EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 772 din 12 septembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din
Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Descarca PDF cu hg1135

CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime de securitate si sanatate în munca la bordul
navelor de pescuit definite la art. 2.
(2) Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în întregime
domeniului prevazut la alin. (1), fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau
specifice continute în Directiva nr. 93/103/CEE transpusa prin prezenta hotarâre.
ART. 2
(1) În sensul prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) nava de pescuit – orice nava care arboreaza pavilion român aflata în proprietate publica ori
privata si care este folosita în scopuri comerciale fie pentru prinderea, fie pentru prinderea si
prelucrarea pestelui sau a altor resurse vii ale marii;
b) nava de pescuit existenta – orice nava de pescuit a carei lungime între perpendiculare este
mai mare sau egala cu 18 m si care nu este o nava de pescuit noua;
c) nava – orice nava de pescuit noua sau existenta;
d) lucrator – orice persoana, membru al echipajului, care desfasoara o activitate profesionala la
bordul unei nave, inclusiv stagiarii si ucenicii, cu exceptia pilotilor portuari si a personalului
de la uscat care exercita o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;
e) armator – proprietarul navei, cu exceptia cazului în care nava a fost închiriata fara echipaj si
materiale sau al carei management este asigurat, în totalitate sau partial, de catre o persoana
fizica sau juridica, alta decât proprietarul, în baza unui contract de management; în aceste
cazuri, persoana care a închiriat nava fara echipaj si materiale sau cea care asigura
managementul navei este considerata armator;
f) comandantul navei – lucratorul care detine comanda navei sau are responsabilitatea acesteia.
(2) Nava de pescuit noua este orice nava de pescuit a carei lungime între perpendiculare este
de 15 m sau mai mare si:
a) pentru care contractul de constructie sau de transformare majora s-a încheiat la data intrarii
în vigoare a prezentei hotarâri sau dupa aceasta data;
b) pentru care contractul de constructie sau de transformare majora s-a încheiat înainte de data
intrarii în vigoare a prezentei hotarâri si aceasta este livrata la 3 sau mai multi ani dupa
aceasta data; ori
c) la care, în lipsa unui contract de constructie încheiat la data intrarii în vigoare a prezentei
hotarâri sau dupa aceasta data, a fost pusa chila sau constructia începe sa fie identificata cu o
nava specifica ori asamblarea navei respective a început, cuprinzând cel putin 50 de tone sau
1% din masa totala estimata a întregului material structural, luându-se în considerare valoarea
cea mai mica dintre acestea.
ART. 3
Armatorii trebuie sa se asigure ca navele pot fi utilizate fara a pune în pericol securitatea si
sanatatea lucratorilor, în special în conditii meteorologice previzibile, fara a aduce atingere
responsabilitatii comandantului navei.
2
ART. 4
Armatorii trebuie sa tina seama de eventualele riscuri la care pot fi supusi lucratorii de la
bordul navelor de pescuit în situatiile prevazute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 319/2006.
ART. 5
(1) Orice eveniment care are loc pe mare si care are efect sau ar putea sa aiba un efect asupra
securitatii si sanatatii lucratorilor de la bord va fi mentionat în detaliu într-un raport care este
transmis Autoritatii Navale Române si va fi, de asemenea, mentionat în detaliu în jurnalul de
bord sau, în lipsa acestuia, într-un document similar.
(2) Verificarea respectarii de catre navele de pescuit a prevederilor prezentei hotarâri se face
de catre Autoritatea Navala Româna si Inspectia Muncii.
(3) Unele controale privind respectarea prezentei hotarâri pot fi efectuate pe mare.
CAP. 2
Nave de pescuit noi si existente
ART. 6
Navele de pescuit noi trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate
prevazute în anexa nr. 1.
ART. 7
Navele de pescuit existente trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate
prevazute în anexa nr. 2.
ART. 8
Când navele sunt supuse transformarilor, modificarilor sau reparatiilor capitale, aceste
transformari, modificari sau reparatii capitale trebuie sa fie conforme cu cerintele minime
prevazute în anexa nr. 1.
CAP. 3
Echipamente de întretinere
ART. 9
În vederea asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor, fara a aduce atingere responsabilitatii
comandantului navei, armatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca:
a) sa asigure întretinerea tehnica a navelor, instalatiilor si dispozitivelor si în special a celor
prevazute în anexele nr. 1 si 2, iar defectiunile constatate, daca acestea ar putea sa afecteze
securitatea si sanatatea lucratorilor, sa fie remediate cât mai curând posibil;
b) sa ia masuri pentru a asigura curatarea periodica a navelor si a ansamblului instalatiilor si
dispozitivelor pentru a mentine conditii adecvate de igiena;
c) sa aiba la bordul navei o cantitate suficienta de echipament de salvare si supravietuire, în
stare
corespunzatoare de functionare;
d) sa tina seama de cerintele minime de securitate si sanatate privind echipamentul de salvare
si
supravietuire prevazute în anexa nr. 3.
ART. 10
Fara a aduce atingere prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca, armatorul trebuie sa tina seama de cerintele
minime de securitate si sanatate privind echipamentele individuale de protectie, prevazute în
anexa nr. 4 la prezenta hotarâre.
3
ART. 11
În vederea asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor, armatorul trebuie sa puna la dispozitia
comandantului navei mijloacele de care acesta are nevoie pentru a îndeplini obligatiile
stabilite prin prezenta hotarâre.
CAP. 4
Informarea, pregatirea, consultarea si participarea lucratorilor
ART. 12
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, lucratorii si/sau
reprezentantii acestora trebuie sa fie informati asupra masurilor care urmeaza a fi luate cu
privire la securitatea si sanatatea la bordul navelor.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie pe întelesul lucratorilor de la bordul
navelor.
ART. 13
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, lucratorii trebuie
sa primeasca o pregatire corespunzatoare, în special instructiuni precise si usor de înteles în
ceea ce priveste securitatea si sanatatea la bordul navelor, în mod deosebit pentru prevenirea
accidentelor.
(2) Pregatirea prevazuta la alin. (1) se refera, în particular, la stingerea incendiilor, utilizarea
echipamentelor de salvare si supravietuire si, pentru lucratorii respectivi, la utilizarea
instalatiilor de pescuit si a echipamentelor de tractiune, precum si a diferitelor metode de
semnalizare, în special prin gestica.
(3) Pregatirea prevazuta la alin. (1) si (2) se actualizeaza în raport cu schimbarile intervenite
în activitatea de la bordul navei.
ART. 14
Fara a aduce atingere prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor, persoanele
care pot comanda o nava trebuie sa primeasca o pregatire detaliata privind:
a) prevenirea bolilor si a accidentelor de munca la bord si masurile ce trebuie luate în caz de
accidente;
b) stabilitatea si mentenanta navei în conditiile previzibile de încarcare si în timpul
operatiunilor de pescuit;
c) navigatia si comunicatiile prin radio, inclusiv procedurile.
ART. 15
Consultarea si participarea lucratorilor si/sau reprezentantilor acestora la activitatile care au ca
obiect prevederile prezentei hotarâri se fac conform prevederilor art. 18 din Legea nr.
319/2006.
CAP. 5
Dispozitii finale
ART. 16
Anexele se adapteaza numai din punct de vedere tehnic, în functie de:
a) elaborarea de reglementari în materie de armonizare tehnica si standardizare privind
anumite aspecte din domeniul securitatii si sanatatii de la bordul navelor; si/sau
b) progresul tehnic, evolutia reglementarilor sau a specificatiilor internationale si cunostintele
în domeniul securitatii si sanatatii la bordul navelor de pescuit.
ART. 17
Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
4
ART. 18
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
ART. 19
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, la fiecare 4 ani, raporteaza Comisiei
Europene despre aplicarea prevederilor prezentei hotarâri, indicând punctele de vedere ale
partenerilor sociali. Prezenta hotarâre transpune Directiva nr. 93/103/CEE privind cerintele
minime de securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit, publicata în Jurnalul
Oficial al
ANEXA 1
CERINTE MINIME de securitate si sanatate pentru navele de pescuit noi
Observatie preliminara
Obligatiile stabilite în prezenta anexa se aplica de fiecare data când caracteristicile locului de
munca sau de activitate, circumstantele sau existenta unui risc la bordul unei nave de pescuit
noi necesita acest lucru.
1. Navigabilitate si stabilitate
1.1. Nava trebuie sa fie pastrata într-o buna stare de navigabilitate si dotata cu echipamente
corespunzatoare destinatiei si utilizarii sale.
1.2. Informatiile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie sa fie disponibile la
bord si sa fie accesibile personalului de cart.
1.3. Toate navele în stare intacta trebuie sa-si pastreze stabilitatea în conditiile de exploatare
prevazute.
1.4. Comandantul este obligat sa ia masurile necesare pentru a mentine nava în stare de
stabilitate intacta.
1.5. Instructiunile cu privire la stabilitatea navei trebuie respectate cu rigurozitate.
2. Instalatii mecanice si electrice
2.1. Instalatia electrica trebuie sa fie proiectata si realizata astfel încât sa nu reprezinte un
pericol si sa asigure:
a) protectia echipajului si a navei împotriva riscurilor electrice;
b) buna functionare, fara a se recurge la o sursa de energie de avarie, a tuturor echipamentelor
necesare pentru a mentine nava în conditii normale de exploatare si de locuire;
c) functionarea, în situatii de urgenta, a aparatelor electrice esentiale pentru securitate.
2.2. Trebuie prevazuta o sursa de energie electrica de avarie. Cu exceptia navelor deschise,
aceasta sursa trebuie situata în afara salii masinilor si, în toate cazurile, trebuie sa fie
conceputa astfel încât sa asigure, în caz de incendiu sau de defectiune a instalatiei electrice
principale, functionarea simultana pe o perioada de cel putin 3 ore a:
a) sistemului de comunicatii intern, a detectoarelor de incendiu si a semnalelor necesare în caz
de urgenta;
b) luminilor de navigatie si a iluminatului de avarie;
c) sistemului de radiocomunicatie;
d) pompei de incendiu de avarie, daca nava este echipata cu aceasta.
2.3. Când sursa de energie electrica de avarie este un acumulator si când sursa de energie
electrica
principala este defecta, acumulatorul trebuie sa fie conectat în mod automat la tabloul de
distributie a energiei electrice de avarie si trebuie sa asigure alimentarea neîntrerupta pe o
perioada de 3 ore a sistemelor prevazute la prima, a doua si a treia liniuta din paragraful al
doilea.
2.4. Tabloul principal de distributie a electricitatii si tabloul de avarie trebuie, în masura în
care este posibil, sa fie instalate astfel încât sa nu poata fi expuse simultan la apa sau la foc.
2.5. Tablourile trebuie prevazute cu indicatii clare; tablourile cu sigurante si portsigurantele
trebuie controlate periodic pentru a se asigura ca sunt corect calibrate.
2.6. Încaperile în care sunt situate acumulatoarele electrice trebuie sa fie ventilate
corespunzator.
2.7. Instalatiile electronice de navigatie trebuie sa fie mentinute în stare de functionare si
testate frecvent.
2.8. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie testate si examinate periodic.
2.9. Toate piesele echipamentelor de tractiune, de ridicat si ale altor echipamente de acest tip
trebuie sa fie bine întretinute si verificate periodic.
2.10. Când exista la bord instalatii de racire si sisteme cu aer comprimat, acestea trebuie sa fie
bine întretinute si verificate periodic.
2.11. Cuptoarele si aparatele casnice care utilizeaza gaze grele nu trebuie sa fie utilizate decât
în încaperi bine ventilate, iar orice acumulare periculoasa de gaze trebuie sa fie evitata cu
grija.
2.12. Buteliile metalice care contin gaze inflamabile si alte gaze periculoase trebuie sa fie
marcate clar, precizându-li-se continutul, si sa fie asezate pe punti deschise.
2.13. Toate supapele, regulatoarele de presiune si conductele acestor butelii trebuie sa fie
protejate
împotriva deteriorarii.
3. Instalatii de radiocomunicatii
Instalatia de radiocomunicatii trebuie sa permita în orice moment stabilirea legaturii cu cel
putin o statie de la uscat, tinându-se seama de conditiile normale de propagare a undelor
radioelectrice.
4. Cai si iesiri de evacuare
4.1. Pentru a permite evacuarea de catre lucratori a locurilor de munca si a încaperilor de
locuit rapid si în conditii de securitate maxima, caile si iesirile care pot fi utilizate ca iesiri si
cai de evacuare trebuie sa fie totdeauna degajate si usor accesibile si sa conduca pe cât posibil
direct la puntea deschisa sau la o zona de securitate si, de aici, ambarcatiunile de salvare.
4.2. Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesirilor care pot fi utilizate ca iesiri si cai de
evacuare trebuie adaptate la utilizarea, echipamentul si dimensiunile locurilor de munca si a
încaperilor de locuit si la numarul maxim posibil de persoane prezente. Iesirile care pot fi
utilizate ca iesiri de evacuare si care sunt închise trebuie sa poata fi deschise usor si imediat de
orice lucrator sau de echipele de salvare în caz de urgenta.
4.3. Etanseitatea la intemperii sau la apa a usilor de siguranta si a celorlalte iesiri de evacuare
trebuie sa fie adaptata la amplasamentul si la functia lor specifica.
4.4. Usile de evacuare si celelalte iesiri de evacuare trebuie sa aiba o capacitate de a rezista la
foc egala cu cea a peretilor despartitori.
4.5. Caile si iesirile de evacuare trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu Hotarârea
Guvernului nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca.
Aceste semnalizari trebuie sa fie plasate în locuri corespunzatoare si sa fie durabile.
4.6. Caile, mijloacele de evacuare si iesirile de siguranta care necesita iluminat trebuie sa fie
prevazute cu un iluminat de avarie de intensitate suficienta, în cazul unei întreruperi a
alimentarii cu energie electrica.
5. Detectarea si stingerea incendiilor
5.1. În functie de dimensiunile si de utilizarea navei, de echipamentele existente, de
caracteristicile fizice si chimice ale substantelor prezente, precum si de numarul maxim
posibil de persoane prezente, încaperile de locuit, locurile de munca închise, inclusiv
încaperile de masini, precum si cala de peste, daca este necesar, trebuie sa fie echipate cu
dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, în masura în care este nevoie, cu
detectoare de incendiu si cu sisteme de alarma.
5.2. Materialul pentru stingerea incendiului trebuie sa se gaseasca întotdeauna la locul special
amenajat pentru aceasta, sa fie mentinut în stare buna si sa poata fi utilizat imediat.
5.3. Lucratorii trebuie sa cunoasca bine locul materialului de stingere a incendiului, modul de
functionare si de utilizare a acestuia.
5.4. Prezenta extinctoarelor si a celorlalte echipamente portabile de stingere a incendiului
trebuie verificate înainte de plecarea navei.
5.5. Echipamentele manuale de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si usor de
manipulat si sa fie marcate în conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 971/2006. Aceste
marcaje trebuie sa fie durabile si aplicate în locuri corespunzatoare.
5.6. Sistemele de detectare si de alarmare a incendiului trebuie sa fie testate periodic si
mentinute în stare buna de functionare.
5.7. Exercitiile de stingere a incendiului trebuie sa fie efectuate în mod regulat.
6. Ventilatia locurilor de munca închise
6.1. În locurile de munca închise trebuie sa se urmareasca, tinându-se seama de metodele de
munca si de conditiile fizice speciale de lucru impuse lucratorilor, ca acestia sa beneficieze
de aer curat în cantitate suficienta.
6.2. Daca se foloseste o instalatie de ventilatie mecanica, aceasta trebuie mentinuta în stare
corespunzatoare de functionare.
7. Temperatura încaperilor
7.1. Temperatura la locul de munca trebuie sa fie adecvata pentru organismul uman în timpul
lucrului,tinându-se seama de metodele de lucru folosite, de conditiile fizice impuse
lucratorilor, precum si de conditiile meteorologice existente sau potentiale în regiunea unde
opereaza nava.
7.2. Temperatura în încaperile de locuit, grupuri sanitare, cantine si încaperile de prim ajutor
trebuie, daca aceste încaperi exista, sa raspunda destinatiei specifice a acestor încaperi.
8. Iluminat natural si artificial al locurilor de munca
8.1. Locurile de munca trebuie, în masura în care este posibil, sa dispuna de lumina naturala
suficienta si sa fie prevazute cu dispozitive care sa permita un iluminat artificial
corespunzator operatiilor specifice pescuitului, fara a pune în pericol securitatea si sanatatea
lucratorilor sau alte nave.
8.2. Instalatiile de iluminat ale încaperilor de lucru, scarilor si cailor de trecere trebuie sa fie
astfel
amplasate încât tipul de iluminat prevazut sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori,
iar pentru navigatia navei sa nu constituie un pericol.
8.3. Locurile de munca în care lucratorii sunt în special expusi la riscuri de accidentare, în caz
de
întrerupere a alimentarii cu energie electrica a iluminatului artificial, trebuie sa fie prevazute
cu un iluminat de avarie de o intensitate corespunzatoare.
8.4. Luminile de avarie trebuie mentinute în stare buna de functionare si testate periodic.
9. Pardoseli, pereti si tavane
9.1. Locurile accesibile lucratorilor trebuie sa nu fie alunecoase, ci antiderapante sau sa fie
prevazute cu dispozitive împotriva caderii si, în masura în care este posibil, sa nu aiba
obstacole.
9.2. Locurile de munca în care se gasesc posturi de lucru trebuie sa fie suficient izolate din
punct de vedere fonic si termic, tinându-se seama de sarcinile si activitatea fizica a
lucratorilor.
9.3. Suprafetele pardoselilor, peretilor si tavanelor trebuie sa poata fi curatate si renovate
pentru a crea conditii de igiena corespunzatoare.
10. Usi
10.1. Usile trebuie întotdeauna sa poata fi deschise din interior, fara echipament special. Când
locurile de munca sunt ocupate, usile trebuie sa poata fi deschise de ambele parti.
10.2. Usile, în special usile culisante, daca acestea sunt necesare, trebuie sa functioneze cât
mai sigur pentru lucratori, în special pe vreme rea sau pe furtuna pe mare.
11. Cai de circulatie – zone de pericol
11.1. Caile de trecere, tambuchiurile, partile exterioare ale puntilor si, în general, toate caile
de circulatie trebuie prevazute cu balustrade, cu saula „tin-te bine” si atârnator de gruie sau cu
alte mijloace care sa asigure securitatea lucratorilor în timpul activitatilor care se executa la
bord.
11.2. Daca exista riscul caderii unui lucrator în deschiderea puntii sau de pe o punte pe alta,
trebuie asigurata o protectie adecvata acolo unde este posibil. Când aceasta protectie este
asigurata cu balustrade, înaltimea acestora va fi de cel putin un metru.
11.3. Accesul la instalatiile de pe punte în vederea utilizarii sau întretinerii instalatiilor trebuie
sa garanteze securitatea lucratorilor. Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protectie
similare, cu o înaltime corespunzatoare pentru a împiedica caderea.
11.4. Parapetii si alte mijloace de protectie împotriva caderii peste bord trebuie sa fie
mentinute în stare buna. În parapeti trebuie prevazute saborduri de furtuna sau alte dispozitive
similare pentru scurgerea rapida a apei.
11.5. La navele de pescuit prevazute cu rampa în pupa, partea superioara trebuie sa aiba o usa
sau un alt mijloc care sa împiedice accesul si care sa fie de aceeasi înaltime cu parapetul sau
cu alte mijloace adiacente pentru a proteja lucratorii împotriva riscurilor de a cadea pe rampa.
Aceasta usa sau orice alt dispozitiv trebuie sa fie usor de deschis si de închis, de preferinta
prin comanda la distanta, si nu trebuie deschisa decât pentru întinderea si strângerea plasei.
12. Amenajarea posturilor de lucru
12.1. Zonele de lucru trebuie degajate si, în masura în care este posibil, ferite de apele marii si
trebuie sa ofere o protectie adecvata împotriva caderii lucratorilor pe vas sau peste bord.
Zonele de prelucrare a pestelui trebuie sa fie suficient de spatioase, atât ca înaltime, cât si ca
suprafata.
12.2. Când motoarele sunt controlate din compartimentul motoarelor, controlul trebuie facut
dintr-o zona separata, izolata fonic si termic de compartimentul motoarelor si accesibila fara
a-l traversa. Puntea de comanda este considerata zona care satisface cerintele prevazute la
primul paragraf.
12.3. Comenzile echipamentelor de tractiune trebuie instalate într-o zona suficient de mare
pentru a permite operatorilor sa lucreze comod. În plus, echipamentele de tractiune trebuie
prevazute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgenta, inclusiv dispozitive de oprire
de urgenta.
12.4. Operatorul comenzilor echipamentelor de tractiune trebuie sa aiba în câmpul vizual atât
echipamentele, cât si oamenii la lucru. Când echipamentele de tractiune sunt comandate de pe
punte, operatorul trebuie sa aiba, de asemenea, o vedere clara a oamenilor la lucru fie direct,
fie prin intermediul unor mijloace corespunzatoare.
12.5. Un sistem de comunicatii fiabil trebuie utilizat între puntea de comanda si puntea de
lucru.
12.6. Trebuie întotdeauna dat dovada de vigilenta, iar echipajul trebuie avertizat de pericolul
iminent al marii agitate în timpul pescuitului sau al altor lucrari efectuate pe punte.
12.7. Contactul cu frânghiile, odgoanele si piesele mobile ale echipamentelor trebuie sa fie
redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protectie.
12.8. Trebuie sa fie instalate sisteme de control al maselor în deplasare si în special al plaselor
de pescuit:
a) dispozitive de blocaj al panourilor divergente;
b) dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.
13. Încaperi de locuit
13.1. Localizarea, structura, izolarea fonica si termica si amplasamentul spatiilor si încaperilor
de locuit ale lucratorilor, daca exista, precum si mijloacele de acces la acestea trebuie sa fie de
asa natura încât sa asigure o protectie adecvata împotriva intemperiilor si a marii, vibratiilor,
zgomotului si mirosurilor neplacute care pot emana din alte încaperi si pot deranja lucratorii
în timpul odihnei.
13.2. Când conceptia, dimensiunile si/sau specificul navei permit acest lucru, încaperile de
locuit ale lucratorilor trebuie amplasate astfel încât sa minimalizeze efectele miscarilor si
acceleratiilor.
13.3. Trebuie sa se ia pe cât posibil masuri de protectie a nefumatorilor împotriva
disconfortului creat de fumul de tigara.
13.4. Încaperile de locuit ale lucratorilor trebuie sa fie corect aerisite pentru a garanta un aport
permanent de aer proaspat si a împiedica condensul.
În încaperile de locuit trebuie prevazut un iluminat corespunzator care sa implice:
a) un iluminat general normal adecvat;
b) un iluminat general atenuat, pentru a nu deranja lucratorii care se odihnesc;
c) un iluminat individual în fiecare cabina sau încapere de locuit.
13.5. Bucataria si sala de mese, acolo unde exista, trebuie sa aiba dimensiuni adecvate, sa fie
bine
iluminate, aerisite si usor de curatat. Trebuie prevazute frigidere si alte mijloace de conservare
a alimentelor la temperatura joasa.
14. Echipamente sanitare
14.1. Pe navele cu încaperi de locuit, dusurile alimentate cu apa curenta calda si rece,
lavabourile si grupurile sanitare trebuie sa fie convenabil echipate si instalate, iar încaperile
respective, bine aerisite.
14.2. Fiecare lucrator trebuie sa aiba la dispozitie un spatiu în care sa îsi aseze îmbracamintea.
15. Prim ajutor
Toate navele trebuie sa dispuna de materiale de prim ajutor în conformitate cu prevederile
legislatiei nationale care transpun anexa II a Directivei 92/29/CEE privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru îmbunatatirea asistentei medicale la bordul navelor.
16. Scari si pasarele de îmbarcare
Trebuie sa existe o scara, o pasarela de îmbarcare sau un alt dispozitiv similar care sa asigure
accesul corespunzator la bord.
17. Zgomot
Trebuie luate toate masurile tehnice adecvate pentru ca nivelul sonor de la locurile de munca
si în
încaperile de locuit sa fie redus pe cât posibil, tinându-se seama de dimensiunea navei.
ANEXA 2
CERINTE MINIME de securitate si sanatate pentru navele de pescuit existente
Observatie preliminara
Obligatiile stabilite în prezenta anexa se aplica în masura în care caracteristicile structurale ale
navei existente permit, de fiecare data când caracteristicile locului de munca, activitatea,
circumstantele sau existenta unui risc la bordul unei nave de pescuit existente necesita acest
lucru.
1. Navigabilitate si stabilitate
1.1. Nava trebuie mentinuta în stare buna de navigabilitate si dotata cu echipament care sa fie
corespunzator destinatiei si utilizarii sale.
1.2. Informatiile privind caracteristicile de stabilitate a navei, atunci când acestea exista,
trebuie sa fie disponibile la bord si accesibile oamenilor/personalului de cart.
1.3. Toate navele trebuie sa-si pastreze stabilitatea intacta în conditiile de exploatare
prevazute.
1.4. Comandantul trebuie sa ia masurile necesare pentru a mentine nava în stare de stabilitate
intacta.
1.5. Instructiunile referitoare la stabilitatea navei trebuie sa fie respectate cu rigurozitate.
2. Instalatia mecanica si electrica
2.1. Instalatia electrica trebuie sa fie proiectata si realizata astfel încât sa nu reprezinte un
pericol si sa asigure:
a) protectia echipajului si a navei împotriva riscurilor electrice;
b) buna functionare, fara sa se recurga la o sursa de energie de avarie, a tuturor
echipamentelor necesare pentru a mentine nava în conditii normale de exploatare si de locuire
corespunzatoare;
c) functionarea, în situatii de urgenta, a aparatelor electrice esentiale pentru securitate.
2.2. Trebuie prevazuta o sursa de energie electrica de avarie. Cu exceptia navelor deschise,
aceasta sursa trebuie sa fie situata în afara salii masinilor si, în toate cazurile, trebuie sa fie
realizata astfel încât sa asigure, în caz de incendiu sau de defectiune a instalatiei electrice
principale, functionarea simultana, pe o perioada de cel putin trei ore, a:
a) sistemului de comunicatii intern, a detectoarelor de incendiu si a semnalelor necesare în caz
de urgenta;
b) luminilor de navigatie si a iluminatului de avarie;
c) sistemului de radiocomunicatii;
d) pompei de incendiu de avarie, daca nava este echipata cu aceasta.
2.3. Când sursa de energie electrica de avarie este un acumulator si când sursa de energie
electrica
principala este defecta, acumulatorul trebuie sa fie conectat în mod automat la tabloul de
distributie a energiei electrice de avarie si trebuie sa asigure alimentarea neîntrerupta timp de
trei ore a sistemelor mentionate la pct. 2.2 lit. a), b) si c).
2.4. Tabloul principal de distributie a electricitatii si tabloul de avarie trebuie, în masura în
care este posibil, sa fie instalate astfel încât sa nu fie expuse simultan la apa si la foc.
2.5. Tablourile trebuie prevazute cu indicatii clare; tablourile de sigurante si portsigurantele
trebuie controlate periodic pentru a se asigura ca se folosesc sigurante calibrate corect.
2.6. Compartimentele în care sunt amplasate acumulatoarele electrice trebuie sa fie ventilate
corespunzator.
2.7. Instalatiile electronice de navigatie trebuie sa fie bine întretinute si testate frecvent.
2.8. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie testate si verificate periodic.
2.9. Toate piesele echipamentelor de tractiune, de ridicat, precum si alte echipamente de acest
tip trebuie mentinute în stare corespunzatoare de functionare.
2.10. Când exista la bord instalatii de racire si sisteme cu aer comprimat, acestea trebuie sa fie
bine întretinute si verificate periodic.
2.11. Cuptoarele si aparatele casnice care utilizeaza gaze grele trebuie folosite numai în
încaperi bine ventilate, iar acumularile periculoase de gaze trebuie evitate cu grija.
2.12. Buteliile metalice care contin gaze inflamabile si alte gaze periculoase trebuie sa fie
marcate clar, precizându-li-se continutul, si sa fie aranjate pe punti deschise.
2.13. Toate supapele, regulatoarele de presiune si conductele care pleaca de la butelii trebuie
sa fie
protejate împotriva deteriorarii.
3. Instalatie de radiocomunicatii
Instalatia de radiocomunicatii trebuie sa permita în orice moment stabilirea legaturii cu cel
putin o statie de pe uscat, tinându-se seama de conditiile normale de propagare a undelor
radioelectrice.
4. Cai si iesiri de evacuare
4.1. Pentru a permite evacuarea de catre lucratori a locurilor de munca si a încaperilor de
locuit rapid si în conditii de securitate maxima, caile si iesirile care pot fi utilizate ca iesiri si
cai de evacuare trebuie sa fie totdeauna degajate si usor accesibile si sa conduca pe cât posibil
direct la puntea deschisa sau cu o zona de securitate si, de aici, catre ambarcatiunile de
salvare.
4.2. Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesirilor care pot fi utilizate ca iesiri si cai de
evacuare trebuie adaptate la utilizarea, la echipamentul si la dimensiunile locurilor de munca
si a încaperilor de locuit si la numarul maxim posibil de persoane prezente.
4.3. Iesirile care pot fi utilizate ca iesiri si cai de evacuare si care sunt închise trebuie sa poata
fi usor si imediat deschise de catre lucratori sau de catre echipele de salvare, în caz de
urgenta.
4.4. Caile si iesirile de evacuare trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu Hotarârea
Guvernului nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca. Aceste semnalizari trebuie sa fie plasate în locuri corespunzatoare
si sa fie durabile.
4.5. Caile, mijloacele de evacuare si iesirile de evacuare care necesita iluminat artificial
trebuie sa fie prevazute cu iluminat de avarie de intensitate suficienta, în cazul unei întreruperi
a alimentarii cu energie electrica.
5. Detectarea si stingerea incendiilor
5.1. În functie de dimensiunile si de folosirea navei, de echipamentele existente, de
caracteristicile fizice si chimice ale substantelor existente, precum si de numarul maxim
posibil de persoane prezente, încaperile de locuit, locurile de munca închise, inclusiv
încaperile de masini, precum si cala de peste, daca e necesar, trebuie sa fie echipate cu
dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, în masura în care este nevoie, cu
detectoare de incendiu si cu sisteme de alarma.
5.2. Materialul de stingere a incendiului trebuie sa se gaseasca întotdeauna la locul special
amenajat pentru aceasta, sa fie mentinut în stare buna si sa poata fi utilizat imediat.
5.3. Lucratorii trebuie sa cunoasca bine amplasamentul echipamentului de stingere a
incendiului,
functionarea si utilizarea sa.
5.4. Prezenta extinctoarelor si a celorlalte echipamente portabile de stingere a incendiului
trebuie verificata înainte de plecarea navei.
5.5. Echipamentele manuale de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si usor de
manipulat si sa fie marcate în conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 971/2006. Aceste
marcaje trebuie sa fie durabile si aplicate în locuri corespunzatoare.
5.6. Sistemele de detectare si de alarmare a incendiului trebuie sa fie testate periodic si
mentinute în stare buna de functionare.
5.7. Exercitiile de stingere a incendiilor trebuie sa fie efectuate în mod periodic.
6. Ventilarea locurilor de munca închise
6.1. Trebuie luate masuri pentru ca în locurile de munca închise sa existe suficient aer
proaspat, în functie de metodele de munca si de cerintele fizice impuse lucratorilor.
6.2. Daca se foloseste o instalatie de ventilatie mecanica, aceasta trebuie sa fie pastrata în
stare buna.
7. Temperatura în încaperi
7.1. Temperatura în încaperile de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman în timpul
lucrului, înfunctie de metodele de lucru aplicate, de cerintele fizice impuse lucratorilor si de
conditiile meteorologice specifice zonei sau care pot aparea în regiunea unde opereaza nava.
7.2. Temperatura în încaperile de locuit, grupuri sanitare, cantine si în încaperile de prim
ajutor, daca aceste încaperi exista, trebuie sa fie conforma destinatiei specifice acestor
încaperi.
8. Iluminat natural si artificial al locurilor de munca
8.1. În masura în care este posibil, locurile de munca trebuie sa dispuna de lumina naturala
suficienta si sa fie echipate cu dispozitive care sa permita un iluminat artificial corespunzator
conditiilor de pescuit, fara sa puna în pericol securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si
navigatia altor nave.
8.2. Instalatiile de iluminat ale încaperilor de lucru, scarilor si culoarelor trebuie sa fie plasate
astfel încât tipul de iluminat prevazut sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori sau sa
împiedice navigatia navei.
8.3. Locurile de munca în care lucratorii sunt expusi riscurilor, în caz de întrerupere a
alimentarii cu energie electrica, trebuie sa fie prevazute cu un iluminat de siguranta de
intensitate suficienta.
8.4. Luminile de avarie trebuie mentinute în stare corespunzatoare de functionare si testate
periodic.
9. Pardoseli, pereti si tavane
9.1. Locurile accesibile lucratorilor trebuie sa fie nealunecoase si antiderapante sau sa fie
prevazute cu dispozitive împotriva caderii si, în masura în care este posibil, sa fie degajate.
9.2. În masura în care este posibil, locurile unde sunt instalate posturi de lucru trebuie sa fie
suficient izolate din punct de vedere fonic si termic, în functie de sarcinile si activitatea fizica
a lucratorilor.
9.3. Suprafetele pardoselilor, peretilor si tavanelor din încaperi trebuie sa poata fi curatate si
renovate pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.
10. Usi
10.1. Usile trebuie întotdeauna sa poata fi deschise din interior, fara echipament special.
Când locurile de munca sunt ocupate, usile trebuie sa poata fi deschise de ambele parti.
10.2. Usile, în special usile culisante, când acestea sunt necesare, trebuie sa functioneze în
conditii de siguranta pentru lucratori, în special pe timp nefavorabil sau pe furtuna pe mare.
11. Cai de circulatie – zone de pericol
11.1. Caile de trecere, tambuchiurile, partile exterioare ale puntilor si, în general, toate caile
de circulatie trebuie sa fie prevazute cu balustrade, saula „tin-te bine” si atârnator de gruie sau
cu alte mijloace care sa asigure securitatea lucratorilor în timpul activitatilor care se executa la
bord.
11.2. Daca exista riscul caderii unui lucrator în deschiderea puntii sau de pe o punte pe alta, se
va asigura o protectie adecvata acolo unde este posibil.
11.3. Accesul la instalatiile de pe punte în vederea utilizarii si întretinerii instalatiilor trebuie
sa garanteze securitatea lucratorilor. Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protectie
similare, cu o înaltime corespunzatoare, pentru a împiedica caderea.
11.4. Parapetii si alte mijloace de protectie împotriva caderii peste bord trebuie sa fie
mentinute în stare buna. În parapeti trebuie prevazute saborduri de furtuna sau alte dispozitive
similare pentru scurgerea rapida a apei.
11.5. La navele de pescuit prevazute cu rampa în pupa, partea superioara trebuie sa aiba o usa
sau un alt mijloc care sa opreasca accesul si care sa fie de aceeasi înaltime cu parapetul sau cu
alte mijloace adiacente pentru a proteja lucratorii împotriva riscurilor de a cadea în rampa.
Aceasta usa sau orice alt dispozitiv trebuie sa fie usor de deschis si de închis si nu trebuie
deschise decât pentru întinderea si strângerea plasei.
12. Amenajarea posturilor de lucru
12.1. Zonele de lucru trebuie sa fie degajate si, în masura în care este posibil, ferite de apele
marii si sa ofere o protectie adecvata împotriva caderii lucratorilor pe vas sau peste bord.
Zonele de prelucrare a pestelui trebuie sa fie suficient de spatioase atât ca înaltime, cât si ca
suprafata.
12.2. Când controlul motoarelor este efectuat din compartimentul motoarelor, acesta trebuie
facut dintr-o zona separata, izolata fonic si termic de acest compartiment si accesibila fara a-l
traversa. Puntea de comanda este considerata ca o încapere care satisface exigentele prevazute
la primul paragraf.
12.3. Comenzile echipamentelor de tractiune trebuie instalate într-o zona suficient de mare
pentru a permite operatorilor sa lucreze comod. În plus, echipamentele de tractiune trebuie
prevazute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgenta, inclusiv dispozitive de oprire
de urgenta.
12.4. Operatorul comenzilor echipamentelor de tractiune trebuie sa aiba în câmpul vizual atât
echipamentele, cât si oamenii la lucru. Când echipamentele de tractiune sunt comandate de la
pasarela, operatorul trebuie sa aiba, de asemenea, o vedere clara a oamenilor la lucru fie
direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunzatoare.
12.5. Între puntea de comanda si puntea de lucru trebuie utilizat un sistem de comunicatii
fiabil.
12.6. Trebuie pastrat un grad ridicat de vigilenta, iar echipajul trebuie avertizat de pericolul
iminent al marii agitate în timpul pescuitului sau al altor lucrari efectuate pe punte.
12.7. Contactul cu frânghiile, odgoanele si piesele mobile ale echipamentelor trebuie sa fie
redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protectie.
12.8. Trebuie sa fie instalate sisteme de control al maselor în deplasare, în special pe vasele de
pescuit:
a) dispozitive de blocaj al panourilor divergente;
b) dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.
13. Încaperi de locuit
13.1. În încaperile de locuit ale lucratorilor, daca acestea exista, trebuie minimizate zgomotul,
vibratiile, efectele miscarilor si ale acceleratiilor, precum si mirosurile neplacute care emana
din alte încaperi. În încaperile de locuit trebuie sa fie instalat un iluminat corespunzator.
13.2. Bucataria si sala de mese, daca exista, trebuie sa aiba dimensiuni corespunzatoare, sa fie
bine iluminate si ventilate si usor de curatat. Trebuie sa fie prevazute frigidere si alte mijloace
de conservare a alimentelor la temperatura scazuta.
14. Echipamente sanitare
Pe navele care au încaperi de locuit trebuie sa fie instalate toalete, chiuvete si, daca este
posibil, un dus, iar încaperile respective trebuie sa fie ventilate.
15. Prim ajutor
Toate navele trebuie sa dispuna de materiale de prim ajutor, în conformitate cu prevederile
anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor.
16. Scari si pasarele de îmbarcare
Trebuie sa existe o scara, o pasarela de îmbarcare sau un alt dispozitiv similar care sa asigure
accesul corespunzator la bord.
ANEXA 3
CERINTE MINIME de securitate si sanatate privind echipamentul de salvare si
supravietuire
Observatie preliminara
Obligatiile stabilite în prezenta anexa se aplica de fiecare data când caracteristicile locului de
munca, activitatea, circumstantele sau un risc la bordul unei nave necesita/impun acest lucru.
1. Navele trebuie sa dispuna de echipament adecvat de salvare si supravietuire si de
echipament adecvat care sa permita scoaterea lucratorilor din apa, precum si de echipament
radio, în special o radiobaliza de localizare a catastrofelor, echipata cu un dispozitiv de
declansare hidrostatica, în functie de numarul de persoane îmbarcate si de zona în care
opereaza nava.
2. Tot echipamentul de salvare si supravietuire trebuie pastrat la locul indicat pentru acesta, în
buna stare de functionare si pregatit pentru utilizare imediata. Acest echipament trebuie
controlat de catre lucratori înainte de plecarea navei si în timpul navigatiei.
3. Echipamentul de salvare si supravietuire trebuie verificat la intervale regulate.
4. Toti lucratorii trebuie sa fie instruiti corespunzator, anticipându-se toate situatiile de
urgenta.
5. Daca lungimea navei este mai mare de 45 m ori daca echipajul este format din 5 sau mai
multi lucratori, trebuie sa existe o lista cu instructiuni de supravietuire care sa precizeze rolul
fiecarui lucrator în caz de urgenta.
6. În fiecare luna trebuie sa aiba loc o adunare a lucratorilor în vederea efectuarii unui
exercitiu de salvare în port si/sau pe mare. Aceste exercitii trebuie sa asigure lucratorilor o
stapânire perfecta a operatiunilor pe care le au de efectuat si pe care le-au exersat în vederea
manevrarii si functionarii echipamentului de salvare si supravietuire.
7. Lucratorii trebuie sa fie instruiti cu privire la instalarea si functionarea echipamentului
radio portabil,daca acesta exista.
ANEXA 4
CERINTE MINIME de securitate si sanatate privind echipamentele individuale de
protectie
Observatie preliminara
Obligatiile stabilite în prezenta anexa se aplica de fiecare data când caracteristicile locului de
munca, activitatea, circumstantele sau un risc la bordul navei necesita acest lucru.
1. În cazul în care nu este posibil sa se excluda sau sa se limiteze suficient riscurile pentru
securitatea sau sanatatea lucratorilor prin mijloace colective sau tehnice de protectie, trebuie
prevazut un echipament individual de protectie.
2. Echipamentul individual de protectie purtat ca îmbracaminte sau peste aceasta trebuie sa fie
viu colorat, în contrast puternic cu mediul marin, si sa fie vizibil.