Parlamentul Romaniei
Lege nr. 360 / 2003

Art. 1.

Prezenta lege stabileste cadrul normativ general pentru controlul efectiv si supravegherea eficienta a regimului
substantelor si preparatelor chimice periculoase, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului impotriva
actiunii negative a substantelor si preparatelor chimice periculoase.
Art. 2.
Principiile care stau la baza activitatilor ce implica substante si preparate chimice periculoase sunt:
a) principiul precautiei in gestionarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase, in vederea prevenirii
pagubelor fata de sanatatea populatiei si de mediu;
b) principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care
le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase;
c) principiul securitatii operatiunilor de gestionare a substantelor si preparatelor chimice periculoase.
Art. 3.
Prevederile prezentei legi se refera la:
a) evaluarea si controlul riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase il reprezinta pentru sanatatea
populatiei si pentru mediu;
b) restrictii privind introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante si preparate chimice periculoase;
c) controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase;
d) substantele care epuizeaza stratul de ozon;
e) introducerea pe piata a biocidelor;
f) aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).
Art. 4.
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice
Periculoase are atributii in urmatoarele domenii: clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor
chimice periculoase, notificarea substantelor chimice periculoase si aplicarea principiilor bunei practici de laborator
(B.P.L.).
Art. 5.
(1) In scopul asigurarii protectiei mediului si a sanatatii populatiei, anumite substante si preparate chimice
periculoase se restrictioneaza la introducerea pe piata si la utilizare.
(2) Substantele si preparatele chimice periculoase care sunt restrictionate la introducerea pe piata si la utilizare se
stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Producatorii, importatorii, distribuitorii si utilizatorii sunt obligati sa respecte toate restrictiile privind
introducerea pe piata si utilizarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase prevazute in actele normative
specifice acestui domeniu.
Art. 6.
Principiile evaluarii riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase existente il reprezinta pentru
sanatatea populatiei si pentru mediu, evaluarea riscului acestor substante, raportarea datelor privind evaluarea
riscului, controlul riscului, autoritatile responsabile de evaluarea si controlul riscului si atributiile acestora se
stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 7.
Testele experimentale care se fac pentru evaluarea riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase il
reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu se efectueaza cu respectarea principiilor bunei practici de
laborator (B.P.L.).
Art. 8.
In scopul protectiei mediului si a sanatatii populatiei, unele substante si preparate chimice periculoase care sunt
interzise la producere si utilizare sau a caror utilizare este sever restrictionata de catre unele tari sunt supuse unui
control special atunci cand sunt importate sau exportate de Romania.
Art. 9.
(1) Controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase se face in conformitate cu
prevederile Conventiei privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor
produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10
septembrie 1998, la care Romania a aderat prin Legea 91/2003, precum si cu prevederile comunitare din acest
domeniu.
(2) Procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza pentru controlul importului si exportului anumitor
substante si preparate chimice periculoase, denumita in continuare procedura PIC, se aproba prin hotarare a
Guvernului, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 10.
Productia, importul, exportul, introducerea pe piata, utilizarea, recuperarea, distrugerea si prevenirea emisiilor in
atmosfera ale substantelor care epuizeaza stratul de ozon se supun prevederilor legale specifice acestui domeniu.
Art. 11.
Cerintele care trebuie indeplinite pentru autorizarea introducerii pe piata a biocidelor si recunoasterea mutuala a
acestei autorizari se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei
legi.
Art. 12.
In domeniul reglementarii regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase au responsabilitati urmatoarele
ministere si institutii:
a) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;
b) Ministerul Sanatatii;
c) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
d) Ministerul Economiei si Comertului, prin Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.
Art. 13.
Pentru evaluarea efectelor pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au asupra sanatatii populatiei si
mediului, se infiinteaza Comitetul interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii
substantelor chimice periculoase, prin hotarare a Guvernului, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a
prezentei legi.
Art. 14.
Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului are urmatoarele atributii:
a) este autoritatea nationala competenta pentru aplicarea procedurii PIC pentru controlul importului si exportului
anumitor substante si preparate chimice periculoase;
b) initiaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, acte normative specifice referitoare la restrictionarea
introducerii pe piata a anumitor substante si preparate chimice periculoase; evalueaza controlul riscului pentru om si
mediu, reprezentat de substantele chimice existente, controlul importului si exportului anumitor substante si
preparate chimice periculoase; evalueaza introducerea pe piata a biocidelor, cu exceptia produselor utilizate in
profilaxia sanitar-umana si la activitatile referitoare la substantele care epuizeaza stratul de ozon;
c) depoziteaza, detine si difuzeaza informatiile specifice referitoare la substantele care epuizeaza stratul de ozon;
controleaza si supravegheaza modul de aplicare pe teritoriul Romaniei a prevederilor Conventiei privind protectia
stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, ale Protocolului privind substantele care epuizeaza stratul de
ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si ale Amendamentului la Protocolul de la Montreal, adoptat la
Londra la 27-29 iunie 1990, la care Romania a aderat prin Legea 84/1993, cu modificarile ulterioare, precum si
aplicarea legislatiei interne specifice acestui domeniu;
d) inspecteaza, prin personalul imputernicit din subordinea sa, modul in care sunt aplicate si respectate prevederile
legale referitoare la substantele si preparatele chimice periculoase, in vederea prevenirii si combaterii poluarii
mediului;
e) constata si sanctioneaza nerespectarea prevederilor referitoare la regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase;
f) organizeaza, separat sau impreuna cu alte autoritati competente, pregatirea personalului din subordine sau din alte
ministere si institutii, implicat in aplicarea prevederilor legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.
Art. 15.
Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:
a) este autoritatea nationala competenta in colectarea datelor, stabilirea prioritatilor si estimarea riscului substantelor
si preparatelor chimice periculoase in relatie cu sanatatea omului;
b) stabileste strategiile prin care se indeplinesc masurile de limitare a riscurilor pentru populatia expusa la substante
si preparate chimice periculoase care afecteaza ireversibil sanatatea omului;
c) monitorizeaza starea de sanatate a populatiei expuse la substante si preparate chimice periculoase din mediul
inconjurator sau profesional;
d) realizeaza baza de date privind proprietatile toxicologice ale substantelor si preparatelor chimice periculoase;
e) identifica si evalueaza substantele si preparatele chimice periculoase care afecteaza sanatatea umana;
f) asigura secretariatul Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii
substantelor chimice periculoase, infiintat in temeiul prevederilor art. 13;
g) participa la stabilirea principiilor de evaluare a riscului pe care il reprezinta substantele si preparatele chimice
periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
h) participa la elaborarea si promovarea actelor normative referitoare la evaluarea efectelor pe care substantele si
preparatele chimice periculoase le au asupra sanatatii populatiei si mediului;
i) exercita controlul respectarii regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, in scopul prevenirii
afectarii sanatatii populatiei;
j) participa la stabilirea concentratiilor maxime admise de substante chimice periculoase in sol, apa, aer si produse
alimentare;
k) coordoneaza, impreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, formarea specialistilor care
realizeaza evaluarea de risc pentru sanatate in relatie cu substantele si preparatele chimice periculoase;
l) inspecteaza respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.) in cazul testarii aditivilor alimentari, a
celor pentru hrana animalelor si a pesticidelor, a produselor biologice, contaminantilor si a biocidelor;
m) initiaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, norme specifice pentru reglementarea introducerii pe piata a
biocidelor din categoria celor utilizate in profilaxia sanitarumana, dezinfectante si sanitizante, microbiocide si
prezervative.
Art. 16.
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei are urmatoarele atributii:
a) initiaza si promoveaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, acte normative specifice referitoare la
protectia sanatatii si securitatea angajatilor care desfasoara activitati sau se afla in locurile de munca in care sunt
prezente substante ori preparate chimice periculoase, precum si la evaluarea si controlul riscului pe care il reprezinta
pentru om si mediu substantele si preparatele chimice periculoase;
b) stabileste, impreuna cu celelalte autoritati competente, reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
politicile de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale datorate substantelor si preparatelor chimice
periculoase;
c) controleaza, prin Inspectia Muncii, modul in care angajatorii aplica si respecta masurile de prevenire necesare in
cazul prezentei in mediul de munca a substantelor si preparatelor chimice periculoase.
Art. 17.
Producatorii si importatorii au, in principal, urmatoarele atributii si raspunderi:
a) se documenteaza si/sau efectueaza testari privind proprietatile substantelor si preparatelor chimice periculoase
existente, in vederea evaluarii riscului pe care aceste substante il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru
mediu;
b) clasifica, eticheteaza si ambaleaza substantele si preparatele chimice periculoase existente, in conformitate cu
prevederile actelor normative specifice care reglementeaza aceste activitati;
c) furnizeaza Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, Ministerului Sanatatii si Agentiei Nationale
pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase toate informatiile despre proprietatile substantelor si preparatelor
chimice periculoase care pot pune in pericol sanatatea populatiei si mediul.
Art. 18.
Producatorii si importatorii care introduc pe piata substante si preparate chimice periculoase, restrictionate la
producere si utilizare in conformitate cu prevederile actelor normative specifice, au urmatoarele obligatii:
a) sa nu produca sau sa nu importe, in vederea introducerii pe piata si a utilizarii, substantele si preparatele chimice
periculoase interzise pe baza actelor normative specifice;
b) sa nu produca substante si preparate chimice periculoase, ale caror introducere pe piata si utilizare sunt
restrictionate, decat pentru acele utilizari pentru care sunt prevazute conditiile de restrictionare in actele normative
specifice.
Art. 19.
Introducerea pe piata a substantelor si preparatelor chimice periculoase care indeplinesc prevederile legale privind
clasificarea, ambalarea, etichetarea si procedura de notificare nu poate fi interzisa, restrictionata sau impiedicata.
Art. 20.
Utilizatorii au obligatia sa foloseasca substantele si preparatele chimice periculoase restrictionate la utilizare numai
cu respectarea conditiilor de restrictionare stabilite de actele normative specifice.
Art. 21.
Importatorii si exportatorii de substante si preparate chimice periculoase al caror import/export este controlat prin
procedura PIC sunt obligati sa efectueze importul/exportul numai pe baza de notificare, conform acestei proceduri.
Art. 22.
(1) Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii au obligatia sa permita personalului
imputernicit conform prezentei legi sa efectueze inspectii asupra modului in care aplica si respecta reglementarile
privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.
(2) Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii au obligatia de a furniza inspectoratului
teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea, inainte de inceperea acesteia, lista cu substantele si
preparatele chimice periculoase pe care le vor detine si care pot pune in pericol sanatatea angajatilor in mediul de
munca.
Art. 23.
Activitatea de inspectie pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase se face de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si
Mediului, al Ministerului Sanatatii, al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Agentiei Nationale
pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, inclusiv de personalul imputernicit din cadrul structurilor
teritoriale ale acestora.
Art. 24.
Modul in care se realizeaza activitatea de inspectie la nivel teritorial si prezentarea rezultatelor inspectiilor se
stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii, al
ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului economiei si comertului.
Art. 25.
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul
substantelor si preparatelor chimice periculoase:
a) furnizarea de catre producatori, importatori, distribuitori si utilizatori a unor date nereale sau incomplete despre
substantele si preparatele chimice periculoase care sunt avute in vedere pentru evaluarea riscului pe care acestea il
reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu sau a caror introducere pe piata ori utilizare este interzisa sau
restrictionata;
b) netransmiterea sau transmiterea cu intarziere de catre producatori, distribuitori si utilizatori a datelor necesare
pentru evaluarea riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase il reprezinta pentru sanatatea
populatiei si pentru mediu;
c) introducerea pe piata si utilizarea unor substante si preparate chimice periculoase fara respectarea conditiilor de
restrictionare.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) pentru persoanele fizice, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) pentru persoanele juridice, cu amenda de la 200.000.000 lei la 600.000.000 lei.
Art. 26.
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 25 se fac de catre personalul imputernicit din
cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin inspectoratele pentru protectia mediului, precum
si din cadrul Ministerului Sanatatii si al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii
Sociale si Familiei, prin Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca, din cadrul Agentiei Nationale pentru
Substante si Preparate Chimice Periculoase si de catre ofiterii de politie.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 25 le sunt aplicabile dispozitiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 180/2002, cu modificarile ulterioare.