ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă controlează respectarea criteriilor de performanţă prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 3

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL I:

Criterii generale

Art. 1

Serviciile private pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii private, se constituie, conform legii, astfel:

a)în cadrul operatorilor economici şi instituţiilor publice, ca servicii proprii;

b)ca societăţi comerciale prestatoare de servicii.

Art. 2

În sensul prezentului ordin, termenii folosiţi au următoarele înţelesuri:

a)echipaj/grupă de intervenţie – structură încadrată cu personal voluntar sau/şi angajat care deserveşte o autospecială ori un utilaj mobil;

b)echipă specializată – structură specializată pentru anumite tipuri de intervenţie;

c)timp de alertare – intervalul mediu cuprins între momentul alarmării şi cel al constituirii formaţiei de intervenţie, în vederea deplasării;

d)timp de răspuns – intervalul cuprins între momentul alertării forţelor destinate intervenţiei şi intrarea acestora în acţiune;

e)capacitate de răspuns – potenţialul forţelor de intervenţie de a rezolva o situaţie de urgenţă.

Art. 3

(1)Serviciul privat îşi îndeplineşte atribuţiile legale într-un sector de competenţă stabilit cu avizul inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

(2)Sectorul de competenţă cuprinde în mod obligatoriu teritoriul operatorului economic sau al instituţiei publice care a constituit serviciul privat.

(3)Avizarea sectorului de competenţă se va face pe baza următoarelor documente:

a)actul de constituire cu organigrama şi numărul de personal ale serviciului privat;

b)regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului privat;

c)planurile sau schiţele operatorilor economici/instituţiilor publice/localităţilor din sectorul de competenţă pe care sunt marcate sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi zonele vulnerabile la riscuri;

d)planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru localităţile cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie;

e)planurile de răspuns;

f)contractele sau convenţiile de intervenţie;

g)tabelul cu materialele şi tehnica existentă în dotare.

CAPITOLUL II:

Criterii privind organizarea serviciilor private

Art. 4

Constituirea şi dimensionarea structurilor serviciilor private se fac pe baza următoarelor criterii:

a)concluziile rezultate din scenariile de securitate la incendiu;

b)măsurile stabilite în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;

c)natura şi volumul prestărilor de servicii ce urmează a fi efectuate în baza contractelor sau convenţiilor încheiate.

Art. 5

Serviciul privat este condus de către un şef, profesionist în domeniu, şi are în componenţă, după caz, următoarele structuri:

a)compartiment sau specialişti pentru prevenire, care include şi compartimentul de protecţie civilă pentru operatorii economici a căror activitate intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

b)una sau mai multe formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, denumite în continuare formaţii de intervenţie;

c)dispecerat;

d)ateliere de reparaţii şi întreţinere.

Art. 6

(1)Compartimentul/specialiştii pentru prevenire are/au ca principale atribuţii prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, îndrumare şi control în cadrul operatorilor economici sau al instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea.

(2)Planificarea, organizarea, pregătirea şi desfăşurarea activităţii de prevenire se fac pe baza regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006.

Art. 7

(1)Formaţia de intervenţie este o structură specializată, constituită în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă.

(2)Formaţia de intervenţie are în compunere echipaje/grupe de intervenţie şi/sau echipe specializate.

(3)Echipajele/grupele de intervenţie se constituie în funcţie de specialitatea pe care o au, precum şi în raport de categoriile şi tipurile de autospeciale şi utilaje mobile utilizate pentru îndeplinirea atribuţiilor.

(4)Echipele specializate sunt constituite, în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă, pe următoarele domenii principale: incendiu, protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adăpostire, transmisiuni-alarmare, evacuare, pirotehnic şi suport logistic.

(5)Dotarea echipajelor/grupelor de intervenţie şi a echipelor specializate este prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele criterii de performanţă.

(6)Serviciile private organizate de operatorii economici care lucrează cu material exploziv au în structură şi echipe pirotehnice.

Art. 8

Dispeceratul se constituie în mod obligatoriu la serviciile private constituite ca societăţi comerciale şi la serviciile private de categoriile a IV-a şi a V-a în vederea gestionării apelurilor de urgenţă şi monitorizării sistemelor automate de protecţie.

Art. 9

Lucrările de reparaţii şi întreţinere curente la mijloacele şi autospecialele din dotarea serviciilor private se pot face atât în ateliere proprii, cât şi la societăţi de profil, în baza contractelor încheiate în acest sens.

CAPITOLUL III:

Criterii operaţionale

Art. 10

(1)La amplasarea în teritoriu a formaţiilor de intervenţie ale serviciului privat de la instituţie/operator economic se are în vedere ca valorile timpilor operativi de intervenţie să corespundă valorilor stabilite prin planurile de intervenţie şi timpilor de răspuns, în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă.

(2)În funcţie de suprafaţa sectorului de competenţă, formaţiunile de intervenţie din cadrul aceluiaşi serviciu privat pot avea sedii amplasate în locuri diferite.

Art. 11

(1)Conducerea intervenţiei serviciului privat se asigură de către conducătorul instituţiei publice sau de către administratorul operatorului economic, respectiv de către persoanele desemnate de aceştia.

(2)Personalul formaţiei de intervenţie şi al dispeceratului execută serviciul în schimburi sau în ture, în funcţie de specificul activităţilor operatorului economic ori instituţiei publice.

CAPITOLUL IV:

Clasificarea serviciilor private

Art. 12

(1)Serviciile private se clasifică în funcţie de structură, astfel:

a)serviciu de categoria I – numai compartiment/specialişti pentru prevenire;

b)serviciu de categoria a II-a – având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor doar echipe specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de supraveghere şi punere în funcţiune a instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor;

c)serviciu de categoria a III-a – având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor un echipaj/o grupă de intervenţie la un utilaj mobil şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri;

d)serviciu de categoria a IV-a – având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor un echipaj/o grupă la o autospecială de intervenţie şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri;

e)serviciu de categoria a V-a – având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor două sau mai multe echipaje/grupe la două sau mai multe autospeciale de intervenţie şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri.

(2)Serviciile private pentru situaţii de urgenţă de categoriile a II-a – a V-a au în mod obligatoriu în compunere compartiment/specialişti pentru prevenire.

(3)Serviciile private dotate cu nave de stins incendii din porturile fluviale şi maritime sunt de categoria a V-a.

Art. 13

(1)La organizarea serviciilor private constituite de operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear, pe calea ferată, la metrou, aeroporturi şi porturi maritime sau fluviale se vor aplica reglementările specifice, precum şi criteriile şi recomandările elaborate de organismele internaţionale de profil.

(2)La organizarea serviciilor private constituite pentru intervenţia la exploatările miniere subterane se ţine seama şi de criteriile specifice stabilite de autorităţile abilitate în domeniul respectiv.

CAPITOLUL V:

Criterii privind încadrarea cu personal a serviciilor private

Art. 14

(1)Serviciul privat de la instituţiile publice şi operatorii economici se încadrează astfel:

a)cu personal angajat;

b)cu personal voluntar din rândul salariaţilor proprii.

(2)Funcţiile care se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat sunt:

a)şeful serviciului;

b)conducătorii autospecialelor de intervenţie/mecanicii de motopompă;

c)servanţii de pe autospecialele de intervenţie, care îndeplinesc funcţii de şef de ţeava sau execută operaţiuni de descarcerare.

(3)Inspectorul de protecţie civilă şi cadrul tehnic/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul prevenirii împotriva incendiilor se încadrează potrivit legii.

(4)La încadrarea în serviciu, precum şi anual, personalul angajat în formaţiile de intervenţie este supus controlului medical, conform legii.

(5)Personalul angajat trebuie să aibă calificarea necesară, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 15

(1)Numărul de personal ce încadrează echipajele/grupele de intervenţie se stabileşte conform prevederilor instrucţiunilor şi cărţilor tehnice de utilizare a utilajelor şi autospecialelor de intervenţie.

(2)Echipele specializate au în compunere minim 3 persoane, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate.

CAPITOLUL VI:

Criterii privind dotarea serviciilor private

Art. 16

(1)Dotarea serviciilor private cu mijloace tehnice specifice trebuie să asigure:

a)acoperirea riscurilor potenţiale din sectoarele de competenţă atât din punct de vedere preventiv, cât şi operaţional;

b)executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice;

c)corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de periculozitate al situaţiei de urgenţă, în vederea unei exploatări optime şi cu eficienţă maximă a acestora;

d)îndeplinirea criteriilor specifice prevăzute în normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice, aplicabile în ramurile economice respective, emise în condiţiile legii de ministere sau de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate;

e)pregătirea şi antrenamentul personalului.

(2)Dotarea cu echipamente şi mijloace de intervenţie se face potrivit documentaţiilor tehnice ale investiţiilor întocmite, conform legii, de proiectant.

Art. 17

(1)Sediile serviciilor private sunt puse la dispoziţie de operatorul economic sau de instituţia care le-a constituit şi trebuie să asigure spaţii adecvate pentru personalul din tura de serviciu, pregătirea de specialitate a personalului, gararea, adăpostirea şi întreţinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor şi prestarea serviciilor.

(2)Spaţiile prevăzute la alin (1) se dotează cu telefon şi mijloace de alarmare şi alertare, instalaţii utilitare, mijloace de pregătire, materiale de birotică şi de acordare a primului ajutor medical.

(3)În funcţie de necesităţi, dotarea se completează cu alte categorii de bunuri materiale utile îndeplinirii atribuţiilor serviciului privat.

(4)Serviciile private îşi amenajează poligoane de antrenament care se dotează cu aparate, utilaje, aparatură şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau pot folosi poligoanele de antrenament din structura inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă sau ale altor servicii voluntare sau private, pe baza unor protocoale.

(5)Atelierele se dotează cu utilaje şi scule adecvate lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

Art. 18

Criteriile specifice care stau la baza dotării cu mijloace tehnice şi materiale a serviciului privat sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele criterii de performanţă.

Art. 19

Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului privat sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele criterii de performanţă.

Art. 20

(1)Serviciile private îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.

(2)Structura-cadru a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă este prezentată în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele criterii de performanţă.

CAPITOLUL VII: Criterii specifice pentru serviciile private, constituite ca societăţi comerciale prestatoare de servicii

Art. 21

La constituirea serviciilor private ca societăţi comerciale prestatoare de servicii, pe lângă prevederile anterioare, în părţile care le privesc, se vor respecta următoarele criterii cumulative:

a)categoria serviciului privat este cel puţin a IV-a;

b)personalul încadrat trebuie să fie numai angajat;

c)conducerea intervenţiei se asigură de către şeful serviciului privat sau de către înlocuitorul legal al acestuia;

d)menţinerea permanentă a operativităţii şi capacităţii de intervenţie stabilite 24 de ore din 24 de ore.

Art. 22

Sectorul de competenţă cuprinde teritoriul operatorilor economici, instituţiilor şi localităţilor cu care serviciul privat a încheiat contracte sau convenţii de intervenţie.

Art. 23

La documentele de organizare şi funcţionare a serviciilor private, prevăzute la art. 19, se adaugă documentele prevăzute de legislaţia specifică privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale.

ANEXA Nr. 1: DOTAREA echipajelor/grupelor de intervenţie şi echipelor specializate

I.Echipaje/grupe de intervenţie

Nr. crt. Tipul echipajului/grupei de intervenţie Dotarea
1. Stingerea incendiilor cu apă şi spumă Autospecială pentru lucru cu apă şi spumă sau utilaj mobil
2. Stingerea incendiilor cu pulberi şi gaze Autospecială pentru lucru cu pulberi şi gaze
3. Intervenţie la înălţime Autoscară
4. Intervenţie la inundaţie şi/sau înec Barcă de salvare
5. Descarcerare, deblocare-salvare şi prim ajutor Ambulanţă/autospecială dotată cu echipament de prim ajutor sau de descarcerare
6. Decontaminare şi protecţie CBRN Autospecială, utilaj sau auto dotată/dotat cu echipament
7. Suport logistic al intervenţiilor Autocamion, tractor, remorcă auto sau alt utilaj
8. Cercetare-căutare Autospecială

NOTĂ:

Fiecare autospecială sau utilaj de intervenţie este dotată/dotat conform cărţilor tehnice şi instrucţiunilor de exploatare.

II.Echipe specializate

Dotarea echipelor specializate se realizează pe baza normelor emise potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2: CRITERII SPECIFICE care stau la baza dotării cu mijloace tehnice şi materiale a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

Nr. crt. Categorii de mijloace tehnice Criterii specifice
1. Autospeciale şi utilaje de intervenţie – natura şi volumul operaţiunilor de intervenţie

– caracteristicile şi performanţele tehnico-tactice ale autospecialelor şi utilajelor

– durata normată de exploatare a autospecialelor şi utilajelor

2. Echipament de protecţie – natura şi periculozitatea specifică a operaţiunilor de intervenţie

– numărul de persoane care participă la operaţiuni

– durata normată de folosinţă a echipamentului

3. Aparatură de comunicaţii şi informatică – mărimea şi particularităţile sectorului de competenţă din punctul de vedere al comunicaţiilor

– numărul de formaţii, grupe şi echipe, precum şi efectivele acestora

– numărul de personal cu atribuţii de conducere

4. Substanţe necesare intervenţiei – numărul de autospeciale şi caracteristicile tehnice care folosesc substanţe, frecvenţa şi numărul intervenţiilor, precum şi consumul estimat de substanţe
5. Mijloace de transport – numărul de utilaje ce trebuie tractate

– efectivele şi materialele ce trebuie transportate

– normele de alocare la drepturi

– durata normată de exploatare

ANEXA Nr. 3: DOCUMENTELE de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului privat pentru situaţii de urgenţă

I.Dosarul privind organizarea şi înzestrarea serviciului privat

1.Decizia/actul de constituire, cu organigrama şi numărul de personal ale serviciului privat

2.Contractele sau convenţiile de intervenţie

3.Tabelul nominal cu personalul angajat, funcţiile ocupate şi modul de înştiinţare

4.Tabelul nominal cu personalul voluntar, locul de muncă, funcţiile ocupate în serviciul privat şi modul de înştiinţare

5.Tabelul cu necesarul de tehnică, aparatură şi materiale, în funcţie de structura serviciului privat

6.Tabelul cu materialele şi tehnica existentă în dotare

7.Solicitările anuale privind completarea cu tehnică, aparatură şi materiale

8.Schema legăturilor fir-radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă

9.Fişele de protecţia muncii pentru personalul angajat şi voluntar din serviciu

II.Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului privat

III.Dosar cu planurile operative ale serviciului privat

1.Planuri de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă

2.Planuri de cooperare

3.Planul de evacuare în caz de urgenţă civilă

4.Planurile sau schiţele operatorilor economici/instituţiilor publice/localităţilor din sectorul de competenţă, pe care sunt marcate sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile, zonele vulnerabile la riscuri

5.Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru localităţile cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie

IV.Dosar privind pregătirea personalului

1.Planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii

2.Registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute

3.Planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor

V.Dosar operativ

1.Registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor

2.Organizarea intervenţiei pe ture de serviciu

3.Raportul de intervenţie (un exemplar se trimite la inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, atunci când se intervine fără sprijinul serviciilor profesioniste)

VI.Registrul de control privind activitatea serviciului

VII.Dosar privind activitatea de prevenire desfăşurată de personalul serviciului privat

1.Graficul de control

2.Programul serviciului de rond

3.Registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond

4.Notele de control

5.Registrul cu evidenţa lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase

VIII.Dosar tehnic

1.Planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie

2.Dosarul tehnic al mijloacelor de înştiinţare-alarmare.

ANEXA Nr. 4: STRUCTURA-CADRU a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă

CAPITOLUL 1: Dispoziţii generale

– baza legală de înfiinţare a serviciului privat, dispoziţia/actul de constituire

– prezentarea succintă a activităţii serviciului privat în funcţie de tipurile de risc gestionate

– domeniul de activitate al operatorului economic/instituţiei publice

– alte date de interes general.

CAPITOLUL 2: Organizarea şi atribuţiile serviciului privat

– conducerea şi structura organizatorică

– relaţiile dintre structurile serviciului privat:

– ierarhice

– funcţionale

– coordonare şi control

– cooperare

– atribuţiile serviciului privat:

– atribuţiile compartimentului de prevenire

– atribuţiile formaţiilor de intervenţie

– atribuţiile echipajelor/grupelor

– atribuţiile echipelor specializate

– atribuţiile dispeceratului

– atribuţiile atelierului.

CAPITOLUL 3: Atribuţiile personalului din structura serviciului privat

– atribuţiile şefului serviciului privat

– atribuţiile şefului compartimentului/specialistului de prevenire

– atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie

– atribuţiile şefului echipajului/grupei de intervenţie

– atribuţiile şefului echipei specializate

– atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie/altor utilaje

– atribuţiile mecanicului de utilaj

– atribuţiile dispecerului/telefonistului

– atribuţiile servanţilor/membrilor echipelor specializate

– atribuţiile personalului din atelierul de reparaţii şi întreţinere.

CAPITOLUL 4: Coordonarea, controlul şi îndrumarea serviciului privat

– relaţiile de coordonare

– relaţiile de control

– relaţiile de cooperare

– relaţiile de îndrumare.

CAPITOLUL 5: Reglementarea activităţilor privind prestările de servicii

– baza legală de încheiere a contractelor şi convenţiilor.

CAPITOLUL 6: Gestionarea patrimoniului serviciului privat

– stabilirea modului de finanţare, dotare, exploatare, întreţinere, evidenţă şi control al patrimoniului.

CAPITOLUL 7: Pregătirea personalului serviciului privat

– stabilirea modului de pregătire de specialitate şi fizică a personalului

– modul de participare la cursuri de calificare şi atestare

– participarea la concursurile profesionale.

CAPITOLUL 8: Dispoziţii finale

– dispoziţii privind obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor regulamentului de către personalul serviciului privat

– dispoziţii privind intrarea în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului privat.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 150 din data de 1 martie 2007