,2,2-tricloro-1-
hidroxietil
fosfonat de dimetil
200-
149-3
52-68-6 Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)24-
37-60-61
C mai mare
sau egal cu 25
%: Xn, N;
R22-43-50-53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xi, N;
R43-50-53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
N; R50-53
0,0025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,025
%: N; R51-53
0,00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,0025 %:
R52-53
015-022-00-
6
fosfamidon;
fosfat de dimetil şi de
2-clor-2-(N,Ndietilcarbamoil)-
1-
metilvinil
236-
116-5
13171-
21-6
T+; R28
T; R24
Muta. Cat. 3;
R68
N; R50-53
T+; N
R: 24-28-
50/53-68
S: (1/2-)23-
36/37-45-60-
61
015-023-00-
1
pirazoxon;
fosfat de dietil şi de 3-
metil-5-pirazolil
– 108-34-
9
T+;
R26/27/28
T+
R: 26/27/28
S: (1/2-)13-
28-45
015-024-00-
7
triamifos;
5-amino-3-fenil-1,2,4-
triazol-1-il-N,N,N’,N’-
tetrametil
fosfondiamidă;
5-amino-3-fenil-1-bis
(dimetilamino)fosforil-
1H1,2,4-triazol
– 1031-
47-6
T+; R27/28 T+
R: 27/28
S: (1/2-)22-
28-36/37-45
015-025-00-
2
TEPP (ISO);
pirofosfat de tetraetil
203-
495-3
107-49-
3
T+; R27/28
N; R50
T+; N
R: 27/28-50
S: (1/2-)
36/37/39-
38-45-61
015-026-00-
8
schradan;
octametipirofosforamidă
205-
801-0
152-16-
9
T+; R27/28 T+
R: 27/28
S: (1/2-)
36/37-38-45
015-027-00-
3
sulfotep (ISO);
ditiopirofosfat de
0,0,0,0-tetraetil
222-
995-2
3689-
24-5
T+; R27/28
N; R50-53
T+; N
R: 27/28-
50/53
S: (1/2-)23-
28-36/37-
45-60-61
C mai mare
sau egal cu 7
%: T+, N;
R27/28-50-
53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T, N;

Page 77 of 396
R24/25-50-
53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn, N;
R21/22-50-
53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C< 0,1
%: N; R50-
53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %: N;
R51-53
0,00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,0025 %:
R52-53
015-028-00-
9
demeton-0 (ISO);
tlofosfat de 0,0-dietil şi
de 0-2-etiltioetil
206-
053-8
298-03-
3
T+; R27/28
N; R50
T+; N
R: 27/28-50
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
015-029-00-
4
demeton-S (ISO);
tlofosfat de dietil şi de
S-2-etiltioetil
204-
801-8
126-75-
0
T+; R27/28 T+
R: 27/28
S: (1/2-)28-
36/37-45
015-030-00-
X
demeton-O-metil
(ISO);
tiofosfat de 0-2-
etiltioetil şi de 0,0-
dimetil
212-
758-1
867-27-
6
T; R25 T
R: 25
S: (1/2-)24-
36/37-45
015-031-00-
5
demeton-S-metil (ISO);
tiofosfat de S-2-
etiltioetil şi de dimetil
213-
052-6
919-86-
8
T; R24/25
N; R51-53
T; N
R: 24/25-
51/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
015-032-00-
0
protoat (ISO);
ditiofosfat de 0,0-dietil
şi de S-(N-izopropilcarbamoil)
metil
218-
893-2
2275-
18-5
T+; R27/28
R52-53
T+
R: 27/28-
52/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-61
015-037-00-
8
fencapton;
ditiofosfat de O,Odietil
şi de S-(2,5-
diclorofeniltio)metil
218-
892-7
2275-
14-1
T; R23/24/25
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
50/53
S: (1/2-)13-
45-60-61
015-038-00-
3
cumafos (ISO);
tiofosfat de O-3-cloro-
4-metilcumarin-7-il şi
de O,O-dietil
200-
285-3
56-72-4 T+; R28
Xn; R21
N; R50-53
T+; N
R: 21-28-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
015-039-00-
9
azinfos-metil (ISO);
ditiofosfat de O,Odimetil
şi de 4-
oxobenzotriazin-3-ilmetil
201-
676-1
86-50-0 T+; R26/28
T; R24
R43
N; R50-53
T+; N
R: 24-26/28-
43-50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
015-040-00-
4
diazinon (ISO);
tiofosfat de O,O-dietil
şi de O-2-izopropil-6-
metil-pirimidin-4-il
206-
373-8
333-41-
5
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)
24/25-60-61
015-041-00-
X
malation (ISO);
ditiofosfat de 1,2-bis
(etoxi-carbonil)etil şi
de 0,0-dimetil
204-
497-7
121-75-
5
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)24-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R22-50-53

Page 78 of 396
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: N; R50-
53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: N; R51-
53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %:
R52-53
015-042-00-
5
clortion;
tiofosfat de O,Odimetil
şi de O-3-
(cloro-3-nitrofenil)
207-
902-5
500-28-
7
Xn;
R20/21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 20/21/22-
50/53
S: (2-)13-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R20/21/22-
50-53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: N; R50-
53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: N; R51-
53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %:
R52-53
015-043-00-
0
fosniclor;
tiofosfat de O,Odimetil
şi de O-(4-
cloro-3-nitrofenil)
– 5826-
76-6
Xn;
R20/21/22
Xn
R: 20/21/22
S: (2-)13
015-044-00-
6
carbofenotion;
tiofosfat de 4-
clorofenil-tiometil şi de
O,O-dietil
212-
324-1
786-19-
6
T; R24/25
N; R50-53
T; N
R: 24/25-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
015-045-00-
1
mecarbam (ISO);
ditiofosfat de N-etoxicarbonil-
Nmetilcarbamoil-
metil şi
de O,O-dietil
219-
993-9
2595-
54-2
T; R24/25
N; R50-53
T; N
R: 24/25-
50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
015-046-00-
7
oxidemeton metil;
tiofosfat de O,Odimetil
şi de S-(2-
etilsulfiniletil)
206-
110-7
301-12-
2
T; R24/25
N; R50
T; N
R: 24/25-50
S: (1/2-)23-
36/37-45-61
015-047-00-
2
etion (ISO);
bis(ditiofosfat) de O,Odietil
de S,S’-metilen
dietion;
bis(ditiofosfat) de
0,0,0,0-tetraetil de
S,S’-metilen
209-
242-3
563-12-
2
T; R25
Xn; R21
N; R50-53
T; N
R: 21-25-
50/53
S: (1/2-)25-
36/37-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R21-25-50-
53
3 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xn,
N; R22-50-
53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C < 3
%: N; R50-
53
0,00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,0025 %:

Page 79 of 396
N; R51-53
0,000025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,00025 %:
R52-53
015-048-00-
8
fention (ISO);
tiofosfat de O,Odimetil
şi de O-(4-
metiltio-m-tolil)
200-
231-9
55-38-9 Muta. Cat. 3;
R68
T; R23-48/25
Xn; R21/22
N; R50-53
T; N
R: 21/22-23-
48/25-
50/53-68
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
015-049-00-
3
endotion (ISO);
tiofosfat de S-5-
metoxi-4-oxopiran-2-
ilmetil şi de dimetil
220-
472-3
2778-
04-3
T; R24/25 T
R: 24/25
S: (1/2-)
36/37-45
015-050-00-
9
tiometon (ISO);
ditiofosfat de S-2-
etiltioetil şi de O,Odimetil;
ditiometon
211-
362-6
640-15-
3
T; R25
Xn; R21
T
R: 21-25
S: (1/2-)
36/37-45
015-051-00-
4
dimetoat (ISO);
ditiofosfat de
metilcarbamoil metil şi
de O,O-dimetil
200-
480-3
60-51-5 Xn; R21/22 Xn
R: 21/22
S: (2-)36/37
015-052-00-
X
fenclorfos (ISO);
tiofosfat de O,Odimetil
şi de 0,2,4,5-
triclorofenil
206-
082-6
299-84-
3
Xn; R21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-
50/53
S: (2-)25-
36/37-60-61
015-053-00-
5
menazon; 201-
123-4
78-57-9 Xn; R22 R52-
53
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)61
015-054-00-
0
fenitrotion (ISO);
tiofosfat de O,Odimetil
şi de O-4-nitrom-
tolil
204-
524-2
122-14-
5
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
015-055-00-
6
naled (ISO);
fosfat de O-1,2-
dibromo-2,3-dicloroetil
şi de O,O-dimetil
206-
098-3
300-76-
5
Xn; R21/22
Xi; R36/38
N; R50
Xn; N
R: 21/22-
36/38-50
S: (2-)
36/37-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R21/22-
36/38-50
20 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: Xi, N;
R36/38-50
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 20
%: N; R50
015-056-00-
1
azinfos-etil (ISO);
ditiofosfat de O,Odietil
şi de 4-
oxobenzotriazin-3-ilmetil
220-
147-6
2642-
71-9
T+; R28
T; R24
N; R50-53
T+; N
R: 24-28-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
015-057-00-
7
formotion;
ditiofosfat de N-formil-
N-metilcarbamoilmetil
şi de O,O-dimetil
219-
818-6
2540-
82-1
Xn; R21/22 Xn
R: 21/22
S: (2-)36/37
015-058-00-
2
morfotion;
ditiofosfat de O,Odimetil
şi de-S-
(morfolinocarbonil)
metil
205-
628-0
144-41-
2
T; R23/2425
N; R50-53
T; N
R: 23/24/25-
50/53
S: (1/2-)13-
45-60-61
015-059-00-
8
vamidotion (ISO);
tiofosfat de S-2-(1-
metil-carbamoiletiltio)
etil şi de O,O-dimetil
218-
894-8
2275-
23-2
T; R25
Xn; R21
N; R50
T; N
R: 21-25-50
S: (1/2-)
36/37-45-61

Page 80 of 396
015-060-00-
3
disulfoton (ISO);
ditiofosfat de O,Odietil
şi de 2-etiltioetil
206-
054-3
298-04-
4
T+; R27/28
N; R50-53
T+; N
R: 27/28-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
015-061-00-
9
dimefox (ISO);
fluorură
tetrametilfosforodiamidică
204-
076-8
115-26-
4
T+; R27/28 T+
R: 27/28
S: (1/2-)23-
28-36/37-
38-45
015-062-00-
4
mipafox;
fluorură N,N’-
diizopropilfosforodiamidică
206-
742-3
371-86-
8
T+;
R39/6/27/28
T+
R:
39/26/27/28
S: (1/2-)13-
45
015-063-00-
X
dioxation (ISO);
bis(ditiofosfat)de1,4-
dioxan-2,3-diil şi de
O,O,O’,O’-tetraetil
201-
107-7
78-34-2 T+; R26/28
T; R24
N; R50-53
T+; N
R: 24-26/28-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T+, N;
R24-26/28-
50-53
7% mai mic
sau egal cu C
< 25%: T+,
N; R21-
26/28-50-53
3 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T, N;
R21-23/25-
50-53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 3 %: T, N;
R23/25-50-
53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn, N;
R20/22-50-
53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C< 0,1
%: N; R50-
53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %: N;
R51-53
0,00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,0025 %:
R52-53
015-064-00-
5
bromofos-etil (ISO);
tiofosfat de O,4-
bromo-2,5-diclorofenil
şi de O,O-dietil
225-
399-0
4824-
78-6
T; R25
Xn; R21
N; R50-53
T; N
R: 21-25-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
015-065-00-
0
ditiofosfat de O,Odimetil
şi de S-[2-
(etilsulfinil)etil]
– 2703-
37-9
T+;
R26/27/28
N; R51-53
T+; N
R: 26/27/28-
51/53
S: (1/2-)13-
28-45-61
015-066-00-
6
ometoat (ISO);
tiofosfat de O,Odimetil
şi de Smetilcarbamoilmetil
214-
197-8
1113-
02-6
T; R25
Xn; R21
N; R50
T; N
R: 21-25-50
S: (1/2-)23-
36/37-45-61
015-067-00-
1
fosalon;
ditiofosfat de O,O-
218-
996-2
2310-
17-0
T; R25
Xn; R21
T; N
R: 21-25-

Page 81 of 396
dietil şi de S-(6-cloro-
2-oxo-2H-benzo[b]
1,3-oxazol-3-il)metil
N; R50-53 50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
015-068-00-
7
diclofention (ISO);
tiofosfat de 0,2,4-
diclorofenil şi de O,Odietil
202-
564-5
97-17-6 Xn; R22
N; R50-53 Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
015-069-00-
2
metidation (ISO);
ditiofosfat de 2,3-
dihidro-5-metoxi-2-
oxo-1,3,4-tiadiazol-3-
ilmetil şi de O,Odimetil;
ditiofosfat de O,Odimetil
şi de S-(5-
metoxi-2-oxo-2,3-
dihidro-1,3,4-tiadiazol-
3-il) metil
213-
449-4
950-37-
8
T+; R28
Xn; R21
N; R50-53
T+; N
R: 21-28-
50/53
S: (1/2-)22-
28-36/37-
45-60-61
015-070-00-
8
ciantoat (ISO);
tiofosfat de O,O-dietil
şi de S-(N-(1-ciano-1-
metiletil)
carbamoilmetil)
223-
099-4
3734-
95-0
T+; R28
T; R24
T+
R: 24-28
S: (1/2-)
36/37-45
015-071-00-
3
clorfenvinfos (ISO);
fosfat de dietil şi de 2-
cloro-1-(2,4-
diclorofenil)vinil
207-
432-0
470-90-
6
T+; R28
T; R24
N; R50-53
T+; N
R: 24-28-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
015-072-00-
9
monocrotofos (ISO);
fosfat de dimetil şi de
cis-1-metil-2-
(metilcarbamoil)vinil
230-
042-7
6923-
22-4
Muta. Cat. 3;
R68
T+; R26/28
T; R24
N; R50-53
T+; N
R: 24-26/28-
50/53-68
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
015-073-00-
4
dicrotofos (ISO);
fosfat de dimetil şi de
(Z)-2-
dimetilcarbamoil-1-
metilvinil
205-
494-3
141-66-
2
T+; R28
T; R24
N; R50-53
T+; N
R: 24-28-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
015-074-00-
X
crufomat (ISO);
metilfosforamidat de
4-terţ-butil-2-clorofenil
şi de metil
206-
083-1
299-86-
5
Xn; R21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-
50/53
S: (2-)
36/37-60-61
015-075-00-
5
tiofosfat de O,Odimetil
şi de S-[2-
(izopropilsulfinil)etil]
– 2635-
50-9
T; R23/24/25 T
R: 23/24/25
S: (1/2-)13-
45
015-076-00-
0
tiofosfat de O,O-dietil
şi de O-(4-
metilcumarin-7-il)
– 299-45-
6
T+;
R26/27/28
N; R50-53
T+; N
R: 26/27/28-
50/53
S: (1/2-)13-
28-45-60-61
C mai mare
sau egal cu 7
%: T+, N;
R26/27/28-
50-53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T, N;
R23/24/25-
50-53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn, N;
R20/21/22-
50-53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C< 0,1
%: N; R50-
53
0,0025 %

Page 82 of 396
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %: N;
R51-53
0,00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,0025 %:
R52-53
015-077-00-
6
fosfat de metil, de 2,2-
diclorovinil şi de 2-
etilsulfinil-etil
– 7076-
53-1
T; R23/24/25 T
R: 23/24/25
S: (1/2-)13-
45
015-078-00-
1
demeton-Smetilsulfonă;
tiofosfat de S-(2-
etilsulfonil-etil) şi de
dimetil
241-
109-5
17040-
19-6
T; R25
Xn; R21
N; R51-53
T; N
R: 21-25-
51/53
S: (1/2-)22-
28-36/37-
45-61
015-079-00-
7
acefat (ISO);
acetiltiofosforamidat
de O,S-dimetil
250-
241-2
30560-
19-1
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)36
015-080-00-
2
amidition (ISO);
ditiofosfat de 2-
metoxietilcarbamoilmetil
şi de
0,0-dimetil
– 919-76-
6
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)24-36
015-081-00-
8
ditiopirofosfat de
O,O,O’,O’-tetrapropil
221-
817-0
3244-
90-4
Xn; R21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-
50/53
S: (2-)
36/37-60-61
015-082-00-
3
azotoat;
tiofosfat de O,Odimetil
şi de O-[4-(4-
clorofenilazo)fenil]
227-
419-3
5834-
96-8
Xn; R20/22 Xn
R: 20/22
S: (2-)13
015-083-00-
9
bensulid(ă) (ISO);
ditiofosfat de 0,6-
diizopropil şi de 2-
fenilsulfonilaminoetil
212-
010-4
741-58-
2
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)24-
36-60-61
015-084-00-
4
clorpirifos (ISO);
tiofosfat de O,O-dietil
şi de O,3,5,6-tricloro-
2-piridil
220-
864-4
2921-
88-2
T; R25
N; R50-53
T; N
R: 25-50/53
S: (1/2-)45-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R25-50-53
3 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xn,
N; R22-50-
53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C < 3
%: N; R50-
53
0,00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,0025 %:
N; R51-53
0,000025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,00025 %:
R52-53
015-085-00-
X
clorură de clorfoniu
(ISO);
clorură de tributil (2,4-
diclorobenzil)fosfoniu
204-
105-4
115-78-
6
T; R25
Xn; R21
Xi; R36/38
T
R: 21-25-
36/38
S: (1/2-)
36/37/39-45
015-086-00-
5
cumitoat (ISO);
tiofosfat de O,O-dietil
şi de 0-7,8,9,10-
– 572-48-
5
T; R25 T
R: 25
S: (1/2-)28-

Page 83 of 396
tetrahidro-6-oxobenzo(
c)cromen-3-il
36/37-45
015-087-00-
0
cianofos (ISO);
tiofosfat de O,4-
cianofenil şi de O,Odimetil
220-
130-3
2636-
26-2
Xn; R21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-
50/53
S: (2-)
36/37-60-61
015-088-00-
6
dialifos (ISO);
ditiofosfat de 2-cloro1-
ftalimidoetil şi de O,Odietil
233-
689-3
10311-
84-9
T+; R28
T; R24
N; R50-53
T+; N
R: 24-28-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
015-089-00-
1
etoat-metil;
ditiofosfat de
etilcarbamoil-metil şi
de O,O-dimetil
204-
121-1
116-01-
8
Xn; R21/22 Xn
R: 21/22
S: (2-)36/37
015-090-00-
7
fensulfotion (ISO);
tiofosfat de O,O-dietil
şi de O-4-
metilsulfinilfenil
204-
114-3
115-90-
2
T+; R27/28
N; R50-53
T+; N
R: 27/28-
50/53
S: (1/2-)23-
28-36/37-
45-60-61
015-101-00-
5
fosmet (ISO);
ditiofosfat de O,Odimetil
şi de Sftalimidometil
211-
987-4
732-11-
6
Xn; R21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 21/22-
50/53
S: (2-)22-
36/37-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R21/22-50-
53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: N; R50-
53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: N; R51-
53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %:
R52-53
015-102-00-
0
fosfat de tris(2-
cloroetil)
204-
118-5
115-96-
8
Carc. Cat. 3;
R40
Xn; R22
N; R51-53
Xn; N
R: 22-40-
51/53
S: (2-)
36/37-61
015-103-00-
6
tribromură de fosfor 232-
178-2
7789-
60-8
R14
C; R34
Xi; R37
C
R: 14-34-37
S: (1/2-)26-
45
015-104-00-
1
pentasulfură fosforică;
pentasulfură de
difosfor
215-
242-4
1314-
80-3
F; R11
R29
Xn; R20/22
N; R50
F;
Xn; N
R: 11-20/22-
29-50
S: (2-)61
015-105-00-
7
fosfit de trifenil 202-
908-4
101-02-
0
Xi; R36/38
N; R50-53
Xi; N
R: 36/38-
50/53
S: (2-)28-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xi, N;
R36/38-
50/53
5 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xi,
N; R36/38-
51/53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 5 %:
N; R51/53
0,25 % mai
mic sau egal

Page 84 of 396
cu C < 2,5
%: R52/53
015-106-00-
2
triamidă
hexametiifosforică;
hexametilfosforamidă
211-
653-8
680-31-
9
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 2;
R46
T
R: 45-46
S: 53-45
C mai mare
sau egal cu
0.1 %: T;
R45-46
0.01% mai
mic sau egal
cu C < 0.1
%: T; R45
015-107-00-
8
etoprofos (ISO);
ditiofosfat de etil şi de
S,S-dipropil
236-
152-1
13194-
48-4
T+; R26/27
T; R25
R43
N; R50-53
T+; N
R: 25-26/27-
43-50/53
S: (1/2-)
27/28-
36/37/39-
45-60-61
015-108-00-
3
bromofos (ISO);
tiofosfat de O-4-
bromo-2,5-diclorofenil
şi de O,O-dimetil
218-
277-3
2104-
96-3
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)36-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R22-50-53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: N; R50-
53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: N; R51-
53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %:
R52-53
015-109-00-
9
crotoxifos (ISO);
3-(dimetoxifosfiniloxi)
izo-crotonat de 1-
feniletil
231-
720-5
7700-
17-6
T; R24/25
N; R50-53
T; N
R: 24/25-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R24/25-50-
53
3 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xn,
N; R21/22-
50-53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
N; R50-53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: N; R51-
53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: R52-53
015-110-00-
4
cianofenfos (ISO);
feniltiofosfonat de O-
4-cianofenil şi de Oetil
– 13067-
93-1
T; R25-39/25
Xn; R21
Xi; R36
N; R51-53
T; N
R: 21-25-36-
39/25-51/53
S: (1/2-)
36/37-45-61
015-111-00-
X
fosfolan (ISO);
1,3-ditiolan-2-iliden
fosforamidat de dietil
(ISO) 213-
423-2
947-02-
4
T+; R27/28 T+
R: 27/28
S: (1/2-)28-
36/37-45
015-132-00-
4
metil carbofenotion;
ditiofosfat de S-(4-
clorofenil-tiometil) şi
de O,O-dimetil
r – 953-17-
3
T; R24/25
N; R50-53
T; N
R: 24/25-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-45-
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R24/25-50-
53

Page 85 of 396
60-61 3 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xn,
N; R21/22-
50-53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
N; R50-53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %: N;
R51-53
0,00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,0025 %:
R52-53
015-133-00-
X
piperofos (ISO);
ditiofosfat de S-2-
metilpiperidinocarbonilmetil
şi de O,O-dipropil
– 24151-
93-7
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R22-50-53
2,5 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: N; R50-
53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 2,5
%: N; R51-
53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: R52-53
015-134-00-
5
pirimifos-metil (ISO);
tiofosfat de O-(2-
dietilamino-6-
metilpirimidin-4-il) şi
de O.O-dimetil
249-
528-5
29232-
93-7
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
015-135-00-
0
profenofos (ISO);
tiofosfat de O-(4-
bromo-2-clorofenil),
de O-etil şi de S-propil
255-
255-2
41198-
08-7
Xn;
R20/21/22
N; R50-53
Xn; N
R: 20/21/22-
50/53
S: (2-)
36/37-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: Xn, N;
R20/21/22-
50-53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 25
%: N; R50-
53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %: N;
R51-53
0,00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,0025 %:
R52-53
015-136-00-
6
propetamfos (ISO);
3-[[(etilamido)
metoxi-fosfonotioil]
oxi]crotonat de
izopropil
250-
517-2
31218-
83-4
T; R25
N; R50-53
T; N
R: 25-50/53
S: (1/2-)37-
45-60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R25-50-53
3 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xn,
N; R22-50-
53
0,25 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
N; R50-53

Page 86 of 396
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 0,25
%: N; R51-
53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %:
R52-53
015-137-00-
1
pirazofos (ISO);
tiofosfat de O,O-dietil
şi de O-(6-etoxicarbon
il-5-m eti I-pirazolo
[1,5-a]pirimidin-2-il)
236-
656-1
13457-
18-6
Xn; R20/22
N; R50-53
Xn; N
R: 20/22-
50/53
S: (2-)
36/37-46-
60-61
015-138-00-
7
quinalphos (ISO);
chinalfos;
tiofosfat de O,O-dietil
şi de O-chinoxalin-2-il
237-
031-6
13593-
03-8
T; R25
Xn; R21
N; R50-53
T; N
R: 21-25-
50/53
S: (1/2-)22-
36/37-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: T, N;
R21-25-50-
53
3 % mai mic
sau egal cu C
< 25 %: Xn,
N; R22-50-
53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C < 3 %:
N; R50-53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %: N;
R51-53
0,00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,0025 %:
R52-53
015-139-00-
2
terbufos (ISO);
ditiofosfat de S-terţbutil-
tiometil şi de
O,O-dietil
235-
963-8
13071-
79-9
T+; R27/28
N; R50-53
T+; N
R: 27/28-
50/53
S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
C mai mare
sau egal cu 7
%: T+, N;
R27/28-50-
53
1 % mai mic
sau egal cu C
< 7 %: T, N;
R24/25-50-
53
0,1 % mai
mic sau egal
cu C < 1 %:
Xn, N;
R21/22-50-
53
0,025 % mai
mic sau egal
cu C< 0,1
%: N; R50-
53
0,0025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,025 %: N;
R51-53
0,00025 %
mai mic sau
egal cu C <
0,0025 %:
R52-53
015-140-00-
8
triazophos (ISO);
tiofosfat de O,O-dietil
şi de O-(1-fenil-1
245-
986-5
24017-
47-8
T; R23/25
Xn; R21
N; R50-53
T; N
R: 21-23/25-
50/53

Page 87 of 396
H,2,4-triazol-3-il) S: (1/2-)
36/37-45-
60-61
015-141-00-
3
ditiofosfat de
etilendiamoniu şi de
O,O-bis(octil),
amestec de izomeri
400-
520-1
– C; R34
Xn; R22
N; R50-53
C; N
R: 22-34-
50/53
S: (1/2-)
24/25-26-
28-39-45-
60-61
015-142-00-
9
fosfat de butii, de
dialchiloxi
(dibutoxifosforiloxi)
titan şi de
trialchioxititan
401-
100-0
– F; R11
Xi; R36
N; R51-53
F; Xi; N
R: 11-36-
51/53
S: (2-)7/9-
16-26-43-61
015-143-00-
4
amestec de 2-cloroetilfosfonat
de 2-cloroetil
şi de cloropropil,
amestec de izomeri şi
2-cloropropil-fosfonat
de 2-cloroetil şi de
cloropropil, amestec
de izomeri
401-
740-0
– Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
015-144-00-
X
amestec de
metilfosfinat de pentil
şi metilfosfinat de 2-
metilbutil
402-
090-0
87025-
52-3
C; R34 CR
: 34
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
015-145-00-
5
amestec de ditiofosfat
de cupru(l) şi de O,Odiizopropil
şi ditiofosfat
de cupru(l), de
izopropil şi de O-(4-
metil-pent-2-il şi
ditiofosfat de cupru(l)
şi de O,O-bis (4-
metilpent-2-il)
401-
520-4
– N; R50-53 NR
: 50/53
S: 60-61
015-146-00-
0
ditiofosfat de S-
(triciclo (5.2.1.02l6)
deca-3-en-8(sau 9)-il
de O-(izopropil sau
izobutil sau 2-etilhexil)
şi de O-(izopropil sau
izobutil sau 2-etilhexil)
401-
850-9
– N; R50-53 N
R: 50/53
S: 60-61
015-147-00-
6
amestec de tiofosfat
de C12-14-terţalchilamoniu
şi de
difenil şi sulfură (sau
disulfură) de dinonil
400-
930-0
– Xi; R38-41
N; R51-53
R43
Xi; N
R: 38-41-43-
51/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
015-148-00-
1
acid 2-(difosfonometil)
succinic
403-
070-4
51395-
42-7
C; R34
R43
CR
: 34-43
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
015-149-00-
7
amestec de:
oxid de
hexildioctilfosfină;
oxid de
dihexiloctilfosfină;
oxid de trioctifosfină
403-
470-9
– C; R34
N; R50-53
C; N
R: 34-50/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-60-61
015-150-00-
2
brom ură de (2-(1,3-
dioxolan-2-il)etil)
trifenilfosfoniu
404-
940-6
86608-
70-0
Xn; R22/R33
Xi; R41
R52-53
Xn
R: 22-33-41-
52/53
S: (2-)22-
26-39-61
015-151-00-
8
fosfat de tris
(izopropil/terţbutilfenil)
405-
010-2
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
015-152-00-
3
2-sulfură de 2-metoxi-
4H-1,3,2-
benzodioxofosforin;
dioxabenzofos
223-
292-3
3811-
49-2
T; R24/25-
39/25
N; R51-53
T; N
R: 24/25-
39/25-51/53
S: (1/2-)
36/37-38-

Page 88 of 396
45-61
015-153-00-
9
tiofosfat de O-(5-
cloro-1-izopropil-
1,2,4-triazol-3-il) şi de
O,O-dietil;
isazofos
255-
863-8
42509-
80-8
T+; R26
T; R24/25
Xn; R48/20
R43
N; R50-53
T+; N
R: 24/25-26-
43-48/20-
50/53
S: (1/2-)28-
36/37-38-
45-59-61
015-154-00-
4
acid 2-cloretilfosfonic;
ethefon
240-
718-3
16672-
87-0
Xn; R20/21
C; R34
R52-53
CR
: 20/21-34-
52/53
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-61
C mai mare
sau egal cu
25 %: C;
R20/21-34-
52/53
10% mai mic
sau egal cu C
< 25 %: C;
R34
5 % mai mic
sau egal cu C
< 10 %: Xi;
R36/37/38
015-155-00-
X
2-amino-4-
(hidroximetil-fosfinil)
butirat de amoniu;
glufosinat de amoniu
278-
636-5
77182-
82-2
Xn; R22 Xn
R: 22
S: (2-)
015-156-00-
5
3-
[(dimetoxifosfinotioil)
oxi] metacrilat de
metil [1];
metacrifos (ISO);
(E)-3-
[(dimetoxifosfinotioil)
oxi] metacrilat de
metil [2]
250-
366-2
[1]
– [2]
30864-
28-9 [1]
62610-
77-9 [2]
Xn; R22
R43
N; R50-53
Xn; N
R: 22-43-
50/53
S: (2-)
36/37-60-61
015-157-00-
0
acid fosforos [1];
acid fosfonic [2]
233-
663-1
[1]
237-
066-7
[2]
10294-
56-1 [1]
13598-
36-2 [2]
Xn; R22
C; R35
CR
: 22-35
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
015-158-00-
6
hexafluorofosfat(i-) de
(n.-ciclopentadienil)(
-cumenil) de fier
(1+)
402-
340-9
32760-
80-8
R52-53 R: 52/53
S: 61
015-159-00-
1
acid
hidroxifosfonoacetic
405-
710-8
23783-
26-8
Xn; R22-
48/22
C; R34
R43
C
R: 22-34-43-
48/22
S: (1/2-)22-
26-
36/37/39-45
015-160-00-
7
pirofosfat de vanadil 406-
260-5
58834-
75-6
Xi; R36
R43
R52-53
Xi
R: 36-43-
52/53
S: (2-)24-
26-37-61
015-161-00-
2
pirofosfat de divanadil 407-
130-0
65232-
89-5
Xn; R22
Xi; R41
R43
N; R51-53
Xn; N
R: 22-41-43-
51/53
S: (2-)24-
26-37/39-61
015-162-00-
8
hidrogenofosfat de oxid
de vanadiu (IV)
semihidrat, dopat cu
litiu, zinc, molibden,
fier şi clor
407-
350-7
– Xn; R20-
48/22
Xi; R41
N; R51-53
Xn; N
R: 20-41-
48/22-51/53
S: (2-)22-
26-36/39-61
015-163-00-
3
bis(2,6-
dimetoxibenzoil)-2,4,4-
trimetilpentilfosfinoxid
412-
010-6
145052-
34-2
R43
N; R50-53
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-
37-60-61
015-164-00-
9
P,P’-(1-hidroxietilen)
bis (hidrogenofosfonat)
400-
480-5
36669-
85-9
R52-53 R: 52/53
S: 61

Page 89 of 396
de calciu, dihidrat
015-165-00-
4
amestec de:
bihexafluorofosfat de
tiobis(4,1-fenilen)-
S,S,S’,S’-
tetrafenildisulfoniu;
hexafluorofosfat de
difenil(4-feniltiofenil)
sulfoniu
404-
986-7
– Xi; R41
N; R50-53
Xi; N
R: 41-50/53
S: (2-)15-
26-39-60-61
015-166-00-
X
3,9-bis(2,6-di-terţbutil-
4-metilfenoxil-
2,4,8,10-tetraoxa-3,9-
difosfaspiro [5.5]
undecan
410-
290-4
80693-
00-1
R53 R: 53
S: 61
015-167-00-
5
acid 3-
(hidroxifenilfosfinil)
propanoic
411-
200-6
14657-
64-8
Xi; R41 Xi
R: 41
S: (2-)26-39
015-168-00-
0
fostiazat (ISO)
tiofosfonat de (RS)-Ssec-
butil-O-etil-2-oxo-
1,3-tiazolidin-3-il
– 98886-
44-3
T; R23/25-
39
Xn; R21
Xi; R41
R43
N; R50-53
T; N
R: 21-23/25-
39-41-43-
50/53
S: (1/2-)53-
45-25-26-
39-60-61
015-169-00-
6
tetrafluoroborat de
tributiltetradecilfosfoniu
413-
520-1
– Xn; R22-
48/22
C; R34
R43
N; R50-53
C; N
R: 22-34-43-
48/22-50/53
S: (1/2-)26-
28-
36/37/39-
45-60-61
015-170-00-
1
amestec de:
octilfosfat de di-(1-
octan-N,N,Ntrimetilamoniu;
dioctilfosfat de 1-
octan-N,N,Ntrimetilamoniu;
octilfosfat de 1-octan-
N,N,/V-trimetilamoniu
407-
490-9
– Xn; R21/22
C; R34
C
R: 21/22-34
S: (1/2-)26-
36/37/39-45
015-171-00-
7
fosforotioat de O,O,Otris(
2(sau 4)-C9-10-
izoalchilfenil)
406-
940-1
– N; R51-53 NR
: 51/53
S: 61
015-172-00-
2
amestec de:
mono(di-(4-metilpent-
2-iIoxi)tiofosforotioiI
izopropil)fosfat de bis
(izotrideciamoniu);
bis(di-(4-metilpent-2-
iloxi)
tiofosforotionilizopropil)
fosfat de
izotridecamoniu
406-
240-6
– R10
C; R34
N; R51-53
C; N
R: 10-34-
51/53
S: (1/2-)23-
26-28-
36/37/39-
45-61
015-173-00-
8
[2-(1,1-dimetiletil)-6-
metoxi-pirimidin-4-il]
etil tiofosfonat de metil
414-
080-3
117291-
73-3
Xn; R22
N; R50-53
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)23-
36-60-61
015-174-00-
3
1-cloro-W, N-dietil-1,1-
difenil-1-(fenilmetil)
fosforamină
411-
370-1
82857-
68-9
T; R25
Xi; R41
N; R51-53
T; N
R: 25-41-
51/53
S: (1/2-)26-
37/39-41-
45-61
015-175-00-
9
(trifenilfosforaniliden)
acetat de terţ-butil
412-
880-7
35000-
38-5
T; R25
Xn; R48/22
Xi; R36 R43
N; R51-53
T; N
R: 25-36-43-
48/22-51/53
S: (1/2-)26-
36/37/39-
45-61
015-176-00-
4
P,P,P’,F-tetrakis-(ometoxi-
fenil)propan-
413-
430-2
116163-
96-3
N; R50-53 N
R: 50/53

Page 90 of 396

Click aici pentru continuare