HOTARÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 august 2006
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Descarcati pdf cu HOTARÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006

CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare.
ART. 2
Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în întregime
domeniului prevazut la art. 1, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice
cuprinse în prezenta hotarâre.
ART. 3
În sensul prezentei hotarâri, prin manipularea manuala a maselor se întelege orice tip de
transport sau sustinere a unei mase de catre unul ori mai multi lucratori, inclusiv ridicarea,
asezarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorita caracteristicilor
acesteia sau conditiilor ergonomice necorespunzatoare, prezinta riscuri pentru lucratori, în
special de afectiuni dorsolombare.
CAP. II
Obligatiile angajatorilor
ART. 4
Angajatorul trebuie sa ia masuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie sa utilizeze
mijloace corespunzatoare, în special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea
manipularii manuale a maselor de catre lucratori.
ART. 5
În cazurile în care nu se poate evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre
lucratori, angajatorul trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare, sa utilizeze mijloace
adecvate sau sa furnizeze lucratorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care îl implica
manipularea manuala a acestor mase, luând în considerare elementele de referinta prevazute în
anexa nr. 1.
ART. 6
În toate cazurile în care manipularea manuala a maselor de catre lucrator nu poate fi evitata,
angajatorul trebuie sa organizeze posturile de lucru astfel încât manipularea sa fie cat mai sigura
si cu risc cat mai mic posibil pentru sanatate, fiind obligat de asemenea:
a) sa evalueze, în prealabil, conditiile de securitate si de sanatate pentru tipul de lucrare
respectiv si sa examineze în special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor anexei nr. 1;
b) sa urmareasca evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucratori, în special de afectiuni
dorsolombare, prin adoptarea de masuri corespunzatoare, având în vedere caracteristicile
mediului de munca si cerintele activitatii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.
ART. 7
Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 7 alin. (4) lit. c), art. 24, 25 si 35 din Legea nr.
319/2006, trebuie respectate prevederile anexei nr. 2.
CAP. III
Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor
ART. 8
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, lucratorii si/sau
reprezentantii acestora trebuie sa fie informati despre toate masurile ce trebuie puse în practica în
aplicarea prezentei hotarâri, cu privire la protectia securitatii si sanatatii.
(2) Angajatorii trebuie sa se asigure ca lucratorii si/sau reprezentantii acestora primesc
informatii generale si, ori de câte ori este posibil, informatii precise cu privire la:
a) greutatea maselor;
b) centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci când pachetul este încarcat excentric.
ART. 9
Fara a aduce atingere prevederilor art. 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorii trebuie sa
se asigure ca lucratorii primesc, în plus, o formare adecvata si informatii precise cu privire la
modul corect de manipulare a maselor si la riscurile la care acestia se expun, în special daca
aceste sarcini nu sunt efectuate corect, având în vedere prevederile anexelor nr. 1 si 2.
ART. 10
Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora cu privire la
problemele la care se face referire în prezenta hotarâre, inclusiv în anexele la aceasta, trebuie sa
se realizeze potrivit prevederilor art. 18 si 19 din Legea nr. 319/2006.
CAP. IV
Sanctiuni
ART. 11
Încalcarea prevederilor prezentei hotarâri atrage raspunderea contraventionala, civila sau
penala, dupa caz, potrivit Legii nr. 319/2006.
ART. 12
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca din
cadrul Inspectiei Muncii si de catre inspectorii de medicina muncii din cadrul Ministerului
Sanatatii Publice.
CAP. V
Dispozitii finale
ART. 13
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
ART. 14
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei comunica Comisiei Europene textele
dispozitiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de
prezenta hotarâre.
ART. 15
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
Prezenta hotarâre transpune Directiva 1990/269/CEE privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special
dorsolombare, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.
ANEXA 1
ELEMENTE DE REFERINTA*1)
[art. 5, art. 6 lit. a) si b) si art. 9 din hotarâre]
––-
*1) În vederea efectuarii unei analize multi-factor, pot fi luati în considerare simultan diferiti
factori prezentati în anexele nr. 1 si 2.
1. Caracteristicile masei
Manipularea manuala a maselor poate prezenta riscuri, în special de afectiuni dorsolombare,
daca masa este:
– prea grea sau prea mare;
– greu de manuit si de prins;
– instabila sau cu un continut ce risca sa se deplaseze;
– pozitionata astfel încât necesita sustinerea sau manipularea ei la distanta fata de trunchi sau
cu flexia ori rasucirea trunchiului;
– susceptibila sa produca leziuni lucratorilor, din cauza marginilor si/sau consistentei sale, în
special în cazul unei coliziuni.
2. Efortul fizic necesar
Efortul fizic poate prezenta riscuri, în special de afectiuni dorsolombare, daca:
– este prea intens;
– nu poate fi realizat decât printr-o miscare de rasucire a trunchiului;
– poate sa antreneze o deplasare brusca a masei;
– este realizat atunci când corpul se afla într-o pozitie instabila.
3. Caracteristicile mediului de munca
Caracteristicile mediului de munca pot determina o crestere a riscurilor, în special de afectiuni
dorsolombare, daca:
– nu exista suficient spatiu liber, în special pe verticala, pentru realizarea activitatii;
– solul prezinta denivelari, prezentând pericole de împiedicare, sau este alunecos pentru
incaltamintea lucratorului;
– locul de munca sau mediul de munca nu permite lucratorului manipularea manuala a maselor
la o înaltime sigura sau într-o pozitie de lucru confortabila;
– solul sau planul de lucru prezinta denivelari care implica manipularea masei la diferite
niveluri;
– solul sau planul de sprijin al piciorului este instabil;
– temperatura, umiditatea sau circulatia aerului este necorespunzatoare.
4. Cerinte ale activitatii
Activitatea poate prezenta riscuri, în special de afectiuni dorsolombare, daca implica una sau
mai multe dintre urmatoarele cerinte:
– efort fizic prea frecvent sau prelungit, care solicita în special coloana vertebrala;
– perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare;
– distante prea mari pentru ridicare, coborare sau transport;
– ritm de munca impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrator.
ANEXA 2
FACTORI INDIVIDUALI DE RISC*1)
[art. 7 si 9 din hotarâre]
––-
*1) În vederea efectuarii unei analize multi-factor, pot fi luati în considerare simultan diferiti
factori prezentati în anexele nr. 1 si 2.
Lucratorul este expus unor riscuri daca:
– este necorespunzator din punct de vedere fizic sa execute sarcina de munca respectiva;
– poarta îmbracaminte, incaltaminte sau alte efecte personale necorespunzatoare;
– nu are cunostinte sau instruire suficienta ori adecvata.