HOTĂRÂRE nr. 683 din 31 mai 2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 1 iunie 2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Descarca PDF cu HOTARARE nr 683-2006 protectie lucru in strainatate

ARTICOL UNIC
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 24 aprilie 2001, se completează după cum urmează:
1. La articolul 12 alineatul (1) litera B, după litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu următorul cuprins:
„j) dovada emisă de Serviciul Public pentru Asistenta Specială/primar, din care sa rezulte ca părinţii/părintele solicitanti/solicitant de locuri de munca în străinătate au/a notificat acestora intenţia de a lucra în străinătate.”
2. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) În aplicarea acordurilor, convenţiilor, înţelegerilor, aranjamentelor şi protocoalelor în domeniul circulaţiei forţei de munca la care România, Guvernul României sau ministerul de resort, după caz, este parte, care conţin prevederi referitoare la documentele solicitate la alin. (1) lit. B, vor prevala prevederile acestor acorduri, convenţii, înţelegeri, aranjamente şi protocoale.”
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemnează:
────────────────
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Bucureşti, 31 mai 2006.
Nr. 683.
___________