EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 30 octombrie 2015
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Descarca PDF cu LEGE Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015

ART. 1
(1) Prezenta lege reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea
prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.
(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente
pentru ambalaje privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, a cerinţelor
de transport şi a normelor privind gestionarea deşeurilor periculoase.
ART. 2
Sunt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de
materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice,
comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de
ambalaje, indiferent de modul de generare.
ART. 3
(1) Semnificaţia termenilor specifici utilizaţi în prezenta lege este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, precum şi cu definiţiile prevăzute la art. 2 din
Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 50/2015.
ART. 4
Prezenta lege stabileşte măsurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deşeurilor de
ambalaje şi, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizării ambalajelor, reciclării şi altor forme
de valorificare a deşeurilor de ambalaje şi, în consecinţă, reducerii eliminării finale a unor astfel de
deşeuri.
ART. 5
(1) Se admite introducerea pe piaţă numai a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele esenţiale
prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Este interzisă obstrucţionarea introducerii pe piaţă a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele
esenţiale prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 6
(1) Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2, dacă ambalajele
sunt conforme cu:
a) standardele române şi/sau standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, care adoptă standarde armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
b) standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene
armonizate.
(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute
la alin. (1) lit. a) se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 120 de zile de la data comunicării
de către Asociaţia de Standardizare din România.
(3) Asociaţia de Standardizare din România comunică Comisiei Europene textul standardelor
române prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2, în condiţiile
prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25
octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi
93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului
şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului.
ART. 7
(1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de autoritate publică centrală pentru
protecţia mediului, îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) iniţiază şi elaborează proiecte de acte normative în domeniul ambalajelor şi al deşeurilor de
ambalaje, inclusiv pentru armonizarea cu legislaţia Uniunii Europene;
b) notifică Comisiei Europene reglementările şi dispoziţiile administrative adoptate pentru
implementarea prezentei legi, potrivit prevederilor art. 5 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului din
23 decembrie 1991 de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor
directive referitoare la mediu, cu modificările ulterioare;
c) în situaţia în care consideră că prevederile standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac
în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2, aduce cazul la cunoştinţa Comisiei
Europene potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;
d) avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul ambalajelor şi al
deşeurilor de ambalaje;
e) participă la modificarea şi completarea reglementărilor existente care nu permit utilizarea
materialelor provenite din reciclarea deşeurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje şi de
alte produse, în vederea încurajării utilizării acestor materiale.
(2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică Comisiei Europene proiectele de
reglementări prin care se intenţionează adoptarea de instrumente economice pentru
implementarea prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor de natură fiscală, dar incluzând
specificaţiile tehnice legate de măsurile fiscale care încurajează respectarea acestor specificaţii
tehnice, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru
organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor
tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi
statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 8
(1) Operatorii economici sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai ambalaje la care suma
nivelurilor concentraţiilor de plumb, cadmiu, mercur şi crom hexavalent prezente în ambalaj sau în
componentele acestuia nu depăşeşte 100 de părţi/milion raportat la greutate.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticlă cristal cu
conţinut de plumb, astfel cum sunt definite la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 privind
caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării
acestora, republicată.
(3) Condiţiile în care concentraţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică materialelor reciclate şi
circuitelor produselor aflate într-un lanţ închis şi controlat, precum şi tipurile de ambalaje
exceptate de la prevederile alin. (1) sunt cele adoptate de către Comisia Europeană.
ART. 9
(1) Operatorii economici producători de ambalaje şi/sau de produse ambalate au obligaţia să
utilizeze un sistem de marcare şi identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătăţirii activităţilor
de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje şi să aplice sistemul de marcare şi identificare
prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Marcarea se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă şi trebuie să fie vizibilă, lizibilă şi
durabilă, chiar şi în cazul în care ambalajul este deschis.
ART. 10
(1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să respecte, la
fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevăzute
la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple.
(2) Operatorii economici care produc şi/sau comercializează produse ambalate în ambalaje
reutilizabile sunt obligaţi să aplice sistemul depozit în vederea asigurării unui număr optim de
cicluri de utilizare a acestora.
(3) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să
organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin
operatorii economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare
a acestor tipuri de ambalaje.
(4) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să
asigure o distribuţie optimă în teritoriu şi o capacitate corespunzătoare a centrelor specializate de
colectare, potrivit prevederilor alin. (3), astfel încât acestea să poată prelua de la consumatori
ambalajele reutilizabile.
(5) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt
obligaţi să informeze consumatorii asupra sistemului depozit şi asupra sistemului de colectare a
ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple.
(6) Circulaţia ambalajelor reutilizabile, paleţi, navete şi ambalaje primare reutilizabile între
operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 11
Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să
marcheze sau să înscrie pe ambalaj ori pe etichetă sintagma „ambalaj reutilizabil”.
ART. 12
Operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt
obligaţi să informeze comercianţii şi/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip
de ambalaj şi să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării lor.
ART. 13
(1) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt
obligaţi să primească ambalaje reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea
cumpărătorului, valoarea depozitului.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se limitează la ambalajele reutilizabile ale produselor pe care
aceştia le comercializează.
ART. 14
(1) Obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu
valorificare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel
naţional, sunt următoarele:
a) valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum
60% din greutatea deşeurilor de ambalaje;
b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în
deşeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material
conţinut în deşeurile de ambalaje.
(2) Valorile obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele:
a) 60% din greutate pentru sticlă;
b) 60% din greutate pentru hârtie/carton;
c) 50% din greutate pentru metal;
d) 15% din greutate pentru lemn;
e) 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de
plastic.
ART. 15
În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 14, deşeurile de ambalaje exportate în ţări din
afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea României la
Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al
eliminării acestora, cu modificările ulterioare, precum şi ale prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de
deşeuri, pot fi luate în considerare pentru atingerea obiectivelor de valorificare şi, respectiv, de
reciclare numai dacă există dovada că operaţiunile de valorificare/ reciclare s-au desfăşurat în
condiţii prevăzute prin legislaţia comunitară în domeniu.
ART. 16
(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 14, operatorii economici sunt responsabili
să asigure gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional, după cum urmează:
a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru
deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea
produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul
de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională;
b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea
revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi
terţiare pe care le introduc pe piaţă;
c) operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru
deşeurile generate de respectivele ambalaje;
d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje,
sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.
(2) Responsabilităţile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se pot realiza:
a) individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc
pe piaţa naţională;
b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic
autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
(3) Administraţia Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici
prevăzuţi la alin. (1).
(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele
prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, aplicate la deşeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piaţa
naţională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilităţii acestora.
(5) Procedura de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje
se elaborează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi se aprobă prin
ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi
turismului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(6) Operatorii economici care achiziţionează direct produse ambalate şi/sau ambalaje de la
operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), precum şi operatorii economici care comercializează
produse în structuri de vânzare cu suprafaţă mare, prevăzute la art. 4 lit. n) din Ordonanţa
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se asigure că operatorii economici care
introduc pe piaţa naţională produsele comercializate sunt incluşi în lista prevăzută la alin. (3).
(7) Operatorii economici care comercializează către consumatorii/utilizatorii finali produse în
structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare, prevăzute la art. 4 lit. m) şi n) din Ordonanţa
Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să
asigure pentru aceştia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le
solicita plată.
(8) Se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor
referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.
(9) Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzute în anexa nr. 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din
activitatea lor comercială, industrială sau de producţie, au obligaţia valorificării/încredinţării
deşeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către
autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau
incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie.
(10) Obligaţia prevăzută la alin. (9) nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor.
(11) Colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie se face prin:
a) sistemele de colectare selectivă, pe tipuri de materiale a deşeurilor reciclabile din deşeurile
municipale, de către operatorii prevăzuţi în Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
101/2006, republicată;
b) sistemele de colectare distinctă a deşeurilor de ambalaje înfiinţate de operatorii economici
care deţin autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea acestei activităţi.
(12) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia să încheie
contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu toţi operatorii economici
interesaţi prevăzuţi la alin. (2) lit. b) pentru a asigura valorificarea deşeurilor de ambalaje colectate
de la populaţie, astfel încât contribuţia acestora să fie direct proporţională cu cantitatea de
ambalaje primare preluată de la operatorii economici prevăzuţi la alin. (1).
(13) Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să
nu introducă bariere în calea comerţului.
(14) Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea,
respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu
excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt
valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.
ART. 17
(1) Operatorii economici care îşi îndeplinesc responsabilităţile potrivit prevederilor art. 16 alin.
(2) lit. a), operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autorităţile şi instituţiile
publice locale şi operatorii economici care preiau deşeurile de ambalaje în vederea valorificării au
obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor informaţii privind gestionarea
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
(2) Operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligaţia să furnizeze anual
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1), şi informaţii
privind cantităţile de ambalaje, respectiv cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care au preluat
responsabilitatea de la fiecare operator economic.
(3) La solicitarea autorităţilor competente pentru protecţia mediului, operatorii economici,
autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale au obligaţia să furnizeze date sigure
referitoare la propriile activităţi cu privire la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi
să îşi asume responsabilitatea datelor furnizate.
(4) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) sunt obligaţi să menţioneze în documentele
de însoţire a deşeurilor de ambalaje dacă încredinţarea spre valorificare/reciclare a acestora se
face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale prevăzute de prezenta lege.
(5) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor publică informări şi transmite rapoarte privind
gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje către Comisia Europeană, potrivit prevederilor
anexei nr. 4.
ART. 18
(1) Procedura de raportare, tipul datelor şi informaţiilor privind gestionarea ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) şi (5), se aprobă prin ordin al
ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
(2) Procedura de stabilire a contribuţiei pentru operatorii economici menţionaţi la art. 16 alin. (2)
lit. b) în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (12) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor
şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Informaţiile raportate se constituie într-o bază de date gestionată de Agenţia Naţională
pentru Protecţia Mediului.
ART. 19
Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, deşeurile de ambalaje se
colectează în containerele inscripţionate cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt
destinate şi fabricate sau inscripţionate în mod corespunzător în culorile albastru – pentru deşeuri
de hârtie – carton, galben – pentru deşeuri de plastic, metal şi materiale compozite, verde/alb –
pentru deşeuri de sticlă colorată/albă şi roşu – pentru deşeuri periculoase.
ART. 20
Persoanele fizice, juridice, instituţiile publice care generează deşeuri de ambalaje din alte
activităţi decât cele comerciale, industriale sau de producţie au obligaţia să depună deşeurile de
ambalaje ale produselor cumpărate în spaţiile indicate potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (7) sau să le
predea operatorilor de salubrizare sau operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea lor.
ART. 21
Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin unităţile subordonate, precum şi
autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale promovează campanii de informare şi
educare a publicului şi a operatorilor economici privind:
a) sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje care
le sunt disponibile;
b) contribuţia lor la refolosirea, valorificarea şi reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
c) sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă;
d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje prevăzute la art. 23.
ART. 22
(1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, la solicitarea operatorilor economici
prevăzuţi la art. 16 alin. (1), propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare programe de
cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare cu privire la fabricarea, compoziţia,
caracterul reutilizabil şi valorificabil al ambalajelor, precum şi cu privire la optimizarea modului de
ambalare şi a formei ambalajelor în vederea reducerii consumului specific de material pe tip de
ambalaj şi produs.
(2) Programele prevăzute la alin. (1) se includ în planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale
Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, se revizuiesc şi se actualizează, luându-se în
considerare condiţiile economice, de protecţia mediului şi progresul tehnic.
(3) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) au obligaţia de a include în politica de
dezvoltare măsuri de prevenire a generării de deşeuri, inclusiv privind reducerea consumului
specific de material pe tip de ambalaj şi produs.
ART. 23
Planurile de gestionare a deşeurilor, întocmite la nivel naţional şi judeţean potrivit prevederilor
Legii nr. 211/2011, republicată, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deşeurilor
de ambalaje.
ART. 24
Achiziţiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele
obţinute din materiale reciclate sau ale căror ambalaje sunt obţinute din materiale reciclate.
ART. 25
(1) Desfăşurarea activităţilor de colectare, transport, valorificare şi reciclare a deşeurilor de
ambalaje se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006,
cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Lista operatorilor economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare, inclusiv
reciclare a deşeurilor de ambalaje va fi publicată şi actualizată trimestrial pe site-ul autorităţii
competente.
ART. 26
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel
de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoane fizice şi amendă de la 10.000 lei la 20.000
lei pentru operatorii economici în cazul nerespectării prevederilor art. 20;
b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (5), art.
11 şi 12;
c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 9 alin. (1) şi art.
10 alin. (1) – (3);
d) cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (1);
e) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 17 alin. (1) –
(3);
f) cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei:
1. nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11),
(12) şi (14);
2. nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (8).
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii
prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal
de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
personalul împuternicit al:
a) Gărzii Naţionale de Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) şi f) pct. 1;
b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru contravenţiile prevăzute la alin.
(1) lit. b), d) şi f) pct. 2;
c) autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la
alin. (1) lit. a).
(4) Licenţa de operare acordată operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) se
anulează în cazul în care, în 2 ani consecutivi de la momentul constatării, aceştia nu îndeplinesc cel
puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau obligaţiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16
alin. (5).
(5) Operatorii economici care, într-un an, nu îşi îndeplinesc în mod individual cel puţin
obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sunt obligaţi să îşi îndeplinească responsabilităţile prin
intermediul unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b).
ART. 27
Constatarea realizării obiectivelor de către operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) şi de
către operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) se realizează de către persoane
împuternicite din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
ART. 28
Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) – (3) se completează cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 29
(1) Reglementările existente emise în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005
privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările
ulterioare, cu excepţia Ordinului ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei,
comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.
2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare,
revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de
valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea
preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de
ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare, cu
modificările ulterioare, rămân aplicabile până la data intrării în vigoare a actelor prevăzute de
prezenta lege.
(2) Licenţele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi pentru operatorii
economici autorizaţi în baza prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului
economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.
2.742/3.190/305/2011, cu modificările ulterioare, rămân valabile pe întreaga durată de valabilitate
a acestora.
ART. 30
Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta lege.
ART. 31
La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639
din 20 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
*
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 365 din 31 decembrie 1994, modificată prin Directiva
2004/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18 februarie 2004, prin Directiva 2013/2/UE a
Comisiei din 7 februarie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L, nr. 37 din 8 februarie 2013, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 ianuarie
1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în
conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi
deşeurile provenite din ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr.
50 din 20 februarie 1997, Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a
tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a
Parlamentului şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje [notificată cu numărul C
(2005) 854, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 86 din 5 aprilie 2005.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 28 octombrie 2015.
Nr. 249.
ANEXA 1
SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI
1. Semnificaţia termenilor:
a) acord voluntar – acord oficial încheiat între autorităţile publice competente şi reprezentanţii
sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze
condiţiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta lege;
b) operatori economici – referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare,
producătorii de ambalaje şi produse ambalate, importatorii, comercianţii, distribuitorii, autorităţile
publice şi organizaţiile neguvernamentale;
c) ambalaj – orice obiect, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura
acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării produselor, de la
materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Obiectul
nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.
Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj sunt:
c.1) un obiect se consideră ambalaj dacă îndeplineşte condiţiile din definiţie fără prejudiciul altor
funcţii pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu face parte
integrantă din produs, fiind necesar pentru a conţine, a susţine sau a păstra produsul pe toată
durata de viaţă a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate ori
eliminate împreună cu produsul.
Exemple ilustrative:
Constituie ambalaje: cutiile pentru dulciuri; foliile care învelesc carcasele de compact discuri;
pungile în care se expediază cataloage şi reviste, cu o revistă înăuntru; şerveţele dantelate pentru
prăjituri, vândute împreună cu prăjiturile; rolele, tuburile şi cilindrii în jurul cărora este înfăşurat un
material flexibil, ca de exemplu folie de plastic, folie de aluminiu, hârtie, cu excepţia rolelor,
tuburilor şi cilindrilor destinaţi a fi părţi ale unor echipamente de producţie şi care nu se utilizează
cu scopul de a prezenta un produs ca unitate de vânzare; ghivecele pentru flori destinate exclusiv
vânzării şi transportării plantelor şi care nu sunt destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul
vieţii acesteia; flacoanele din sticlă pentru soluţii injectabile; suporturile pentru compact discuri,
vândute împreună cu compact discurile şi care nu sunt destinate utilizării ca mijloc de depozitare;
umeraşele pentru haine, vândute împreună cu un articol de îmbrăcăminte; cutiile de chibrituri;
sistemele de izolare sterilă, de exemplu: pungi, tăvi şi materiale necesare menţinerii sterilităţii
produsului; capsulele pentru băuturi (de exemplu: cafea, cacao, lapte), care rămân goale după
utilizare; buteliile din oţel reîncărcabile, utilizate pentru diferite tipuri de gaz, cu excepţia
extinctoarelor.
Nu constituie ambalaje: ghivecele pentru flori destinate păstrării împreună cu planta pe
parcursul vieţii acesteia; cutiile pentru scule; pliculeţele pentru ceai; învelişurile de ceară din jurul
brânzei; membranele mezelurilor; umeraşele pentru haine, vândute separat; capsulele de cafea,
dozele de cafea din folie de aluminiu şi dozele de cafea din hârtie de filtru, care sunt aruncate
împreună cu cafeaua după utilizare; cartuşele pentru imprimante; carcasele pentru compact
discuri, DVD-uri şi casete video, vândute cu un compact disc, un DVD sau o casetă video înăuntru;
suporturile pentru compact discuri, vândute goale şi destinate utilizării ca mijloc de depozitare;
capsulele solubile pentru detergenţi; lumânările pentru morminte, recipientele pentru lumânări;
râşniţele mecanice, integrate în recipiente reîncărcabile, de exemplu râşniţele de piper
reîncărcabile;
c.2) obiectele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum şi obiectele „de
unică folosinţă”, vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt
considerate ambalaje, dacă îndeplinesc funcţia de ambalare.
Exemple ilustrative:
Constituie ambalaje, dacă au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vânzare: pungile
din plastic sau din hârtie; farfuriile şi paharele de unică folosinţă; folia alimentară aderentă; pungile
pentru sandviciuri; folia de aluminiu, husele din folie de plastic pentru protejarea hainelor curăţate
în curăţătorii.
Nu constituie ambalaje: paletele de amestecat; tacâmurile de unică folosinţă; hârtia de
împachetat, vândută separat; formele din hârtie pentru copt, vândute goale; şerveţelele dantelate
pentru prăjituri, vândute fără prăjituri;
c.3) componentele ambalajelor şi elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate ca
parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele auxiliare agăţate direct de produs sau
ataşate de acesta, care îndeplinesc funcţii de ambalaj, sunt considerate ambalaje dacă nu sunt
parte integrantă a produsului şi dacă nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate,
consumate sau eliminate împreună cu produsul.
Exemple ilustrative:
Constituie ambalaje: Etichetele agăţate direct de produs sau ataşate acestuia.
Constituie parte a unui ambalaj: peria de rimel care face parte din capacul recipientului;
etichetele adezive ataşate unui alt articol de ambalaj; capsele metalice; manşoanele din plastic;
dispozitivul de măsurare-dozare care face parte din sistemul de închidere a recipientului pentru
detergenţi; râşniţele mecanice, integrate în recipiente fără posibilitate de reîncărcare, pline cu un
anumit produs, de exemplu râşniţele de piper pline cu piper.
Nu constituie ambalaje: etichetele de identificare prin radiofrecvenţă (RF1D);
d) ambalaj primar – ambalaj de vânzare – ambalaj conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia
de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziţie;
e) ambalaj secundar – ambalaj grupat, supraambalaj – ambalaj conceput pentru a constitui la
punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este
vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el serveşte numai ca mijloc de
umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta
caracteristicile produsului;
f) ambalaj terţiar – ambalaj pentru transport – ambalaj conceput pentru a uşura manipularea şi
transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării
în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere,
feroviare, navale sau aeriene;
g) ambalaj reutilizabil – ambalaj refolosit pentru acelaşi scop, a cărui returnare de către
consumator ori comerciant este asigurată de plata unei sume-sistem depozit, prin reachiziţionare
sau altfel.
Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piaţă atunci când este făcut disponibil pentru
prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conţină, să îl protejeze, să îl
manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte.
Ambalajul reutilizabil se consideră deşeu de ambalaj când se înlătură, la sfârşitul duratei utile de
viaţă. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deşeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi
refolosit.
Ambalajul reutilizabil nu se consideră ambalaj introdus pe piaţă atunci când este refolosit pentru
ambalarea unui produs şi făcut disponibil din nou.
Cantitatea de deşeuri de ambalaje reutilizabile generate într-un an se consideră a fi egală cu
cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piaţa naţională în anul respectiv;
h) ambalaj de desfacere – ambalaj care îndeplineşte criteriul c.2);
i) ambalaj compozit – ambalaj confecţionat din materiale diferite care nu pot fi separate manual,
niciunul dintre aceste materiale neavând o pondere semnificativă pentru a putea fi încadrat la acel
tip de material.
Ambalajul compozit se raportează corespunzător la materialul preponderent ca greutate;
j) colectare selectivă – colectarea deşeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale şi/sau sortimente
de materiale;
k) deşeuri de ambalaje – orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele
definiţiei de deşeu, exclusiv deşeurile de producţie, din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, republicată;
l) deşeuri de ambalaje generate – cantitatea de ambalaje care devin deşeuri pe teritoriul naţional
după ce acestea au fost utilizate pentru a conţine, a proteja, a livra şi a prezenta produse.
Deşeurile de ambalaje generate nu includ reziduurile de orice fel, rezultate din producţia de
ambalaje şi de materiale de ambalare sau din orice alt proces de producţie.
Cantitatea de deşeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de
ambalaje introdusă pe piaţa naţională în anul respectiv;
m) deşeuri de ambalaje reciclate – cantitatea de deşeuri de ambalaje generate care este
reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în ţară, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în
afara Comunităţii Europene;
n) deşeuri de ambalaje valorificate – cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional
care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în ţară, într-un stat membru al Uniunii
Europene sau în afara Comunităţii Europene;
o) deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie – cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată sau
incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau
incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie se face în ţară, într-un stat membru
al Uniunii Europene ori în afara Comunităţii Europene;
p) gestionarea deşeurilor de ambalaj – gestionarea deşeurilor, aşa cum este definită în anexa nr. 1
la Legea nr. 211/2011, republicată.
Deşeurile de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclării,
nu se consideră ca fiind deşeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale
din prezenta lege;
q) obiectiv de reciclare – cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la
cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;
r) obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie –
cantitatea totală de deşeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;
s) prevenire – reducerea cantităţii şi nocivităţii pentru mediu a materialelor şi substanţelor
utilizate în ambalaje şi deşeuri de ambalaje, precum şi a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje în
cadrul procesului de producţie, comercializare, distribuţie, utilizare şi eliminare, mai ales prin
dezvoltarea de produse şi tehnologii curate;
ş) reciclarea deşeurilor de ambalaje – operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a
deşeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul iniţial sau pentru alte scopuri. Termenul
include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie;
t) reciclare organică – tratarea aerobă (compostare) sau anaerobă (biometanizare), în condiţii
controlate, utilizându-se microorganisme, a părţilor biodegradabile ale deşeurilor de ambalaje,
care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea în depozite nu poate fi
considerată reciclare organică;
ţ) reutilizarea ambalajelor – orice operaţie prin care un ambalaj care a fost conceput şi creat
pentru a putea îndeplini în cursul ciclului său de viaţă un număr minim de rotaţii este reutilizat întrun
scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgându-se sau nu la produsele auxiliare
existente pe piaţă, care permit reumplerea ambalajului însuşi; un asemenea ambalaj reutilizat va
deveni deşeu de ambalaj atunci când nu va mai putea fi reutilizat;
u) sistem-depozit – sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat,
plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;
w) valorificare – orice operaţie aplicabilă deşeurilor de ambalaje, prevăzută în anexa nr. 3 la
Legea nr. 211/2011, republicată;
x) valorificarea energetică – utilizarea deşeurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de
producere a energiei prin incinerarea directă, cu sau fără alte deşeuri, dar cu recuperare de
căldură;
y) trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a
localizării unui deşeu prin identificări înregistrate;
z) introducere pe piaţa naţională a unui produs – înseamnă furnizarea, de către o persoană
juridică cu sediul în România pentru prima oară, a unui produs pentru distribuţie, consum sau
utilizare pe piaţa naţională în cursul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit.
Produsele fabricate pentru un distribuitor sau importator care îşi aplică denumirea, marca sau un
alt semn distinctiv pe produs se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta.
În măsura în care legislaţia Uniunii Europene privind produsele respective prevede aceasta, în
cazul produselor vândute direct utilizatorului final din România de un producător stabilit în alt stat
membru al Uniunii Europene, introducerea pe piaţă se face de către acesta, dacă este înregistrat în
România, respectiv de reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România.
ANEXA 2
CERINŢE ESENŢIALE
privind compoziţia şi caracterul reutilizabil şi valorificabil al ambalajelor
1. Cerinţe esenţiale specifice privind fabricarea şi compoziţia ambalajului:
a) ambalajul va fi fabricat astfel încât volumul şi greutatea acestuia să fie limitate la minimum
necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranţă, igienă şi acceptabilitate atât pentru produsul
ambalat, cât şi pentru consumator;
b) ambalajul va fi conceput, fabricat şi comercializat într-un mod care să permită reutilizarea sau
valorificarea sa, inclusiv reciclarea, şi să reducă la minimum impactul negativ asupra mediului;
c) ambalajul va fi fabricat urmărindu-se reducerea la minimum a conţinutului de substanţe şi
materiale toxice şi de alte substanţe periculoase în materialul de ambalare şi în elementele sale,
substanţe care se pot regăsi în emisiile, cenuşa sau levigatul care rezultă din procesele de eliminare
a deşeurilor de ambalaje.
2. Cerinţe esenţiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:
a) proprietăţile fizice şi caracteristicile ambalajului trebuie să permită mai multe rotaţii în condiţii
normale de utilizare preconizate;
b) ambalajul reutilizat trebuie pregătit, după caz, pentru a satisface exigenţele în materie de
sănătate şi de securitate;
c) ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie să devină deşeu de ambalaj valorificabil.
3. Cerinţe esenţiale specifice privind caracterul valorificabil al unui ambalaj:
a) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj,
ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite să fie reciclat. Fixarea acestui procent
poate diferi în funcţie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;
b) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj,
ca deşeurile de ambalaj tratate în vederea valorificării energetice să aibă o valoare calorică minimă
ce să permită optimizarea recuperării de energie;
c) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj,
ca deşeurile de ambalaje tratate în vederea compostării să fie suficient de biodegradabile;
d) ambalajul biodegradabil trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine
deşeu de ambalaj, o descompunere fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare
parte a materialului să se transforme în bioxid de carbon, biomasă şi apă.
ANEXA 3
SISTEM
de marcare şi identificare pentru ambalaje
A
Sistem de numerotare şi abrevieri pentru mase plastice
_________________________________________________________________
| Materialul | Abrevierile | Numerotarea |
|____________________________________|______________|_____________|
| Polietilen tereftalat | PET | 1 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Polietilenă de mare densitate | HDPE | 2 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Policlorură de vinil | PVC | 3 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Polietilenă de mică densitate | LDPE | 4 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Polipropilenă | PP | 5 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Polistiren | PS | 6 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 7 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 19 |
|____________________________________|______________|_____________|
B
Sistem de numerotare şi abrevieri pentru hârtie şi plăci fibrolemnoase
_________________________________________________________________
| Materialul | Abrevierile | Numerotarea |
|____________________________________|______________|_____________|
| Carton ondulat | PAP | 20 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Carton neondulat | PAP | 21 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Hârtie | PAP | 22 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 23 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 39 |
|____________________________________|______________|_____________|
C
Sistem de numerotare şi abrevieri pentru metale
_________________________________________________________________
| Materialul | Abrevierile | Numerotarea |
|____________________________________|______________|_____________|
| Oţel | FE | 40 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Aluminiu | ALU | 41 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 42 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 49 |
|____________________________________|______________|_____________|
D
Sistem de numerotare şi abrevieri pentru materiale din lemn
_________________________________________________________________
| Materialul | Abrevierile | Numerotarea |
|____________________________________|______________|_____________|
| Lemn | FOR | 50 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Plută | FOR | 51 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 52 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 59 |
|____________________________________|______________|_____________|
E
Sistem de numerotare şi abrevieri pentru materiale textile
_________________________________________________________________
| Materialul | Abrevierile | Numerotarea |
|____________________________________|______________|_____________|
| Bumbac | TEX | 60 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Iută | TEX | 61 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 62 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 69 |
|____________________________________|______________|_____________|
F
Sistem de numerotare şi abrevieri pentru sticlă
_________________________________________________________________
| Materialul | Abrevierile | Numerotarea |
|____________________________________|______________|_____________|
| Sticlă incoloră | GL | 70 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Sticlă verde | GL | 71 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Sticlă brună | GL | 72 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 73 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 79 |
|____________________________________|______________|_____________|
G
Sistem de numerotare şi abrevieri pentru compozite
_______________________________________________________________
| Materialul | Abrevierile*)| Numerotarea |
|____________________________________|______________|_____________|
| Hârtie şi carton/diverse metale | | 80 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Hârtie şi carton/plastic | | 81 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Hârtie şi carton/aluminiu | | 82 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Hârtie şi carton/tablă galvanizată | | 83 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Hârtie şi carton/plastic/aluminiu | | 84 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Hârtie şi carton/plastic/aluminiu/ | | 85 |
| tablă galvanizată | | |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 86 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 89 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Plastic/aluminiu | | 90 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Plastic/tablă galvanizată | | 91 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Plastic/diverse metale | | 92 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 93 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 94 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Sticlă/plastic | | 95 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Sticlă/aluminiu | | 96 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Sticlă/tablă galvanizată | | 97 |
|____________________________________|______________|_____________|
| Sticlă/diverse metale | | 98 |
|____________________________________|______________|_____________|
| | | 99 |
|____________________________________|______________|_____________|
*) Compozite: C plus abrevierea corespunzătoare materialului predominant (C/ ).
ANEXA 4
Tabelul nr. 1
CANTITĂŢILE
de deşeuri de ambalaje generate în România şi valorificate sau incinerate în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie în România sau în terţe ţări
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Valorificare energetică
B – Alte forme de valorificare
C – Incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie
D – Total valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie
– tone –
______________________________________________________________________________
| Material | Deşeuri | Valorificate sau incinerate în instalaţii de |
| | de | incinerare cu recuperare de energie |
| | ambalaje |________________________________________________|
| | generate |Reciclare | Alte |Total | A | B | C | D |
| | |materială | forme de |reciclare | | | | |
| | | | reciclare| | | | | |
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |(e)|(f)|(g)|(h)|
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Sticlă | | |xxxxxxxxxx| | |xxx| | |
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Plastic | | |xxxxxxxxxx| | |xxx| | |
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Hârtie – carton | | |xxxxxxxxxx| | |xxx| | |
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Metal | Aluminiu |//////////|//////////|//////////|//////////|///|///|///|///|
| |__________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| | Oţel |//////////|//////////|//////////|//////////|///|///|///|///|
| |__________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| | Total | | |xxxxxxxxxx| | |xxx| | |
|_______|__________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Lemn | | |xxxxxxxxxx| | |xxx| | |
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Altele |xxxxxxxxxx|xxxxxxxxxx|xxxxxxxxxx|xxxxxxxxxx|xxx|xxx|xxx|xxx|
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
| Total | | |xxxxxxxxxx| | |xxx| | |
|__________________|__________|__________|__________|__________|___|___|___|___|
NOTĂ:
1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie
să se bazeze pe date empirice şi trebuie explicate în descrierea metodologiei.
2. Câmpurile |xxxx|: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute.
Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.
3. Câmpurile |////|: Furnizarea datelor este voluntară.
4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca
materiale plastice.
5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organică, dar excluzând
reciclarea materială.
6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) şi (c).
7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea
energetică.
8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d), (e), (f) şi (g).
9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie:
Coloana (h)/coloana (a).
10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/coloana (a).
11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum
15% anterior anului 2011.
Tabelul nr. 2
CANTITĂŢILE
de deşeuri de ambalaje trimise în state membre ale Uniunii Europene sau exportate în afara
Comunităţii Europene în vederea valorificării sau incinerării în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie
– tone –
______________________________________________________________________________
| Material | Deşeuri de ambalaje trimise în state membre UE sau |
| | exportate către ţări din afara Comunităţii pentru: |
| |___________________________________________________________|
| |Reciclare|Alte |Valorificare|Alte |Incinerate în|
| |materială|forme de |energetică |forme de |instalaţii de|
| | |reciclare| |valorificare|incinerare cu|
| | | | | |recuperare de|
| | | | | |energie |
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Sticlă |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Plastic |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Hârtie – carton |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Metal | Aluminiu |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
| |__________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| | Oţel |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
| |__________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| | Total |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|_______|__________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Lemn |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Altele |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Total |xxxxxxxxx|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
NOTĂ:
1. Datele din tabel se referă numai la cantităţile aferente obligaţiilor rezultate din prezenta lege.
Acestea sunt subscrise datelor furnizate în tabelul nr. 1. Tabelul are doar scop informativ.
2. Câmpurile |xxxx|: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări grosiere.
Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.
3. Câmpurile |////|: Furnizarea datelor este voluntară.
4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca
materiale plastice.
Tabelul nr. 3
CANTITĂŢILE
de deşeuri de ambalaje generate în alte state membre ale Uniunii Europene sau importate din
afara Comunităţii Europene în vederea valorificării sau incinerării în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie
– tone –
______________________________________________________________________________
| Material | Deşeuri de ambalaje trimise în state membre UE sau |
| | exportate către ţări din afara Comunităţii pentru: |
| |___________________________________________________________|
| |Reciclare|Alte |Valorificare|Alte |Incinerate în|
| |materială|forme de |energetică |forme de |instalaţii de|
| | |reciclare| |valorificare|incinerare cu|
| | | | | |recuperare de|
| | | | | |energie |
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Sticlă |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Plastic |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Hârtie – carton |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Metal | Aluminiu |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
| |__________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| | Oţel |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
| |__________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| | Total |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|_______|__________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Lemn |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Altele |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
| Total |/////////|/////////|////////////|////////////|/////////////|
|__________________|_________|_________|____________|____________|_____________|
NOTĂ:
1. Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt conţinute nici în tabelul nr. 1 şi nici în
tabelul nr. 2 şi nu pot fi utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale.
2. Câmpurile |////|: Furnizarea datelor este voluntară.
3. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca
materiale plastice.