EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 august 2006
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Descarcati PDF cu HOTARÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006

CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca.
ART. 2
Prezenta hotarâre nu se aplica semnalizarii prevazute de reglementarile referitoare la
introducerea pe piata a substantelor si preparatelor periculoase, a produselor si/sau a
echipamentelor, cu exceptia cazului în care aceste reglementari fac referire în mod expres la
acest lucru.
ART. 3
Prezenta hotarâre nu se aplica semnalizarii utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar,
fluvial, maritim si aerian.
ART. 4
Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate întregului
domeniu la care se face referire la art. 1, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau
specifice ale prezentei hotarâri.
ART. 5
Pentru aplicarea prezentei hotarâri expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) semnalizare de securitate si/sau de sanatate – semnalizarea care se refera la un obiect, o
activitate sau o situatie determinata si furnizeaza informatii ori cerinte referitoare la securitatea
si/sau sanatatea la locul de munca, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o
comunicare verbala sau un gest-semnal, dupa caz;
b) semnal de interzicere – semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage
sau cauza un pericol;
c) semnal de avertizare – semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol;
d) semnal de obligativitate – semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament
specific;
e) semnal de salvare sau de prim ajutor – semnalul prin care se dau indicatii privind iesirile de
urgenta ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare;
f) semnal de indicare – semnalul prin care se furnizeaza alte indicatii decât cele prevazute la
lit. b)-e);
g) panou – semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori si a unui
simbol sau a unei pictograme, furnizeaza o indicatie specifica, a carui vizibilitate este asigurata
prin iluminare de intensitate suficienta;
h) panou suplimentar – panoul utilizat împreuna cu un panou descris la lit. g), care furnizeaza
informatii suplimentare;
i) culoare de securitate – culoarea careia îi este atribuita o semnificatie specifica;
j) simbol sau pictograma – imaginea care descrie o situatie sau indica un comportament
specific si care este utilizata pe un panou ori pe o suprafata luminoasa;
k) semnal luminos – semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau
translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel încât sa se creeze o suprafata luminoasa;
l) semnal acustic – semnalul sonor codificat, emis si difuzat de un dispozitiv realizat în acest
scop, fara folosirea vocii umane sau artificiale;
m) comunicare verbala – mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana sau
artificiala;
n) gest-semnal – miscarea si/sau pozitia bratelor si/sau a mainilor într-o forma codificata,
având ca scop ghidarea persoanelor care efectueaza manevre ce constituie un risc sau un pericol
pentru lucratori.
CAP. II
Obligatiile angajatorilor
SECTIUNEA 1
Obligatii generale
ART. 6
(1) Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de
protectie colectiva ori prin masuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul
trebuie sa prevada semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, în
conformitate cu prevederile prezentei hotarâri, si sa verifice existenta acesteia.
(2) Pentru alegerea semnalizarii adecvate, angajatorul trebuie sa ia în considerare orice
evaluare a riscurilor realizata în conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006.
ART. 7
Semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca trebuie sa satisfaca cerintele
minime prevazute în anexele nr. 1-9 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.
ART. 8
În interiorul întreprinderilor si/sau unitatilor trebuie prevazuta, daca este cazul, semnalizarea
corespunzatoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim si aerian, fara a aduce atingere
cerintelor minime prevazute în anexa nr. 5.
SECTIUNEA a 2-a
Informarea si instruirea lucratorilor
ART. 9
Lucratorii si/sau reprezentantii acestora trebuie sa fie informati referitor la toate masurile care
trebuie luate privind semnalizarea de securitate si/sau de sanatate utilizata la locul de munca, fara
a aduce atingere art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.
ART. 10
(1) Lucratorilor trebuie sa li se asigure o instruire corespunzatoare în ceea ce priveste
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, în special sub forma unor
instructiuni precise, fara a aduce atingere art. 20 si 21 din Legea nr. 319/2006.
(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda semnificatia semnalizarii, mai ales a
celei care contine cuvinte, precum si comportamentul general si specific ce trebuie adoptat.
SECTIUNEA a 3-a
Consultarea si participarea lucratorilor
ART. 11
Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora în ceea ce priveste
aspectele reglementate de prezenta hotarâre trebuie sa se realizeze în conformitate cu art. 18 din
Legea nr. 319/2006.
CAP. III
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 12
(1) Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
(2) La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Ordinul ministrului muncii si protectiei
sociale nr. 599/1998 privind aprobarea Prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482
din 15 decembrie 1998, se abroga.
Prezenta hotarâre transpune Directiva 92/58/CEE privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicata în Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992.
ANEXA 1
CERINTE MINIME GENERALE
privind semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca
1. Observatii preliminare
1.1. În cazul în care este necesara semnalizarea de securitate si/sau de sanatate, în conformitate
cu obligatiile generale prevazute la art. 6 din hotarâre, aceasta trebuie sa fie în conformitate cu
cerintele specifice prevazute în anexele nr. 2-9 la hotarâre.
1.2. Prezenta anexa introduce cerinte specifice privind semnalizarile de securitate si/sau de
sanatate, descrie diferitele utilizari si stabileste regulile generale privind intersanjabilitatea si
complementaritatea acestora.
1.3. Semnalizarile de securitate si/sau de sanatate trebuie sa fie utilizate numai pentru a
transmite mesajul sau informatiile prevazute în prezenta hotarâre.
2. Modalitati de semnalizare
2.1. Semnalizare permanenta
2.1.1. Semnalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment sau o obligatie, precum si
semnalizarea privind localizarea si identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa
se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.
Trebuie sa se foloseasca panouri si/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanenta
destinata localizarii si identificarii materialelor si echipamentelor de prevenire si stingere a
incendiilor.
2.1.2. Semnalizarea de pe recipiente si de pe conducte trebuie sa se faca conform prevederilor
anexei nr. 3.
2.1.3. Locurile în care exista risc de coliziune cu obstacole si de cadere a persoanelor trebuie
sa fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate si/sau cu panouri.
2.1.4. Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.
2.2. Semnalizarea ocazionala
2.2.1. Când împrejurarile o impun, trebuie sa se foloseasca semnale luminoase, semnale
acustice si/sau comunicare verbala, tinându-se seama de intersanjabilitatea si combinatiile
prevazute la pct. 3, pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o actiune
specifica, precum si pentru evacuarea de urgenta a persoanelor.
2.2.2. Orientarea persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau un pericol
trebuie sa se realizeze, în functie de împrejurari, printr-un gest-semnal si/sau prin comunicare
verbala.
3. Intersanjabilitatea si combinarea semnalizarilor
3.1. Daca eficienta este aceeasi, se poate alege între urmatoarele:
a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelari;
b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbala;
c) gesturi-semnal sau comunicare verbala.
3.2. Pot fi utilizate împreuna urmatoarele modalitati de semnalizare:
a) semnal luminos si semnal acustic;
b) semnal luminos si comunicare verbala;
c) gest-semnal si comunicare verbala.
4. Instructiunile din tabelul de mai jos se aplica tuturor mijloacelor de semnalizare care contin
o culoare de securitate:
*T*

Culoare Semnificatie sau scop Indicatii si precizari

Rosu Semnal de interdictie Atitudini periculoase

Pericol-alarma Stop, oprire, dispozitiv de oprire de
urgenta
Evacuare

Materiale si echipamente Identificare si localizare
de prevenire si stingere
a incendiilor

Galben sau Semnal de avertizare Atentie, precautie
galben-oranj Verificare

Albastru Semnal de obligatie Comportament sau actiune specifica
Obligatia purtarii echipamentului
individual de protectie

Verde Semnal de salvare sau Usi, iesiri, cai de acces,
de prim ajutor echipamente, posturi, încaperi

Situatie de securitate Revenire la normal

*ST*
5. Eficienta semnalizarii nu trebuie sa fie afectata de:
5.1. prezenta unei alte semnalizari sau a unei alte surse de emisie de acelasi tip care afecteaza
vizibilitatea ori audibilitatea, ceea ce implica, mai ales, urmatoarele:
a) evitarea amplasarii unui numar excesiv de panouri la o distanta prea mica unul fata de
celalalt;
b) a nu se utiliza concomitent doua semnale luminoase care pot fi confundate;
c) a nu se utiliza un semnal luminos în apropierea altei surse luminoase asemanatoare;
d) a nu se folosi doua semnale sonore concomitent;
e) a nu se utiliza un semnal sonor daca zgomotul din mediu este prea puternic;
5.2. designul deficitar, numarul insuficient, amplasamentul gresit, starea necorespunzatoare ori
functionarea necorespunzatoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.
6. Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, întretinute,
verificate, reparate periodic si, daca este necesar, înlocuite astfel încât sa se asigure mentinerea
calitatilor lor intrinseci si/sau functionale.
7. Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate
se stabilesc în functie de importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperita.
8. Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare trebuie sa fie prevazute cu
alimentare de rezerva, pentru cazul întreruperii alimentarii cu energie, cu exceptia situatiei în
care riscul dispare odata cu întreruperea acesteia.
9. Un semnal luminos si/sau sonor trebuie sa indice, prin declansarea sa, începutul actiunii
respective; durata semnalului trebuie sa fie atât cat o impune actiunea. Semnalul luminos sau
acustic trebuie sa fie reconectat imediat dupa fiecare utilizare.
10. Semnalele luminoase si acustice trebuie sa faca obiectul unei verificari a bunei lor
functionari si a eficientei lor reale, înainte de punerea în functiune si, ulterior, prin verificari
periodice.
11. Trebuie sa fie luate masuri adecvate suplimentare sau de înlocuire în cazul în care auzul
sau vederea lucratorilor în cauza este limitata, inclusiv datorita purtarii echipamentelor
individuale de protectie.
12. Zonele, salile sau incintele utilizate pentru depozitarea substantelor ori a preparatelor
periculoase în cantitati mari trebuie sa fie semnalizate printr-un panou de avertizare
corespunzator, ales dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau trebuie identificate în
conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptând cazul în care etichetele diferitelor ambalaje sau
recipiente sunt suficiente în acest scop.
ANEXA 2
CERINTE MINIME GENERALE
privind panourile de semnalizare
1. Caracteristici intrinseci
1.1. Forma si culorile panourilor sunt definite la pct. 3, în functie de obiectul lor specific,
respectiv panouri de interzicere, avertizare, obligativitate, salvare sau de prim ajutor, precum si
panouri privind materiale si echipamente de stingere a incendiilor.
1.2. Pictogramele trebuie sa fie cat mai simple posibil si trebuie evitate detaliile inutile.
1.3. Pictogramele utilizate pot fi usor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la pct. 3,
cu conditia ca semnificatia lor sa ramâna neschimbata si nicio diferenta sau adaptare sa nu
provoace confuzie asupra semnificatiei.
1.4. Panourile trebuie confectionate dintr-un material cat mai rezistent la socuri, intemperii si
agresiuni cauzate de mediul ambiant.
1.5. Dimensiunile si caracteristicile colorimetrice si fotometrice ale panourilor trebuie sa
asigure o buna vizibilitate si întelegere a mesajului acestora.
2. Conditii de utilizare
2.1. Panourile trebuie instalate, în principiu, la o înaltime corespunzatoare, orientate în functie
de unghiul de vedere, tinându-se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zona în
cazul unui risc general, fie în imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie
semnalat, si într-un loc bine iluminat, usor accesibil si vizibil.
În cazul în care conditiile de iluminare naturala sunt precare, trebuie utilizate culori
fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificiala, fara a aduce atingere
prevederilor legislatiei nationale care transpun Directiva 89/654/CEE.
2.2. Panoul trebuie înlaturat când situatia care îl justifica nu mai exista.
3. Panouri utilizate*)
3.1. Panouri de interdictie
Caracteristici intrinseci:
a) forma rotunda;
b) pictograma neagra pe fond alb, margine si banda diagonala rosii (partea rosie trebuie sa
ocupe cel putin 35% din suprafata panoului).
NOTA(CTCE)
Panourile de interdictie – se gasesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 09
august 2006, la pagina 8.(a se vedea imaginea asociata)
3.2 Panouri de avertizare
Caracteristici intrinseci:
a) forma triunghiulara
b) pictograma neagra pe fond galben, margine neagra (partea galbena trebuie sa acopere cel
putin 50 % din suprafata panoului).
NOTA(CTCE)
Panouri de avertizare – se gasesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9
august 2006, la paginile 9-10.(a se vedea imaginea asociata)
3.2.1. Panoul „Materiale inflamabile” se utilizeaza si în, lipsa unui panou specific pentru
temperaturi înalte.
3.2.2. Fondul panoului „Materiale nocive sau iritante” poate fi în mod exceptional, de culoare
portocalie, daca aceasta culoare se justifica în, raport cu un panou similar existent privind
circulatia rutiera.
3.3. Panouri de obligativitate
Caracteristici intrinseci:
a) forma rotunda;
b) pictograma alba pe fond albastru (partea albastra trebuie sa ocupe cel putin 50 % din
suprafata panoului).
NOTA(CTCE)
Panouri de obligativitate – se gasesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9
august 2006, la paginile 10-11.(a se vedea imaginea asociata)
3.4. Panouri de salvare si acordarea primului ajutor
Caracteristici intrinseci:
a) forma dreptunghiulara sau patrata
b) pictograma alba pe fond verde (partea verde trebuie sa acopere cel putin 50 % din suprafata
panoului).
NOTA(CTCE)
Panouri de salvare si acordarea primului ajutor – se gasesc în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, la paginile 11-12.(a se vedea imaginea asociata)
3.5. Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea si stingerea
incendiilor
Caracteristici intrinseci:
a) forma dreptunghiulara sau patrata
b) pictograma alba pe fond rosu (partea rosie trebuie sa acopere cel putin 50 % din suprafata
panoului).
NOTA(CTCE)
Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea si stingerea
incendiilor – se gasesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, la
pagina 12.(a se vedea imaginea asociata)
ANEXA 3
CERINTE MINIME
privind semnalizarea pe recipiente si conducte
1. Recipientele pentru substante sau preparate periculoase utilizate la locul de munca, definite
conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr.
451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, recipientele utilizate pentru depozitarea
acestora, precum si conductele care sunt la vedere si contin ori transporta astfel de substante sau
preparate periculoase trebuie sa fie prevazute cu etichete (pictograme sau simboluri pe fond
colorat), prevazute de respectiva ordonanta de urgenta.
1.1. Prevederile pct. 1 nu se aplica recipientelor folosite la locul de munca pentru o perioada
scurta de timp si recipientelor al caror continut se schimba frecvent, cu conditia sa se ia masuri
alternative adecvate care garanteaza acelasi nivel de protectie, în special pentru informarea si/sau
instruirea lucratorilor.
1.2. Etichetele prevazute la pct. 1 pot fi:
a) înlocuite cu panourile de avertizare prevazute în anexa nr. 2, preluandu-se aceeasi
pictograma sau acelasi simbol;
b) completate cu informatii suplimentare, ca de exemplu numele si/sau formula substantei sau
ale preparatului periculos si detalii privind riscul;
c) completate sau înlocuite cu panouri pentru transportul substantelor sau preparatelor
periculoase, în cazul transportului recipientelor la locul de munca.
2. Semnalizarea trebuie sa fie amplasata în urmatoarele conditii:
a) pe partea/partile vizibila/vizibile;
b) sub forma rigida, autocolanta sau pictata.
3. Caracteristicile intrinseci prevazute la pct. 1.4 din anexa nr. 2 si conditiile de utilizare
prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2 privind panourile de semnalizare de aplica, daca este cazul,
etichetarii prevazute la pct. 1 din prezenta anexa.
4. Fara a aduce atingere prevederilor pct. 1, 2 si 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie
amplasate vizibil, în vecinatatea locurilor care prezinta cele mai mari pericole, cum ar fi vanele si
punctele de racordare, si la distante aproximativ egale.
5. Suprafetele, salile sau incintele utilizate pentru depozitarea substantelor sau a preparatelor
periculoase în cantitati mari trebuie sa fie semnalizate printr-un panou de avertizare
corespunzator. Aceste panouri trebuie sa fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau
marcate în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexa.
Face exceptie cazul în care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzator, tinânduse
seama de prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni.
Depozitarea mai multor substante sau preparate periculoase poate fi indicata prin panoul de
avertizare „pericol general”.
Panourile sau etichetele mentionate anterior trebuie sa fie plasate, dupa caz, în apropierea
suprafetei de depozitare sau pe usa de acces la depozitul respectiv.
ANEXA 4
CERINTE MINIME
privind identificarea si localizarea echipamentelor
destinate prevenirii si stingerii incendiilor
1. Observatie preliminara
Prezenta anexa se aplica echipamentului destinat exclusiv prevenirii si stingerii incendiilor.
2. Echipamentele folosite la prevenirea si stingerea incendiilor trebuie identificate prin
utilizarea unei anumite culori pentru echipament si prin amplasarea unui panou de localizare
si/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se afla echipamentele respective ori
punctele de acces la acestea.
3. Aceste echipamente se identifica prin culoarea rosie.
Suprafata rosie trebuie sa fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapida a
echipamentului.
4. Panourile prevazute la pct. 3.5 din anexa nr. 2 trebuie utilizate pentru a marca localizarea
acestor echipamente.
ANEXA 5
CERINTE MINIME
privind semnalizarea obstacolelor si a locurilor
periculoase si pentru marcarea cailor de circulatie
1. Semnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase
1.1. Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol si de cadere a obiectelor si persoanelor
se face în interiorul zonelor construite ale întreprinderii, în care lucratorii au acces în cursul
activitatii lor, prin culoarea galbena alternativ cu culoarea neagra sau culoarea rosie alternativ cu
culoarea alba.
1.2. Dimensiunile marcajului trebuie sa tina seama de dimensiunile obstacolului sau ale
locului periculos semnalat.
1.3. Benzile galben-negre sau rosu-albe trebuie sa fie înclinate la circa 45° si sa aiba
dimensiunile aproximativ egale.
1.4. Exemplu:
NOTA(CTCE)
Benzile galben-negre sau rosu-albe – se gasesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
683 din 9 august 2006, la pagina 13.(a se vedea imaginea asociata)
2. Marcarea cailor de circulatie
2.1. Caile de circulatie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, având o culoare
perfect vizibila, de preferinta alba sau galbena, tinându-se seama de culoarea solului, în cazul în
care destinatia si echipamentul încaperilor impun acest lucru pentru protectia lucratorilor.
2.2. Benzile trebuie amplasate astfel încât sa se tina seama de distantele de securitate necesare
între vehiculele care pot circula în zona si orice obiect aflat în apropiere, precum si între pietoni
si vehicule.
2.3. Caile permanente de circulatie situate în exterior, în zonele construite, trebuie marcate la
fel. Fac exceptie cele care sunt prevazute cu trotuare sau bariere corespunzatoare.
ANEXA 6
CERINTE MINIME
privind semnalele luminoase
1. Caracteristici intrinseci
1.1. Lumina emisa de un semnal trebuie sa produca un contrast luminos adecvat mediului, în
functie de conditiile de utilizare prevazute, fara sa antreneze fenomenul de orbire, prin intensitate
prea puternica, sau vizibilitate redusa, ca urmare a iluminarii insuficiente.
1.2. Suprafata luminoasa care emite un semnal poate avea o culoare uniforma sau poate
contine o pictograma pe un fond determinat.
1.3. Culoarea uniforma trebuie sa corespunda tabelului de culori si semnificatiei acestora care
figureaza la pct. 4 din anexa nr. 1.
1.4. Atunci când semnalul contine o pictograma, aceasta trebuie sa fie în conformitate cu
cerintele corespunzatoare prevazute în anexa nr. 2.
2. Reguli specifice de utilizare
2.1. Daca un dispozitiv poate emite atât un semnal continuu, cat si unul intermitent, semnalul
intermitent va fi utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de
pericol sau o urgenta mai mare de interventie ori de actiune solicitata sau impusa.
Durata fiecarui impuls luminos si frecventa impulsurilor unui semnal luminos intermitent
trebuie stabilite astfel încât:
a) sa asigure o buna perceptie a mesajului;
b) sa evite orice confuzie, atât între diferitele semnale luminoase, cat si cu un semnal luminos
continuu.
2.2. Daca un semnal luminos intermitent este utilizat în locul unui semnal acustic sau în
completarea acestuia, codul semnalului luminos trebuie sa fie identic.
2.3. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil în caz de pericol grav trebuie sa fie
supravegheat în mod special sau sa fie prevazut cu un bec de rezerva.
ANEXA 7
CERINTE MINIME
privind semnalele acustice
1. Caracteristici intrinseci
1.1. Un semnal acustic trebuie:
a) sa aiba un nivel sonor considerabil mai înalt fata de zgomotul ambiant, astfel încât sa poata
fi auzit, fara sa fie excesiv sau suparator;
b) sa poata fi recunoscut usor, în special dupa durata impulsurilor, distanta dintre impulsuri
sau grupuri de impulsuri, si sa poata fi diferentiat usor de orice alt semnal acustic si de zgomotele
ambientale.
1.2. Daca un dispozitiv poate emite un semnal acustic atât cu frecventa variabila, cat si cu
frecventa constanta, frecventa variabila va fi utilizata pentru a indica, în raport cu frecventa
constanta, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenta crescuta de interventie sau o actiune
impusa/solicitata.
2. Codul care trebuie utilizat
Sunetul semnalului de evacuare trebuie sa fie continuu.
ANEXA 8
CERINTE MINIME
privind comunicarea verbala
1. Caracteristici intrinseci
1.1. Comunicarea verbala se stabileste între un vorbitor sau un emitator si unul ori mai multi
auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, grupuri de cuvinte si/sau cuvinte izolate,
eventual codificate.
1.2. Mesajele verbale trebuie sa fie cat mai scurte, simple si clare.
1.3. Calitatile de comunicare ale vorbitorului si facultatile auditive ale auditorilor trebuie sa
asigure o comunicare verbala sigura.
1.4. Comunicarea verbala poate fi directa, utilizând vocea umana, sau indirecta, prin voce
umana ori artificiala, difuzata prin oricare mijloc corespunzator.
2. Reguli specifice de utilizare
2.1. Persoanele implicate trebuie sa cunoasca bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunta si
întelege corect mesajul verbal si pentru a adopta, în consecinta, comportamentul corespunzator în
domeniul securitatii si/sau al sanatatii.
2.2. Daca comunicarea verbala este utilizata în locul sau complementar unui gest-semnal,
trebuie folosite cuvinte-cod, ca de exemplu:
a) start – pentru a indica începerea comenzii;
b) stop – pentru a întrerupe sau a termina o miscare;
c) opreste – pentru a opri operatiunea;
d) ridica – pentru a ridica o greutate;
e) coboara – pentru a cobori o greutate;
f) înainte 
g) înapoi  sensul miscarilor respective trebuie
h) dreapta > coordonate, când este cazul, cu gesturile
i) stanga  de semnalizare corespunzatoare;

j) pericol – pentru a solicita oprirea de urgenta;
k) repede – pentru a accelera o miscare, din motive de securitate.
ANEXA 9
CERINTE MINIME
privind gesturile-semnal
1. Caracteristici
1.1. Gesturile-semnal trebuie sa fie precise, simple, ample, usor de executat si de înteles si
bine diferentiate de alte gesturi-semnal.
1.2. Utilizarea în acelasi timp a ambelor brate trebuie sa se faca în mod simetric si pentru
executarea unui singur gest-semnal.
1.3. Gesturile utilizate pot varia usor sau pot fi mai detaliate în raport cu reprezentarile
prevazute la pct. 3, cu conditia sa respecte caracteristicile prezentate la pct. 1.1 si 1.2, cu conditia
ca semnificatia si întelegerea lor sa fie cel putin echivalente.
2. Reguli de utilizare specifice
2.1. Persoana care emite semnale, denumita agent de semnalizare, transmite instructiunile de
manevra, utilizând gesturi-semnal, catre persoana care receptioneaza semnale, denumita
operator.
2.2. Agentul de semnalizare trebuie sa poata urmari vizual desfasurarea manevrelor, fara a se
afla în pericol din cauza acestora.
2.3. Responsabilitatile agentului de semnalizare sunt exclusiv directionarea manevrelor si
asigurarea securitatii lucratorilor aflati în apropiere.
2.4. În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la pct. 2.2, trebuie sa se prevada
înca unul sau mai multi agenti de semnalizare.
2.5. Atunci când nu poate executa ordinele primite cu garantiile de securitate necesare,
operatorul trebuie sa intrerupa manevrele în curs pentru a cere noi instructiuni.
2.6. Accesorii pentru semnalizarea prin gesturi
2.6.1. Agentul de semnalizare trebuie sa poata fi usor recunoscut de catre operator.
2.6.2. Agentul de semnalizare trebuie sa poarte unul sau mai multe elemente de recunoastere
adecvate, de exemplu: vesta, casca, mansoane, banderole, palete.
2.6.3. Elementele de recunoastere trebuie sa fie viu colorate, de preferinta toate de aceeasi
culoare, utilizata exclusiv de agentul de semnalizare.
3. Gesturi codificate utilizabile
Observatii preliminare:
Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care
vizeaza aceleasi manevre, aplicabile la nivel national în anumite sectoare de activitate.
NOTA(CTCE)
Tabelul cu gesturile codificate – se gasesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683
din 9 august 2006, la paginile 15-16.(a se vedea imaginea asociata)