EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 5 septembrie 2002
Data intrarii in vigoare: 05 Septembrie 2002

Descarca PDF cu HOTARARE nr. 856 din 16 august

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României si ale art. 18^1 alin. (1) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobatã cu
modificãri si completãri prin Legea nr. 426/2001 ,
Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.
ART. 1
(1) Agenţii economici care genereazã deseuri au obligaţia sa ţinã o evidenta a gestiunii
acestora, în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu.
(2) Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit
autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la cererea acestora.
ART. 2
(1) Agenţii economici autorizaţi sa desfãsoare activitãţi de colectare, transport,
depozitare temporarã, valorificare si eliminare a deseurilor sunt obligaţi sa ţinã evidenta
gestiunii deseurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deseurile generate în cadrul
activitãţilor proprii.
(2) Evidenta gestiunii deseurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate
si eliminate se raporteazã de cãtre agenţii economici autorizaţi, mentionati la alin. (1), la
solicitarea autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului sau a altor autoritãţi
ale administraţiei publice centrale si locale care au atribuţii si raspunderi în domeniul
regimului deseurilor, conform prevederilor legale.
ART. 3
(1) Pentru evidenta la nivel naţional a gestiunii deseurilor autoritatea publica centrala de
protecţie a mediului organizeazã, împreunã cu autoritãţile publice teritoriale de protecţie
a mediului si cu alte instituţii aflate în coordonare, raportarea statistica anuala în acest
domeniu.
(2) Metodologia si sistemul de raportare care stau la baza cercetãrilor statistice vor fi
actualizate periodic de autoritatea publica centrala de protecţie a mediului, în
conformitate cu cerinţele legale în vigoare.
(3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deseurilor, se pãstreazã de cãtre
autoritãţile publice teritoriale de protecţie a mediului într-un registru de evidenta o
perioada de minimum 3 ani.
ART. 4
(1) Pentru evidenta gestiunii deseurilor se stabileste, în baza prevederilor anexelor nr. IA
si IB la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor,
aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 426/2001 , lista cuprinzând deseurile,
prevãzutã în anexa nr. 2.
(2) Lista cuprinzând deseurile, prevãzutã în anexa nr. 2, include si deseurile periculoase,
stabilite în baza prevederilor art. 18^1 alin. (1) si ale anexelor nr. IC, ID si IE la
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 , aprobatã cu modificãri si completãri
prin Legea nr. 426/2001 .
(3) Deseurile periculoase prevãzute în anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).
ART. 5
(1) Tipurile de deseuri prevãzute în anexa nr. 2 sunt definite în mod individual printr-un
cod complet format din 6 cifre.
(2) Titlurile si subtitlurile categoriilor de deseuri sunt definite printr-un cod format din
doua, respectiv din 4 cifre.
ART. 6
Pentru încadrarea în anexa nr. 2 a unui deseu în mod individual, agenţii economici au
obligaţia codificarii acestora cu 6 cifre, dupã urmãtoarea procedura:
a) se identifica activitatea generatoare de deseuri din cap. 01-12 sau 17-20;
b) se identifica subcapitolul în care se încadreazã deseul;
c) se identifica, în cadrul subcapitolului, deseul în mod individual, conform codului
corespunzãtor, format din 6 cifre, excluzandu-se codurile terminate cu 99;
d) dacã deseul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examineazã pentru
identificarea deseului cap. 13, 14 si 15;
e) dacã deseul nu este identificat nici în cap. 13, 14 si 15, se examineazã cap. 16;
f) dacã deseul nu este identificat nici în cap. 16, atunci se examineazã pentru identificare
codurile cu terminatia 99 – alte desuri, corespunzãtoare activitãţii din care provine deseul.
ART. 7
Deseurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din
materiale diferite, se încadreazã la codul 15 01, si nu la codul 20 01.
ART. 8
(1) Deseurile clasificate ca periculoase deseurile marcate cu asterisc (*) – prezintã una
sau mai multe dintre proprietãţile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 78/2000 , aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 426/2001 .
(2) Deseurile care au proprietãţile prevãzute la H3 – H8, H10 si H11 din anexa nr. IE la
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 , aprobatã cu modificãri si completãri
prin Legea nr. 426/2001 , sunt periculoase dacã au una sau mai multe dintre urmãtoarele
caracteristici:
a) temperatura de inflamabilitate ≤ 55° C;
b) una sau mai multe substanţe clasificate ca foarte toxice, în concentraţie totalã ≥ 0,1%;
c) una sau mai multe substanţe clasificate ca toxice, în concentraţie totalã ≥ 3%;
d) una sau mai multe substanţe clasificate ca dãunãtoare, în concentraţie totalã ≥ 25%;
e) una sau mai multe substanţe corosive clasificate ca R35, în concentraţie totalã ≥ 1%;
f) una sau mai multe substanţe corosive clasificate ca R34, în concentraţie totalã ≥ 5%;
g) una sau mai multe substanţe iritante clasificate ca R41, în concentraţie totalã ≥ 10%;
h) una sau mai multe substanţe iritante clasificate ca R36, R37 si R38, în concentraţie
totalã ≥ 20%;
i) o substanta cunoscutã ca fiind cancerigena din categoria 1 sau 2, în concentraţie ≥
0,1%;
j) o substanta cunoscutã ca fiind cancerigena din categoria 3, în concentraţie ≥ 1%;
k) o substanta toxica pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificata ca R60 si R61,
în concentraţie ≥ 0,5%;
l) o substanta toxica pentru reproducere din categoria 3, clasificata ca R62 si R63, în
concentraţie ≥ 5%;
m) o substanta mutagena din categoria 1 sau 2, clasificata ca R46, în concentraţie ≥
0,1%;
n) o substanta mutagena din categoria 3, clasificata ca R40, în concentraţie ≥ 1%.
(3) Pentru proprietãţile periculoase prevãzute la alin. (2) se fac urmãtoarele precizãri:
a) se utilizeazã pentru proprietatea periculoasa H10 denumirea toxic pentru reproducere,
definitã în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substanţelor si preparatelor chimice periculoase, aprobatã si
modificatã prin Legea nr. 451/2001 , pentru a se evidenţia mai clar aceasta proprietate
periculoasa;
b) substantele sunt clasificate ca periculoase în conformitate cu prevederile Hotãrârii
Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substanţelor si preparatelor chimice periculoase;
c) metal greu înseamnã orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului,
plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului si telurului,
precum si acestea în forma metalicã, în mãsura în care sunt clasificate ca substanţe
periculoase.
ART. 9
Constituie contravenţii si se sancţioneazã cu amenda de la 30 milioane lei la 75 milioane
lei urmãtoarele fapte:
a) absenta evidentei gestiunii deseurilor;
b) înscrierea de date incorecte în evidenta gestiunii deseurilor;
c) neutilizarea codurilor deseurilor prevãzute în anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii
deseurilor;
d) netransmiterea evidentei gestiunii deseurilor autoritãţilor publice centrale si
autoritãţilor publice teritoriale de protecţie a mediului.
ART. 10
Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor prevãzute la art. 9 se fac de cãtre
personalul împuternicit din cadrul autoritãţii publice centrale de protecţie a mediului si
din cadrul autoritãţilor publice teritoriale de protecţie a mediului.
ART. 11
Contravenţiilor prevãzute la art. 9 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri si completãri
prin Legea nr. 180/2002 .
ART. 12
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 13
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abroga Hotãrârea Guvernului nr.
155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al
Deseurilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 23 martie
1999.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneazã:
–––––
p. Ministrul apelor
si protecţiei mediului,
Ioan Jelev,
secretar de stat
Ministrul industriei
si resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul agriculturii,
alimentaţiei si pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
p. Ministrul sãnãtãţii
si familiei,
Radu Deac,
secretar de stat
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmanca
Bucuresti, 16 august 2002.
Nr. 856.
*T*
ANEXA 1
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR
Agentul economic ……………..
Anul ………………
Tipul de deseu …… cod …. (conform codificarii din anexa nr. 2)
Starea fizica ………………..
Unitatea de mãsura …………..
CAPITOLUL 1
Generarea deseurilor
┌────┬──────────────────────┬─────────────────────
─────────────────────────────┐
│ │ │ Cantitatea de deseuri │
│Nr. │ Luna
├────────┬────────────────────────────────────────
─┤
│ │ │Generate│ din care: │
│ │ │
├────────────┬───────────────┬────────────┤
│ │ │ │valorificatã│eliminata final│ rãmasã în │
│ │ │ │ │ │ stoc │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│ 1 │Ianuarie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│ 2 │Februarie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│ 3 │Martie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│ 4 │Aprilie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│ 5 │Mai │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│ 6 │Iunie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│ 7 │Iulie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│ 8 │August │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│ 9 │Septembrie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│10 │Octombrie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│11 │Noiembrie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│12 │Decembrie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼────────────
┼───────────────┼────────────┤
│ │TOTAL AN │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴────────┴────────────
┴───────────────┴────────────┘
CAPITOLUL 2
Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor
┌────┬──────────┬───────┬────────────┬────────────
───────┬───────────────────┐
│Nr. │Luna │Secţia │ Stocare │ Tratare │ Transport │
│crt.│ │
├──────┬─────┼──────┬─────┬──────┼────────┬───────
───┤
│ │ │ │Canti-│Tipul│Canti-│Modul│Scopul│Mijlocul│Destinaţia│
│ │ │ │tatea │ *1) │tatea │ *2) │ *3) │ *4) │ *5) │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │februarie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │martie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │aprilie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │mai │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │iunie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │iulie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │august │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │septembrie│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │octombrie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │decembrie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────
┼──────┼────────┼──────────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────
┴──────┴────────┴──────────┘
NOTA:
*1) Tipul de stocare:
RM – recipient metalic
RP – recipient de plastic
BZ – bazin decantor
CT – container transportabil
CF – container fix
S – saci
PD – platforma de deshidratare
VN – în vrac, neacoperit
VA – în vrac, incinta acoperitã
RL – recipient din lemn
A – altele
*2) Modul de tratare:
TM – tratare mecanicã
TC – tratare chimica
TMC – tratare mecano-chimica
TB – tratare biochimica
D – deshidratare
TT – tratare termica
A – altele
*3) Scopul tratarii:
V – pentru valorificare
E – în vederea eliminãrii
*4) Mijlocul de transport:
AS – autospeciale
AN – auto nespecial
H – transport hidraulic
CF – cale feratã
A – altele
*5) Destinaţia:
DO – depozitul de gunoi al orasului/comunei
HP – halda proprie
HC – halda industriala comuna
I – incinerarea în scopul eliminãrii
Vr – valorificare prin agenţi economici autorizaţi
P – utilizare materialã sau energetica în propria întreprindere
Ve – valorificare energetica prin agenţi economici autorizaţi
A – altele
CAPITOLUL 3
Valorificarea deseurilor
┌────┬──────────┬──────────────────┬──────────────
─┬──────────────────────┐
│Nr. │Luna │Cantitatea de │Operatia de │Agentul economic care │
│ │ │deseu valorificatã│valorificare, │efectueazã operatia de│
│ │ │ │conform Anexei │valorificare │
│ │ │ │IIB din legea │ │
│ │ │ │426/2001 │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 1 │Ianuarie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 2 │Februarie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 3 │Martie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 4 │Aprilie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 5 │Mai │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 6 │Iunie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 7 │Iulie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 8 │August │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 9 │Septembrie│ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│10 │Octombrie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│11 │Noiembrie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│12 │Decembrie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ │TOTAL AN │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────────────┴──────────────
─┴──────────────────────┘
CAPITOLUL 4
Eliminarea deseurilor
┌────┬──────────┬──────────────────┬──────────────
─┬──────────────────────┐
│Nr. │Luna │Cantitatea de │Operatia de │Agentul economic care │
│ │ │deseu eliminata │eliminare, │efectueazã operatia de│
│ │ │ │conform Anexei │eliminare │
│ │ │ │IIA din legea │ │
│ │ │ │426/2001 │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 1 │Ianuarie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 2 │Februarie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 3 │Martie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 4 │Aprilie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 5 │Mai │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 6 │Iunie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 7 │Iulie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 8 │August │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ 9 │Septembrie│ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│10 │Octombrie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│11 │Noiembrie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│12 │Decembrie │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼──────────────
─┼──────────────────────┤
│ │TOTAL AN │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────────────┴──────────────
─┴──────────────────────┘
*ST*
*T*
ANEXA 2*)
LISTA
cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase
Deseurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)
Categorii de deseuri
01. Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si de la tratarea fizica
si chimica a mineralelor
02. Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare
si pescuit, de la prepararea si procesarea alimentelor
03. Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei,
pastei de hârtie, hârtiei si cartonului
04. Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila
05. Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si
tratarea pirolitica a carbunilor
06. Deseuri din procese chimice anorganice
07. Deseuri din procese chimice organice
08. Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu)
straturilor de acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a
adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice
09. Deseuri din industria fotografica
10. Deseuri din procesele termice
11. Deseuri de la tratarea chimica a suprafeţelor si acoperirea metalelor si
a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa
12. Deseuri de la modelarea, tratarea mecanicã si fizica a suprafeţelor
metalelor si a materialelor plastice
13. Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi (cu excepţia
uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)
14. Deseuri de solventi organici, agenţi de rãcire si carburanţi (cu
excepţia 07 si 08)
15. Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire,
filtrante si îmbrãcãminte de protecţie, nespecificate în alta parte
16. Deseuri nespecificate în alta parte
17. Deseuri din construcţii si demolãri (inclusiv pãmânt excavat din
amplasamente contaminate)
18. Deseuri din activitãţi de ocrotire a sãnãtãţii umane sau din activitãţi
veterinare si/sau cercetãri conexe (cu excepţia deseurilor de la
prepararea hranei în bucatarii sau restaurante, care nu provin direct
din activitatea de ocrotire a sãnãtãţii)
19. Deseuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de
epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa
si uz industrial
20. Deseuri municipale si asimilabile din comerţ, industrie, instituţii,
inclusiv fracţiuni colectate separat
01 DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA SI A
CARIERELOR
SI DE LA TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR
01 01 deseuri de la excavarea minereurilor
01 01 01 deseuri de la excavarea minereurilor metalifere
01 01 02 deseuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere
01 03 deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere
01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri
01 03 05* alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase
01 03 06 reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05
01 03 07* alte deseuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea
fizica si chimica a minereurilor metalifere
01 03 08 deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decât cele specificate
la 01 03 07
01 03 09 namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decât cele
specificate la 01 03 07
01 03 99 alte deseuri nespecificate
01 04 deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor
nemetalifere
01 04 07* deseuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizica
si chimica a minereurilor nemetalifere
01 04 08 deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decât cele
specificate la 01 04 07
01 04 09 deseuri de nisip si argila
01 04 10 deseuri sub forma de praf” si pulberi, altele decât cele specificate
la 01 04 07
01 04 11 deseuri de la procesarea lesiei si rocilor care conţin saruri,
altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 12 reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea
minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 si 01 04 11
01 04 13 deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decât cele
specificate la 01 04 07
01 04 99 alte deseuri nespecificate
01 05 noroaie de foraj si alte deseuri de la forare
01 05 04 deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce
01 05 05* deseuri si noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri
01 05 06* noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu conţinut de substanţe
periculoase
01 05 07 noroaie de foraj si deseuri cu conţinut de baritina, altele decât
cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06
01 05 08 noroaie de foraj si deseuri cu conţinut de cloruri, altele decât
cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06
01 05 99 alte deseuri nespecificate
02 DESEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA,
SILVICULTURA,
VANATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI PROCESAREA
ALIMENTELOR
02 01 deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura,
vanatoare si pescuit
02 01 01 namoluri de la spalare si curatare
02 01 02 deseuri de tesuturi animale
02 01 03 deseuri de tesuturi vegetale
02 01 04 deseuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor)
02 01 06 dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie)
colectate separat si tratate în afarã incintei
02 01 07 deseuri din exploatarea forestierã
02 01 08* deseuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase
02 01 09 deseuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08
02 01 10 deseuri metalice
02 01 99 alte deseuri nespecificate
02 02 deseuri de la prepararea si procesarea carnii, pestelui si altor
alimente de origine animala
02 02 01 namoluri de la spalare si curatare
02 02 02 deseuri de tesuturi animale
02 02 03 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 02 04 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 02 99 alte deseuri nespecificate
02 03 deseuri de la prepararea si procesarea fructelor, legumelor,
cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei,
ceaiului si tutunului; producerea conservelor; prepararea si
fermentarea drojdiei si extractului de drojdie si melasei
02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare
02 03 02 deseuri de agenţi de conservare
02 03 03 deseuri de la extractia cu solventi
02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 03 99 alte deseuri nespecificate
02 04 deseuri de la procesarea zahãrului
02 04 01 namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahãr
02 04 02 deseuri de carbonat de calciu
02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 04 99 alte deseuri nespecificate
02 05 deseuri din industria produselor lactate
02 05 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 05 02 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 05 99 alte deseuri nespecificate
02 06 deseuri din industria produselor de panificatie si cofetarie
02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 06 02 deseuri de agenţi de conservare
02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 06 99 alte deseuri nespecificate
02 07 deseuri de la producerea bãuturilor alcoolice si nealcoolice
(exceptând cafeaua, ceaiul si cacaua)
02 07 01 deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanicã a materiei
prime
02 07 02 deseuri de la distilarea bãuturilor alcoolice
02 07 03 deseuri de la tratamente chimice
02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 O7 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta
02 07 99 alte deseuri nespecificate
03 DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI SI PRODUCEREA
PLACILOR SI MOBILEI,
PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI SI CARTONULUI
03 01 deseuri de la procesarea lemnului si producerea placilor si mobilei
03 01 01 deseuri de scoarta si de pluta
03 01 04* rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu conţinut de
substanţe periculoase
03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decât
cele specificate la 03 01 04
03 01 99 alte deseuri nespecificate
03 02 deseuri de la conservarea lemnului
03 02 01* agenţi de conservare organici nehalogenati pentru lemn
03 02 02* agenţi de conservare organoclorurati pentru lemn
03 02 03* agenţi de conservare organometalici pentru lemn
03 02 04* agenţi de conservare anorganici pentru lemn
03 02 05* alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut de substanţe
periculoase
03 02 99 alţi agenţi de conservare pentru lemn, nespecificati
03 03 deseuri de la producerea si procesarea pastei de hârtie, hârtiei
si cartonului
03 03 01 deseuri de lemn si de scoarta
03 03 02 namoluri de lesie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere)
03 03 05 namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare
a hârtiei
03 03 07 deseuri mecanice de la fierberea hârtiei si cartonului reciclate
03 03 08 deseuri de la sortarea hârtiei si cartonului destinate reciclarii
03 03 09 deseuri de namol de caustificare
03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanicã, cu conţinut de fibre,
material de umplutura, cretare
03 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele
specificate la 03 03 10
03 03 99 alte deseuri nespecificate
04 DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI SI TEXTILA
04 01 deseuri din industriile pielariei si blanariei
04 01 01 deseuri de la seruire
04 01 02 deseuri de la cenusarire
04 01 03* deseuri de la degresare cu conţinut de solventi fãrã faza lichidã
04 01 04 flota de tabacire cu conţinut de crom
04 01 05 flota de tabacire fãrã conţinut de crom
04 01 06 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta cu
conţinut de crom
04 01 07 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta fãrã
conţinut de crom
04 01 08 deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf
de lustruit) cu conţinut de crom
04 01 09 deseuri de la apretare si finisare
04 01 99 alte deseuri nespecificate
04 02 deseuri din industria textila
04 02 09 deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri,
plastomeri)
04 02 10 materii organice din produse naturale (grasime, ceara)
04 02 14* deseuri de la finisare cu conţinut de solventi organici
04 02 15 deseuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat
la 04 02 14
04 02 16* coloranti si pigmenti cu conţinut de substanţe periculoase
04 02 17 coloranti si pigmenti, alţii decât cei specificati la 04 02 16
04 02 19* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conţinut de
substanţe periculoase
04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
specificate la 04 02 19
04 02 21 deseuri de fibre textile neprocesate
04 02 22 deseuri de fibre textile procesate
04 02 99 alte deseuri nespecificate
05 DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR
NATURALE SI
TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR
05 01 deseuri de la rafinarea petrolului
05 01 02* slamuri de la desalinizare
05 01 03* slamuri din rezervoare
05 01 04* namoluri acide alchilice
05 01 05* reziduuri uleioase
05 01 06* namoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor si
echipamentelor
05 01 07* gudroane acide
05 01 08* alte gudroane
05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conţinut de
substanţe periculoase
05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
specificate la, 05 01 09
05 01 11* deseuri de la spalarea combustibililor cu baze
05 01 12* acizi cu conţinut de uleiuri
05 01 13 namoluri de la cazanul apei de alimentare
05 01 14 deseuri de la coloanele de rãcire
05 01 15* argile de filtrare epuizate
05 01 16 deseuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului
05 01 17 bitum
05 01 99 alte deseuri nespecificate
05 06 deseuri de la tratarea pirolitica a carbunilor
05 06 01* gudroane acide
05 06 03* alte gudroane
05 06 04 deseuri de la coloanele de rãcire
05 06 99 alte deseuri nespecificate
05 07 deseuri de la purificarea si transportul gazelor naturale
05 07 01* deseuri cu conţinut de mercur
05 07 02 deseuri cu conţinut de sulf
05 07 99 alte deseuri nespecificate
06 DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE
06 01 deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea
acizilor
06 01 01* acid sulfuric si acid sulfuros
06 01 02* acic clorhidric
06 01 03* acid fluorhidric
06 01 04* acid fosforic si acid fosforos
06 01 05* acid azotic si acid azotos
06 01 06* alţi acizi
06 01 99 alte deseuri nespecificate
06 02 deseuri de la PPFU bazelor
06 02 01* hidroxid de calciu
06 02 03* hidroxid de amoniu
06 02 04* hidroxid de sodiu si potasiu
06 02 05* alte baze
06 02 99 alte deseuri nespecificate
06 03 deseuri de la PPFU sarurilor si a soluţiilor lor si a oxizilor
metalici
06 03 11* saruri solide si soluţii cu conţinut de cianuri
06 03 13* saruri solide si soluţii cu conţinut de metale grele
06 03 14 saruri solide si soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11
si 06 03 13
06 03 15* oxizi metalici cu conţinut de metale grele
06 03 16 oxizi metalici, alţii decât cei specificati la 06 03 15
06 03 99 alte deseuri nespecificate
06 04 deseuri cu conţinut de metale, altele decât cele specificate la 06 03
06 04 03* deseuri cu conţinut de arsen
06 04 04* deseuri cu conţinut de mercur
06 04 05* deseuri cu conţinut de alte metale grele
06 04 99 alte deseuri nespecificate
06 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
06 05 02* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut
de substanţe periculoase
06 05 03 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
specificate la 06 05 02
06 06 deseuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice
de sulfurare si desulfurare
06 06 02* deseuri cu conţinut de sulfuri periculoase
06 06 03 deseuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la
06 06 02
06 06 99 alte deseuri nespecificate
06 07 deseuri de la PPFU halogenilor si a proceselor chimice cu halogeni
06 07 01* deseuri cu conţinut de azbest de la electroliza
06 07 02* cãrbune activ de la producerea clorului
06 07 03* namol de sulfat de bariu cu conţinut de mercur
06 07 04* soluţii si acizi, de exemplu acid de contact
07 02 deseuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic si
fibrelor artificiale
07 02 01* lichide apoase de spalare si soluţii muma
07 02 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si soluţii muma
07 02 04* alţi solventi organici, soluţii de spalare si soluţii muma
07 02 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 02 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 02 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 02 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut
de substanţe periculoase
07 02 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
specificate la 07 02 11
07 02 13 deseuri de materiale plastice
07 02 14* deseuri de aditivi cu conţinut de substanţe periculoase
07 02 15 deseuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14
07 02 16* deseuri cu conţinut de siliconi periculosi
07 02 17 deseuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la
07 02 16*
07 02 99 alte deseuri nespecificate
07 03 deseuri de la PPFU vopselelor si pigmentilor organici (cu
excepţia 06 11)
07 03 01* lichide apoase de spalare si soluţii muma
07 03 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si soluţii muma
07 03 04* alţi solventi organici, lichide de spalare si soluţii muma
07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 03 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 03 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 03 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
substanţe periculoase
07 03 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
specificate la 07 03 11
07 03 99 alte deseuri nespecificate
07 04 deseuri de la PPFU produselor de protecţie a instalaţiilor (cu
excepţia 02 01 08 si 02 01 09), agenţilor de conservare a lemnului
(cu excepţia 03 02) si altor biocide
07 04 01* lichide apoase de spalare si soluţii muma
07 04 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si soluţii muma
07 04 04* alţi solventi organici, lichide de spalare si soluţii muma
07 04 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 04 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 04 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 04 11* namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
substanţe periculoase
07 04 12 namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, altele decât cele
specificate la 07 04 11
07 04 13* deseuri solide cu conţinut de substanţe periculoase
07 04 99 alte deseuri nespecificate
06 07 99 alte deseuri nespecificate
06 08 deseuri de la PPFU siliconului si a derivatilor din silicon
06 08 02* deseuri cu conţinut de siliconi periculosi
06 08 99 alte deseuri nespecificate
06 09 deseuri de la PPFU produselor, chimice cu fosfor si de la procesele
chimice cu fosfor
06 09 02 zgura fosforoasa
06 09 03* deseuri pe baza de calciu care conţin sau sunt contaminate cu
substanţe periculoase
06 09 04 deseuri pe baza de calciu, altele decât cele specificate la
06 09 03
06 09 99 alte deseuri nespecificate
06 10 deseuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice
cu azot si obţinerea ingrasamintelor
06 10 02* deseuri cu conţinut de substanţe periculoase
06 10 99 alte deseuri nespecificate
06 11 deseuri de la producerea pigmentilor anorganici si a opacizantilor
06 11 01 deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan
06 11 99 alte deseuri nespecificate
06 13 deseuri de la procese chimice anorganice fãrã alta specificaţie
06 13 01* produsi anorganici de protecţie a instalaţiei, agenţi de conservare a
lemnului si alte biocide.
06 13 02* cãrbune activ epuizat (cu excepţia 06 07 02)
06 13 03 negru de fum
06 13 04* deseuri de la procesele cu azbest
06 13 05* funingine
06 13 99 alte deseuri nespecificate
07 DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE
07 01 deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU)
produsilor chimici organici de baza
07 01 01* soluţii apoase de spalare si soluţii muma
07 01 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si soluţii muma
07 01 04* alţi solventi organici, lichide de spalare si soluţii muma
07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie
07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie
07 01 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 01 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 01 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
substanţe periculoase
07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
specificate la 07 01 11
07 01 99 alte deseuri nespecificate
07 05 deseuri de la PPFU produselor farmaceutice
07 05 01* lichide apoase de spalare si soluţii muma
07 05 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si soluţii muma
07 05 04* alţi solventi organici, lichide de spalare si soluţii muma
07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 05 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 05 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
substanţe periculoase
07 05 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
specificate la 07 05 11
07 05 13* deseuri solide cu conţinut de substanţe periculoase
07 05 14 deseuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13
07 05 99 alte deseuri nespecificate
07 06 deseuri de la PPFU grasimilor, unsorilor, sapunurilor,
detergentilor, dezinfectantilor si produselor cosmetice
07 06 01* lichide apoase de spalare si soluţii muma
07 06 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si soluţii muma
07 06 04* alţi solventi organici, lichide de spalare si soluţii muma
07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 06 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 06 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 06 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
substanţe periculoase
07 06 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
specificate la 07 06 11
07 06 99 alte deseuri nespecificate
07 07 deseuri de la PPFU produselor chimice innobilate si a produselor
chimice nespecificate în lista
07 07 01* lichide apoase de spalare si soluţii muma
07 07 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si soluţii muma
07 07 04* alţi solventi organici, lichide de spalare si soluţii muma
07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 07 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 07 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 07 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
substanţe periculoase
07 07 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
specificate la 07 07 11
07 07 99 alte deseuri nespecificate
08 DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA SI
UTILIZAREA
(PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE
(VOPSELE, LACURI SI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR,
CLEIURILOR SI
CERNELURILOR TIPOGRAFICE
08 01 deseuri de la PPFU vopselelor si lacurilor si îndepãrtarea acestora
08 01 11* deseuri de vopsele si lacuri cu conţinut de solventi organici sau
alte substanţe periculoase
08 01 12 deseuri de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate
la 08 01 11
08 01 13* namoluri de la vopsele si lacuri cu conţinut de solventi organici sau
alte substanţe periculoase
08 01 14 namoluri de la vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la
08 01 13
08 01 15* namoluri apoase cu conţinut de vopsele si lacuri si solventi organici
sau alte substanţe periculoase
08 01 16 namoluri apoase cu conţinut de vopsele si lacuri, altele decât cele
specificate la 08 01 15
08 01 17* deseuri de la îndepãrtarea vopselelor si lacurilor cu conţinut de
solventi organici sau alte substanţe periculoase
08 01 18 deseuri de la îndepãrtarea „vopselelor si lacurilor, altele decât
cele specificate la 08 01 17
08 01 19* suspensii apoase cu conţinut de vopsele si lacuri si solventi
organici sau alte substanţe periculoase
08 01 20 suspensii apoase cu conţinut de vopsele si lacuri, altele decât cele
specificate la 08 01 19
08 01 21* deseuri de la îndepãrtarea vopselelor si lacurilor
08 01 99 alte deseuri nespecificate
08 02 deseuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale
ceramice)
08 02 01 deseuri de pulberi de acoperire
08 02 02 namoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice
08 02 03 suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice
08 02 99 alte deseuri nespecificate
08 03 deseuri de la PPFU cernelurilor tipografice
08 03 07 namoluri apoase cu conţinut de cerneluri
08 03 08 deseuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri
08 03 12* deseuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase
08 03 13 deseuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12
08 03 14* namoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase
08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14
08 03 16* deseuri de soluţii de gravare
08 03 17* deseuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase
08 03 18 deseuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate
la 08 03 17
08 03 19* ulei de dispersie
08 03 99 alte deseuri nespecificate
08 04 deseuri de la PPFU adezivilor si cleiurilor (inclusiv
produsele impermeabile)
08 04 09* deseuri de adezivi si cleiuri cu conţinut de solventi organici sau
alte substanţe periculoase
08 04 10 deseuri de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate
la 08 04 09
08 04 11* namoluri de adezivi si cleiuri cu conţinut de solventi organici
sau alte substanţe periculoase
08 04 12 namoluri de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate
la 08 04 11
08 04 13* namoluri apoase cu conţinut de adezivi si cleiuri si solventi
organici sau alte substanţe periculoase
08 04 14 namoluri apoase cu conţinut de adezivi si cleiuri, altele decât
cele specificate la 08 04 13
08 04 15* deseuri lichide apoase cu conţinut de adezivi si cleiuri si
solventi organici sau alte substanţe periculoase
08 04 16 deseuri lichide apoase cu conţinut de adezivi si cleiuri, altele
decât cele specificate la 08 04 15
08 04 17* ulei de colofoniu
08 04 99 alte deseuri nespecificate
08 05 alte deseuri nespecificate în 08
08 05 01* deseuri de izocianati
09 DESEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 deseuri din industria fotografica
09 01 01* developanti pe baza de apa si soluţii de activare
09 01 02* soluţii de developare pe baza de apa pentru plãcile offset
09 01 03* soluţii de developare pe baza de solventi
09 01 04* soluţii de fixare
09 01 05* soluţii de albire si soluţii de albire fixatoare
09 01 06* deseuri cu conţinut de argint de la tratarea în incinta
a deseurilor fotografice
09 01 07 film sau hârtie fotografica cu conţinut de argint sau compusi
de argint
09 01 08 film sau hârtie fotografica fãrã conţinut de argint sau compusi
de argint
09 01 10 camere de unica folosinta fãrã baterii
09 01 11* camera de unica folosinta cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02
sau 16 06 03
09 01 12 camere de unica folosinta cu baterii, altele decât cele specificate
la 09 01 11
09 01 13* deseuri apoase lichide de la recuperarea în incinta a argintului,
altele decât cele specificate la 09 01 06
09 01 99 alte deseuri nespecificate
10 DESEURI DIN PROCESELE TERMICE
10 01 deseuri de la centralele termice si de la alte instalaţii de
combustie (cu excepţia 19)
10 01 01 cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu excepţia prafului de
cazan specificat la 10 01 04)
10 01 02 cenusa zburãtoare de la arderea carbunelui
10 01 03 cenusa zburãtoare de la arderea turbei si lemnului netratat
10 01 04* cenusa zburãtoare de la arderea uleiului si praf de cazan
10 01 05 deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor
de ardere
10 01 07 namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
10 01 09* acid sulfuric
10 01 13* cenusi zburãtoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept
combustibil
10 01 14* cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea
deseurilor cu conţinut de substanţe periculoase
10 01 15 cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor
deseuri decât cele specificate la 10 01 14
10 01 16* cenusa zburãtoare de la co-incinerare cu conţinut de substanţe
periculoase
10 01 17 cenusa zburãtoare de la co-incinerare, alta decât cea specificatã
la 10 01 16
10 01 18* deseuri de la spalarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase
10 01 19 deseuri de la spalarea gazelor, altele decât cele specificate la
10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18
10 01 20* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu conţinut de
substanţe periculoase
10 01 21 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele
specificate la 10 01 20
10 01 22* namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu conţinut
de substanţe periculoase
10 01 23 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decât
cele specificate la 10 01 22
10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate
10 01 25 deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregãtirea
carbunelui de ardere pentru instalaţiile termice
10 01 26 deseuri de la epurarea apelor de rãcire
10 01 99 alte deseuri nespecificate
10 02 deseuri din industria siderurgica
10 02 01 deseuri de la procesarea zgurii
10 02 02 zgura neprocesata
10 02 07* deseuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe
periculoase
10 02 08 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate
la 10 02 07
10 02 10 cruste de tunder
10 02 11* deseuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de uleiuri
10 02 12 deseuri de la epurarea apelor de rãcire, altele decât cele
specificate la 10 02 11
10 02 13* namoluri si turte de filtrare de Ia epurarea gazelor cu conţinut
de substanţe periculoase
10 02 14 namoluri si turte de filtrare, altele decât cele specificate la
10 02 13
10 02 15 alte namoluri si turte de filtrare
10 02 99 alte deseuri nespecificate
10 03 deseuri din metalurgia termica a aluminiului
10 03 02 resturi de anozi
10 03 04* zguri de la topirea primara
10 03 05 deseuri de alumina
10 03 08* zguri saline de la topirea secundarã
10 03 09* scorii negre de la topirea secundarã
10 03 15* cruste care sunt inflamabile sau emit în, contact cu apa, gaze
inflamabile în cantitãţi periculoase
10 03 16 cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15
10 03 17* deseuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilor
10 03 18 deseuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor,
altele decât cele specificate la 10 03 17
10 03 19* praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19
10 03 21* alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu
conţinut de substanţe periculoase
10 03 22 alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele
decât cele specificate la 10 03 21
10 03 23* deseuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe
periculoase
10 03 24 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate
la 10 03 23
10 03 25* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de
substanţe periculoase
10 03 26 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât
cele specificate la 10 03 25
10 03 27* deseuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei
10 03 28 deseuri de la epurarea apelor de rãcire, altele decât cele
specificate la 10 03 27
10 03 29* deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre cu conţinut
de substanţe periculoase
10 03 30 deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre, altele
decât cele specificate la 10 03 29
10 03 99 alte deseuri nespecificate
10 04 deseuri din metalurgia termica a plumbului
10 04 01* zguri de la topirea primara si secundarã
10 04 02* scorii si cruste de la topirea primara si secundarã
10 04 03* arseniat de calciu
10 04 04* praf din gazul de ardere
10 04 05* alte particule si praf
10 04 06* deseuri solide de la epurarea gazelor
10 04 07* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 04 09* deseuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei
10 04 10 deseuri de la epurarea apelor de rãcire, altele decât cele
specificate la 10 04 09
10 04 99 alte deseuri nespecificate
10 05 deseuri din metalurgia termica a zincului
10 05 01 zguri de la topirea primara si secundarã
10 05 03* praf din gazul de ardere
10 05 04 alte particule si praf
10 05 05* deseuri solide de la epurarea gazelor
10 05 06* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 05 08* deseuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei
10 05 09 deseuri de la epurarea apelor de rãcire, altele decât cele
specificate la 10 05 08
10 05 10* scorii si cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu
apa, gaze inflamabile în cantitãţi periculoase
10 05 11 scorii si cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10
10 05 99 alte deseuri nespecificate
10 06 deseuri din metalurgia termica a cuprului
10 06 01 zguri de la topirea primara si secundarã
10 06 02 scorii si cruste de la topirea primara si secundarã
10 06 03* praf din gazul de ardere
10 06 04 alte particule si praf
10 06 06* deseuri solide de la epurarea gazelor
10 06 07* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 06 09* deseuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei
10 06 10 deseuri de la epurarea apelor de rãcire, altele decât cele
specificate la 10 06 09
10 06 99 alte deseuri nespecificate
10 07 deseuri din metalurgia termica a argintului, aurului si platinei
10 07 01 zguri de la topirea primara si secundarã
10 07 02 scorii si cruste de la topirea primara si secundarã
10 07 03 deseuri solide de la epurarea gazelor
10 07 04 alte particule si praf
10 07 05 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 07 07* deseuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei
10 07 08 deseuri de la epurarea apelor de rãcire, altele decât cele
specificate la 10 07 07
10 07 99 alte deseuri nespecificate
10 08 deseuri din metalurgia termica a altor neferoase
10 08 04 particule si praf
10 08 08* zgura salina de la topirea primara si secundarã
10 08 09 alte zguri
10 08 10* scorii si cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact
cu apa, gaze inflamabile în cantitãţi periculoase
10 08 11 scorii si cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10
10 08 12* deseuri cu conţinut de gudron de la producerea anozilor
10 08 13 deseuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele
decât cele specificate la 10 08 12
10 08 14 resturi de anozi
10 08 15* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15
10 08 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu
conţinut de substanţe periculoase
10 08 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere,
altele decât cele menţionate la 10 08 17
10 08 19* deseuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei
10 08 20 deseuri de la epurarea apelor de rãcire, altele decât cele
menţionate la 10 08 19
10 08 99 alte deseuri nespecificate
10 09 deseuri de la turnarea pieselor feroase
10 09 03 zgura de topitorie
10 09 05* miezuri si forme de turnare care nu au fost încã folosite la
turnare cu conţinut de substanţe periculoase
10 09 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost încã folosite la
turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05
10 09 07* miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu
conţinut de substanţe periculoase
10 09 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare,
altele decât cele specificate la 10 09 07
10 09 09* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09
10 09 11* alte particule care conţin substanţe periculoase
10 09 12 alte particule decât cele specificate la 10 09 11
10 09 13* deseuri de lianti cu conţinut de substanţe periculoase
10 09 14 deseuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 09 13
10 09 15* deseuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de
substanţe periculoase
10 09 16 deseuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele
specificate la 10 09 15
10 09 99 alte deseuri nespecificate
10 10 deseuri de la turnarea pieselor neferoase
10 10 03 zgura de topitorie
10 10 05* miezuri si forme de turnare care nu au fost încã folosite la turnare
cu conţinut de substanţe periculoase
10 10 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost încã folosite la
turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05
10 10 07* miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu
conţinut de substanţe periculoase
10 10 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare,
altele decât cele specificate la 10 10 07
10 10 09* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase
10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09
10 10 11* alte particule cu conţinut de substanţe periculoase
10 10 12 alte particule, decât cele specificate la 10 10 11
10 10 13* deseuri de lianti cu conţinut de substanţe periculoase
10 10 14 deseuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 10 13
10 10 15* deseuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de
substanţe periculoase
10 10 16 deseuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele
specificate la 10 10 15
10 10 99 alte deseuri nespecificate
10 11 deseuri de la producerea sticlei si a produselor din sticla
10 11 03 deseuri din fibre de sticla
10 11 05 particule si praf
10 11 09* deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice,
cu conţinut de substanţe periculoase
10 11 10 deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice,
altele decât cele specificate la 10 11 09
10 11 11* deseuri de sticla sub forma de particule fine si pudra de sticla cu
conţinut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)
10 11 12 deseuri de sticla, altele decât cele specificate la 10 11 11
10 11 13* namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu conţinut de
substanţe periculoase
10 11 14 namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decât cele
specificate la 10 11 13
10 11 15* deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de
substanţe periculoase
10 11 16 deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele
specificate la 10 11 15
10 11 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu
conţinut de substanţe periculoase
10 11 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere,
altele decât cele specificate la 10 11 17
10 11 19* deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu conţinut de
substanţe periculoase
10 11 20 deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decît
cele specificate la 10 11 19
10 11 99 alte deseuri nespecificate
10 12 deseuri de la fabricarea materialelor ceramice, caramizilor,
tiglelor si materialelor de construcţie
10 12 01 deseuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice
10 12 03 particule si praf
10 12 05 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 12 06 forme si mulaje uzate
10 12 08 deseuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de construcţie
(dupã procesarea termica)
10 12 09* deseuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe
periculoase
10 12 10 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate
la 10 12 09
10 12 11* deseuri de la smaltuire cu conţinut de metale grele
10 12 12 deseuri de la smaltuire, altele decât cele specificate la 10 12 11
10 12 13 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
10 12 99 alte deseuri nespecificate
10 13 deseuri de la fabricarea cimentului, varului si gipsului, a
articolelor si produselor derivate din ele
10 13 01 deseuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice
10 13 04 deseuri de la calcinarea si hidratarea varului
10 13 06 particule si praf (cu excepţia 10 13 12 si 10 13 13)
10 13 07 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 13 09* deseuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut de azbest
10 13 10 deseuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele
specificate la 10 13 09
10 13 11 deseuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele
specificate la 10 13 09 si 10 13 10
10 13 12* deseuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe
periculoase
10 13 13 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate
la 10 13 12
10 13 14 deseuri de beton si namoluri cu beton
10 13 99 alte deseuri nespecificate
10 14 deseuri de la crematorii
10 14 01* deseuri de la spalarea gazelor cu conţinut de mercur
11 DESEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFEŢELOR SI
ACOPERIREA
METALELOR SI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA
11 01 deseuri de la tratarea chimica de suprafata si acoperirea metalelor
si altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de
decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de
fabricare a anozilor)
11 01 05* acizi de decapare
11 01 06* acizi fãrã alta specificaţie
11 01 07* baze de decapare
11 01 08* namoluri cu conţinut de fosfati
11 01 09* namoluri si turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase
11 01 10 namoluri si turte de filtrare, altele decât cele specificate
la 11 01 09
11 01 11* lichide apoase de clatire cu conţinut de substanţe periculoase
11 01 12 lichide apoase de clatire, altele decât cele specificate la 11 01 11
11 01 13* deseuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase
11 01 14 deseuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13
11 01 15* eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori
de ioni care conţin substanţe periculoase
11 01 16* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
11 01 98* alte deseuri conţinând substanţe periculoase
11 01 99 alte deseuri nespecificate
11 02 deseuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa
11 02 02* namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)
11 02 03 deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza
în soluţie
11 02 05* deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conţinut
de substanţe periculoase
11 02 06 deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât
cele specificate la 11 02 05
11 02 07* alte deseuri cu conţinut de substanţe periculoase
11 02 99 alte deseuri nespecificate
11 03 namoluri si solide de la procesele de calire
11 03 01* deseuri cu conţinut de cianuri
11 03 02* alte deseuri
11 05 deseuri de la procesele de galvanizare la cald
11 05 01 zinc dur
11 05 02 cenusa de zinc
11 05 03* deseuri solide de la epurarea gazelor
11 05 04* baie uzata
11 05 99 alte deseuri nespecificate
12 DESEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ SI FIZICA A
SUPRAFEŢELOR
METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE
12 01 deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si mecanic al
suprafeţelor metalelor si materialelor plastice
12 01 01 pilitura si span feros
12 01 02 praf si suspensii de metale feroase
12 01 03 pilitura si span neferos
12 01 04 praf si particule de metale neferoase
12 01 05 pilitura si span de materiale plastice
12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni
(cu excepţia emulsiilor si soluţiilor)
12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fãrã halogeni (cu excepţia
emulsiilor si soluţiilor)
12 01 08* emulsii si soluţii de ungere uzate cu conţinut de halogeni
12 01 09* emulsii si soluţii de ungere uzate fãrã halogeni
12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
12 01 12* ceruri si grãsimi uzate
12 01 13 deseuri de la sudura
12 01 14* namoluri de la masini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase
12 01 15 namoluri de la masini-unelte, altele decât cele specificate
la 12 01 14
12 01 16* deseuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase
12 01 17 deseuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate
la 12 01 16
12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu conţinut
de ulei
12 01 19* uleiuri de ungere usor biodegradabile
12 01 20* piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite
cu conţinut de substanţe periculoase
12 01 21 piese vizate de polizare maruntite si materiale de polizare
maruntite, altele decât cele specificate la 12 01 20
12 01 99 alte deseuri nespecificate
12 03 deseuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu excepţia 11)
12 03 01* lichide apoase de spalare
12 03 02* deseuri de la degresarea cu abur
13 DESEURI ULEIOASE SI DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepţia
uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)
13 01 deseuri de uleiuri hidraulice
13 01 01* uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB*1)
13 01 04* emulsii clorurate
13 01 05* emulsii neclorurate
13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate
13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate
13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice
13 01 12* uleiuri hidraulice usor biodegradabile
13 01 13* alte uleiuri hidraulice
––––
*1) Pentru scopul acestei liste de deseuri PCB se va defini conform
Hotãrârii Guvernului 173/2000.
13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere
13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere
13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere
13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere
13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile
13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere
13 03 deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13 03 01* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu conţinut de PCB
13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii,
altele decât cele specificate la 13 03 01
13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii
13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii
13 03 09* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile
13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13 04 uleiuri de santina
13 04 01* uleiuri de santina din navigaţia pe apele interioare
13 04 02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader
13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigaţie
13 05 deseuri de la separarea ulei/apa
13 05 01* solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa
13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa
13 05 03* namoluri de interceptie
13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa
13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa
13 05 08* amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele
ulei/apa
13 07 deseuri de combustibili lichizi
13 07 01* ulei combustibil si combustibil diesel
13 07 02* benzina
13 07 03* alţi combustibili (inclusiv amestecuri)
13 08 alte deseuri uleioase nespecificate
13 08 01* namoluri si emulsii de la desalinizare
13 08 02* alte emulsii
13 08 99* alte deseuri nespecificate
14 DESEURI DE SOLVENTI ORGANICI, AGENŢI DE RĂCIRE SI AGENŢI
DE PROPULSARE (cu excepţia 07 si OS)
14 06 deseuri de solventi organici, agenţi de rãcire si agenţi de
propulsare pentru formarea spumei si a aerosolilor
14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02* alţi solventi halogenati si amestecuri de solventi
14 06 03* alţi solventi si amestecuri de solventi
14 06 04* namoluri sau deseuri solide cu conţinut de solventi halogenati
14 06 05* namoluri sau deseuri solide cu conţinut de alţi solventi
15 DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE
LUSTRUIRE,
FILTRANTE SI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN
ALTA PARTE
15 01 ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat)
15 01 01 ambalaje de hârtie si carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 04 ambalaje metalice
15 01 05 ambalaje de materiale compozite
15 01 06 ambalaje amestecate
15 01 07 ambalaje de sticla
15 01 09 ambalaje din materiale textile
15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe
periculoase
15 01 11* ambalaje metalice care conţin o matrita poroasa formatã din
materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containare goale
pentru stocarea sub presiune
15 02 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si
echipamente de protecţie
15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fãrã alta
specificaţie), materiale de lustruire, îmbrãcãminte de protecţie
contaminata cu substanţe periculoase
15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si
îmbrãcãminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02
16 DESEURI NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE
16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport
(inclusiv vehicule pentru transport în afarã drumurilor) si deseuri
de la dezmembrarea vehiculelor casate si întreţinerea vehiculelor
(cu excepţia 13, 14, 16 06 si 16 08)
16 01 03 anvelope scoase din uz
16 01 04* vehicule scoase din uz
16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu conţin lichide sau alte componente
periculoase
16 01 07* filtre de ulei
16 01 08* componente cu conţinut de mercur
16 01 09* componente cu conţinut de PCB
16 01 10* componente explozive (de ex. perne de protecţie (air bags))
16 01 11* placute de frana cu conţinut de azbest
16 01 12 placute de frana, altele decât cele specificate la 16 01 11
16 01 13* lichide de frana
16 01 14* fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase
16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14
16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat
16 01 17 metale feroase
16 01 18 metale neferoase
16 01 19 materiale plastice
16 01 20 sticla
16 01 21* componente periculoase, altele decât cele specificate de
la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14
16 01 22 componente fãrã alta specificaţie
16 01 99 alte deseuri nespecificate
16 02 deseuri de la echipamente electrice si electronice
16 02 09* transformatori si condensatori conţinând PCB
16 02 10* echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB,
altele decât cele specificate la 16 02 09
16 02 11* echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
16 02 12* echipamente casate cu conţinut de azbest liber
16 02 13* echipamente casate cu conţinut de componente periculoase*2) altele
decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09
la 16 02 13
16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate
16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele
specificate la 16 02 15
––––-
*2) Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice
pot include acumulatorii si bateriile menţionate la 16 06 si marcate
ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice
si alte tipuri de sticle activate.
16 03 grupe nespecificate si produse neobisnuite
16 03 03* deseuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase
16 03 04 deseuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03
16 03 05* deseuri organice cu conţinut de substanţe periculoase
16 03 06 deseuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05
16 04 deseuri de explozivi
16 04 01* deseuri de munitie
16 04 02* deseuri de artificii
16 04 03* alte deseuri de explozivi
16 05 containere pentru gaze sub presiune si chimicale expirate
16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conţinut
de substanţe periculoase
16 05 05 butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât
cele specificate la 16 05 04
16 05 06* substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe
periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator
16 05 07* substanţe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau
conţinând substanţe periculoase
16 05 08* substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau
conţinând substanţe periculoase
16 05 09 substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate la 16 05 06,
16 05 07 sau 16 05 08
16 06 baterii si acumulatori
16 06 01* baterii cu plumb
16 06 02* baterii cu Ni-Cd
16 06 03* baterii cu conţinut de mercur
16 06 04 baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03)
16 06 05 alte baterii si acumulatori
16 06 06* electroliti colectati separat din baterii si acumulatori
16 07 deseuri de la curatarea cisternelor de transport si de stocare
(cu excepţia 05 si 13)
16 07 08* deseuri cu conţinut de ţiţei
16 07 09* deseuri conţinând alte substanţe periculoase
16 07 99 alte deseuri nespecificate
16 08 catalizatori uzati
16 08 01 catalizatori uzati cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu,
paladiu, iridiu sau platina (cu excepţia 16 08 07)
16 08 02* catalizatori uzati cu conţinut de metale tranzitionale periculoase*3)
sau compusi ai metalelor tranzitionale periculoase
16 08 03 catalizatori uzati cu conţinut de metale tranzitionale sau compusi
ai metalelor tranzitionale, fãrã alte specificaţii
16 08 04 catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu excepţia 16 08 07)
16 08 05* catalizatori uzati cu conţinut de acid fosforic
16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori
16 08 07* catalizatori uzati contaminati cu substanţe periculoase
––––-
*3) Pentru aceasta poziţie materialele tranzitionale sunt: scandiu,
vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan,
crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden si tantal. Aceste metale
si compusii lor sunt periculosi dacã sunt clasificati ca atare
substanţe periculoase. Aceasta clasificare a substanţelor periculoase
poate determina în ce mãsura aceste metale tranzitionale si care
dintre compusii lor reprezintã substanţe periculoase.
16 09 substanţe oxidante
16 09 01* permanganati, de ex. permanganat de potasiu
16 09 02* cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu
16 09 03* peroxizi, de ex. apa oxigenata
16 09 04* substanţe oxidante, fãrã alte specificaţii
16 10 deseuri lichide apoase destinate tratarii în afarã unitãţii
16 10 01* deseuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase
16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 01
16 10 03* concentrate apoase cu conţinut de substanţe periculoase
16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03
16 11 deseuri de captusire si refractare
16 11 01* materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele
metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase
16 11 02 materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele
metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01
16 11 03* alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice,
cu conţinut de substanţe periculoase
16 11 04 materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice,
altele decât cele menţionate la 16 11 03
16 11 05* materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice,
cu conţinut de substanţe periculoase
16 11 06 materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice,
altele decât cele specificate la 16 11 05
17 DESEURI DIN CONSTRUCŢII SI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT
EXCAVAT DIN
AMPLASAMENTE CONTAMINATE)
17 01 beton, caramizi, tigle si materiale ceramice
17 01 01 beton
17 01 02 caramizi
17 01 03 tigle si materiale ceramice
17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau
materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase
17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele
decât cele specificate la 17 01 06
17 02 lemn, sticla si materiale plastice
17 02 01 lemn
17 02 02 sticla
17 02 03 materiale plastice
17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate
cu substanţe periculoase
17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate
17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huila
17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
17 03 03* gudron de huila si produse gudronate
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01 cupru, bronz, alama
17 04 02 aluminiu
17 04 03 plumb
17 04 04 zinc
17 04 05 fier si oţel
17 04 06 staniu
17 04 07 amestecuri metalice
17 04 09* deseuri metalice contaminate cu substanţe periculoase
17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase
17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
17 05 pãmânt (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si
deseuri de la dragare
17 05 03* pãmânt si pietre cu conţinut de substanţe periculoase
17 05 04 pãmânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
17 05 05* deseuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase
17 05 06 deseuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05
17 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase
17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07
17 06 materiale izolante si materiale de construcţie cu conţinut de azbest
17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest
17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe
periculoase
17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01
si 17 06 03
17 06 05* materiale de construcţie cu conţinut de azbest
17 08 materiale de construcţie pe baza de gips
17 08 01* materiale de construcţie pe baza de gips contaminate cu substanţe
periculoase
17 08 02 materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele
specificate la 17 08 01
17 09 alte deseuri de la construcţii si demolãri
17 09 01* deseuri de la construcţii si demolãri cu conţinut de mercur
17 09 02* deseuri de la construcţii si demolãri cu conţinut de PCB
(de ex: cleiuri cu conţinut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu
conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori
cu conţinut de PCB)
17 09 03* alte deseuri de la construcţii si demolãri (inclusiv amestecuri
de deseuri) cu conţinut de substanţe periculoase
17 09 04 amestecuri de deseuri de la construcţii si demolãri, altele decât
cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03
18 DESEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂŢILE UNITĂŢILOR SANITARE SI
DIN
ACTIVITĂŢI VETERINARE SI/SAU CERCETĂRI CONEXE (cu excepţia
deseurilor de la prepararea hranei în bucatarii sau restaurante,
care nu au legatura directa cu activitatea sanitarã)
18 01 deseuri rezultate din activitãţile de prevenire, diagnostic si
tratament desfãsurate în unitãţile sanitare
18 01 01 obiecte ascutite (cu excepţia 18 01 03)
18 01 02 fragmente si organe umane, inclusiv recipienţi de sânge si sânge
conservat (cu excepţia 18 01 03)
18 01 03* deseuri a cãror colectare si eliminare fac obiectul unor mãsuri
speciale privind prevenirea infectiilor
18 01 04 deseuri a cãror colectare si eliminare nu fac obiectul unor mãsuri
speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: îmbrãcãminte,
aparate gipsate, lenjerie, îmbrãcãminte disponibilã, scutece)
18 01 06* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase
18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06
18 01 08* medicamente citotoxice si citostatice
18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08
18 01 10* deseuri de amalgam de la tratamentele stomatologice
18 02 deseuri din unitãţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament
si prevenire a bolilor
18 02 01 obiecte ascutite (cu excepţia 18 02 02)
18 02 02* deseuri a cãror colectare si eliminare fac obiectul unor mãsuri
speciale pentru prevenirea infectiilor
18 02 03 deseuri a cãror colectare si eliminare nu fac obiectul unor mãsuri
speciale pentru prevenirea infectiilor
18 02 05* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase
18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05
18 02 07* medicamente citotoxice si citostatice
18 02 08 medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07
19 DESEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA
STAŢIILE
DE EPURARE A APELOR UZATE SI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU
ALIMENTARE
CU APA SI UZ INDUSTRIAL
19 01 deseuri de la incinerarea sau piroliza deseurilor
19 01 02 materiale feroase din cenusile de ardere
19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor
19 01 06* deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide
apoase
19 01 07* deseuri solide de la epurarea gazelor
19 01 10* cãrbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere
19 01 11* cenusi de ardere si zguri cu conţinut de substanţe periculoase
19 01 12 cenusi de ardere si zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11
19 01 13* cenusi zburãtoare cu conţinut de substanţe periculoase
19 01 14 cenusi zburãtoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13
19 01 15* praf de cazan cu conţinut de substanţe periculoase
19 01 16 praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15
19 01 17* deseuri de piroliza cu conţinut de substanţe periculoase
19 01 18 deseuri de piroliza, altele decât cele menţionate la 19 01 17
19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate
19 01 99 alte deseuri nespecificate
19 02 deseuri de la tratarea fizico-chimica a deseurilor (inclusiv
decromare, decianurare, neutralizare)
19 02 03 deseuri preamestecate conţinând numai deseuri nepericuloase
19 02 04* deseuri preamestecate conţinând cel puţin un deseu periculos
19 02 05* namoluri de la tratarea fizico-chimica cu conţinut de substanţe
periculoase
19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele
specificate la 19 02 05
19 02 07* ulei si concentrate de la separare
19 02 08* deseuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase
19 02 09* deseuri solide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase
19 02 10 deseuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08
si 19 02 09
19 02 11* alte deseuri cu conţinut de substanţe periculoase
19 02 99 alte deseuri nespecificate
19 03 deseuri stabilizate/solidificate*4)
19 03 04* deseuri încadrate ca periculoase, parţial*5) stabilizate
19 03 05 deseuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04
19 03 06* deseuri încadrate ca periculoase, solidificate
19 03 07 deseuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06
––––––
*4) Procesele de stabilizare modifica periculozitatea componentelor
deseului si astfel transforma un deseu periculos într-unul nepericulos.
Procesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului (de
exemplu, din lichid în solid) prin utilizarea de aditivi, fãrã a schimba
proprietãţile chimice ale deseului.
*5) Un deseu este considerat parţial stabilizat dacã dupã procesul de
stabilizare, componentii periculosi care nu au fost transformati complet
în unii nepericulosi pot fi eliberaţi în mediu pe termen scurt, mediu si
lung.
19 04 deseuri vitrificate si deseuri de la vitrificare
19 04 01 deseuri vitrificate
19 04 02* cenusa zburãtoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere
19 04 03* faza solida nevitrificata
19 04 04 deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor
19 05 deseuri de la tratarea aeroba a deseurilor solide
19 05 01 fracţiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile
19 05 02 fracţiunea necompostata din deseurile animaliere si vegetale
19 05 03 compost fãrã specificarea provenientei
19 05 99 alte deseuri nespecificate
19 06 deseuri de la tratarea anaeroba a deseurilor
19 06 03 faza lichidã de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale
19 06 04 faza fermentatã de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale
19 06 05 faza lichidã de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale
19 06 06 faza fermentatã de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si
vegetale
19 06 99 alte deseuri nespecificate
19 07 levigate din halde
19 07 02* levigate din depozite de deseuri cu conţinut de substanţe periculoase
19 07 03 levigate din depozite de deseuri, altele decât cele specificate
la 19 07 02
19 08 deseuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale
19 08 01 deseuri reţinute pe site
19 08 02 deseuri de la deznisipatoare
19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate orãsenesti
19 08 06* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
19 08 07* soluţii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni
19 08 08* deseuri ale sistemelor cu membrana cu conţinut de metale grele
19 08 09 amestecuri de grãsimi si uleiuri de la separarea amestecurilor
apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile
19 08 10* amestecuri de grãsimi si uleiuri de la separarea amestecurilor
apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09
19 08 11* namoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea
biologica a apelor reziduale industriale
19 08 12 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale,
altele decât cele specificate la 19 08 11
19 08 13* namoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte
procedee de epurare a apelor reziduale industriale
19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale
industriale decât cele specificate la 19 08 13
19 08 99 alte deseuri nespecificate
19 09 deseuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei
pentru uz industrial
19 09 01 deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site
19 09 02 namoluri de la limpezirea apei
19 09 03 namoluri de la decarbonatare
19 09 04 cãrbune activ epuizat
19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
19 09 06 soluţii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni
19 09 99 alte deseuri nespecificate
19 10 deseuri de la maruntirea deseurilor cu conţinut de metale
19 10 01 deseuri de fier si oţel
19 10 02 deseuri neferoase
19 10 03* fractii de span usor si praf conţinând substanţe periculoase
19 10 04 fractii de span usor si praf, altele decât cele specificate
la 19 10 03
19 10 05* alte fractii cu conţinut de substanţe periculoase
19 10 06 alte fractii decât cele specificate la 19 10 05
19 11 deseuri de la regenerarea uleiurilor
19 11 01* argile de filtrare epuizate
19 11 02* gudroane acide
19 11 03* deseuri lichide apoase
19 11 04* deseuri de la spalarea combustibililor cu baze
19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu conţinut de substanţe
periculoase
19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele
specificate la 19 11 05
19 11 07* deseuri de la spalarea gazelor de ardere
19 11 99 alte deseuri nespecificate
19 12 deseuri de la tratarea mecanicã a deseurilor (de ex. sortare,
maruntire, compactare, granulare) nespecificate în alta poziţie
a catalogului
19 12 01 hârtie si carton
19 12 02 metale feroase
19 12 03 metale neferoase
19 12 04 materiale plastice si de cauciuc
19 12 05 sticla
19 12 06* lemn cu conţinut de substanţe periculoase
19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06
19 12 08 materiale textile
19 12 09 minerale (de ex: nisip, pietre)
19 12 10 deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)
19 12 11* alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea
mecanicã a deseurilor cu conţinut de substanţe periculoase
19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea
mecanicã a deseurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11
19 13 deseuri de la lucrãri de remediere a solului si apelor subterane
19 13 01* deseuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe
periculoase
19 13 02 deseuri solide de la remedierea solului, altele decât cele
specificate la 19 13 01
19 13 03* namoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe
periculoase
19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate
la 19 13 03
19 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe
periculoase
19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele
specificate la 19 13 05
19 13 07* deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea
apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase
19 13 08 deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor
subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07
20 DESEURI MUNICIPALE SI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE,
INSTITUŢII,
INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT
20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)
20 01 01 hârtie si carton
20 01 02 sticla
20 01 08 deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine
20 01 10 îmbrãcãminte
20 01 11 textile
20 01 13* solventi
20 01 14* acizi
20 01 15* baze
20 01 17* substanţe chimice fotografice
20 01 19* pesticide
20 01 21* tuburi fluorescente si alte deseuri cu conţinut de mercur
20 01 23* echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi)
20 01 25 uleiuri si grãsimi comestibile
20 01 26* uleiuri si grãsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25
20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi si rasini conţinând substanţe periculoase
20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decât cele specificate
la 20 01 27
20 01 29* detergenti cu conţinut de substanţe periculoase
20 01 30 detergenti, alţii decât cei specificati la 20 01 29
20 01 31* medicamente citotoxice si citostatice
20 01 32 medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31
20 01 33* baterii si acumulatori inclusi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03
si baterii si acumulatori nesortati conţinând aceste baterii
20 01 34 baterii si acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33
20 01 35* echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele
specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu conţinut de componenţi
periculosi*6)
20 01 36 echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele
specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35
20 01 37* lemn cu conţinut de substanţe periculoase
20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37
20 01 39 materiale plastice
20 01 40 metale
20 01 41 deseuri de la curatatul cosurilor
20 01 99 alte fractii, nespecificate
20 02 deseuri din grãdini si parcuri (incluzând deseuri din cimitire)
20 02 01 deseuri biodegradabile
20 02 02 pãmânt si pietre
20 02 03 alte deseuri nebiodegradabile
20 03 alte deseuri municipale
20 03 01 deseuri municipale amestecate
20 03 02 deseuri din pieţe
20 03 03 deseuri stradale
20 03 04 namoluri din fosele septice
20 03 06 deseuri de la curatarea canalizarii
20 03 07 deseuri voluminoase
20 03 99 deseuri municipale, fãrã alta specificaţie
––––
*6) Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice
pot include acumulatorii si bateriile menţionate la 16 06 si notate ca
periculoase; comutatoare cu mercur; sticla de la tuburile catodice sau
alta sticla activata.
*ST*
–––