NORME METODOLOGICE
din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006
(la data 30-oct-2006 actul a fost aprobat de Hotarirea 1425/2006 )

Decarca PDF cu 319/2006

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii
în munca nr. 319/2006, denumita în continuare lege.
Art. 2
În întelesul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile folosite au urmatoarea
semnificatie:
1.autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca – asumarea de
catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din punct de vedere al
securitatii si sanatatii în munca;
2.serviciu intern de prevenire si protectie – totalitatea resurselor materiale si umane alocate pentru
efectuarea activitatilor de prevenire si protectie în întreprindere si/sau unitate;
3.comitet de securitate si sanatate în munca – organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în
vederea participarii si consultarii periodice în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în
conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege;
4.zone cu risc ridicat si specific – acele zone din cadrul întreprinderii si/sau unitatii în care au fost
identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile,
respectiv deces sau invaliditate;
5.accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) – accident care produce
incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin
certificat medical;
5.accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) – accident care produce
incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive,
confirmata prin certificat medical sau, dupa caz, prin alte documente medicale, potrivit
prevederilor legale;
(la data 27-sep-2010 Art. 2, punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 955/2010
)
6.accident care produce invaliditate (INV) – accident care produce invaliditate confirmata prin decizie
de încadrare într-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale în drept;
7.accident mortal (D) – accident în urma caruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat
sau dupa un interval de timp, în baza unui act medico-legal;
8.accident colectiv – accidentul în care au fost accidentate cel putin 3 persoane, în acelasi timp si din
aceleasi cauze, în cadrul aceluiasi eveniment;
9.accident de munca de circulatie – accident survenit în timpul circulatiei pe drumurile publice sau
generat de traficul rutier, daca persoana vatamata se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
10.accident de munca de traseu:
a)accident survenit în timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si
invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;
b)accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa în locuri organizate de angajator, pe
traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde ia masa si invers, si care a antrenat
vatamarea sau decesul;
c)accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde îsi încaseaza
salariul si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;
c)accident care a antrenat vatamarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasarii
de la locul de munca la locul unde îsi încaseaza salariul si invers, daca acesta este
organizat de angajator în afara unitatii;
(la data 27-sep-2010 Art. 2, punctul 10., litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea
955/2010 )
11.accident în afara muncii – accident care nu îndeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. g) si la
art. 30 din lege;
12.invaliditate – pierdere partiala sau totala a capacitatii de munca, confirmata prin decizie de
încadrare într-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale în drept;
13.invaliditate evidenta – pierdere a capacitatii de munca datorata unor vatamari evidente, cum ar fi
un brat smuls din umar, produse în urma unui eveniment, pâna la emiterea deciziei de încadrare
într-un grad de invaliditate de catre organele medicale în drept;
14.intoxicatie acuta profesionala – stare patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii
organismului la noxe existente la locul de munca;
2
15.îndatoriri de serviciu – sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de munca,
regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare, fisa postului, deciziile scrise,
dispozitiile scrise ori verbale ale conducatorului direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia;
16.comunicare – procedura prin care angajatorul comunica producerea unui eveniment, de îndata,
autoritatilor prevazute la art. 27 alin. (1) din lege;
17.evidenta – mijloacele si modalitatile de pastrare a informatiilor referitoare la evenimentele
produse;
18.cercetare a bolilor profesionale – procedura efectuata în mod sistematic, cu scopul de a stabili
caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;
19.semnalare a bolilor profesionale – procedura prin care se indica pentru prima oara faptul ca o
boala ar putea fi profesionala;
20.raportare a bolilor profesionale – procedura prin care se transmit informatii referitoare la bolile
profesionale declarate potrivit legii la Centrul national de coordonare metodologica si informare
privind bolile profesionale si la Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului
Informational si Informatic în Domeniul Sanatatii Bucuresti.
CAPITOLUL II: Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii
si sanatatii în munca
Art. 3
În vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate în munca si pentru prevenirea accidentelor
si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia sa obtina autorizatia de functionare din punct de
vedere al securitatii si sanatatii în munca, înainte de începerea oricarei activitati.
Art. 4
Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele fizice,
asociatiile familiale si persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punct de
vedere al securitatii si sanatatii în munca, se efectueaza în temeiul Legii nr. 359/2004 privind
simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor
familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii
persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:
a)persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punctul de vedere
al securitatii si sanatatii în munca, se efectueaza în temeiul Legii nr. 359/2004 privind
simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice,
asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la
autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, întreprinderile
individuale si întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul
comertului si de autorizare a functionarii este reglementata de Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificarile
ulterioare.
(la data 27-sep-2010 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 955/2010 )
Art. 5
Asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din punct de
vedere al securitatii si sanatatii în munca se face pentru activitatile care se desfasoara la sediul
social, la sediile secundare sau în afara acestora.
Art. 6
(1)În vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca, angajatorul are
obligatia sa depuna la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia îsi desfasoara activitatea o
cerere, completata în doua exemplare semnate în original de catre angajator, conform modelului
prevazut în anexa nr. 1.
(2)Cererea prevazuta la alin. (1) va fi însotita de urmatoarele acte:
a)copii de pe actele de înfiintare;
b)declaratia pe propria raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezulta ca
pentru activitatile declarate sunt îndeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica
în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
(3)Pentru actele depuse în sustinerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1.
Art. 7
În vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca, inspectoratele
teritoriale de munca procedeaza dupa cum urmeaza:
a)înregistreaza cererile de autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în
munca;
3
b)verifica actele depuse în sustinerea acestora, precum si declaratia pe propria raspundere
prevazuta la art. 6;
c)completeaza si emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
d)asigura evidenta certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în anexa nr.
4;
e)asigura arhivarea documentatiei în baza careia s-au emis certificatele constatatoare.
Art. 8
Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucratoare, calculat de la data
înregistrarii cererii.
Art. 9
Certificatul constatator, emis în baza declaratiei pe propria raspundere, da dreptul angajatorilor sa
desfasoare activitatile pentru care au obtinut certificatul.
Art. 10
(1)În cazul în care în cadrul controalelor se constata abateri de la respectarea prevederilor legale
din domeniul securitatii si sanatatii în munca, inspectorul de munca sisteaza activitatea si propune
inspectoratului teritorial de munca înscrierea mentiunii în certificatul constatator.
(2)Inspectoratul teritorial de munca mentioneaza sistarea activitatii prevazute la alin. (1) în
certificatul constatator.
(1)În cazul în care în cadrul controalelor se constata încalcari ale prevederilor legale din
domeniul securitatii si sanatatii în munca, inspectorul de munca poate dispune sistarea
activitatii si, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de munca înscrierea
masurii sistare a activitatii în certificatul constatator.
(2)În baza propunerii inspectorului de munca, inspectoratul teritorial de munca
consemneaza în certificatul constatator masura sistarii activitatii prevazuta la alin. (1).
(la data 27-sep-2010 Art. 10 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 955/2010 )
Art. 11
(1)În situatia prevazuta la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai dupa ce demonstreaza
ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii si a obtinut autorizarea conform art.
6.
(2)În situatia prevazuta la alin. (1), cererea va fi însotita de certificatul constatator eliberat initial, în
original.
(3)Inspectoratul teritorial de munca va mentiona în certificatul constatator data reluarii activitatii.
CAPITOLUL III: Servicii de prevenire si protectie
SECTIUNEA 1: Prevederi generale
Art. 12
Prezentul capitol stabileste cerintele minime pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale
din întreprindere si/sau unitate si protectia lucratorilor la locul de munca, cerintele minime de
pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, organizarea activitatilor de prevenire si
protectie în cadrul întreprinderii si/sau unitatii, a serviciilor externe de prevenire si protectie,
stabilirea criteriilor de evaluare si a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum si
reglementarea statutului de reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul
securitatii si sanatatii în munca.
Art. 13
Angajatorul trebuie sa asigure planificarea, organizarea si mijloacele necesare activitatii de prevenire
si protectie în unitatea si/sau întreprinderea sa.
SECTIUNEA 2: Organizarea activitatilor de prevenire si protectie
Art. 14
Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator, în urmatoarele
moduri:
a)prin asumarea de catre angajator, în conditiile art. 9 alin. (4) din lege, a atributiilor pentru
realizarea masurilor prevazute de lege;
b)prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si
protectie;
c)prin înfiintarea unui serviciu intern de prevenire si protectie;
c)prin înfiintarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire si protectie;
(la data 27-sep-2010 Art. 14, litera C. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 5. din
Hotarirea 955/2010 )
d)prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie.
Art. 15
(1)Activitatile de prevenire si protectie desfasurate prin modalitatile prevazute la art. 14 în cadrul
întreprinderii si/sau al unitatii sunt urmatoarele:
4
1.identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca,
respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de
munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
2.elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
2.elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 2. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6.
din Hotarirea 955/2010 )
3.elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate
si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii,
precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
3.elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor
de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale
unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzarea
acestora în întreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre
angajator;
(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 3. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6.
din Hotarirea 955/2010 )
4.propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin
lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea
angajatorului;
5.verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de
prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin în domeniul securitatii
si sanatatii în munca, stabilite prin fisa postului;
5.verificarea însusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de
prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si
responsabilitatilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca stabilite prin
fisa postului;
(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 5. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6.
din Hotarirea 955/2010 )
6.întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor
în domeniul securitatii si sanatatii în munca;
7.elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru
fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii
în munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
7.elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicitatii
instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca în instructiunile proprii, asigurarea
informarii si instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca si
verificarea însusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 7. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6.
din Hotarirea 955/2010 )
8.elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unitatii;
9.asigurarea întocmirii planului de actiune în caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art.
101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
10.evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;
11.stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate în munca, stabilirea tipului
de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 971/2006
privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
12.evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara
autorizarea exercitarii lor;
13.evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
14.evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita
testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
15.monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si
control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor în mediul
de munca;
16.verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta,
precum si a sistemelor de siguranta;
17.informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate
la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
17.efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, în scris, a
angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru
remedierea acestora;
(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 17. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6.
din Hotarirea 955/2010 )
5
18.întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotarârile Guvernului emise în temeiul art.
51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare
si mobile;
19.evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul,
încercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform
prevederilor din Hotarârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
20.identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din
întreprindere si întocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie,
conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca;
21.urmarirea întretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de
protectie si a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum si în celelalte situatii prevazute de
Hotarârea Guvernului nr. 1.048/2006;
22.participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
23.întocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
24.elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din întreprindere si/sau
unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
25.urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de
control si al cercetarii evenimentelor;
26.colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si
protectie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
27.colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în
situatia în care mai multi angajatori îsi desfasoara activitatea în acelasi loc de munca;
28.urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de
evacuare;
29.propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul îndeplinirii atributiilor în
domeniul securitatii si sanatatii în munca;
29.propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul îndeplinirii
obligatiilor si atributiilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca;
(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 29. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6.
din Hotarirea 955/2010 )
30.propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea în munca la încheierea contractelor de
prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini;
31.întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.
32.evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca
verificarile si/sau încercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la
timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor
Hotarârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea
securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat
atmosferelor explozive;
33.alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul
de munca.
(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (1), punctul 31. din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 7.
din Hotarirea 955/2010 )
(2)Activitatile legate de supravegherea starii de sanatate a lucratorilor se vor efectua în
conformitate cu prevederile art. 24 si 25 din lege.
(3)Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea si sanatatea în munca la nivelul
întreprinderii si/sau unitatii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie
revizuita, cel putin, în urmatoarele situatii:
a)ori de câte ori intervin schimbari sau modificari în ceea ce priveste tehnologia,
echipamentele de munca, substantele ori preparatele chimice utilizate si amenajarea
locurilor de munca/posturilor de munca;
b)dupa producerea unui eveniment;
c)la constatarea omiterii unor riscuri sau la aparitia unor riscuri noi;
d)la utilizarea postului de lucru de catre un lucrator apartinând grupurilor sensibile la
riscuri specifice;
e)la executarea unor lucrari speciale.
(la data 27-sep-2010 Art. 15, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 8. din
Hotarirea 955/2010 )
6
Art. 16
(1)În cazul întreprinderilor cu pâna la 9 lucratori inclusiv angajatorul poate efectua activitatile din
domeniul securitatii si sanatatii în munca, daca se îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)activitatile desfasurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevazute în anexa nr. 5
b)angajatorul îsi desfasoara activitatea profesionala în mod efectiv si cu regularitate în întreprindere
si/sau unitate;
c)angajatorul îndeplineste cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în
munca, corespunzatoare cel putin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51.
(2)în situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul trebuie sa
desemneze unul sau mai multi lucratori, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza
serviciul intern de prevenire si protectie, conform prevederilor art. 23 – 27, si/sau sa apeleze la
servicii externe.
(3)în situatia în care sunt îndeplinite conditiile de la alin. (1), dar angajatorul nu realizeaza în
totalitate activitatile de prevenire si protectie, pentru activitatile pe care nu le realizeaza angajatorul
trebuie sa apeleze la servicii externe.
(1)În cazul întreprinderilor cu pâna la 9 lucratori inclusiv, angajatorul poate efectua
activitatile din domeniul securitatii si sanatatii în munca, daca se îndeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
a)activitatile desfasurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevazute în anexa
nr. 5;
b)angajatorul îsi desfasoara activitatea profesionala în mod efectiv si cu regularitate în
întreprindere si/sau unitate;
c)angajatorul a urmat cel putin un program de pregatire în domeniul securitatii si
sanatatii în munca, cu o durata minima de 40 de ore si continutul prevazut în anexa nr. 6
lit. A, fapt care se atesta printr-un document de absolvire a programului de pregatire.
(2)În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul
trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori ori poate organiza serviciul intern de
prevenire si protectie si/sau poate sa apeleze la servicii externe, în conditiile prezentelor
norme metodologice.
(3)În cazul în care angajatorul/lucratorii desemnati/serviciile interne de prevenire si
protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor
de prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la servicii
externe pentru acele activitati de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu
personalul propriu.
(la data 27-sep-2010 Art. 16 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 17
(1)În cazul întreprinderilor care au între 10 si 49 de lucratori inclusiv, angajatorul poate efectua
activitatile din domeniul securitatii si sanatatii în munca, daca se îndeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii:
a)activitatile desfasurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevazute în anexa nr. 5;
b)riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave,
ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
c)angajatorul îsi desfasoara activitatea profesionala în mod efectiv si cu regularitate în întreprindere
si/sau unitate;
d)angajatorul îndeplineste cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
corespunzatoare cel putin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51.
(2)În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul trebuie sa
desemneze unul sau mai multi lucratori, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza
serviciul intern de prevenire si protectie, conform prevederilor art. 23-27, si/sau sa apeleze la
servicii externe.
(3)În situatia în care sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1) si (2), dar angajatorul,
lucratorii desemnati sau serviciul intern nu realizeaza în totalitate activitatile de prevenire si
protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe.
(1)În cazul întreprinderilor care au între 10 si 49 de lucratori inclusiv, angajatorul poate
efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii în munca, daca se îndeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
a)sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)- c);
b)riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave,
ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.
(2)În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul
trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori ori poate organiza unul sau mai multe
7
servicii interne de prevenire si protectie si/sau poate sa apeleze la servicii externe, în
conditiile prezentelor norme metodologice.
(3)În cazul în care angajatorul/lucratorii desemnati/serviciile interne de prevenire si
protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor
de prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la servicii
externe pentru acele activitati de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu
personalul propriu.
(la data 27-sep-2010 Art. 17 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 18
(1)În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor între 50 si 149 de lucratori, angajatorul trebuie sa
desemneze unul sau mai multi lucratori sau sa organizeze serviciu intern de prevenire si protectie
pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie din cadrul întreprinderii.
(2)În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor prevazute la alin. (1), care desfasoara activitati dintre
cele prevazute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie sa organizeze serviciu intern de prevenire si
protectie.
(3)În cazul în care lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie nu au capacitatile si
aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art.
15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe.
(1)În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor care au între 50 si 249 de lucratori,
angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori ori sa organizeze unul sau
mai multe servicii interne de prevenire si protectie pentru a se ocupa de activitatile de
prevenire si protectie din cadrul întreprinderii.
(2)În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor prevazute la alin. (1) care desfasoara
activitati dintre cele prevazute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie sa organizeze unul sau
mai multe servicii interne de prevenire si protectie.
(3)În cazul în care lucratorii desemnati, serviciile interne de prevenire si protectie nu au
capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si
protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe pentru
acele activitati de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu personalul
propriu.
(la data 27-sep-2010 Art. 18 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 19
(1)În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 150 de lucratori, angajatorul trebuie sa
organizeze serviciul intern de prevenire si protectie.
(2)În cazul în care serviciul intern de prevenire si protectie nu are capacitatile si aptitudinile
necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art. 15,
angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe.
(1)În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 250 de lucratori, angajatorul
trebuie sa organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protectie.
(2)În cazul în care serviciile interne de prevenire si protectie nu au capacitatile si
aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie
prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe
pentru acele activitati de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu
personalul propriu.
(la data 27-sep-2010 Art. 19 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea
955/2010 )
SECTIUNEA 3: Lucratori desemnati
Art. 20
(1)Desemnarea nominala a lucratorului/ lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si
protectie se face prin decizie a angajatorului.
(2)Angajatorul va consemna în fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe care lucratorul
desemnat are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze.
(1)Desemnarea nominala a lucratorului/lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de
prevenire si protectie se face prin decizie scrisa a angajatorului.
(2)Angajatorul va desemna lucratorul numai din rândul lucratorilor cu care are încheiat
contract individual de munca cu norma întreaga.
(3)Angajatorul va consemna în fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe care
lucratorul desemnat are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le
efectueze.
(la data 27-sep-2010 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea
955/2010 )
8
Art. 21
Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie, lucratorul desemnat trebuie sa
îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
corespunzatoare cel putin nivelului mediu, conform prevederilor art. 47-51.
Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie, lucratorul desemnat
trebuie sa îndeplineasca cel putin cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si
sanatatii în munca, potrivit prevederilor art. 49, sau prevederile art. 511 lit. a).
(la data 27-sep-2010 Art. 21 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 22
(1)Angajatorul va stabili numarul de lucratori desemnati în functie de marimea întreprinderii si/sau
unitatii si/sau riscurile la care sunt expusi lucratorii, precum si de distributia acestora în cadrul
întreprinderii si/sau unitatii.
(2)Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate si timpul necesar pentru ca lucratorii
desemnati sa poata desfasura activitatile de prevenire si protectie conform fisei postului.
SECTIUNEA 4: Serviciile interne de prevenire si protectie
Art. 23
(1)Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care îndeplinesc
cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului
mediu si/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, si, dupa caz, alti lucratori care pot desfasura
activitati auxiliare.
(2)Conducatorul serviciului de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de
pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior, conform
prevederilor art. 47-51.
(1)Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care
îndeplinesc cel putin cerintele prevazute la art. 49 sau prevederile art. 511 si, dupa caz,
alti lucratori.
(2)Conducatorul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca
cerintele prevazute la art. 50 sau prevederile art. 511 lit. b).
(3)Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa
fie format din lucratori care au contract individual de munca cu norma întreaga încheiat cu
angajatorul.
(la data 27-sep-2010 Art. 23 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 24
(1)Serviciul intern de prevenire si protectie se organizeaza în subordinea directa a angajatorului ca
o structura distincta.
(2)Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa desfasoare numai
activitati de prevenire si protectie si cel mult activitati complementare cum ar fi: prevenirea si
stingerea incendiilor si protectia mediului.
(3)Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare si functionare
activitatile de prevenire si protectie pentru efectuarea carora serviciul intern de prevenire si
protectie are capacitate si mijloace adecvate.
Art. 25
Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa aiba la dispozitie resursele materiale si umane
necesare pentru îndeplinirea activitatilor de prevenire si protectie desfasurate în întreprindere.
Art. 26
(1)Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire si protectie în functie de marimea
întreprinderii si/sau unitatii si/sau riscurile la care sunt expusi lucratorii, precum si de distributia
acestora în cadrul întreprinderii si/sau unitatii.
(2)Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire si
protectie sa poata desfasura activitatile specifice.
(3)Când angajatorul îsi desfasoara activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire si
protectie trebuie sa fie organizat astfel încât sa se asigure în mod corespunzator desfasurarea
activitatilor specifice.
(4)În situatia în care activitatea de prevenire si protectie este asigurata prin mai multe servicii
interne, acestea vor actiona coordonat pentru asigurarea eficientei activitatii.
Art. 27
Serviciul intern de prevenire si protectie poate sa asigure si supravegherea medicala, daca dispune
de personal cu capacitate profesionala si de mijloace materiale adecvate.
9
Serviciul intern de prevenire si protectie poate sa asigure si supravegherea sanatatii
lucratorilor, daca dispune de personal cu capacitate profesionala si de mijloace materiale
adecvate, în conditiile legii.
(la data 27-sep-2010 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea
955/2010 )
SECTIUNEA 5: Servicii externe de prevenire si protectie
Art. 28
Serviciul extern de prevenire si protectie asigura, pe baza de contract, activitatile de prevenire si
protectie în domeniu.
Art. 29
Angajatorul apeleaza la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din
lege.
Art. 30
Serviciul extern trebuie sa aiba acces la toate informatiile necesare desfasurarii activitatii de
prevenire si protectie.
Art. 31
Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
a)sa dispuna de personal cu capacitate profesionala adecvata si de mijloacele materiale necesare
pentru a-si desfasura activitatea;
b)sa fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în
munca, în conformitate cu procedura stabilita la art. 35-45.
Art. 32
(1)Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care îndeplinesc
cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului
mediu si/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, si, dupa caz, alti lucratori care pot desfasura
activitati auxiliare.
(2)Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca cerintele
minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior,
conform prevederilor art. 47-51.
(3)În cazul în care serviciul extern de prevenire si protectie este format dintr-o singura persoana,
aceasta trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în
munca corespunzatoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
(1)Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care
îndeplinesc cel putin cerintele prevazute la art. 49 sau prevederile art. 511 si, dupa caz,
alti lucratori.
(2)Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca
cerintele prevazute la art. 50 sau prevederile art. 511 lit. b).
(3)În cazul în care serviciul extern de prevenire si protectie este format dintr-o singura
persoana, aceasta trebuie sa îndeplineasca cerintele prevazute la art. 50 sau prevederile
art. 511 lit. b).
(4)Începând cu data de 1 iulie 2011, o persoana poate sa ocupe functia de conducator la
un singur serviciu extern de prevenire si protectie.
(la data 27-sep-2010 Art. 32 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 33
Contractul încheiat între angajator si serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa cuprinda cel
putin urmatoarele:
a)activitatile de prevenire si protectie care vor fi desfasurate de catre serviciul extern de prevenire si
protectie;
b)modul de colaborare cu lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie si/sau cu alte
servicii externe de prevenire si protectie;
c)clauze privind solutionarea litigiilor aparute între parti.
(1)Contractul încheiat între angajator si serviciul extern de prevenire si protectie trebuie
sa cuprinda si urmatoarele:
a)activitatile de prevenire si protectie care vor fi desfasurate de catre fiecare serviciu
extern de prevenire si protectie;
b)modul de colaborare cu lucratorii desemnati/serviciile interne si/sau cu alte servicii
externe de prevenire si protectie;
c)clauze privind solutionarea litigiilor aparute între parti.
(2)Serviciile externe de prevenire si protectie au obligatia sa puna la dispozitia
beneficiarilor de servicii informatiile prevazute la art. 26 si 27 din Ordonanta de urgenta a
10
Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si
libertatea de a furniza servicii în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 68/2010.
(la data 27-sep-2010 Art. 33 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 18. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 34
(1)Serviciul extern are obligatia sa transmita inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia îsi
are sediul, domiciliul sau resedinta o copie de pe certificatul de abilitare, în termen de 10 zile de la
data primirii acestuia.
(2)Serviciul extern trebuie sa întocmeasca, în doua exemplare, un raport de activitate semestrial,
conform modelului prevazut în anexa nr. 10.
(3)Rapoartele vor fi înaintate inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia îsi are sediul,
domiciliul sau resedinta serviciul extern.
(4)Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate si va restitui un exemplar serviciului extern, iar
un exemplar îl va arhiva.
(1)Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa întocmeasca un raport de
activitate semestrial, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 10.
(2)Raportul trebuie înaintat, în termen de 15 zile de la încheierea semestrului,
inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia serviciul extern de prevenire si protectie
îsi are sediul social.
(la data 27-sep-2010 Art. 34 din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 19. din Hotarirea
955/2010 )
SECTIUNEA 6: Abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie
Art. 35
Abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie se efectueaza conform procedurii prevazute de
prezenta sectiune, elaborata cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) si alin. (5), precum si
prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege.
Art. 36
(1)Serviciile externe de prevenire si protectie pot sa îsi desfasoare activitatea numai dupa obtinerea
certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie, denumit în continuare
certificatele abilitare, emis de directiile de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale, respectiv
a municipiului Bucuresti, pe raza carora îsi au sediul, domiciliul sau resedinta.
(2)Dupa data aderarii României la Uniunea Europeana, prin exceptie de la prevederile alin. (1),
persoanele fizice si juridice având cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii
Europene sau apartinând Spatiului Economic European, care au fost supuse procedurii de abilitare
sau unei proceduri similare în unul dintre aceste state, în vederea furnizarii de servicii de prevenire
si protectie, nu trebuie sa obtina certificatul de abilitare prevazut de prezentele norme metodologice.
(3)În cadrul directiilor de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale, respectiv a municipiului
Bucuresti, se constituie, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, Comisia de
abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter
tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, denumita în continuare
Comisia de abilitare si avizare.
(la data 21-iun-2010 Art. 36, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 6 a fost reglementat de Ordinul 455/2010)
(4)Membrii comisiei prevazute la alin. (3) sunt:
a)directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie;
b)inspectorul sef adjunct cu atributii de securitate si sanatate în munca al inspectoratului teritorial
de munca;
c)conducatorul structurii asiguratorului pentru accidente de munca si boli profesionale de la nivel
teritorial;
d)reprezentantul desemnat de comisia de autorizare judeteana înfiintata de Consiliul National de
Formare Profesionala a Adultilor, dupa o procedura proprie stabilita de Consiliul National de Formare
Profesionala a Adultilor.
(5)Presedintele Comisiei de abilitare si avizare este directorul executiv al directiei de munca,
solidaritate sociala si familie teritoriale.
(6)Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare este asigurat de directia de munca, solidaritate
sociala si familie teritoriala, respectiv a municipiului Bucuresti.
(1)Serviciile externe de prevenire si protectie pot sa îsi desfasoare activitatea numai daca
sunt în posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire si protectie,
denumit în continuare certificat de abilitare, emis de comisia prevazuta la alin. (2), sau în
conditiile art. 451-454.
(2)În cadrul fiecarui inspectorat teritorial de munca, respectiv al municipiului Bucuresti,
prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, se constituie o comisie de
abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu
11
caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca,
denumita în continuare Comisia de abilitare si avizare.
(3)Membrii Comisiei de abilitare si avizare prevazute la alin. (2) sunt:
a)reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de munca – presedinte;
b)reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare judetene sau a municipiului
Bucuresti, înfiintata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor;
c)reprezentantul teritorial al asiguratorului pentru accidente de munca si boli
profesionale.
(4)Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare este asigurat de persoane din cadrul
inspectoratului teritorial de munca, numite de catre conducerea acestuia.
(5)Atributiile secretariatului Comisiei de abilitare si avizare se stabilesc prin ordin al
ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
(6)Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare asigura:
a)cooperarea administrativa cu celelalte autoritati din statele membre ale Uniunii
Europene sau Spatiului Economic European, prin intermediul sistemului de informare al
pietei interne (IMI), în numele Comisiei de abilitare si avizare, potrivit prevederilor legale;
b)verificarea legalitatii documentelor eliberate de autoritati competente din alte state
membre, depuse în vederea abilitarii, avizarii sau notificarii, dupa caz, prin IMI, potrivit
prevederilor legale, în cazul în care Comisia de abilitare si avizare considera ca este
necesar.
(la data 27-sep-2010 Art. 36 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 20. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 37
În vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15, solicitantii vor
transmite un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
a)cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie, conform modelului prezentat
în anexa nr. 8;
b)copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului si, dupa caz, copie de pe actul
constitutiv;
c)copii de pe documentele care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire în domeniul
securitatii si sanatatii în munca, conform prevederilor art. 31 si 32;
d)curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectie;
e)documente care atesta experienta de cel putin 5 ani în domeniul securitatii si sanatatii în munca
pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectie;
f)memoriu de prezentare din care sa rezulte mijloacele materiale si resursele umane de care
dispune;
g)copii de pe decizia de numire si contractul individual de munca pe perioada nedeterminata pentru
conducatorul serviciului extern;
h)copii de pe contractele individuale de munca ale personalului de executie din serviciul extern;
i)declaratii ale personalului serviciului extern privind pastrarea confidentialitatii, în timpul si dupa
încetarea desfasurarii activitatilor de prevenire si protectie, asupra informatiilor la care are acces.
(1)În vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15,
solicitantii vor transmite un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
a)cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie, potrivit modelului
prezentat în anexa nr. 8;
b)opisul documentelor din dosar;
c)copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului, care sa contina codul
CAEN corespunzator activitatii pentru care se abiliteaza, si, dupa caz, copie de pe actul
constitutiv;
d)lista cu personalul care va desfasura activitati în domeniul securitatii si sanatatii în
munca;
e)copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire,
potrivit prevederilor art. 31 si 32, a personalului care va desfasura activitati în domeniul
securitatii si sanatatii în munca;
f)curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si
protectie;
g)copii ale documentelor care atesta vechimea de cel putin 5 ani în domeniul securitatii si
sanatatii în munca, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie;
h)memoriu de prezentare, din care sa rezulte mijloacele materiale si resursele umane de
care dispun;
i)copii ale deciziei de numire si contractului individual de munca, pe perioada
nedeterminata, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie;
12
j)copii ale contractelor individuale de munca ale personalului de executie din serviciul
extern de prevenire si protectie;
k)declaratii ale personalului serviciului extern de prevenire si protectie privind pastrarea
confidentialitatii, în timpul si dupa încetarea desfasurarii activitatilor de prevenire si
protectie, asupra informatiilor la care are acces.
(2)Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. e) dosarele depuse de solicitantii care au
lucrat cel putin 5 ani în compartimentele cu atributii în domeniul securitatii si sanatatii în
munca din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Inspectiei Muncii,
inspectoratelor teritoriale de munca, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de
Asigurari Sociale si caselor teritoriale de pensii, precum si din cadrul institutiilor similare
din statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European si care, la data
depunerii dosarului în vederea abilitarii, nu mai sunt în activitate în aceste institutii.
(3)Dovada îndeplinirii cerintelor prevazute de prezentul articol poate fi facuta si prin
documente eliberate de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau din Spatiul Economic European, întocmite într-un scop echivalent sau din
care sa reiasa ca sunt îndeplinite cerintele respective, prezentate în copie certificata de
catre solicitant si însotite de o traducere neoficiala în limba româna.
(4)Memoriul de prezentare prevazut la alin. (1) lit. h) trebuie sa contina, cel putin,
informatii cu privire la:
a)sediu social;
b)baza tehnico-materiala;
c)activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15 pe care intentioneaza sa le
desfasoare.
(la data 27-sep-2010 Art. 37 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 21. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 38
Solicitantul trebuie sa transmita prin posta dosarul prevazut la art. 37, cu cel putin 10 zile înainte de
data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare.
(1)Solicitantul trebuie sa transmita dosarul prevazut la art. 37, prin posta, cu confirmare
de primire, cu cel putin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare.
(2)Cererile se înregistreaza în ordinea primirii lor.
(3)Procedurile si formalitatile legate de procesarea cererilor vor respecta prevederile art.
12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 68/2010.
(la data 27-sep-2010 Art. 38 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 22. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 39
Comisia de abilitare si avizare are urmatoarele obligatii:
a)sa afiseze data întrunirii la sediul directiei de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale,
respectiv a municipiului Bucuresti, si sa o faca publica si prin alte mijloace, cum ar fi internet sau
presa locala, cu cel putin o luna înainte;
b)sa se întruneasca, cel putin o data pe trimestru, în functie de numarul de dosare primite;
c)sa analizeze dosarele solicitantilor cu continutul prevazut la art. 37;
d)sa elibereze certificatele de abilitare, conform modelului prevazut în anexa nr. 9, pentru solicitantii
care îndeplinesc conditiile pentru servicii externe de prevenire si protectie prevazute de prezentele
norme metodologice;
e)sa restituie solicitantilor, prin posta, dosarele care nu contin toate documentele prevazute la art.
37 si motivarea acestei decizii;
f)sa transmita titularilor, prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data
întrunirii Comisiei de abilitare si avizare, certificatele de abilitare emise;
g)sa tina evidenta certificatelor de abilitare emise si sa arhiveze dosarele în baza carora s-au emis;
h)sa faca publica lista actualizata a serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate.
(1)Comisia de abilitare si avizare îsi desfasoara activitatea în baza propriului regulament
de organizare si functionare, aprobat de presedintele acesteia.
(2)Comisia de abilitare si avizare are urmatoarele obligatii:
a)sa afiseze data întrunirii la sediul sau, pe pagina proprie de internet sau în presa locala,
cu cel putin 15 zile înainte;
b)sa se întruneasca cel putin o data pe trimestru, în functie de numarul de dosare primite;
c)sa analizeze dosarele solicitantilor cu respectarea prevederilor art. 37 si 42;
d)sa analizeze cazurile prevazute la art. 41-44 si sa decida în consecinta;
e)sa elibereze certificatele de abilitare, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 9, pentru
solicitantii care îndeplinesc conditiile prevazute de prezentele norme metodologice pentru
serviciile externe de prevenire si protectie;
13
f)sa restituie solicitantilor, prin posta, dosarele care nu contin toate documentele
prevazute la art. 37 si sa motiveze aceasta decizie;
g)sa transmita titularilor, prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la
data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare, certificatele de abilitare emise;
h)sa tina evidenta certificatelor de abilitare emise si sa arhiveze dosarele în baza carora
s-au emis;
i)sa întocmeasca Lista serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate, precum si a
celor carora li s-a retras certificatul de abilitare si sa transmita aceasta lista la Inspectia
Muncii;
j)sa înstiinteze serviciile externe de prevenire si protectie care fac obiectul prevederilor
art. 451-454 si care au notificat Comisia de abilitare si avizare si sa asigure înscrierea
acestor servicii în listele respective;
k)sa asigure, prin secretariat, cooperarea administrativa cu celelalte autoritati din statele
membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, prin intermediul IMI,
potrivit prevederilor legale;
l)sa verifice, prin secretariat, legalitatea documentelor eliberate de autoritati competente
din alte state membre, depuse în vederea autorizarii sau notificarii, dupa caz, prin IMI,
potrivit prevederilor legale, în cazul în care este necesar.
(la data 27-sep-2010 Art. 39 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 40
(1)Solicitantul caruia i s-a restituit dosarul are dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii, sa
faca contestatie la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(1)Solicitantul caruia nu i s-a acordat abilitarea are dreptul, în termen de 30 de zile de la
data primirii înstiintarii, sa faca contestatie la Comisia de contestatii constituita în cadrul
Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(la data 27-sep-2010 Art. 40, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 24. din
Hotarirea 955/2010 )
(2)Raspunsul la contestatie va fi transmis prin posta în termen de 30 de zile.
Art. 41
Valabilitatea certificatului de abilitare este de 3 ani.
(1)Certificatul de abilitare se retrage de catre Comisia de abilitare si avizare care l-a
eliberat daca solicitantul nu a depus doua rapoarte semestriale consecutive, în termen, la
inspectoratul teritorial de munca.
(2)Dreptul de prestare a serviciilor de catre prestatorii carora li se retrage certificatul de
abilitare se considera ca înceteaza la data primirii înstiintarii ca certificatul a fost retras,
transmisa de Comisia de abilitare si avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munca
la care sunt luati în evidenta.
(3)Serviciul extern de prevenire si protectie caruia i s-a retras certificatul de abilitare în
conditiile prezentelor norme metodologice are dreptul sa solicite abilitarea dupa o
perioada minima de un an de la data prevazuta la alin. (2).
(la data 27-sep-2010 Art. 41 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 25. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 42
(1)Reînnoirea certificatului de abilitare se face la expirarea termenului de valabilitate sau la
modificarea conditiilor în baza carora s-a emis.
(2)Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, solicitantul va prezenta urmatoarele documente:
a)dosarul prevazut la art. 37;
b)rapoartele semestriale înregistrate la inspectoratul teritorial de munca;
c)copii de pe documentele care atesta absolvirea cursurilor de pregatire în domeniul securitatii si
sanatatii în munca, în cazul în care au fost efectuate.
(1)Reînnoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre
conditiile în baza carora a fost emis.
(2)Modificarile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:
a)schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de prevenire si protectie
abilitat, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
b)schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de prevenire si protectie abilitat;
c)schimbarea sediului social;
d)schimbarea conducatorului serviciului extern de prevenire si protectie abilitat.
(3)Modificarile prevazute la alin. (2) trebuie sa fie comunicate Comisiei de abilitare si
avizare potrivit art. 43.
14
(4)În situatia în care serviciile externe de protectie si prevenire nu mai îndeplinesc
conditiile de abilitare, nu au comunicat modificarile prevazute la alin. (2) si nu au solicitat
reînnoirea certificatului de abilitare în termenul prevazut la art. 43, înceteaza valabilitatea
certificatului de abilitare.
(5)Serviciile externe de prevenire si protectie abilitate pot informa Comisia de abilitare si
avizare cu privire la schimbarile prevazute la alin. (2), inclusiv prin intermediul punctului
de contact unic electronic (PCU electronic).
(6)Dupa analizarea modificarilor prevazute la alin. (2), Comisia de abilitare si avizare
emite noul certificat de abilitare, în conditiile prevazute de prezentele norme
metodologice si cu respectarea art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.
(7)În situatia în care serviciul extern de prevenire si protectie nu mai îndeplineste
conditiile de abilitare prevazute de prezentele norme metodologice, Comisia de abilitare si
avizare retrage certificatul de abilitare în cauza.
(la data 27-sep-2010 Art. 42 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 26. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 43
(1)Modificarea oricarei conditii în baza careia s-a emis certificatul de abilitare, fara comunicarea si
transmiterea documentelor doveditoare Comisiei de abilitare si avizare în termen de maximum 5 zile
lucratoare, conduce la încetarea valabilitatii acestuia.
(2)Dupa analizarea noilor conditii prevazute la alin. (1), Comisia de abilitare si avizare va decide
daca certificatul de abilitare îsi mentine sau îsi pierde valabilitatea si va comunica în scris titularului
de certificat aceasta decizie.
Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevazuta la art. 42, în maximum 10 zile
lucratoare de la modificarea uneia sau mai multor conditii initiale, solicitantul va depune
urmatoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare si avizare:
a)cerere de reînnoire potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8A, care sa contina lista
modificarilor survenite;
b)documentele care atesta modificarile survenite.
(la data 27-sep-2010 Art. 43 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 27. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 44
(1)Inspectoratele teritoriale de munca verifica respectarea de catre serviciile externe a conditiilor în
baza carora a fost emis certificatul de abilitare si propun, în scris, Comisiei de abilitare si avizare,
daca este cazul, anularea certificatului.
(2)Comisia de abilitare si avizare analizeaza argumentele aduse în sustinerea propunerii de anulare
a certificatului de abilitare si, pe baza acestora, poate emite decizia de anulare.
(3)Decizia de anulare a certificatului de abilitare si motivatia acesteia se transmit titularului, în
termen de 10 zile de la data emiterii.
(4)Titularul certificatului de abilitare anulat poate face contestatie la Ministerul Muncii, Solidaritatii
Sociale si Familiei, în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei de anulare.
(5)Raspunsul la contestatie va fi transmis prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 30 de
zile.
(1)Inspectoratele teritoriale de munca verifica respectarea de catre serviciile externe de
prevenire si protectie a conditiilor în baza carora a fost emis certificatul de abilitare si
propun, în scris, Comisiei de abilitare si avizare, daca este cazul, retragerea certificatului.
(2)Comisia de abilitare si avizare analizeaza argumentele aduse în sustinerea propunerii
de retragere a certificatului de abilitare si, pe baza acestora, poate retrage certificatul.
(3)Comisia de abilitare si avizare comunica titularului retragerea certificatului de abilitare
si motivatia, în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.
(4)Titularul certificatului de abilitare retras poate face contestatie la Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei Sociale, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii cu
privire la retragere.
(5)Raspunsul la contestatie va fi transmis prin posta, cu confirmare de primire, în termen
de 30 de zile.
(la data 27-sep-2010 Art. 44 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 45
Persoanele fizice si juridice abilitate pentru a presta servicii în domeniul protectiei muncii, în temeiul
Legii protectiei muncii nr. 90/1996, trebuie sa îsi reînnoiasca certificatul în termen de 12 luni de la
data intrarii în vigoare a prezentelor norme metodologice.
15
Lista serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate, precum si a celor carora li s-a
retras certificatul de abilitare se afiseaza si se actualizeaza pe pagina de internet a
Inspectiei Muncii.
(la data 27-sep-2010 Art. 45 din capitolul III, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 29. din Hotarirea
955/2010 )
SECTIUNEA 61: Prevederi specifice referitoare la libera circulatie a
serviciilor externe de prevenire si protectie
Art. 451
(1)Persoanele fizice si juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al
Spatiului Economic European care au fost supuse în aceste state unei proceduri similare
celei de abilitare pot presta servicii de prevenire si protectie pe teritoriul României, fara a
fi abilitate potrivit prezentelor norme metodologice, în urmatoarele moduri:
a)permanent;
b)temporar sau ocazional.
(2)Persoanele fizice si juridice stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene sau al
Spatiului Economic European care nu au fost supuse în aceste state unei proceduri
similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire si protectie pe teritoriul
României doar daca sunt abilitate potrivit prezentelor norme metodologice.
Art. 452
(1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 451 pot presta pe teritoriul României
activitatile de prevenire si protectie mentionate la art. 15 numai dupa notificarea
prealabila a Comisiei de abilitare si avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munca
pe raza caruia îsi desfasoara activitatea sau îsi au sediul, dupa caz.
(2)Începerea prestarii activitatii acestor servicii externe este conditionata de notificarea
prevazuta la alin. (1) si, în cazul prevazut la art. 451 alin. (1) lit. a), de transmiterea,
împreuna cu formularul de notificare, a urmatoarelor documente:
a)actul de înregistrare la oficiul registrului comertului, în copie;
b)autorizatia/atestatul/certificatul emisa/emis într-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Spatiului Economic European, în copie certificata de detinator si în
traducere neoficiala;
c)lista cu personalul care detine certificate de competenta profesionala corespunzatoare,
semnata si stampilata de persoana autorizata;
d)certificate de competenta profesionala sau documente similare emise de autoritati
dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, în copie
autorizata de detinator si în traducere neoficiala.
(3)Dreptul de a presta al persoanelor prevazute la alin. (1) începe din momentul
notificarii Comisiei de abilitare si avizare, respectiv la:
a)data înregistrarii notificarii, în situatia depunerii la secretariatul Comisiei de abilitare si
avizare sau prin PCU electronic;
b)data confirmarii de primire, în cazul expedierii prin posta a notificarii.
Art. 453
(1)Persoanele fizice si juridice care doresc sa presteze servicii externe de prevenire si
protectie în conditiile art. 451 alin. (1) lit. a) vor notifica acest lucru prin completarea si
transmiterea formularului prevazut în anexa nr. 10A, însotit de documentele prevazute la
art. 452 alin. (2), la Comisia de abilitare si avizare din cadrul inspectoratului teritorial de
munca pe raza caruia îsi au sediul/domiciliul/resedinta, înainte de începerea activitatii.
(2)Comisia de abilitare si avizare prevazuta la alin. (1), dupa efectuarea verificarilor pe
care le considera necesare, va înscrie persoana fizica sau juridica respectiva, în termen de
30 de zile de la data primirii notificarii, în Lista persoanelor fizice si juridice stabilite întrun
stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza
servicii externe de protectie si prevenire, în regim permanent, în România.
Art. 454
(1)Persoanele fizice si juridice care doresc sa presteze servicii externe de prevenire si
protectie în conditiile art. 451 alin. (1) lit. b) vor notifica acest lucru prin completarea si
transmiterea formularului prevazut în anexa nr. 10B, însotit de copia autorizatiei sau a
documentului echivalent pe care îl detin, certificata de catre detinator, la Comisia de
abilitare si avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia urmeaza
sa îsi desfasoare activitatea, înainte de începerea acesteia.
(2)Comisia de abilitare si avizare prevazuta la alin. (1), dupa efectuarea verificarilor pe
care le considera necesare, va înscrie persoana fizica sau juridica respectiva, în termen de
30 de zile lucratoare de la primirea notificarii, în Lista persoanelor fizice si juridice
stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care
16
presteaza servicii externe de protectie si prevenire, în regim temporar sau ocazional, în
România.
Art. 455
Constatarea nerespectarii prevederilor art. 451- 454 se face de catre inspectoratele
teritoriale de munca, cu aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, si ale prezentelor
norme metodologice.
Art. 456
Listele prevazute la art. 453 alin. (2) si 454 alin. (2) se afiseaza si se actualizeaza pe
pagina de internet a Inspectiei Muncii.
(la data 27-sep-2010 capitolul III, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 30. din Hotarirea 955/2010 )
SECTIUNEA 7: Planul de prevenire si protectie
Art. 46
(1)Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege angajatorul trebuie sa întocmeasca un plan de
prevenire si protectie care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificari ale conditiilor de munca,
respectiv aparitia unor riscuri noi.
(1)Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie sa întocmeasca un
plan de prevenire si protectie care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificari ale
conditiilor de munca, la aparitia unor riscuri noi si în urma producerii unui eveniment.
(la data 27-sep-2010 Art. 46, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 31. din
Hotarirea 955/2010 )
(2)În urma evaluarii riscurilor pentru fiecare loc de munca/post de lucru se stabilesc masuri de
prevenire si protectie, de natura tehnica, organizatorica, igienico-sanitara si de alta natura, necesare
pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.
(3)În urma analizei masurilor prevazute la alin. (2) se stabilesc resursele umane si materiale
necesare realizarii lor.
(4)Planul de prevenire si protectie va cuprinde cel putin informatiile prevazute în anexa nr. 7.
(5)Planul de prevenire si protectie se supune analizei lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sau
comitetului de securitate si sanatate în munca, dupa caz, si trebuie sa fie semnat de angajator.
SECTIUNEA 8: Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si
sanatatii în munca
Art. 47
Nivelurile de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, necesare pentru dobândirea
capacitatilor si aptitudinilor corespunzatoare efectuarii activitatilor de prevenire si protectie, sunt
urmatoarele:
a)nivel de baza;
(la data 27-sep-2010 Art. 47, litera A. din capitolul III, sectiunea 8 abrogat de Art. I, punctul 32. din
Hotarirea 955/2010 )
b)nivel mediu;
c)nivel superior.
_________
*) În termen de 12 luni de la data intrarii în vigoare a hotarârii nr. 955/2010, prin ordin al
ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, care se publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, se aproba cerintele minime de pregatire si formare în domeniul
securitatii si sanatatii în munca/continutul minim al programelor-cadru necesare pentru
ocupatiile specifice din domeniul securitatii si sanatatii în munca prevazute la art. 511 din
normele metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare, competentele minime si abilitatile aferente acestor ocupatii
conferite prin standardele ocupationale, echivalarea între ocupatiile specifice, precum si
alte aspecte necesare aplicarii prezentei hotarâri referitoare la formarea profesionala.
*) La data intrarii în vigoare a ordinului se abroga art. 47, urmând sa fie aplicabile, dupa
aceasta data, cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
prevazute la art. 511-513 din normele metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 27-sep-2010 Art. 47 din capitolul III, sectiunea 8 reglementat de Art. II din Hotarirea 955/2010 )
Art. 48
(1)Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare
nivelului de baza sunt:
a)studii în învatamântul liceal filiera teoretica în profil real sau filiera tehnologica în profil tehnic;
b)curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu continut minim conform celui prevazut în
anexa nr. 6 lit. A, cu o durata de cel putin 40 de ore.
17
(2)Nivelul de baza prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatul de absolvire a
cursului prevazut la alin. (1) lit. b).
(la data 27-sep-2010 Art. 48 din capitolul III, sectiunea 8 abrogat de Art. I, punctul 33. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 49
(1)Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare
nivelului mediu sunt:
a)studii în învatamântul postliceal în profil tehnic;
a)studii în învatamântul liceal filiera teoretica în profil real sau filiera tehnologica în profil
tehnic;
(la data 27-sep-2010 Art. 49, alin. (1), litera A. din capitolul III, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 34.
din Hotarirea 955/2010 )
b)curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu continut minim conform celui prevazut în
anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore.
(2)Nivelul mediu prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatul de absolvire a
cursului prevazut la alin. (1) lit. b).
_________
*) În termen de 12 luni de la data intrarii în vigoare a hotarârii nr. 955/2010, prin ordin al
ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, care se publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, se aproba cerintele minime de pregatire si formare în domeniul
securitatii si sanatatii în munca/continutul minim al programelor-cadru necesare pentru
ocupatiile specifice din domeniul securitatii si sanatatii în munca prevazute la art. 511 din
normele metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare, competentele minime si abilitatile aferente acestor ocupatii
conferite prin standardele ocupationale, echivalarea între ocupatiile specifice, precum si
alte aspecte necesare aplicarii prezentei hotarâri referitoare la formarea profesionala.
*) La data intrarii în vigoare a ordinului se abroga art. 49, urmând sa fie aplicabile, dupa
aceasta data, cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
prevazute la art. 511-513 din normele metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 27-sep-2010 Art. 49 din capitolul III, sectiunea 8 reglementat de Art. II din Hotarirea 955/2010 )
Art. 50
(1)Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare
nivelului superior sunt:
a)studii superioare tehnice;
b)curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu continut minim conform celui prevazut în
anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore;
c)curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin 180 de ore.
(2)Nivelul superior prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatele de absolvire a
cursurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c).
(3)Cerinta minima prevazuta la alin. (1) lit. b) este considerata îndeplinita si în situatia în care
persoana a absolvit o forma de învatamânt postuniversitar în domeniul securitatii si sanatatii în
munca.
(1)Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
corespunzatoare nivelului superior, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ, sunt
urmatoarele:
a)absolvirea, în domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu
diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare
de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de
absolvire a studiilor universitare de scurta durata;
b)curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu continut minim conform celui
prevazut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore;
c)absolvirea cu diploma sau certificat de absolvire, dupa caz, a unui program de
învatamânt postuniversitar în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu o durata de cel
putin 180 de ore.
(2)Îndeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si
certificatele de absolvire a cursurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c).
(3)Cerinta minima prevazuta la alin. (1) lit. b) si c) este considerata îndeplinita si în
situatia în care persoana a obtinut o diploma de master sau doctorat în domeniul
securitatii si sanatatii în munca.
(la data 27-sep-2010 Art. 50 din capitolul III, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 35. din Hotarirea
955/2010 )
_________
18
*) În termen de 12 luni de la data intrarii în vigoare a hotarârii nr. 955/2010, prin ordin al
ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, care se publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, se aproba cerintele minime de pregatire si formare în domeniul
securitatii si sanatatii în munca/continutul minim al programelor-cadru necesare pentru
ocupatiile specifice din domeniul securitatii si sanatatii în munca prevazute la art. 511 din
normele metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare, competentele minime si abilitatile aferente acestor ocupatii
conferite prin standardele ocupationale, echivalarea între ocupatiile specifice, precum si
alte aspecte necesare aplicarii prezentei hotarâri referitoare la formarea profesionala.
*) La data intrarii în vigoare a ordinului se abroga art. 50, urmând sa fie aplicabile, dupa
aceasta data, cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
prevazute la art. 511-513 din normele metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 27-sep-2010 Art. 50 din capitolul III, sectiunea 8 reglementat de Art. II din Hotarirea 955/2010 )
Art. 51
Cursurile în domeniul securitatii si sanatatii în munca, prevazute la art. 48 alin. (1) lit. b), art. 49
alin. (1) lit. b) si la art. 50 alin. (1) lit. b), se efectueaza de catre furnizori de formare profesionala
autorizati conform prevederilor art. 18 – 27 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind
formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cursurile si programele de formare în domeniul securitatii si sanatatii în munca, prevazute
la art. 49, 50, 512 si 513, se efectueaza de catre furnizori de formare profesionala
autorizati, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 27-sep-2010 Art. 51 din capitolul III, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 36. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 511
Ocupatiile specifice domeniului securitatii si sanatatii în munca, necesare efectuarii
activitatilor de prevenire si protectie, sunt urmatoarele:
a)tehnician în securitate si sanatate în munca;
b)expert în securitate si sanatate în munca.
Art. 512
(1)Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
corespunzatoare ocupatiei prevazute la art. 511 lit. a) sunt:
a)studii în învatamântul liceal filiera teoretica în profil real sau filiera tehnologica în profil
tehnic;
b)program de formare pentru ocupatia de tehnician în securitate si sanatate în munca, de
cel putin 80 de ore.
(2)Îndeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si
certificatul de absolvire a programului de formare profesionala corespunzator.
Art. 513
(1)Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
corespunzatoare ocupatiei prevazute la art. 511 lit. b) sunt:
a)studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
sau de scurta durata absolvite cu diploma de licenta ori echivalenta în domeniile
fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice;
b)program de formare profesionala pentru ocupatia de expert în securitate si sanatate în
munca, de cel putin 80 de ore;
c)curs postuniversitar în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu o durata de cel
putin 180 de ore, sau masterat/doctorat în acest domeniu.
(2)Îndeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) se atesta prin diplomele de studii si
certificatul de absolvire a programului de formare profesionala corespunzator.
(la data 27-sep-2010 Art. 51 din capitolul III, sectiunea 8 completat de Art. I, punctul 37. din Hotarirea
955/2010 )
SECTIUNEA 9: Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în
domeniul securitatii si sanatatii în munca
Art. 52
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca,
definiti conform art. 5 lit. d) din lege, sunt alesi de catre si dintre lucratorii din întreprindere si/sau
unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau
regulamentul de organizare si functionare.
19
Art. 53
Numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în
munca, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau
regulamentul de organizare si functionare, în functie de numarul total al lucratorilor din întreprindere
si/sau unitate, cel putin conform cerintelor prevazute la art. 60.
(1)Numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii
si sanatatii lucratorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de munca,
regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare, în functie de numarul
total al lucratorilor din întreprindere si/sau unitate.
(2)Numarul minim prevazut la alin. (1) va fi stabilit dupa cum urmeaza:
a)un reprezentant, în cazul întreprinderilor si/sau unitatilor care au între 10 si 49 de
lucratori inclusiv;
b)2 reprezentanti, în cazul întreprinderilor si/sau unitatilor care au sub 50 si 100 de
lucratori inclusiv;
c)conform cerintelor prevazute la art. 60 alin. (3), în cazul întreprinderilor si/sau
unitatilor care au peste 101 lucratori inclusiv.
(la data 27-sep-2010 Art. 53 din capitolul III, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 38. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 54
Lucratorii comunica în scris angajatorului numarul si numele reprezentantilor lucratorilor cu
raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
Art. 55
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca
trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca,
corespunzatoare cel putin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51.
(1)Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor trebuie sa urmeze un program de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii
în munca, cu o durata de cel putin 40 de ore, cu continutul minim conform celui prevazut
în anexa nr. 6 lit. A.
(2)Îndeplinirea cerintei prevazute la alin. (1) se atesta printr-un document de absolvire a
programului de pregatire.
(la data 27-sep-2010 Art. 55 din capitolul III, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 39. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 56
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca sunt
consultati si participa, în conformitate cu art. 18 din lege, si pot desfasura urmatoarele activitati:
a)colaboreaza cu angajatorul pentru îmbunatatirea conditiilor de securitate si sanatate în munca;
b)însotesc echipa/persoana care efectueaza evaluarea riscurilor;
c)ajuta lucratorii sa constientizeze necesitatea aplicarii masurilor de securitate si sanatate în munca;
d)aduc la cunostinta angajatorului sau comitetului de securitate si sanatate în munca propunerile
lucratorilor referitoare la îmbunatatirea conditiilor de munca;
e)urmaresc realizarea masurilor din planul de prevenire si protectie;
f)informeaza autoritatile competente asupra nerespectarii prevederilor legale în domeniul securitatii
si sanatatii în munca.
CAPITOLUL IV: Organizarea si functionarea comitetului de securitate si
sanatate în munca
SECTIUNEA 1: Organizarea comitetului de securitate si sanatate în munca
Art. 57
(1)Comitetul de securitate si sanatate în munca se constituie în unitatile care au un numar de cel
putin 50 de lucratori, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul României.
(2)Inspectorul de munca poate impune constituirea comitetului de securitate si sanatate în munca
în unitatile cu un numar mai mic de 50 de lucratori în functie de natura activitatii si de riscurile
identificate.
(3)În cazul în care activitatea se desfasoara în unitati dispersate teritorial, se pot înfiinta mai multe
comitete de securitate si sanatate în munca; numarul acestora se stabileste prin contractul colectiv
de munca aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare si functionare.
(4)Comitetul de securitate si sanatate în munca se constituie si în cazul activitatilor care se
desfasoara temporar, respectiv cu o durata mai mare de 3 luni.
(5)În unitatile care au mai putin de 50 de lucratori, atributiile comitetului de securitate si sanatate
în munca revin reprezentantilor lucratorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si
sanatatii lucratorilor.
20
(5)În unitatile care au mai putin de 50 de lucratori, unde nu s-a constituit comitet de
securitate si sanatate în munca, atributiile acestuia revin reprezentantilor lucratorilor cu
raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.
(la data 27-sep-2010 Art. 57, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 40. din
Hotarirea 955/2010 )
Art. 58
(1)Comitetul de securitate si sanatate în munca este constituit din reprezentantii lucratorilor cu
raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, pe de o parte, si angajator sau
reprezentantul sau legal si/sau reprezentantii sai în numar egal cu cel al reprezentantilor lucratorilor
si medicul de medicina muncii, pe de alta parte.
(2)Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este
secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca.
(1)Comitetul de securitate si sanatate în munca este constituit din urmatorii membri:
a)angajator sau reprezentantul sau legal;
b)reprezentanti ai angajatorului cu atributii de securitate si sanatate în munca;
c)reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor;
d)medicul de medicina a muncii.
(2)Numarul reprezentantilor lucratorilor este egal cu numarul format din angajator sau
reprezentantul sau legal si reprezentantii angajatorului.
(3)Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie
este secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca.
(la data 27-sep-2010 Art. 58 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 41. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 59
(1)Reprezentantii lucratorilor în comitetul de securitate si sanatate în munca vor fi alesi pe o
perioada de 2 ani.
(2)În cazul în care unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice în
domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor se retrag din comitetul de securitate si sanatate în
munca, acestia vor fi înlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi.
Art. 60
(1)Modalitatea de desemnare a reprezentantilor lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate
în munca va fi stabilita prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de
organizare si functionare.
(2)Reprezentantii lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate în munca vor fi desemnati de
catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si
sanatatii lucratorilor, dupa cum urmeaza:
a)de la 50 la 100 de lucratori – 2 reprezentanti;
b)de la 101 la 500 de lucratori – 3 reprezentanti;
c)de la 501 la 1.000 de lucratori – 4 reprezentanti;
d)de la 1.001 la 2.000 de lucratori – 5 reprezentanti;
e)de la 2.001 la 3.000 de lucratori – 6 reprezentanti;
f)de la 3.001 la 4.000 de lucratori – 7 reprezentanti;
g)peste 4.000 de lucratori – 8 reprezentanti.
(1)Modalitatea de desemnare a reprezentantilor lucratorilor în comitetele de securitate si
sanatate în munca va fi stabilita prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern
sau regulamentul de organizare si functionare.
(2)Reprezentantii lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate în munca vor fi
desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în
domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.
(3)Numarul minim al reprezentantilor lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate
în munca se stabileste în functie de numarul total al lucratorilor din întreprindere/unitate,
dupa cum urmeaza:
a)de la 10 la 100 de lucratori – 2 reprezentanti;
b)de la 101 la 500 de lucratori – 3 reprezentanti;
c)de la 501 la 1.000 de lucratori – 4 reprezentanti;
d)de la 1.001 la 2.000 de lucratori – 5 reprezentanti;
e)de la 2.001 la 3.000 de lucratori – 6 reprezentanti;
f)de la 3.001 la 4.000 de lucratori – 7 reprezentanti;
g)peste 4.000 de lucratori – 8 reprezentanti.
(la data 27-sep-2010 Art. 60 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 42. din Hotarirea
955/2010 )
21
Art. 61
(1)Angajatorul are obligatia sa acorde fiecarui reprezentant al lucratorilor în comitetele de securitate
si sanatate în munca timpul necesar exercitarii atributiilor specifice.
(2)Timpul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel putin:
a)2 ore pe luna în unitatile având un efectiv de pâna la 99 de lucratori;
b)5 ore pe luna în unitatile având un efectiv între 100 si 299 de lucratori;
c)10 ore pe luna în unitatile având un efectiv între 300 si 499 de lucratori;
d)15 ore pe luna în unitatile având un efectiv între 500 si 1.499 de lucratori;
e)20 de ore pe luna în unitatile având un efectiv de 1.500 de lucratori si peste.
(3)Instruirea necesara exercitarii rolului de membru în comitetul de securitate si sanatate în munca
trebuie sa se realizeze în timpul programului de lucru si pe cheltuiala unitatii.
Art. 62
Angajatorul sau reprezentantul sau legal este presedintele comitetului de securitate si sanatate în
munca.
Art. 63
Membrii comitetului de securitate si sanatate în munca se nominalizeaza prin decizie scrisa a
presedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta tuturor lucratorilor.
Art. 64
(1)La întrunirile comitetului de securitate si sanatate în munca vor fi convocati sa participe lucratorii
desemnati, reprezentantii serviciului intern de prevenire si protectie si, în cazul în care angajatorul a
contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire si protectie, reprezentantii acestora.
(2)La întrunirile comitetului de securitate si sanatate în munca pot fi invitati sa participe inspectori
de munca.
(2)La întrunirile comitetului de securitate si sanatate în munca pot participa inspectori de
munca.
(la data 27-sep-2010 Art. 64, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 43. din
Hotarirea 955/2010 )
SECTIUNEA 2: Functionarea comitetului de securitate si sanatate în
munca
Art. 65
Comitetul de securitate si sanatate în munca functioneaza în baza regulamentului de functionare
propriu.
Art. 66
(1)Angajatorul are obligatia sa asigure întrunirea comitetului de securitate si sanatate în munca cel
putin o data pe trimestru si ori de câte ori este necesar.
(2)Ordinea de zi a fiecarei întruniri este stabilita de catre presedinte si secretar, cu consultarea
reprezentantilor lucratorilor, si este transmisa membrilor comitetului de securitate si sanatate în
munca, inspectoratului teritorial de munca si, daca este cazul, serviciului extern de protectie si
prevenire, cu cel putin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
(3)Secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca convoaca în scris membrii comitetului
cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data si ora stabilite.
(4)La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca încheie un procesverbal
care va fi semnat de catre toti membrii comitetului.
(5)Comitetul de securitate si sanatate în munca este legal întrunit daca sunt prezenti cel putin
jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
(6)Comitetul de securitate si sanatate în munca convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul
membrilor prezenti.
(7)Secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca va afisa la loc vizibil copii ale
procesului-verbal încheiat.
(8)Secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca transmite inspectoratului teritorial de
munca, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.
SECTIUNEA 3: Atributiile comitetului de securitate si sanatate în munca
Art. 67
Pentru realizarea informarii, consultarii si participarii lucratorilor, în conformitate cu art. 16, 17 si 18
din lege, comitetul de securitate si sanatate în munca are cel putin urmatoarele atributii:
a)analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate în munca si planul de
prevenire si protectie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si
functionare;
b)urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare
realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al îmbunatatirii conditiilor de
munca;
22
c)analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare
consecintele asupra securitatii si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri în situatia constatarii
anumitor deficiente;
d)analizeaza alegerea, cumpararea, întretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a
echipamentelor de protectie colectiva si individuala;
e)analizeaza modul de îndeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protectie,
precum si mentinerea sau, daca este cazul, înlocuirea acestuia;
f)propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinând seama de prezenta grupurilor sensibile
la riscuri specifice;
g)analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul în care îsi
îndeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;
h)urmareste modul în care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si
sanatatea în munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari;
i)analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnavirilor
profesionale, precum si pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora
în planul de prevenire si protectie;
j)analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, îmbolnavirilor profesionale si evenimentelor
produse si poate propune masuri tehnice în completarea masurilor dispuse în urma cercetarii;
k)efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face un
raport scris privind constatarile facute;
l)dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate în munca de catre
conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii în munca, la
actiunile care au fost întreprinse si la eficienta acestora în anul încheiat, precum si propunerile
pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza în anul urmator.
SECTIUNEA 4: Obligatiile angajatorului referitoare la comitetul de
securitate si sanatate în munca
Art. 68
Angajatorul trebuie sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate în munca toate informatiile
necesare, pentru ca membrii acestuia sa îsi poata da avizul în cunostinta de cauza.
Art. 69
(1)Angajatorul trebuie sa prezinte, cel putin o data pe an, comitetului de securitate si sanatate în
munca un raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii în munca, actiunile care au
fost întreprinse si eficienta acestora în anul încheiat, precum si propunerile pentru planul de
prevenire si protectie ce se vor realiza în anul urmator.
(2)Angajatorul trebuie sa transmita raportul prevazut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de
securitate si sanatate în munca, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de munca.
Art. 70
Angajatorul trebuie sa supuna analizei comitetului de securitate si sanatate în munca documentatia
referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protectie colectiva si
individuala, în vederea selectionarii echipamentelor optime.
Art. 71
Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate si sanatate în munca cu privire la evaluarea
riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si protectie atât la nivel de unitate, cât
si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim ajutor, de prevenire si
stingere a incendiilor si evacuare a lucratorilor.
Art. 72
Angajatorul comunica comitetului de securitate si sanatate în munca punctul sau de vedere sau,
daca este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire si
protectie, asupra plângerilor lucratorilor privind conditiile de munca si modul în care serviciul intern
sau extern de prevenire si protectie îsi îndeplineste atributiile.
Art. 73
în cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate si sanatate în
munca, conform atributiilor prevazute la art. 67, trebuie sa motiveze decizia sa în fata comitetului;
motivatia va fi consemnata în procesul-verbal.
CAPITOLUL V: Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în
munca
SECTIUNEA 1: Dispozitii generale
Art. 74
Prezentul capitol stabileste procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si
sanatatii în munca, în conformitate cu art. 20 din lege.
23
Art. 75
Instruirea în domeniul securitatii si sanatatii în munca are ca scop însusirea cunostintelor si formarea
deprinderilor de securitate si sanatate în munca.
Art. 76
(1)Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca la nivelul întreprinderii si/sau
al unitatii se efectueaza în timpul programului de lucru.
(2)Perioada în care se desfasoara instruirea prevazuta la alin. (1) este considerata timp de munca.
Art. 77
Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca cuprinde 3 faze:
a)instruirea introductiv-generala;
b)instruirea la locul de munca;
c)instruirea periodica.
Art. 78
La instruirea personalului în domeniul securitatii si sanatatii în munca vor fi folosite mijloace, metode
si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme,
diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.
Art. 79
Fiecare angajator are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate.
Art. 80
Angajatorul trebuie sa dispuna de un program de instruire – testare, pe meserii sau activitati.
Angajatorul trebuie sa dispuna de programe de instruire – testare la nivelul întreprinderii
si/sau unitatii pentru:
a)conducatorii locurilor de munca;
b)lucratori, pe meserii si activitati.
(la data 27-sep-2010 Art. 80 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 44. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 81
(1)Rezultatul instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca se consemneaza în
mod obligatoriu în fisa de instruire individuala, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, cu
indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.
(2)Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa
verificarea instruirii.
(3)Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si
de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.
(4)Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi însotita
de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina muncii în urma examenului
medical la angajare.
(4)Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va
fi însotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina
muncii.
(la data 27-sep-2010 Art. 81, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 45. din
Hotarirea 955/2010 )
(5)Fisa de instruire individuala se pastreaza în întreprindere/unitate, de la angajare pâna
la data încetarii raporturilor de munca.
(la data 27-sep-2010 Art. 81, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 46. din
Hotarirea 955/2010 )
Art. 82
(1)Pentru persoanele aflate în întreprindere si/sau unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul
stabileste, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare, reguli privind
instruirea si însotirea acestora în întreprindere si/sau unitate.
(1)Pentru persoanele aflate în întreprindere si/sau unitate cu permisiunea angajatorului,
cu exceptia altor participanti la procesul de munca, asa cum sunt definiti potrivit art. 5 lit.
c) din lege, angajatorul stabileste, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de
organizare si functionare, durata instruirii si reguli privind instruirea si însotirea acestora
în întreprindere si/sau unitate.
(la data 27-sep-2010 Art. 82, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 47. din
Hotarirea 955/2010 )
(2)Pentru lucratorii din întreprinderi si/sau unitati din exterior, care desfasoara activitati pe baza de
contract de prestari de servicii în întreprinderea si/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul
beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor privind activitatile specifice întreprinderii
si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitate si sanatate în munca, precum si masurile si
activitatile de prevenire si protectie la nivelul întreprinderilor si/sau unitatii, în general.
24
(2)Pentru lucratorii din întreprinderi si/sau unitati din exterior care desfasoara activitati
pe baza de contract de prestari de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura
instruirea lucratorilor respectivi privind activitatile specifice întreprinderii si/sau unitatii
respective, riscurile pentru securitatea si sanatatea lor, precum si masurile si activitatile
de prevenire si protectie la nivelul întreprinderii si/sau unitatii, în general.
(la data 27-sep-2010 Art. 82, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 47. din
Hotarirea 955/2010 )
(3)Instruirea prevazuta la alin. (1) si (2) se consemneaza în fisa de instruire colectiva, conform
modelului prezentat în anexa nr. 12.
(4)Fisa de instruire colectiva se întocmeste în doua exemplare, din care un exemplar se va pastra
de catre angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire si protectie care a efectuat
instruirea si un exemplar se pastreaza de catre angajatorul lucratorilor instruiti sau, în cazul
vizitatorilor, de catre conducatorul grupului.
(5)Reprezentantii autoritatilor competente în ceea ce priveste controlul aplicarii legislatiei referitoare
la securitate si sanatate în munca vor fi însotiti de catre un reprezentant desemnat de catre
angajator, fara a se întocmi fisa de instructaj.
(5)Reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control vor fi însotiti de catre un
reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se întocmi fisa de instruire.
(la data 27-sep-2010 Art. 82, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 47. din
Hotarirea 955/2010 )
SECTIUNEA 2: Instruirea introductiv-generala
Art. 83
Instruirea introductiv-generala se face:
a)la angajarea lucratorilor definiti conform art. 5 lit. a) din lege;
b)lucratorilor detasati de la o întreprindere si/sau unitate la alta;
c)lucratorilor delegati de la o întreprindere si/sau unitate la alta;
d)lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar.
Art. 84
Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice întreprinderii
si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitate si sanatate în munca, precum si masurile si
activitatile de prevenire si protectie la nivelul întreprinderii si/sau unitatii, în general.
Art. 85
Instruirea introductiv-generala se face de catre:
a)angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca; sau
b)lucratorul desemnat; sau
c)un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau
d)serviciul extern de prevenire si protectie.
Art. 86
Instruirea introductiv-generala se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.
Art. 87
(1)Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru
securitate si sanatate în munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la
nivelul întreprinderii si/sau al unitatii, în general.
(2)Angajatorul stabileste prin instructiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu
va fi mai mica de 8 ore.
(3)Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevazute la art. 82, carora li se vor
prezenta succint activitatile, riscurile si masurile de prevenire si protectie din întreprindere si/sau
unitate.
Art. 88
(1)în cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, urmatoarele probleme:
a)legislatia de securitate si sanatate în munca;
b)consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate în
munca;
c)riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice unitatii;
d)masuri la nivelul întreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea
incendiilor si evacuarea lucratorilor.
(2)Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie în conformitate cu tematica aprobata de
catre angajator.
Art. 89
(1)Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea însusirii cunostintelor pe baza de
teste.
(2)Rezultatul verificarii va fi consemnat în fisa de instruire.
25
(3)Lucratorii prevazuti la art. 83 lit. a) si d) nu vor putea fi angajati daca nu si-au însusit
cunostintele prezentate în instruirea introductiv-generala.
SECTIUNEA 3: Instruirea la locul de munca
Art. 90
(1)Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop
prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate în munca, precum si masurile si activitatile de
prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.
(2)Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83, inclusiv la
schimbarea locului de munca în cadrul întreprinderii si/sau al unitatii.
Art. 91
(1)Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, în grupe de
maximum 20 de persoane.
(2)Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.
(la data 27-sep-2010 Art. 91, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 48. din
Hotarirea 955/2010 )
Art. 92
(1)Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate în munca,
precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de
lucru si/sau fiecarei functii exercitate.
(2)Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste prin instructiuni
proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv, împreuna cu:
a)angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca; sau
b)lucratorul desemnat; sau
c)un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau
d)serviciul extern de prevenire si protectie.
Art. 93
(1)Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor întocmite de catre angajatorul care
si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca/lucratorul desemnat/serviciul
intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre
angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
(2)Instruirea la locul de munca va cuprinde:
a)informatii privind riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice locului de munca
si/sau postului de lucru;
b)prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;
c)masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;
d)prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate în munca privind activitati specifice ale
locului de munca si/sau postului de lucru;
e)instruirea la locul de munca va include în mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea
pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului
individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor.
(1)Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor întocmite de catre
angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în
munca/lucratorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire si protectie si
aprobate de catre angajator, tematici care vor fi pastrate la persoana care efectueaza
instruirea.
(2)Instruirea la locul de munca va cuprinde cel putin urmatoarele:
a)informatii privind riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice locului
de munca si/sau postului de lucru;
b)prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de
lucru;
c)masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului
ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, precum si în cazul pericolului grav si
iminent;
d)prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate în munca privind activitati
specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;
e)demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si
exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de
alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.
(la data 27-sep-2010 Art. 93 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 49. din Hotarirea
955/2010 )
26
Art. 94
Începerea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa
verificarea cunostintelor de cate seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se
consemneaza în fisa de instruire individuala.
SECTIUNEA 4: Instruirea periodica
Art. 95
Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83 si are drept scop reîmprospatarea
si actualizarea cunostintelor în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
Art. 96
(1)Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.
(2)Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii, în functie de
conditiile locului de munca si/sau postului de lucru, si nu va fi mai mare de 6 luni.
(2)Durata instruirii periodice, intervalul dintre doua instruiri si periodicitatea verificarii
instruirii vor fi stabilite prin instructiuni proprii, în functie de conditiile locului de munca
si/sau postului de lucru.
(la data 27-sep-2010 Art. 96, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 50. din
Hotarirea 955/2010 )
(21)Intervalul dintre doua instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni.
(la data 27-sep-2010 Art. 96, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 51. din
Hotarirea 955/2010 )
(3)Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult
12 luni.
(4)Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si
prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si
protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire ale
lucratorilor, confirmând astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.
(5)Instruirea periodica se va completa în mod obligatoriu si cu demonstratii practice.
Art. 97
Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor întocmite de catre angajatorul care si-a
asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca/lucratorul desemnat/serviciul intern
de de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator,
care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
Art. 98
Instruirea periodica se face suplimentar celei programate în urmatoarele cazuri:
a)când un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
b)când au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate în munca privind activitati
specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita
evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri în unitate;
c)la reluarea activitatii dupa accident de munca;
d)la executarea unor lucrari speciale;
e)la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
f)la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g)la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
Art. 99
Durata instruirii periodice prevazute la art. 98 nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste în
instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv, împreuna cu:
a)angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca; sau
b)lucratorul desemnat; sau
c)un lucrator al serviciului intern de protectie si prevenire; sau
d)serviciul extern de protectie si prevenire.
Art. 100
Instruirea periodica prevazuta la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor întocmite de catre
angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca/lucratorul
desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si
aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
CAPITOLUL VI: Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific
SECTIUNEA 1: Pericol grav si iminent de accidentare
Art. 101
Starea de pericol grav si iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. I) din lege,
poate fi constatata de catre orice lucrator din întreprindere si/sau unitate, lucrator al serviciului
extern de prevenire si protectie cu care întreprinderea si/sau unitatea a încheiat contract, precum si
de catre inspectorii de munca.
27
Art. 102
La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat urmatoarele masuri
de securitate:
a)oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;
b)evacuarea personalului din zona periculoasa;
c)anuntarea serviciilor specializate;
d)anuntarea conducatorilor ierarhici;
e)eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent.
Art. 103
(1)În vederea realizarii masurilor prevazute la art. 102 lit. a), în prealabil angajatorul va desemna
lucratorii care trebuie sa opreasca echipamentele de munca si va asigura instruirea acestora.
(2)În vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. b), în prealabil angajatorul trebuie:
a)sa întocmeasca planul de evacuare a lucratorilor;
b)sa afiseze planul de evacuare la loc vizibil;
c)sa instruiasca lucratorii în vederea aplicarii planului de evacuare si sa verifice modul în care si-au
însusit cunostintele.
(3)În vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. c), în prealabil angajatorul trebuie:
a)sa desemneze lucratorii care trebuie sa contacteze serviciile specializate si sa îi instruiasca în
acest sens;
b)sa asigure mijloacele de comunicare necesare contactarii serviciilor specializate.
(4)În vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. d), în prealabil angajatorul trebuie sa
stabileasca modul operativ de anuntare la nivel ierarhic superior.
(5)În vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. e), în prealabil angajatorul trebuie:
a)sa desemneze lucratorii care au capacitatea necesara sa elimine starea de pericol grav si iminent,
sa asigure instruirea si dotarea lor cu mijloace tehnice necesare interventiei;
b)sa stabileasca serviciile specializate care pot interveni.
Art. 104
Angajatorul trebuie sa stabileasca masurile de securitate prevazute la art. 102, tinând seama de
natura activitatilor, numarul de lucratori, organizarea teritoriala a activitatii si de prezenta altor
persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii.
SECTIUNEA 2: Zone cu risc ridicat si specific
Art. 105
Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazuta la art. 13 lit. k) din lege trebuie sa contina
nominalizarea si localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii si/sau unitatii si masurile stabilite în
urma evaluarii riscurilor pentru aceste zone.
Art. 106
Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta conducatorilor locurilor de munca si lucratorilor care îsi
desfasoara activitatea în zonele cu risc ridicat si specific masurile stabilite în urma evaluarii
riscurilor.
(1)Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta tuturor lucratorilor care sunt zonele cu risc
ridicat si specific.
(2)Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta conducatorilor locurilor de munca si
lucratorilor care îsi desfasoara activitatea în zonele cu risc ridicat si specific masurile
stabilite în urma evaluarii riscurilor.
(la data 27-sep-2010 Art. 106 din capitolul VI, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 52. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 107
Actiunile pentru realizarea masurilor stabilite în urma evaluarii riscurilor pentru zonele cu risc ridicat
si specific constituie o prioritate în cadrul planului de protectie si prevenire.
CAPITOLUL VII: Comunicarea si cercetarea evenimentelor, înregistrarea
si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase,
semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale
SECTIUNEA 1: Comunicarea evenimentelor
Art. 108
(1)Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 si art. 27 alin. (1) din lege.
(2)Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi
comunicat si angajatorilor acestora de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(3)Evenimentul produs în conditiile prevazute la art. 30 alin. (1) lit. d) si e) din lege, daca a avut loc
în afara întreprinderii si/sau unitatii si nu a avut nicio legatura cu aceasta, va fi comunicat
inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, de catre orice persoana care are
cunostinta despre producerea evenimentului.
28
Art. 109
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel putin urmatoarele informatii, conform modelului
prevazut în anexa nr. 13:
a)denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul si, daca este cazul,
denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
b)sediul/adresa si numarul de telefon ale angajatorului;
c)locul unde s-a produs evenimentul;
d)data si ora la care s-a produs evenimentul/data si ora la care a decedat accidentatul;
e)numele si prenumele victimei;
f)datele personale ale victimei: vârsta, starea civila, copii în întretinere, alte persoane în întretinere,
ocupatia, vechimea în ocupatie si la locul de munca;
g)împrejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive; h) consecintele accidentului;
i)numele si functia persoanei care comunica evenimentul;
j)data comunicarii;
k)unitatea sanitara cu paturi la care a fost internat accidentatul.
Art. 110
În cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, în
care printre victime sunt si persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile
politiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de munca din judetul pe raza
caruia s-a produs.
Art. 111
(1)Angajatorul va lua masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din
producerea evenimentului, pâna la primirea acordului din partea organelor care efectueaza
cercetarea, cu exceptia cazurilor în care mentinerea acestei stari ar genera producerea altor
evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune în pericol viata lucratorilor si a celorlalti
participanti la procesul muncii.
(2)În situatia în care este necesar sa se modifice starea de fapt rezultata din producerea
evenimentului, se vor face, dupa posibilitati, schite sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor
identifica si se vor ridica orice obiecte care contin sau poarta o urma a evenimentului; obiectele vor
fi predate organelor care efectueaza cercetarea si vor constitui probe în cercetarea evenimentului.
(3)Pentru orice modificare a starii de fapt rezultata din producerea evenimentului, angajatorul sau
reprezentantul sau legal va consemna pe propria raspundere, într-un proces-verbal, toate
modificarile efectuate dupa producerea evenimentului.
Art. 112
(1)Inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a avut loc evenimentul va comunica Inspectiei
Muncii:
a)incidentul periculos;
b)evenimentul care a avut ca urmare un deces;
c)evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
d)evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidenta;
e)evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.
f)evenimentul care a avut ca urmare disparitia unei/unor persoane.
(la data 27-sep-2010 Art. 112, alin. (1), litera E. din capitolul VII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 53.
din Hotarirea 955/2010 )
(2)Accidentul prevazut la alin. (1) lit. e) se va comunica dupa primirea deciziei de încadrare într-un
grad de invaliditate.
(2)Evenimentele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se vor comunica Inspectiei Muncii dupa
primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.
(la data 27-sep-2010 Art. 112, alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 54. din
Hotarirea 955/2010 )
(3)Comunicarea catre Inspectia Muncii va cuprinde informatiile prevazute la art. 109.
Art. 113
(1)La solicitarea organelor care efectueaza cercetarea evenimentului, unitatea sanitara care acorda
asistenta medicala de urgenta se va pronunta în scris cu privire la diagnosticul provizoriu, în termen
de maximum 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
(2)Unitatea sanitara prevazuta la alin. (1) va lua masuri pentru recoltarea imediata a probelor de
laborator, în vederea determinarii alcoolemiei sau a starii de influenta a produselor ori substantelor
stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum si pentru recoltarea altor
probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de munca, urmând sa comunice rezultatul
determinarilor specifice în termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea acestora.
(3)În caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de munca va solicita în scris
unitatii medico-legale competente un raport preliminar din care sa reiasa faptul ca decesul a fost sau
29
nu urmarea unei vatamari violente, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobata cu
modificari prin Legea nr. 459/2001, republicata, si legislatiei subsecvente.
(4)Unitatea medico-legala va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de munca în
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 1/2000, aprobata cu modificari prin Legea
nr. 459/2001, republicata, si ale legislatiei subsecvente.
(5)Unitatea medico-legala va transmite raportul de constatare medico-legala în termenul prevazut
la art. 29 alin. (3) din lege.
(6)În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiza medicala si recuperare a
capacitatii de munca, care a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate, va trimite o copie
de pe decizie, în termen de 3 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia, la inspectoratul teritorial
de munca pe raza caruia s-a produs accidentul.
(6)În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiza medicala si
recuperare a capacitatii de munca ce a emis decizia de încadrare într-un grad de
invaliditate va trimite o copie de pe decizie, în termen de 5 zile lucratoare de la data
eliberarii acesteia, la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs
accidentul.
(la data 27-sep-2010 Art. 113, alin. (6) din capitolul VII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 55. din
Hotarirea 955/2010 )
SECTIUNEA 2: Cercetarea evenimentelor
Art. 114
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurarilor si a cauzelor care au condus la
producerea acestora, a reglementarilor legale încalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a
fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si, respectiv, pentru determinarea
caracterului accidentului.
Art. 115
Cercetarea se face imediat dupa comunicare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din
lege.
Art. 116
(1)Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca se efectueaza de catre
angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(11)Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cazurile în care lucratorii au suferit o
invaliditate evidenta, cazurile în care victimele sunt cetateni straini sau cazurile în care
printre victime se afla cetateni straini.
(12)În cazurile prevazute la alin. (11) cercetarea se efectueaza de catre inspectoratul
teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.
(la data 27-sep-2010 Art. 116, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 56. din
Hotarirea 955/2010 )
(2)Angajatorul are obligatia sa numeasca de îndata, prin decizie scrisa, comisia de cercetare a
evenimentului.
(3)Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 persoane; una dintre acestea
trebuie sa fie lucrator desemnat, reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului
extern, cu pregatire de nivel superior.
(3)Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 persoane, dintre
care o persoana trebuie sa fie, dupa caz:
a)lucrator desemnat;
b)reprezentant al serviciului intern de prevenire si protectie;
c)reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie cu pregatire corespunzatoare
conform art. 47 lit. c) sau care îndeplineste cerintele prevazute la art. 511 lit. b).
(la data 27-sep-2010 Art. 116, alin. (3) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 57. din
Hotarirea 955/2010 )
(4)Persoanele numite de catre angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie sa aiba
pregatire tehnica corespunzatoare si sa nu fie implicate în organizarea si conducerea locului de
munca unde a avut loc evenimentul si sa nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului.
(5)Angajatorul care si-a asumat atributiile în domeniul securitatii si sanatatii în munca nu poate face
parte din comisia de cercetare a evenimentului, în acest caz urmând sa apeleze la servicii externe.
(6)Daca în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiti, în comisia de cercetare numita de
angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate si persoane numite prin decizie scrisa
de catre ceilalti angajatori.
(7)Angajatorul care a organizat transportul raspunde pentru cercetarea accidentului de circulatie
produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporara de munca, cu respectarea, atunci
când este cazul, a prevederilor alin. (6).
30
(8)Cercetarea evenimentului prevazut la art. 30 alin. (1) lit. d) si e) din lege, daca acesta a avut loc
în afara întreprinderii si/sau unitatii angajatorului si nu a avut nicio legatura cu aceasta, se
efectueaza în conditiile legii.
(9)Angajatorul care nu dispune de personal competent în conformitate cu alin. (4) sau nu are
personal suficient trebuie sa asigure cercetarea apelând la servicii externe de prevenire si protectie.
Art. 1161
Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul si/sau invaliditatea lucratorilor,
precum si a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor judete decât judetul
unde are sediul social angajatorul se va face de catre inspectoratul teritorial de munca pe
teritoriul caruia a avut loc evenimentul.
(la data 27-sep-2010 Art. 116 din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 58. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 117
(1)În cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice în care sunt implicate persoane aflate în
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, serviciile politiei rutiere vor transmite organelor împuternicite sa
efectueze cercetarea, la cererea acestora, în termen de 5 zile lucratoare de la solicitare, un exemplar
din procesul-verbal de cercetare la fata locului si orice alte documente existente, necesare cercetarii:
copii de pe declaratii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite.
(2)În baza acestor acte si a altor documente din care sa rezulte ca victima se afla în îndeplinirea
unor îndatoriri de serviciu, organele împuternicite potrivit legii vor efectua cercetarea evenimentului.
(1)În cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice în care sunt implicate persoane
aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, serviciile politiei rutiere vor transmite
comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de munca pe teritoriul caruia a
avut loc evenimentul sau Inspectiei Muncii, la cererea acestora, în termen de 5 zile
lucratoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului si
orice alte documente existente necesare cercetarii, cum ar fi: copii de pe declaratii, foaia
de parcurs, ordin de deplasare, schite.
(2)În cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice, în baza documentelor
prevazute la alin. (1) transmise de organele de politie si a altor documente din care sa
rezulte ca victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, organele împuternicite
potrivit prevederilor legale vor efectua cercetarea evenimentului.
(la data 27-sep-2010 Art. 117 din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 59. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 118
(1)Persoanele împuternicite, potrivit legii, sa efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul sa ia
declaratii scrise, sa preleveze sau sa solicite prelevarea de probe necesare cercetarii, sa solicite sau
sa consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat sa le puna la dispozitie
în conditiile legii.
(2)În situatiile prevazute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevarii si analizarii probelor în vederea
cercetarii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
Art. 119
(1)Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau specialisti cum ar fi cei din cadrul
unor operatori economici cu competente potrivit legii sa efectueze expertize tehnice, iar acestia
trebuie sa raspunda solicitarii.
(2)În situatia prevazuta la alin. (1), specialistii si expertii întocmesc expertize tehnice care vor face
parte integranta din dosarul de cercetare a evenimentului.
(3)Cheltuielile aferente efectuarii expertizelor se suporta de catre angajatorul la care a avut loc
evenimentul sau care se face raspunzator de organizarea activitatii în urma careia s-a produs
evenimentul.
(1)Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau specialisti, cum ar fi cei din
cadrul unor operatori economici cu competente potrivit prevederilor legale sa efectueze
expertize tehnice, iar acestia trebuie sa raspunda solicitarii.
(2)În situatia prevazuta la alin. (1), expertizele tehnice întocmite vor face parte
integranta din dosarul de cercetare a evenimentului.
(3)Cheltuielile aferente efectuarii expertizelor, precum si cele necesare analizarii probelor
prelevate cu ocazia cercetarii se suporta de catre angajatorul la care a avut loc
evenimentul sau care se face raspunzator de organizarea activitatii în urma careia s-a
produs evenimentul.
(la data 27-sep-2010 Art. 119 din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 60. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 120
(1)Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca se va încheia în cel mult 5
zile lucratoare de la data producerii.
31
(2)Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatii cum ar fi cele în care este necesara prelevarea de
probe ori efectuarea de expertize, pentru care se poate solicita în scris, argumentat si în termen, la
inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de
cercetare.
(3)Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces, invaliditate evidenta, accident colectiv sau
situatie de persoana data disparuta, precum si cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în
cel mult 10 zile lucratoare de la data producerii acestora.
(4)Fac exceptie de la prevederile alin. (3) situatii cum ar fi cele în care este necesara eliberarea
certificatului medico-legal, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care
inspectoratul teritorial de munca care cerceteaza evenimentele poate solicita în scris, argumentat si
în termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
(1)Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca se va încheia în
cel mult 10 zile lucratoare calculate de la data producerii.
(2)Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatii cum ar fi cele în care este necesara
prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinari de noxe, pentru care se poate
solicita în scris, argumentat si în perioada prevazuta la alin. (1), la inspectoratul teritorial
de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
(3)Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces, invaliditate evidenta,
invaliditate confirmata ulterior, a accidentelor colective sau a situatiilor de persoane date
disparute, precum si cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 15 zile
lucratoare de la data producerii acestora.
(4)Fac exceptie de la prevederile alin. (3) situatii cum ar fi cele în care este necesara
eliberarea certificatului medico-legal sau, dupa caz, a raportului de expertiza ori de
constatare medico-legala, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care
inspectoratul teritorial de munca care cerceteaza evenimentele poate solicita în scris,
argumentat si în termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
(la data 27-sep-2010 Art. 120 din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 61. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 121
(1)În cazul accidentului cu incapacitate termporara de munca, în urma caruia a intervenit
invaliditate confirmata prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munca va
completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului si va întocmi un nou procesverbal
de cercetare bazat pe dosarul astfel completat.
(2)Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevazut la alin. (1), se face în cel
mult 5 zile lucratoare de la data primirii de catre inspectoratul teritorial de munca a deciziei de
încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal.
(3)În cazul evenimentului a carui consecinta este invaliditate evidenta, evenimentul va fi cercetat de
inspectoratul teritorial de munca ca eveniment care a produs incapacitate temporara de munca si, în
functie de consecintele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) si
(2).
(1)În cazul accidentului cu incapacitate temporara de munca, în urma caruia a intervenit
invaliditatea confirmata prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de
munca pe raza caruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare întocmit
la data producerii evenimentului si va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe
dosarul completat.
(2)Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevazut la alin. (1), se
face în cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre inspectoratul teritorial de
munca a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de
constatare medico-legal ori, dupa caz, a raportului de expertiza sau de constatare medicolegala.
(3)Invaliditatea evidenta va fi cercetata de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza
caruia s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporara de munca, si, în
functie de consecintele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor
alin. (1) si (2).
(4)Fac exceptie de la prevederile alin. (2) si (3) situatiile în care este necesara
administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de
probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul teritorial
de munca însarcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita în scris, argumentat si în
termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
(la data 27-sep-2010 Art. 121 din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 62. din Hotarirea
955/2010 )
32
Art. 122
(1)Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:
a)opisul actelor aflate în dosar;
b)procesul-verbal de cercetare;
c)nota de constatare la fata locului, încheiata imediat dupa producerea evenimentului de catre
inspectorul de munca, în cazul evenimentelor care se cerceteaza de catre inspectoratul teritorial de
munca/Inspectia Muncii, conform competentelor, sau de catre lucratorul desemnat/serviciile de
prevenire si protectie, în cazul evenimentelor a caror cercetare intra în competenta angajatorului, si
semnata de catre angajator/reprezentantul sau legal, care va cuprinde precizari cum ar fi pozitia
victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de protectie, starea echipamentelor de
munca, modul în care functionau dispozitivele de protectie, închiderea fisei individuale de instructaj
prin barare si semnatura, ridicarea de documente sau prelevarea de probe;
c)nota de constatare la fata locului, încheiata imediat dupa producerea evenimentului de
catre inspectorul de munca, în cazul evenimentelor care se cerceteaza de catre
inspectoratul teritorial de munca/Inspectia Muncii, conform competentelor, sau de catre
lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie, iar în absenta acestora, de
serviciul extern de prevenire si protectie, în cazul evenimentelor a caror cercetare intra în
competenta angajatorului, si semnata de catre angajator, care va cuprinde precizari
referitoare la pozitia victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de
protectie, starea echipamentelor de munca, modul în care functionau dispozitivele de
protectie, închiderea fisei de instruire individuala prin barare si semnatura, ridicarea de
documente sau prelevarea de probe si orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele si
împrejurarile producerii evenimentului;
(la data 27-sep-2010 Art. 122, alin. (1), litera C. din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 63.
din Hotarirea 955/2010 )
c1)nota de constatare la fata locului, întocmita de alte organe de cercetare abilitate si
încheiata în prezenta si cu participarea reprezentantilor inspectoratului teritorial de
munca, care reprezinta piesa la dosar si înlocuieste nota prevazuta la lit. c). Nota de
constatare nu se va întocmi în situatiile în care se mentine o stare de pericol grav si
iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de munca la locul
evenimentului, argumentându-se acest fapt;
(la data 27-sep-2010 Art. 122, alin. (1), litera C. din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 64.
din Hotarirea 955/2010 )
d)schite si fotografii referitoare la eveniment;
e)declaratiile accidentatilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca sau
de invaliditate;
f)declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurarilor si a
cauzelor reale ale producerii evenimentului;
g)copii ale actelor si documentelor necesare pentru elucidarea împrejurarilor si a cauzelor reale ale
evenimentului;
h)copii ale certificatului constatator sau oricaror alte autorizatii în baza carora angajatorul îsi
desfasoara activitatea;
i)copii ale fisei de expunere la riscuri profesionale si ale fisei de aptitudine, întocmite conform legii;
i)copii ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional si ale fisei de aptitudine,
întocmite potrivit prevederilor legale;
(la data 27-sep-2010 Art. 122, alin. (1), litera I. din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 63.
din Hotarirea 955/2010 )
j)copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor;
k)copii ale fiselor de instruire individuala în domeniul securitatii si sanatatii în munca ale victimelor;
în caz de deces aceste fise se vor anexa în original;
l)concluziile raportului de constatare medico-legala, în cazul accidentului mortal;
m)copie a hotarârii judecatoresti prin care se declara decesul, în cazul persoanelor date disparute;
n)copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporara
de munca;
o)copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de
invaliditate;
p)actul emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte
data, ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultatie si diagnosticul, în cazul accidentelor de
traseu;
p)copii ale actelor/documentelor emise/completate de unitatile sanitare care au acordat
asistenta medicala victimelor, inclusiv asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte
data si ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultatie, precum si diagnosticul.
33
(la data 27-sep-2010 Art. 122, alin. (1), litera P. din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 63.
din Hotarirea 955/2010 )
q)copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, încheiat de serviciile politiei rutiere, în cazul
accidentelor de circulatie pe drumurile publice.
(2)Dosarul va mai cuprinde, dupa caz, orice alte acte si documente necesare pentru a determina
caracterul accidentului, cum ar fi:
a)copie a autorizatiei, în cazul în care victima desfasura o activitate care necesita autorizare;
b)copie a diplomei, adeverintei sau certificatului de calificare a victimei;
c)acte de expertiza tehnica, întocmite cu ocazia cercetarii evenimentului;
d)acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poata stabili locul, data si ora
producerii evenimentului sau sa se poata justifica prezenta victimei la locul, ora si data producerii
evenimentului;
e)documente din care sa rezulte ca accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;
f)corespondenta cu alte institutii/unitati în vederea obtinerii actelor solicitate;
g)adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în conformitate cu art. 120 alin. (2) si (4);
h)actul medical emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din care sa
rezulte diagnosticul la internare si/sau externare;
i)procesul-verbal încheiat dupa producerea evenimentului, în conditiile prevazute la art. 111;
j)formularul pentru înregistrarea accidentului de munca, denumit în continuare FIAM, aprobat prin
ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
(la data 01-ian-2007 Art. 122, alin. (2), litera J. din capitolul VII, sectiunea 2 a fost reglementat de Ordinul
3/2007 )
Art. 123
Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a)filele dosarului sa fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de
membrii comisiei de cercetare, numita de angajator, si stampilate cu stampila inspectoratului sau a
angajatorului;
b)numarul total de file continut de dosarul de cercetare si numarul de file pentru fiecare document
anexat la dosar sa fie mentionate în opis;
c)fiecare document, cu exceptia procesului-verbal de cercetare, sa fie identificat în dosarul de
cercetare ca anexa;
d)paginile si spatiile albe sa fie barate;
e)schitele referitoare la eveniment, anexate la dosar, sa fie însotite de explicatii;
f)fotografiile referitoare la eveniment sa fie clare si însotite de explicatii;
g)formularul pentru declaratie sa fie conform modelului prevazut în anexa nr. 14;
h)declaratiile aflate la dosar sa fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele confuzii datorate
scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul si semnate de catre inspectorul care a
efectuat cercetarea sau de catre unul dintre membrii comisiei de cercetare.
h)declaratiile aflate la dosar sa fie însotite de forma tehnoredactata, pentru a se evita
eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul si
semnate de catre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de catre unul dintre membrii
comisiei de cercetare.
(la data 27-sep-2010 Art. 123, litera H. din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 65. din
Hotarirea 955/2010 )
Art. 124
(1)Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:
a)într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporara de munca; dosarul
se pastreaza în arhiva angajatorului care înregistreaza accidentul;
b)într-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se pastreaza la inspectoratul teritorial de
munca care a efectuat cercetarea;
c)în doua exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmata prin decizie,
deces, accidente colective; originalul se înainteaza organelor de urmarire penala si un exemplar se
pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;
d)în doua exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidenta; originalul se
pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea si un exemplar se transmite
angajatorului care înregistreaza accidentul;
e)în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspectia Muncii; originalul se înainteaza
organelor de urmarire penala, un exemplar se pastreaza la Inspectia Muncii si un exemplar la
inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul;
f)în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporara de munca
pentru victime cu angajatori diferiti; originalul se pastreaza în arhiva angajatorului care înregistreaza
accidentul si celelalte exemplare se pastreaza de catre ceilalti angajatori.
34
(2)În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporara de munca
sau al incidentelor periculoase în care faptele comise pot fi considerate infractiuni, potrivit legii,
dosarul de cercetare se încheie în doua exemplare, originalul fiind înaintat organului de urmarire
penala.
Art. 125
(1)Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numita de catre angajator, se înainteaza pentru
verificare si avizare la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul, în
termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii.
(2)Inspectoratul teritorial de munca va analiza dosarul, va aviza si va restitui dosarul în cel mult 7
zile lucratoare de la data primirii.
(3)Dosarul va fi însotit de avizul inspectoratului teritorial de munca.
(4)În cazul în care inspectoratul teritorial de munca constata ca cercetarea nu a fost efectuata
corespunzator, poate dispune completarea dosarului si/sau refacerea procesului-verbal de cercetare,
dupa caz.
(4)În cazul în care inspectoratul teritorial de munca constata ca cercetarea nu a fost
efectuata corespunzator, dispune în scris masuri pentru refacerea procesului-verbal de
cercetare si/sau completarea dosarului, dupa caz.
(la data 27-sep-2010 Art. 125, alin. (4) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 66. din
Hotarirea 955/2010 )
(5)Comisia de cercetare va completa dosarul si va întocmi procesul-verbal de cercetare în termen
de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului.
(5)Comisia de cercetare va completa dosarul si va reface procesul-verbal de cercetare în
termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului.
(la data 27-sep-2010 Art. 125, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 66. din
Hotarirea 955/2010 )
(6)Daca evenimentul urmat de incapacitate temporara de munca s-a produs în conditiile prevazute
la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritorial de munca va înainta originalul dosarului de cercetare la
organul de urmarire penala, imediat dupa avizare.
Art. 126
(1)Dosarul de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de munca va fi înaintat în vederea
avizarii la Inspectia Muncii, în cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii.
(1)Dosarul de cercetare original, întocmit de inspectoratul teritorial de munca, cu
exceptia cazului prevazut la art. 121 alin. (3), va fi înaintat în vederea avizarii la Inspectia
Muncii, în cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii.
(la data 27-sep-2010 Art. 126, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 67. din
Hotarirea 955/2010 )
(11)Dosarul de cercetare întocmit de comisia de cercetare numita de Inspectia Muncii se
avizeaza de catre inspectorul general de stat.
(la data 27-sep-2010 Art. 126, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 68. din
Hotarirea 955/2010 )
(2)Dosarul de cercetare pentru cazul disparitiei de persoane, ca urmare a unui eveniment si în
împrejurari care îndreptatesc presupunerea decesului acestora, va fi pastrat la inspectoratul
teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pâna la emiterea hotarârii judecatoresti prin care se
declara decesul persoanelor disparute, conform prevederilor legale în vigoare; dupa completarea
dosarului, acesta va fi înaintat în vederea avizarii la Inspectia Muncii.
(3)Inspectia Muncii avizeaza si restituie dosarele prevazute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucratoare
de la data primirii.
(4)În cazul în care Inspectia Muncii constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, poate
dispune completarea dosarului si întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
(5)Inspectoratul teritorial de munca va completa dosarul si va întocmi noul proces-verbal de
cercetare în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului.
(5)Inspectoratul teritorial de munca va întocmi noul proces-verbal de cercetare si/sau va
completa dosarul, în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului, pe baza
observatiilor transmise de Inspectia Muncii.
(la data 27-sep-2010 Art. 126, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 67. din
Hotarirea 955/2010 )
(6)Inspectoratul teritorial de munca transmite dosarele de cercetare prevazute la alin. (1) organelor
de urmarire penala, numai dupa ce au fost avizate de catre Inspectia Muncii.
(7)Dosarul de cercetare completat si noul proces-verbal de cercetare întocmit în conditiile
alin. (4) si (5) vor fi transmise organelor de urmarire penala.
(la data 27-sep-2010 Art. 126, alin. (6) din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 69. din
Hotarirea 955/2010 )
35
Art. 127
(1)Dosarul de cercetare al accidentului de munca cu invaliditate, înaintat organelor de urmarire
penala, se restituie la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pentru
completare si întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se produce decesul
accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.
(2)Dosarul prevazut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de munca în termen de 10 zile
lucratoare de la data solicitarii acestuia.
(3)Completarea dosarului prevazut la alin. (1) si întocmirea noului proces-verbal de cercetare a
evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucratoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de
munca.
(4)Dosarul completat si noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea avizarii la
Inspectia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de munca în termen de 10 zile
lucratoare de la data primirii.
(5)Dupa avizarea de catre Inspectia Muncii în conditiile prevazute la art. 126, dosarul va fi înaintat
organelor de urmarire penala de catre inspectoratul teritorial de munca.
Art. 128
Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sa contina urmatoarele capitole:
a)data încheierii procesului-verbal;
b)numele persoanelor si în ce calitate efectueaza cercetarea evenimentului;
c)perioada de timp si locul în care s-a efectuat cercetarea;
d)obiectul cercetarii;
e)data si ora producerii evenimentului;
f)locul producerii evenimentului;
g)datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului sau
legal;
h)datele de identificare a accidentatului/accidentatilor;
i)descrierea detaliata a locului, echipamentului de munca, a împrejurarilor si modului în care s-a
produs evenimentul;
j)urmarile evenimentului si/sau urmarile suferite de persoanele accidentate;
k)cauza producerii evenimentului;
l)alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
m)alte constatari facute cu ocazia cercetarii evenimentului;
n)persoanele raspunzatoare de încalcarea reglementarilor legale, din capitolele de la lit. k), I) si m);
o)sanctiunile contraventionale aplicate;
p)propuneri pentru cercetare penala;
q)caracterul accidentului;
r)angajatorul care înregistreaza accidentul de munca sau incidentul periculos;
s)masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si persoanele responsabile pentru
realizarea acestora;
t)termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munca privind realizarea masurilor prevazute la
lit. s);
u)numarul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare si repartizarea acestora;
v)numele si semnatura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
w)avizul inspectorului-sef adjunct securitate si sanatate în munca;
w)avizul inspectorului-sef adjunct securitate si sanatate în munca/avizul inspectorului
general de stat adjunct securitate si sanatate în munca;
(la data 27-sep-2010 Art. 128, litera W. din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 70. din
Hotarirea 955/2010 )
x)viza inspectorului-sef/inspectorului general de stat.
Art. 129
(1)În capitolul prevazut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit
carora persoanele sunt îndreptatite sa efectueze cercetarea, precum si numele angajatorului si ale
persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetari.
(2)În capitolul prevazut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a
solicitat prelungirea termenului de cercetare.
(3)În capitolul prevazut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul în
care s-a produs un eveniment si ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment.
(4)În capitolul prevazut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale
angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentantilor legali ai angajatorilor,
numarul documentului prin care s-a certificat autorizarea de functionare din punct de vedere al
securitatii si sanatatii în munca, adresa punctului de lucru.
36
(5)În capitolul prevazut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, urmatoarele: numele,
prenumele, cetatenia, vârsta, starea civila, numarul de copii minori, domiciliul, locul de munca la
care este încadrat, profesia de baza, ocupatia în momentul accidentarii, vechimea în munca, în
functie sau în meserie si la locul de munca, data efectuarii ultimului instructaj în domeniul securitatii
si sanatatii în munca, iar pentru persoanele care, în momentul accidentarii, desfasurau o activitate
pentru care este necesara autorizare, se va face referire si la aceasta.
(6)Capitolul prevazut la art. 128 lit. i) va contine urmatoarele subcapitole:
a)descrierea detaliata a locului producerii evenimentului;
b)descrierea detaliata a echipamentului de munca;
c)descrierea detaliata a împrejurarilor;
d)descrierea detaliata a modului în care s-a produs evenimentul.
(7)În capitolele prevazute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementarile legale în
vigoare încalcate, cu redarea integrala a textului acestora.
(8)Denumirea capitolului prevazut la art. 128 lit. o) se va schimba în „Propuneri pentru sanctiuni
administrative si disciplinare”, în cazul accidentelor cercetate de catre comisia numita de angajator.
(81)În capitolul prevazut la art. 128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la îndeplinire
a masurilor dispuse, precum si persoanele responsabile de îndeplinirea acestora.
(la data 27-sep-2010 Art. 129, alin. (8) din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 71. din
Hotarirea 955/2010 )
(9)Capitolele prevazute la art. 128 lit. w) si x) se vor regasi în procesul-verbal de cercetare numai
pentru evenimentele cercetate de catre inspectoratul teritorial de munca sau Inspectia Muncii,
conform competentelor.
(10)În cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul prevazut la
art. 128 lit. w), care va fi numit „Viza angajatorului”.
Art. 130
În situatiile în care din cercetare rezulta ca accidentul nu întruneste conditiile pentru a fi încadrat ca
accident de munca, se va face aceasta mentiune la capitolele procesului-verbal de cercetare
prevazute la art. 128 lit. q) si r) si se vor dispune masurile care trebuie luate de angajator pentru
prevenirea unor cazuri asemanatoare.
Art. 131
Comisia de cercetare a unui eveniment numita de angajator poate face propuneri de sanctiuni
disciplinare si/sau administrative, pe care le va mentiona în procesul-verbal de cercetare.
Art. 132
(1)Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeste în:
a)3 exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, pentru
angajatorul care înregistreaza accidentul, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul si
asigurator;
b)mai multe exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca
pentru lucratori cu angajatori diferiti, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munca care
a avizat dosarul si asigurator;
c)5 exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de invaliditate, pentru angajatorul care
înregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a
efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si asigurator;
d)5 exemplare, în cazul accidentului de munca mortal sau al celui colectiv, precum si în cazul
accidentului mortal în afara muncii, pentru angajatorul care înregistreaza accidentul, organul de
urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si
asigurator;
e)5 exemplare, în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistreaza incidentul,
organele de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia
Muncii si asigurator.
(1)Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeste în mai multe exemplare,
dupa cum urmeaza:
a)în cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, pentru
angajatorul care înregistreaza accidentul, inspectoratul teritorial de munca care a avizat
dosarul, asigurator si victime;
b)în cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, pentru
lucratori cu angajatori diferiti, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munca
care a avizat dosarul, asigurator si victime;
c)în cazul accidentului de munca urmat de invaliditate, pentru angajatorul care
înregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca
care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii, asigurator si victime;
37
d)în cazul accidentului de munca mortal, precum si în cazul accidentului mortal în afara
muncii, pentru angajatorul care înregistreaza accidentul, organul de urmarire penala,
inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii, asigurator
si familiile victimelor;
e)în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistreaza incidentul,
organele de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea,
Inspectia Muncii si asigurator.
(la data 27-sep-2010 Art. 132, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 72. din
Hotarirea 955/2010 )
(2)Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un numar mai mare de exemplare, dupa caz.
Art. 133
(1)În cazul în care accidentul de munca s-a produs la un angajator, altul decât cel care îl
înregistreaza, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis si acestuia.
(2)În cazul în care angajatorul la care se înregistreaza accidentul de munca îsi are sediul, domiciliul
sau resedinta pe teritoriul altui judet decât cel pe raza caruia s-a produs accidentul, se va trimite un
exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia are
sediul, domiciliul sau resedinta angajatorul.
Art. 134
În cazul evenimentelor care nu au fost comunicate si cercetate, dar persoana vatamata prezinta un
certificat medical cu cod „accident de munca”, angajatorul care si-a asumat atributiile în domeniul
securitatii si sanatatii în munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si
protectie/serviciul extern de prevenire si protectie va solicita acesteia o declaratie scrisa privind
modul si împrejurarile în care s-a produs evenimentul.
(1)În cazul în care un lucrator prezinta un certificat medical cu cod «accident de munca»,
angajatorul care si-a asumat atributiile în domeniul securitatii si sanatatii în
munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de
prevenire si protectie va solicita acestuia o declaratie scrisa privind data, locul, modul si
împrejurarile în care s-a produs evenimentul în urma caruia s-a accidentat.
(2)În baza declaratiei prevazute la alin. (1) si în functie de data, locul, modul si
împrejurarile producerii evenimentului, angajatorul care si-a asumat atributiile în
domeniul securitatii si sanatatii în munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de
prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie va comunica si cerceta
evenimentul sau, în situatia în care evenimentul prevazut la alin. (1) nu a avut loc în
timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ori în timpul si pe
traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers, va arhiva declaratia
originala împreuna cu o copie a certificatului medical.
(la data 27-sep-2010 Art. 134 din capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 73. din Hotarirea
955/2010 )
SECTIUNEA 3: Înregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a
incidentelor periculoase
Art. 135
Înregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de
cercetare.
(1)Înregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se face în registrele
de evidenta prevazute la art. 141 si 142, în baza procesului-verbal de cercetare.
(2)Accidentul de munca se înregistreaza de catre angajatorul la care este angajata
victima, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 136.
(3)Accidentele de munca produse la sediile secundare aflate pe raza altui judet decât cel
unde este declarat sediul social se vor înregistra la sediul social, cu exceptia cazului în
care sediul secundar are personalitate juridica.
(la data 27-sep-2010 Art. 135 din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 74. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 136
(1)Accidentul de munca produs în timpul prestarii unor servicii pe baza de contract, comanda sau
alte forme legale încheiate în întreprinderea si/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la care
este încadrata victima, se înregistreaza potrivit clauzelor prevazute în acest sens în documentele
încheiate.
(2)În situatia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient
de acoperitoare pentru toate situatiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme
metodologice, accidentul de munca se înregistreaza de catre angajatorul raspunzator de conducerea
si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului.
38
(2)În situatia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu
sunt suficient de acoperitoare pentru toate situatiile sau clauzele sunt contrare
prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de munca se înregistreaza de
catre angajatorul care, în urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea
accidentului.
(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75. din
Hotarirea 955/2010 )
(3)Accidentul de munca produs în timpul prestarii unor servicii pe baza de comanda, la domiciliul
clientului, se înregistreaza de catre angajatorul la care este/a fost angajata victima.
(4)Accidentul de munca suferit de o persoana aflata în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în
întreprinderea si/sau unitatea altui angajator se înregistreaza de catre angajatorul raspunzator de
conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului.
(4)Accidentul de munca suferit de o persoana aflata în îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu în întreprinderea si/sau unitatea altui angajator se înregistreaza de catre
angajatorul care, în urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului.
(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (4) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75. din
Hotarirea 955/2010 )
(5)Accidentele suferite în timpul stagiului de practica profesionala de catre elevi, studenti, ucenici si
someri în perioada de reconversie profesionala se înregistreaza de catre angajatorul la care se
efectueaza practica/reconversia profesionala.
(5)Accidentul de munca suferit în timpul stagiului de practica profesionala de catre elevi,
studenti, ucenici si someri în perioada de reconversie profesionala se înregistreaza de
catre angajatorul la care se efectueaza practica/reconversia profesionala.
(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75. din
Hotarirea 955/2010 )
(6)Accidentul de munca suferit de o persoana în cadrul activitatilor cultural-sportive, în timpul si din
cauza îndeplinirii acestor activitati, se înregistreaza de catre institutia sau angajatorul care a
organizat actiunea respectiva.
(7)Accidentul de munca produs ca urmare a unei actiuni întreprinse de o persoana, din proprie
initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea ori înlaturarea unui pericol grav si
iminent ce ameninta avutul public sau privat din întreprinderea si/sau unitatea unui angajator, se
înregistreaza de catre angajatorul la care s-a produs accidentul.
(8)În cazul accidentului produs ca urmare a unei actiuni întreprinse de o persoana, din proprie
initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea ori înlaturarea unui pericol grav si
iminent ce ameninta avutul public sau privat, produs în afara întreprinderii si/sau unitatii unui
angajator si care nu are nicio legatura cu acesta, înregistrarea se face conform legii.
(8)În cazul accidentului de munca produs ca urmare a unei actiuni întreprinse de o
persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea
ori înlaturarea unui pericol grav si iminent ce ameninta avutul public sau privat în afara
întreprinderii si/sau unitatii unui angajator si care nu are nicio legatura cu acesta,
înregistrarea se face în conditiile prevazute de lege.
(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (8) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75. din
Hotarirea 955/2010 )
(9)Accidentul de munca de traseu se înregistreaza de catre angajatorul la care este angajata
victima sau, dupa caz, de angajatorul raspunzator de conducerea si/sau de organizarea activitatii
care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetarii.
(9)Accidentul de munca de traseu se înregistreaza de catre angajatorul la care este
angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul care, în urma cercetarii, a fost gasit
raspunzator de producerea accidentului.
(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (9) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75. din
Hotarirea 955/2010 )
(10)Accidentul de munca de circulatie se înregistreaza de catre angajatorul la care este angajata
victima sau, dupa caz, de angajatorul raspunzator de conducerea si/sau de organizarea activitatii
care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetarii.
(10)Accidentul de munca de circulatie se înregistreaza de catre angajatorul la care este
angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul care, în urma cercetarii, a fost gasit
raspunzator de producerea accidentului.
(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (10) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75. din
Hotarirea 955/2010 )
(11)Accidentul produs în afara întreprinderii si/sau unitatii, ca urmare a neluarii unor masuri de
securitate de catre un alt angajator, se înregistreaza de catre angajatorul din vina caruia s-a produs
accidentul.
39
(11)Accidentul de munca produs în afara întreprinderii si/sau unitatii ca urmare a neluarii
unor masuri de securitate de catre un alt angajator se înregistreaza de catre angajatorul
care, în urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului.
(la data 27-sep-2010 Art. 136, alin. (11) din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 75. din
Hotarirea 955/2010 )
(12)Accidentul de munca suferit de însotitorii de încarcaturi, personalul de posta de la vagoanele
C.F.R., angajati ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligati sa delege însotitori pentru astfel
de încarcaturi, pe mijloace de transport ce nu le apartin, se va înregistra de catre angajatorul
raspunzator de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului sau, dupa caz,
în conditiile clauzelor prevazute în documentele încheiate.
Art. 137
Pentru unele situatii neprevazute în prezentele reglementari, cu privire la înregistrarea accidentelor
de munca, inspectoratul teritorial de munca sau Inspectia Muncii va stabili modul de înregistrare a
accidentului în cauza.
Art. 138
(1)Disparitia unei persoane în conditiile unui accident de munca si în împrejurari care îndreptatesc
presupunerea decesului acesteia se înregistreaza ca accident mortal, dupa ramânerea definitiva si
irevocabila a hotarârii judecatoresti, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul.
(2)Data producerii accidentului de munca mortal, prevazut la alin. (1), este data înscrisa în
hotarârea judecatoreasca ca fiind data decesului.
(3)Angajatorul la care a fost angajata persoana disparuta va comunica, imediat, numarul si data
hotarârii judecatoresti la inspectoratul teritorial de munca.
Art. 139
Accidentul de munca cu invaliditate se va înregistra pe baza procesului-verbal de cercetare întocmit
de inspectoratul teritorial de munca.
Art. 140
(1)În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege,
angajatorul la care se înregistreaza accidentul va completa FIAM.
(2)FIAM se completeaza pentru fiecare persoana accidentata în câte 4 exemplare care se
înainteaza spre avizare dupa cum urmeaza:
a)inspectoratului teritorial de munca care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia
angajatorului, în termen de 3 zile lucratoare de la primirea avizului;
b)inspectoratului teritorial de munca care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile lucratoare de la
primirea procesului-verbal de cercetare.
(3)Verificarea si avizarea FIAM de catre inspectoratul teritorial de munca se fac în termen de 5 zile
lucratoare de la primirea formularului.
(4)Angajatorul la care se înregistreaza accidentul anexeaza FIAM la dosarul sau la procesul-verbal
de cercetare si distribuie celelalte exemplare la persoana accidentata, inspectoratul teritorial de
munca si asiguratorul pe raza caruia îsi are sediul social, domiciliul sau resedinta.
(5)În cazul în care victima unui accident de munca a fost propusa pentru pensionare odata cu
emiterea deciziei de încadrare într-o grupa de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se
va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unitatii de expertiza medicala si recuperare a
capacitatii de munca.
(6)Angajatorul are obligatia de a anunta încheierea perioadei de incapacitate temporara
de munca la inspectoratul teritorial de munca la care a înaintat FIAM, în termen de 5 zile
lucratoare de la încheierea perioadei de incapacitate temporara de munca.
(7)În cazul în care angajatorul si-a încetat activitatea, accidentele suferite de lucratorii
acestuia vor fi înregistrate în contul lui, iar completarea FIAM va fi efectuata de
inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia angajatorul îsi desfasura activitatea.
(la data 27-sep-2010 Art. 140, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 76. din
Hotarirea 955/2010 )
Art. 141
(1)Angajatorul va tine evidenta evenimentelor în:
a)Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca, conform modelului prevazut în anexa nr. 15;
b)Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului prevazut în anexa nr. 16;
c)Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare, conform modelului prevazut în anexa nr. 17;
d)Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai
mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevazut în anexa nr. 18.
(2)În registrul prevazut la alin. (1) lit. d) se va tine evidenta accidentatilor în munca pentru care
perioada de incapacitate temporara de munca este de minimum 4 zile de lucru, fara a lua în calcul
ziua producerii accidentului.
(3)Registrele de evidenta trebuie sa fie actualizate.
40
Art. 142
(1)În baza FIAM si a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul
teritorial de munca va tine evidenta tuturor accidentelor de munca si a incidentelor periculoase
înregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul judetului respectiv.
(2)Inspectoratul teritorial de munca va tine evidenta în:
a)Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca;
b)Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
c)Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai
mare de 3 zile de lucru.
SECTIUNEA 4: Comunicarea, cercetarea si înregistrarea evenimentelor
produse în afara granitelor României, în care sunt implicati lucratori ai
unor angajatori români, aflati în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes
public sau a îndatoririlor de serviciu
Art. 143
(1)Comunicarea evenimentelor produse în afara granitelor tarii, în care sunt implicati lucratori ai
unor angajatori români, se face conform prevederilor art. 108-113.
(2)În situatia prevazuta la alin. (1) angajatorul are obligatia de a comunica evenimentul si misiunii
diplomatice sau oficiului consular român din tara respectiva.
(3)Orice eveniment produs pe teritoriul alte tari în care sunt implicati lucratori români, detasati sau
pusi la dispozitie de catre angajatori români la angajatori straini, respectiv utilizatori straini, pentru
efectuarea unor lucrari pe teritoriul altui stat, se comunica imediat de catre angajatorul român
misiunii diplomatice sau oficiului consular român din tara respectiva.
(4)Angajatorii români care detaseaza ori pun la dispozitie lucratori la angajatori straini, respectiv
utilizatori straini, au obligatia sa includa în cuprinsul conventiilor internationale si contractelor
bilaterale încheiate cu partenerii straini clauze cu privire la comunicarea evenimentelor.
(5)Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor
consulare române, precum si persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara
granitelor tarii vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din România de catre misiunile
diplomatice sau oficiile consulare române. Ministerul Afacerilor Externe are obligatia de a comunica
aceste evenimente Inspectiei Muncii.
Art. 144
(1)Cercetarea evenimentelor produse în afara granitelor tarii în care sunt implicati lucratori ai unor
angajatori români se va face conform prevederilor art. 114-134.
(11)În cazul evenimentelor produse în afara granitelor tarii care au avut drept consecinta
incapacitatea temporara de munca sau decesul lucratorilor asigurati potrivit Legii nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata,
dosarul de cercetare întocmit de comisia numita de angajator va cuprinde documentele
care au fost întocmite de organele de cercetare din tara în care a avut loc evenimentul,
precum si documentele medicale de la unitatile sanitare care au acordat îngrijiri de
specialitate accidentatului.
(la data 27-sep-2010 Art. 144, alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 77. din
Hotarirea 955/2010 )
(2)La cercetarea evenimentelor prevazute la alin. (1) poate participa si un delegat din partea
misiunii diplomatice sau oficiului consular român din tara respectiva.
(3)Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau
oficiilor consulare, precum si persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara
granitelor tarii se face de catre Ministerul Afacerilor Externe.
(4)În cazul evenimentelor mentionate la alin. (1) si (3), care au produs invaliditate confirmata prin
decizie, deces, accidente colective, inclusiv în cazul persoanelor disparute si în cazul incidentului
periculos, Inspectia Muncii poate delega reprezentanti care sa efectueze cercetarea la fata locului.
(5)În situatia prevazuta la alin. (4), cercetarea se va finaliza de catre Inspectia Muncii sau, dupa
caz, inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia îsi are sediul, domiciliul sau resedinta
angajatorul.
Art. 145
(1)De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor raspunde angajatorul care a încheiat
contractul cu partenerul strain, în cazul efectuarii de lucrari cu personal român, si, respectiv,
Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angajatii misiunilor diplomatice sau ai
oficiilor consulare române si persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara
granitelor României, aflati în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2)Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevazute la art. 122 si se va completa cu:
a)copii de pe originalele documentelor de cercetare, emise de organele competente din tara pe
teritoriul careia s-a produs evenimentul, precum si traducerea acestora în limba româna;
41
b)copie de pe contractul încheiat cu partenerul strain, din care sa rezulte cine a încheiat contractul,
obiectul contractului, ce fel de lucrari se executa, pe ce durata,
locul unde se executa lucrarile respective, clauzele privind securitatea si sanatatea în munca, modul
în care se fac comunicarea si cercetarea evenimentelor si înregistrarea accidentelor de munca.
(3)Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi în numarul de exemplare precizat la art.
124.
(4)Imediat dupa finalizarea dosarului de cercetare, angajatorul român sau Ministerul Afacerilor
Externe va proceda conform prevederilor prezentului capitol.
(1)De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de incapacitate
temporara de munca raspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul strain,
în cazul efectuarii de lucrari cu personal român, si, respectiv, Ministerul Afacerilor
Externe, în cazul accidentelor suferite de angajatii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor
consulare române si de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în
afara granitelor României, aflati în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2)De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de invaliditate sau deces
raspunde inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia îsi are sediul social angajatorul
la care era angajata victima.
(3)Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevazute la art. 122 si se va completa cu:
a)copii ale originalelor documentelor de cercetare emise de organele competente din tara
pe teritoriul careia s-a produs evenimentul, copii ale documentelor medicale de la
unitatile sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate victimei, precum si traducerea
acestora în limba româna;
b)copie a contractului încheiat cu partenerul strain, din care sa rezulte cine a încheiat
contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrari se executa, pe ce durata, locul unde se
executa lucrarile respective, clauzele privind securitatea si sanatatea în munca, modul în
care se fac comunicarea si cercetarea evenimentelor si înregistrarea accidentelor de
munca.
(4)Documentele prevazute la alin. (3) vor fi puse la dispozitia organului de cercetare de
catre angajatorul la care era angajata victima.
(5)Pentru documentele prevazute la alin. (3), cheltuielile necesare traducerii în limba
româna vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
(la data 27-sep-2010 Art. 145 din capitolul VII, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 78. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 146
Înregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se fac de catre
angajatorul român, conform prevederilor art. 143-145.
SECTIUNEA 5: Comunicarea si cercetarea evenimentelor produse pe
teritoriul României în care sunt implicati cetateni straini aflati în
îndeplinirea atributiilor de serviciu
Art. 147
(1)Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implicati cetateni straini aflati în
îndeplinirea atributiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de munca pe
raza caruia a avut loc, de catre angajator sau de catre orice alta persoana care are cunostinta
despre eveniment.
(2)Inspectoratul teritorial de munca care a primit comunicarea va înstiinta misiunea diplomatica sau
consulatul tarii din care provine persoana accidentata, prin intermediul Inspectiei Muncii.
Art. 148
(1)Cercetarea unor astfel de evenimente se face de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza
caruia au avut loc, împreuna cu celelalte organe competente, precum si cu reprezentanti ai
angajatorului strain implicat în eveniment sau de catre Inspectia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit.
c) din lege.
(2)La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului tarii
respective.
(3)Termenul de cercetare este cel prevazut la art. 120.
(4)Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevazute la art. 122.
(5)Dosarul de cercetare se va întocmi în numarul de exemplare precizat la art. 124 si o copie a
dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului tarii de unde provine
accidentatul de catre inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea.
(5)Dosarul de cercetare se va întocmi astfel:
a)într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporara de
munca sau care sunt accidente usoare; dosarul se pastreaza în arhiva inspectoratului
teritorial de munca care a cercetat evenimentul;
42
b)în doua exemplare, pentru evenimentele care au produs deces, accidente colective;
originalul se înainteaza organelor de urmarire penala si un exemplar se pastreaza la
inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;
c)în 3 exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspectia Muncii; originalul se
înainteaza organelor de urmarire penala, un exemplar se pastreaza la Inspectia Muncii si
un exemplar la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul;
d)în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporara de
munca pentru victime cu angajatori diferiti; originalul se pastreaza în arhiva
inspectoratului teritorial de munca care a efectuat cercetarea.
(la data 27-sep-2010 Art. 148, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 79. din
Hotarirea 955/2010 )
(6)Dosarul de cercetare întocmit conform prevederilor alin. (5) lit. a) si b) va fi transmis
Inspectiei Muncii în conditiile prevazute la art. 126 alin. (1).
(7)O copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului tarii
de unde provine accidentatul de catre inspectoratul teritorial de munca care a efectuat
cercetarea sau, dupa caz, de catre Inspectia Muncii.
(la data 27-sep-2010 Art. 148, alin. (5) din capitolul VII, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 80. din
Hotarirea 955/2010 )
SECTIUNEA 6: Semnalarea bolilor profesionale
Art. 149
Bolile profesionale, precum si suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de catre
toti medicii care depisteaza astfel de îmbolnaviri, indiferent de specialitate si locul de munca, cu
prilejul oricarei prestatii medicale: examene medicale profilactice, consultatii medicale de
specialitate.
Orice suspiciune de boala profesionala, inclusiv intoxicatia acuta profesionala, se va
semnala obligatoriu de catre toti medicii, indiferent de specialitate si locul de munca, cu
prilejul oricarei prestatii medicale: examene medicale profilactice, consultatii medicale de
specialitate.
(la data 27-sep-2010 Art. 149 din capitolul VII, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 81. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 150
(1)Medicul care suspecteaza o boala profesionala completeaza fisa de semnalare BP1, prevazuta în
anexa nr. 19, si trimite bolnavul cu aceasta fisa la unitatea sanitara de medicina muncii, respectiv
clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea
precizarii diagnosticului de boala profesionala.
(2)Medicul specialist de medicina muncii examineaza bolnavul, stabileste diagnosticul de
profesionalitate si completeaza fisa de semnalare BP1 pe care o trimite oficial la autoritatea de
sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de maximum 7 zile de la
precizarea diagnosticului de profesionalitate.
Medicul care suspecteaza o boala profesionala sau o intoxicatie acuta profesionala
completeaza fisa de semnalare BP1, prevazuta în anexa nr. 19, si trimite bolnavul cu
aceasta fisa la unitatea sanitara de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale
sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea precizarii
diagnosticului de boala profesionala ori de intoxicatie acuta profesionala.
(la data 27-sep-2010 Art. 150 din capitolul VII, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 82. din Hotarirea
955/2010 )
SECTIUNEA 7: Cercetarea bolii profesionale
Art. 151
Dupa primirea fisei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul autoritatii de
sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti cerceteaza în termen de 7 zile, având în
vedere ruta profesionala, cauzele îmbolnavirii profesionale.
Art. 152
Cercetarea se face în prezenta angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, dupa caz, a
persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
Art. 153
Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnavirii
respective si se finalizeaza cu redactarea si semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de
boala profesionala, prevazut în anexa nr. 20.
Art. 154
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala este semnat de toti cei care au luat
parte la cercetare, conform competentelor, mentionându-se în mod special cauzele îmbolnavirii,
43
responsabilitatea angajatorilor si masurile tehnice si organizatorice necesare, pentru prevenirea unor
boli profesionale similare.
Art. 155
(1)În situatia în care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, dupa caz, persoana fizica
autorizata în cazul profesiilor liberale sau inspectorul de munca ori lucratorul sau asiguratorul nu
sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu masura tehnica sau
organizatorica formulata, se pot adresa, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii
procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala, Comisiei de experti de medicina
muncii acreditati de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Sanatatii
Publice.
(2)Componenta si atributiile Comisiei de experti vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului
muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice.
(la data 15-iul-2008 Art. 155, alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 7 a fost reglementat de Ordinul
1256/2008 )
(la data 15-iul-2008 Art. 155, alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 7 a fost reglementat de Ordinul 443/2008
)
Art. 156
Solutiile adoptate în aceste situatii vor fi comunicate în scris celor interesati, în termen de 20 de zile
de la data primirii contestatiei.
Art. 157
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala se înmâneaza angajatorului, medicului
care a semnalat îmbolnavirea pentru evidenta îmbolnavirilor profesionale si pentru a urmari
realizarea masurilor prescrise, precum si medicului de medicina muncii din autoritatea de sanatate
publica judeteana sau a municipiului Bucuresti.
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala se înmâneaza angajatorului,
medicului care a semnalat îmbolnavirea, pentru evidenta îmbolnavirilor profesionale si
pentru a urmari realizarea masurilor prescrise, directiei de sanatate publica judeteana sau
a municipiului Bucuresti, inspectoratului teritorial de munca participant la cercetare si
asiguratorului la nivel teritorial.
(la data 27-sep-2010 Art. 157 din capitolul VII, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 83. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 158
Pe baza confirmarii caracterului profesional al îmbolnavirii, medicul de medicina muncii care a
efectuat cercetarea declara cazul de îmbolnavire profesionala, completând fisa de declarare a cazului
de boala profesionala BP2, prevazuta în anexa nr. 21.
Pe baza confirmarii caracterului profesional al îmbolnavirii, medicul de medicina muncii
care a efectuat cercetarea declara cazul de îmbolnavire profesionala, completând fisa de
declarare a cazului de boala profesionala BP2, denumita în continuare fisa de declarare
BP2, care trebuie sa aiba stampila directiei de sanatate publica judetene sau a
municipiului Bucuresti si trebuie sa cuprinda data declararii, prevazuta în anexa nr. 21.
(la data 27-sep-2010 Art. 158 din capitolul VII, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 84. din Hotarirea
955/2010 )
SECTIUNEA 8: Declararea bolilor profesionale
Art. 159
Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se pastreaza la autoritatea de sanatate
publica judeteana sau a municipiului Bucuresti si va cuprinde urmatoarele documente:
a)opisul documentelor din dosar;
b)istoricul de expunere profesionala (documentul care certifica ruta profesionala, si anume copie de
pe carnetul de munca) si, dupa caz, nivelul masurat al noxelor sau noxa identificata;
c)copie de pe fisa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;
d)istoricul starii de sanatate la locul de munca (documentul eliberat de medicul de medicina muncii
care asigura asistenta de medicina muncii la unitatea respectiva);
e)document medical care precizeaza diagnosticul de boala profesionala (biletul de iesire emis de
clinica/sectia de medicina muncii din structura spitalelor sau adeverinta medicala emisa de medicul
de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boala profesionala, în cazul în care bolnavul nu a
fost internat) si copii ale unor investigatii necesare pentru sustinerea diagnosticului de
profesionalitate;
f)procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala;
g)copie de pe fisa de semnalare BP1.
Art. 160
Declararea bolilor profesionale se face de catre autoritatea de sanatate publica judeteana sau a
municipiului Bucuresti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe
baza documentelor precizate la art. 159 prin fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2,
44
denumita în continuare fisa de declarare BP2, care reprezinta formularul final de raportare a bolii
profesionale nou-declarate.
(1)În cazul bolilor profesionale:
a)declararea se face de catre directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului
Bucuresti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe
baza documentelor prevazute la art. 159, prin fisa de declarare a cazului de boala
profesionala BP2, care reprezinta formularul final de raportare a bolii profesionale noudeclarate;
b)semnalarea si declararea se fac într-un interval de maximum 2 ani de la încetarea
expunerii profesionale considerate cauza a îmbolnavirii. Exceptie fac cazurile de
pneumoconioze si cancerul.
(2)Pentru bolile profesionale declarate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene
sau ale Spatiului Economic European trebuie întocmita o fisa de declarare a cazului de
boala profesionala BP2 de catre Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.
(la data 27-sep-2010 Art. 160 din capitolul VII, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 85. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 161
În cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnavirea a fost desfiintata sau nu mai exista la
momentul precizarii diagnosticului de boala profesionala, cazul respectiv se poate declara prin fisa
de declarare BP2 pe baza documentelor prevazute la art. 159, cu exceptia procesului-verbal de
cercetare a cazului de boala profesionala.
Art. 162
Cazurile de pneumoconioze, precum si cazurile de cancer profesional se înregistreaza la ultimul
angajator unde a lucrat bolnavul si unde exista factorii de risc ai bolii profesionale respective
evidentiati prin documente oficiale de la autoritatea de sanatate publica; ele se declara si se
pastreaza în evidenta de catre autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului
Bucuresti din judetul sau din municipiul Bucuresti în care se afla agentul economic respectiv.
Toate cazurile de boli profesionale se declara la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul
si unde exista factorii de risc ai bolii profesionale respective evidentiati prin documente
oficiale de la directia de sanatate publica; ele se declara si se pastreaza în evidenta de
catre directia de sanatate publica din judetul sau din municipiul Bucuresti în care se afla
angajatorul respectiv.
(la data 27-sep-2010 Art. 162 din capitolul VII, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 86. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 163
Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, este raspunzatoare
pentru corectitudinea datelor înscrise în fisa de declarare BP2.
Art. 164
Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioza se confirma numai pe baza diagnosticului
precizat de catre comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale.
Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioza se declara numai pe baza
diagnosticului precizat de catre comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli
profesionale.
(la data 27-sep-2010 Art. 164 din capitolul VII, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 87. din Hotarirea
955/2010 )
SECTIUNEA 9: Raportarea bolilor profesionale
Art. 165
(1)Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza în cursul lunii în care s-a produs îmbolnavirea, de
catre autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la Centrul
national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de
Sanatate Publica Bucuresti, la Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului
Informational si Informatic în Domeniul Sanatatii Bucuresti, precum si la structurile teritoriale ale
asiguratorului stabilite conform legii.
(2)O copie a fisei de declarare BP2 se va înmâna lucratorului diagnosticat cu boala profesionala.
(1)Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza în cursul lunii în care s-a produs
declararea, de catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului
Bucuresti, la Centrul national de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar –
Compartimentul sanatate ocupationala si mediul de munca din cadrul Institutului National
de Sanatate Publica, denumit în continuare Centrul national de monitorizare a riscurilor,
precum si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilite conform legii.
(2)O copie a fisei de declarare BP2 se va înmâna lucratorului diagnosticat cu boala
profesionala.
45
(3)O copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala se va înmâna
lucratorului a carui boala profesionala a fost infirmata în urma cercetarii.
(la data 27-sep-2010 Art. 165 din capitolul VII, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 88. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 166
La nivelul Centrului national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale se
constituie Registrul operativ national informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizeaza lunar
cu datele din fisele de declarare BP2.
La nivelul Centrului national de monitorizare a riscurilor se constituie Registrul operativ
national informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizeaza lunar cu datele din
fisele de declarare BP2.
(la data 27-sep-2010 Art. 166 din capitolul VII, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 89. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 167
Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale reprezinta forul
metodologic care asigura asistenta si îndrumare tehnica profesionala în domeniul bolilor
profesionale.
Centrul national de monitorizare a riscurilor reprezinta forul metodologic care asigura
asistenta si îndrumare tehnica profesionala în domeniul bolilor profesionale, al bolilor
legate de profesiune, precum si în elaborarea de reglementari pentru protectia sanatatii în
relatie cu expunerea la agenti periculosi în mediul de munca, promovarea sanatatii la
locul de munca (elaborare de ghiduri, stabilirea de valori-limita de expunere profesionala,
metode standardizate de masurare a concentratiilor de agenti chimici conform
recomandarilor Comisiei Europene, instruiri de specialitate).
(la data 27-sep-2010 Art. 167 din capitolul VII, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 90. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 168
Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale raporteaza
semestrial datele privind morbiditatea profesionala Autoritatii de Sanatate Publica din cadrul
Ministerului Sanatatii Publice.
Centrul national de monitorizare a riscurilor raporteaza semestrial datele privind
morbiditatea profesionala Directiei de sanatate publica si control în sanatate publica din
cadrul Ministerului Sanatatii.
(la data 27-sep-2010 Art. 168 din capitolul VII, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 91. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 169
Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale transmite
informatiile de interes public privind bolile profesionale tuturor institutiilor implicate în activitati cu
impact asupra sanatatii lucratorilor.
Centrul national de monitorizare a riscurilor transmite informatiile de interes public
privind bolile profesionale tuturor institutiilor implicate în activitati cu impact asupra
sanatatii lucratorilor.
(la data 27-sep-2010 Art. 169 din capitolul VII, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 92. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 170
Lista bolilor profesionale ale caror declarare, cercetare si evidenta sunt obligatorii este prevazuta în
anexa nr. 22.
Art. 171
Structurile de medicina muncii din cadrul autoritatilor de sanatate publica judetene vor raporta cu o
periodicitate anuala Centrului national de coordonare metodologica si informare privind bolile
profesionale situatia absenteismului medical prin boli profesionale pentru cazurile nou-declarate în
anul respectiv.
Structurile de medicina muncii din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a
municipiului Bucuresti vor raporta, cu o periodicitate anuala, Centrului national de
monitorizare a riscurilor situatia absenteismului medical ca urmare a bolilor profesionale
în anul respectiv.
(la data 27-sep-2010 Art. 171 din capitolul VII, sectiunea 9 modificat de Art. I, punctul 93. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 172
Intoxicatia acuta profesionala se declara, se cerceteaza si se înregistreaza atât ca boala
profesionala, cât si ca accident de munca.
46
SECTIUNEA 10: Bolile legate de profesie
Art. 173
Lista bolilor legate de profesiune este prezentata în anexa nr. 23.
Art. 174
Bolile legate de profesiune nu se declara. Acestea se dispensarizeaza medical si se comunica
angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sanatatea lucratorilor, în
vederea luarii masurilor tehnico-organizatorice de normalizare a conditiilor de munca.
SECTIUNEA 11: Dispozitii finale
Art. 175
În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activitati si servicii vor fi prevazute
clauze privind raspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea si înregistrarea unor eventuale
accidente de munca.
Art. 176
(1)Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporara de munca,
invaliditate sau deces au dreptul sa sesizeze sau sa se informeze la inspectoratul teritorial de munca
pe raza caruia a avut loc accidentul.
(2)Daca în urma investigatiilor rezulta ca sunt întrunite conditiile unui accident de munca,
inspectoratul teritorial de munca va lua masuri pentru efectuarea cercetarii în conformitate cu
prevederile prezentelor norme metodologice.
(3)În situatiile prevazute la alin. (1), inspectoratul teritorial de munca va raspunde sesizarilor
conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a
evenimentului.
Art. 177
(1)În situatia în care angajatorul, lucratorii implicati, victimele sau familiile acestora nu sunt de
acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, se pot adresa
inspectoratului teritorial de munca sau, dupa caz, Inspectiei Muncii, în termen de 30 de zile
calendaristice de la data primirii acestuia.
(2)Solutiile adoptate în cazul situatiilor prevazute la alin. (1) vor fi comunicate celor interesati, în
termen legal.
(1)În situatia în care angajatorul, lucratorii implicati, victimele sau familiile acestora nu
sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot
sesiza, în scris, Inspectia Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii
procesului-verbal.
(2)Daca în urma analizei se constata ca trebuie refacuta cercetarea, Inspectia Muncii
dispune completarea dosarului de cercetare si/sau întocmirea unui nou proces-verbal de
cercetare care îl va înlocui pe cel existent.
(3)Solutiile adoptate de catre Inspectia Muncii vor fi comunicate celor interesati, în
termenul legal.
(la data 27-sep-2010 Art. 177 din capitolul VII, sectiunea 11 modificat de Art. I, punctul 94. din Hotarirea
955/2010 )
CAPITOLUL VIII: Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de
informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
SECTIUNEA 1: Prevederi generale
Art. 178
Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentatii cu caracter tehnic de informare si
instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca care se supun avizarii, a cerintelor care stau la
baza realizarii acestora, precum si a procedurii de avizare.
Art. 179
Documentatiile care se supun avizarii sunt:
a)filme sau imagini, pe pelicula sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securitatii si sanatatii
în munca;
b)afise, pliante, brosuri din domeniul securitatii si sanatatii în munca;
c)suporturi de curs destinate instruirii în domeniul securitatii si sanatatii în munca, elaborate de
prestatorii de servicii;
c)suporturile de curs destinate programelor de pregatire în domeniul securitatii si
sanatatii în munca prevazute la art. 16 alin. (1) lit. c) si la art. 55 alin. (1);
(la data 27-sep-2010 Art. 179, litera C. din capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 95. din
Hotarirea 955/2010 )
d)diapozitive, diafilme si altele asemenea.
47
SECTIUNEA 2: Cerinte de realizare a documentatiilor
Art. 180
Cerintele generale pentru realizarea documentatiilor prevazute la art. 179 sunt:
a)continutul sa fie în concordanta cu legislatia în domeniul securitatii si sanatatii în munca în
vigoare;
b)sa prezinte informatia într-o forma accesibila, completa si usor de asimilat;
c)continutul si realizarea sa fie în concordanta cu nivelul de pregatire al subiectilor carora li se
adreseaza.
Art. 181
Cerintele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securitatii si sanatatii în
munca sunt:
a)scenariul si regia sa asigure perceperea corecta si clara a mesajului;
b)imagine clara si sugestiva;
c)sonor clar si sugestiv;
d)forme de prezentare: filmare reala sau animatie;
e)durata proiectiei: 10-20 de minute.
Art. 182
Cerintele specifice pentru realizarea afiselor si pliantelor din domeniul securitatii si sanatatii în
munca sunt:
a)grafica simpla, fara greseli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei si eliminându-se
detaliile nesemnificative;
b)utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordanta cu subiectul, respectiv culori deschise
pentru situatii pozitive si culori închise pentru situatii negative;
c)sa nu aiba text sau textul sa fie scurt, concis si vizibil, cu dimensiunea literelor aleasa astfel încât
sa permita citirea textului de la o distanta de 4-5 m;
d)subiectul sa ocupe circa 60% din suprafata afisului, iar marginile sa fie suficient de mari pentru a-l
izola de fondul pe care este aplicat;
e)marimea afisului va fi aleasa în functie de scopul urmarit si locul în care va fi expus;
f)materialele din care sunt realizate sa fie adecvate mediilor în care vor fi utilizate, respectiv sa fie
rezistente la actiunea factorilor din mediul în care sunt amplasate si/sau utilizate (umiditate, agenti
chimici etc).
Art. 183
Cerintele specifice pentru realizarea brosurilor din domeniul securitatii si sanatatii în munca sunt:
a)sa prezinte informatiile clar si concis;
b)sa se axeze pe o tema concreta;
c)sa prezinte un interes practic cât mai larg.
Art. 184
Cerintele specifice pentru elaborarea suportului de curs destinat instruirii lucratorilor în domeniul
securitatii si sanatatii în munca sunt:
a)sa fie elaborat în baza unei documentari bibliografice la zi;
b)sa utilizeze terminologia specifica securitatii si sanatatii în munca;
c)sa fie elaborat pe o tematica orientata spre grupuri-tinta de lucratori si tipul instruirii, dezvoltata
efectiv pentru înlaturarea problemelor de securitate si sanatate în munca ce rezulta din evaluarea
riscurilor si adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei de riscuri noi;
d)sa fie redactat clar, concis, accesibil, adaptat nivelului de pregatire al grupului-tinta caruia îi este
destinat;
e)informatiile sa fie sistematizate într-o organizare logica a continutului, orientate spre situatii
concrete de munca;
f)sa cuprinda ilustratii, desene, scheme, pictograme si tabele explicative, daca este necesar;
g)sa evidentieze consecintele neaplicarii si/sau nerespectarii legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii în munca.
Cerintele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevazut la art. 179 lit. c) sunt:
a)sa fie elaborat în baza unei documentari bibliografice la zi;
b)sa utilizeze terminologia specifica securitatii si sanatatii în munca;
c)sa fie elaborat pe o tematica orientata spre grupuri-tinta, respectiv angajatorii care siau
asumat atributii din domeniul securitatii si sanatatii în munca si reprezentantii
lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor;
d)sa fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de pregatire al grupului-tinta caruia îi este
destinat;
e)informatiile sa fie sistematizate într-o organizare logica a continutului, orientate spre
situatii concrete de munca;
48
f)sa evidentieze consecintele neaplicarii si/sau nerespectarii legislatiei din domeniul
securitatii si sanatatii în munca.
(la data 27-sep-2010 Art. 184 din capitolul VIII, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 96. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 185
Cerintele specifice pentru realizarea diapozitivelor si diafilmelor sunt:
a)pe cât posibil sa fie realizate color si sa fie clare;
b)sa fie însotite de scheme explicative;
c)sa fie însotite de texte redactate clar si concis, fara a da nastere la interpretari;
d)sa fie realizate într-o succesiune logica.
SECTIUNEA 3: Avizarea documentatiilor
Art. 186
(1)Documentatiile prevazute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai daca sunt avizate
de catre Comisia de abilitare si avizare prevazuta la art. 36, din judetul în care îsi are sediul
elaboratorul.
(2)În situatia în care elaboratorul are cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii
Europene ori apartinând Spatiului Economic European, documentatiile se avizeaza de catre Comisia
de abilitare si avizare constituita la nivelul Directiei de munca, solidaritate sociala si familie a
municipiului Bucuresti.
(2)În situatia în care elaboratorul îsi are sediul într-un alt stat membru al Uniunii
Europene ori apartinând Spatiului Economic European, documentatiile se avizeaza de
catre Comisia de abilitare si avizare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca al
Municipiului Bucuresti.
(la data 27-sep-2010 Art. 186, alin. (2) din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 97. din
Hotarirea 955/2010 )
Art. 187
Pentru avizarea documentatiilor elaboratorul va transmite prin posta Comisiei de abilitare si avizare
prevazute la art. 186 o cerere conform modelului prevazut în anexa nr. 24, însotita de un dosar care
cuprinde:
a)copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului si, dupa caz, anexa la acesta; în
situatia prevazuta la art. 186 alin. (2), elaboratorul va depune documentul echivalent eliberat de
statul de origine sau de provenienta.
b)un scurt memoriu de prezentare a documentatiei;
c)doua exemplare din documentatia supusa avizarii;
d)în cazul diapozitivelor si diafilmelor se vor transmite: originalul si doua copii pe suport hârtie.
Pentru avizarea documentatiilor, elaboratorul va transmite Comisiei de abilitare si
avizare, prin posta, o cerere întocmita potrivit modelului prevazut în anexa nr. 24, însotita
de un dosar care cuprinde:
a)copia certificatului de înregistrare la registrul comertului si, dupa caz, a anexei
acestuia;
b)prin exceptie de la prevederile lit. a), în situatia în care elaboratorul se afla în cazul
prevazut la art. 186 alin. (2), acesta va depune documentul echivalent eliberat de statul în
care îsi are sediul;
c)un scurt memoriu de prezentare a documentatiei;
d)doua exemplare din documentatia supusa avizarii;
e)în cazul diapozitivelor si diafilmelor se vor transmite originalul si doua copii pe suport
hârtie.
(la data 27-sep-2010 Art. 187 din capitolul VIII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 98. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 188
(1)Comisia de abilitare si avizare va transmite prin posta avizul sau decizia de respingere motivata,
în termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii.
(2)Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi însotit de un exemplar din documentatia
transmisa de elaborator, care va purta stampila Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(3)Decizia de respingere, prezentata în anexa nr. 26, va fi însotita de cele doua exemplare de
documentatie transmisa de elaborator, pentru a fi refacuta în sensul celor precizate în decizie.
SECTIUNEA 4: Dispozitii finale
Art. 189
(1)Difuzarea sau comercializarea documentatiilor prevazute la art. 179 va fi însotita de o copie a
avizului.
(2)Angajatorul care utilizeaza documentatiile prevazute la art. 179 trebuie sa detina o copie a
avizului.
49
Art. 190
(1)Respingerea avizarii unei documentatii poate face obiectul unei contestatii depuse la Ministerul
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei
de respingere.
(1)Solicitantul sau titularul de aviz, dupa caz, pot face contestatie la Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei Sociale, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei
de respingere.
(la data 27-sep-2010 Art. 190, alin. (1) din capitolul VIII, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 99. din
Hotarirea 955/2010 )
(2)Solutiile adoptate ca raspuns la contestatie vor fi comunicate celor interesati în termen de 30 de
zile de la data primirii contestatiei.
Art. 191
(1)Daca în timpul controalelor efectuate de inspectorii de munca se constata diferente între
documentatia avizata si cea folosita în activitatea curenta, inspectorul de munca dispune masuri
pentru retragerea documentatiei neconforme si comunica în scris Comisiei de abilitare si avizare
teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia constatata, cu propunerea de suspendare sau
de retragere a avizului.
(2)Comisia de abilitare si avizare teritoriala, respectiv a municipiului Bucuresti, aduce la cunostinta
titularului de aviz situatia constatata, pentru ca acesta sa îsi prezinte punctul de vedere.
(3)Comisia de abilitare si avizare teritoriala, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza
comunicarea inspectorului de munca împreuna cu punctul de vedere al titularului de aviz si emite o
decizie de suspendare sau de retragere a avizului, dupa caz.
(4)Suspendarea se poate face pe o perioada determinata, în functie de timpul necesar pentru
remedierea deficientelor constatate.
(5)Decizia de retragere a avizului poate face obiectul unei contestatii în conditiile prevazute la art.
190.
(1)Daca în timpul controalelor efectuate de inspectorii de munca se constata diferente
între documentatia avizata si cea folosita în activitatea curenta, inspectorul de munca
dispune masuri pentru retragerea documentatiei neconforme si comunica, în scris,
situatia constatata Comisiei de abilitare si avizare care a dat avizul, cu propunerea de
suspendare sau de retragere a avizului.
(2)Comisia prevazuta la alin. (1) aduce la cunostinta titularului de aviz situatia
constatata, pentru ca acesta sa îsi prezinte punctul de vedere.
(3)Comisia prevazuta la alin. (1) analizeaza comunicarea inspectorului de munca
împreuna cu punctul de vedere al titularului de aviz si emite o decizie de suspendare sau
de retragere a avizului, dupa caz.
(4)Suspendarea se poate face pe o perioada determinata, în functie de timpul necesar
pentru remedierea deficientelor constatate.
(5)Decizia de respingere a avizarii, de retragere, de suspendare a avizului sau cea
prevazuta la art. 192 alin. (2) poate face obiectul unei contestatii în conditiile prevazute la
art. 190.
(la data 27-sep-2010 Art. 191 din capitolul VIII, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 100. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 192
(1)în situatia în care titularul de aviz intentioneaza sa aduca modificari unei documentatii avizate,
are obligatia sa comunice Comisiei de abilitare si avizare teritoriale, respectiv a municipiului
Bucuresti, continutul acestor modificari.
(2)Comisia de abilitare si avizare teritoriala, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza daca
modificarile asupra documentatiei sunt interventii minore sau majore si decide mentinerea avizului
sau necesitatea unei noi avizari.
Art. 1921
(1)Procedurile si formalitatile de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie
pot fi îndeplinite si prin intermediul PCU electronic, în conformitate cu prevederile
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se aplica în termen de 60 de zile
de la data operationalizarii punctului de contact unic electronic.
(2)Prevederile din cuprinsul prezentelor norme metodologice se completeaza cu
dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 68/2010.
(la data 27-sep-2010 Art. 192 din capitolul VIII, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 101. din Hotarirea
955/2010 )
Art. 193
Anexele nr. 1-26 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
50
Anexa nr. 1:
III
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA
I
Catre:
INSPECTORAT TERITORIAL DE
MUNCA………………
II. CERERE
pentru autorizarea desfasurarii
activitatii din punct de vedere al
securitatii si sanatatii în munca la:
sediul social
sediul secundar
în afara sediului
IV
Nr. intrare: ……………
Data ………………
V. 1. Persoana juridica……………………………………………………..
2. cu sediul în: localitatea ……………….. str …………………. nr … bloc …. scara … , etaj … ap …. judet/ sector …, cod
postal …….. telefon……. fax …………website……….
3. prin………………………………………….. , CNP (cod numeric personal)…………………… în calitate de
…………………………………….., conform …………………………….
4. Obiectul cererii: autorizarea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca la
sediul social
sediul secundar
în afara sediului
VI. Persoana si domiciliul ales pentru comunicari:
1. Nume si prenume………………………………
2. Adresa: localitatea………… nr … , bloc …….., scara …………., etaj……, ap …… judet/sector……cod postal…….
telefon……… fax ………………………. e-mail…………..
VII.
1. ACTIVITATI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII Sl
SANATATII ÎN MUNCA
1.1. > SEDIU SOCIAL…………………………….. Nr. lucratori:…………
Adresa……………………………………..
Cod CAEN Denumirea activitatii Autorizata anterior*
*) Se va completa data si legea în baza careia s-a eliberat autorizatia
1.2.> SEDIU SECUNDAR
Adresa Cod CAEN Denumirea activitatii Autorizata anterior* Nr. lucratori
1.3.>ÎN AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE
Cod CAEN Denumirea activitatii Nr. lucratori
Mentiuni privind sistarea activitatii
Cod CAEN Denumirea activitatii Locul desfasurarii activitatii Nr. si data actului
Masuri luate pentru remedierea deficientele care au condus la sistarea activitatii
Pentru obtinerea autorizarii depun actele mentionate în opisul de documente.
Data……………………. Semnatura ………………..
OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT MUNCA VEDERE AL SECURITATII
Sl SANATATII ÎN MUNCA
Nr. crt. Denumirea actului Nr. si data actului/Emitent Nr. file
Total file:………
NOTA:
Punctele III si IV se completeaza de catre inspectoratul teritorial de munca.
*) Se va completa data si legea în baza careia s-a eliberat autorizatia.
51
Anexa nr. 2:
III
INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNCA……………………..
I
Catre:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNCA……………………….
II.
DECLARATIE PE PROPRIA
RASPUNDERE
IV
Nr. intrare…………………
Data ……………….
V.
1 Subsemnat(ul/a) ………………………. domiciliat în………………. str ……………… nr ….. bloc …. , scara …….. etaj………ap.
……. judet/sector……….. telefon ……….. act identitate ……….. seria ……………nr ……………… CNP ……………. eliberat de
………………. la data ………….. în calitate de*1) ………….
2. pentru persoana juridica ………………………….
3. cu sediul în: localitatea ………………………… Str …………………… nr ….. , bloc ….. , scara… etaj ….. , ap
judet/sector……. ….cod postal …… , casuta postala………….. telefon ………… fax …………… e-mail ……….. web site
……………………..
în temeiul „Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006
4. DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE
ca, de la data prezentei, activitatile pentru care se solicita autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii si
sanatatii în munca, se vor desfasura în conformitate cu prevederile Lectii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 si ale
altor reglementari din domeniul securitatii si sanatatii în munca.
Data ……………… Semnatura ………………..
NOTA:
*) Se completeaza cu calitatea pe care solicitantul o detine (angajator, administrator, reprezentant).
Punctele III si IV se completeaza de catre inspectoratul teritorial de munca.
Anexa nr. 3:
Seria …. nr. ……
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE Sl FAMILIEI
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ………..
CERTIFICAT CONSTATATOR NR. ………..
emis în temeiul art. 13 lit.c) din lege si art. 6 alin.(1) lit.b) din Legea pentru înfiintarea si
organizarea Inspectiei Muncii nr. 108/1999, republicata, eliberat în baza declaratiei pe propria
raspundere, înregistrata sub nr ……….. din ……….
Persoana juridica …………………….
cu sediul: în localitatea ………. str. ……. nr. … , bloc …. , scara … etaj .. , ap. …. judet/sector ….
Prezentul certificat constatator atesta ca s-a înregistrat declaratia pe propria raspundere conform
careia societatea îndeplineste conditiile de functionare specifice securitatii si sanatatii în munca
pentru activitatea/activitatile declarate:
Nr.
crt.
Denumirea activitatii Cod CAEN Adresa la care se desfasoara activitatea
Data eliberarii:
ziua ….luna ……. anul …….
Inspector-sef,
……….
Verso formular
Nr.
crt.
Denumirea activitatii Cod CAEN
Adresa la care se
desfasoara activitatea
Semnatura
inspectorului sef/Data
sistarii activitatii
Semnatura
inspectorului
sef/Data reluarii
activitatii
52
Seria …….. nr. …………..
ROMÂNIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ………………………..
CERTIFICAT CONSTATATOR Nr. ………
emis în temeiul art. 13 lit. c) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 si
art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei
Muncii, republicata, eliberat în baza declaratiei pe propria raspundere, înregistrata sub nr.
………. din ……………….., pentru:
Persoana juridica: …………………………………………………………………….., cu sediul social în
localitatea ………………………………..,str. ………………………………………… nr. …….., bl. …….,
sc. ….., et. ….., ap. ….. Judetul/sectorul ……………………………
Prezentul certificat constatator atesta ca s-a înregistrat declaratia pe propria raspundere
conform careia persoana juridica îndeplineste conditiile de functionare din punct de
vedere al securitatii si sanatatii în munca pentru activitatea/activitatile declarate:
Nr. crt. Denumirea activitatii Cod CAEN Adresa la care se desfasoara activitatea
Inspector-sef,
…………………
Data eliberarii:
ziua ….. luna ……………… anul …….
– verso –
Nr.
crt.
Denumirea activitatii Cod CAEN
Adresa la care
se desfasoara activitatea
Semnatura
inspectorului-sef/
Data sistarii
activitatii
Semnatura inspectoruluisef/
Data reluarii activitatii
(la data 27-sep-2010
anexa 3 modificat de
Art. I, punctul 103. din
Hotarirea 955/2010
)
53
Anexa nr. 4:
INSPECTIA MUNCII
Inspectoratul teritorial de munca ……………
REGISTRUL DE EVIDENTA a certificatelor constatatoare emise
Nr.
crt.
Societatea
Adresa
sediu
Activitate
autorizata
la sediu
Cod
CAEN
Nr. de
lucratori
Adresa
sediu
secundar
Activitate
autorizata
la sediu
secundar
Cod
CAEN
Nr. de
lucratori
Activitate
autorizata
în afara
sediu
secundar
Cod
CAEN
Nr. de
lucratori
Data emiterii
certificatului
Anexa nr. 5: Activitati industriale
1.Activitati cu risc potential de expunere la radiatii ionizante.
2.Activitati cu risc potential de expunere la agenti toxici si foarte toxici, în special cele cu risc de
expunere la agenti cancerigeni, mutageni si alti agenti care pericliteaza reproducerea.
3.Activitati în care sunt implicate substante periculoase, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr.
95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore în care sunt
implicate substante periculoase.
4.Activitati cu risc de expunere la grupa 3 si 4 de agenti biologici.
5.Activitati de fabricare, manipulare si utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice si alte
produse care contin materii explozive.
6.Activitati specifice exploatarilor miniere de suprafata si de subteran.
7.Activitati specifice de foraj terestru si de pe platforme maritime.
8.Activitati care se desfasoara sub apa.
9.Activitati în constructii civile, excavatii, lucrari de puturi, terasamente subterane si tuneluri, care
implica risc de surpare sau risc de cadere de la înaltime.
10.Activitati în industria metalurgica si activitati de constructii navale.
11.Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate si utilizarea masiva a acestora.
12.Activitati care produc concentratii ridicate de praf de siliciu.
13.Activitati care implica riscuri electrice la înalta tensiune.
14.Activitati de producere a bauturilor distilate si a substantelor inflamabile.
15.Activitati de paza si protectie.
1.Activitati cu risc potential de expunere la radiatii ionizante
2.Activitati cu risc potential de expunere la agenti toxici si foarte toxici, în special cele cu
risc de expunere la agenti cancerigeni, mutageni si alti agenti care pericliteaza
reproducerea
3.Activitati în care sunt implicate substante periculoase, potrivit prevederilor Hotarârii
Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care
sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare
4.Activitati cu risc de expunere la grupa 3 si 4 de agenti biologici
5.Activitati de fabricare, manipulare si utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice
si alte produse care contin materii explozive
6.Activitati specifice exploatarilor miniere de suprafata si de subteran
7.Activitati specifice de foraj terestru si de pe platforme maritime
8.Activitati care se desfasoara sub apa
9.Activitati în constructii civile, excavatii, lucrari de puturi, terasamente subterane si
tuneluri, care implica risc de surpare sau risc de cadere de la înaltime
10.Activitati în industria metalurgica si activitati de constructii navale
11.Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate si utilizarea masiva a acestora
12.Activitati care produc concentratii ridicate de praf de siliciu
13.Activitati care implica riscuri electrice la înalta tensiune
14.Activitati de producere a bauturilor distilate si a substantelor inflamabile
15.Activitati de paza si protectie
16.Activitati în care lucratorii pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor
explozive, asa cum sunt reglementate de Hotarârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind
cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care
pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
(la data 27-sep-2010 anexa 5 modificat de Art. I, punctul 104. din Hotarirea 955/2010 )
54
Anexa nr. 6:
Continutul minim al cursurilor necesare pregatirii în domeniul securitatii si
sanatatii în munca
A)Nivel de baza
1.Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate în munca
2.Concepte de baza referitoare la securitate si sanatate în munca
3.Notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor
4.Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor în sectorul corespunzator activitatii întreprinderi
si/sau unitatii
5.Acordarea primului ajutor
Total: 40 ore
B)Nivel mediu
1.Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate în munca
2.Criterii generale pentru evaluarea riscurilor
3.Organizarea activitatii de prevenire
4.Actiuni în caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare, prim ajutor
5.Elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie
6.Evidente si raportari în domeniul securitatii si sanatatii în munca
Total: 80 ore
A)Suportul de curs destinat programelor de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii
în munca prevazute la art. 16 alin. (1) lit. c) si la art. 55 alin. (1) din normele
metodologice, pentru angajatori si, respectiv, pentru reprezentantii lucratorilor cu
raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor cuprinde:
1.cadrul legislativ general referitor la securitatea si sanatatea în munca;
2.concepte de baza referitoare la securitatea si sanatatea în munca;
3.notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor;
4.notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor în sectorul corespunzator activitatii
întreprinderii si/sau unitatii;
5.acordarea primului ajutor. Total: 40 de ore.
B)Suportul de curs destinat programelor de formare profesionala în domeniul securitatii
si sanatatii în munca prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b) si la art. 50 alin. (1) lit. b) din
normele metodologice cuprinde:
1.cadrul legislativ general referitor la securitatea si sanatatea în munca;
2.criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
3.organizarea activitatilor de prevenire si protectie;
4.actiuni în caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare, prim ajutor;
5.elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie;
6.evidente si raportari în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
Total: 80 de ore.
(la data 27-sep-2010 anexa 6 modificat de Art. I, punctul 105. din Hotarirea 955/2010 )
Anexa nr. 7:
Planul de prevenire si protectie
Nr.
crt.
Loc de
munca/
post de
lucru
Riscuri
evaluate
Masuri
tehnice
Masuri
organizatorice
Masuri
igienicosanitare
Masuri
de alta
natura
Actiuni în
scopul
realizarii
masurii
Termen
de
realizare
Persoana
care
raspunde
de
realizarea
masurii
Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
Avizat
CSSM
Angajator
55
Anexa nr. 8:
Denumirea solicitantului…………..
Adresa……………………..
Localitate…………………..
Judet……………………….
Cod postal………………….
Telefon/fax…………………
Nr. de înregistrare în Registrul comertului………………………
Cod unic de înregistrare (CUI)…………………………
Nr. ……./………….1
Catre
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Directia de munca, solidaritate sociala si familie ………..2
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter
tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
Prin prezenta va rugam sa analizati dosarul anexat, în vederea eliberarii certificatului de abilitare pentru servicii
externe de prevenire si protectie. Avem personal cu capacitate, experienta si aptitudini corespunzatoare.
În sustinerea celor de mai sus va prezentam urmatoarele date referitoare la personalul care va desfasura
activitati în cadrul serviciului extern de prevenire si protectie:
Nr.
crt. Numele si prenumele
Pregatirea
profesionala
Cursuri în domeniul
securitatii si sanatatii
în munca
Experienta Functia îndeplinita3
Solicitant,4
1 Se va completa numarul de înregistrare la solicitant.
2 Se va completa denumirea Directiei de munca, solidaritate sociala si familie pe a carei raza teritoriala îsi are
sediul solicitantul.
3 Functia îndeplinita în cadrul serviciului extern de prevenire si protectie (conducator al serviciului, personal de
executie).
4 Se va specifica functia, numele si prenumele reprezentantului legal al solicitantului si va purta semnatura si
stampila.
Denumirea solicitantului: …………………………………………………………..
Adresa: ………………………………………………………………………………….
Localitate: …………………………………………………………………
Judet: ……………………………………………………………………….
Cod postal: …………………………………………….
Telefon/Fax: ……………………………………………
Nr. de înregistrare în registrul comertului: ……………………………….
Cod unic de înregistrare (CUI): ……………………………………………..
Nr. ……./…………….. 1)
Catre
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu
caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Munca …………………………… 2)
Subsemnatul, ………………………………………………, CNR …………………….., în calitate de
…………………………………………………..,solicit prin prezenta analiza dosarului în vederea abilitarii ca
serviciu extern de prevenire si protectie, în temeiul art. 36 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
În acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul întocmit potrivit prevederilor art. 37 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Solicitant3),
…………….
___________
1) Se va completa cu numarul si data de înregistrare la solicitant.
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca în cadrul caruia functioneaza
Comisia de abilitare si avizare.
3) Se vor specifica functia, numele si prenumele solicitantului sau ale reprezentantului sau legal, se
va semna si stampila.
(la data 27-sep-2010 anexa 8 modificat de Art. I, punctul 106. din Hotarirea 955/2010 )
56
ANEXA nr. 8A:
Denumirea solicitantului: …………………………………………………………..
Adresa: ………………………………………………………………………………….
Localitate: …………………………………………………………………
Judet: ……………………………………………………………………….
Cod postal: ……………………………………………
Telefon/Fax:……………………………………………
Nr. de înregistrare în registrul comertului: ……………………………….
Cod unic de înregistrare (CUI): ……………………………………………..
Nr. ……./…………….. 1)
CERERE DE REÎNNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARE
Catre
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si
sanatatii în munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca……………………………….
2)
Subsemnatul, ………………………………., conducator al serviciului extern de prevenire si
protectie …………………………………….., solicit reînnoirea certificatului de abilitare nr. ……..
din data de …………., în temeiul art. 42 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a
modificarii conditiilor în baza carora acesta a fost emis.
– Anexez la prezenta cerere un numar de …… documente care atesta modificarea
conditiilor initiale, pe care va rog sa le analizati.
Declar pe propria raspundere ca celelalte conditii probate prin documentele din dosarul de
abilitare/reînnoire, depus la …………………………………………, cu nr. ………. din data de
…………………, au ramas neschimbate.
Solicitant3)
………………….
_____
1) Se va completa cu numarul si data de înregistrare la solicitant.
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca în cadrul caruia
functioneaza Comisia de abilitare si avizare.
3) Se vor specifica functia, numele si prenumele solicitantului sau ale reprezentantului sau
legal, se va semna si stampila.
(la data 27-sep-2010 anexa 8 completat de Art. I, punctul 107. din Hotarirea 955/2010 )
57
Anexa nr. 9:
1 Functia în cadrul serviciului extern de prevenire si protectie (conducator al serviciului sau personal
de executie)
ROMÂNIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu
caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Munca …………………………….. 1)
CERTIFICAT DE ABILITARE a serviciului extern de prevenire si protectie
Nr. ……. din ……………….
emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, în
baza dosarului înregistrat cu nr. ………. din ………………….
Titular: ………………………………………………………………………………….., cu sediul social în localitatea
………………………………,str. ………………………………. nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. …., ap. …….
Judetul/sectorul ………………………………..
Cod unic de înregistrare ……………………………………………..
Nr. de înregistrare în registrul comertului ……………….. din data de ………………
Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie este: ………………………………………………,
CNP ………………………
Prezentul certificat atesta ca, din analiza documentelor depuse la dosar rezulta ca sunt îndeplinite
cerintele prevazute la art. 28-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Valabil pâna la modificarea conditiilor în baza carora a fost emis.
Presedinte,
………………..
(numele si prenumele, semnatura si stampila
Comisiei de abilitare si avizare emitente)
_________
1) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca în cadrul caruia functioneaza
Comisia de abilitare si avizare.
(la data 27-sep-2010 anexa 9 modificat de Art. I, punctul 108. din Hotarirea 955/2010 )
58
Anexa nr. 10:
Nr. ……./…………1
Denumirea………………………………………..
Sediu……………………………………………
Codul postal………….Telefon…………….Fax………….
Cod unic de înregistrare…………………………
Nr. înregistrare în Registrul comertului……………din data…………..
Certificat de abilitare nr. ……. din………….
RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL
Date referitoare la beneficiar Date referitoare la furnizor
Daca s-au
Înregistrat
evenimente
Tipul evenimentelor
Nr.
crt.
Activitatea
desfasurata2
Beneficiarul
A B C
DA NU Accidente
usoare
Accidente
de munca
Accidente
de traseu
sau de
circulatie
Incidente
periculoase
Îmbolnaviri
profesionale
Cauza
evenimentului
Persoana care a
efectuat activitatea
Timp
alocat
Informatii
referitoare
la controale
ale inspectorilor
de
munca
Obser
-vatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17
TOTAL:
Titularul certificatului3, Conducatorul serviciului extern
de prevenire si protectie4,
SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMATOAREA:
A – Profilul de activitate
B – Numarul total de salariati
C – Numarul de participanti la activitatea desfasurata
1 Numarul de înregistrare la emitent.
2 Se vor completa activitatile desfasurate de finite la art. 16 alin 1 din prezentele norme.
2 Se vor completa activitatile de prevenire si protectie desfasurate, dintre cele prevazute la art. 15 din normele metodologice.
(la data 27-sep-2010 anexa 10 modificat de Art. I, punctul 102. din Hotarirea 955/2010 )
3 Se va specifica functia, numele si prenumele reprezentantului legal al titularului si va purta semnatura si stampila.
4 Numele si prenumele conducatorului si semnatura.
59
ANEXA nr. 10A:
Denumirea/Numele solicitantului: …………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………….
Localitate: …………………………………………………………….
Tara: ……………………………………………………………………
Cod postal: ……………………………………………
Telefon/Fax: ……………………………………………
Nr. ………../…………….. 1)
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE PERMANENTA, ÎN REGIM DE STABILIRE
Catre
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si
sanatatii în munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca …………………………………
2)
În conformitate cu prevederile art. 453 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul,
……………………………………………, în calitate de …………………………………….. al
………………………………………………………..,cu sediul în
…………………………………………………., va notific ca detin Certificatul/Autorizatia/Atestatul
nr. ……. din ………………..,emis/emisa de ……………………………………………………..,
valabil/valabila pentru perioada ………………………………., pentru prestarea permanenta a
serviciilor de prevenire si protectie:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
În sustinerea notificarii depun urmatoarele documente:
a)……………………………………………………………;
b)…………………………………………………………….;
c)…………………………………………………………….;
d)…………………………………………………………….;
Data ……………
Semnatura ………………. 3)
_______
1) Se va completa cu numarul si data de înregistrare la solicitant.
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca în cadrul caruia
functioneaza Comisia de abilitare si avizare.
3) Se va semna si, dupa caz, se va stampila.
60
ANEXA Nr. 10B:
Denumirea/Numele solicitantului: …………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………….
Localitate: …………………………………………………………….
Tara: ……………………………………………………………………
Cod postal: ……………………………………………
Telefon/Fax:……………………………………………
Nr. …………/…………….. 1)
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE TEMPORARA SAU OCAZIONALA
Catre
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si
sanatatii în munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca …………………………………
2)
În conformitate cu prevederile art. 454 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul,
…………………………………………..,în calitate de ………………………………………. al
…………………………………..,cu sediul în ………………………………………………., va notific ca
detin Certificatul/Autorizatia/Atestatul nr. ……… din ………………..,emis/emisa de
…………………………………………………….., valabil/valabila pentru perioada
………………………………., în vederea prestarii urmatoarelor servicii de prevenire si
protectie:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
temporar sau ocazional.
Serviciile ………………………………………………………… vor fi efectuate în localitatea
……………………… Judetul ……………………….,pentru persoana juridica
……………………………………., în perioada ………………..
Data……………
Semnatura………………. 3)
______
1) Se va completa cu numarul si data de înregistrare la solicitant.
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca în cadrul caruia
functioneaza Comisia de abilitare si avizare.
3) Se va semna si, dupa caz, se va stampila.
(la data 27-sep-2010 anexa 10 completat de Art. I, punctul 109. din Hotarirea 955/2010 )
61
Anexa nr. 11:
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA………………………………….
FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA
privind securitatea si sanatatea în munca
NUMELE Sl PRENUMELE……………………..
LEGITIMATIA, MARCA………………………
GRUPA SANGUINA………………………..
DOMICILIUL……………………………..
Data si locul nasterii…………………………….
Calificarea………………..Functia………………….
Locul de munca……………………………………..
Autorizatii (ISCIR, s.a.) …………………………………..
Traseul de deplasare la/de la serviciu………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Instruirea la angajare
1) Instruirea introductiv generala, a fost efectuata la data……………………
timp de…………..ore, de catre……………………………….
având functia de……………………………………………..
Continutul instruirii……………………………………………
………………………………………………………..
Semnatura celui instruit Semnatura celui care a efectuat
instruirea
Semnatura celui care a verificat
însusirea cunostintelor
2) Instruirea la locul de munca, a fost efectuata la data……………………
loc de munca/post de lucru………………….timp de……………..ore,
de catre………………..având functia de………………………
Continutul instruirii………………………………..
Semnatura celui instruit Semnatura celui care a efectuat
instruirea
Semnatura celui care a verificat
însusirea cunostintelor
3) Admis la lucru
Numele si prenumele…………………………
Functia (sef sectie, atelier, santier etc.)……………………..
Data si semnatura…………………………………..
Instruirea periodica
Data instruirii Durata Semnatura celui
(h)
Ocupatia Materialul predat
instruit care a
instruit
care a
verificat
instruirea
Instruire periodica suplimentara
Data instruirii Durata Semnatura celui
(h)
Ocupatia Materialul predat
instruit care a
instruit
care a
verificat
instruirea
Rezultatele testarilor
Data Materialul examinat Calificativ Examinator
62
Accidente de munca sau îmbolnaviri profesionale suferite
Data producerii
evenimentului
Diagnosticul medical Nr. st data PV de
cercetare a
evenimentului
Nr. zile ITM
Sanctiuni aplicate pentru nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca
Abaterea savârsita Sanctiunea administrativa Nr. si data deciziei
CONTROL MEDICAL PERIODIC
Observatii de specialitate
………………………………
……………………………..
……………………………..
Observatii de specialitate
……………………………..
……………………………..
……………………………..
Semnatura si parafa
medicului de medicina
muncii………..
Data vizei Semnatura si parafa
medicului de medicina
muncii…………
Data vizei
Observatii de specialitate
………………………………
………………………………
………………………………
Observatii de specialitate
……………………………..
………………………………
……………………………..
Semnatura si parafa
medicului de medicina
muncii…….
Data vizei Semnatura si parafa
medicului de medicina
muncii
Data vizei
Observatii de specialitate
……………………………..
……………………………..
……………………………..
Observatii de specialitate
……………………………..
……………………………..
……………………………..
Semnatura si parafa
medicului de medicina
muncii ……
Data vizei Semnatura si parafa
medicului de medicina
muncii…………
Data vizei
TESTAREA PSIHOLOGICA PERIODICA
Apt psihologic pentru: *
………………………………
………………………………
……………………………..
Apt psihologic pentru:”
………………………………
……………………………..
………………………………
Semnatura psihologului Data Semnatura psihologului Data
Apt psihologic pentru: *
………………………………
………………………………
……………………………..
Apt psihologic pentru: *
………………………………
………………………………
………………………………
Semnatura psihologului Data Semnatura psihologului Data
Apt psihologic pentru: *
………………………………
………………………………
………………………………
Apt psihologic pentru: *
………………………………
………………………………
………………………………
Semnatura psihologului Data Semnatura psihologului Data
lucru la înaltime, lucru în conditii de izolare, conducatori auto, etc.
63
Anexa nr. 12:
Întreprinderea/unitatea………………………………….
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA
privind securitatea si sanatatea în munca
întocmita azi…………………………………….
Subsemnatul ……………………………………………. , având functia de ………… , am procedat la
instruirea unui numar de …….persoane de la ……………… , conform tabelului nominal de pe verso,
în domeniul securitatii si sanatatii în munca, pentru vizita (prezenta) în întreprindere/unitate în
zilele……………….
În cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale:
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Prezenta fisa de instructaj seva pastra la
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Verificat, Semnatura celui care a efectuat instruirea
verso Fisa de instruire colectiva
TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire
Subsemnatii am fost instruiti si am luat cunostinta de materialele prelucrate si consemnate în fisa de
instruire colectiva privind securitatea si sanatatea în munca si ne obligam sa le respectam întocmai.
Nr. crt. Numele si prenumele Act identitate/grupa sanguina Semnatura
Numele si prenumele persoanei care a primit un exemplar……………………….
Semnatura………………………………………
Nota:
Fisa se completeaza în 2 exemplare.
64
Anexa nr. 13:
COMUNICAREA EVENIMENTELOR
FISA Nr. Denumirea angajatorului la care s-a produs evenimentul:
Cod CAEN
Adresa
Telefon
Data/Ora
producerii
JUDETUL
LOCALITATEA
Denumirea angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul Adresa
Telefon
Data
comunicarii:
Locul producerii evenimentului VICTIME
Nume
Prenume
Nume
Prenume
Nume
Prenume
Numele/functia
persoanei care
comunica:
Unitatea medicala la care a fost
internat accidentatul:
Ocupatie:
Vechime în ocupatie:
Vechime la locul de munca:
Vârsta:
Starea civila:
Copii în întretinere:
Alte persoane în întretinere:
Ocupatie:
Vechime în ocupatie:
Vechime la locul de munca:
Vârsta:
Starea civila:
Copii în întretinere:
Alte persoane în întretinere:
Ocupatie:
Vechime în ocupatie:
Vechime la locul de munca:
Vârsta:
Starea civila:
Copii în întretinere:
Alte persoane în întretinere:
ACCIDENT
Colectiv Individual
Decizia de încadrare INV
Nr. de
victime
Din care
decedati
Invaliditate
evidenta
Invaliditate Deces
INCIDENT PERICULOS:
Nr/Data Gr.
Descrierea împrejurarilor care se cunosc si cauze prezumtive în care s-a produs evenimentul:
Consecintele accidentului (în cazul decesului se va mentiona data si ora decesului): Starea civila:
C – casatorit
D – divortat
N – necasatorit
65
COMUNICAREA EVENIMENTELOR
FISA Nr. JUDETUL Denumirea angajatorului la care s-a produs Adresa
evenimentul: Telefon
Cod CAEN
Adresa
Data/Ora
producerii
LOCALITATEA Denumirea angajatorului la care este/a fost
angajat accidentatul Telefon
Data
comunicarii;
VICTIME
Nume Nume Nume
Prenume Prenume Prenume
Locul producerii
evenimentului
Numele/functia
persoanei care
comunica: Unitatea medicala
la care a fost
internat
accidentalul:
Ocupatie:
Vechime în ocupatie:
Vechime la locul de
munca: Vârsta:
Starea civila:
Copii în întretinere:
Alte persoane în
întretinere:
Ocupatie:
Vechime în ocupatie.
Vechime la locul de
munca: Vârsta:
Starea civila:
Copii în întretinere.
Alte persoane în
întretinere:
Ocupatie:
Vechime în ocupatie:
Vechime la locul de munca: Vârsta:
Starea civila;
Copii în întretinere:
Alte persoane în întretinere:
ACCIDENT Decizia de încadrare INV
Colectiv Individual
Nr. de
victime
Din care
decedati
ITM
Invaliditate
evidenta
Deces
INCIDENT PERICULOS;
Nr. /Data Gr.
Descrierea împrejurarilor care se cunosc si cauze prezumtive în care s-a produs evenimentul;
Consecintele accidentului (în cazul decesului se va mentiona data si ora decesului):
Starea civila:
C – casatorit
D – divortat
N – necasatorit
(la data 27-sep-2010 anexa 13 modificat de Art. I,
punctul 110. din Hotarirea 955/2010 )
66
Anexa nr. 14:
Contine …… pagini….
Data în fata mea
Azi ………………
Inspector de munca …………………
Posesor legitimatie nr …. / …….
DECLARATIE
Subsemnatul(a) ……………………… fiul lui …………… si al …………… ,nascut(a) în localitatea
……………………… judetul …………… la data de ……. , cu domiciliul stabil în judetul …………. localitatea
………………… strada ………………….. nr ….. , bloc ……. , scara …… etaj ….. ,apartament …… sector ….
posesor al CI/BI seria …. , numar ……. , eliberat la data …..de ……………………CNP ……………….. , de
profesie …………………………. angajat la …………………………….. din data de …………. în functia de
…………………… , cu privire la evenimentul din data de ….. ora ….. ce a avut loc la
……………………………………………… la locul de munca ………………………………………………… situat
si în care au fost implicati numitii ……………………………………………..
…………………………………………………………………..
declar urmatoarele:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Contine ….. pagini
Data în fata mea/noastra,
Azi …………………………………….
Membru comisie de cercetare/inspector de munca …………………………………..
Posesor legitimatie nr. ………./……………….
Membrii comisiei de cercetare a evenimentului:
DECLARATIE
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………, fiul (fiica) lui …………… si al
(a) ……………..,nascut(a)în localitatea ………………………………………… Judetul
……………………………….., la data de …………..,cu domiciliul stabil în judetul
…………………………………………, localitatea ……………………………………………,str.
……………………………………………….. nr. ………., bl. …….., sc. ……, et. ….., ap. ……….,
sectorul ……..,posesor al BI/CI seria …….., nr. ………………., eliberat(a) la data de
………………….., CNP ………………………….,de profesie ……………………………., angajat(a) la
……………………………………………………..,din data de ………………………, în functia de
………………………………………………, cu privire la evenimentul din data de
………………………., ora ………, ce a avut loc la
……………………………………………………………….,la locul de munca
………………………………..,situat
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….,si în care au fost implicati numitii:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… declar urmatoarele:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…….
Semnatura,
…………….
NOTA:
Când rândurile pentru declaratie nu sunt suficiente, aceasta se va continua pe pagini
separate, care vor fi numerotate si semnate de declarant.
(la data 27-sep-2010 anexa 14 modificat de Art. I, punctul 111. din Hotarirea 955/2010 )
67
Anexa nr. 15:
REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A ACCIDENTATILOR ÎN MUNCA ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ……………
DATA / ORA DATA TERMINARII ITM PRIN:
ACCIDENTARII PRIN INVALIDITATE
Nr.
crt.
NUMELE Sl
PRENUMELE
ACCIDENTATILOR
DATE
PERSONALE
– vârsta;
– stare
civila;
– ocupatie;
– vechime
în ocupatie;
– vechime
la loc de
munca
LOCUL DE
MUNCa AL
VICTIMI(sectie,
atelier etc)
LOCUL
UNDE
S-A
PRODUS
ACCIDENTUL
ACTIVITATEA
ECONOMICA
ÎN CARE S-A
ACCIDENTAT
VICTIMA
(Cod CAEN)
ÎMPREJURARILE
CAUZELE
ACCIDENTARII
EFECTELE
ACCIDENTELOR
ASUPRA
ORGANISMULUI
UMAN
ITM DECES DATA
COMUNICARII
LA
INSPECTORAT
T:Transmis
P:Primit
(numele
persoanei)
Nr.; DATA
DECIZIEI;
GRAD
INV.
DATA
COMUNICARII
LA
INSPECTORAT
T:Transmis
P:Primit
(numele
persoanei)
RELUARE
ACTIVITATE
DECES DATA
COMUNICARII
LA
INSPECTORAT
T:Transmis
P:Primit
(numele
persoanei)
Nr. zile
ITM
(calendaristice)
OBS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
68
Anexa nr. 16:
REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A INCIDENTELOR PERICULOASE ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ………..
Nr.
crt.
DESCRIEREA
INCIDENTULUI
LOCUL UNDE SA
PRODUS
INCIDENTUL
(sectie, atelier,
etc.)
ACTIVITATEA ECONOMICA ÎN
CARE S-A PRODUS INCIDENTUL
(Cod CAEN)
ÎMPREJURAREA CAUZELE
INCIDENTULUI
DATA TRANSMITERII
OPERATIVE LA INSPECTORAT T:
Transmis P: Primit (numele
persoanei)
MASURI REALIZATE PENTRU
PREVENIREA UNOR CAZURI
SIMILARE
0 1 2 3 4 5 6
69
Anexa nr. 17:
REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A ACCIDENTELOR USOARE ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ……..
FELUL ACCIDENTULUI
Nr.
crt.
NUMELE si
PRENUMELE
ACCIDENTATILOR
DATE PERSONALE –
vârsta;
– stare civila;
– ocupatie;
– vechime în ocupatie;
– vechime la loc de munca
LOCUL DE MUNCA AL
VICTIMEI (sectie, atelier
etc.)
LOCUL UNDE
S-A PRODUS
ACCIDENTUL
ACTIVITATEA
ECONOMICA ÎN
CARE S-A
ACCIDENTAT
VICTIMA (Cod
CAEN)
ÎMPREJURAREA
CAUZELE
ACCIDENTARII
EFECTELE
ACCIDENTARII
ASUPRA
ORGANISMULUI
UMAN
DATA ORA
ACCIDENTARII
CU INCAPACITATE
DE
MUNCA (nr.
zile, dar mai
putin de 3)
CU INCAPACITATE
DE
MUNCA (mai
putin de o zi)
OBS.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
70
Anexa nr. 18:
REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A ACCIDENTATILOR ÎN MUNCA CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNCA MAI
MARE DE 3 ZILE DE LUCRU ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ………..
DATA TERMINARII INCAPACITATII
DE MUNCA PRIN
Nr.
crt.
NUMELE Sl
PRENUMELE
ACCIDENTATILOR
DATE PERSONALE
– vârsta;
– stare civila;
– ocupatie;
– vechime în
ocupatie;
– vechime la loc de
munca
LOCUL DE
MUNCA
AL
VICTIMEI
(sectie,
atelier
etc.)
LOCUL
UNDE S-A
PRODUS
ACCIDENTUL
ACTIVITATEA
ECONOMICA ÎN CARE
S-A ACCIDENTAT
VICTIMA (COD CAEN)
ÎMPREJURARE
CAUZELE
ACCIDENTARII
EFECTELE
ACCIDENTE
LOR
ASUPRA
ORGANISMULUI
UMAN
DATA /
ORA
ACCIDENTARII
RELUARE
ACTIVITATE
INVALIDI
T ATE Nr;
DATA
DECIZIEI;
GRAD
INV.
DECES
DATA
COMUNICARII
LA
ITM
T:Transmis
P: Primit
(numele
persoanei)
PERIOADA
CALENDARISTICA
Nr. ZILE
ITM (de
lucru)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
71
Anexa nr. 19:
Nr. …. /data …………..
Judetul ……………..
Localitatea ………………….
Unitatea sanitara ……………….
FISA DE SEMNALARE BP1
Catre: ………………………………..
I.Numele ………………………..
Prenumele ………………………. Sexul M/F
Data nasterii: an ..luna …………. ziua ……….
Buletin identitate: seria … nr. ……. CNP ……………..
Profesia ……………………………….
Încadrat la …………………………………..
Adresa ………………………………………
Diagnosticul prezumtiv ……………………………..
……………………………………………..
Agentul cauzal …………………………………..
Ocupatia care a generat boala …………………………
Vechimea în ocupatia respectiva ……………………….
Semnatura si parafa medicului,
………………………………………………
Diagnosticul de profesionalitate precizat
……………………………………………..
……………………………………………..
Semnatura si parafa
Medicului de medicina muncii,
Data completarii:
an … luna …. ziua ….
Nr. ……/data …………………………………
Judetul ………………………………………..
Localitatea ……………………………………
Unitatea sanitara …………………………..
FISA DE SEMNALARE BP1
Catre ……………………………………………….
Numele …………………………………………………………………………………………………….
Prenumele ………………………………………………… Sexul M/F ……………………………..
Data nasterii: anul ……………… luna ……………………………………………… ziua ………
Buletin/Carte de identitate: seria…… nr. …………… CNP………………………………………………………..
Adresa de
domiciliu……………………………………………………………………………………………………………….
Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, email)*…………………………………………………………………
Profesia …………………………………………………….
Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de vârsta, persoana cu handicap,
angajat cu unul sau mai multe contracte de munca etc.) …………………………………………………………..
Încadrat la …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa unitatii/unitatilor ……………………………………………………………………………………………………..
Diagnosticul prezumtiv ………………………………………………………………………………………………………..
Agentul cauzal ……………………………………………………………………………………………………………………
Ocupatiile care au generat boala:
1………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………….
Vechimea în ocupatiile respective:
1………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………….
Semnatura si parafa medicului
…………………………..
Diagnosticul de profesionalitate precizat
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
medicului de medicina muncii
……………………………
Data completarii:
anul ……….. luna ………………….. ziua …….
_____
* Optional.
(la data 27-sep-2010 anexa 19 modificat de Art. I, punctul 112. din Hotarirea 955/2010 )
72
Anexa nr. 20:
Judetul ………………
Localitatea ………………
Unitatea sanitara ………………
PROCES-VERBAL Nr. …… DE CERCETARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA
anul … luna ….. ziua …
Subsemnatul, Dr …………………….. posedând legitimatia nr ………. eliberata de Ministerul Sanatatii Publice, în
prezenta (numele, prenumele, functia): ……………………………
procedând la cercetarea cazului de îmbolnavire
profesionala …………………………………… din întreprinderea/institutia
……………………………………………………….. cu sediul în localitatea ……………………….. str
……………………….. nr … depistat de unitatea sanitara ……………………….. cu diagnosticul de
………………………………………………… am constatat urmatoarele:
1.- îmbolnavirea profesionala se datoreaza urmatoarelor cauze:
……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
2.- Prin aceasta s-au încalcat urmatoarele prevederi legislative de sanatate si securitate în munca:
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
1 ……………………………. raspunde: ……………………………. termen: …………………………….
2 ……………………………. raspunde: ……………………………. termen: …………………………….
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în trei exemplare, din care unul pentru întreprinderea/institutia/societatea
în cauza, al doilea pentru medicul/unitatea sanitara care asigura asistenta de medicina muncii si al treilea se
depune la dosarul de obiectiv de medicina muncii din Autoritatea de Sanatate Publica.
Am primit un exemplar din prezentul procesverbal
si am luat cunostinta de prescriptiile
facute, astazi data de mai jos:
an … luna ….. ziua …
Semnatura conducatorului
întreprinderii/institutiei
Semnatura si parafa medicului
care a efectuat cercetarea,
Semnatura inspectorului de munca
Judetul ………………………………………..
Localitatea …………………………………..
Unitatea sanitara ………………………….
PROCES-VERBAL
Nr. …………..de cercetare a cazului de boala profesionala anul ………… luna …………………… ziua …….
Subsemnatul, dr. ………………………………, cu legitimatia nr. ………., eliberata de Ministerul Sanatatii,
în prezenta (numele, prenumele, functia): ……………………………………………………………………………..,
efectuând cercetarea cazului de îmbolnavire profesionala
………………………………………………………………………………………………………………………..
din întreprinderea/institutia ……………………………………………………………………………………..,
cu sediul în localitatea …………………………………….., str. ………………………………………………., nr. …..,
semnalat de unitatea sanitara/medicul …………………………………………………………………………………,
cu diagnosticul de ……………………………………………………………………………………………………………..,
am constatat urmatoarele:
1.Se confirma caracterul profesional al bolii:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
a)Îmbolnavirea profesionala se datoreaza urmatoarelor cauze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b)Recomandari: …………………………………………………………………………………………………………………
2.Se infirma caracterul profesional al bolii:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 6 exemplare pentru întreprinderea/institutia/societatea în
cauza, autoritatea de sanatate publica, medicul care a semnalat îmbolnavirea, lucrator,
inspectoratul teritorial de munca si pentru asigurator.
Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal si am luat cunostinta de recomandarile facute,
astazi, data de mai jos:
anul ……… luna. …………………. ziua …….
Semnatura conducatorului
întreprinderii/institutiei
……………………………….
Semnatura si parafa medicului care a
efectuat cercetarea
……………………………….
Semnatura inspectorului de munca
……………………….
(la data 27-sep-2010 anexa 20 modificat de Art. I, punctul 114. din Hotarirea 955/2010 )
73
Anexa nr. 21:
FISA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA BP2 nr. … /luna ……
Judetul …………………………………………………
Localitatea ……………………………………………….
Unitatea sanitara …………………………………………
Numele si prenumele ……………………………………..
CNP ……………………………………………………
ÎNTREPRINDERE/UNITATE ANGAJATOARE …………………
…………………………………………………….
ADRESA COMPLETA ÎNTREPRINDERII / UNITATII
……………………………………………………..
COD CAEN1 …………………………………………….
– Sectia, atelierul ………………………………………….
COD OCUPATIE ACTUALA2 ……………………………….
COD OCUPATIE CARE A GENERAT BOALA3 …………………
Vechimea în ocupatia care a generat boala
Data semnalarii………………………………………
Diagnosticul prezumtiv …………………………………
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate …………..
Diagnosticul precizat complet4 (si codificarea radiologica5) ………….
………………………………………………….
Data confirmarii (anul, luna, ziua) ……………………………
Agentul cauzal (circumstante) ………………………………
…………………………………………………..
Masuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandari program redus, control periodic
schimbarea locului de munca, pensionare etc.)
…………………………………………………………………………………
Bolnavul a decedat (da, nu) ……………………………………
Numar total lucratori din întreprindere/unitate:………………………….
Numar lucratori din întreprindere/unitate expusi la agentul cauzal incriminat:………
Cercetarea s-a facut prin procesul-verbal nr.
Data completarii:
an ……. luna …… ziua …..
Semnatura si parafa medicului de medicina muncii
1 din patru cifre, conform Ordin nr. 601 din 26/11/2002 al Institutului National de Statistica, cu modificarile
si completarile ulterioare
2 conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din România
(C.O.R.) nr. 138 din 17 aprilie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995). cu modificarile si
completarile ulterioare
3 conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din România
(C.O.R.) nr. 138 din 17 aprifie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995), cu modificarile si
completarile ulterioare
4 denumire completa, complicatii afectiuni asociate
5 dupa caz
verso
Ruta profesionala*)
Durata expunerii
Nr. Anul, luna
Întreprinderea
(localitatea)
Ocupatia
Sectie
Atelier
de la pâna la
Concentratia
medie în
pulberi
Concentratia
medie SiO2
1
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
3
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
4
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
5
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
*) Se completeaza numai pentru silicoza.
74
FISA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA BP2
Nr. ……./luna …………….
Judetul ………………………………………..
Localitatea …………………………………..
Unitatea sanitara ………………………….
Numele si prenumele …………………………………………
CNP ………………………………
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ANGAJATOARE
………………………………………………………………………………….
ADRESA COMPLETA A ÎNTREPRINDERII / UNITATII
……………………………………………………………………………
COD CAEN 1) …………………………………
– Sectia, atelierul
………………………………………………………………………………………………………………….
COD OCUPATIE ACTUALA2)
……………………………………………………………………………………………………….
COD OCUPATIE CARE A GENERAT BOALA2)……………………….
Vechimea în ocupatia care a generat boala …………………………………..
Data semnalarii …………………………………………..
Diagnosticul prezumtiv
………………………………………………………………………………………………………..
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate
…………………………………………………………
Diagnosticul precizat complet3) [si codificarea radiologica în cazul diagnosticului de
pneumoconioza4)] ………………………………………………………….
Data declararii (anul, luna, ziua) ……………………………………………………..
Agentul cauzal (circumstante)
………………………………………………………………………………………………
Masuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandari program redus,
control periodic, schimbarea locului de munca, pensionare etc.)
………………………………………………………………….
Bolnavul a decedat (da, nu) ……………………
Numar total lucratori din întreprindere/unitate: ……………………
Numar lucratori din întreprindere/unitate expusi la agentul cauzal incriminat: …………….
Cercetarea s-a facut prin Procesul-verbal nr. …………
Data completarii:
anul ……… luna ………………….. ziua …….
Semnatura si parafa medicului
de medicina muncii
…………………………
Stampila unitatii
____
1) Din 4 cifre, conform Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr.
601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN.
2) Conform Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al
presedintelui Comisiei Nationale de Statistica nr. 138/1.949/1995 privind aprobarea
Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R.), cu modificarile si completarile ulterioare.
3) Denumire completa, complicatii, afectiuni asociate.
4) Dupa caz.
(la data 27-sep-2010 anexa 21 modificat de Art. I, punctul 114. din Hotarirea 955/2010 )
75
Anexa nr. 22:
TABELUL BOLILOR PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
Neoplazii
BOALA NOXA PROFESIONALA
Arsen si compusi
Clorura de vinil
Neoplasm hepatic si al
duetelor biliare intrahepatice
Angiosarcom hepatic
Virusuri hepatitice B si C
Crom hexavalent si compusi
Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului concentrat
Nichel si compusi
Neoplasm al cavitatii nazale
si/sau sinusurilor
Pulberi de lemn
Neoplasm laringian Azbest
Arsen si compusi
Azbest
Beriliu
Bisclormetileter si derivati
Cadmiu si compusi
Carbura de tungsten
Clormetil-metileter
Clorura de vinil
Cobalt
Crom hexavalent si compusi
Dioxid de siliciu liber cristalin
Gaze mustar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, negru de fum si altele)
Nichel si compusi
Oxizi de fier
Radon si produsi de dezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul subteran al
hematitei)
Talc cu continut de azbest
Neoplasm bronhopulmonar
Uleiuri minerale
Neoplasm osos si al
cartilajului articular al
membrelor si cu alte
localizari
Radiatii ionizante
Arsen si compusi
Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru de fum, produsi de
gazeificare a carbunelui, smoala si altele)
Radiatii ionizante
Neoplasme ale pielii:
– Epiteliom spinocelular
– Epiteliom bazocelular
– Melanom malign
– Boala Bowen (carcinom in
situ) Uleiuri minerale
Mezoteliom pleural
Mezoteliom peritoneal
Azbest
Amino- si nitroderivati aromatici
Auramina
Benzen
Benzidina si derivati
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum s.a)
2- Naftilamina
Neoplasm al vezicii urinare
Uleiuri minerale
Gaze mustar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)
Neoplasm al tractului
digestiv
Uleiuri minerale
Glioblastom Derivati de nitrozuree si nitrozoguanidine
Neoplasm mamar
Neoplasm al tractului genital
feminin
Hormoni sexuali (dietilstilbestrol si altele)
Neoplasm al tractului genital
masculin
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)
Benzen si derivati
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Leucemii
Radiatii ionizante
76
Alte afectiuni maligne
cauzate de expunerea
profesionala obiectivata si
evaluata la unul sau mai
multi agenti din lista IARC
Agenti cancerigeni certi din lista IARC
Alte boli si modificari hematologice non-maligne
BOALA PROFESIONALA NOXA PROFESIONALA
Butil de staniu
Hidrogen arseniat (arsina)
Medicamente
Naftalina
Trinitrotoluen
Anemie hemolitica dobândita
si altele
Benzen
p-Butilbenzen
o-Diclorbenzen
DDT
Hexaclorciclohexan (Lindan)
Monoclorbenzen
Pentaclorfenol
Radiatii ionizante
Trimetilbenzen (pseudocumen)
Trinitrotoluen
Anemie aplastica
si altele
Arsen si compusi
Cimen (paracimol)
Clorura de metil (monoclormetan)
Compusi organofosforici si organodorurati
Crezoli
Fosfor si compusi
Mesitilen
Metilcelosolv
Monoxid de carbon
Nitro- si cloronitroderivati aromatici
Pirocatechina
Pirogalol
Plumb
Silicat de etil
Tricioretilena
Anemie secundara
si altele
Benzen
Radiatii ionizante
Trinitrotoluen
Agranulocitoza
si altele
Amino- si nitroderivati
Hidrogen arseniat
Oxizi de azot
Pirocatechina
Pi rog aloi
Rezorcina
Methemoglobinemie
si altele
Afectiuni psihice si comportamentale
BOALA PROFESIONALA NOXA PROFESIONALA
Sindrom posttraumatic Traumatisme craniene prin accident de munca
Boli neurologice
BOALA PROFESIONALA NOXA PROFESIONALA
Mangan (dioxid de mangan)
Mercur si compusi
Monoxid de carbon
Parkinson secundar
Sulfura de carbon
77
Acrilamida
Furfural
N-Hexan
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
Mangan
Mercur si compusi
Toluen
Afectiuni extrapiramidale si tulburari de
motilitate
– ataxie/tremor intentional si altele
si altele
Mononeuropatia membrelor superioare:
– Sindrom de tunel carpian
– Sindromul de tunel cubital Guyon
– Sindromul epitrohleo-olecranian
– Sindromul de tunel mdial
– Alte mononeuropatii ale membrelor
superioare
Miscari repetitive
Vibratii
Pozitii extreme ale articulatiilor (în special asocierea acestor factori de
risc)
Sindrom de compresie a nervului sciatic Pozitii vicioase
Acrilamida
Arsen si compusi
Borrelia (maladia Lyme)
Brucella (bruceloza cronica)
Compusi organofosforici
Dimetil aminopropionitril
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan si altele)
Hidrocarburi aromatice
Mercur
Metil-N-butil-cetona
Plumb
Sulfura de carbon
Taliu
Virusul hepatitic C
Virusul varicelo-zosterian
Vibratii
Neuropatie
si altele
Borrelia (maladia Lyme)
Bromura de metil (monobrommetan)
Brucella (bruceloza cronica)
Mielita
si altele
Hidrocarburi alifatice halogenate
Nitro- si aminoderivati aromatici
Nevrita trigeminala
si altele
Acetonitril
Alcooli
Aldehide
Amine aromatice si derivati
Arsen si compusi
Cetone
Decaboran
Dimetilformamida
Dimetilsulfoxid (DWISO)
Esteri
Eteri
Glicoli
Hidrocarburi alifatice si aromatice
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen arseniat
Mercur si compusi
Monoxid de carbon
Encefalopatia toxica
Nitroderivati atifatici
78
Nitro- si cloronitroderivati aromatici
Pentaboran
Plumb si compusi
Solventi organici (amestecuri)
Staniu si compusi
Tetrahidrofuran
si altele
Paralizii Compresii mecanice
Boli ale analizatorului vizual
BOALA PROFESIONALA NOXA PROFESIONALA
Alergeni si iritanti profesionali
Radiatii infrarosii
Radiatii ionizante
Virusuri, bacterii
Conjunctivite
si altele
Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Amoniac
Arsen si compusi
Benzochinone
Cianamida calcica
Clor
Creozot
Crezoli
Dioxid de sulf
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Fenoli (fenol, pirocatechina, pirogalol, rezorcina si altele)
Formiat de metil
Hidrochinona
Hidrogen sulfurat
Piridine
Quinoleina
Alergeni si iritanti profesionali
Radiatii infrarosii
Radiatii ionizante
Radiatii ultraviolete
Seleniu
Silicat de metil
Streptococcus suis
Sulfura de carbon
Virusuri
Cheratite
si altele
Dinitrocrezol
Dinitrofenol
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Laseri
Microunde
Naftalina
Radiatii infrarosii
Radiatii ionizante si altele
Trinitrotoluen
Cataracta
si altele
Nistagmus Iluminat inadecvat în mine
Astenopie acomodativa Suprasolicitari vizuale, în special în conditii de iluminat nefiziologice
cantitativ si calitativ
Alcool alilic
Alcool metilic (metanol)
Arsen si compusi
Hidrocarburi alifatice halogenate
Nevrita optica
Mercur
79
Naftalina
Nitro- si aminoderivati aromatici
Piridine
Sulfura de carbon
Taliu
Ambliopie Bromura de metil (monobrommetan)
Carbamati heterociclici anticolinesterazici
Clorura de metil (monoclormetan)
Compusi organofosforici
Fosfati, pirofosfati, tiofosfati, fosforamide
Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
Monoxid de carbon
Sulfura de carbon
Diplopie
Amauroza
Taliu
Uveita
Endoftatmie
Streptococ
si altele
Boli ale analizatorului auditiv
BOALA PROFESIONALA NOXA PROFESIONALA
Zgomot peste LMA
Substante chimice ototoxice (arsen, bromura de metil, n-butii alcool,
compusi organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb,
stiren, sulfura de carbon, toluen, tricloretilena si altele)
Explozii cu afectarea timpanului
Perforatii ale timpanului cu scântei sau metale topite
Trauma barometrica
Traumatisme cu interesarea urechii medii si a timpanului
Traumatisme cu interesarea stâncii temporale
Hipoacuzie
Surditate
Curent electric
Boli ale aparatului cardio-vascular
BOALA PROFESIONALA NOXA PROFESIONALA
Vibratii cu actiune la nivelul membrelor superioare
Clorura de vinil
Sindromul Raynaud
Rasini epoxidice
Varice ale membrelor inferioare complicate
cu tulburari trofice sau cu tromboflebite
Ortostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de greutati
Tromboflebita de efort a membrelor
superioare
Efort cu miscari ample ale membrelor superioare
Tromboflebita profunda a membrelor
inferioare
Pozitie sezânda prelungita la conducatorii profesionisti de vehicule si
utilaje
Boli ale aparatului respirator
BOALA NOXA PROFESIONALA
Silicoza
Silicotuberculoza
Dioxid de siliciu liber cristalin
Azbestoza Azbest
Pneumoconioza minerului la carbune Carbune
Aluminoza pulmonara Aluminiu
Berilioza Beriliu
Pneumoconioze cauzate de alte pulberi
anorganice
Antimoniu = stibiu (stibioza), bariu (baritoza), caolin (caolinoza), fibre
minerale artificiale, mica (micatoza), nefelina – apatita, olivina
(olivinoza), oxid de ceriu, oxizi de fier (sideroza), perlit, pulberi
anorganice mixte, staniu (stanoza), talc (talcoza), tantal, titan, tungsten,
vanadiu, wolfram, zirconiu si altele
Ardezie
Carburi metalice (frite)
Clorura de vinil
Medicamente (unele citostatice si altele)
Metale grele (cobalt si altele)
Radiatii ionizante
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori) – inclusiv gaze de furnal, gaze
de sudura si altele
Sisturi
Fibroza pulmonara
Uleiuri minerale
80
si altele
Afectiuni pulmonare benigne: pleurezie
benigna, atelectazii rotunde, placi pleurale
Azbest
Bisinoza Bumbac, cânepa, in, iuta, sisal, kapoca
Acarieni
Actinomicete termofile
Aer conditionat
Alge
Alginati
Amiodarona
Amoebe
Anhidride (ftalica, hexahidroftalica, nimica, tetracloroftalica,
tetrahidroftalica, trimelitica si altele)
Antigene animale (inclusiv din dejectii)
Artropode
Aur (sarurile de aur)
Bacterii aeropurtate
Bagasa
Blanuri
Brânzeturi
Bumbac
Cafea verde (pulbere)
Carmin (pigment din gargarite)
Ceai (pulbere)
Cereale (grâu, orz, secara si altele)
Compost
Enzime din detergenti
Faina
Fân (în special mucegait)
Fungi (comestibili si microscopici)
Hamei
Hârtie (pasta)
Hipofiza (pulbere)
Izocianati
Lemn (pulberi)
Malt
Mumii (învelisurile lor textile)
Neghina sorgului
Nuca de cocos
Paprika
Peste (faina de peste)
Piretroide
Pluta
Procarbazina
Rasini epoxidice
Reactivul Paulis
Sisal
Soia (coaja)
Trestie de zahar
Tutun
Uleiuri de racire
Variola (cruste variolice)
Bronhoalveolita alergica extrinseca
(pneumonia prin hipersensibilizare)
si altele
Sindromul toxic al pulberilor organice (boala
de siloz s.a)
Pulberi organice
BPOC Pulberi organice si anorganice, gaze, fumuri si vapori
Rinite Alergeni si iritanti profesionali
Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Ulcer nazal si/sau perforatia septului nazal
Arsen si compusi
81
Clorura de potasiu
Clorura de sodiu
Crom si compusi
Lemn (pulberi)
si altele
Laringita Alergeni si iritanti profesionali
Suprasolicitare vocala profesionala cronica
Noduli ai corzilor vocale („nodulii
cântaretilor”)
Suprasolicitare vocala profesionala cronica
Iritatia si inflamatia acuta si cronica a cailor
aeriene superioare
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
RADS (Reactive airways dysfunction
syndrome = Sindrom reactiv de cai aeriene)
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
Astm bronsic alergic si astm bronsic nonalersic
(iritativ)
Alergeni si iritanti respiratori profesionali
Azbest
Bioxid de siliciu liber cristalin
Pulberi organice
Bronsita acuta si cronica
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
Pneumopatia cauzata de sisteme de aer
conditionat si de umidifiere a aerului
Agenti vehiculati prin sistemele de aer conditionat si de umidifiere a
aerului
Pneumonia chimica Substante chimice (gaze, fumuri si vapori), uleiuri minerale (pneumonia
lipoidica), zinc si alte metale (febra de fum)
Edem pulmonar acut Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
Emfizem pulmonar Efort respirator cronic (la suflatori)
Bolile ficatului
BOALA NOXA PROFESIONALA
Hepatite toxice Substante chimice hepatotoxice: arsen si compusijbrombenzen, clorura
de vinii, crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic,
etilenclorhidrina, fenoli, halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, ioxinil,
nitro- si cloronitroderivati aromatici si altele
Amoebe
Brucella
Rickettsii (Febra Q)
Virusuri hepatitice
Hepatite infectioase
si altele
Boli ale pielii si tesutului subcutanat
BOALA NOXA PROFESIONALA
Dermatita alergica de contact:
a) eczema alergica de contact
Antigene animale si vegetale, adezivi, biocide, cauciuc, coloranti,
cosmetice, detergenti, esente aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze
delupta, medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice,
antifungiceimidazolice, chinina, corticoizi, nitrofurazona, sulfamide si
altele), metale si compusii lor, rasini naturale si sintetice (monomeri),
revelatori fotografici, solventi organici, substante de contrast, substante
de curatat, uleiuri de racire si altele
b) eczema fotoalergica de contact Fotoalergeni
Insectofuncigide arsenicale si mercuriale
Tricloretilena
Tetracloretilena
c) eritrodermie
si altele
d) dermatita de contact la proteine Proteine vegetale si animale
e) eritem polimorf Alergeni ce induc eritem polimorf
f) eruptie lichenoida Alergeni ce induc eruptii lichenoide
g) dermatita iimfomatoida Alergeni ce induc dermatita limfomatoida
h) dermatita purpuriei de contact (purpura
alergica de contact)
Adjuvanti ai cauciucului, balsamul de Peru, coloranti (de tipul Disperse si
Basic, parafenilendiamina si derivati si altele), cumarine, dimetiloldihidroxi-
etilenuree, dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilolpropilerturee,
fibre de sticla, lâna, medicamente (aprotinina, chinidina,
flavonoide, mefenazina, peroxidul de benzoil si altele), plante (muschii
de copac, pastârnac, sumac si altele), rasini melamin-formaldehidice,
rasini ureo-formaldehidice, sulfura de carbon, tetrametilol-acetilendiuree
si altele
i) dermatita de contact sistemica Alergeni ce induc dermatita de contact sistemica
Dermatita ortoergica de contact:
a) dermatita de uzura
Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vata de sticla, zgura
si altele), pulberi organice (lemn si altele), microtraumatisme repetate si
82
altele
b) dermatita iritativa (propriu-zisa) Detergenti, produse petroliere, reactivi chimici, sapunuri, solventi
organici, uleiuri si lubrefianti, umezeala („eczema menajera”) si altele
Acizi si baze tari (causticii
Alumino-silicatii de calciu (ciment)
Arsen si compusi
Fosfor si compusi
Var nestins (oxid de calciu)
c) dermatita caustica (arsura chimica)
si altele
d) dermatita fototoxica de contact Substante fototoxice
Dermatita de contact mixta (alergica si
iritativa)
Alergeni si iritanti cutanati
Urticarie, angioedem (edem Quincke), soc Alergeni ce induc urticarie
anafilactic Presiune cutanata, spectrul solar (radiatii infrarosii, vizibile si
ultraviolete), temperaturi extreme, vibratii
Radiodermita Radiatii ionizante
Acnee profesionala Compusi halogenati, gudron de huila, produse petroliere, uleiuri minerale
si altele
Porfirie cutanata tardiva (tarda) Hexaclorbenzen
si altele
Boli ale sistemului musculo-scheletal si ale tesutului conjunctiv
BOALA NOXA PROFESIONALA
Bursite
Epicondilite
Sinovite
Tendinite
Tenosinovite
Leziuni de menise
Artroze
Periartrite
Deformari ale coloanei vertebrale
Discopatii, inclusiv hernia de disc
Fracturi osoase
Manipulare de greutati
Miscari repetitive
Microtraumatisme repetate
Pozitii extreme, fortate (vicioase) prelungite sau violente, cu
suprasolicitarea si traumatizarea articulatiilor: supraîncordari, presiuni,
torsiuni, tractiuni
Vibratii
Boli ale aparatului excretor
BOALA PROFESIONALA NOXA PROFESIONALA
Acrilonitril
Aldrin
Benzochinone
Butil-toluen tertiar
Clor
C rezoli
Cumen
N, N-Dimetilformamida
Dimetilsulfat
Dioxan
Eter etilic
Eteri de glicoli
Etil-benzen
Etilenclorhidrina
Etilenglicol si derivati
Fenoli si derivatii lor halogenati si nitrati
Fosfor si compusi
3-Propiolactona
Hidrazine
Hidrocarburi halogenate alifatice
Hidrogen arseniat
Metale grele si compusi (cadmiu, crom, mercur, plumb, vanadiu si altele)
Nitro- si cloronitroderivati aromatici
Paraquat (Dipiridillium)
Nefropatie toxica
Piridine
83
Pirogalol
Silicat de metil si de etil
Stiren
Tetralina (tetrahidronaftalina)
Triazine
si altele
Brucella
Hantavirus
Mycobacterium tuberculosis
Streptococ beta-hemolitic din grupul A
Nefropatie infectioasa
si altele
Boli profesionale cauzate de expunerea la agenti fizici neclasificate anterior
BOALA NOXA PROFESIONALA
Colaps caloric, crampe calorice, soc caloric Microclimat cald
Hipotermie, degeraturi Microclimat rece
Îmbolnaviri datorate compresiunilor sau
decompresiunilor
Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau scazute (hipobarism)
Boala de vibratii:
– Sindrom osteo-musculo-articular
– Sindrom digestiv
– Sindromul Raynaud
– Sindrom neurologic
Vibratii
Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere) Radiatii ionizante
Sindroame neuro-cardio-vasculare si Câmpuri electrice si magnetice
endocrine Radiatii electromagnetice neionizante din banda microunde si
radiofrecventa
Boli infectioase si parazitare
BOALA NOXA PROFESIONALA
Tuberculoza Mycobacterium tuberculosis (uman si animal)
Hepatita A, B, C, E Virus hepatitic A, B, C, E
Leptospiroza Leptospira
Bruceloza Bru cella
Tetanos Clostridium tetani
Boli infectioase si parazitare, inclusiv
tropicale, pentru care riscul de infectare a
fost evaluat
Agenti biologici
Intoxicatii acute, subacute si cronice profesionale si consecintele lor
BOALA NOXA PROFESIONALA
Acid azotic
Acid cianhidric
Acid sulfuric
Acizi organici
Acrifonitril
Alcool butilic (Butanol)
Alcool izopropilic (Izopropanol)
Alcool metilic (Metanol)
Amine alifatice
Amine alifatice halogenate
Amoniac
Antimoniu (stibiu) si compusi
Antracen
Arsen si compusi
Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt definiti prin
formula: CnH2n-6)
Benzochinone
Beriliu si compusi
Bitum
Brom
1,4-Butandiol
Cadmiu si compusi
Carbazol si compusi
Intoxicatii acute, subacute si cronice
profesionale si consecintele lor.
Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona, hexafluoracetona, metil etil
84
cetona, metil n-butil cetona, metil izobutil cetona, diacetona alcool, oxid
metil izoftalic, 2-metilciclohexanona
Cianuri si compusa
Clor
Crom si compusi
Derivati halogenati, fenolici, nitriti, nitrati sau sulfonati ai hidrazinelor
Dietilen glicol
Disulfura de carbon
Esteri organofosforici
Esterii acidului azotic
Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diclorizopropil eter,
guaiacol, metil eter si etil eter ai etilenglicolului
Etilen glicol
Fenoli halogenati
Fenoli sau omologi
Fluor si compusi
Formaldehida
Fosfor si compusi
Fosgen (Oxiclorura de carbon)
Funingine, negru de fum
Gaz, petrol lampant
Gudroane
Hidrazine
Hidrocarburi alifatice derivate din benzina (solvent nafta) sau petrol
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA)
Hidrocarburi aromatice halogenate
Hidrogen sulfurat
Iod
Izocianati
Mangan si compusi
Mercur si compusi
Monoxid de carbon
Naftalen (naftalina) sau omologi ai ei (omologul ei este definit prin
formula: CnH2n-12)
Naftoli halogenati
Naftoli sau omologi
Nichel si compusi
Nitro- si aminoderivati aromatici
Nitroderivati ai glicolilor si ai glicerolului
Nitroderivati alifatici
Nitrofenoli si omologi
Oxizi atchilarilici halogenati
Oxizi de azot
Oxizi de sulf
Parafina
Plumb si compusi
Produse petroliere
Produsi de distilare a carbunelui
Smoala
Sulfonati alchilarilici halogenati
Uleiuri minerale
Vanadiu si compusi
Vinilbenzen si divinilbenzen
si altele
LISTA SUPLIMENTARA
Alti factori profesionali considerati posibil nocivi
Anhidride aromatice si compusi
Argint
Ciocolata, zahar si faina – cauzând carii dentare
85
Decalina
Difenil
Difenil oxid
Fibre minerale
Fibre sintetice
Magneziu
Mercaptani
Metacrilonitril
Ozon
Platina
Sidef
Terpene
Thiopene
Tioalcooli
Tioeteri
Tiofenoli
Nota:
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic si va ramâne deschis si
pentru alte boli pentru care se face dovada relatiei noxa/suprasolicitare profesionala – boala
profesionala.
TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
1.Neoplazii
Boala Noxa profesionala
Arsen si compusi
Clorura de vinii monomer
Neoplasm hepatic si al duetelor biliare
intrahepatice
Virusuri hepatitice B si C
Crom hexavalent si compusi
Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului concentrat
Formaldehida
Nichel si compusi
Neoplasm al cavitatii (foselor) nazale
si/sau al sinusurilor
Pulberi de lemn
Neoplasm nazofaringian Formaldehida
Neoplasm laringian Azbest
Arsen si compusi
Azbest
Beriliu
Bisclormetileter si derivati
Cadmiu si compusi
Carbura de tungsten
Clormetil-metileter
Clorura de vinii
Cobalt
Crom hexavalent si compusi
Dioxid de siliciu liber cristalin
Formaldehida
Gaze mustar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)
Nichel si compusi
Oxizi de fier
Radiatii ionizante
Radon si produsi de dezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul
subteran al hematitei)
Talc cu continut de azbest
Neoplasm bronhopulmonar
Uleiuri minerale
Neoplasm osos si al cartilajului articular al
membrelor si cu alte localizari
Radiatii ionizante
Arsen si compusi
Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru de fum,
produsi de gazeificare a carbunelui, smoala, produse petroliere, uleiuri
minerale si altele)
Neoplasme ale pielii:
– epiteliom spinocelular
– epiteliom bazocelular
– melanom malign
– boala Bowen (carcinom in situ)
Radiatii ionizante
86
Uleiuri minerale
Mezoteliom pleural
Mezoteliom peritoneal
Azbest
Amino – si nitroderivati aromatici
Arsen si compusi
Auramina
Benzen
Benzidina si derivati
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)
2-Naftilamina
Neoplasm al vezicii si al cailor urinare
Uleiuri minerale
Gaze mustar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)
Neoplasm al tractului digestiv
Uleiuri minerale
Glioblastom Derivati de nitrozuree si nitrozoguanidine
Neoplasm mamar
Neoplasm al tractului genital feminin
Hormoni sexuali (dietilstilbestrol si altele)
Neoplasm al tractului genital masculin Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)
Benzen si derivati
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Formaldehida
Leucemii
Radiatii ionizante
Limfom non-Hodgkinian Formaldehida
Alte afectiuni maligne cauzate de
expunerea profesionala obiectivata si
evaluata la unul sau mai multi agenti din
lista IARC
Agenti cancerigeni certi din lista IARC
2.Alte boli si modificari hematologice nonmaligne
Boala profesionala Noxa profesionala
Ankylostoma duodenale
Arsen si compusi
Benzen
Brucella
Butii de staniu
Cimen (paracimol)
Compusi organofosforici si organoclorurati
Crezoli
Fosfor si compusi
Hidrocarburi alifatice halogenate (clorura de metil = monoclormetan,
hexaclorciclohexan = Lindan, tricloretilena etc.)
Hidrogen arseniat (arsina)
Medicamente
Mesitilen
Metilcelosolv
Monoxid de carbon
Naftalina
Nitro-, cloro- si cloronitroderivati aromatici (monoclorbenzen, odiclorbenzen,
DDT, trinitrotoluen, pentaclorfenol etc.)
p-Butilbenzen
Pirocatechina
Pirogalol
Plumb
Radiatii ionizante
Silicat de etil
Trimetilbenzen (pseudocumen) si alte hidrocarburi aromatice
Anemie
si altele
Benzen
Radiatii ionizante
Trinitrotoluen
Agranulocitoza
si altele
Methemoglobinemie Amino – si nitroderivati
87
Hidrogen arseniat
Oxizi de azot
Pirocatechina
Pirogalol
Rezorcina
si altele
3.Afectiuni psihice si comportamentale
Boala profesionala Noxa profesionala
Sindrom posttraumatic Traumatisme craniene prin accident de munca
4.Boli neurologice
Boala profesionala Noxa profesionala
Mangan (dioxid de mangan)
Mercur si compusi
Monoxid de carbon
Parkinson secundar
Sulfura de carbon
Acrilamida
Furfural
N-Hexan
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
Mangan
Mercur si compusi
Toluen
Afectiuni extrapiramidale si tulburari de
motilitate:
– ataxie/tremor intentional si altele
si altele
Mononeuropatia membrelor superioare:
– sindrom de tunel carpian
– sindromul de tunel cubital Guyon
– sindromul epitrohleo-olecranian
– sindromul de tunel radial
– alte mononeuropatii ale membrelor
superioare
Miscari repetitive Vibratii Pozitii extreme ale articulatiilor (în special
asocierea acestor factori de risc)
Sindrom de compresie a nervului sciatic Pozitii vicioase
Acrilamida
Arsen si compusi
Borrelia (maladia Lyme)
Brucella (bruceloza cronica)
Compusi organofosforici
Dimetil aminopropionitril
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan si altele)
Hidrocarburi aromatice
Mercur
Metil-N-butil-cetona
Plumb
Sulfura de carbon
Taliu
Virusul hepatitic C
Virusul varicelo-zosterian
Vibratii
Neuropatie
si altele
Borrelia (maladia Lyme)
Bromura de metil (monobrommetan)
Brucella (bruceloza cronica)
Mielita
si altele
Hidrocarburi alifatice halogenate
Nitro – si aminoderivati aromatici
Nevrita trigeminala
si altele
Acetonitril
Alcooli
Encefalopatia toxica
Aldehide
88
Amine aromatice si derivati
Arsen si compusi
Cetone
Decaboran
Dimetilformamida
Dimetilsulfoxid (DMSO)
Esteri
Eteri
Glicoli
Hidrocarburi alifatice si aromatice
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen arseniat
Mercur si compusi
Monoxid de carbon
Nitroderivati alifatici
Nitro- si cloronitroderivati aromatici
Pentaboran
Plumb si compusi
Solventi organici (amestecuri)
Staniu si compusi
Tetrahidrofuran
si altele
Paralizii Compresii mecanice
5.Boli ale analizatorului vizual
Boala profesionala Noxa profesionala
Alergeni si iritanti profesionali
Radiatii infrarosii
Radiatii ionizante
Virusuri, bacterii
Conjunctivite
si altele
Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Amoniac
Arsen si compusi
Benzochinone
Cianamida calcica
Clor
Creozot
Crezoli
Dioxid de sulf
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Fenoli (fenol, pirocatechina, pirogalol, rezorcina si altele)
Formiat de metil
Hidrochinona
Hidrogen sulfurat
Piridine
Quinoleina
Alergeni si iritanti profesionali
Radiatii infrarosii
Radiatii ionizante
Radiatii ultraviolete
Seleniu
Silicat de metil
Streptococcus suis
Sulfura de carbon
Virusuri
Cheratite
si altele
Dinitrocrezol
Dinitrofenol
Cataracta
Etilen-oxid (oxid de etilena)
89
Lasere
Microunde
Naftalina
Radiatii infrarosii
Radiatii ionizante si altele
Trinitrotoluen
si altele
Nistagmus Iluminat inadecvat în mine
Astenopie acomodativa Suprasolicitari vizuale, în special în conditii de iluminat nefiziologice
cantitativ si calitativ
Alcool alilic
Alcool metilic (metanol)
Arsen si compusi
Hidrocarburi alifatice halogenate
Mercur
Naftalina
Nitro – si aminoderivati aromatici
Piridine
Sulfura de carbon
Nevrita optica
Taliu
Bromura de metil (monobrommetan)
Carbamati heterociclici anticolinesterazici
Clorura de metil (monoclormetan)
Compusi organofosforici
Fosfati, pirofosfati, tiofosfati, fosforamide
Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
Monoxid de carbon
Sulfura de carbon
Ambliopie
Diplopie
Amauroza
Taliu
Uveita Streptococ
Endoftalmie si altele
6.Boli ale analizatorului auditiv
Boala profesionala Noxa profesionala
Zgomot peste valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea
angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor
Substante chimice ototoxice (arsen, bromura de metil, n-butil alcool,
compusi organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb,
stiren, sulfura de carbon, toluen, tricloretilena si altele)
Explozii cu afectarea timpanului
Perforatii ale timpanului cu scântei sau metale topite
Trauma barometrica
Traumatisme cu interesarea urechii medii si a timpanului
Traumatisme cu interesarea stâncii temporale
Hipoacuzie
Surditate
Curent electric
7.Boli ale aparatului cardiovascular
Boala profesionala Noxa profesionala
Vibratii cu actiune la nivelul membrelor superioare
Clorura de vinil
Sindromul Raynaud
Rasini epoxidice
Tromboflebita de efort a membrelor
superioare
Efort cu miscari ample ale membrelor superioare
Tromboflebita profunda a membrelor
inferioare
Pozitie sezânda prelungita la conducatorii profesionisti de vehicule si
utilaje
8.Boli ale aparatului respirator
Boala Noxa profesionala
Silicoza
Silicotuberculoza
Dioxid de siliciu liber cristalin
Azbestoza Azbest
Pneumoconioza minerului la carbune Carbune
Aluminoza pulmonara Aluminiu
Berilioza Beriliu
90
Pneumoconioze cauzate de alte pulberi
anorganice
Antimoniu = stibiu (stibioza), bariu (baritoza), caolin (caolinoza), fibre
minerale artificiale, mica (micatoza), nefelina – apatita, olivina (olivinoza),
oxid de ceriu, oxizi de fier (sideroza), perlit, pulberi anorganice mixte,
staniu (stanoza), talc (talcoza), tantal, titan, tungsten, vanadiu, wolfram,
zirconiu si altele
Ardezie
Carburi metalice (frite)
Clorura de vinii
Medicamente (unele citostatice si altele)
Metale grele (cobalt si altele)
Radiatii ionizante
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori) – inclusiv gaze de furnal, gaze
de sudura si altele
Sisturi
Uleiuri minerale
Fibroza pulmonara
si altele
Afectiuni pulmonare benigne: pleurezie
benigna, atelectazii rotunde, placi pleurale
Azbest
Bisinoza Bumbac, cânepa, in, iuta, sisal, kapoc
Acarieni
Actinomicete termofile
Aer conditionat
Alge
Alginati
Amiodarona
Amoebe
Anhidride (ftalica, hexahidroftalica, himica, tetracloroftalica,
tetrahidroftalica, trimelitica si altele)
Antigene animale (inclusiv din dejectii)
Artropode
Aur (sarurile de aur)
Bacterii aeropurtate
Bagasa
Blanuri
Brânzeturi
Bumbac
Cafea verde (pulbere)
Carmin (pigment din gargarite)
Ceai (pulbere)
Cereale (grâu, orz, secara si altele)
Compost
Enzime din detergenti
Faina
Fân (în special mucegait)
Fungi (comestibili si microscopici)
Hamei
Hârtie (pasta)
Hipofiza (pulbere)
Izocianati
Lemn (pulberi)
Malt
Mumii (învelisurile lor textile)
Neghina sorgului
Nuca de cocos
Paprika
Peste (faina de peste)
Piretroide
Pluta
Procarbazina
Rasini epoxidice
Bronhoalveolita alergica extrinseca
(pneumonia prin hipersensibilizare)
Reactivul Paulis
91
Sisal
Soia (coaja)
Trestie de zahar
Tutun
Uleiuri de racire
Variola (cruste variolice)
si altele
Sindromul toxic al pulberilor organice
(boala de siloz si altele)
Pulberi organice
Pulberi organice
Azbest
Dioxid de siliciu liber cristalin
Alte pulberi anorganice
BPOC
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
Alergeni Rinite respiratori profesionali
Iritanti respiratori profesionali
Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Arsen si compusi
Clorura de potasiu
Clorura de sodiu
Crom si compusi
Lemn (pulberi)
Ulcer nazal si/sau perforatia septului nazal
si altele
Alergeni respiratori profesionali
Iritanti respiratori profesionali
Laringita
Suprasolicitare vocala profesionala cronica
Noduli ai corzilor vocale („nodulii
cântaretilor”)
Suprasolicitare vocala profesionala cronica
Iritatia si inflamatia acuta si cronica a
cailor aeriene superioare
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
RADS (Reactive airways dysfunction
syndrome = sindrom reactiv de cai
aeriene)
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
Astm bronsic alergic Alergeni respiratori profesionali
Astm bronsic nonalergic (iritativ) Iritanti respiratori profesionali
Azbest
Dioxid de siliciu liber cristalin
Alte pulberi anorganice
Pulberi organice
Bronsita acuta si cronica
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
Pneumopatia cauzata de sisteme de aer
conditionat si de umidifiere a aerului
Agenti vehiculati prin sistemele de aer conditionat si de umidifiere a
aerului
Pneumonia chimica Substante chimice (gaze, fumuri si vapori), uleiuri minerale (pneumonia
lipoidica), zinc si alte metale (febra de fum)
Edem pulmonar acut Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
Emfizem pulmonar Efort respirator cronic (la suflatori)
9.Bolile ficatului
Boala Noxa profesionala
Hepatite toxice Substante chimice hepatotoxice: arsen si compusi, brombenzen, clorura
de vinii, crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic,
etilenclorhidrina, fenoli, halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, ioxinil,
nitro-si cloronitroderivati aromatici si altele
Amoebe
Brucella
Rickettsii (Febra Q)
Virusuri hepatitice
Hepatite infectioase
si altele
10.Boli ale pielii si tesutului subcutanat
Boala Noxa profesionala
Dermatita alergica de contact:
a) eczema alergica de contact Antigene animale si vegetale, adezivi, biocide, cauciuc, coloranti,
92
cosmetice, detergenti, esente aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze de
lupta, medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice, antifungice
imidazolice, chinina, corticoizi, nitrofurazona, sulfamide si altele), metale
si compusii lor, rasini naturale si sintetice (monomeri), revelatori
fotografici, solventi organici, substante de contrast, substante de curatat,
uleiuri de racire si altele
b) eczema fotoalergica de contact Fotoalergeni
Insectofuncigide arsenicale si mercuriale
Tricloretilena
Tetracloretilena
c) eritrodermie
si altele
d) dermatita de contact la proteine Proteine vegetale si animale
e) eritem polimorf Alergeni ce induc eritem polimorf
f) eruptie lichenoida Alergeni ce induc eruptii lichenoide
g) dermatita limfomatoida Alergeni ce induc dermatita limfomatoida
h) dermatita purpurica de contact
(purpura alergica de contact)
Adjuvanti ai cauciucului, balsamul de Peru, coloranti (de tipul Disperse si
Basic, parafenilendiamina si derivati si altele), cumarine, dimetiloldihidroxi-
etilenuree, dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilolpropilenuree,
fibre de sticla, lâna, medicamente (aprotinina, chinidina,
flavonoide, mefenazina, peroxidul de benzoil si altele), plante (muschii de
copac, pastârnac, sumac si altele), rasini melamin-formaldehidice, rasini
ureo-formaldehidice, sulfura de carbon, tetrametilol-acetilendiuree si
altele
i) dermatita de contact sistemica Alergeni ce induc dermatita de contact sistemica
Dermatita ortoergica de contact:
a) dermatita de uzura Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vata de sticla, zgura si
altele), pulberi organice (lemn si altele), microtraumatisme repetate si
altele
b) dermatita iritativa (propriu-zisa) Detergenti, produse petroliere, reactivi chimici, sapunuri, solventi
organici, uleiuri si lubrefianti, umezeala („eczema menajera”) si altele
Acizi si baze tari (caustici)
Alumino – silicatii de calciu (ciment)
Arsen si compusi
Fosfor si compusi
Var nestins (oxid de calciu)
c) dermatita caustica (arsura chimica)
si altele
d) dermatita fototoxica de contact Substante fototoxice
Dermatita de contact mixta (alergica si
iritativa)
Alergeni si iritanti cutanati
Urticarie, angioedem (edem Quincke), soc Alergeni ce induc urticarie
anafilactic Presiune cutanata, spectrul solar (radiatii infrarosii, vizibile si ultraviolete),
temperaturi extreme, vibratii
Radiodermita Radiatii ionizante
Acnee profesionala Compusi halogenati, gudron de huila, produse petroliere, uleiuri minerale
si altele
Hexaclorbenzen si alte hidrocarburi aromatice halogenate
Virus hepatitic C
Porfirie cutanata tardiva (tarda)
si altele
11.Boli ale sistemului musculo-scheletic si ale tesutului conjunctiv
Boala Noxa profesionala
Bursite
Epicondilite
Sinovite
Tendinite
Tenosinovite
Leziuni de menise
Artroze
Periartrite
Deformari ale coloanei vertebrale
Discopatii, inclusiv hernia de disc
Fracturi osoase
Manipulare de greutati
Miscari repetitive
Microtraumatisme repetate
Pozitii extreme, fortate, vicioase, prelungite sau violente, cu
suprasolicitarea si traumatizarea articulatiilor: supraîncordari, presiuni,
torsiuni, tractiuni
Vibratii
12.Boli ale aparatului excretor
Boala profesionala Noxa profesionala
Nefropatie toxica Acrilonitril
93
Aldrin
Benzochinone
Butil-toluen tertiar
Clor
Crezoli
Cumen
N, N-Dimetilformamida
Dimetilsulfat
Dioxan
Eter etilic
Eteri de glicoli
Etil-benzen
Etilenclorhidrina
Etilenglicol si derivati
Fenoli si derivatii lor halogenati si nitrati
Fosfor si compusi
-Propiolactona
Hidrazine
Hidrocarburi halogenate alifatice
Hidrogen arseniat
Metale grele si compusi (cadmiu, crom, mercur, plumb, vanadiu si altele)
Nitro- si cloronitroderivati aromatici
Paraquat (Dipiridillium)
Piridine
Pirogalol
Silicat de metil si de etil
Stiren
Tetralina (tetrahidronaftalina)
Triazine
si altele
Brucella
Hantavirus
Mycobacterium tuberculosis
Streptococ beta-hemolitic din grupul A
Nefropatie infectioasa
si altele
13.Boli profesionale cauzate de expunerea la agenti fizici neclasificate anterior
Boala Noxa profesionala
Colaps caloric, crampe calorice, soc caloric Microclimat cald
Hipotermie, degeraturi Microclimat rece
Îmbolnaviri datorate compresiunilor sau
decompresiunilor
Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau scazute (hipobarism)
Boala de vibratii:
– sindrom osteo-musculo-articular
– sindrom digestiv
– sindromul Raynaud
– sindrom neurologic
Vibratii
Boala de iradiere (sindrom acut de
iradiere)
Radiatii ionizante
Sindroame neuro-cardio-vasculare si Câmpuri electrice si magnetice
endocrine Radiatii electromagnetice neionizante din banda microunde si
radiofrecventa
14.Boli infectioase si parazitare
Boala Noxa profesionala
Tuberculoza Mycobacterium tuberculosis (uman si animal)
Hepatita A, B, C, E Virus hepatiticA, B, C, E
Leptospiroza Leptospira
Bruceloza Brucella
Tetanos Clostridium tetani
Boli infectioase si parazitare, inclusiv
tropicale, pentru care riscul de infectare a
fost evaluat
Agenti biologici conform Directivei 2000/54 CEE
94
15.Intoxicatii acute, subacute si cronice profesionale si consecintele lor
Boala Noxa profesionala
Acid azotic
Acid cianhidric
Acid sulfuric
Acizi organici
Acrilonitril
Alcool butilic (Butanol)
Alcool izopropilic (Izopropanol)
Alcool metilic (Metanol)
Amine alifatice
Amine alifatice halogenate
Amoniac
Antimoniu (stibiu) si compusi
Antracen
Arsen si compusi
Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt definiti prin
formula: CnH2n-6)
Benzochinone
Beriliu si compusi
Bitum
Brom
1,4-Butandiol
Cadmiu si compusi
Carbazol si compusi
Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona, hexafluoracetona, metil etil
cetona, metil n-butil cetona, metil izobutil cetona, diacetona alcool, oxid
metil izoftalic, 2-metilciclohexanona
Cianuri si compusi
Clor
Crom si compusi
Derivati halogenati, fenolici, nitriti, nitrati sau sulfonati ai hidrazinelor
Dietilen glicol
Disulfura de carbon
Esteri organofosforici
Esterii acidului azotic
Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diclorizopropil eter,
guaiacol, metil eter si etil eter ai etilenglicolului
Etilen glicol
Fenoli halogenati
Fenoli sau omologi
Fluor si compusi
Formaldehida
Fosfor si compusi
Fosgen (Oxiclorura de carbon)
Funingine, negru de fum
Gaz, petrol lampant
Gudroane
Hidrazine
Hidrocarburi alifatice derivate din benzina (solvent nafta) sau petrol
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA)
Hidrocarburi aromatice halogenate
Hidrogen sulfurat
Iod
Izocianati
Mangan si compusi
Mercur si compusi
Monoxid de carbon
Intoxicatii acute, subacute si cronice
profesionale si consecintele lor
Naftalen (naftalina) sau omologi ai ei (omologul ei este definit prin
95
formula: CnH2n-12)
Naftoli halogenati
Naftoli sau omologi
Nichel si compusi
Nitro- si aminoderivati aromatici
Nitroderivati ai glicolilor si ai glicerolului
Nitroderivati alifatici
Nitrofenoli si omologi
Oxizi alchilarilici halogenati
Oxizi de azot
Oxizi de sulf
Parafina
Plumb si compusi
Produse petroliere
Produsi de distilare a carbunelui
Smoala
Sulfonati alchilarilici halogenati
Uleiuri minerale
Vanadiu si compusi
Vinilbenzen si divinilbenzen
si altele
16.Lista suplimentara – Alti factori profesionali considerati posibil nocivi:
Anhidride aromatice si compusi
Argint
Ciocolata, zahar si faina – cauzând carii dentare
Decalina
Difenil
Difenil oxid
Fibre minerale
Fibre sintetice
Magneziu
Mercaptani
Metacrilonitril
Ozon
Platina
Sidef
Terpene
Thiopene
Tioalcooli
Tioeteri
Tiofenoli
NOTA:
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic.
(la data 27-sep-2010 anexa 22 modificat de Art. I, punctul 115. din Hotarirea 955/2010 )
96
Anexa nr. 23:
TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE
BOALA LEGATA DE PROFESIUNE FACTORI PROFESIONALI CAUZALI
Hipertensiune arteriala Zgomot, vibratii, temperatura si radiatii calorice crescute,
suprasolicitare neuropsihica si altele
Boala cardiaca ischemica Suprasolicitari fizice si neuropsihice crescute si altele
Afectiuni respiratorii cronice nespecifice Pulberi, gaze iritante si altele
Afectiuni digestive Temperatura crescuta, zgomot, noxe chimice si altele
Afectiuni osteo-musculo-articulare (lombalgii, cervicoscapulalgii
si altele)
Microclimat nefavorabil, vibratii, efort fizic crescut, postura
incomoda, efect traumatic mecanic si altele
Nevroze si alte afectiuni neuropsihice Zgomot, vibratii, noxe chimice, suprasolicitare neuropsihica si
altele
BOALA LEGATA DE PROFESIUNE FACTORI PROFESIONALI CAUZALI
Hipertensiune arteriala Zgomot, vibratii, temperatura si radiatii calorice crescute,
suprasolicitare neuropsihica si altele
Boala cardiaca ischemica Suprasolicitari fizice si neuropsihice crescute si altele
Varice ale membrelor inferioare complicate cu tulburari
trofice sau cu tromboflebite
Ortostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de
greutati
Afectiuni respiratorii cronice nespecifice Pulberi, gaze iritante si altele
Afectiuni digestive Temperatura crescuta, zgomot, noxe chimice si altele
Afectiuni osteo-musculo-scheletice (lombalgii, cervicoscapulalgii
si altele)
Microclimat nefavorabil, vibratii, efort fizic crescut, postura
incomoda, efect traumatic mecanic si altele
Nevroze si alte afectiuni neuropsihice Zgomot, vibratii, noxe chimice, suprasolicitare neuropsihica si
altele
(la data 27-sep-2010 anexa 23 modificat de Art. I, punctul
116. din Hotarirea 955/2010 )
Anexa nr. 24:
Denumirea solicitantului: …………..
Adresa: ……………………..
Localitate: ……………………
Judet: ………………
Cod postal: …………..
Telefon/fax: …………..
Nr. de înregistrare în Registrul comertului: ……….
Cod unic de înregistrare (CUI): ………….
Nr. …../……..1
Catre,
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Directia de munca, solidaritate sociala si familie …………2
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter
tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
Prin prezenta solicit avizul pentru documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul
securitatii si sanatatii în munca, cu urmatoarele elemente de identificare:
Tipul documentatiei: …………..
– Titlul documentatiei: …………..
Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare si avizare, în conformitate cu prevederile art. 187 din
Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, urmatoarele
documente3:
…………….
Solicitant4,
1 Se va completa numarul de înregistrare la solicitant.
2 Se va completa denumirea Directiei de munca, solidaritate sociala si familie pe a carei raza teritoriala îsi are
sediul solicitantul.
3 Se vor preciza documentele care compun dosarul ce însoteste cererea.
4 Se va specifica functia, numele si prenumele reprezentantului legal al solicitantului si va purta semnatura si
stampila.
97
Denumirea solicitantului: ……………………………………..
Adresa: ……………………………………………………………..
Localitate: ………………………………………………………….
Judet: ………………………………………………………………..
Cod postal: ……………………………………….
Telefon/Fax: …………………………………….
Nr. de înregistrare în registrul comertului: ……………………………………..
Cod unic de înregistrare (CUI): ……………………………………………………
Nr. ……/……………… 1)
Catre ………………………………………………………………. 2)
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu
caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
Subsemnatul,……………………………………………., reprezentant al …………………………………., solicit
analizarea, în vederea avizarii, a documentatiei cu caracter tehnic de informare si instruire în
domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu urmatoarele elemente de identificare:
– tipul documentatiei: ……………………………………..
– titlul documentatiei: ……………………………………..
Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare si avizare, în conformitate cu prevederile
art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
urmatoarele documente3):
– ……………………………
– ……………………………..
Solicitant4),
………………
NOTA:
Când rândurile de pe prima pagina nu sunt suficiente, se va întocmi o anexa la aceasta cerere
pentru continuarea listei, cu numarul de rânduri necesare, anexa care va purta pe fiecare pagina, ca
si pe prima, semnatura si, dupa caz, stampila solicitantului.
____
1) Se va completa cu numarul si data de înregistrare la solicitant.
2) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul careia functioneaza Comisia de abilitare si
avizare, potrivit art. 36 alin. (2) si (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.
3) Se va completa cu documentele transmise Comisiei de abilitare si avizare, prevazute la art. 187
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.
319/2006, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.
4) Se vor specifica functia, numele si prenumele solicitantului sau ale reprezentantului sau legal, se
va semna si stampila.
(la data 27-sep-2010 anexa 24 modificat de Art. I, punctul 117. din Hotarirea 955/2010 )
98
Anexa nr. 25:
România
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Directia de munca, solidaritate sociala si familie ………..
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter
tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
AVIZ
Nr. ……. din ………….
Se avizeaza documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în
munca, înregistrata la Directia de munca, solidaritate sociala si familie cu nr. ….. din data …….. cu urmatoarele
elemente de identificare:
Tipul documentatiei: ……………..1
– Titlul documentatiei: ……………..2
Titularul avizului: …………………
Prezentul aviz este emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr.
319/2006.
PRESEDINTE
1 În situatia în care documentatia cuprinde mai multe tipuri cu acelasi titlu sau mai multe titluri din acelasi tip
se va completa „conform anexei care face parte integranta din prezentul aviz”
2 Se va completa: numele titularului, adresa, cod postal, telefon, fax (e-mail, pagina web, daca este cazul).
Verso
Aviz
– ANEXA la avizul nr. ….. din ………
Titular: ………….
Tipul/titlul1 documentatiei:
1 …………..
2 …………..
3 …………..
4 …………..
5 …………..
6 …………..
7 …………..
8 …………..
9 …………..
10 ………….
PRESEDINTE
Comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter
tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
1 Se va preciza tipul sau titlul, dupa caz.
ROMÂNIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
…………………………………………………………………………… 1)
COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter
tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
AVIZ
Nr. ……. din ……………….
Se avizeaza documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si
sanatatii în munca, înregistrata la ………………………. 1)cu nr. ……… din data de ………………, cu
urmatoarele elemente de identificare:
Tipul documentatiei2):…………………………………….
– Titlul documentatiei3):……………………………………..
Titularul avizului4):………………………………………..
Prezentul aviz este emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securitatii si sanatatii în munca
nr. 319/2006.
Emis la data de ……………….
Valabil pâna la schimbarea conditiilor în care a fost emis.
Presedinte,
…………………
(numele si prenumele, semnatura si stampila
Comisiei de abilitare si avizare emitente)
______
1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul careia functioneaza Comisia de abilitare si
avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
99
2) si 3) În situatia în care documentatia cuprinde mai multe tipuri cu acelasi titlu sau mai multe
titluri din acelasi tip, se va completa: „conform anexei care face parte integranta din prezentul
aviz”.
4) Se va completa: numele titularului, adresa, cod postal, telefon, fax (e-mail, pagina web, daca este
cazul).
– verso –
– ANEXA la Avizul nr. ……… din ………………
Titular: …………………………
Tipul/titlul1) documentatiei:
1……………………………………………………………..
2………………………………………………………………
3………………………………………………………………
4………………………………………………………………
5………………………………………………………………
6………………………………………………………………
7………………………………………………………………
8………………………………………………………………
9………………………………………………………………
10……………………………………………………………..
Presedinte,
…………………
(numele si prenumele, semnatura si stampila
Comisiei de abilitare si avizare emitente)
NOTA:
Când rândurile de pe prima pagina si de pe verso nu sunt suficiente, se va întocmi o anexa la aviz
pentru continuarea listei cu numarul de rânduri necesare, anexa care va purta pe fiecare pagina, ca
si pe aviz, si pe versoul acestuia, semnatura presedintelui si stampila Comisiei de abilitare si avizare
emitente.
____
1) Se va preciza tipul sau titlul, dupa caz.
(la data 27-sep-2010 anexa 25 modificat de Art. I, punctul 118. din Hotarirea 955/2010 )
100
Anexa nr. 26:
România
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Directia de munca, solidaritate sociala si familie ………..
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter
tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
DECIZIE
Nr. ….. din ………
În urma analizei documentatiei, înregistrata la Directia de munca, solidaritate sociala si familie cu nr. .. din data
… , cu urmatoarele elemente de identificare:
– Tipul documentatiei: ……………..
– Titlul documentatiei: ……………..
– Solicitantul avizului: ………………
au rezultat urmatoarele neconformitati cu cerintele generale si specifice prevazute la art. 178-192 din Normele
metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006:
…………………
Ca urmare, Comisia decide respingerea solicitarii de acordare a avizului si restituirea documentatiei.
PRESEDINTE
ROMÂNIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
…………………………………………………………………… 1)
COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter
tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
DECIZIE
Nr. …… din …………………..
În urma analizei documentatiei, înregistrata la ………………………………………………….. 1) cu nr.
………. din data de …………………,cu urmatoarele elemente de identificare:
– tipul documentatiei: ……………………………….;
– titlul documentatiei: ……………………………….;
– solicitantul avizului: ……………………………….,
au rezultat urmatoarele neconformitati cu cerintele prevazute la art. 178-192 din Normele
metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin
Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
– ……………………………..
– ……………………………..
– ……………………………..
Ca urmare, Comisia de abilitare si avizare decide respingerea solicitarii de acordare a avizului si
restituirea documentatiei.
Presedinte,
…………………
(numele si prenumele, semnatura si stampila
Comisiei de abilitare si avizare emitente)
NOTA:
Când rândurile cu documentatii sau neconformitati nu sunt suficiente, se va întocmi o anexa la
aceasta decizie pentru continuarea enumerarii, cu numarul de rânduri necesare, anexa care va purta
pe fiecare pagina, ca si decizia, semnatura presedintelui si stampila Comisiei de abilitare si avizare
emitente.
_____
1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul careia functioneaza Comisia de abilitare si
avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(la data 27-sep-2010 anexa 26 modificat de Art. I, punctul 119. din Hotarirea 955/2010 )
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 882 din data de 30 octombrie 2006
*) În cuprinsul normelor metodologice se înlocuiesc urmatoarele sintagme:
– sintagma „autoritatea de sanatate publica” se înlocuieste cu sintagma „directia de sanatate
publica”;
– sintagma „Ministerul Sanatatii Publice” se înlocuieste cu sintagma „Ministerul Sanatatii”;
– sintagma „Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei” se înlocuieste cu sintagma „Ministerul
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale”.
(la data 27-sep-2010 Actul modificat de Art. I, punctul 120. din Hotarirea 955/2010 )