Hotărârea nr. 19/2014 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii si amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 20.01.2014.
Hotărârea nr. 19/2014 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii si amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Descarca PDF cu HG 19-2014

Art. I. –
Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii si amenajări
care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, se modifică si se completează
după cum urmează:
a) clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca „înalte” sau
„foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinaţie;
b) încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la
incendiu ca „săli aglomerate”, amplasate în clădiri independente sau în clădiri cu funcţiuni mixte, indiferent de aria
construită, regimul de înălţime ori destinaţie;
c) clădiri civile din categoriile de importanţă excepţională si deosebită, încadrate conform legii, indiferent de aria
construită, regimul de înălţime sau destinaţie;
d) clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinaţie;
1. La articolul 1, literele e), f), i), l), r), s), s), t) si u) se modifică si vor avea următorul cuprins:

e) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerţ,
producţie sau depozitare, cu aria desfăsurată mai mare sau egală cu 400 mp;
f) spaţii amenajate în clădiri de locuit colective având destinaţia de comerţ cu aria
desfăsurată mai mare de 50 mp ori de producţie si/sau depozitare indiferent de
suprafaţă;
g) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publică, cu aria desfăsurată mai mare sau
egală cu 200 m2;
h) construcţii civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperisul tip terasă
al clădirilor civile, indiferent de destinaţie, aria construită/desfăsurată sau de numărul de persoane;
i) construcţii pentru structuri de primire turistică cu mai mult de 3 camere sau 6 locuri
pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile
turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, campinguri,
popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane si rurale, pensiuni
agroturistice, apartamente de închiriat si camere de închiriat, inclusiv unităţile de
alimentaţie din incinta acestora;
j) clădiri pentru sedii ale autorităţilor publice, indiferent de aria construită;
k) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurări si burse, cu aria
desfăsurată mai mare sau egală cu 600 m2;
l) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu paturi
staţionare, indiferent de suprafaţă sau dispensare si policlinici cu suprafaţa desfăsurată mai
mare de 400 mp;
m) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru învăţământ, supravegherea, îngrijirea sau
cazarea/adăpostirea copiilor prescolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost,
indiferent de aria construită;
n) clădiri sau spaţii, având destinaţia de gară, autogară, aerogară si staţie de metrou, indiferent de aria desfãsurată;
o) construcţii pentru lăcasuri de cult si spaţii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieţii monahale,
indiferent de aria desfăsurată sau de numărul de persoane, cu excepţia caselor parohiale;
p) clădiri si amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai
mare sau egală cu 2.500 de locuri pe scaune în aer liber;
r) construcţii sau amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare
sau egală cu 200 de locuri pe scaune ori având destinaţia comercială cu aria
desfăsurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp;
s) sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în
rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de
rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente
laboratoarelor – sanitare, scolare si alte asemenea – , clădirilor cu activităţi de producţie si
fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală si locală, pentru prepararea apei calde de
consum si a hranei;
s) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de
maximum 300 mc pentru lichide petroliere, mai mare sau egală cu 3 mc echivalent apă
pentru gaze petroliere lichefiate, precum si staţiile transportabile de distribuţie a carburanţilor
la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;
t) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării si/sau întreţinerii si reparării a peste
10 autoturisme;
ţ) sisteme, lucrări si reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme si parcuri
industriale;
u) construcţii, ferme si amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mare sau egală cu 600
mp, cu excepţia silozurilor metalice, serelor, solarelor, răsadniţelor si ciupercăriilor.”
2. La articolul 1, după litera p) se introduce o nouă literă, litera p1), cu următorul cuprins:

p1) clădiri cu destinaţie tip centru de agrement, cu piscine interioare si exterioare, servicii
de relaxare si întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună
uscată, cabine cromo-aromo-terapii si baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic,
fitness, biliard, tenis de masă si fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal si fotbal cu
vestiarele aferente si altele similare, cu aria desfăsurată mai mare sau egală cu 600 mp.”
3. La articolul 1, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s1), cu următorul cuprins:

s1) staţii de depozitare si distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept
combustibil pentru vehicule (GNCV).”
4. La articolul 1, după litera u) se introduc cinci noi litere, literele v)-z), cu următorul cuprins:

v) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru cultură cu aria desfăsurată mai
mare sau egală cu 600 mp;
w) clădiri de locuit colective, noi sau existente, cu regim de înălţime egal sau mai mare de
P+3E, la care se amenajează sau se realizează mansarde sau supraetajări;
x) lucrări noi, modificări si modernizări ale instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare
si alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri;
y) puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate cu capacitatea de
stocare/depozitare de maximum 1.250 kg GPL;
z) depozite medii si mari pentru butelii transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate
sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL.”
5. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 2. –
(1) Proiectantul unei construcţii sau amenajări care se încadrează în prevederile art. 1 este
obligat să întocmească scenariul de securitate la incendiu potrivit metodologiei de elaborare a
scenariilor de securitate la incendiu.”
Art. II. –
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
19.02.2014 – intra in vigoare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Viceprim-ministru,
Gabriel Oprea
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mănescu
Bucuresti, 15 ianuarie 2014.
Nr. 19.