ORDIN nr. 663 din 27 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008
,ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul ordin.
Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

Art. I
, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 28 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.La articolul 29, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„f) asigurarea intervenţiei serviciilor pentru situaţii de urgenţă;” 2.Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 38
(1) Autorizarea persoanelor fizice se realizează pe bază de interviu, după depunerea unui dosar care cuprinde următoarele documente:
a) cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, conform modelului prevăzut din anexa nr. 6 la prezenta metodologie;
b) documente, în copie legalizată, care să ateste că solicitantul este absolvent al unei instituţii de învăţământ postuniversitar acreditate, în domeniile securitatea la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sau managementul/analiza riscurilor de incendiu, care include minimum un modul despre metode de evaluare a riscului de incendiu;
c) memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate, conform modelului din anexa nr. 6a la prezenta metodologie;
d) o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu executată într-o construcţie existentă, elaborată de solicitant.
(2) Etapele interviului sunt prezentate în Ghidul de interviu, prevăzut în anexa nr. 6b la prezenta metodologie.” 3.După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, care va avea următorul cuprins:
„Art. 381
Metodele de evaluare a riscului de incendiu, alături de bibliografia selectivă necesară pentru examinarea în vederea autorizării, sunt prevăzute în anexa nr. 6c la prezenta metodologie.” 4.La articolul 39 punctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie legalizată;” 5.La articolul 39 punctul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), care va avea următorul cuprins:
„c) să aibă prevăzut în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi în domeniul securităţii la incendiu sau în managementul riscurilor.”
2
6.La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 41
(1) Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri comunică solicitanţilor persoane fizice data susţinerii interviului, în vederea autorizării, în cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet.” 7.Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 43
(1) Evaluarea dosarelor menţionate la art. 39 se face de către o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet.
(2) Criteriile pe baza cărora se realizează evaluarea dosarelor de autorizare au în vedere următoarele elemente:
a) îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate;
b) experienţa în domeniul securităţii la incendiu;
c) adresele a cel puţin 3 beneficiari privind calitatea lucrărilor efectuate de societatea solicitantă în domeniul securităţii la incendiu, respectiv a celor efectuate de evaluatorul/evaluatorii care lucrează pentru societate, după caz;
d) experienţa şi rezultatele activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu desfăşurate anterior obţinerii autorizării, după caz;
e) să facă dovada că a încheiat contract de muncă cu cel puţin o persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.
(3) Criteriul de la alin. (2) lit. d) este obligatoriu la evaluarea în vederea reînnoirii autorizaţiei.
(4) În urma evaluării dosarului, comisia hotărăşte eliberarea sau respingerea eliberării autorizaţiei. Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu pentru persoane juridice este prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta metodologie.
(5) Contestaţiile la hotărârea comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 15 zile de la data comunicării actului.
(6) Contestaţiile se soluţionează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 15 zile de la primirea acestora.”
8.Anexa nr. 6 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
9.După anexa nr. 6 la metodologie se introduc trei noi anexe, anexele nr. 6a, 6b şi 6c, care vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2, 3 şi 4.
10.Anexa nr. 7 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5. Art. II
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
p. Ministrul internelor şi reformei administrative, Liviu Radu, secretar de stat
3
ANEXA Nr. 1:
(- Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 210/2007
)
CERERE-TIP de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu
Către: Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
Subsemnatul/Subsemnata,………………………………., cu domiciliul în localitatea…………………………., str…………………………… nr. …, bl. …, sc. …, et…., ap. …, judeţul/sectorul……………., telefon………………, fax………………, e-mail………………, CNP……………………………, solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu.
În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic, care cuprinde următoarele documente:
a)certificat de absolvire a unui curs postuniversitar, conform prevederilor art. 38 lit. b) din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007, în copie legalizată;
b)memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate; c)o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu, executată într-o construcţie existentă, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 38 lit. d) din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.
Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei menţionate mai sus.
Localitatea………………………..
Semnătura…………………………
Data………
ANEXA Nr. 2:
(- Anexa nr. 6a la Ordinul nr. 210/2007
)
MEMORIU DE ACTIVITATE
1.Adresa, telefon, fax, e-mail
2.Date generale privind activitatea desfăşurată până în prezent (se vor consemna perioada, instituţia, serviciul/compartimentul, principalele atribuţii)
3.Informaţii privind cursurile postuniversitare efectuate în instituţii de învăţământ superior acreditate, în domeniile securitate la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, managementul/analiza riscurilor de incendiu (perioada efectuării cursului, titlul cursului, unitatea de învăţământ în care s-a desfăşurat cursul) 4.Lista cu principalele activităţi de evaluare a riscului de incendiu (după caz)
NOTĂ:
La memoriul de activitate se va ataşa o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu executată sau prezentarea uneia dintre metodele precizate în anexa nr. 6c la Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007
.
4
ANEXA Nr. 3:
(- Anexa nr. 6b la Ordinul nr. 210/2007
)
GHID DE INTERVIU pentru persoanele fizice care solicită autorizarea în vederea desfăşurării activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu
Scopul interviului este de a identifica nivelul de pregătire profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor al solicitanţilor, experienţa şi corecta apreciere a situaţiilor de caz la care candidatul trebuie să răspundă. În acest sens, solicitanţii trebuie să demonstreze că sunt pregătiţi profesional pentru a corespunde exigenţelor domeniului lor de activitate şi de responsabilitate impuse în desfăşurarea activităţilor specifice de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu.
Interviul susţinut de solicitanţi în faţa comisiei este conceput în 3 etape, după cum urmează:
I.Prezentarea memoriului de activitate şi întrebări ale comisiei privind specificul activităţii desfăşurate.
II.Întrebări din bibliografie (seria de acte normative şi reglementări tehnice specifice sau conexe securităţii la incendiu – prezentată în anexa nr. 6c la Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007)
III.Prezentarea şi susţinerea de către solicitant, după caz, a unei lucrări relevante de identificare şi evaluare a riscului de incendiu pe care a executat-o sau a uneia dintre metodele precizate în bibliografia selectivă, prezentată în anexa nr. 6c la Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007
.
ANEXA Nr. 4:
(- Anexa nr. 6c la Ordinul nr. 210/2007
)
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
I.Acte normative specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor
II.Reglementări tehnice (normative, norme, ghiduri, manuale, prescripţii) specifice şi conexe care vizează cerinţa esenţială „securitate la incendiu” a construcţiilor) III.Metode de evaluare a riscului de incendiu
1.Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate – indicativ GT-030-01, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.613/2001
2.Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii – indicativ GT-049-02, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 2.003/2002 3.Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap – indicativ GT-050-02, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 2.002/2002
NOTĂ:
1.Solicitanţii pot studia şi alte metode:
1.1.metode generale care au fost publicate în lucrări de specialitate din România sau din străinătate (exemple: Metoda de Analiză a Disfuncţiilor Sistemelor – Metodă Organizată Sistemică de Analiză a Riscurilor, cunoscută sub acronimul MADS-
5
MOSAR, metoda S.I.A. – metodă matematică de evaluare a riscului de incendiu, pusă la punct de Societatea Inginerilor şi Arhitecţilor şi Asociaţia Societăţilor de Asigurare – Reasigurare din Elveţia etc);
1.2.metode elaborate de ministere, conform art. 18 lit. d) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
1.3.metode utilizate în statele Uniunii Europene.
2.Având în vedere modificările legislaţiei în domeniu, bibliografia actualizată pe baza căreia se susţine interviul cu persoanele care solicită autorizarea se afişează pe site-ul www.igsu.ro
ANEXA Nr. 5:
(- Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 210/2007
)
CERERE-TIP de autorizare/reautorizare a persoanelor juridice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu
Către: Inspectorul general al inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
Subsemnatul/Subsemnata,………………………………………………, în calitate de manager/patron, solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, a persoanei juridice…………………………………………………………………………………………………….,(denumire societate) cu sediul în localitatea…………………………., str………………………..nr…., bl. …, sc. …, et…., ap. …, judeţul/sectorul…………….., telefon………………,fax……………………………, e-mail……………….. înregistrată la registrul comerţului sub nr. ………………………
În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele:
– documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului, în copie legalizată:
– denumirea, sediul social/sedii secundare;
– certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie legalizată;
– memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate;
– documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiştilor angajaţi ai societăţii, în copie legalizată, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007.
Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei de mai sus.
Localitatea………………………..
Semnătura……………
Data……….
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 822 din data de 8 decembrie 2008