HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca

HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006

privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca

Descarca PDF cu H 1092 agenti biologici

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al <LLNK 12006   319 10 202  51 82>art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

CAP. I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

(1) Prezenta hotărâre are ca obiect protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, rezultate sau care pot sa rezulte din expunerea la agenţi biologici în cursul activităţii, precum şi prevenirea acestor riscuri.

(2) Prevederile prezentei hotărâri reprezintă cerinţe minime în acest domeniu.

ART. 2

<LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispoziţiile prezentei hotărâri.

ART. 3

Prezenta hotărâre se aplica fără a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat de <LLNK 12000    49130 301   0 32>Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin <LLNK 12002   214 10 201   0 18>Legea nr. 214/2002, armonizate cu Directiva Consiliului 90/219/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.

 

CAP. II

Definiţii şi clasificare

 

ART. 4

În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

 1. a) agenţi biologici – microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare şi endoparazitii umani, care sunt susceptibile sa provoace infectie, alergie sau intoxicatie;
 2. b) cultura celulara – creşterea în vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare;
 3. c) microorganism – o entitate microbiologica, celulara sau nu, capabilă sa se reproduca sau sa transfere material genetic.

ART. 5

Agenţii biologici sunt clasificati în 4 grupe de risc, în funcţie de importanta riscului de infectie pe care îl prezintă, astfel cum se prevede în anexa nr. 3:

 1. a) grupa 1 – agenţi biologici care nu sunt susceptibili sa provoace o boala la om;
 2. b) grupa 2 – agenţi biologici care pot provoca o boala omului şi constituie un pericol pentru lucrători; propagarea lor în colectivitate este improbabila; exista, în general, o profilaxie sau un tratament eficace;
 3. c) grupa 3 – agenţi biologici care pot provoca îmbolnăviri grave la om şi constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot prezenta un risc de propagare în colectivitate, dar exista în general o profilaxie sau un tratament eficace;
 4. d) grupa 4 – agenţi biologici care pot provoca boli grave omului şi constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot sa prezinte un risc ridicat de propagare în colectivitate şi nu exista în general o profilaxie sau un tratament eficace.

ART. 6

Dacă agentul biologic care trebuie evaluat conform prevederilor prezentei hotărâri nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, el trebuie clasificat în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile.

 

CAP. III

Domeniul de aplicare. Identificarea şi evaluarea riscurilor

 

SECŢIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

ART. 7

Prevederile prezentei hotărâri se aplica pentru toate activităţile în care lucrătorii, datorită activităţii profesionale, sunt expusi sau risca sa fie expusi la agenţi biologici.

ART. 8

(1) Pentru orice activitate susceptibilă sa prezinte un risc de expunere la agenţi biologici, angajatorul trebuie sa determine natura, nivelul şi durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate.

(2) Pentru toate activităţile susceptibile de a prezenta un risc de expunere la agenţi biologici aparţinând mai multor grupe, riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de către toţi agenţii biologici periculosi prezenţi.

(3) Angajatorul trebuie sa reînnoiască periodic evaluarea riscurilor şi, în orice caz, la orice modificare a condiţiilor de lucru care pot sa determine expunerea lucrătorilor la agenţi biologici, precum şi atunci când creste numărul bolilor profesionale pe care le-a înregistrat.

(4) Angajatorul trebuie sa furnizeze autorităţii de sănătate publica sau Inspecţiei Muncii, la cererea acestora, elementele care au stat la baza evaluării riscurilor profesionale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Identificarea şi evaluarea riscurilor

 

ART. 9

Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 7 se efectuează pe baza tuturor informaţiilor existente şi, mai ales, pe baza:

 1. a) clasificarii agenţilor biologici, prevăzută la art. 5 şi 6, care constituie sau pot constitui un pericol pentru sănătate;
 2. b) recomandărilor emise de inspectorii de munca şi/sau de inspectorii autorităţilor de sănătate publica, ce indica necesitatea ca agentul biologic sa fie controlat în scopul de a proteja sănătatea lucrătorilor care sunt sau pot fi expusi acestui agent biologic, în cursul activităţii lor;
 3. c) informaţiilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorită unei activităţi profesionale a lucrătorilor;
 4. d) efectelor alergice şi toxicogene ce pot sa rezulte ca urmare a activităţii lucrătorilor;
 5. e) faptului ca un lucrator suferă de o boala legată direct de munca sa.

ART. 10

(1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale, prevăzută la art. 8 şi 9, pentru activităţile care implica o expunere la agenţi biologici arata ca expunerea şi/sau potenţiala expunere se raportează la un agent biologic din grupa 1 fără risc identificabil pentru sănătatea lucrătorilor, atunci prevederile art. 11-34 nu se aplica, iar angajatorul trebuie sa respecte doar prevederile generale de securitate, sănătate şi de igiena la locul de munca.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) trebuie aplicat pct. 1 din anexa nr. 6.

(3) Dacă rezultatele evaluării riscurilor arata ca activitatea nu implica o intenţie deliberata de a lucra cu un agent biologic sau de a-l utiliza, dar poate sa conducă la expunerea lucrătorilor la un agent biologic în cursul unor activităţi a căror lista figurează în anexa nr. 1, atunci se aplica prevederile art. 11, 13-18 şi 21-31.

 

CAP. IV

Obligaţiile angajatorilor

 

SECŢIUNEA 1

Înlocuirea şi reducerea riscurilor

 

ART. 11

Dacă natura activităţii o permite, angajatorul trebuie sa evite utilizarea unui agent biologic periculos, inlocuindu-l printr-un agent biologic care, în funcţie de condiţiile de utilizare şi de stadiul actual al cunoştinţelor, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru sănătatea lucrătorilor.

ART. 12

(1) Dacă rezultatele evaluării releva existenta unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie sa ia măsurile necesare pentru ca expunerea acestora sa fie evitata.

(2) Când acest lucru nu este tehnic posibil, ţinând seama de activitate şi de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie sa reducă riscul de expunere profesională la un nivel suficient de scăzut pentru a proteja adecvat sănătatea şi securitatea lucrătorilor respectivi, prin aplicarea următoarelor măsuri:

 1. a) limitarea, la un nivel cat mai scăzut posibil, a numărului de lucrători expusi sau care pot fi expusi;
 2. b) conceperea proceselor de munca şi a măsurilor de control tehnic, astfel încât sa se evite sau sa se reducă la minimum diseminarea agenţilor biologici la locul de munca;
 3. c) măsuri de protecţie colectivă şi/sau măsuri de protecţie individuală, atunci când expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace;
 4. d) măsuri de igiena adecvate obiectivului de prevenire sau reducere a transferului ori diseminarii accidentale a unui agent biologic în afară locului de munca;
 5. e) utilizarea panourilor care semnalizeaza pericolul biologic, conform anexei nr. 2, şi a altor semne de avertizare relevante;
 6. f) elaborarea unor planuri care sa fie puse în aplicare în caz de accidente ce implica prezenta agenţilor biologici;
 7. g) dacă este necesar şi tehnic posibil, detectarea în afară izolarii fizice primare a prezentei agenţilor biologici utilizaţi în procesul de munca;
 8. h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea şi eliminarea deşeurilor în deplina securitate de către lucrători, dacă este cazul, după tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, uşor identificabile;
 9. i) măsuri care sa permită manipularea şi transportul fără risc ale agenţilor biologici la locul de munca.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Informaţiile care trebuie furnizate autorităţilor competente

 

ART. 13

Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale releva existenta unui risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie sa pună la dispoziţia inspectorului de munca şi a medicului de medicina muncii, la cererea acestora, informaţii privind:

 1. a) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;
 2. b) activităţile în cursul cărora lucrătorii au fost sau pot fi expusi la agenţi biologici;
 3. c) numărul de lucrători expusi;
 4. d) numele şi competenta persoanei responsabile cu sănătatea şi securitatea la locul de munca;
 5. e) măsurile de protecţie şi de prevenire luate, inclusiv procedeele şi metodele de lucru;
 6. f) un plan de urgenta pentru protecţia lucrătorilor impotriva expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, în cazul unei defectari a izolarii fizice.

ART. 14

(1) Angajatorul trebuie sa informeze imediat autoritatea de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti şi medicul de medicina muncii cu care are relatie contractuală despre orice accident sau incident care ar putea sa provoace diseminarea unui agent biologic care ar putea provoca lucrătorilor o infectie şi/sau o boala grava.

(2) Lista lucrătorilor expusi la agenţi biologici, menţionată în art. 22 alin. (1), precum şi dosarul medical al fiecărui lucrator sunt puse la dispoziţia autorităţii de sănătate publica judeţene şi/sau a municipiului Bucureşti, atunci când întreprinderea isi încetează activitatea, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Măsuri de igiena şi protecţie individuală

 

ART. 15

Pentru toate activităţile în care se utilizează agenţi biologici ce constituie un risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, angajatorul este obligat sa ia următoarele măsuri:

 1. a) sa asigure condiţiile corespunzătoare ca lucrătorii sa nu servească masa şi sa nu bea în zonele de lucru unde exista riscul de contaminare cu agenţi biologici;
 2. b) sa furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de protecţie adecvată sau alte tipuri de îmbrăcăminte specială adecvată;
 3. c) sa asigure lucrătorilor spaţii dotate cu instalaţii igienico-sanitare adecvate, care pot include soluţii/picaturi pentru ochi şi/sau substanţe antiseptice pentru piele;
 4. d) sa aibă în vedere ca echipamentul individual de protecţie sa fie:
 5. aşezat corect într-un loc stabilit separat de celelalte haine;
 6. verificat şi curatat, dacă este posibil, înainte şi, în orice caz, după fiecare utilizare;
 7. reparat sau schimbat înaintea unei noi utilizări, în cazul în care prezintă defectiuni;
 8. e) sa stabilească proceduri privind prelevarea, manipularea şi tratarea esantioanelor de origine umană sau animala.

ART. 16

(1) Îmbrăcămintea de lucru şi echipamentele de protecţie, inclusiv îmbrăcămintea de protecţie prevăzută la art. 15 lit. b), care pot fi contaminate de agenţi biologici, trebuie sa fie scoase atunci când lucrătorul părăseşte zona de lucru şi trebuie păstrate separat de alta îmbrăcăminte.

(2) Angajatorul trebuie sa aibă grija ca îmbrăcămintea prevăzută la alin. (1) şi echipamentul de protecţie sa fie dezinfectate şi curatate sau, la nevoie, distruse.

ART. 17

Costurile pentru măsurile ce trebuie aplicate conform art. 16 se suporta de angajator.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Informarea, pregătirea şi consultarea lucrătorilor

 

ART. 18

Angajatorul trebuie sa ia măsurile corespunzătoare pentru ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora sa primească, sub forma de informări şi instructaj, o instruire suficienta şi adecvată, bazată pe toate informaţiile disponibile privind:

 1. a) eventualele riscuri pentru sănătate;
 2. b) măsurile care trebuie luate pentru a evita expunerea;
 3. c) prescripţii aplicabile din domeniul igienei;
 4. d) purtarea şi utilizarea echipamentelor şi imbracamintei de protecţie;
 5. e) măsurile pe care lucrătorii trebuie sa le ia în caz de evenimente şi/sau incidente periculoase, precum şi măsurile de prevenire a acestora.

ART. 19

Instruirea lucrătorului trebuie efectuată înainte de începerea unei activităţi care implica contactul cu agenţi biologici, adaptată la apariţia unor noi riscuri sau în cazul evoluţiei riscurilor şi repetată periodic dacă este necesar.

ART. 20

(1) Angajatorul trebuie sa asigure la locul de munca instrucţiuni de securitate scrise şi, după caz, afişe privind procedura de urmat în caz de:

 1. a) accident sau incident grav datorat manipulării unui agent biologic;
 2. b) manipularea unui agent biologic din grupa 4.

(2) Lucrătorii trebuie sa semnaleze imediat superiorului lor sau persoanei responsabile cu securitatea şi sănătatea la locul de munca orice accident sau incident ce implica manipularea unui agent biologic.

(3) Angajatorul trebuie sa informeze imediat lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca despre orice accident sau incident care ar fi putut conduce la diseminarea unui agent biologic şi care este susceptibil sa producă la om infectii şi/sau boli grave. De asemenea, trebuie sa îi informeze, cat mai repede posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum şi despre măsurile care au fost luate ori care trebuie luate pentru a remedia situaţia.

(4) Fiecare lucrator trebuie sa aibă acces la informaţiile conţinute în lista lucrătorilor expusi la agenţi biologici prevăzută la art. 22 şi care îl privesc personal.

(5) Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie sa aibă acces la informaţiile colective anonime.

(6) Angajatorul trebuie sa pună la dispoziţia lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor, la cererea acestora, informaţiile prevăzute la art. 13.

ART. 21

Angajatorul trebuie sa asigure consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor la rezolvarea tuturor problemelor legate de sănătate şi securitate în munca în cazul expunerii la agenţi biologici în timpul activităţii, în conformitate cu prevederile secţiunii a 6-a a <LLNK 12006   319 10 203   0 31>cap. III din Legea nr. 319/2006.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Lista lucrătorilor expusi şi notificarea activităţilor care implica agenţi biologici

 

ART. 22

(1) Angajatorul trebuie sa aibă lista lucrătorilor expusi la agenţi biologici din grupele 3 şi/sau 4 care indica activitatea efectuată şi, atunci când este posibil, agentul biologic la care lucrătorii au fost expusi şi, după caz, datele referitoare la expuneri, la accidente şi incidente.

(2) Lista lucrătorilor expusi la agenţi biologici din grupele 3 şi/sau 4 este pastrata timp de cel puţin 10 ani de la terminarea expunerii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

(3) Lista este pastrata pe o perioada mai îndelungată, care poate atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscută, în cazul expunerilor susceptibile sa antreneze infectii:

 1. a) produse de agenţi biologici despre care se ştie ca pot provoca infectii persistente sau latente;
 2. b) care, ţinând seama de stadiul actual al cunoştinţelor, nu pot fi diagnosticate înainte ca boala sa se declanseze, mulţi ani mai târziu;
 3. c) a căror perioada de incubatie prealabilă declansarii bolii este deosebit de lungă;
 4. d) care produc boli ce pot prezenta recrudescenta după un timp îndelungat, în ciuda tratamentului aplicat;
 5. e) care pot lasa sechele grave pe termen lung.

(4) Medicul de medicina muncii, inspectorul de munca pe domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, precum şi orice alta persoana responsabilă cu sănătatea şi securitatea la locul de munca trebuie sa aibă acces la lista prevăzută la alin. (1).

ART. 23

(1) Angajatorul trebuie sa notifice în prealabil autorităţii de sănătate publica judeţene şi inspectoratului teritorial de munca utilizarea pentru prima data a agenţilor biologici din grupele 2, 3 şi 4, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea activităţii. Sub rezerva alin. (2), se notifica, de asemenea, în prealabil utilizarea pentru prima data a oricărui alt agent biologic din grupa 4, precum şi utilizarea oricărui alt agent biologic nou din grupa 3, care este clasificat provizoriu astfel chiar de către angajator.

(2) Laboratoarele care furnizează servicii de diagnostic pentru agenţii biologici din grupa 4 trebuie doar sa notifice intenţia lor.

(3) De fiecare data când procedeele şi/sau procedurile suferă modificări importante din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii la locul de munca, trebuie efectuată o noua notificare.

(4) Notificarea prevăzută la alin. (1)-(3) va conţine:

 1. a) denumirea şi adresa întreprinderii şi/sau unităţii;
 2. b) numele şi competentele lucrătorului desemnat cu securitatea şi sănătatea la locul de munca;
 3. c) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;
 4. d) specia agentului biologic;
 5. e) măsurile de protecţie şi de prevenire avute în vedere.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Supravegherea medicală a lucrătorilor

 

ART. 24

(1) Ministerul Sănătăţii Publice elaborează măsurile necesare pentru desfăşurarea supravegherii medicale a lucrătorilor pentru care evaluarea prevăzută la art. 8 şi 9 releva un risc pentru sănătatea sau securitatea lor.

(2) Aceste măsuri trebuie sa asigure ca fiecare lucrator sa fie supravegheat medical corespunzător înainte de expunere profesională şi, în continuare, periodic, făcând astfel posibila aplicarea directa a măsurilor de medicina generală şi de medicina muncii.

(3) Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 8 şi 9 trebuie sa identifice lucrătorii pentru care sunt necesare măsurile de protecţie speciale.

(4) Dacă este cazul, angajatorii trebuie sa pună la dispoziţia lucrătorilor vaccinuri eficace, dacă aceştia nu sunt încă imunizati impotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expusi. Atunci când angajatorii pun la dispoziţia lucrătorilor vaccinuri, ei trebuie sa ţină seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7.

ART. 25

În cazul în care se confirma ca un lucrator prezintă o infectie şi/sau o boala care ar fi putut rezulta din expunerea la agenţi biologici, medicul de medicina muncii sau serviciul de medicina muncii aflat într-o relatie contractuală cu angajatorul trebuie sa propună şi celorlalţi lucrători care au fost expusi în mod similar sa se supună supravegherii medicale; în acest caz angajatorul efectuează o reevaluare a riscului de expunere.

ART. 26

Toate datele obţinute în cursul supravegherii medicale a fiecărui lucrator trebuie ţinute şi/sau consemnate într-un dosar medical individual, care va fi păstrat de către serviciul de medicina muncii cel puţin 10 ani după încetarea expunerii.

ART. 27

În cazurile prevăzute la art. 22 alin. (3), dosarul medical individual trebuie păstrat o perioada mai mare de 10 ani, care poate ajunge pana la 40 de ani de la ultima expunere cunoscută. În cazul în care unitatea se desfiinţează sau lucrătorul isi schimba locul de munca, dosarul medical individual va fi preluat de autoritatea teritorială de sănătate publica pe raza căreia se afla întreprinderea şi/sau unitatea respectiva sau de serviciul de medicina muncii de la noul loc de munca.

ART. 28

Serviciul sau medicul de medicina muncii aflat într-o relatie contractuală cu angajatorul trebuie:

 1. a) sa propună măsuri de protecţie sau de prevenire utile individual, pentru fiecare lucrator;
 2. b) sa dea informaţii şi sfaturi medicale lucrătorilor privind supravegherea medicală la care ei vor fi supuşi după ce a încetat expunerea la agenţi biologici.

ART. 29

(1) Lucrătorii în cauza trebuie sa aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal şi pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.

(1) Lucrătorii în cauza trebuie sa aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal şi pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.

(3) Costul reexaminarilor rezultatelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se suporta de către solicitant.

ART. 30

(1) Recomandările practice pentru supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Toate cazurile de boala sau de deces care au fost confirmate ca fiind cauzate de o expunere profesională la agenţi biologici se declara, se înregistrează şi/sau se notifica conform normelor metodologice referitoare la bolile profesionale, elaborate în aplicarea <LLNK 12006   319 10 201   0 18>Legii nr. 319/2006.

 

CAP. V

Dispoziţii pentru locuri de munca în care exista un risc crescut de contaminare

 

SECŢIUNEA 1

Servicii medicale şi veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic

 

ART. 31

(1) Serviciile medicale şi veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic, în vederea evaluării riscurilor profesionale, trebuie sa aibă în vedere în mod deosebit:

 1. a) incertitudinile legate de prezenta agenţilor biologici în organismul pacientilor sau al animalelor, precum şi în probele sau produsele biologice care rezulta de la aceştia;
 2. b) pericolul pe care îl constituie agenţii biologici care sunt sau ar putea fi prezenţi în organismul pacientilor ori la animale, precum şi în probele prelevate de la aceştia;
 3. c) riscurile inerente datorate naturii activităţii.

(2) În serviciile medicale şi veterinare angajatorii trebuie sa ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protecţia sanitară şi securitatea lucrătorilor respectivi.

(3) Măsurile care trebuie luate în serviciile medicale şi veterinare cuprind:

 1. a) specificarea procedeelor corespunzătoare de decontaminare şi de dezinfecţie;
 2. b) punerea în practica a procedeelor care permit manipularea şi eliminarea fără riscuri a deşeurilor contaminate.

ART. 32

În serviciile de izolare sau în secţiile de carantina unde se găsesc pacienti umani ori animale care sunt sau ar putea fi contaminati cu agenţi biologici din grupele 3 şi 4 angajatorul trebuie sa aleagă măsuri de izolare dintre cele prezentate în coloana A din anexa nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscului de infectie.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Măsuri speciale aplicabile procedeelor industriale, laboratoarelor şi încăperilor pentru animale

 

ART. 33

(1) În laboratoare, inclusiv în laboratoarele de diagnostic şi în încăperile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4, care sunt sau ar putea fi purtători ai acestor agenţi, angajatorul trebuie sa ia următoarele măsuri speciale:

 1. a) în laboratoarele care efectuează activităţi ce implica manipularea agenţilor biologici din grupele 2, 3 şi 4 în scopuri de cercetare, de dezvoltare, învăţământ, diagnostic, trebuie sa stabilească măsuri de izolare conform anexei nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscurilor de infectie;
 2. b) în urma evaluării riscurilor profesionale, după fixarea nivelului de izolare fizica necesară pentru agenţii biologici, în funcţie de gradul de risc pe care aceştia îl prezintă, stabileşte măsurile necesare conform anexei nr. 5, iar activităţile care implica manipularea unui agent biologic trebuie efectuate:
 3. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puţin nivelului de izolare nr. 2, pentru un agent biologic din grupa 2;
 4. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puţin nivelului de izolare nr. 3, pentru un agent biologic din grupa 3;
 5. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puţin nivelului de izolare nr. 4, pentru un agent biologic din grupa 4;
 6. c) în laboratoarele în care se manipuleaza materiale despre care exista incertitudini legate de absenta agenţilor biologici patogeni pentru om, dar care nu au ca obiect de activitate lucrul cu agenţii biologici ca atare, şi anume cultivarea sau concentrarea acestora, trebuie sa se adopte cel puţin nivelul de izolare nr. 2. Nivelurile de izolare nr. 3 sau 4 trebuie utilizate, dacă este cazul, când se ştie sau se presupune ca ele sunt necesare, în afară situaţiilor în care recomandările formulate de autoritatea de sănătate publica şi/sau inspectoratul teritorial de munca indica, pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai scăzut.

(2) Angajatorii trebuie sa ia următoarele măsuri speciale privind procedeele industriale care utilizează agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4:

 1. a) principiile de izolare expuse în alin. (1) lit. b) trebuie sa se aplice, de asemenea, procedeelor industriale pe baza măsurilor practice prevăzute în anexa nr. 6;
 2. b) în funcţie de evaluarea riscului legat de utilizarea agenţilor biologici din grupele 2, 3 şi 4, autoritatea de sănătate publica judeteana şi/sau inspectoratul teritorial de munca pot sa decidă măsuri corespunzătoare care trebuie sa fie luate la folosirea industriala a agenţilor biologici.

ART. 34

Toate activităţile menţionate la art. 33, la care nu a fost posibil sa se facă o evaluare concludenta a unui agent biologic, dar se presupune ca utilizarea acestuia ar putea sa reprezinte un risc grav pentru sănătatea lucrătorilor, trebuie sa se desfăşoare doar în spaţii de lucru în care nivelul de izolare corespunde cel puţin nivelului nr. 3.

 

CAP. VI

Dispoziţii finale

 

ART. 35

Studiile efectuate de instituţiile cu atribuţii în domeniu, pe baza informaţiilor prevăzute în art. 30 alin. (2), vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru a fi puse la dispoziţia Comisiei Europene.

ART. 36

(1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor la prezenta hotărâre se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.

ART. 37

Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

 

*

 

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2000/54/CE privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţi biologici în munca (a şaptea directiva specifica în sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 262 din 17 octombrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

 

Contrasemnează:

───────────────

Ministrul muncii,

solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

 

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

Ministrul agriculturii,

pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucureşti, 16 august 2006.

Nr. 1.092.

 

ANEXA 1

 

LISTA INDICATIVA

a tipurilor de activităţi profesionale

 

 1. Activităţi în instalaţiile de producţie alimentara
 2. Activităţi în agricultura
 3. Activităţi profesionale în care exista contact cu animale şi/sau produse de origine animala
 4. Activităţi în serviciile de sănătate, inclusiv în unităţile de izolare şi examinare post-mortem
 5. Activităţi în laboratoare clinice, veterinare şi de diagnostic, excluzând laboratoarele microbiologice de diagnostic
 6. Activităţi în instalaţiile de eliminare a deşeurilor
 7. Activităţi în instalaţiile de epurare a apelor uzate.

 

ANEXA 2

 

SEMNUL DE PERICOL BIOLOGIC

 

NOTA CTCE

Imaginea grafica a semnului pericol biologic se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 7.IX.2006, la pagina 6, a se vedea imaginea asociata.

 

 

ANEXA 3

 

CLASIFICAREA AGENŢILOR BIOLOGICI

 

Nota introductivă

 1. Conform domeniului de aplicare a prezentei hotărâri, sunt incluşi în clasificare numai agenţii despre care este cunoscut ca pot infesta fiinţele umane.

Dacă este cazul, se adauga indicaţii asupra riscului toxic şi alergic potenţial al agenţilor.

Nu au fost luati în considerare agenţii patogeni pentru animale şi plante cunoscuţi ca neavând efect asupra omului.

La stabilirea prezentei liste de agenţi biologici clasificati nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.

 1. Clasificarea agenţilor biologici se bazează pe efectele acestor agenţi asupra lucrătorilor sanatosi.

Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistenta, administrarea de medicamente, imunitate deficitara, sarcina sau alaptare, nu sunt luate în considerare în mod specific.

Riscul suplimentar la care sunt expusi aceşti lucrători trebuie sa fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzută de prezenta hotărâre.

Orice măsura de precautie tehnica, luată în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activităţi cu animale care implica sau ar putea sa implice o expunere a lucrătorilor la agenţi biologici din grupa 3 sau 4, trebuie sa fie conformă cu art. 33 din hotărâre.

 1. Agenţii biologici care n-au fost clasificati în grupele 2-4 din lista nu se clasifica în mod implicit în grupa 1.

În cazul agenţilor care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli şi o referire de ordin mai general arata ca alte specii aparţinând aceluiaşi gen pot afecta sănătatea.

Atunci când în clasificarea agenţilor biologici se menţionează un gen în totalitate, este implicit ca speciile şi tulpinile (susele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.

 1. Atunci când o tulpina (susa) este atenuata sau când şi-a pierdut genele de virulenta, izolarea cerută prin clasificarea susii sale parentale nu trebuie sa fie aplicată în mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potenţial al acesteia la locul de munca; de exemplu, când o astfel de susa trebuie utilizata ca produs sau component al unui produs de destinaţie profilactica ori terapeutică.
 2. Nomenclatorul agenţilor care serveşte la stabilirea prezentei clasificari reflecta şi respecta ultimele consensuri internaţionale privind taxonomia şi nomenclatura agenţilor în vigoare în momentul elaborării sale.
 3. Lista agenţilor biologici clasificati reflecta stadiul cunoştinţelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizata imediat ce nu mai reflecta ultimul stadiu al cunoştinţelor.
 4. Toate virusurile care au fost deja izolate la om şi care nu au fost evaluate şi clasificate în aceasta anexa trebuie sa fie clasificate cel puţin în grupa 2, cu excepţia situaţiilor în care exista dovada ca aceste virusuri nu sunt susceptibile sa provoace o boala la om.
 5. Anumiti agenţi biologici clasificati în grupa 3 şi marcati în lista alăturată prin (**) pot prezenta un risc de infectie limitat pentru lucrători, deoarece aceşti agenţi nu sunt în mod normal infectiosi pe cale aerogena.

Se vor evalua măsurile de izolare care urmează sa fie aplicate fata de aceşti agenţi biologici, luându-se în considerare natura activităţilor specifice în discuţie şi cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina dacă în anumite circumstanţe se poate renunţa la unele dintre aceste măsuri.

 1. Cerinţele privind izolarea, care decurg din clasificarea parazitilor, se aplica numai la diferite stadii ale ciclului de viata al parazitului care sunt susceptibile de a fi infectioase pentru om la locul de munca.
 2. Lista conţine indicaţii separate pentru agenţii biologici care sunt susceptibili sa provoace reactii alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun sa se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expusi.

Aceste indicaţii sunt arătate prin următoarele litere:

– A: Posibile reactii alergice

– D: Lista lucrătorilor expusi acestui agent biologic trebuie sa fie pastrata mai mult de 10 ani după încetarea ultimei lor expuneri cunoscute

– T: Producere de toxine

– V: Vaccin eficace disponibil.

Vaccinarile preventive trebuie sa fie efectuate ţinându-se seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre.

 

BACTERII

şi organisme înrudite

 

NB: pentru agenţii biologici din prezenta lista, menţiunea „spp.” se referă la celelalte specii cunoscute ca fiind patogene la om.

 

*T*

*Font 8*

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                          Agentul biologic                           │Clasificarea│   Note   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Actinobacillus actinomycetemcomitans                                 │     2      │          │

│Actinomadura madurae                                                 │     2      │          │

│Actinomadura pelletieri                                              │     2      │          │

│Actinomyces gereneseriae                                             │     2      │          │

│Actinomyces israelii                                                 │     2      │          │

│Actinomyces pyogenes                                                 │     2      │          │

│Actinomyces spp.                                                     │     2      │          │

│Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)          │     2      │          │

│Bacillus anthracis                                                   │     3      │          │

│Bactero ides fragilis                                                │     2      │          │

│Bartonella baciliformis                                              │     2      │          │

│Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)                           │     2      │          │

│Bartonella (Rhochalimaea) spp.                                       │     2      │          │

│Bordetella bronchiseptica                                            │     2      │          │

│Bordetella parapertussis                                             │     2      │          │

│Bordetella pertussis                                                 │     2      │    V     │

│Borrelia burgdorferi                                                 │     2      │          │

│Borrelia duttonii                                                    │     2      │          │

│Borrelia recurrentis                                                 │     2      │          │

│Borrelia spp.                                                        │     2      │          │

│Brucella abortus                                                     │     3      │          │

│Brucella canis                                                       │     3      │          │

│Brucella melitensis                                                  │     3      │          │

│Brucella suis                                                        │     3      │          │

│Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)                             │     3      │          │

│Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)                 │     3      │          │

│Campylobacter fetus                                                  │     2      │          │

│Campylobacter jejuni                                                 │     2      │          │

│Campylobacter spp.                                                   │     2      │          │

│Cardiobacterium hominis                                              │     2      │          │

│Chlamydia pneumoniae                                                 │     2      │          │

│Chlamydia trachomatis                                                │     2      │          │

│Chlamydia psittaci (tulpini aviare)                                  │     2      │          │

│Chlamydia psittaci (tulpini neaviare)                                │     3      │          │

│Clostridium botulinum                                                │     2      │    T     │

│Clostridium perfringens                                              │     2      │          │

│Clostridium tetani                                                   │     2      │   T, V   │

│Clostridium spp.                                                     │     2      │          │

│Corynebacterium diphtheriae                                          │     2      │   T, V   │

│Corynebacterium minutissimum                                         │     2      │          │

│Corynebacterium pseudotuberculosis                                   │     2      │          │

│Corynebacterium spp.                                                 │     2      │          │

│Coxiella burnetii                                                    │     3      │          │

│Edwardsiella tarda                                                   │     2      │          │

│Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)                             │     2      │          │

│Ehrlichia spp.                                                       │     2      │          │

│Eikenella corrodens                                                  │     2      │          │

│Enterobacter aerogenes/cloacae                                       │     2      │          │

│Enterobacter spp.                                                    │     2      │          │

│Enterococcus spp.                                                    │     2      │          │

│Erysipelothrix rhusiopathiae                                         │     2      │          │

│Escherichia coli (cu excepţia tulpinilor nepatogene)                 │     2      │          │

│Escherichia coli, tulpini citotoxice (de exemplu, 0157:H7 sau 013)   │   3(**)    │    T     │

│Flavobacterium meningosepticum                                       │     2      │          │

│Fluoribacter boiemanac (Legionella)                                  │     2      │          │

│Francisella tularensis (tip A)                                       │     3      │          │

│Francisella tularensis (tip B)                                       │     2      │          │

│Fusobacterium necrophorun                                            │     2      │          │

│Gardnerella vaginalis                                                │     2      │          │

│Haemophilus ducreyi                                                  │     2      │          │

│Haemophilus influenzae                                               │     2      │          │

│Haemophilus spp.                                                     │     2      │          │

│Helicobacter pylori                                                  │     2      │          │

│Klebsiella axytoca                                                   │     2      │          │

│Klebsiella pneumoniae                                                │     2      │          │

│Klebsiella spp.                                                      │     2      │          │

│Legionella pneumophila                                               │     2      │          │

│Legionella spp.                                                      │     2      │          │

│Leptospira interrogans (toate serotipurile)                          │     2      │          │

│Listeria monocytogenes                                               │     2      │          │

│Listeria ivanovii                                                    │     2      │          │

│Morganella morganii                                                  │     2      │          │

│Mycobacterium africanum                                              │     3      │    V     │

│Mycobacterium avium/intracellulare                                   │     2      │          │

│Mycobacterium bovis (cu excepţia tulpinii BCG)                       │     3      │    V     │

│Mycobacterium chelonae                                               │     2      │          │

│Mycobacterium fortuitum                                              │     2      │          │

│Mycobacterium kansasii                                               │     2      │          │

│Mycobacterium leprae                                                 │     3      │          │

│Mycobacterium malmoense                                              │     2      │          │

│Mycobacterium marinum                                                │     2      │          │

│Mycobacterium microti                                                │   3(**)    │          │

│Mycobacterium paratuberculosis                                       │     2      │          │

│Mycobacterium scrofulaceum                                           │     2      │          │

│Mycobacterium simiae                                                 │     2      │          │

│Mycobacterium szulgai                                                │     2      │          │

│Mycobacterium tuberculosis                                           │     3      │    V     │

│Mycobacterium ulcerans                                               │   3(**)    │          │

│Mycobacterium xenopi                                                 │     2      │          │

│Mycoplasma caviae                                                    │     2      │          │

│Mycoplasma hominis                                                   │     2      │          │

│Mycoplasma pneumoniae                                                │     2      │          │

│Neisseria gonorrhocae                                                │     2      │          │

│Neisseria meningitidis                                               │     2      │    V     │

│Nocardia asteroides                                                  │     2      │          │

│Nocardia brasiliensis                                                │     2      │          │

│Nocardia farcinica                                                   │     2      │          │

│Nocardia nova                                                        │     2      │          │

│Nocardia otitidiscavianum                                            │     2      │          │

│Pasteurella multocida                                                │     2      │          │

│Pasteurella spp.                                                     │     2      │          │

│Peptostreptococcus anaerobius                                        │     2      │          │

│Plesiomonas shigelloides                                             │     2      │          │

│Porphyromonas spp.                                                   │     2      │          │

│Prevotella spp.                                                      │     2      │          │

│Proteus mirabilis                                                    │     2      │          │

│Proteus penneri                                                      │     2      │          │

│Proteus vulgaris                                                     │     2      │          │

│Providencia alcalifaciens                                            │     2      │          │

│Providencia retigeri                                                 │     2      │          │

│Providencia spp.                                                     │     2      │          │

│Pseudomonas aeruginosa                                               │     2      │          │

│Rhodococcus equi                                                     │     2      │          │

│Rickettsia akari                                                     │   3(**)    │          │

│Rickettsia canada                                                    │   3(**)    │          │

│Rickettsia conorii                                                   │     3      │          │

│Rickettsia montană                                                   │   3(**)    │          │

│Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)                                │     3      │          │

│Rickettsia prowazekii                                                │     3      │          │

│Rickettsia rickettsii                                                │     3      │          │

│Rickettsia tsutsugamushi                                             │     3      │          │

│Rickettsia spp.                                                      │     2      │          │

│Salmonella arizonae                                                  │     2      │          │

│Salmonella enteritidis                                               │     2      │          │

│Salmonella typhimurium                                               │     2      │          │

│Salmonella paratyphi A, B, C                                         │     2      │    V     │

│Salmonella typhi                                                     │   3(**)    │    V     │

│Salmonella (alte varietati serologice)                               │     2      │          │

│Serpulina spp.                                                       │     2      │          │

│Shigella boydii                                                      │     2      │          │

│Shigella dysenteriae (tip 1)                                         │   3(**)    │    T     │

│Shigella dysenteriae (alt tip decât tipul 1)                         │     2      │          │

│Shigella flexneri                                                    │     2      │          │

│Shigella sonnei                                                      │     2      │          │

│Staphylococcus aureus                                                │     2      │          │

│Streptobacillus moniliformis                                         │     2      │          │

│Streptococcus pneumoniae                                             │     2      │          │

│Streptococcus pyogenes                                               │     2      │          │

│Streptococcus suis                                                   │     2      │          │

│Streptococcus spp.                                                   │     2      │          │

│Treponema carateum                                                   │     2      │          │

│Treponema pallidum                                                   │     2      │          │

│Treponema pertenue                                                   │     2      │          │

│Treponema spp.                                                       │     2      │          │

│Vibrio cholerae (inclusiv El Tor)                                    │     2      │          │

│Vibrio parahaemolyticus                                              │     2      │          │

│Vibrio spp.                                                          │     2      │          │

│Yersinia enterocolitica                                              │     2      │          │

│Yersinia pestis                                                      │     3      │    V     │

│Yersinia pseudotuberculosis                                          │     2      │          │

│Yersinia spp.                                                        │     2      │          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│(**) Vezi nota introductivă 8                                        │            │          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

 

VIRUSURI(*)

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                          Agentul biologic                           │Clasificarea│Observaţii│

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────├──────────┤

│                                                                     │     2      │          │

│Adenoviridae                                                         │            │          │

│Arenaviridae                                                         │            │          │

│  Complexul coriomeningitei limfocitare-Lassa                        │            │          │

│  (arenavirusul lumii vechi):                                        │            │          │

│    Virusul Lassa                                                    │     4      │          │

│    Virusul coriomeningitei limfocitare (tulpini neurotrope)         │     3      │          │

│    Virusul coriomeningitei limfocitare (alte tulpini)               │     2      │          │

│    Virusul Mpoeia                                                   │     2      │          │

│    Alte complexe ale coriomeningitei limfocitare-Lassa              │     2      │          │

│  Complexul Tacaribe (arenavirusul lumii noi):                       │            │          │

│    Virusul Guanarito                                                │     4      │          │

│    Virusul Junin                                                    │     4      │          │

│    Virusul Sabia                                                    │     4      │          │

│    Virusul Machupo                                                  │     4      │          │

│    Virusul Flexal                                                   │     3      │          │

│    Alte complexe Tacaribe                                           │     2      │          │

│Astroviridae                                                         │     2      │          │

│Bunyaviridae                                                         │            │          │

│  Belgrade (numit de asemenea Dobrava)                               │     3      │          │

│  Bhanja                                                             │     2      │          │

│  Virusul Buniamwera                                                 │     2      │          │

│  Germiston                                                          │     2      │          │

│  Virusul Oropouche                                                  │     3      │          │

│    Sin Nombre (numit în trecut Muerto Canion)                       │     3      │          │

│  Virusul encefalitei de California                                  │     2      │          │

│  Hantavirusuri:                                                     │            │          │

│    Hantaan (febra hemoragica de Coreea)                             │     3      │          │

│    Seul (Virus)                                                     │     3      │          │

│    Puumala-Virus                                                    │     2      │          │

│    Prospect Hill-Virus                                              │     2      │          │

│    Alte hantavirusuri                                               │     2      │          │

│  Nairo virusuri:                                                    │            │          │

│    Virusul febrei hemoragice de Crimeea (Congo)                     │     4      │          │

│    Virusul Hazara                                                   │     2      │          │

│  Flebovirusuri:                                                     │            │          │

│    Febra din valea Rift                                             │     3      │    V     │

│    Febra transmisă prin flebotomi                                   │     2      │          │

│    Virusul Toscana                                                  │     2      │          │

│  Alte bunyavirusuri patogene                                        │     2      │          │

│Caliciviridae                                                        │            │          │

│  Virusul hepatitei E                                                │   3(**)    │          │

│  Virusul Nonvalk                                                    │     2      │          │

│  Alte caliciviridae                                                 │     2      │          │

│                                                                     │     2      │          │

│Coronaviridae                                                        │            │          │

│Filoviridae                                                          │            │          │

│  Virusul Ebola                                                      │     4      │          │

│  Virusul Marbourg                                                   │     4      │          │

│Flaviviridae                                                         │            │          │

│  Encefalita din Australia (encefalita din valea Murray)             │     3      │          │

│  Virusul encefalitei transmise de capuse din Europa Centrala        │   3(**)    │    V     │

│  Absettarov                                                         │     3      │          │

│  Hanyalova                                                          │     3      │          │

│  Hypr                                                               │     3      │          │

│  Kumlinge                                                           │     3      │          │

│  Virusul denga, de tip 1, 2, 3, 4                                   │     3      │          │

│  Virusul hepatitei C                                                │   3(**)    │    D     │

│  Virusul hepatitei G                                                │   3(**)    │    D     │

│  Encefalita japoneza de tip B                                       │     3      │    V     │

│  Padurea Kyasanur                                                   │     3      │    V     │

│  Louping ill                                                        │   3(**)    │          │

│  Omsk(a)                                                            │     3      │    V     │

│  Powassan                                                           │     3      │          │

│  Rocio                                                              │     3      │          │

│  Encefalita rusa de primavara-vara (TBE) (a)                        │     3      │    V     │

│  Encefalita din Saint-Louis                                         │     3      │          │

│  Virusul Wesselsbron                                                │   3(**)    │          │

│  Virusul vaii Nilului                                               │     3      │          │

│  Febra galbena                                                      │     3      │    V     │

│  Alte flavivirusuri cunoscute ca patogene                           │     2      │    V     │

│Hepatdnaviridae                                                      │            │          │

│  Virusul hepatitei B                                                │   3(**)    │   V, D   │

│  Virusul hepatitei D (delta) (b)                                    │   3(**)    │   V, D   │

│Herpesviridae                                                        │            │          │

│  Citomegalovirus                                                    │     2      │          │

│  Virusul Epstein-Barr                                               │     2      │          │

│  Virusul herpetic simian                                            │     3      │          │

│  Herpes simplex virus, tipurile 1 şi 2                              │     2      │          │

│  Virusul varicela – zoster                                          │     2      │          │

│  Virusul limfotrop B uman (HBLV-HHV6)                               │     2      │          │

│  Virusul herpetic uman 7                                            │     2      │          │

│  Virusul herpetic uman 8                                            │     2      │    D     │

│Orthomyxoviridae                                                     │            │          │

│  Virusuri gripale, tipurile A, B şi C                               │     2      │  V (c)   │

│  Orthomyxoviridae transmise de capuse: virusul Dhori şi Thogoto     │     2      │          │

│Papovaridae                                                          │            │          │

│  Virusul BK şi JC                                                   │     2      │  D (d)   │

│  Virusul Papilloma uman                                             │     2      │  D (d)   │

│Paramyxoviridae                                                      │            │          │

│  Virusul rujeolic                                                   │     2      │    V     │

│  Virusul urlian                                                     │     2      │    V     │

│  Virusul bolii Newcastle                                            │     2      │          │

│  Virusuri para-gripale, tipurile 1, 2, 3 şi 4                       │     2      │          │

│  Virusul respirator sincitial                                       │     2      │          │

│Parvoviridae                                                         │            │          │

│  Parvovirusul uman (B 19)                                           │     2      │          │

│Picornaviridae                                                       │            │          │

│  Virusul conjunctivitei hemoragice (AHC)                            │     2      │          │

│  Virusul Coxsackie                                                  │     2      │          │

│  Virusul ECHO                                                       │     2      │          │

│  Virusul hepatitei A (enterovirus uman, tip 72)                     │     2      │    V     │

│  Virusul poliomielitei                                              │     2      │    V     │

│  Rhinovirus                                                         │     2      │          │

│Poxviridae                                                           │            │          │

│  Poxvirusul bivolilor (e)                                           │     2      │          │

│  Virusul nodulilor mulgatorilor                                     │     2      │          │

│  Poxvirusul elefantilor (f)                                         │     2      │          │

│  Virusul modulului capusei                                          │     2      │          │

│  Virusul Molluscum contagiosum                                      │     2      │          │

│  Poxvirusul maimutelor                                              │     3      │    V     │

│  Virusul Orf                                                        │     2      │          │

│  Poxvirusul iepurilor (g)                                           │     2      │          │

│  Virusul Vaccinia                                                   │     2      │          │

│  Virusul variolei (major şi minor)                                  │     4      │    V     │

│  Virusul Whitepox (virusul variolei)                                │     4      │    V     │

│  Yatapox virus (Tana şi Yaba)                                       │     2      │          │

│Reoviridae                                                           │            │          │

│  Coltivirus                                                         │     2      │          │

│  Rotavirus uman                                                     │     2      │          │

│  Orbivirus                                                          │     2      │          │

│  Reovirus                                                           │     2      │          │

│Retroviridae                                                         │            │          │

│  Virusul imunodeficientei umane                                     │   3(**)    │    D     │

│  Virusul uman cu tropism pentru limfocitele T (HTLV), tip 1 şi 2    │   3(**)    │    D     │

│  Virusul SIV (h)                                                    │   3(**)    │          │

│Rhabdoviridae                                                        │            │          │

│  Virusul turbarii                                                   │   3(**)    │    V     │

│  Virusul stomatitei veziculoase                                     │     2      │          │

│Togaviridae                                                          │            │          │

│  Alfavirus                                                          │            │          │

│    Encefalomielita ecvina est-americana                             │     3      │    V     │

│    Virusul Bebaru                                                   │     2      │          │

│    Virusul Chikungunya                                              │   3(**)    │          │

│    Virusul Everglades                                               │   3(**)    │          │

│    Virusul Mayaro                                                   │     3      │          │

│    Virusul Mucambu                                                  │   3(**)    │          │

│    Virusul Ndumu                                                    │     3      │          │

│    Virusul O’nyong-nyong                                            │     2      │          │

│    Virusul raului Ross                                              │     2      │          │

│    Virusul pădurii Semliki                                          │     2      │          │

│    Virusul Sindbis                                                  │     2      │          │

│    Virusul Tonate                                                   │   3(**)    │          │

│    Encefalomielita ecvina venezueleana                              │     3      │    V     │

│    Encefalomielita ecvina vest-americana                            │     3      │    V     │

│    Alte alfavirusuri cunoscute                                      │     2      │          │

│  Rubivirus (rubeola)                                                │     2      │    V     │

│Toroviridae                                                          │     2      │          │

│Virusuri neclasificate                                               │            │          │

│  Morbilivirus ecvin                                                 │     4      │          │

│   Virusuri ale hepatitei neidentificate încă                        │3(**)       │  D       │

│Agenţi neclasificati asociaţi cu encefalopatiile spongiforme         │            │          │

│transmisibile (EST)                                                  │            │          │

│   Maladia Creutzfeldt-Jakob                                         │3(**)       │D (d)     │

│   Varianta a maladiei Creutzfeldt-Jakob                             │3(**)       │D (d)     │

│   Encefalopatia spongiforma bovina (ESB) şi alte EST animale (i)    │3(**)       │D (d)     │

│   Sindromul Gerstmann-Straussler-Scheinker                          │3(**)       │D (d)     │

│   Kuru                                                              │3(**)       │D (d)     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┤

│(*) Vezi nota introductivă 7.                                                                │

│(**) Vezi nota introductivă 8.                                                               │

│(a) Encefalita capusei.                                                                      │

│(b) Virusul hepatitei D necesita o infectie simultană sau secundară celei declansate de      │

│    virusul hepatitei B pentru a-şi exercita puterea patogena asupra lucrătorului. Vaccinarea│

│    impotriva virusului hepatitei B va proteja lucrătorii care nu sunt infectati cu virusul  │

│    hepatitei B impotriva virusului hepatitei D (delta).                                     │

│(c) Numai în ceea ce priveşte tipurile A şi B.                                               │

│(d) Recomandat pentru muncile care implica un contact cu agenţii.                            │

│(e) Doua virusuri pot fi identificate la aceasta rubrica unul gen „Buffalopox” şi o varianta │

│    a virusului „Vaccinia”.                                                                  │

│(f) Varianta a „Cowpox”.                                                                     │

│(g) Varianta a „Vaccinia”.                                                                   │

│(h) Nu exista momentan nici o dovada a bolii la om  datorată altor retro virusuri de origine │

│    simiana. Ca măsura de precautie, un nivel de izolare 3 este recomandat pentru muncile cu │

│    expunere la aceste retrovirusuri.                                                        │

│(i) Nu exista dovezi în ceea ce priveşte existenta la om a infectiilor datorate agenţilor    │

│    responsabili de alte EST-uri animale. Totuşi, se recomanda măsurile de izolare pentru    │

│    agenţii clasificati în grupa de risc 3(**) ca precautie pentru lucrările de laborator,   │

│    cu excepţia lucrărilor de laborator asupra unui agent identificat al tremuriciului       │

│    oilor, pentru care este suficient nivelul 2 de izolare.                                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

PARAZITI

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                              Agent biologic                         │Clasificare │   Note   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Acanthamoeba castellani                                              │     2      │          │

│Ancylostoma duodenale                                                │     2      │          │

│Angiostrongylus cantonensis                                          │     2      │          │

│Angiostrongylus costaricensis                                        │     2      │          │

│Ascaris lumbricoides                                                 │     2      │    A     │

│Ascaris suum                                                         │     2      │    A     │

│Babesia divergens                                                    │     2      │          │

│Babesia microti                                                      │     2      │          │

│Balantidium coli                                                     │     2      │          │

│Brugia malayi                                                        │     2      │          │

│Brugia pahangi                                                       │     2      │          │

│Capillaria philippinensis                                            │     2      │          │

│Capillaria spp.                                                      │     2      │          │

│Clonorchis sinensis                                                  │     2      │          │

│Clonorchis viverrini                                                 │     2      │          │

│Cryptosporidium parvum                                               │     2      │          │

│Cryptosporidium spp.                                                 │     2      │          │

│Cyclospora cayetanensis                                              │     2      │          │

│Dipetalonema streptocerca                                            │     2      │          │

│Diphyllobothrium latum                                               │     2      │          │

│Dracunculus medinensis                                               │     2      │          │

│Echinococcus granulosus                                              │   3(**)    │          │

│Echinococcus multilocularis                                          │   3(**)    │          │

│Echinococcus vogeli                                                  │   3(**)    │          │

│Entamoeba histolytica                                                │     2      │          │

│Fasciola gigantica                                                   │     2      │          │

│Fasciola hepatica                                                    │     2      │          │

│Fasciolopsis buski                                                   │     2      │          │

│Giardia lamblia (Giardia intestinalis)                               │     2      │          │

│Hymenolepis diminuta                                                 │     2      │          │

│Hymenolepis nana                                                     │     2      │          │

│Leishmania brasiliensis                                              │   3(**)    │          │

│Leishmania donovani                                                  │   3(**)    │          │

│Leishmania ethiopica                                                 │     2      │          │

│Leishmania mexicana                                                  │     2      │          │

│Leishmania peruviana                                                 │     2      │          │

│Leishmania tropica                                                   │     2      │          │

│Leishmania major                                                     │     2      │          │

│Leishmania spp.                                                      │     2      │          │

│Lea lea                                                              │     2      │          │

│Mansonella ozzardi                                                   │     2      │          │

│Mansonella persians                                                  │     2      │          │

│Naegleria fowleri                                                    │     3      │          │

│Necator americanus                                                   │     2      │          │

│Onchocerca volvulus                                                  │     2      │          │

│Opistorchis felineus                                                 │     2      │          │

│Opistorchis spp.                                                     │     2      │          │

│Paragonimus westermani                                               │     2      │          │

│Plasmodium falciparum                                                │   3(**)    │          │

│Plasmodium spp. (uman şi simian)                                     │     2      │          │

│Sarcocystis suihominis                                               │     2      │          │

│Schistosoma haematobium                                              │     2      │          │

│Schistosoma intercalatum                                             │     2      │          │

│Schistosoma japonicum                                                │     2      │          │

│Schistosoma mansoni                                                  │     2      │          │

│Schistosoma mekongi                                                  │     2      │          │

│Strongyloides stercoralis                                            │     2      │          │

│Strongyloides spp.                                                   │     2      │          │

│Taenia saginata                                                      │     2      │          │

│Taenia solium                                                        │   3(**)    │          │

│Toxocara canis                                                       │     2      │          │

│Toxoplasma gondii                                                    │     2      │          │

│Trichinella spiralis                                                 │     2      │          │

│Trichuris trichiura                                                  │     2      │          │

│Trypanosoma brucei brucei                                            │     2      │          │

│Trypanosoma brucei gambiense                                         │     2      │          │

│Tryponosoma brucei rhodesiense                                       │   3(**)    │          │

│Trypanosoma cruzi                                                    │     3      │          │

│Wuchereria bancrofti                                                 │     2      │          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┤

│(**) Vezi nota introductivă 8                                                                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

CIUPERCI

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐

│                           Agent biologic                            │Clasificare │   Note   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤

│Aspergillus fumigatus                                                │     2      │    A     │

│Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)                  │     3      │          │

│Candida albicans                                                     │     2      │    A     │

│Candida tropicalis                                                   │     2      │          │

│Cladophialophora bantiana (denumirea veche: Xylohypha                │     3      │          │

│bantiana, Cladosporium bantianum sau trichoides)                     │            │          │

│Coccidioides immitis                                                 │     3      │    A     │

│Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella              │     2      │    A     │

│neofonnans var. neoformans)                                          │            │          │

│Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella                  │     2      │    A     │

│bacillispora)                                                        │            │          │

│Emmonsia parva var. parva                                            │     2      │          │

│Emmonsia parva var. crescens                                         │     2      │          │

│Epidennophyton floccosum                                             │     2      │    A     │

│Fonsecaea compacta                                                   │     2      │          │

│Fonsecaea pedrosoi                                                   │     2      │          │

│Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces                  │     3      │          │

│capsulatus)                                                          │            │          │

│Histoplasma capsulatum duboisii                                      │     3      │          │

│Madurella grisea                                                     │     2      │          │

│Microsporum spp.                                                     │     2      │    A     │

│Neotestudina rosatii                                                 │     2      │          │

│Paracoccidioides brasiliensis                                        │     3      │          │

│Penicillum marneffei                                                 │     2      │    A     │

│Scedosporium apiospennum (Pseudallescheria boydii)                   │     2      │          │

│Scedosporium prolificans (inflatum)                                  │     2      │          │

│Sporothrix schenckii                                                 │     2      │          │

│Trychophyton rubrum                                                  │     2      │          │

│Trychophyton spp.                                                    │     2      │          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

*ST*

 

ANEXA 4

 

RECOMANDĂRI PRACTICE

pentru supravegherea medicală a lucrătorilor

 

 1. Medicul şi/sau serviciul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expusi la agenţi biologici trebuie sa cunoască bine condiţiile sau circumstanţele de expunere a fiecărui lucrator.
 2. Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie sa fie asigurata conform practicilor şi principiilor medicinei muncii; ea trebuie sa includă cel puţin următoarele măsuri:
 3. a) înregistrarea antecedentelor medicale şi profesionale ale fiecărui lucrator;
 4. b) o evaluare personalizata a stării de sănătate a lucrătorilor;
 5. c) dacă este cazul, o supraveghere biologica pentru depistarea efectelor precoce şi reversibile.

Se pot dispune şi alte teste pentru fiecare lucrator supus unei supravegheri medicale, în lumina celor mai recente cunoştinţe ale medicinei muncii.

 

 

ANEXA 5

 

INDICAŢII

privind măsurile şi nivelurile de izolare

 

Nota preliminară

 

Măsurile conţinute în prezenta anexa trebuie sa fie aplicate în funcţie de natura activităţilor, evaluarea riscurilor pentru lucrator şi natura agentului biologic implicat.

*T*

*Font 8*

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│                                                   │         B. Niveluri de izolare          │

│               A. Măsuri de izolare                ├─────────────┬─────────────┼─────────────┤

│                                                   │      2      │      3      │      4      │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 1. Locul de munca trebuie sa fie separat de orice │     nu      │ recomandat  │     da      │

│    alta activitate din aceeaşi clădire            │             │             │             │

│ 2. Filtrarea admisiei şi evacuarii aerului la     │     nu      │   da, la    │   da, la    │

│    locul de munca prin filtre absolute (HEPA)     │             │  evacuare   │ admisie şi  │

│    sau dispozitive analoge                        │             │             │  evacuare   │

│ 3. Limitarea accesului doar pentru lucrătorii     │ recomandat  │     da      │da, printr-un│

│    desemnaţi                                      │             │             │     sas     │

│ 4. Posibilitatea închiderii ermetice a locului de │     nu      │ recomandat  │     da      │

│    munca pentru a permite dezinfectia             │             │             │             │

│ 5. Specificarea procedeelor de dezinfecţie        │     da      │     da      │     da      │

│ 6. Presiunea la locul de munca trebuie sa rămână  │     nu      │ recomandat  │     da      │

│    inferioară celei atmosferice                   │             │             │             │

│ 7. Lupta eficace impotriva vectorilor, de exemplu │ recomandat  │     da      │     da      │

│    rozatoare şi insecte                           │             │             │             │

│ 8. Impermeabilitatea suprafeţelor la apa:         │ da, pentru  │ da, pentru  │ da, pentru  │

│    curatare uşoară                                │    banc     │banc şi podea│banc, podea, │

│                                                   │             │             │  pereţi şi  │

│                                                   │             │             │   plafon    │

│ 9. Rezistenta suprafeţelor la acizi, alcali,      │ recomandat  │     da      │     da      │

│    solventi şi dezinfectanti                      │             │             │             │

│10. Depozitarea agenţilor biologici în loc sigur   │     da      │     da      │     da,     │

│                                                   │             │             │ depozitare  │

│                                                   │             │             │  cu acces   │

│                                                   │             │             │  protejat   │

│11. Existenta unei ferestre de observare sau a unui│ recomandat  │ recomandat  │     da      │

│    sistem echivalent care sa permită vizualizarea │             │             │             │

│    ocupantilor                                    │             │             │             │

│12. Echipament complet în fiecare laborator        │     nu      │ recomandat  │     da      │

│13. Manipularea materiilor infectate şi a tuturor  │  eventual   │da, în caz de│     da      │

│    animalelor într-o incinta de securitate,       │             │infectie prin│             │

│    izolanta sau alt mijloc corespunzător de       │             │     aer     │             │

│    izolare                                        │             │             │             │

│14. Prezenta unui incinerator pentru               │ recomandat  │     da      │   da, în    │

│    eliminarea carcaselor de animale               │             │(disponibil) │   incinta   │

└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

*ST*

 

ANEXA 6

 

IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE

 

 1. Agenţi biologici din grupa 1

Pentru activităţile care implica utilizarea de agenţi biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile unei bune securitati şi ale unei bune igiene a muncii.

 1. Agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4

Poate fi util sa se selecţioneze şi sa se combine exigenţele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.

*T*

*Font 8*

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│                                                   │         B. Niveluri de izolare          │

│               A. Măsuri de izolare                ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│                                                   │      2      │      3      │      4      │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│1. Microorganismele viabile trebuie izolate într-un│     da      │     da      │     da      │

│   sistem care separa fizic procesul de mediul     │             │             │             │

│   înconjurător.                                   │             │             │             │

│2. Gazele care scapa din sistemul închis trebuie   │sa se reducă │ sa se evite │ sa se evite │

│   tratate astfel încât:                           │ la minimum  │ răspândirea │ răspândirea │

│                                                   │ răspândirea │             │             │

│3. Prelevarea esantioanelor, aportul de substanţe  │sa se reducă │ sa se evite │ sa se evite │

│   într-un sistem închis şi transferul             │ la minimum  │ răspândirea │ răspândirea │

│   microorganismelor viabile într-un alt sistem    │ răspândirea │             │             │

│   închis se efectuează astfel încât:              │             │             │             │

│4. Fluidele de cultura nu trebuie scoase din       │ inactivate  │ inactivate  │ inactivate  │

│   sistemul închis, cu excepţia cazurilor în care  │prin mijloace│prin mijloace│prin mijloace│

│   microorganismele viabile nu au fost:            │   probate   │ chimice sau │ chimice sau │

│                                                   │             │   fizice    │   fizice    │

│                                                   │             │   probate   │   probate   │

│5. Închiderile ermetice trebuie concepute astfel   │sa reducă la │  sa evite   │  sa evite   │

│   încât:                                          │   minimum   │ răspândirea │ răspândirea │

│                                                   │ răspândirea │             │             │

│6. Sistemele închise trebuie situate într-o zona   │ facultativ  │ facultativ  │   da, şi    │

│   controlată:                                     │             │             │construită în│

│                                                   │             │             │ acest scop  │

│a) trebuie amplasate avertismente privind riscurile│ facultativ  │     da      │     da      │

│   biologice                                       │             │             │             │

│b) accesul trebuie permis doar persoanelor         │ facultativ  │     da      │da, printr-un│

│   desemnate                                       │             │             │     sas     │

│c) personalul trebuie sa poarte haine de protecţie │da, lenjerie │     da      │ se schimba  │

│                                                   │  de lucru   │             │   complet   │

│d) personalul trebuie sa aibă acces la instalaţii  │     da      │     da      │     da      │

│   de decontaminare şi instalaţii sanitare         │             │             │             │

│e) personalul trebuie sa facă dus înainte de a     │     nu      │ facultativ  │     da      │

│   părăsi zona controlată                          │             │             │             │

│f) efluentii de la chiuvete sau duşuri trebuie     │     nu      │ facultativ  │     da      │

│   colectati şi inactivati înainte de evacuare     │             │             │             │

│g) zona controlată trebuie ventilata corespunzător │ facultativ  │ facultativ  │     da      │

│   pentru a reduce la minim contaminarea aerului   │             │             │             │

│h) zona controlată trebuie menţinută la o presiune │     nu      │ facultativ  │     da      │

│   inferioară celei atmosferice                    │             │             │             │

│i) aerul de admisie şi evacuare din zona controlată│     nu      │ facultativ  │     da      │

│   trebuie filtrat cu un filtru HEPA               │             │             │             │

│j) zona controlată trebuie concepută astfel încât  │     nu      │ facultativ  │     da      │

│   întreg conţinutul sistemului închis sa poată fi │             │             │             │

│   reţinut în caz de deversare                     │             │             │             │

│k) zona controlată trebuie sa poată fi închisă     │     nu      │ facultativ  │     da      │

│   ermetic pentru a permite fumigatiile            │             │             │             │

│l) tratamentul efluentilor înainte de evacuarea    │ inactivare  │ inactivare  │ inactivare  │

│   finala                                          │prin mijloace│prin mijloace│prin mijloace│

│                                                   │   probate   │ chimice sau │ chimice sau │

│                                                   │             │   fizice    │   fizice    │

│                                                   │             │   probate   │   probate   │

└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

*ST*

 

 

ANEXA 7

 

COD DE CONDUITA

recomandat pentru vaccinare

 

 1. Dacă evaluarea releva existenta unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cauzat de expunerea la agenţi biologici contra cărora exista vaccinuri eficace, angajatorul trebuie sa le asigure vaccinarea.
 2. Vaccinarea trebuie sa fie efectuată în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii Publice. Lucrătorii trebuie sa fie informati despre avantajele şi inconvenientele atât ale vaccinarii, cat şi ale absentei acesteia.
 3. Vaccinarea nu trebuie sa implice costuri financiare pentru lucrători.
 4. Poate fi întocmit un certificat de vaccinare care trebuie sa fie eliberat lucrătorului respectiv şi, la cerere, autorităţii de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti.

 

___________