ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

Text în vigoare începând cu data de 30 decembrie 2014
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative
modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 decembrie 2014.
Act de bază

Descarca PDF cu OUG-1-2014

#B: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014
Acte modificatoare
#M1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014
#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014
Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu
font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat
modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.
#CIN
NOTĂ:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 a fost aprobată prin Legea nr. 104/2014.
#B
Multiplicarea riscurilor nonmilitare la adresa securităţii naţionale, la care pot fi adăugate
evenimentele cauzatoare de victime omeneşti, distrugeri de bunuri etc. cu care s-au confruntat
structurile specializate în ultimii ani, a impus reevaluarea, identificarea şi implementarea unor
mecanisme operaţionale eficiente, bazate pe managementul integrat al situaţiilor de urgenţă, pe un
nou concept de cooperare interministerială, multidisciplinară, pe punerea în comun a tuturor
capabilităţilor şi valorificarea expertizei întregului spectru de instituţii cu atribuţii în materie, într-un
format care să acopere toate nevoile operaţionale rezultate în urma acţiunii factorilor generatori de
situaţii de urgenţă.
Necesitatea unei coordonări unitare, de natură a asigura funcţionalitatea optimă şi eficientă a
elementelor de dispozitiv şi a capabilităţilor, precum şi un control real, efectiv, asigurat de o
conducere realizată de persoane cu experienţă în materie, impun coordonarea structurilor respective
de la nivelul Executivului, respectiv de către viceprim-ministru, şi conducerea efectivă a acestora de
către un secretar de stat, specialist în domeniu, în cadrul unui Departament pentru situaţii de
urgenţă.
În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o
situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. I
(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înfiinţează Departamentul pentru situaţii de
urgenţă, denumit în continuare Departamentul, structură operaţională fără personalitate juridică, cu
atribuţii de coordonare, cu caracter permanent, la nivel naţional, a activităţilor de prevenire şi
gestionare a situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare