HOTĂRÂRE nr. 457 din 18 aprilie 2003 (*republicată*) privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 15 iunie 2007

Descarca PDF cu HG 457-2003

–-
*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 22 decembrie 2003, dându-se textelor o noua numerotare.
Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003.
ART. 1
(1) Prezenta hotărâre se aplica unor echipamente electrice de joasa tensiune fabricate în ţara sau importate, destinate pieţei interne.
(2) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament electric de joasa tensiune se înţelege orice aparat sau echipament proiectat sa fie utilizat la o tensiune nominală cuprinsă între 50 V-1.000 V în curent alternativ şi 75 V-1.500 V în curent continuu.
(3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri echipamentele electrice şi fenomenele fizice prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 2
(1) Echipamentele electrice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), construite în concordanta cu bunele practici inginereşti în materie de securitate în vigoare în România sau Uniunea Europeană, pot fi introduse pe piata numai dacă nu pun în pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice şi bunurilor mobile şi imobile, atunci când sunt instalate corespunzător, întreţinute şi utilizate în conformitate cu scopul pentru care au fost fabricate.
(2) Cerinţele esenţiale de securitate menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 3
Echipamentele electrice de joasa tensiune care îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la art. 2 şi sunt supuse condiţiilor prevăzute la art. 4 şi 7 nu pot face obiectul interzicerii introducerii pe piata şi punerii în funcţiune din considerente de securitate.
ART. 4
(1) Este interzisă introducerea pe piata a echipamentelor electrice care nu îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, dacă echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu standardele romane şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate, ale căror numere de referinta au fost publicate, pentru informare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) Lista standardelor romane din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune care adopta standardele europene armonizate se aproba prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceasta lista va fi actualizată periodic.
(4) În cazul în care standardele europene armonizate, asa cum sunt definite la alin. (2), nu au fost încă adoptate şi publicate, se considera ca echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu prevederile art. 2, dacă sunt fabricate în conformitate cu prevederile de securitate elaborate de Comisia Internationala pentru Reguli de Aprobare a Echipamentelor Electrice (CEE) sau de Comisia Electrotehnica Internationala (CEI).
(5) În cazul în care nu exista standarde armonizate sau prevederi de securitate, asa cum sunt definite în alin. (2) şi (4), în scopul introducerii pe piata sau al asigurării liberei circulatii, se considera ca echipamentele electrice sunt conforme cu prevederile art. 2, dacă sunt fabricate conform cerinţelor de securitate cuprinse în standardele naţionale sau în standardele în vigoare în statul membru din Uniunea Europeană al producătorului, dacă acestea asigura un nivel de securitate echivalent cu cel din România.
(6) În baza notificării de către Comisia Europeană, Ministerul Economiei şi Finanţelor va informa Comisia, dacă este cazul, în termen de 3 luni obiecţiile pe care le are în legatura cu prevederile de securitate prevăzute la alin. (4), cu precizarea motivelor de securitate în baza cărora acestea nu ar trebui recunoscute.
ART. 5
Se interzice distribuitorilor de energie electrica, în condiţiile legii, sa impună utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, pentru conectare la reţea şi pentru furnizarea energiei electrice, condiţii de securitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 6
(1) Când se constata ca un echipament electric de joasa tensiune nu satisface cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, organele de control vor lua măsuri de retragere de pe piata şi interzicerea introducerii pe piata.
(2) Reintroducerea pe piata a unui echipament electric de joasa tensiune se efectuează numai după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2.
(3) În cazul situaţiilor prevăzute la alin. (1) organele de control vor informa în scris, după caz, Ministerul Economiei şi Finanţelor sau Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse, indicând motivele deciziilor şi specificand următoarele:
a) dacă neconformitatea constatată se datorează unor deficiente ale standardelor care adopta standardele europene armonizate prevăzute la art. 4 alin. (2) sau prevederilor de securitate prevăzute la art. 4 alin. (4) şi (5);
b) dacă neconformitatea constatată se datorează aplicării gresite a standardelor sau prevederilor prevăzute la art. 4 alin. (2), (4) şi (5);
c) dacă neconformitatea constatată este atribuită nerespectării bunelor practici inginereşti prevăzute la art. 2.
(4) Ministerul Economiei şi Finanţelor va informa de îndată statele membre implicate şi Comisia Europeană asupra neconformitatilor constatate şi a măsurilor luate, conform alin. (1) şi (3).
(5) Dacă alte state membre ridica obiecţii fata de decizia prevăzută la alin. (1), Comisia Europeană trebuie sa consulte de îndată Ministerul Economiei şi Finanţelor.
ART. 7
(1) Înainte de introducerea pe piata, echipamentele electrice prevăzute la art. 1 trebuie sa poarte marcajul european de conformitate CE, prevăzut la art. 8 alin. (1) şi în anexa nr. 3 lit. A, care atesta conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitatii descrise în anexa nr. 4.
(2) În caz de divergenta, producătorul, reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau importatorul poate prezenta un raport de încercări în care este atestata conformitatea echipamentului electric cu prevederile cuprinse în art. 2 şi în anexa nr. 1. Acest raport va fi întocmit de un organism notificat, conform procedurii prevăzute la art. 9.
(3) Pentru echipamentele electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CE producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene întocmeşte şi păstrează dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. În măsura în care organele de control considera necesar pentru înţelegerea conţinutului pot solicita traducerea în limba romana a unor documente care însoţesc echipamentele din import. În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliţi în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine dosarul tehnic de conformitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a echipamentului electric.
(4) Conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu cerinţele prezentei hotărâri trebuie certificată printr-o declaraţie de conformitate EC emisă de producător ori de reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, al carei conţinut este prevăzut în anexa nr. 5.
ART. 8
(1) Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene aplica într-un mod vizibil, uşor lizibil şi durabil marcajul CE pe echipamentul electric de joasa tensiune sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj, pe instrucţiunile de exploatare sau pe certificatul de garanţie.
(2) În cazul în care echipamentului electric de joasa tensiune îi sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări.
(3) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, pentru o perioada de tranzitie, sa aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz datele de identificare a reglementărilor aplicate, asa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie sa fie menţionate în
documentele, notele sau instrucţiunile prevăzute de reglementări şi care însoţesc echipamentele electrice.
(4) Se interzice aplicarea pe echipament a oricărui marcaj asemănător cu marcajul CE, care ar putea induce în eroare organele de control sau utilizatorii. Este admisă totuşi aplicarea altui marcaj pe echipamentul electric de joasa tensiune, pe ambalaj, pe instrucţiunile de prezentare sau pe certificatul de garanţie, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie diminuate.
(5) Atunci când organele de control constata ca marcajul CE a fost aplicat nejustificat, producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va fi obligat sa ia toate măsurile pentru ca aceasta încălcare sa înceteze, iar echipamentul electric de joasa tensiune sa se supună prevederilor referitoare la acest marcaj, conform prevederilor art. 7 alin. (1).
(6) Dacă neconformitatea descrisă la alin. (5) continua, organele de control vor lua măsurile necesare pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piata a echipamentului electric sau pentru a se asigura ca acesta a fost retras de pe piata în conformitate cu procedura descrisă la art. 6.
ART. 9
(1) Recunoaşterea laboratoarelor şi/sau a organismelor care pot întocmi rapoarte de încercări conform art. 7 alin. (2) se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor pe baza unei metodologii de evaluare proprii, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
(2) Listele organismelor/laboratoarelor recunoscute în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi se actualizează periodic.
(3) Listele cuprinzând organismele recunoscute în condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru efectuarea rapoartelor de încercări prevăzute la art. 7 alin. (2), inclusiv modificările şi/sau actualizarile acestora, se transmit de către Ministerul Economiei şi Finanţelor statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene.
ART. 10
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
a) nerespectarea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piata şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piata a echipamentelor electrice de joasa tensiune neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 13 alin. (2), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piata şi/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect;
c) nerespectarea prevederilor anexei nr. 4, cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării produselor pana la o data stabilită de organele de control prevăzute la art. 11 împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatii;
d) nerespectarea îndeplinirii permanente de către organismele recunoscute a cerinţelor minime prevăzute de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicată, cu modificările ulterioare, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei şi retragerea
certificatului de recunoaştere de către autoritatea competenta care l-a emis.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de personalul anume împuternicit de Autoritatea Nationala pentru Protecţia Consumatorilor pentru echipamentele destinate consumatorilor şi de Inspecţia Muncii, pentru echipamentele tehnice.
ART. 11
Contravenţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 12
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplica echipamentelor electrice de joasa tensiune destinate exportului în tari altele decât cele care fac parte din Uniunea Europeană.
ART. 13
(1) Pana la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale dintre România şi Uniunea Europeană, denumit în continuare PECA, se admite introducerea pe piata atât a echipamentelor electrice cu marcaj CE, cat şi a celor cu marcajul naţional de conformitate CS în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.
(2) Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe echipamentele electrice de joasa tensiune, concomitent, a marcajului CE şi a marcajului CS.
(3) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplica şi marcajului CS.
ART. 14
(1) Pana la data intrării în vigoare a PECA, se admite introducerea pe piata a echipamentelor electrice cu marcaj CS, aplicat în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre pentru marcajul CE. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. B.
(2) În cazul în care echipamentului electric de joasa tensiune îi sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CS, acest marcaj trebuie sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acelor reglementări.
(3) Pana la termenele stabilite la alin. (1), pentru realizarea sarcinilor prevăzute la art. 7 alin. (2), Ministerul Economiei şi Finanţelor aproba lista organismelor recunoscute în baza unei proceduri proprii. Listele laboratoarelor/organismelor recunoscute conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceste laboratoare/organisme se înscriu în Registrul organismelor recunoscute.
ART. 15
(1) Responsabilităţile producătorului, reprezentantului sau autorizat sau ale importatorului, în legatura cu echipamentele electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele electrice de joasa tensiune cu marcaj CE.
(2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 10 alin. (1) se aplica şi în cazul echipamentelor electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CS.
ART. 16
Începând cu data aderării la Uniunea Europeană vor fi admise la comercializare numai echipamentele electrice de joasa tensiune care poarta marcajul CE.
ART. 17
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 18
(1) Prezenta hotărâre intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 4 alin. (5) şi (6) şi art. 6 alin. (4) şi (5), care intra în vigoare la data aderării la Uniunea Europeană, şi ale art. 9 alin. (3), care se aplica de la data intrării în vigoare a PECA.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 27 iunie 2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. 19
Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 73/23/EEC privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în anumite limite de tensiune, amendata de Directiva Consiliului 93/68/EEC.
ANEXA 1
CERINŢE ESENŢIALE
de securitate pentru echipamentul electric de joasa tensiune
1. Condiţii generale
a) Caracteristicile principale, indicaţiile de recunoaştere şi de respectare, care vor asigura funcţionarea echipamentului electric de joasa tensiune în siguranta şi în scopurile pentru care a fost fabricat, trebuie sa fie marcate pe echipament sau, dacă aceasta nu este posibil, într-un document insotitor.
b) Denumirea producătorului, firmei sau marca înregistrată trebuie sa fie aplicate în mod vizibil şi lizibil pe echipamentul electric de joasa tensiune sau, dacă nu este posibil, pe ambalaj.
c) Echipamentul electric de joasa tensiune, precum şi componentele sale trebuie sa fie fabricate astfel încât sa poată fi asamblate şi conectate sigur şi corect.
d) Echipamentul electric de joasa tensiune trebuie sa fie proiectat şi fabricat astfel încât sa se asigure protecţia impotriva riscurilor prevăzute la pct. 2 şi 3, condiţionat de utilizarea şi întreţinerea adecvată scopului pentru care a fost fabricat.
2. Protecţia impotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montarii şi utilizării echipamentului electric de joasa tensiune
Măsurile de natura tehnica trebuie sa fie prescrise cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
a) persoanele şi animalele domestice sunt protejate corespunzător fata de pericolul ranirilor fizice sau de alta natura care pot fi cauzate de contactul electric direct ori indirect;
b) nu se produc incalziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase;
c) persoanele, animalele domestice şi bunurile mobile şi imobile sunt protejate corespunzător impotriva pericolelor de natura neelectrica ce pot fi cauzate de echipamentul electric de joasa tensiune, asa cum rezulta din experienta;
d) izolatia este corespunzătoare unor cerinţe previzibile.
3. Protecţia impotriva riscului cauzat de influente externe asupra echipamentului electric de joasa tensiune
Măsurile tehnice trebuie luate cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
a) echipamentul electric de joasa tensiune satisface cerinţele previzibile de natura mecanică astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea sa nu fie puse în pericol;
b) echipamentul electric de joasa tensiune este rezistent la influente de natura nemecanica în condiţii previzibile de mediu, astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea sa nu fie puse în pericol;
c) echipamentul electric de joasa tensiune nu periclitează persoanele, animalele domestice şi proprietatea în condiţii previzibile de suprasarcini.
ANEXA 2
ECHIPAMENTE ŞI FENOMENE FIZICE
care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri
1. Echipament electric pentru utilizare în atmosfera exploziva
2. Echipament electric pentru utilizare radiologica şi medicală
3. Componente electrice pentru lifturi de mărfuri şi de persoane
4. Contoare de energie electrica
5. Fise şi prize de uz casnic
6. Sisteme de supraveghere cu gard electric
7. Interferente radioelectrice
8. Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau calea ferată, care se supun prevederilor elaborate de organizaţiile internaţionale la care România este parte
ANEXA 3
A. Marcajul de conformitate CE
1. Marcajul de conformitate CE este format din literele C şi E, având următoarea forma:
NOTA(CTCE)
Marcajul de conformitate CE se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 402, din 15 iunie 2007, la pagina 15. A se vedea imaginea asociata.
Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proportiile date în desenul de mai sus trebuie sa fie respectate.
2. Marcajul CE trebuie sa aibă o înălţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurilor când aceasta nu este posibil, ţinându-se seama de natura aparatelor.
B. Marcajul de conformitate CS
Marcajul de conformitate CS este format din literele C şi S, cu forma prezentată în figura următoare:
NOTA(CTCE)
Marcajul de conformitate CS se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 402, din 15 iunie 2007, la pagina 15. A se vedea imaginea asociata.
NOTA:
– fontul (stilul literei): Times New Roman – corp 36;
– diametrul cercului: 20 mm.
În cazul în care marcajul CS trebuie sa fie mărit sau micşorat, este necesar sa se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.
Componentele C şi S ale marcajului CS trebuie sa aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, dar nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.
ANEXA 4
CONTROLUL INTERN AL PRODUCIEI
1. Producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene asigura şi declara ca echipamentele electrice de joasa tensiune satisfac cerinţele de securitate care sunt aplicabile. Producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare produs şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC.
2. Producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene este obligat sa întocmească un dosar tehnic de conformitate care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organismelor de control.
3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie sa ateste conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu principalele cerinţe de securitate şi, în măsura în care este relevant, sa fie acoperită proiectarea, producerea şi funcţionarea acestuia.
4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:
a) descrierea generală a echipamentului electric de joasa tensiune;
b) instrucţiuni de exploatare, manual de utilizare;
c) desene de proiectare şi de fabricaţie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
d) descriere şi explicaţii necesare pentru înţelegerea celor prezentate la lit. c);
e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
f) lista cuprinzând standardele ce se aplica integral sau parţial şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface cerinţele
esenţiale de securitate în situaţia neaplicarii integrale a standardelor;
g) rapoarte de încercări;
h) declaraţie de conformitate, în copie, inclusiv traducerea legalizată în limba romana pentru echipamentele electrice de joasa tensiune din import.
5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie ţinut la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricaţiei ultimului echipament electric de joasa tensiune. Atunci când este cazul, în măsura în care organele de control considera necesar pentru înţelegerea conţinutului, acestea pot solicita traducerea în limba romana a unor documente. În cazul în care producătorul ori reprezentantul sau autorizat nu este stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra documentaţia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea echipamentului electric de joasa tensiune pe piata românească.
6. Producătorul trebuie sa ia măsurile necesare pentru ca procesul de producţie sa asigure conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune fabricat cu documentaţia tehnica prezentată la pct. 4 şi cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
ANEXA 5
DECLARAŢIA DE CONFORMITATE EC
Declaraţia de conformitate EC trebuie sa conţină următoarele elemente:
a) numele şi adresa producătorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene;
b) descrierea echipamentului electric;
c) referirea la standardele armonizate;
d) dacă este cazul, referirea la specificaţiile în baza cărora este declarata conformitatea;
e) identificarea semnatarului împuternicit sa încheie acte juridice în numele producătorului sau al reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene;
f) ultimele doua cifre ale anului în care marcajul CE a fost aplicat.
––