EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 20 aprilie 2007

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:

ART. 1
Se aproba Regulamentul privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
–––
*) Anexa se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 bis abonament, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 2
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi comerţului,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 28 martie 2007.
Nr. 1.610.

ANEXA

REGULAMENT
privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL

– Indicativ: RG 01/05 –

1. Date generale

1.1. Obiect, domeniu de aplicare
1.1.1. Prezentul regulament cuprinde condiţiile tehnice şi măsurile obligatorii care trebuie respectate la proiectarea, executarea şi exploatarea depozitelor pentru butelii transportabile sau cadre de butelii pentru gaze comprimate, lichefiate ori dizolvate sub presiune, exclusiv GPL.
1.1.2. În înţelesul prezentului regulament, prin butelii transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, denumite în continuare butelii, se înţelege atât echipamente sub presiune transportabile, reglementate, în ceea ce priveşte condiţiile de introducere pe piata şi utilizare, prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2003, cu modificările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 1.941/2004, cat şi buteliile pentru aparate de respirat individuale, reglementate, privitor la cerinţele ce trebuie respectate pentru a fi admise sa fie introduse pe piata şi puse în funcţiune, ca „echipamente sub presiune”, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2005.
1.1.3. Prevederile prezentului regulament se aplica la proiectarea, execuţia şi exploatarea depozitelor noi, precum şi la lucrările de extindere, modificare, modernizare, reabilitare şi reparaţii capitale ale depozitelor existente, indiferent de forma de proprietate. Pentru depozitele aflate în exploatare la data intrării în vigoare a regulamentului, în termen de 2 ani, proprietarii sunt obligaţi sa evalueze încadrarea în prevederile legale şi sa ia măsurile necesare pentru respectarea cerinţelor prezentului regulament. Utilizatorii prezentului regulament sunt răspunzători de aplicarea corecta a prevederilor acestuia.
1.1.4. Scopul principal al prezentului regulament este crearea unui cadru legal unitar care sa reglementeze regimul depozitelor şi depozitarea buteliilor din punctul de vedere al securităţii şi igienei muncii, al siguranţei la foc, protecţiei mediului înconjurător şi proprietăţii şi al respectării prescripţiilor tehnice ISCIR. Prezentul regulament constituie o detaliere a secţiunilor privind depozitele şi depozitarea buteliilor din Prescripţiile tehnice ISCIR, PT-C5, Normele specifice de securitate a muncii şi Normativul de siguranta la foc a construcţiilor, indicativ P118-99.
1.1.5. Depozit pentru butelii, în sensul prezentului regulament, este definit ca locatie, spaţiu, clădire, parte din clădire special amenajată, în care se păstrează în condiţii de siguranta butelii.
1.1.6. Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile pentru:
– depozitele aferente instalaţiilor de producţie sau de umplere a buteliilor;
– depozitele independente de distribuţie a buteliilor angro sau en detail;
– depozitele aferente statiilor de distribuţie a gazelor din butelii existente la locul de consum al utilizatorilor casnici sau industriali.
1.1.7. Prevederile prezentului regulament se aplica depozitelor pentru următoarele tipuri de butelii:
– butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, executate din: oţel fără sudura, aluminiu nealiat şi aliaje cu aluminiu fără sudura, oţel nealiat sudat, cu capacitate cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv, care fac obiectul Prescripţiei tehnice PT C5, colecţia ISCIR;
– butelii pentru aparate de respirat individuale, ce fac obiectul Prescripţiei tehnice PT C5, colecţia ISCIR;
– cadre de butelii care fac obiectul prevederilor Prescripţiei tehnice PT C5, colecţia ISCIR.
Indiferent de fluidul de umplere sau de data introducerii pe piata, buteliile având o capacitate cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv, ce se depoziteaza, trebuie sa îndeplinească prevederile actelor normative menţionate la art. 1.1.2 şi/sau în prevederile Prescripţiei tehnice PT C5, colecţia ISCIR.
1.1.8. Prezentul regulament se aplica depozitelor în care este stocata cel puţin cantitatea minima de gaz definită la art. 2.2 pentru depozite mici.
1.1.9. Nu fac obiectul prezentului regulament:
– buteliile fără incarcatura, noi sau scoase din uz în vederea casării ori pregătite pentru reparare şi/sau verificare tehnica periodică;
– instalaţiile de golire a buteliilor;
– instalaţiile de imbuteliere a gazelor;
– depozitele pentru următoarele tipuri de butelii:
* butelii construite din materiale nemetalice;
* butelii de unica folosinta;
* butelii cu o capacitate pana la 0,5 litri inclusiv;
* recipientele-containere şi recipientele-butoaie metalice;
* butelii de injecţie şi de pornire a motoarelor cu ardere interna;
* butelii stingatoare de incendiu;
* butelii sudate din oţel, transportabile, cu capacitate pana la 26 de litri, pentru gaze petroliere lichefiate (GPL) care fac obiectul Prescripţiei tehnice PT C3, colecţia ISCIR;
* butelii pentru gaze petroliere lichefiate sau gaze naturale comprimate din componenta instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC a motoarelor autovehiculelor;
* depozitele având o capacitate de depozitare mai mica decât cantitatea minima prevăzută în coloana 2 din tabelul 1.2.2 (pentru aceste depozite prevederile din prezentul regulament pot fi avute în vedere ca o recomandare).
1.1.10. Prezentul regulament se referă strict la depozitele de butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL, şi activităţile specifice din punctul de vedere al organizării şi functionarii acestora, nefiind aplicabil la transportul sau distribuţia buteliilor.
1.1.11. Prezentul regulament nu interzice, nu limitează şi nu impiedica proprietarii, furnizorii sau utilizatorii sa prevadă cerinţe de proiectare, execuţie şi exploatare a depozitelor mai restrictive, impuse de caracteristicile fizico-chimice sau de riscurile potenţiale ale fluidelor imbuteliate.
1.2. Clasificarea depozitelor
1.2.1. Depozitele pentru butelii se pot clasifica astfel:
a) după tipul construcţiei în:
– depozite amenajate în construcţii închise (depozite închise);
– depozite în spaţii deschise (depozite deschise), depozite amenajate în construcţii deschise „tip sopron” sau în aer liber pe platforma betonata;
b) după natura fluidelor imbuteliate în buteliile depozitate:
– specifice, când sunt depozitate butelii umplute cu un singur fluid sau cu amestecuri din aceeaşi grupa, conform definitiilor din ADR/RID (de exemplu, depozite pentru butelii de oxigen, argon etc);
– mixte, când sunt stocate butelii încărcate cu fluide din grupe diferite, conform definitiilor ADR/RID.
Proprietăţile periculoase ale gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate, uzuale, care sunt încărcate în butelii expuse temperaturii ambiante, sunt prezentate în anexa A;
c) după amplasare:
– depozite amenajate în construcţii închise sau deschise, independente;
– depozite amenajate în clădiri sau încăperi alipite la alte construcţii;
– depozite amenajate în încăperi inglobate în construcţii;
d) după capacitatea de depozitare:
– mici;
– medii;
– mari.
Capacitatea de depozitare a celor 3 tipuri de depozite se determina conform prevederilor art. 1.2.2.
1.2.2. Cantitatea totală de gaz din buteliile stocate în depozitele mici, medii şi mari se determina cu ajutorul datelor din tabelul următor:
Tabelul 1.2.2.
Cantitatea de gaz din buteliile depozitate
Categoria Grupa de periculozitate Depozite mici Depozite medii Depozite mari gazului a gazului
*T*
┌──────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Categoria │ Grupa de periculozitate │ Cantitatea de gaz din buteliile │
│ gazului │ a gazului │ depozitate │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬────────┤
│ │ │Depozite mici│ Depozite │Depozite│
│ │ │ │ medii │ mari │
│ │ ├──────┬──────┼──────┬──────┼────────┤
│ │ │ min │ max │ min │ max │mai mult│
│ │ │ │ │ │ │de │
├──────────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ 1 │Gaze toxice (grupa T, TO, TC│ 20 │ 100 │ – │ – │ – │
│ │TF) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2 │Amoniac, clor (grupa 2TC) │ 50 │ 250 │ – │ – │ – │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 3 │Gaze inflamabile (grupa F) │ 333 │ 1.665│ 1.666│ 9.990│ 9.990 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Gaze neiflamabile şi/sau │1.000 │ 5.000│ 5.001│40.000│ 40.000 │
│ │ comburante (grupa A, O) │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┘
*ST*

În tabelul de mai sus prin cantitatea de gaz din buteliile depozitate (coloanele 2-6) se înţelege:
a) în situaţia în care sunt depozitate în acelaşi depozit gaze din aceeaşi categorie:
– pentru gaze lichefiate şi gaze dizolvate, masa neta în kilograme;
– pentru gaze comprimate, conţinutul nominal al recipientului în litri (volumul hidraulic al recipientului);
b) în situaţia în care sunt depozitate în acelaşi depozit gaze de categorii diferite, atunci suma:
– cantităţii de gaz din categoria 1, depozitata, înmulţită cu 50;
– cantităţii de gaz din categoria 2, depozitata, înmulţită cu 20;
– cantităţii de gaz din categoria 3, depozitata, înmulţită cu 3;
– cantităţii de gaz din categoria 4, depozitata
trebuie sa depăşească cifra de 1.000 pentru coloana 2, iar pentru coloanele 3 şi 5 nu trebuie sa depăşească cifrele 5.000, respectiv 40.000.
Dacă cantitatea de gaz din depozit este mai mica decât cea indicată în coloana 2, conform lit. a), sau suma cantităţii de gaze de categorii diferite, conform lit. b), nu depăşeşte pentru coloana 2 cifra de 1.000, atunci depozitul de butelii nu face obiectul prezentului regulament (a se vedea art. 1.1.9 alineatul ultim).
1.2.3. Conform RID/ADR, fluidele, în funcţie de caracteristicile de periculozitate, se clasifica în una dintre următoarele grupe:
*T*
┌─────────────────┬───────────────────────────────┐
│ A │ asfixiant │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ O │ comburant │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ F │ inflamabil │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ T │ toxic │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ TF │ toxic, inflamabil │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ TC │ toxic, corosiv │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ TO │ toxic, comburant │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ TFC │ toxic, inflamabil, corosiv │
├─────────────────┼───────────────────────────────┤
│ TOC │ toxic, comburant, corosiv │
└─────────────────┴───────────────────────────────┘
*ST*

1.2.4. Exemplificări privind art. 1.2.2 (exemple alese la întâmplare)
*T*
┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │ Tipul de gaz şi de butelii │ Capacitatea depozitului │
│crt.│ │ (butelii) │
│ │ ├───────────┬───────────┬───────┤
│ │ │Depozit mic│ Depozit │Depozit│
│ │ │ │ mediu │ mare │
│ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼───────┤
│ │ │ min │ max │ min │ max │mai │
│ │ │ │ │ │ │mult de│
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┤
│ a) Depozite specifice pentru butelii care conţin un singur fluid sau │
│ amestec de gaze din aceeaşi categorie │
├────┬───────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┤
│ 1. │Gaze comprimate inerte gr. A (azot, │ │ │ │ │ │
│ │argon, heliu etc.) sau comburante │ │ │ │ │ │
│ │gr. O (oxigen), imbuteliate în butelii │ │ │ │ │ │
│ │având capacitatea nominală de 50 l │ │ │ │ │ │
│ │(indiferent de presiunea din butelie │ │ │ │ │ │
│ │de 150 sau de 200 bari, de exemplu) │ 20 │ 100 │ 101 │ 800 │ 800 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 2. │Gaze comprimate inerte gr. A (azot, │ │ │ │ │ │
│ │argon, heliu etc.) sau comburante │ │ │ │ │ │
│ │gr. O (oxigen), imbuteliate în butelii │ │ │ │ │ │
│ │având capacitatea nominală de 40 l │ │ │ │ │ │
│ │(indiferent de presiunea din butelie │ │ │ │ │ │
│ │de 150 sau de 200 bari, de exemplu) │ 25 │ 125 │ 125 │1.000│1.000 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 3. │Gaze comprimate inflamabile gr. F │ │ │ │ │ │
│ │(hidrogen, metan, deuteriu) imbuteliate│ │ │ │ │ │
│ │în butelii având capacitatea nominală │ │ │ │ │ │
│ │de 50 l (indiferent de presiune) │ 6 │ 33 │ 34 │ 200 │ 200 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 4. │Gaze comprimate inflamabile gr. F │ │ │ │ │ │
│ │(hidrogen, metan, deuteriu) imbuteliate│ │ │ │ │ │
│ │în butelii având capacitatea nominală │ │ │ │ │ │
│ │de 10 l (indiferent de presiune) │ 33 │ 166 │ 167 │ 999 │ 999 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 5. │Gaze comprimate toxice gr. F (monoxid │ │ │ │ │ │
│ │de carbon) imbuteliate în butelii având│ │ │ │ │ │
│ │capacitatea nominală de 10 l │ 2 │ 10 │ – │ – │ – │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 6. │Gaze lichefiate inerte gr. A (dioxid │ │ │ │ │ │
│ │de carbon) imbuteliate în butelii având│ │ │ │ │ │
│ │capacitatea de 50 l (37,5 kg) │ 26 │ 133 │ 134 │1.070│ 1.070 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ 7. │Butelii acetilena gr. F 10 KgC(2)H(2) │ │ │ │ │ │
│ │(şi 12 Kg acetona) │ 15 │ 75 │ 76 │ 480 │ 480 │
├────┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┤
│ b) Depozite mixte pentru butelii cu gaze din categorii diferite │
├────┬───────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┤
│ 1. │- butelii hidrogen 50 l gr. F│ – │ 2 │ – │ 24 │ 30 │
│ │- butelii azot 50 l gr. A│ – │ 2 │ – │ 24 │ 100 │
│ │- butelii heliu 50 l gr. A│ – │ 2 │ – │ 12 │ 24 │
│ │- butelii oxigen 40 l gr. O│ 10 │ 30 │ 36 │ 240 │ 440 │
│ │- butelii argon 40 l gr. A│ 6 │ 12 │ 24 │ 120 │ 120 │
│ │- butelii amestec Ar 40 l gr. A│ – │ 12 │ – │ 240 │ 800 │
│ │- butelii dioxid de carbon 33 kg gr. A│ 2 │ 30 │ 36 │ 96 │ 650 │
│ │- butelii acetilena 10 kg gr. F│ 5 │ 15 │ 22 │ 120 │ 120 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ │TOTAL (nr. butelii): │ 23 │ 114 │ 118 │ 876 │ 2.180 │
└────┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┘
*ST*

Exemple de calcul pentru stabilirea capacităţii depozitului (tabelul 1.2.4-b) coloanele 2-4):
*T*
– 10 but O(2) x 401 + 6 but Ar x 401 + 2 but CO(2) x 33 kg + 5 but C(2)H(2)
x 22 kg x 3 = 1.036 > 1.000
2 but H(2) x 501 x 3 + 2 but N(2) x 501 + 2 but Hex 501 + 30 but O(2) x 401
+ 12 but Ar x 401 + 12 but AmAr x 401 + 30 but CO(2) x 33 kg + 15 but C(2H(2)
x 22 kg x 3 = 4.940 < 5.000.
*ST*
Cantitatea de gaz din buteliile depozite fiind cuprinsă între 1.000 şi 5.000, conform tab. 1.2.2, depozitul se încadrează în categoria depozit mic;
*T*
– 36 but O(2) x 401 + 24 but Ar x 401 + 36 but CO(2) x 33 kg +
22 but C(2)H(2) x 22 kg x 3 = 5.040 > 5.000. Conform tab. 1.2.2 depozitul se
încadrează în categoria depozit mediu.
*ST*
1.3. Terminologie
Termeni şi definiţii generale
1.3.1. Butelie – orice recipient transportabil în care se poate obţine sau se dezvolta o presiune a fluidului mai mare de 0,5 bar la o temperatura de +15°C (gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune).
1.3.2. Butelii goale – buteliile din care a fost golit gazul şi au o presiune remanenta de minimum 0,6 bari (cu excepţia buteliilor pentru acetilena, în care presiunea remanenta minima este în funcţie de natura dizolvantului şi a temperaturii ambiante).
1.3.3. Butelii goale şi curatate – buteliile din care a fost golit gazul şi au fost spalate (cu apa sau suflate cu gaz inert) şi care pot fi inertizate şi menţinute la o presiune a gazului de inertizare mai mica de 0,5 bari la +15°C.
1.3.4. Cadre de butelii – ansamblul transportabil format din butelii legate între ele printr-un colector şi care se transporta şi utilizează numai ca ansamblu nedemontabil.
1.3.5. Statie de distribuţie a gazului din butelii – instalatia şi accesoriile aferente acesteia (existenta la utilizatori), destinată distribuirii către locurile de consum a gazelor din butelii. Statia de distribuţie a gazelor din butelii poate cuprinde, de la caz la caz, instalatia (colector) de golire a buteliilor, spaţii pentru depozitarea buteliilor pline şi/sau goale şi poate fi amenajată în aer liber sau într-o incinta construită.
1.3.6. Instalatie (colector) de golire a buteliilor – instalatia specială destinată racordarii a doua sau mai multe butelii ori cadre de butelii în vederea golirii gazului pentru distribuirea la locul de consum al utilizatorilor.
1.3.7. Regim de unica folosinta – regimul în care buteliile încărcate cu fluid se distrug după utilizare şi golire.
1.3.8. Statie de umplere (statie de imbuteliere) – instalatia şi accesoriile aferente acesteia, aparţinând unui operator economic autorizat ISCIR, care este destinată umplerii buteliilor.
1.3.9. Producător – persoana fizica autorizata sau persoana juridică responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs în scopul introducerii pe piata şi/sau al punerii în funcţiune, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele sau. Responsabilităţile producătorului se aplica oricărei persoane fizice autorizate sau persoane juridice care asambleaza, ambaleaza ori eticheteaza produse în vederea introducerii pe piata şi/sau a punerii în funcţiune sub nume propriu.
1.3.10. Operator economic – persoana juridică, constituită în una dintre formele de constituire reglementate prin lege, înscrisă la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, al carei obiect de activitate conţine şi domeniile reglementate în prezentul regulament, în condiţiile prescrise de lege.
1.3.11. Deţinător – persoana fizica sau juridică ce are în posesie sau în păstrare o butelie.
Deţinătorul poate fi şi proprietarul buteliei.
1.3.12. Proprietar – persoana fizica sau juridică care face dovada proprietăţii unei butelii.
1.3.13. Gaz natural comprimat – gazul natural îmbuteliat sub presiune în stare gazoasa, definit conform ADR/RID, care poate fi metan.
1.3.14. Gaz petrolier lichefiat – amestecul de hidrocarburi, în principal propan şi butan (şi procente mai mici de hidrocarburi mai uşoare sau mai grele), aflate în stare gazoasa în condiţii normale, care poate fi lichefiat prin coborârea temperaturii şi/sau creşterea presiunii.
1.3.15. Gaz dizolvat – gazul care se transporta îmbuteliat sub presiune, dizolvat într-un solvent în faza lichidă.
1.3.16. Document normativ – documentul care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activităţi sau pentru rezultatele acestora. Termenul este generic şi include standarde, specificaţii tehnice, coduri de buna practica şi reglementări.
1.3.17. Instrucţiuni de utilizare – documentul scris privind utilizarea (exploatarea) buteliei, elaborat de operatorul economic care realizează umplerea, şi care se distribuie utilizatorului.
1.3.18. Utilizator – persoana fizica sau juridică deţinătoare a unui aparat consumator alimentat de o butelie.
Definiţii speciale:
1.3.19. Distanta de securitate – distanta ce trebuie respectata între depozitul de butelii şi instalaţii, amenajări, clădiri invecinate, cu scopul de a proteja depozitul de posibile influente negative, ca de exemplu încălzirea periculoasa a buteliilor. Instalaţiile şi amenajările care pot reprezenta un pericol sunt, de exemplu, depozite de materiale combustibile (lemn, materiale de ambalaj) sau rezervoare supraterane pentru lichide combustibile).
1.3.20. Spaţiu de protecţie – aria spatiala în jurul buteliilor pentru gaze combustibile, toxice sau foarte toxice, în care, ca urmare a unor neetanseitati la armături sau datorită unor greşeli de manipulare, nu poate fi evitata apariţia gazului sau a unor amestecuri de gaz.
Spaţiul de protecţie este:
– în cazul gazelor mai uşoare decât aerul, format dintr-un spaţiu cilindric încheiat în partea superioară de o emisfera (vezi fig. 1);
– în cazul gazelor mai grele decât aerul, format dintr-un spaţiu în forma de con (vezi fig. 2).
___________
NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:
Imaginile Fig. 1 şi Fig. 2 se găsesc în Monitorul Oficial nr. 266 bis din 20 aprilie 2007, Partea I, pag. 8. (a se vedea imaginea asociata)

1.3.21. Distanta de protecţie – distanta dintre depozitul de butelii şi un obiect din afară depozitului, care sa fie protejat de efectele scaparilor de gaze în cazul unei abateri fata de exploatarea normală. Distanta de protecţie este distanta în afară căreia:
– în cazul gazelor combustibile, periclitarea prin formarea unei atmosfere explozive este exclusa, adică nu este depăşită limita inferioară de explozie (LEL);
– în cazul gazelor foarte toxice poate fi exclusa periclitarea prin formarea unei atmosfere care poate fi vătămătoare pentru sănătate, adică valoarea concentratiei maxim admisibile (CMA).
1.3.22. Distanta de protecţie trebuie pastrata fata de:
– clădiri de locuit;
– alte clădiri decât cele proprii operatorului economic;
– alte clădiri din cadrul propriei incinte a operatorului economic, cu încăperi destinate prezentei permanente a persoanelor pentru care nu sunt prevăzute măsuri de protecţie în caz de avarie, precum şi pentru proprii colaboratori (plan de alarmare şi de inlaturare a pericolului).
1.3.23. Alte clădiri decât cele proprii operatorului economic sunt considerate:
– instalaţii, clădiri şi amenajări în afară teritoriului societăţii;
– clădiri şi instalaţii din incinta proprie, în care în mod regulat şi concomitent se pot afla multe persoane străine de întreprindere (societăţi comerciale);
– cai de circulaţie publice.
1.3.24. Zona cu pericol de explozie – spaţiul, locul în care în condiţii normale de funcţionare se pot acumula, accidental sau permanent, gaze, vapori, ceata de lichide inflamabile ori pulberi în cantităţi suficiente pentru a da naştere unei atmosfere explozive în amestec cu aerul.
1.3.25. Atmosfera exploziva gazoasa – amestecul cu aerul, în condiţii atmosferice normale, a substanţelor inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata în care, după aprindere, combustia se propaga în ansamblul amestecului neconsumat.
1.3.26. Clasificarea (zonarea) spaţiilor cu pericol de explozie
Locurile periculoase sunt clasificate pe zone în funcţie de frecventa şi durata permanentei unei atmosfere explozive. Zonele cu pericol de explozie constituie baza stabilirii volumului (severitatii) de măsuri de protecţie.
Zona 0
Arie în care este prezenta în permanenta, frecvent sau pentru perioade lungi de timp, o atmosfera exploziva gazoasa.
Zona 1
Arie în care este probabila apariţia (este posibil sa apara ocazional) unei atmosfere explozive gazoase în timpul functionarii normale.
Zona 2
Arie în care nu este probabila apariţia unei atmosfere explozive gazoase la funcţionare normală, iar dacă totuşi apare, este probabil ca aceasta sa se intample numai rareori şi doar pentru o perioada scurta de timp.
Abrevieri:
ADR – Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, şi care se aplica transporturilor interne în baza Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002;
GNC – gaz natural comprimat (metan);
GPL – gaz petrolier lichefiat;
ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite;
RID – Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase, Apendicele C la Convenţia cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983, care se aplica transporturilor interne în baza Ordonanţei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001;
LEL – limita inferioară exploziva;
UEL – limita superioară exploziva;
CMA – concentratia maxima admisibilă.

2. Amplasarea şi organizarea depozitelor
2.1. Prescripţii generale şi date referitoare la amplasare
Cerinţe generale
2.1.1. Depozitele destinate păstrării buteliilor pline sau goale pot fi construite sau amenajate astfel:
a) în încăperi (depozite închise);
b) în spaţii deschise (depozite deschise);
– depozite amenajate în construcţii deschise (construcţie descoperită sau acoperită tip sopron, deschisă perimetral pe cel puţin doua laturi ori delimitata de elemente neetanse: plasa, grilaj etc.);
– depozite amenajate în aer liber pe platforma betonata.
Pot fi considerate depozite în spaţii deschise şi cele care sunt amplasate în construcţii, deschise numai pe una dintre laturi, dacă adâncimea partii deschise nu este mai mare decât înălţimea laturii deschise.
2.1.2. Construcţiile pentru depozitarea buteliilor pot fi amplasate independent, la distanţe normate, sau compartimentate fata de alte construcţii ori instalaţii, iar portiunile de construcţie alipite ori inglobate vor fi separate de restul construcţiei prin elemente de compartimentare conform prezentului regulament şi Normativului de siguranta la foc a construcţiilor, indicativ P118-99.
2.1.3. La amplasarea depozitelor se vor avea în vedere:
– riscurile potenţiale în exteriorul locatiei pentru proprietăţile şi populatiile invecinate (spaţiul de protecţie – conform pct. 1.3.20);
– securitatea depozitului (distanta de securitate conform pct. 1.3.19);
– capacitatea depozitului;
– căile de acces şi de evacuare în caz de urgenta.
2.1.4. Zona de depozitare nu va fi accesibila traficului general şi persoanelor neautorizate.
Acest lucru trebuie indicat prin plăci avertizoare sau prin realizarea unei împrejmuiri.
2.1.5. Nu este permisă extinderea spaţiului de protecţie peste proprietăţile invecinate sau peste căile publice de circulaţie. Spaţiul de protecţie poate fi limitat pe cel mult doua laturi, dacă pe partea adiacenta se realizează pereţi de protecţie de cel puţin 2 m înălţime, fără deschideri şi confectionati din materiale incombustibile. O latura poate fi şi un perete de clădire, care în zona de protecţie este lipsit de deschideri. Aceştia nu trebuie dimensionati la solicitarile în caz de explozie.
2.1.6. Depozitele de butelii trebuie amplasate astfel încât sa existe spaţiul necesar de acces al mijloacelor de transport ce fac aprovizionarea, respectiv livrarea buteliilor, precum şi asigurarea căilor de acces şi de intervenţie în caz de incendiu.
2.1.7. La amplasarea depozitelor deschise pentru butelii cu gaze toxice sau combustibile se va avea în vedere şi direcţia predominanta a vantului.
Distanţe de amplasare
2.1.8. Depozitele pentru butelii din cadrul instalaţiilor de producere şi imbuteliere a fluidelor ce fac obiectul prezentului regulament se amplaseaza conform prevederilor din normele specifice în vigoare sau, în lipsa acestora, conform proiectului tehnologic şi de montaj.
2.1.9. Depozitele pentru butelii din cadrul statiilor de umplere a buteliilor se amplaseaza în funcţie de cerinţele procesului tehnologic, de condiţiile de montaj şi intervenţie în condiţiile prezentului regulament (distanţele dintre diferitele obiecte ale statiei de umplere nu se normeaza).
2.1.10. Distanţele de securitate (definite conform pct. 1.3.19) dintre construcţiile depozitelor pentru butelii (depozite închise) şi construcţiile din incinta societăţii (altele decât cele din cadrul instalaţiilor de producere şi/sau imbuteliere a gazelor) sunt prezentate în tabelul 2.1.10.

Tabel 2.1.10 – Distanţe de securitate între depozitele închise şi construcţii vecine
*T*
┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Gradul de │Distanţe minime de securitate (m) fata de construcţiile │
│rezistenta la foc │ industriale din incinta societăţii având gradul │
│al depozitului │ de rezistenta la foc │
│conform pct. ├──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤
│3.1.1.7 │ I-II │ III │ IV-V │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ I-II │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ III │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ IV-V │ 5 │ 6 │ 7,5 │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
*ST*

Distanţele se considera de la peretele depozitului la elementul de construcţie cel mai apropiat al obiectivului invecinat şi se măsoară în metri.
Pentru spaţii de producţie şi/sau de depozitare încadrate la categoria A sau B pericol de incendiu, distanţele se securitate se majorează cu 50%, indiferent dacă în categoria A sau B sunt încadrate depozitele ori spaţiile de producţie şi/sau depozitare din vecinătate.
Distanţele de securitate dintre depozitele amenajate în spaţii deschise (în aer liber sau construcţii deschise), măsurate de la imprejmuirea depozitului şi instalaţiile sau amenajările invecinate din incinta societăţii, vor fi conform tabelului 2.1.10, depozitele în spaţii deschise fiind asimilate unui depozit închis de grad de rezistenta la foc IV-V.
Aceste distanţe pot fi înlocuite de un perete, rezistent la foc, de minimum 2 m înălţime, confectionat din materiale incombustibile, având RF60 minute.
2.1.11. Distanta de protecţie (definită conform pct. 1.3.21) dintre depozitele pentru butelii deschise (în aer liber) şi vecinătăţi sunt prezentate în tabelul 2.1.11.

Tabelul 2.1.11. – Distanţele de protecţie (exprimate în metri) dintre depozitele deschise pentru butelii (măsurate de la imprejmuirea depozitului) şi construcţiile vecine (clasificarea depozitelor conform pct. 1.2.2)
*T*
┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ Vecinătatea fata de care │ Distanta recomandată (metri) │
│crt.│ se determina distanta ├──────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │ Depozite │ Depozite │ Depozite │
│ │ │ mici │ medii │ mari │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 1. │Clădiri de locuit │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 2. │Clădiri publice (pentru adminis- │ │ │ │
│ │tratie, comerţ, sănătate, cultura,│ │ │ │
│ │sport, turism, construcţii de │ │ │ │
│ │agrement etc.) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 3. │Instalaţii, clădiri de producţie │ │ │ │
│ │amenajări din afară teritoriului │ │ │ │
│ │agentului economic │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 4. │Clădiri social-administrative din │ │ │ │
│ │cadrul incintei proprii a │ │ │ │
│ │agentului economic │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 5. │Cai de circulaţie publice (străzi,│ │ │ │
│ │drumuri) – distanta se măsoară de │ │ │ │
│ │la marginea partii carosabile │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 6. │Cai ferate, linii de tramvai şi │ │ │ │
│ │troleibuz (măsurarea se face de │ │ │ │
│ │la vehicul) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼──────────┴───────────┴──────────┤
│ │Instalaţii electrice (posturi │Conform prevederilor normativelor│
│ │TRAFO etc.), linii aeriene │de specialitate (NTE 003/04, │
│ │de energie electrica, reţele de │PE 101A/85, PE 107/95, PE 106/99)│
│ │cabluri electrice │ │
└────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
*ST*

NOTA:
1. Distanta de protecţie poate fi înlocuită pe cel mult doua laturi de către pereţii de protecţie de minimum 2 m înălţime fără deschideri şi confectionati din materiale incombustibile. O latura poate fi şi un perete de clădire care în zona de protecţie este lipsit de deschideri.
2. În cazul depozitelor pentru butelii închise (în încăperi), distanţele de protecţie se pot reduce cu 50%. Distanta de protecţie poate fi înlocuită pe cel mult doua laturi cu pereţii incaperii de depozitare, dacă în zona de protecţie aceştia sunt confectionati din materiale incombustibile şi sunt lipsiţi de deschideri.
2.1.12. În cazul depozitarii în spaţii deschise (depozite în aer liber sau construcţii deschise), distanta de protecţie, masurata de la imprejmuirea depozitului, fata de limita de proprietate a societăţii (împrejmuire) este de minimum 10 m pentru butelii cu gaze toxice şi de minimum 5 m pentru alte gaze, indiferent de mărimea depozitului.
2.2. Organizarea depozitelor pentru butelii
Generalitati
2.2.1. Operatorii economici care depoziteaza butelii sunt obligaţi sa elaboreze instrucţiuni de depozitare şi manipulare a buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, specifice categoriilor de fluide depozitate, precum şi planuri de urgenta în caz de evenimente (scapari de gaze sau de vapori, incendiu, explozie). Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 este obligatorie. După caz, se va elabora Raportul de securitate.
2.2.2. Dacă în prezentul regulament numărul buteliilor pline este limitat, este permisă depozitarea unui număr dublu de butelii goale şi necuratate.
2.2.3. Nu este permisă depozitarea buteliilor în:
– încăperi sub nivelul solului;
– casa scarilor, holuri, coridoare, curţi inguste, treceri pietonale sau porţi ori în imediata lor apropiere;
– pe treptele unor amenajări exterioare;
– garaje sau parcarile pentru vehicule;
– spaţii de lucru (locurile de consum);
– lângă drumuri şi cai de refugiu special marcate.
2.2.4. Buteliile pentru gaze, cum ar fi oxigenul şi aerul comprimat, pot fi depozitate şi în încăperi sub nivelul solului, prin derogare de la prevederile pct. 2.2.3.
2.2.5. Prin derogare de la prevederile pct. 2.2.3 pot fi, de asemenea, amenajate depozite mici pentru butelii (maximum 50 de butelii, conform tabelului 1.2.2. coloana 2) în încăperi sub nivelul solului, în cazul în care:
– instalatia de ventilare artificiala asigura un schimb de aer pe ora egal cu de doua ori volumul incaperii.
Instalatia de ventilare artificiala trebuie sa funcţioneze continuu sau, în caz contrar, trebuie sa pornească în mod automat, la comanda unei instalaţii cu detectoare de concentraţie pentru gaze, la atingerea unei concentratii a gazului de 20% din LEL sau CMA.
În cazul nefunctionarii instalaţiei de detectare a concentratiei gazului, trebuie sa se declanseze automat instalatia de alarmare optica şi acustica;
– instalatia de ventilare naturala are o secţiune minima egala cu 10% din suprafata pardoselii incaperii şi asigura o ventilare eficienta a incaperii;
– pardoseala este de maximum 1,5 m sub nivelul solului.
2.2.6. La locul de consum nu se permite depozitarea buteliilor, ci numai utilizarea celor strict necesare în procesul tehnologic. În cazul unui număr mai mare de locuri de consum în aceeaşi hala, numărul total al buteliilor în rezerva nu trebuie sa depasesca numărul minim de butelii prevăzut la pct. 1.2.2, pentru depozitele mici.
2.2.7. Spaţiile de depozitare a buteliilor nu sunt considerate a fi locuri permanente de lucru, cu toate ca aici se desfăşoară anumite activităţi (primire-expediere butelii).
2.2.8. În spaţiile de depozitare nu este permisă reimbutelierea gazelor sub presiune sau repararea buteliilor.
2.2.9. În depozite sunt interzise accesul şi circulaţia persoanelor străine. Acest lucru trebuie indicat prin plăci avertizoare.
____________
NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt
Fig. 3 se găseşte în Monitorul Oficial nr. 266 bis din 20 aprilie 2007, Partea I, pag. 12. (a se vedea imaginea asociata)

2.2.10. Spaţiile de protecţie, asa cum au fost definite la pct. 1.3.20, a mai multor butelii pentru gaze se pot intersecta. În acest caz, buteliile pot sta alăturat (vezi fig. 3).
2.2.11. În cazul depozitarii buteliilor cu gaze foarte toxice trebuie sa existe instalaţii prin care în caz de incendiu sau de accidente sa se poată cere ajutor. Aceasta cerinta este îndeplinită dacă exista acces rapid la un telefon.
2.2.12. În încăperile de depozitare nu este permisă amplasarea cuvelor, canalelor sau a scurgerilor spre canale fără sifon, precum şi a acceselor la pivnite sau a altor deschideri spre pivnite. De asemenea, este interzisă amplasarea în aceste încăperi a unor guri de curatare sau a altor deschideri ale coşurilor de fum.
În cazul depozitarii în aer liber a buteliilor imbuteliate cu gaze mai grele decât aerul sau gaze lichefiate, prima interdicţie enuntata este valabilă numai pentru spaţiul de protecţie.
2.2.13. În zona de protecţie a buteliilor pentru gaze combustibile sunt interzise sursele de foc care ar putea produce aprinderea acestora.
2.2.14. În zona de protecţie a buteliilor pentru gaze combustibile se pot utiliza mijloace de transport uzuale, acţionate cu motoare cu combustie interna sau electrice, cu excepţia cazurilor în care aceste gaze sunt într-o concentraţie periculoasa.
2.2.15. Zonele de protecţie şi periculozitatea acestora (pericol de explozie sau de otravire) trebuie marcate corespunzător prin placute avertizoare.
2.2.16. Buteliile vor fi păstrate de regula în poziţie verticala, aşezate în paleti, rastele sau în boxe de câte 20-25 de butelii, asigurate impotriva caderii sau rasturnarii, dispuse în grupuri cu spaţii libere de acces între ele cel puţin pe o parte, de minimum 1,5 m. Nu este necesară o asigurare specială, dacă, de exemplu, prin tipul constructiv al recipientelor, prin aşezarea în grupe mai mari sau prin modul de depozitare se asigura protecţia necesară.
2.2.17. Buteliile fără postament pot fi păstrate în poziţie orizontala pe rame sau stelaje de lemn, fără ca acestea sa se atinga între ele. Înălţimea stivei nu poate fi mai mare de 1,5 m, iar robinetele vor fi îndreptate într-o singura direcţie.
2.2.18. Buteliile cu un volum mai mare de 1 l, imbuteliate cu gaze combustibile sau gaze foarte toxice lichefiate, trebuie păstrate şi depozitate în poziţie verticala.
2.2.19. Este permisă depozitarea în aceeaşi încăpere sau acelaşi compartiment a buteliilor pline şi a buteliilor goale. Buteliile pline vor fi depozitate în zone separate fata de buteliile goale.
Zonele respective vor fi bine delimitate şi prevăzute cu inscripţii care sa indice „Butelii pline”, respectiv „Butelii goale”.
2.2.20. Buteliile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se vor depozita numai cu capac de protecţie. Se admite lipsa capacelor dacă butelia prin construcţie este prevăzută cu un sistem de protejare a robinetelor (garda nedemontabila).
2.2.21. În clădirile sau încăperile, precum şi în construcţiile de tip sopron în aer liber, destinate depozitarii buteliilor de gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, se vor asigura:
– accesul uşor din exterior;
– accesul între stive sau grupe;
– accesul între stive ori grupe şi pereţii construcţiei.
Distanta minima necesară pentru asigurarea accesului va fi de 1,5 m.
2.2.22. În depozite se vor respecta cu stricteţe regulile şi măsurile de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor, atât cele cu caracter general, cat şi cele specifice.
Depozitarea comuna a buteliilor pentru gaze diferite
2.2.23. În funcţie de natura gazelor, depozitarea buteliilor pline cu gaze diferite se poate face împreună, ţinând cont de prevederile pct. 1.2.2 şi de condiţiile prevăzute la pct. 1.2.4.
2.2.24. Buteliile pline cu diferite gaze pot fi depozitate împreună în încăperi, în următoarele condiţii:
1. dacă numărul buteliilor cu gaze combustibile sau cu gaze care întreţin arderea nu depăşeşte 150 (din fiecare categorie în total). În plus, pot fi depozitate butelii sub presiune pentru gaze imbuteliate cu gaze inerte în număr nelimitat;
2. buteliile cu gaze combustibile şi cu gaze inerte pot fi depozitate în orice cantitate;
3. buteliile cu gaze care întreţin arderea şi cele cu gaze inerte pot fi depozitate în orice cantitate;
4. în cazurile enunţate la pct. 1-3, se pot depozita suplimentar 15 butelii imbuteliate cu substanţe foarte toxice. Cantităţi mai mari de butelii umplute cu gaze foarte toxice trebuie depozitate într-o încăpere separată.
2.2.25. Între buteliile cu gaze combustibile şi cele cu gaze care întreţin arderea trebuie pastrata o distanta de minimum 4 m. Acest gol poate fi umplut cu butelii cu gaze inerte (de exemplu azot, argon etc.).
2.2.26. Dacă suprafata încăperilor închise este ≤ 20 mp, este interzisă depozitarea buteliilor umplute cu oxigen împreună cu butelii umplute cu gaze combustibile sau depozitarea împreună a buteliilor încărcate cu gaze care în amestec pot produce reactii periculoase din punctul de vedere al incendiilor sau al exploziei.
2.2.27. Buteliile care conţin gaze toxice diferite pot fi depozitate în aceeaşi încăpere dacă mijloacele necesare neutralizarii scaparilor sunt comune, în caz contrar se vor depozita în încăperi separate.
2.2.28. La depozitarea în aer liber pot fi depozitate împreună butelii încărcate cu toate tipurile de gaze, fără alta limitare în ceea ce priveşte numărul buteliilor, dar cu respectarea prevederilor pct. 1.2.2.
2.2.29. La depozitarea în aer liber amplasarea buteliilor de oxigen sau alte gaze comburante fata de buteliile cu gaze combustibile se face astfel încât zona de protecţie a buteliilor de oxigen (definită la pct. 2.3.4) sa nu se intersecteze cu zona de protecţie din planul buteliilor pentru gaze combustibile (vezi pct. 1.3.20, 1.3.21, 2.2.10 şi 2.2.40).
Încăperi de depozitare (depozite închise)
2.2.30. Încăperile de depozitare a buteliilor pentru gaze vor fi amenajate în construcţii de tip parter, fiind interzisă realizarea de niveluri suplimentare.
2.2.31. Se pot amenaja depozite pentru butelii la demisol sau subsol, numai cu respectarea prevederilor pct. 2.2.4 şi 2.2.5.
2.2.32. Încăperile în care se afla mai mult de 25 de butelii cu gaze combustibile sau mai mult de 5 butelii cu gaze foarte toxice nu pot fi amplasate sub sau deasupra încăperilor destinate persoanelor. Legăturile spre încăperile invecinate sunt permise numai dacă aceste încăperi au cai proprii de evacuare.
2.2.33. Construcţiile în care se depoziteaza butelii pentru gaze comprimate se vor amplasa, de regula, independent, la distanţe normate. Se admite alipirea sau inglobarea în alte construcţii în următoarele condiţii:
– încăperile de depozitare a buteliilor pentru gaze trebuie separate de încăperile invecinate prin pereţi rezistenti la foc;
– încăperile de depozitare a buteliilor pentru gaze încadrate în categoria A sau B pericol de incendiu se vor separa de restul încăperilor prin elemente de compartimentare corespunzătoare, rezistente la explozie (pereţi din beton armat minimum B 200, cu grosimea de 10 cm, cu un procent de armare de cel puţin 0,1%, sau din caramida roşie plină, cu grosime de 37,5 cm, şi mortar marca M 25.
2.2.34. Elementele principale ale construcţiei depozitului de butelii trebuie sa îndeplinească, din punctul de vedere al rezistentei la foc, condiţiile minime prevăzute la pct. 3.1.1.7.
2.2.35. Stratul de acoperire a pardoselii, ca cerinţe minime, trebuie: sa fie constituit din materiale incombustibile şi sa fie plan, rezistent la uzura mecanică şi sa asigure depozitarea în siguranta a buteliilor.
2.2.36. Încăperile de depozitare trebuie sa fie corespunzător ventilate şi aerisite. O ventilare naturala este suficienta dacă secţiunea canalelor de aerisire este 1/100 din suprafata pardoselii incaperii de depozitare. Amplasarea gurilor de aerisire este dependenta de densitatea gazului depozitat.
2.2.37. În încăperile de depozitare este interzisă depozitarea materialelor combustibile, ca de exemplu: lichide inflamabile, lemn, rumegus, hârtie, fan, paie sau cauciuc.
Ca o excepţie fata de prevederile de mai sus, în încăperile de depozitare în care se afla mai mult de 50 de butelii pentru gaze, din care nu mai mult de 25 imbuteliate cu gaze combustibile sau cu gaze foarte otravitoare, pot fi depozitate şi materiale combustibile, cu excepţia lichidelor inflamabile, dacă locul de depozitare a buteliilor pentru gaze este despărţit de un zid din materiale incombustibile de minimum 2 m înălţime şi dacă între materialele combustibile şi acest zid este o distanta de minimum 5 m.
2.2.38. Încăperile de depozitare a buteliilor pentru gaze combustibile sau foarte toxice, care se invecineaza cu cai de circulaţie publica, trebuie, în partea în care se afla căile de circulaţie publica, sa fie despărţite de pereţi fără usi şi fără ferestre pana la o înălţime de minimum 2 m.
Aceasta prevedere nu se aplica pentru uşile care se deschid automat şi care sunt confectionate din materiale incombustibile.
2.2.39. Încăperile în care sunt depozitate butelii pentru gaze imbuteliate cu gaze combustibile sau gaze foarte toxice trebuie sa poată fi foarte repede părăsite (la nevoie).
2.2.40. În cazul în care buteliile cu gaze combustibile sau foarte toxice sunt depozitate în încăperi, atunci aceste butelii trebuie sa se afle într-o zona de protecţie. Pentru buteliile cu gaze combustibile, aceasta zona de protecţie este spaţiu cu pericol de explozie zona 2, conform pct. 1.3.26.
Dimensiunile spaţiului de protecţie rezulta din tabelul 1.
În cazul încăperilor cu o suprafata de ≤ 20 mp, intreaga încăpere constituie zona de protecţie (zona 2).

Tabelul 1. – Dimensiunile spaţiului de protecţie pentru butelii cu gaze combustibile sau foarte toxice, depozitate în încăperi (vezi fig. 1-3).
*T*
┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Gaze │
│ Dimensiuni ├─────────────────────────┬────────────────────────┤
│ │mai uşoare decât aerul în│mai grele decât aerul în│
│ │butelii │butelii │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Înălţimea – h(m) │ 2 │ 1 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Raza – r(m) │ 2 │ 2 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
*ST*

2.2.41. În funcţie de modul de manipulare şi de transport, clădirile pentru depozitarea buteliilor vor fi prevăzute cu rampe de încărcare-descărcare acoperite sau neacoperite.
2.2.42. Înălţimea clădirilor sau a încăperilor în care se depoziteaza butelii se va stabili de proiectant în funcţie de sistemul şi de regulile de depozitare specifice, asigurându-se o diferenţa minima de la partea superioară a buteliilor sau cadrelor de butelii pana la elementele cele mai de jos ale acoperişului, de minimum 1,00 m.
Depozitarea în spaţii deschise (depozite deschise)
Spaţiile în care sunt amenajate depozitele în aer liber sunt definite la pct. 2.1.1
2.2.43. În cazul depozitelor în spaţiu deschis, suprafata de depozitare trebuie sa fie astfel constituită încât sa permită depozitarea în siguranta a buteliilor pentru gaze.
2.2.44. În cazul în care buteliile pentru gaze, imbuteliate cu gaze combustibile sau foarte toxice, sunt depozitate în spaţii deschise, atunci aceste butelii trebuie sa se afle într-o zona de protecţie. Pentru buteliile cu gaze combustibile, aceasta zona de protecţie este zona 2, conform pct. 1.3.26. Dimensiunile spaţiului de protecţie rezulta din tabelul 2.

Tabelul 2. – Dimensiunile spaţiului de protecţie pentru butelii cu gaze combustibile sau foarte toxice, depozitate în spaţiu deschis (vezi fig. 1-3).
*T*
┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Gaze │
│ Dimensiuni ├─────────────────────────┬────────────────────────┤
│ │mai uşoare decât aerul în│mai grele decât aerul în│
│ │butelii │butelii │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Înălţimea – h(m) │ 1 │ 0,5 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Raza – r(m) │ 1 │ 1 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
*ST*

2.2.45. Nu este permisă extinderea spaţiului de protecţie peste proprietăţile invecinate sau peste căile publice de circulaţie. Spaţiul de protecţie poate fi ingustat în cel mult doua laturi de pereţi de protecţie de cel puţin 2 m înălţime, fără deschideri şi confectionati din materiale incombustibile. O latura poate fi şi un perete de clădire care în zona de protecţie este lipsit de deschideri.
2.2.46. În cazul depozitarii în spaţiu deschis, fata de instalaţiile sau amenajările invecinate care ar putea prezenta un pericol trebuie pastrata o distanta de securitate. Aceasta distanta se stabileşte conform prevederilor pct. 2.1.10 şi este de minimum 5 m. Aceasta poate fi înlocuită de un perete rezistent la foc, de minimum 2 m înălţime, confectionat din materiale incombustibile având RF 60 de minute.
2.2.47. Nu este necesară o protecţie a buteliilor fata de razele solare (radiaţie solara). Ca măsura de protecţie, buteliile pentru dioxid de carbon se vor admite la depozitare numai dacă robinetul cu ventil al buteliei este prevăzut cu membrana de rupere dimensionata pentru presiunea de 190 bari, iar corpul buteliei este vopsit în culoare gri, conform SR EN 1089-3-2003.
2.2.48. Depozitele în aer liber în sistem paletizat vor fi amplasate pe o platforma betonata, iar zonele de protecţie şi de siguranta trebuie marcate.
2.2.49. În interiorul zonei de protecţie nu este permisă depozitarea materialelor combustibile sau a vegetatiei (se recomanda o distanta de minimum 5 m). În zonele cu pericol de explozie, datorate buteliilor pentru gaze combustibile, nu sunt permise sursele de foc.
2.3. Cerinţe suplimentare pentru depozitele de butelii cu gaze speciale
Depozitarea buteliilor de acetilena
2.3.1. Depozitare în încăperi (depozite închise)
Se recomanda ca buteliile de acetilena sa fie depozitate în aer liber.
Dacă nu se poate evita depozitarea în încăperi, pentru acestea (încăperi) se vor aplica următoarele reguli:
* pereţii exteriori, pereţii de separare şi acoperisurile salilor de depozitare se vor construi din materiale incombustibile. Pereţii de separare vor fi impermeabili şi vor avea o rezistenta la foc de cel puţin o ora. Construcţia depozitului pentru butelii de acetilena se va realiza cu respectarea tuturor măsurilor specifice spaţiilor cu pericol de explozie de categoria A(BE3a) prevăzute în Normativul P118;
* golurile pentru decomprimare practicate în pereţii exteriori pot fi realizate prin ferestre cu geamuri de tip uşor, panouri din materiale acrilice sau policarbonat uşor de mici dimensiuni sau, dacă sunt de dimensiuni mari (peste 0,5 mp), trebuie sa fie fixate cu grilaje, astfel încât în caz de explozie sa nu fie proiectate în afară, cu riscul de a lovi persoanele prezente în jurul construcţiei;
* acoperisul construcţiei trebuie sa fie de „tip uşor” şi independent de pereţii construcţiei;
* pardoselile din sălile de depozitare vor fi din materiale incombustibile, care nu produc scantei, şi vor fi nivelate astfel încât buteliile de acetilena sa stea în siguranta. Se permite acoperirea pardoselii cu vopsea de protecţie adecvată, care sa îndeplinească cerinţele de pardoseala antiscantei şi antistatica;
* sălile de depozitare vor fi eficient ventilate atât la nivel superior, cat şi inferior. Ventilatia naturala este suficienta dacă deschiderile de ventilaţie care duc direct în exterior sunt prezente cu o secţiune totală transversala de cel puţin 1/300 din suprafata de pardoseala a sălii de depozitare;
* se vor asigura cai de evacuare în caz de urgenta către exteriorul clădirii de la depozit. Căile de evacuare din sălile invecinate nu vor trece prin depozit;
* materialele inflamabile (de exemplu: lemnul, aschiile de lemn, hârtia, cauciucul şi lichidele inflamabile) nu se vor depozita în încăperi de depozitare a buteliilor de acetilena;
* încăperile de depozitare pentru buteliile de acetilena, care se invecineaza cu un drum public, vor avea pe partea adiacenta drumului un perete fără usi sau deschideri cu o înălţime de cel puţin 2 m. Acest fapt nu se aplica uşilor care se inchid automat şi sunt rezistente la foc;
* se va menţine separarea adecvată dintre buteliile de acetilena şi alte butelii care conţin gaze oxidante.
2.3.2. Depozitarea în spaţii deschise (depozite deschise)
Pentru depozitarea în aer liber se vor aplica următoarele:
* suprafata pardoselii va fi plana şi nivelata astfel încât buteliile de acetilena sa fie în siguranta;
* atunci când buteliile pline cu acetilena sunt depozitate în aer liber, se va menţine o distanta sigura fata de sistemele şi echipamentele invecinate;
* nu vor exista materiale inflamabile (de exemplu: lemn, aschii de lemn, hârtie, cauciuc şi lichide inflamabile) în incinta depozitului;
* fumatul şi sursele de aprindere nu sunt permise în incinta depozitului şi nici la distanta de minimum 2 m în jurul incintei depozitului. Se permite accesul controlat al vehiculelor şi autoincarcatoarelor cu furca;
* buteliile de acetilena nu se vor depozita mai aproape de 5 m fata de gardul de delimitare a limitei de proprietate, dacă nu se asigura un perete rezistent la foc (RF 60 minute) înalt de 2 m. Nu se recomanda ca buteliile de acetilena sa fie depozitate aproape de un gard de delimitare atunci când se pot crea pericole de către public;
* depozitarea buteliilor se va proteja impotriva impactului cu vehicule.
2.3.3. La realizarea depozitelor pentru butelii de acetilena se vor respecta şi prevederile pct. 6.3.2-6.3.8 din Normativul pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor care produc sau utilizează acetilena.
Depozitarea buteliilor de oxigen
2.3.4. În jurul buteliilor de oxigen se instituie o distanta de protecţie similară cu cea pentru gaze combustibile mai grele decât aerul (definite la pct. 1.3.20, 1.3.21, 2.2.10, 2.2.40 – tabel 1 şi 2.2.44 – tabel 2).
În zona de protecţie este posibila apariţia atmosferei imbogatite în oxigen. În aceste zone se vor respecta normele de siguranta specifice pentru atmosfera supraoxigenata.
2.3.5. Încăperile în care se depoziteaza numai butelii de oxigen sau/şi butelii pentru gaze incombustibile se încadrează în categoria „E” de pericol de incendiu. Elementele principale ale construcţiei se vor executa din materiale incombustibile CO(CA1) şi vor îndeplini cerinţele pct. 3.1.1.7.
2.3.6. În încăperile în care se depoziteaza butelii de oxigen, pardoseala trebuie executată din materiale incombustibile; pardoseala trebuie sa fie lipsită de ulei, grăsimi şi alte substanţe inflamabile.
2.3.7. Depozitarea buteliilor de oxigen împreună cu alte butelii pentru gaze combustibile este permisă numai cu respectarea prevederilor pct. 2.2.24.
2.3.8. Depozitarea buteliilor de oxigen este interzisă în încăperi unde sunt depozitate butelii pentru gaze combustibile şi în care zona de protecţie – Zona 2 cu pericol de explozie – se întinde la intreaga încăpere.
2.3.9. În cazul depozitelor pentru butelii de oxigen, prevederile pct. 2.2.12 trebuie respectate cu stricteţe, iar distanta de protecţie este de 5 m.
Depozitarea buteliilor pentru gaze toxice
2.3.10. Se recomanda ca buteliile care conţin gaze toxice sa fie depozitate în încăperi închise. Depozitele în care se păstrează butelii pentru gaze toxice sau combustibile trebuie sa aibă o ventilaţie naturala permanenta. În cazul gazelor greu perceptibile prin miros, depozitele vor fi prevăzute cu analizoare de gaz automate şi cu ventilaţie de avarie, astfel încât sa nu poată fi depăşită concentratia admisă de gaze nocive. Aerul viciat nu trebuie sa fie evacuat spre locurile unde se afla foc deschis, suprafeţe incalzite şi nici spre încăperi cu acces de persoane sau drumuri. În cazul în care în timpul ventilarii gazelor evacuate ar putea forma o concentraţie periculoasa în zona inconjuratoare, acestea vor fi evacuate doar după o purificare prealabilă.
2.3.11. Buteliile pentru hidrogen fosforat (fosfina), hidrogen sulfurat, clorura de carbonil (oxiclorura de carbon, fosgen) şi fluor, precum şi pentru acid cianhidric trebuie depozitate în încăperi.
Pentru gazele comprimate mai sus enumerate trebuie sa fie montate instalaţii de avertizare, alarmare şi semnalizare automată a pericolelor reprezentate de aceste gaze (instalaţii de avertizare gaze).
Aceste instalaţii de avertizare pentru gaze trebuie amplasate în apropierea ventilelor şi trebuie sa emita o prealarmare şi alarma principala. Instalaţiile de avertizare trebuie ajustate pentru tipul de gaz în cauza.
2.3.12. Echipament personal de protecţie
În imediata apropiere a zonelor periculoase ale depozitelor de butelii pentru gaze comprimate toxice şi foarte toxice trebuie sa existe echipamente adecvate de protecţie a căilor respiratorii şi, la nevoie, şi echipamente de protecţie corporală.
2.3.13. Amenajarea încăperilor
Încăperile depozitelor pentru butelii pentru gaze combustibile toxice şi foarte toxice trebuie sa poată fi rapid evacuate în caz de pericol. Fiecare încăpere cu o suprafata mai mare de 50 mp trebuie sa aibă minimum doua iesiri, care trebuie sa fie amplasate pe cat posibil pe pereţi opusi.
Uşile şi ferestrele pentru căile de salvare trebuie sa se deschidă spre exterior şi trebuie marcate corespunzător. Uşile glisante şi cele ridicatoare pot fi folosite pe căile de evacuare numai dacă în acestea sau în imediata lor apropiere sunt prevăzute usi pietonale obişnuite (pe balamale). Uşile care nu dau nemijlocit spre exterior trebuie sa fie usi antifoc în clasa de rezistenta la incendiu RF 90 minute şi trebuie sa se inchida automat.
2.3.14. La proiectarea depozitelor pentru butelii cu gaze toxice trebuie avute în vedere măsuri eficiente pentru limitarea răspândirii gazelor.
Măsurile de protecţie pentru limitarea răspândirii gazelor comprimate în cazul unor scapari (avarii) sunt îndeplinite în special prin asigurarea unor instalaţii pentru:
– producerea unor perdele de apa pentru stavilirea norilor de gaze care sunt solubile în apa, de exemplu: amoniac, oxid de etilenă;
– producerea perdelelor de apa pentru stavilirea norilor de gaze care sunt insolubile sau puţin solubile în apa; sau
– limitarea răspândirii cu aburi.
Aceste dispozitive de limitare (duze de pulverizare a apei, pereţi cu duze de stropire) pot fi mobile sau fixe.
2.3.15. În cazul depozitelor de butelii pentru gaxe toxice şi combustibile, titularul activităţii are obligaţia sa respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, după caz, sa întocmească planuri de urgenta interna şi externa şi sa notifice activitatea.

3. Prevenirea şi stingerea incendiilor
3.1. Nivelurile criteriilor de performanta la foc
3.1.1. Riscuri de incendiu şi grade de rezistenta la foc
Riscuri de incendiu
3.1.1.1. La construcţiile de depozitare riscul de incendiu are în vedere caracteristicile fluidelor depozitate şi densitatea sarcinii termice, fiind definit prin categorii de pericol de incendiu. Gazele comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune pot determina încadrarea depozitelor în următoarele categorii de pericol de incendiu, şi anume:
*T*
┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Categoria │ Caracteristicile fluidelor │ Precizări │
│ de pericol │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ A (BE3a) │Gaze sau vapori cu limita │Nu determina încadrarea în │
│ │inferioară exploziva (LEL) │categoria A (BE3a) şi B (BE3b)│
│ │pana la 10%, atunci când │scaparile de gaze sau vapori, │
│ │acestea pot forma cu aerul │accidentale, care sunt în │
│ │amestecuri explozive │cantităţi ce nu pot forma cu │
├──────────────┼──────────────────────────────┤aerul amestecuri explozive. │
│ B (BE3b) │Gaze sau vapori cu limita │În asemenea situaţii încadra- │
│ │inferioară exploziva (LEL) mai│rea se face la categoria C │
│ │mare de 10%, atunci când │(BE2), D (DE1a), E (BE1b), în │
│ │acestea pot forma cu aerul │funcţie de densitatea sarcinii│
│ │amestecuri explozive │termice şi de pericolul de │
│ │ │incendiu în ansamblu. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ E (BE1b) │Gaze inerte sub presiune │ │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
*ST*

3.1.1.2. Categoriile de pericol de incendiu exprima riscul de incendiu astfel:
– categoria A şi B (BE3a şi b): posibilităţi de incendiu şi explozie volumetrica (risc de incendiu foarte mare);
– categoria E (BE1b) gaze inerte (risc mic de incendiu).
3.1.1.3. Stabilirea categoriilor de pericol de incendiu pe zone, încăperi sau compartimente de incendiu se va face în conformitate cu prevederile Normativului P118-99. La stabilirea categoriilor de pericol de incendiu şi explozie nu se iau în considerare exploziile mecanice datorate defectelor de fabricaţie ori ale materialelor.
3.1.1.4. Delimitarea zonelor pana la care se extind măsurile de siguranta la foc impuse de categoriile A şi B (BE3a şi b) se face luându-se în consideraţie scaparile de gaze sau de vapori în caz de defect ori accidental, greutatea în raport cu aerul şi posibilităţile de dispersie a norului de gaze.
3.1.1.5. Dimensiunile zonelor cu pericol de explozie definite la pct. 1.3.24 se vor stabili conform pct. 2.2.40 pentru depozitele de butelii din încăperi, pct. 2.2.44 pentru depozitarea în spaţii deschise şi pct. 2.2.10 pentru ambele tipuri de depozite.
3.1.1.6. Din punctul de vedere al periculozitatii (conform Normativului P118), buteliile pentru gaze se încadrează în clasa de periculozitate P5 – cu periculozitate deosebit de mare.
Grade de rezistenta la foc
3.1.1.7. Condiţiile minime pe care trebuie sa le îndeplinească elementele principale ale construcţiei din punctul de vedere al rezistentei la foc, la depozitarea buteliilor, sunt cele din tabelul 3.1.1.7.

Tabel 3.1.1.7
*T*
┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Gradul de rezistenta la foc │
│Tipul elementului├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│ │ I │ II │ III │ IV │ V │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Stâlpi coloane, │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │
│pereţi portanti │ 2 1/2 h │ 2 h │ 1 h │ 30 min │ 15 min │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Pereţi interiori │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │
│neportanti │ 30 min │ 30 min │ 30 min │ 15 min │ 15 min │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Pereţi exteriori │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │
│neportanti │ 30 min │ 30 min │ 30 min │ 15 min │ 15 min │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Sarpanta │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │
│coperisului fără │ 45 min │ 30 min │ 15 min │ 15 min │ 15 min │
│pod │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Acoperis uşor │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │ C0(CA1) │
│ │ 45 min │ 30 min │ 15 min │ 15 min │ 15 min │
└─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘
*ST*

3.1.1.8. Toate elementele de construcţie din structura depozitelor, inclusiv sarpanta şi invelitoarea, trebuie sa fie incombustibile (C0), de regula din beton, caramida sau metal.
3.1.1.9. Structurile metalice neprotejate sau parţial protejate la foc, în zonele expuse direct radiatiei termice, pot fi utilizate la construcţia depozitelor de butelii de gradul II de rezistenta la foc în următoarele situaţii:
– densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 420 MJ/mp;
– indiferent de densitatea sarcinii termice, dacă:
* construcţia depozitului se încadrează în categoria E de pericol de incendiu.

NOTA: La reducerea rezistentei la foc a structurilor metalice se vor avea în vedere rolul fiecărui element în asigurarea stabilitatii construcţiei, categoria de importanta a acesteia şi urmările posibile ale prabusirii construcţiei.

3.1.2. Amplasare şi conformare la foc
Amplasarea
3.1.2.1. Construcţiile închise în care se amplaseaza butelii pentru gaze comprimate lichefiate sau dizolvate sub presiune pot fi amplasate independent, grupate sau comasate, cu respectarea prevederilor pct. 2.1, 3.1.2.7 şi ale tabelului 3.1.2.7.
3.1.2.2. Depozitele în spaţiu deschis pentru butelii sunt amplasate de regula independent. Depozitele de butelii amenajate în construcţii deschise pot fi alipite de alte construcţii, cu respectarea corelarilor de la pct. 3.1.2.7.
3.1.2.3. Construcţiile independente pentru depozitarea buteliilor se amplaseaza fata de obiectele invecinate din incinta (în limita proprietăţii) la distanţele de siguranta stabilite în tabelul 2.1.10 şi în Normativul P118.
3.1.2.4. Depozitele deschise pentru butelii se amplaseaza fata de vecinătăţi la distanţele normate în prezentul regulament.
3.1.2.5. Depozitele pentru butelii se amplaseaza fata de limita de proprietate, iar în afară limitei de proprietate, fata de obiective de interes public (clădiri, drumuri etc.), la distanţele de siguranta prevăzute la pct. 2.1.11.
Conformarea la foc
3.1.2.6. Construcţiile destinate depozitarii buteliilor, în ansamblu, şi elementele de construcţii ale acestora vor fi astfel alcătuite şi conformate încât sa nu favorizeze propagarea focului şi a fumului. Organizarea depozitelor pentru butelii se va face cu respectarea prevederilor pct. 2.2.
3.1.2.7. Construcţiile sau compartimentele de incendiu destinate depozitarii buteliilor pentru gaze trebuie sa îndeplinească condiţiile minime pentru a exista corelare între categoria de pericol de incendiu, gradul de rezistenta la foc şi aria maxima construită, conform tabelului 3.1.2.7.

Tabel 3.1.2.7. – Corelarea dintre categoria de pericol de incendiu, gradul de rezistenta la foc şi aria maxima construită
*T*
┌───────────┬───────────────┬────────────┬───────────────────────────────────┐
│Categoria │ Gradul de │Aria maxima │ Precizări │
│de pericol │rezistenta la │construită │ │
│de incendiu│ foc │la sol, ad- │ │
│ │ │misa pentru │ │
│ │ │construcţii │ │
│ │ │sau un com- │ │
│ │ │partiment de│ │
│ │ │incediu (mp)│ │
├───────────┼───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────┼───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ nelimitat │Se aplica la construcţii (închise │
│ │ │ │sau deschise) independente │
│ │ I-II ├────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 750 mp │Se aplica la depozite închise ali- │
│ │ │ │pite sau inglobate de/în alte │
│ │ │ │construcţii ori compartimente │
│ │ │ │încadrate la categoria A, B sau C │
│ │ │ │pericol de incendiu │
│ ├───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 800 mp │Se aplica la construcţii (închise │
│ │ │ │sau deschise) independente │
│Categoria A│ III-IV ├────────────┼───────────────────────────────────┤
│sau B │ │ 400 mp │Se aplica la depozite închise ali- │
│ (BE3ab) │ │ │pite sau inglobate de/în alte │
│ │ │ │construcţii ori compartimente │
│ │ │ │încadrate la categoria D sau E │
│ │ │ │pericol de incendiu │
│ ├───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 400 mp │Se aplica la construcţii (închise │
│ │ V (materiale │ │sau deschise) independente │
│ │incombustibile)├────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 40 mp │Se aplica la depozite închise ali- │
│ │ │ │pite sau inglobate de/în alte │
│ │ │ │construcţii ori compartimente │
│ │ │ │încadrate la categoria D sau E │
│ │ │ │pericol de incendiu │
├───────────┼───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ nelimitată │Se aplica la construcţii (închise │
│ │ │ │sau deschise) independente │
│ │ I, II ├────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 7.800 mp │Se aplica la depozite închise ali- │
│ │ │ │pite sau inglobate de/în alte │
│ │ │ │construcţii ori compartimente │
│ │ │ │încadrate la categoria A, B sau C │
│ │ │ │pericol de incendiu │
│ ├───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 3.500 mp │Se aplica la construcţii (închise │
│ │ │ │sau deschise) independente │
│Categoria E│ III-IV ├────────────┼───────────────────────────────────┤
│ (BE1b) │ │ 2.600 mp │Se aplica la depozite închise ali- │
│ │ │ │pite sau inglobate de/în alte │
│ │ │ │construcţii ori compartimente │
│ │ │ │încadrate la categoria A, B sau C │
│ │ │ │pericol de incendiu │
│ ├───────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 2.600 mp │Se aplica la construcţii (închise │
│ │ │ │sau deschise) independente │
│ │ V ├────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ 1.500 mp │Se aplica la construcţii (depozite)│
│ │ │ │deschise tip sopron alipite sau │
│ │ │ │inglobate de/în alte construcţii │
│ │ │ │ori compartimente încadrate la ca- │
│ │ │ │tegoria D sau E pericol de incendiu│
└───────────┴───────────────┴────────────┴───────────────────────────────────┘
*ST*

3.1.2.8. Depozitele amenajate în aer liber se amplaseaza numai independent la distanţe normate conform regulamentului, fata de vecinătăţi. Suprafata depozitelor amenajate în aer liber, indiferent de categoria de pericol de incendiu, nu este normata.
3.1.3. Alcatuiri constructive
3.1.3.1. Construcţiile închise pentru depozitarea buteliilor pot fi de gradul I-V de rezistenta la foc, în funcţie de categoria de pericol de incendiu, cu respectarea următoarelor condiţii:
– respectarea corelatiei admise în tabelul 3.1.2.7 dintre gradul de rezistenta la foc şi aria construită a construcţiei (compartimentului de incendiu);
– respectarea condiţiilor minime pentru materialele principale ale construcţiei prevăzute la pct. 3.1.1.7.
3.1.3.2. Pentru construcţiile sau compartimentele de incendiu în care se depoziteaza butelii, încadrate în categoria A sau B pericol de incendiu, alipite ori inglobate în alte construcţii, pereţii interiori pe latura alipirii cu alte încăperi trebuie sa fie rezistenti la explozie şi vor fi realizaţi conform pct. 2.2.33.
3.1.3.3. Pentru construcţiile sau compartimentele de incendiu în care se depoziteaza butelii, încadrate în categoriile C-E pericol de incendiu, alipite sau inglobate în alte construcţii, pereţii de reparare cu alte încăperi trebuie sa fie plini, din materiale CO cu rezistenta la foc minimum 2 ore.
3.1.3.4. În încăperile de depozitare a buteliilor nu sunt admise spaţii libere pentru birouri, pentru repararea buteliilor sau pentru îmbutelierea ori reimbutelierea recipientelor-butelii. Asemenea spaţii se amenajeaza în încăperi proprii, separate fata de cele de depozitare prin pereţi Co rezistenti la foc minimum 2 ore. Spaţiile de recepţie-expediţie, de regula, se separa în acelaşi mod. Golurile de circulaţie din pereţii de separare fata de depozit se protejeaza cu usi rezistente la foc 45 de minute, echipate cu dispozitive de autoinchidere sau închidere automată în caz de incendiu. Fac excepţie golurile dintre depozitul de butelii şi spaţiile de imbuteliere, reparare butelii sau de recepţie-expediţie la care se asigura aceleaşi măsuri de siguranta la foc ca la încăperile de depozitare aferente. În acest caz protejarea golurilor nu este obligatorie.
3.1.3.5. Construcţiile depozitelor de butelii încadrate în categoriile A şi B de pericol de incendiu (spaţii cu pericol de explozie) se vor alcătui în conformitate cu prevederile din Normativul P118.
3.1.4. Limitarea propagarii focului şi fumului
3.1.4.1. La clădirile sau încăperile în care se depoziteaza butelii, alipite ori inglobate în alte construcţii, încadrate la categoria A sau B pericol de incendiu, se recomanda ca pereţii de separare sa fie plini.
3.1.4.2. Pentru depozitele încadrate la categoriile C-E pericol de incendiu în pereţii de separare pot exista goluri protejate cu usi rezistente la foc de minimum 45 de minute.
3.1.4.3. Planşeele de separare dintre încăperile de depozitare de la demisol şi, respectiv, subsol, acceptate potrivit pct. 2.2.31, vor fi incombustibile CO şi cu rezistenta la foc de minimum doua ore.
3.1.5. Evacuarea fumului şi a gazelor fierbinti
3.1.5.1. Depozitele amenajate în clădiri închise pe toate laturile vor fi prevăzute cu posibilităţi de evacuare a fumului şi a gazelor (tiraj natural organizat sau mecanic).
3.1.5.2. Clădirile sau încăperile în care se depoziteaza butelii cu fluide inflamabile, cu suprafeţele mai mari de 36 mp, vor fi prevăzute cu tiraj natural organizat sau cu sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinti, amplasate în treimea superioară, cu actionare automată sau manuală din exterior.
3.1.5.3. Suma ariilor libere pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinti în cazul tirajului natural organizat cu dispozitive va fi de cel puţin 1/100 din aria incaperii de depozitare.
3.1.5.4. Golurile permanent deschise din acoperis se amplaseaza în porţiunea cea mai inalta a construcţiei, iar ochiurile mobile în treimea superioară a pereţilor perimetrali.
3.1.6. Cai de evacuare în caz de incendiu
3.1.6.1. Depozitele închise pentru butelii sunt amenajate în construcţii parter (vezi pct. 2.2.30) şi nu sunt considerate spaţii de lucru cu personal permanent de lucru (vezi pct. 2.2.7). Evacuarea persoanelor în caz de incendiu se face prin usi ce debuseaza direct în exterior. Numărul maxim de persoane aflate simultan în incinta depozitului nu depăşeşte de regula 10. Dacă numărul personalului permanent este mai mare de 10 persoane, prin proiect se vor asigura cai de evacuare în caz de incendiu în conformitate cu prevederile cap. 5.6 din Normativul P118.
3.1.6.2. Uşile folosite trebuie sa fie cu deschidere spre exterior, de tip obişnuit, şi balamale sau pivoti. Pentru depozitele mici şi medii se admite utilizarea uşilor de tip glisant, cu condiţia sa fie prevăzută cel puţin o a doua cale de evacuare.
3.1.6.3. Încăperile depozitelor pentru butelii încărcate cu gaze combustibile, toxice sau foarte toxice trebuie sa aibă minimum doua iesiri executate conform prevederilor pct. 3.1.3.4.
3.2. Instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor
Instalaţii de detectare a concentratiilor periculoase
3.2.1. În depozitele închise pentru butelii încărcate cu gaze inflamabile sau toxice, unde exista pericolul de scapari şi acumulari de gaze inflamabile sau toxice, se vor monta detectoare de concentraţie pentru gaze. Aceste detectoare trebuie sa avertizeze optic şi acustic atingerea pragului de 20% din limita inferioară de explozie (LEL), respectiv 20% din concentratia maxim admisibilă (CMA).
3.2.2. Sistemul de detectie se interconecteaza cu instalatia de ventilaţie mecanică (dacă aceasta exista).
Instalatia de semnalizare a incendiilor
3.2.3. Depozitele închise pentru butelii cu gaze inflamabile, cu aria construită de peste 600 mp, se echipeaza cu instalaţii de detectare şi semnalizare automată a incendiului şi/sau detectoare de concentraţie pentru gaze sau vapori, conform pct. 3.2.1.
Instalaţii de stingere
3.2.4. Clădirile sau încăperile în care se depoziteaza butelii cu fluide inflamabile încadrate în categoria A, B sau C pericol de incendiu, cu suprafata mai mare de 750 mp şi densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/mp, trebuie echipate cu instalaţii fixe de stingere cu apa pulverizata, cu respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor (NP 086-05).
3.2.5. La depozitele mici şi medii, a căror suprafata este mai mica de 750 mp, nu este obligatorie echiparea cu hidranti de incendiu interiori sau exteriori.
3.2.6. Depozitele închise sau deschise medii, cu mai mult de 500 de butelii de 50 l (sau echivalent pentru alte tipuri de butelii), trebuie dotate cu un hidrant exterior cu debitul minim de 5 l/s. Aceasta cerinta este îndeplinită dacă exista serviciu propriu de pompieri sau dacă exista acces la reţeaua publica de apa de incendiu (în condiţiile prevăzute de normativul NP 086-05).
3.2.7. La depozitele mari, indiferent de tipul construcţiei, este obligatorie realizarea unei reţele de apa de incendiu, cu hidranti exteriori, cu debitul minim de 5 l/s, în vederea asigurării stingerii şi racirii buteliilor în caz de incendiu. Rezerva de apa se stabileşte pentru distribuirea a minimum 20 l/s timp de o ora.
3.2.8. Pentru stingere şi/sau răcire se recomanda ţevi de refulare a apei cu duze de stropire.
3.3. Instalaţii utilitare aferente construcţiilor de depozitare Instalaţii electrice
3.3.1. Toate echipamentele şi instalaţiile electrice trebuie sa corespundă categoriei de pericol de incendiu a depozitului şi vor fi proiectate în conformitate cu prevederile din Normativul I7-2002 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vca şi 1500 Vcc.
3.3.2. În zonele cu pericol de explozie se vor respecta prevederile Normativului NP 099-04 pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie.
În funcţie de caracteristicile gazelor depozitate se vor stabili grupele de explozie (IIA, IIB, IIC) şi clasele de temperatura (T1-T6) ce trebuie avute în vedere la alegerea echipamentelor electrice.
3.3.3. Încăperile de depozitare şi depozitele în aer liber în care sunt amplasate butelii cu gaze combustibile care pot forma împreună cu aerul amestecuri explozive (a se vedea pct. 2.2.40 şi 2.2.44) trebuie prevăzute cu o instalatie de protecţie impotriva trasnetului (IPT), având nivelul de protecţie intarit I. Proiectarea acesteia se face conform Normativului I20-2000. În anexa B sunt prevăzute standardele de referinta ce trebuie avute în vedere.
3.3.4. Iluminatul depozitelor de butelii trebuie sa asigure:
– pentru încăperi cu nivel de iluminare, minimum 50 lx;
– pentru depozitele în aer liber, minimum 10 lx.
3.3.5. În cazul în care se impune iluminat în interiorul depozitelor, acesta va fi realizat cu respectarea prevederilor pct. 2.7.2.
3.3.6. Instalaţiile de detectare a concentratiei gazelor inflamabile şi de semnalizare a incendiilor, atunci când acestea sunt necesare, se vor proiecta şi executa conform Normativului I18/2-2002.
Instalaţii de încălzire-ventilare
3.3.7. Încăperile de depozitare a buteliilor nu necesita încălzire. Se admite încălzirea pana la +15°C (temperatura de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de încălzire), instalatia de încălzire va fi echipata cu registre, amplasate şi protejate, astfel încât sa nu fie posibila apropierea buteliilor la mai puţin de 0,5 m, iar ca agent termic se va folosi apa calda sau aer cald.
Încăperile de depozitare a buteliilor trebuie sa fie corespunzător ventilate.
Se vor avea în vedere unul sau ambele moduri de ventilare:
– ventilare naturala (permanenta);
– ventilare forţată (de avarie).
3.3.8. Ventilarea naturala (permanenta) trebuie organizată şi realizată prin goluri de evacuare la partea superioară şi prin goluri de admisie la partea inferioară. Secţiunea canalelor de ventilare (goluri-deschideri) şi amplasarea acestora depinde de densitatea gazului ce trebuie evacuat (vezi pct. II/2.3.7)
* Deschiderile/ieşirile (din partea superioară), în cazul gazelor inflamabile mai uşoare ca aerul, trebuie practicate pe tavan (acoperis), pozitionate în punctele cele mai înalte ale acestuia, pentru a preveni formarea de pungi cu concentratii periculoase de gaz, şi trebuie protejate de o plasa/grilaj metalică/metalic pentru a preveni intrarea animalelor mici.
* Deschiderile practicate pe pereţii laterali (în partea inferioară) trebuie sa fie la o distanta de podea de minimum 30 cm, pentru a evita intrarea apei de ploaie şi/sau de zapada şi trebuie protejate cu plasa/grilaj metalică/metalic pentru a evita intrarea animalelor.
* La dimensionarea deschiderilor (golurilor) trebuie sa se ţină cont de reducerea secţiunii efectiv libere, determinata de utilizarea grilajelor.
La depozitele de butelii de acetilena, ventilarea naturala este suficienta dacă deschiderile de ventilaţie care duc direct în exterior au o secţiune transversala de cel puţin 1/300 din suprafata pardoselii (1/600 din suprafata pardoselii la partea superioară şi 1/600 din suprafata pardoselii la partea inferioară).
3.3.9. Ventilarea de avarie nu este obligatorie, aceasta fiind prevăzută doar în cazurile şi în condiţiile precizate în prezentul regulament. Ventilarea de avarie intra în funcţiune automat la depăşirea unui prag prestabilit al valorii concentratiei de gaz periculos în aerul incaperii (de regula 20% din LEL şi/sau CMA).
– Ventilarea de avarie se realizează de preferinta cu ventilatoare axiale la a căror amplasare se va tine seama de densitatea relativă fata de aer a gazului ce trebuie evacuat.
– În cazul depozitelor închise pentru butelii cu gaze toxice se vor avea în vedere prevederile pct. 2.3.10.
– Nivelul de ventilare realizat va fi de 10 sch/h. În cazul gazelor combustibile care pot forma cu aerul amestecuri combustibile, ventilatoarele vor fi în construcţie antiscantei, acţionate cu motoare în construcţie antiexploziva, corespunzătoare grupei explozive şi clasei de temperatura specifice gazului evacuat.
3.3.10. La întocmirea proiectelor pentru instalaţiile de ventilare se vor respecta prevederile din Normativul I5.
Instalaţii de apa şi canalizare
3.3.11. Instalaţiile de alimentare cu apa şi canalizare se vor executa conform Normativului I9-94.
3.3.12. Instalaţiile de stingere a incendiilor sau de răcire prevăzute conform prezentului regulament vor fi proiectate şi executate în conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor – indicativ NP 086-05.
3.3.13. La proiectarea instalaţiilor de canalizare se va tine cont de prevederile pct. 2.2.12.
3.4. Cai de acces, intervenţie şi salvare
3.4.1. Depozitele închise pentru butelii trebuie sa fie accesibile autospecialelor de intervenţie pe cel puţin doua laturi. Fac excepţie depozitele închise, cu aria construită desfasurata mai mica de 2.000 mp, la care accesul de intervenţie poate fi pe o latura.
3.4.2. Pentru accesul şi intervenţia operativă în caz de incendiu, depozitele deschise pentru butelii vor avea asigurat accesul pe toate laturile.
3.4.3. Căile de circulaţie interioară stabilite pentru intervenţie în caz de incendiu vor fi alcătuite, echipate şi marcate corespunzător, astfel încât sa fie uşor de recunoscut de către personalul de intervenţie.
3.5. Echiparea şi dotarea cu mijloace de intervenţie
3.5.1. Echiparea şi dotarea depozitelor se vor asigura cu mijloace de stingere şi de răcire adecvate pentru tipul de fluid umplut în butelii (stingatoare, mijloace de refulare a apei din reţeaua de hidranti, după caz).
3.5.2. Se recomanda dotarea cu un stingator de pulbere sau gaz inert, portativ, de minimum 6 kg la o suprafata de depozitare de 100 mp, pentru depozitele încadrate la categoria A, B, C, D sau E, dar nu mai puţin de doua stingatoare pe depozit. Dacă suprafata de depozitare este mai mare de 500 mp se vor prevedea şi stingatoare transportabile, un stingator de minimum 50 kg la fiecare 500 mp.
3.6. Măsuri specifice în caz de incendiu
3.6.1. Consideratii generale. Scopul acestui capitol este de a da informaţii privind modul de manipulare a buteliilor de gaz expuse la foc sau caldura excesiva. Informaţiile sunt utile atât pentru deţinătorii de depozite de butelii, cat şi pentru echipele de pompieri.
Informaţiile ce urmează sunt preluate din „Safety Info nr. 02/02” emis de EIGA.
3.6.2. Măsuri ce trebuie luate în cazul buteliilor de gaz expuse la foc sau caldura (cu excepţia buteliilor cu acetilena)
Orice butelie de gaz care este expusă la foc sau la caldura extrema se poate distruge din cauza creşterii temperaturii şi presiunii. Acest lucru este valabil chiar şi pentru buteliile care au dispozitive de depresurizare, în cazul în care în împrejurări extreme dispozitivul nu poate opera suficient de repede. Datorită socului de presiune şi al conţinutului inflamabil, toxic sau corosiv, al buteliei apare pericolul exploziei şi desprinderii unor bucăţi din butelie. O butelie de gaz avariata poate sa zboare la o distanta de 100 m sau chiar mai mult.
MĂSURI:
1. Butelii conţinând gaze netoxice sau necorozive, aflate într-o zona de depozitare
– Sa se avertizeze personalul şi sa se evacueze zona.
– Sa se împiedice accesul în zona prin delimitare cu franghii şi inscripţii de avertizare.
– Sa se cheme pompierii şi furnizorul de gaz.
– Sa se înceapă imediat racirea buteliilor prin stropirea lor cu apa dintr-un loc sigur – în spatele unor instalaţii grele sau al unui perete solid.
– Sa se stabilească momentul când s-a produs incendiul şi conţinutul, numărul şi situarea buteliilor de gaz implicate.
– La sosirea echipei de pompieri sa se dea acesteia informaţiile şi toate recomandările conţinute în acest capitol.
Buteliile conţinând gaze lichefiate (de exemplu bioxid de carbon şi oxid de azot) trebuie sa fie depozitate în poziţie verticala.
Sa se ridice orice butelie care a fost rasturnata pentru a se evita eliminarea lichidului prin valva sau prin dispozitivul de depresurizare.
Trebuie sa se aibă grija ca buteliile sa nu fie lovite în timpul racirii.

Buteliile de acetilena prezintă pericole mai mari şi necesita un tratament special fata de cel prezentat mai sus.
2. Se folosesc numai butelii care conţin gaze netoxice sau necorozive
Nu se cunoaşte momentul producerii incendiului sau a încălzirii
– Se aplica recomandările de la pct. 1.
Momentul izbucnirii incendiului sau al expunerii la caldura este cunoscut
– Dacă se poate face acest lucru în siguranta, avându-se în vedere incendiul sau expunerea la caldura, sa se inchida ventilele buteliilor, dacă sunt deschise, şi sa se îndepărteze de acolo toate buteliile care exista.
– Sa se avertizeze personalul şi sa se evacueze zona.
– Sa se împiedice accesul în zona prin delimitarea cu franghii şi inscripţii de avertizare.
– Sa fie chemaţi pompierii şi furnizorul de gaz.
– Sa se stabilească momentul în care a izbucnit incendiul sau încălzirea, conţinutul buteliei (buteliilor) şi sa se transmită aceste informaţii şi toate recomandările din acest prospect la sosirea echipei de pompieri.
– Sa se procedeze imediat la racirea buteliilor prin inundarea lor cu apa într-un loc sigur – în spatele unor echipamente grele sau al unui perete solid.
– Sa se intrerupa racirea pentru scurt timp după ce incendiul a fost stins.
– Dacă buteliile se racesc repede sau se formează abur la suprafata buteliei, sa se continue imediat racirea.
– Sa se oprească racirea dacă buteliile rămân ude timp de 10 minute fără a se mai stropi cu apa.
3. Butelie care conţine gaz inflamabil care se scurge şi arde la ventil Sa se inchida ventilul buteliei dacă acest lucru este posibil în siguranta. Ca urmare, în mod normal se va opri scurgerea de gaz şi orice flacari din valva.
În mod normal, o flacara dintr-o butelie de gaz care se afla într-o camera şi a carei valva nu poate fi închisă va fi lăsată sa arda în timp ce butelia va fi racita cu apa. Dacă flacara este stinsă, gazul continua sa scape şi poate provoca o explozie.
Se poate stinge flacara numai dacă:
– poate determina o situaţie periculoasa. Într-un astfel de caz, se aplica recomandările aferente pct. 2 şi se aeriseste mult şi în mod natural;
– scurgerea de gaz este foarte mica şi butelia poate fi dusa în siguranta şi repede în aer liber, într-un loc nepericulos.
4. Butelii care conţin gaze toxice sau corozive
Momentul producerii incendiului sau a încălzirii este cunoscut sau nu.
Suplimentar la întinderea sursei de caldura sau de foc, gradul de pericol depinde de proprietăţile, de cantităţile de gaze despre care este vorba şi de condiţiile de depozitare. Prin urmare, orice acţiune trebuie sa fie decisa şi condusă de o persoana instruita în mod corespunzător, care sa fie capabilă sa ia repede măsurile adecvate în vederea reducerii riscurilor.
Înainte de o astfel de acţiune:
– sa se avertizeze personalul şi sa se evacueze zona;
– sa se împiedice accesul în zona prin delimitare cu franghii şi inscripţii de avertizare;
– sa fie chemaţi pompierii şi furnizorul de gaz;
– sa se stabilească momentul când a izbucnit incendiul sau încălzirea, conţinutul buteliei (buteliilor) şi sa se dea aceste informaţii şi toate recomandările conţinute în acest capitol la sosirea echipei de pompieri.
3.6.3. Măsurile ce trebuie luate în cazul buteliilor de acetilena expuse la foc sau caldura Sistemul de protecţie al unei butelii de acetilena (masa poroasa şi solvent) în mod normal impiedica orice reactie periculoasa de descompunere a acetilenei. Dar dacă buteliile de acetilena sunt expuse la foc sau la caldura deosebit de mare sau dacă are loc o întrerupere de la arzator în butelie, atunci se poate desfasura o reactie de descompunere. Aceasta se va produce dacă, în plus, scapa acetilena din butelia incalzita. Din cauza reacţiei de descompunere temperatura şi presiunea cresc şi butelia poate exploda. Apar pericole de la flacari, socul de presiune şi bucăţi de butelie care zboara. O butelie de acetilena gaurita poate zbura la o distanta de 100 m sau mai mult.
1. Butelii de acetilena în incendiu, aranjate la rând sau într-o zona de depozitare
– Sa se avertizeze personalul şi sa se evacueze zona.
– Sa se împiedice accesul în zona prin delimitarea cu franghii şi inscripţii de avertizare.
– Sa fie chemaţi pompierii şi furnizorul de gaz.
– Dacă se poate face acest lucru în siguranta, sa se înceapă imediat racirea buteliilor incalzite prin inundarea lor cu apa dintr-un loc sigur – în spatele unor echipamente grele sau al unui perete solid.
– Sa se stabilească informaţii referitoare la numărul şi situarea buteliilor de acetilena implicate, precum şi la momentul izbucnirii incendiului.
– La sosirea brigazii de pompieri sa se dea acesteia informaţiile şi toate recomandările din acest capitol.
2. Numai buteliile de acetilena în curs de folosire
Nu se cunoaşte momentul producerii incendiului sau a încălzirii
– Se aplica recomandările de la pct. 1.
Momentul izbucnirii incendiului sau al expunerii la caldura este dovedit
– Dacă se poate face acest lucru în siguranta, avându-se în vedere incendiul sau expunerea la caldura, sa se inchida valva buteliei, dacă este deschisă.
– Sa se avertizeze personalul şi sa se evacueze zona.
– Sa se împiedice accesul în zona prin delimitarea cu franghii şi inscripţii de avertizare.
– Sa fie chemaţi pompierii şi furnizorul de gaz.
– Sa se stabilească momentul în care a izbucnit incendiul sau încălzirea şi sa se transmită aceste informaţii şi toate recomandările din acest prospect la sosirea echipei de pompieri.
– Sa se procedeze imediat la racirea buteliei (buteliilor) prin inundarea întregii (tuturor) butelii (buteliilor) cu apa dintr-un loc sigur – în spatele unor echipamente grele sau al unui perete solid.
– Dacă buteliile de acetilena se usucă repede sau se formează abur la suprafata buteliei, sa se continue racirea cu apa. Dacă buteliile rămân reci şi ude cel puţin 30 de minute, în mod obişnuit este în siguranta sa se procedeze la verificarea lor privind scurgerea. Dacă nu se observa nicio scurgere, sa fie indepartate din locul respectiv şi sa fie cufundate în apa pentru cel puţin 24 de ore. După aceea, sa fie puse într-un loc sigur. O butelie care se scurge trebuie sa fie lăsată, racita şi într-o zona delimitata cu franghii timp de 24 de ore.
3. Butelia de acetilena afectată de o întrerupere sau care se scurge şi arde la ventil
Întreruperea de la arzator într-o butelie de acetilena sau acetilena care arde la valva buteliei creează o situaţie periculoasa. Atunci când este posibil sa se facă acest lucru imediat după aprindere, inchideti valva buteliei pentru a opri scurgerea de gaz. Apreciati orice creştere de temperatura ţinând carcasa buteliei în mâinile goale.
Dacă:
– butelia devine fierbinte;
– flacara sau scurgerea de gaz nu se opreşte;
– nu este nicio indoiala ca ar exista vreun alt motiv,
se aplica recomandările de la pct. 2.
O flacara de la o butelie de acetilena care se afla într-o camera şi a carei valva nu poate fi închisă în mod normal va fi lăsată sa arda în timp ce butelia va fi racita cu apa. Dacă flacara este stinsă, acetilena continua sa scape şi poate provoca o explozie. Se poate stinge flacara numai dacă:
– poate provoca o situaţie periculoasa. În acest caz aplicati recomandările cuprinse la pct. 2 şi aerisiti intens în mod natural;
– scurgerea de acetilena este foarte mica şi butelia de acetilena poate sa fie dusa repede şi în siguranta în aer liber, într-un loc sigur.
4. Cadre de butelii de acetilena
Când a intervenit o întrerupere, inchideti numai ventilul principal al cadrului – nu ventilele buteliilor individuale -, dacă acest lucru poate fi făcut în siguranta şi dacă poate fi făcut imediat după aprindere.
Aplicati procedura de verificare şi recomandările menţionate la pct. 2 şi 3.
Având în vedere faptul ca buteliile într-un cadru sunt apropiate una de alta, nu se poate garanta o răcire eficienta cu apa. Din acest motiv, cadrele în care exista suspiciunea de descompunere trebuie sa fie stropite cu furtunul cu apa pana la partea inferioară cel puţin 24 de ore după ce sursa de incendiu sau de supraincalzire a fost îndepărtată şi buteliile au rămas reci şi ude cel puţin 30 de minute.
Nu va apropiati de aceste cadre în timpul acestei perioade şi împiedicaţi accesul în zona prin delimitarea cu franghii şi inscripţii de avertizare.
4. Protecţia, siguranta şi igiena muncii
4.1. Prevederi generale
Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de munca
4.1.1. Personalul care isi desfăşoară activitatea în cadrul depozitelor de butelii pentru gaze tehnice va avea pregătire profesională corespunzătoare locului de munca şi va fi admis la lucru numai în baza contractului medical, conform prevederilor din Normele generale de protecţie a muncii.
4.1.2. Varsta persoanelor admise la exploatarea depozitelor de butelii pentru gaze tehnice va fi de minimum 18 ani.
Instruirea personalului
4.1.3. Personalul depozitelor de butelii pentru gaze tehnice va fi instruit pentru efectuarea în condiţii de securitate a tuturor activităţilor legate de deservirea depozitului. Instructajul se va face lunar şi va cuprinde verificarea cunoştinţelor privind:
a) proprietăţile importante din punctul de vedere al securităţii muncii ale gazelor din buteliile depozitate;
b) sursele de accidente posibile şi modul de actionare în fiecare caz pentru prevenirea acestora;
c) personalul va fi instruit suplimentar cu privire la măsurile PSI şi acordarea primului ajutor în caz de accidente şi intoxicare.
4.1.4. Este obligatorie efectuarea unui instructaj special de protecţie a muncii înainte de introducerea în depozit a unor butelii umplute cu un sortiment nou de gaz.
4.1.5. În cadrul depozitului se vor afişa la loc vizibil instrucţiunile specifice de securitate a muncii.
Echipament individual de protecţie
4.1.6. Personalul va purta în mod obligatoriu în timpul executării activităţilor echipamentul individual de protecţie adecvat, care se va curata şi menţine în stare buna.
4.1.7. Dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi alegerea sortimentelor se vor face în conformitate cu prevederile din Normele generale de protecţie a muncii (anexele 9-11) şi ale Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, aprobat prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 225/1995.
În vederea acordării echipamentului individual de protecţie, angajatorul trebuie sa efectueze evaluarea riscurilor.
În tabelul 4.1.7 a) se prezintă un tabel orientativ al riscurilor specifice depozitelor de butelii.

Tabel 4.1.7 a) – Tabel orientativ pentru evaluarea riscurilor în vederea selectionarii echipamentului individual de protecţie
*T*
┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ RISCURI │
│ ├─────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ │ FIZICE │ CHIMICE │
│ ├────────────────────┬───────────┬──────┬─────┼──────┬─────┤
│ │ Mecanice │ Termice │ │ │ │ │
│ ├──────┬───────┬─────┼──────┬────┤ │ │ │ │
│ │Cadere│Soc, │Alu- │Caldu-│Frig│Elec- │Zgo- │Lichi-│Vapo-│
│ │de la │lovire,│neca-│ra,foc│ │trice │mot │de │ri │
│ │inal- │impact,│re, │ │ │ │ │infla-│gaze │
│ │time │compre-│cade-│ │ │ │ │mabile│în- │
│ │ │siune │re la│ │ │ │ │ │fla- │
│ │ │ │ace- │ │ │ │ │ │ma- │
│ │ │ │lasi │ │ │ │ │ │bile │
│ │ │ │nivel│ │ │ │ │ │ │
├────┬────┬───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Craniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Urechi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Ochi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Cai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cap │respi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ratorii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Fata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│PAR-│ │Tot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TILE│ │capul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│COR-├────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│PU- │Mem-│Mâini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│LUI │bre ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │su- │Brate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe- │(părţi)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │Mem-│Picior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bre ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │în- │Gambe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fe- │(părţi)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │oare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Trunchi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │/abdo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Al- │men │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tele├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Cai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │paren- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │terale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴───────┴──────┴───────┴─────┴──────┴────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
*ST*

În funcţie de natura fluidelor din butelii, de modul de depozitare şi de capacitatea de depozitare, operatorul economic isi alcătuieşte organigrama şi stabileşte numărul de personal angajat.

În tabelul 4.1.7 b) este prezentat un model (orientativ) de dotare cu materiale individuale de protecţie şi de lucru pentru un depozit mare pentru butelii de acetilena, iar în tabelul 4.1.7 c), un model de inventar de materiale de protecţie şi intervenţie din dotarea sectiei (acelaşi depozit de acetilena).

Tabel 4.1.7 b) – Model de dotare cu materiale de protecţie şi intervenţie
*T*
┌────┬───────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│Nr. │ Denumirea │ UM │Gestio-│Stivui-│Incar- │Paznic │Manipu-│
│crt.│ echipamentului │ │nar │torist │cator │ │lator │
│ │ │ │depozit│ │descar-│ │butelii│
│ │ │ │ │ │cator │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │ │EP │EL │EP │EL │EP │EL │EP │EL │EP │EL │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 1. │Boneta antistatizata │buc. │ γ │ – │ γ │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 2. │Salopeta din fibre │buc. │ γ │ – │ γ │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │
│ │naturale antistatizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 3. │Manusi electroizolante │perechi│ │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │
│ │pentru joasa tensiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 4. │Manusi de protecţie │perechi│ γ │ – │ γ │ – │ γ │ – │ – │ – │ γ │ – │
│ │din piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 5. │Camasa din fibre │buc. │ γ │ – │ γ │ – │ γ │ – │ – │ – │ γ │ – │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 6. │Lenjerie de corp din │buc. │ γ │ – │ γ │ – │ γ │ – │ – │ – │ γ │ – │
│ │fibre naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 7. │Sosete-ciorapi din │perechi│ γ │ – │ γ │ – │ γ │ – │ – │ – │ γ │ – │
│ │fibre naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 8. │Bocanci antistatici │perechi│ – │ – │ γ │ – │ γ │ – │ – │ – │ – │ – │
│ │din piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 9. │Pantofi antistatici │perechi│ γ │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │
│ │din piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│10. │Masca contra prafului │buc. │ – │ – │ γ │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│11. │Ochelari de protecţie │perechi│ γ │ – │ γ │ – │ γ │ – │ – │ – │ – │ – │
│ │etansi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│12. │Masca de protecţie │buc. │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │
│ │cu cartus filtrant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru acetona │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│13. │Sort de protecţie │buc. │ – │ – │ – │ – │ γ │ – │ – │ – │ γ │ – │
│ │cu pieptar STAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │5151-82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│14. │Suba sau cojocel │buc. │ γ │ – │ – │ – │ – │ – │ γ │ – │ γ │ – │
│ │termoizolant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│15. │Îmbrăcăminte de │buc. │ – │ γ │ – │ γ │ – │ γ │ – │ γ │ – │ γ │
│ │protecţie. Articole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de îmbrăcăminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de protecţie utilizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în medii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temperaturi scăzute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SR EN 14058:2004 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│16. │Îmbrăcăminte de │buc. │ γ │ – │ γ │ – │ – │ – │ γ │ – │ γ │ – │
│ │protecţie. Articole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│17. │Incaltaminte │perechi│ γ │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electroizolanta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru joasa tensiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│18. │Bocanci de protecţie │perechi│ – │ – │ │ – │ γ │ – │ – │ – │ γ │ – │
│ │de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu bombeu metalic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezistenti la soc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│19. │Caciula cu apărători │buc. │ – │ – │ │ – │ γ │ – │ – │ – │ γ │ – │
│ │laterale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│20. │Capison termoizolant │buc. │ – │ – │ │ – │ γ │ – │ – │ – │ │ – │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│21. │Costum de protecţie │buc. │ – │ – │ │ – │ γ │ – │ – │ – │ γ │ – │
│ │termorezistent la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temperaturi scăzute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│22. │Ciorapi sosete din │perechi│ – │ – │ │ – │ γ │ – │ – │ – │ γ │ – │
│ │lana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
*ST*

EP = echipament de protecţie
EL = echipament de lucru

Tabel 4.1.7 c) – Model de inventar „secţie pentru un depozit mare de butelii pentru acetilena
*T*
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┐
│Nr. │ Denumirea materialului │ U.M. │Cant.│
│crt.│ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 1. │Trusa sanitară dotată conform Ordinului ministrului │ buc. │ 1 │
│ │sănătăţii şi familiei nr. 427/2002 │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 2. │Dulap pentru depozitare materiale de protecţie │ buc. │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 3. │Aparat pentru inhalat oxigen – complet A2 (cuprinde: │ buc. │ 1 │
│ │cutie de lemn cu suporti, butelie de oxigen 7 l, reductor│ │ │
│ │de presiune cu manometru, distribuitor, umezitor cu pahar│ │ │
│ │de sticla, sac de respiratie, masti de fata cu supape etc│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 4. │Masca de aductiune libera a aerului │ buc. │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 5. │Covor de cauciuc electroizolant – STAS 7454 – 84 │ │ 20 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 6. │Furtun de cauciuc phi 20mmm │ ml │ 30 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 7. │Trusa de scule antiscantei │ buc. │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 8. │Placute indicatoare şi avertizoare │ buc. │ 40 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│ 9. │Carucior pentru transport butelii – tip lisa pentru o │ buc. │ 3 │
│ │butelie │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│10. │Motostivuitor │ buc. │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│11. │Manusi de protecţie STAS 1783-84 │perechi│ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│12. │Dotări (complet 2) pentru hidrant exterior pentru │ buc. │ 1 │
│ │stropire butelii de acetilena (cuprind: chei pentru │ │ │
│ │racord A, B, C, ţevi pentru furtun tip B, ţevi de refula-│ │ │
│ │re tip B, hidrant portativ tip B cu 2 robinete pentru │ │ │
│ │refulare etc.) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│13. │Explozimetru portabil pentru detectie acetilena │ buc. │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│14. │Lampa portabila antiexploziva │ buc. │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│15. │Lanterne antiexplozive │ buc. │ 4 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┘
*ST*

Organizarea locului de munca şi a activităţii
4.1.8. Toate căile de acces ale spaţiilor de lucru vor fi menţinute în stare de curăţenie permanenta, libere de orice obstacole.
4.1.9. Accesul în depozitul de butelii al persoanelor străine este interzis. Acest lucru va fi marcat cu tablite de avertizare „INTRAREA OPRITĂ”.
4.1.10. La toate locurile de munca unde exista riscuri de incedii, explozii sau intoxicatii se vor efectua măsurători în vederea depistarii concentratiilor maxime admisibile şi se vor lua măsuri pentru anihilarea riscurilor, conform prevederilor prezentului regulament.
4.1.11. Din punctul de vedere al dotărilor social-sanitare, depozitele de butelii se încadrează conform anexei nr. 12 la NGPM, astfel:
a) Depozitarea în aer liber
– Grupa de proces II b – procese tehnologice care au loc în condiţii de microclimat nefavorabil, cu temperatura scăzută (munca în exterior)
– Anexa social-sanitară trebuie dotată cu: vestiare, duşuri, spalatoare şi încăperi pentru încălzire periodică
b) Depozitarea în încăperi
b1) Depozite pentru butelii cu gaze toxice
– Grupa de proces IV g – procese de munca ce au loc în condiţii de contact cu gaze şi vapori care pot produce intoxicatii acute
– Anexa social-sanitară trebuie dotată cu: vestiare pentru haine de strada, duşuri, vestiare pentru haine de protecţie şi de lucru (în circuit mic), spalatoare şi, suplimentar, cu: camera de salvare degazare, condiţii de spalare şi uscare a echipamentului de protecţie şi de denocivizare
b2) Depozite pentru butelii cu gaze netoxice:
– Grupa de proces II b, în cazul încăperilor neincalzite
– Grupa de proces I b, în cazul încăperilor incalzite
4.1.12. În cadrul depozitului de butelii trebuie sa se monteze indicatoare de avertizare privind pericolele specifice.
4.1.13. În incinta depozitelor se vor afişa instrucţiuni şi reguli privitoare la manipularea în condiţii de securitate a buteliilor aflate în depozit.
4.2. Prevederi specifice
4.2.1. Personalului care deservette depozitul îi este interzis sa primească şi sa depoziteze buteliile pline la care:
a) lipsesc poansonarile reglementare;
b) a expirat termenul de revizie periodică;
c) robinetele au ventile cu defect;
d) se constata deteriorări vizibile pe corp (fisuri, urme de lovituri, coroziune pronunţată etc.);
e) lipseşte vopseaua de protecţie şi marcarea gazului;
f) lipsesc capacele de protecţie;
g) se sesizează scapari de gaze.
4.2.2. Se interzice depozitarea buteliilor pline în spaţiile prevăzute şi marcate pentru buteliile goale.
4.2.3. Se interzice depozitarea buteliilor pline sau goale în afară spaţiilor special amenajate pentru acestea.
4.2.4. Depozitul va fi dotat cu utilaje (dispozitive) adecvate pentru manipularea în condiţii de securitate a recipientelor-butelie, în funcţie de cantităţile care se manipuleaza.
4.2.5. Este obligatorie depozitarea buteliilor numai cu capacul la racordul robinetului şi capacul de protecţie insurubate.
4.2.6. Sunt interzise păstrarea oricăror materiale inflamabile, efectuarea unor lucrări cu foc deschis şi fumatul pe o distanta de 10 m în jurul depozitului de butelii de acetilena.
4.2.7. Îmbrăcămintea imbibata cu oxigen trebuie schimbată sau foarte bine aerisita înainte de a intra în contact cu foc deschis sau cu oricare alte surse de foc.
4.2.8. În încăperi, în zone de securitate şi în zone de protecţie, în spaţiul liber fumatul şi focul deschis sau iluminatul deschis nu sunt permise în cazul în care este vorba de depozite pentru gaze comprimate combustibile. Aceasta interdicţie trebuie afişată la fata locului, dacă ea nu a fost facuta cunoscută pe întreg teritoriul depozitului, începând de la porţile de acces.
4.2.9. În depozitele de butelii pentru gaze comprimate cu acţiune oxidanta nu este permisă depozitarea materialelor combustibile sau autoinflamabile pe o distanta mai mica de 5 m fata de locurile la care datorită unor neetanseitati pot sa apara emanatii (scapari) de gaze cu acţiune oxidanta. În aceste zone fumatul şi focul deschis nu sunt permise.
4.2.10. Cel care depoziteaza butelii pentru gaze foarte toxice trebuie sa stabilească instrucţiunile de securitate corespunzătoare, ca de exemplu purtarea aparatelor automate pentru respiratie. Aceste aparate trebuie păstrate în afară zonei periclitate, dar trebuie sa fie uşor (şi repede) accesibile pentru personalul de deservire.
4.3. Manipularea buteliilor şi transportul în cadrul depozitelor
4.3.1. Manipularea buteliilor şi transportul în cadrul depozitelor sunt permise numai dacă buteliile au capacele sau gulerele de protecţie insurubate strâns.
4.3.2. Transportul mecanizat al buteliilor în incinta depozitului se face:
– în paleti, folosindu-se un autostivuitor sau stivuitor de paleti;
– în paleti, folosindu-se o macara;
– cu un carucior pentru butelii.
La manevrarea buteliilor cu autostivuitorul se vor respecta prevederile pct. 4.4.
4.3.3. Transportul buteliilor cu ajutorul instalaţiilor de ridicat se permite numai dacă buteliile sunt bine fixate cu paleti care permit prinderea sigura a carligului macaralei (este interzisă prinderea buteliei în carligul macaralei de capacul de protecţie, carcasa de protecţie sau robinetul buteliei).
4.3.4. Se interzice transportul buteliilor cu ajutorul instalaţiilor de ridicat cu electromagneti sau al macaralelor cu greifer.
4.3.5. Cadrele de butelii se vor transporta cu autostivuitor sau macara (este obligatorie prinderea cu lant – cablu – de toate cele 4 inele ale cadrului de butelii).
4.3.6. Utilizarea mijloacelor de transport în zona de protecţie a buteliilor pentru gaze combustibile se face în condiţiile prevăzute la pct. 2.2.14.
4.3.7. Transportul manual al buteliilor pe distanţe scurte (cel mult 5 m) se face:
– prin rostogolire numai pe dispozitive prevăzute pentru aceasta, de exemplu inele de rostogolire;
– prin rostogolire (rulare) pe piciorul (postamentul) buteliei printr-o uşoară aplecare.
4.3.8. Se interzice aruncarea sau tararea buteliilor chiar şi pe distanţe scurte.
4.3.9. Se interzice descărcarea buteliilor din vehicule prin căderea lor pe un pat elastic (pneuri).
4.4. Folosirea stivuitoarelor autopropulsate
4.4.1. Incarcatura care se ridica sau se transporta trebuie sa fie uniform distribuita pe lăţimea furcilor, iar centrul de greutate al acestuia nu trebuie sa depăşească distanta de la coloana de ridicare a furcilor declarata de producătorul stivuitorului.
4.4.2. În cazul în care apare tendinta de pierdere a stabilitatii stivuitorului prin ridicarea rotilor din spate, se va cobori imediat sarcina pe sol.
4.4.3. Înainte de coborârea încărcăturii, se va examina cu atentie terenul pe care urmează a se aseza sau stivui incarcatura.
4.4.4. Introducerea sau scoaterea furcii de sub sarcina ori paleta trebuie facuta lent, fără smucituri şi cu viteza redusă.
4.4.5. În cazul în care incarcatura impiedica vizibilitatea conducatorului, acesta va fi dirijat de o alta persoana.
4.4.6. Este interzisă încărcarea stivuitoarelor peste limita admisă a capacităţii de ridicare.
4.4.7. Manevrele în zona de lucru trebuie făcute cu viteza redusă şi cu multă atentie, numai după ce conducătorul utilajului s-a asigurat ca nu sunt persoane în apropiere.
4.4.8. Este interzisă manipularea sarcinii de către muncitori, când aceasta este suspendată pe furci.
4.4.9. Circulaţia stivuitoarelor autopropulsate se va face pe căile de acces stabilite şi marcate în acest scop. Pentru evitarea deraparii, căile de acces vor fi curatate permanent de urme de uleiuri, carburanţi şi noroi, iar în timpul iernii se va presara cu nisip şi sare pentru evitarea formării ghetii şi poleiului.
4.4.10. Viteza de deplasare a stivuitorului autopropulsat trebuie adaptată la condiţiile drumului. Aceasta nu va depăşi 10 km/h pe căile de acces şi 2-3 km/h în locurile inguste.
4.4.11. Este interzisă urcarea sau coborârea din stivuitor în timpul mersului.
4.4.12. Deplasarea stivuitoarelor se va face numai în sensul înainte. Mersul înapoi este permis numai pentru efectuarea intoarcerilor, iesirilor din locuri inguste, precum şi la coborârea cu sarcina a pantelor, conform prevederilor cărţii tehnice.
4.4.13. În timpul transportului cu stivuitorul, precum şi la ridicarea paletei încărcate pe autovehicule muncitorii trebuie sa stea la o distanta de minimum 2,5 m şi în niciun caz sub sarcina ridicată.
4.4.14. Este interzis sa se ridice şi sa se transporte sarcinile numai pe varful furcilor.
4.4.15. Este interzis transportul cu stivuitorul prin tarare directa a paletilor.
4.4.16. Transportarea paletilor suprapusi este permisă numai dacă sunt asigurate: stabilitatea sarcinii, pilotarea şi vizibilitatea. Nu trebuie depăşită capacitatea de ridicare.
4.4.17. Este interzisă ridicarea sau coborârea sarcinilor în timpul deplasarii stivuitorului autopropulsat.
4.4.18. Este interzisă folosirea stivuitorului autopropulsat pe terenuri accidentate şi/sau nerezistente.
4.4.19. Coborârea cu sarcina se va face cu spatele, sarcina fiind menţinută în poziţie inclinata înapoi. Dacă inclinatia pantei este mai mica decât inclinatia maxima a cadrului, se poate cobori în mers înainte, cu sarcina complet inclinata spre înapoi şi asigurata cu lant. În ambele cazuri, circulaţia se va face cu viteza redusă, cu actionarea progresiva a franei.
4.4.20. Deplasarea stivuitorului autopropulsat cu sau fără sarcina este admisă numai pe drumuri netede şi cu cadrul în poziţie de transport. Deplasarea se va face cu sarcina ridicată la cel puţin distanta de la sol recomandată de producătorul stivuitorului, iar cadrul dispozitivului de ridicat va fi înclinat înapoi, astfel încât sa se asigure o stabilitate corespunzătoare a sarcinii.
4.4.21. Deplasarea stivuitorului cu sarcina ridicată la mai mult de 300 mm de la sol este permisă numai la operatia de stivuire şi se va executa numai în fata stivei.
4.4.22. Când se manevreaza utilajul pe teren umed, alunecos, se va lucra cu viteza redusă şi cu multă atentie.
4.4.23. În depozite închise vor fi folosite numai stivuitoare autopropulsate ale căror capacitate şi gabarit permit pătrunderea şi manevrarea lor în spaţii mici şi numai dacă acestea sunt special pregătite pentru lucrul în interior şi nu pot deveni surse de incendiu.
4.4.24. Stivuitoarele autopropulsate cu stare tehnica necorespunzătoare sau care prezintă defectiuni la cadrul de ridicare al sarcinii nu trebuie admise în exploatare.
4.4.25. În cazul în care se constata unele defectiuni în funcţionarea stivuitoarelor autopropulsate (zgomote suspecte, scantei la electromotoare, precum şi alte fenomene neobisnuite în funcţionarea mecanismului de actionare hidraulica sau electrica ori în cazul altor ansamble), conducătorii sunt obligaţi sa oprească lucrul şi sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca starea de fapt. Lucrul se va reîncepe numai după înlăturarea defectiunilor constatate.
4.4.26. Este interzisă utilizarea stivuitoarelor autopropulsate în stare de întreţinere necorespunzătoare (scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi, lipsa busoanelor de la rezervoare etc.).
4.4.27. Presiunea aerului în pneuri trebuie sa corespundă cu cea prevăzută de cartea tehnica, în funcţie de starea platformelor pe care urmează sa lucreze utilajul şi de condiţiile atmosferice.
4.4.28. Motostivuitoarele cu esapare libera a gazelor trebuie folosite numai în depozite deschise, neacoperite sau în hale prevăzute cu ventilaţie; funcţionarea în spaţii închise care nu îndeplinesc condiţia de ventilaţie de mai sus este permisă numai dacă motostivuitoarele sunt prevăzute cu dispozitive de epurare a gazelor.
4.4.29. Este interzisă pornirea unui stivuitor autopropulsat prin impingere cu furcile de către un alt stivuitor.
4.4.30. Este interzisă pornirea motorului stivuitorului dacă acesta s-a oprit datorită unei defectiuni, având sarcina ridicată.
4.4.31. Este interzisă pornirea sau franarea brusca a stivuitorului cu sarcina ridicată, pentru a se evita răsturnarea utilajului.
4.4.32. Este interzisă utilizarea stivuitoarelor autopropulsate fără instalatie de semnalizare acustica, optica, precum şi fără sistem de iluminat pentru lucrul pe timpul nopţii sau pe ceata.
4.4.33. Periodic, pe baza graficului şi instrucţiunilor de exploatare, se va revizui starea de funcţionare a stivuitoarelor autopropulsate şi, în special, sistemul de ridicare, de franare, de direcţie, de semnalizare şi stabilitate.
4.4.34. Lucrările de reparaţii ale stivuitoarelor autopropulsate trebuie executate numai de operatori economici autorizaţi ISCIR, conform prevederilor PT R3-2003, colecţia ISCIR.
4.4.35. Conducerea autostivuitoarelor se va face numai de către persoane a căror varsta a depăşit 18 ani. Persoana fizica sau juridică deţinătoare va face instruirea şi autorizarea acestora, pe baza de şcolarizare şi verificare a cunoştinţelor, conform prevederilor din Prescripţiile tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnica a stivuitoarelor – PT R3-2003, colecţia ISCIR. Conducătorul stivuitorului trebuie sa aibă asupra sa autorizaţia de conducere şi, după caz, foaia de lucru.
4.4.36. Conducătorul stivuitorului este obligat ca înaintea începerii lucrului sa controleze starea tehnica a utilajului, sa verifice dacă sistemul hidraulic este corespunzător, făcând probe de ridicare-coborare a unei sarcini în funcţie de capacitatea masinii, precum şi de inclinarea înainte-înapoi a cadrului.
4.4.37. Conducătorul stivuitorului va verifica înainte de începerea lucrului dacă nu sunt pietre sau alte corpuri tari între cauciucuri. Scoaterea acestora nu se va face prin lovire cu ciocanul sau levierul, ci prin demontarea rotii laterale.
4.4.38. Conducătorilor de stivuitoare le este interzisă stationarea în zona de acţiune a mijloacelor de ridicat.
4.4.39. Conducătorii de stivuitoare autopropulsate trebuie sa respecte următoarele:
– sa nu transporte persoane în cabine, pe scarile şi părţile laterale ale acesteia, pe lest, pe furci, pe paletele goale sau încărcate;
– sa asigure stabilitatea şi siguranta încărcăturii;
– sa nu permită persoanelor străine sa conducă utilajul;
– sa evite pornirea sau oprirea brusca, pentru a preveni căderea sarcinilor sau răsturnarea utilajului;
– la intrarea-ieşirea din magazie, precum şi la trecerea pe lângă o persoana sa semnalizeze acustic.
4.4.40. În timpul deplasarii, conducătorul stivuitorului autopropulsat va păstra fata de utilajul din fata o distanta care sa îi permită, în cazul ca acesta opreşte sau isi schimba direcţia de mers, evitarea unei coliziuni.
4.4.41. Pentru a evita deraparea, conducătorii de stivuitoare care circula pe căile de circulaţie aflate în aer liber trebuie sa folosească lanţurile antiderapante din dotare.
4.4.42. Conducatorului de stivuitor îi este interzis sa angajeze discuţii în timp ce manevreaza utilajul.
4.4.43. Pornirea stivuitoarelor se va face numai de către conducătorul utilajului.
4.4.44. Se interzice conducatorului sa părăsească utilajul cu sarcina ridicată. În caz de nevoie, la părăsirea utilajului, se va lasa sarcina la sol, se va trage frana de mana şi se va scoate cheia din contact.
4.4.45. În cazul în care stivuitorul se defecteaza, având sarcina ridicată, înainte de remedierea defectiunilor, conducătorul trebuie sa ia măsuri de inlaturare a persoanelor din zona periculoasa.
4.4.46. Este interzisă ridicarea persoanelor cu stivuitorul autopropulsat.
4.4.47. Se interzice conducatorului sa manipuleze stivuitorul autopropulsat stand pe sol lângă acesta.
4.4.48. La terminarea lucrului sau ori de câte ori conducătorul părăseşte stivuitorul, acesta îl va asigura contra deplasarii, în special atunci când este oprit în panta, prin tragerea franei de mana şi introducerea manetei în una din treptele de viteza.

ANEXA A
––-
la regulament
––––-
LISTA GAZELOR
*T*
*Font 8*
───┬───────────────────┬────┬─────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────
│ │ │ │ │Clasif. gazelor funcţie de proprietăţile periculoase
│ │ │ │ ├─────┬───┬─────────────────────────┬───┬──────┬───┬───
│ │Nr. │ │Dens. │Gaze │Ga-│ Gaze cu propr. peric. │ │ │ │
│ Clasificarea │de │ Formula │rela- │care │ze │ (exceptând gazele │ │ │ │
Nr │ gazelor funcţie │iden│ chimica/ │tiva în│sus- │în-│ combustibile) │ │ │ │
crt│ de condiţiile de │tif.│ structura │raport │ţin │fla├───┬───┬────┬───┬────┬───┤Ga-│Gaze │Ga-│Ter
│ depozitare │cf. │ │ cu │arde-│ma │Ga-│Ga-│Gaze│Ga-│Gaze│Ga-│ze │chimic│ze │men
│ │CEE-│ │ aerul │ rea-│bi │ze │ze │ cu │ze │ cu │ze │i- │insta │ │de
│ │ONU │ │ │combu│le │f. │to │toxi│cu │acti│ │ner│bile │ax │ve-
│ │ │ │ │rante│ │to │xi │cita│ac-│une │can│te │ │fix│ri-
│ │ │ │ │(sim │sim│xi │ce │ te │ti-│ │ce │ │ sim │ian│fi-
│ │ │ │ │ bol │bol│ce │ │redu│une│iri │ri │sim│ bol │te │ca-
│ │ │ │ │ O) │F) │ │sim│ sa │co-│tan │ge │bol│ CI │ │re
│ │ │ │ │ │ │sim│bol│ │ro-│ta │ne │ I │ │sim│
│ │ │ │ │ │ │bol│ T │(sim│zi-│ │ │ │ │bol│ani
│ │ │ │ │ │ │T+)│ │ bol│va │sim │sim│ │ │ A │
│ │ │ │ │ │ │ │ │X(n)│ │bol │bol│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │sim│X(i)│ K │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │bol│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11 │ 12│ 13│ 14 │15 │16
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
A.│Gaze comprimate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod clasificare:1)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
1 │Aer comprimat │1002│ – │1 │0(7)*│ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
2 │Argon │1006│Ar │1,38 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
3 │Heliu │1046│He │0,14 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
4 │Hodrogen │1049│H(2) │0,07 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
5 │Kripton │1056│Kr │2,9 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
6 │Neon │1065│Ne │0,7 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
7 │Azot │1066│N(2) │0,97 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
8 │Dioxid de azot │1067│NO(2) │2,83 │ O │ – │T+ │ – │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
9 │Deuteriu │1957│D(2) │0,14 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
10│Metan │1971│CH(4) │0,55 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
11│Monoxid de azot în │1975│NO+NO(2) │(1,04) │ O │ – │T+ │ – │ – │ C │ – │ – │ I │CI(5)*│ – │3
│amestec cu dioxid │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de azot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
12│Gaz de apa │2600│CO+H(2) │(0,52) │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
13│Oxid de carbon │1016│CO │ 0,97 │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
14│Oxigen │1072│O(2) │ 1,1 │ O │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
15│Etilenă comprimata │1962│C(2)H(4) │ 0,97 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │CI(5)*│ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
16│Fluor │1045│F(2) │ 1,31 │ O │ – │T+ │ – │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
17│Gaze rare în ames- │1979│[H(2)+Kr+Ne │ 1,4 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│tec comprimat │ │ +Ar] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
18│Gaze rare şi oxigen│1980│[He+Kr+Ne+Ar+│ 1,3 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│în amestec comprimat │ +O(2)] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
19│Gaze rare şi azot │1981│[He+Kr+Ne+Ar+│ 1,25 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│în amestec comprimat │ +N(2)] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
20│Oxigen de dioxid de│1014│O(2)+CO(2) │ 1,12 │ O │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│ carbon în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ amestec comprimat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
21│Tetrafluoro metan │1982│CF(4) │ 3,04 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ comprimat (R14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
22│Trifluorura de bor │1008│BF(3) │ 2,37 │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
23│Hidrocarburi │1064│C(3)H(8)+ │(0,5) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│gazoase în │ │C(4)H(10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ amestec comprimat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
24│Hidrogen şi metan │2034│H(2)+CH(4) │(0,137)│ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│în amestec comprimat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
25│Xenon │2036│Xe │ 4,56 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
26│Difluorura de │2190│F(2)O │(3,26) │ O │ – │T+ │ – │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│oxigen comprimata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
27│Hexafuoreten │2193│C(2)F(6) │ 4,5 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ comprimat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
28│Pentafluorura de │2198│PF(5) │ 1,06 │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│fosfor comprimata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
29│Silan │2203│SiH(4) │ 1,11 │ – │ F │ – │ – │X(n)│ – │ – │ – │ I │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
30│Fluorura de │2417│F(2)O(2)C │ 1,4 │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│carbonil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
31│Trifluorura de azot│2451│NF(3) │(2,5) │ O │ – │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
32│Monoxid de azot │1660│NO │(1,02) │ O │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│comprimat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
B.│Gaze lichefiate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod clasificare:2)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
33│Amoniac anhidru │1005│NH(3) │ 0,6 │ – │ F │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
34│Bromotrifluoro │1009│CF(3)Br │(5,24) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│meta(R13B1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
35│Butadiena 1,2 sta- │1010│C(4)H(6) │(1,95) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │Cl(5)*│ – │10
│bilizata/butadiena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1,3 stabilizata/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amestecuri butadi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ena 1,3 şi hidro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│carburi stabilizate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
36│Butan │1011│C(4)H(10) │ 2,11 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
37│Amestec butilene │1012│C(4)H(8) │(2,004)│ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│(butilenal cu cis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│butilena 2 cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transbutilena 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
38│Dioxid de carbon │1013│CO(2) │ 1,53 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
39│Dioxid de carbon │1015│CO(2)+N(2)O │ 1,53 │ – │ – │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ A │10
│în amestec cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protoxid de azot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
40│Clor │1017│Cl(2) │ 2,49 │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
41│Clorodifluormetan │1018│CHClF(2) │ 2,99 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ A │10
│ (R22) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
42│Cloropentafluorete │1020│C(2)ClF(5) │(5,44) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ (R115) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
43│Cloro- 1 -tetra- │1021│CClF(2)CHF(2)│(4,74) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│fluoro-1,2,2,2 etan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (R124) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
44│Clorotrifluorometan│1022│CH(2)ClCF(3) │(4,17) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ (R133) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
45│Cianogen │1026│C(2)N(2) │(1,8) │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │Cl(5)*│ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
46│Ciclopropan │1027│C(3)H(6) │ 1,45 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
47│Diclorodifluormetan│1028│CCl(2)F(2) │ 4,26 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ Cl │ A │10
│ (R12) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
48│Diclorofluormetan │1029│CHCl(2)F │(3,62) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │X(i)│ – │ I │ – │ A │10
│ (R21) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
49│Difluoroetan │1030│CH(3)CHF(2) │(2,33) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ – │10
│ (R152a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
50│Dimetilena anhidra │1032│[CH(3)](2)NH │(1,59) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │X(i)│ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
52│Etan │1035│C(2)H(6) │ 1,046 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
53│Etilamina │1036│C(2)H(5)NH(2)│ 1,59 │ – │ F │ – │ – │X(n)│ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
54│Clorura de etil │1037│C(2)H(5)Cl │(2,27) │ – │ F │T+ │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│ (R160) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
55│Eter metiletilic │1039│CH(3)OC(2)H(5│ 2,07 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
56│Oxid de etilenă │1040│C(2)H(4)O │ 1,52 │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ K │ – │ Cl │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
57│Oxid de etilenă cu │1041│C(2)H(4)O+ │(1,34) │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ K │ – │ – │ – │10
│dioxid de carbon │ │CO(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
58│Bromura de │1048│BrH │(2,5) │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│hidrogen anhidra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
59│Acid clorhidric │1050│HCl │ 1,27 │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│ anhidru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
60│Hidrogen sulfurat │1053│H(2)S │ 1,19 │ – │ F │T+ │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
61│Izobutilena │1055│C(4)H(8) │(1,98) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
62│Gaze lichefiate │1058│C(3)H(8)+ │(0,6) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ A │10
│(completate cu │ │C(4)H(10)+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│azot, dioxid de │ │N(2)+CO(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│carbon, etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
63│Metilacetilena şi │1060│C(3)H(4)+ │(0,49) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│propadiena în │ │C(3)H(4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amestec stabilizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
64│Metilena │1061│CH(3)NH(2) │ 1,08 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │X(i)│ – │ – │ – │ – │10
│anhidra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
65│Bromura de │1062│CH(3)Br │ 3,07 │ – │ F │T+ │ – │ – │ – │ – │ K │ – │ – │ – │5
│metil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
66│Clorura de metil │1063│CH(3)Cl │ 1,78 │ – │ F │ – │ – │X(n)│ – │ – │ K │ – │ – │ – │10
│(R40) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
67│Metil mercaptan │1064│CH(3)SH │ 1,66 │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
68│Clorura de nitrozil│1069│NOCl │(3,26) │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ I │ – │ – │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
69│Protoxid de azot │1070│N(2)O │ 1,53 │ O │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
70│Fosgen │1076│COCl(2) │ 3,50 │ – │ – │T+ │ – │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
71│Propilenă │1077│C(3)H(6) │ 1,48 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
72│Gaz frigorific │1078│(R12+R13+R22)│(3,5) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
73│Dioxid de sulf │1079│SO(2) │ 2,26 │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
74│Hexafluorura de │1080│SF(6) │ 5,11 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│sulf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
75│Tetrafluoretilena │1081│C(2)F(4) │(3,52) │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ – │10
│stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
76│Trifluorcloretilena│1082│C(2)ClF(3) │(4,10) │ – │ F │ – │ – │X(n)│ – │ – │ – │ I │ – │ – │5
│stabilizata (R1113)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
77│Trimetilamina │1083│[CH(3)](3)N │2 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │X(i)│ – │ – │ – │ – │10
│stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
78│Bromura de vinil │1085│C(2)H(3)Br │(3,77) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
79│Clorura de vinil │1086│C(2)H(3)Cl │ 2,16 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ K │ – │ – │ – │10
│stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
80│Etermetilvinilic │1087│C(3)H(6)O │(2,04) │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│stabilizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
81│Clorura de cianogen│1589│ClCN │(2,16) │ – │ – │T+ │ – │ – │ C │ – │ – │ I │ – │ – │3
│stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
82│Triclorura de bor │1741│BCl(3) │ 4,06 │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
83│Triflorura de clor │1749│ClF(3) │(4,12 │ O │ – │T+ │ – │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
84│Hexafluoropropilena│1858│C(3)F(6) │(3,5) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ A │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
85│Clorura de metil în│1912│CH(3)Cl+ │(2,48) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│amestec cu clorura │ │CH(2)Cl(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de metilen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
86│Oxid de etilenă în │1952│C(2)H(4)O+ │(1,4) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ A │10
│amestec cu dioxid │ │CO(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de carbon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
87│Diclorotetrafluoro-│1958│C(2)Cl(2)F(4)│(6,02) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│etan (R114) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
88│Difluoroetiena │1959│C(2)H(2)F(2) │(2,26) │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ K │ I │ – │ – │10
│ (R1132a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
89│Hidrocarburi gazoa-│1965│C(3)H(8)+ │(0,5) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│se în amestec │ │C(4)H(10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lichefiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
90│Izobutan │1969│C(4)H(10) │ 1,35 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
91│Clorodifluorometan │1973│C(2)ClF(5)+ │ 1,05 │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ în amestec cu │ │CHClF(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cloropentafluoretan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (R502) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
92│Bromoclorodifluor │1974│CBrClF(2) │(5,82) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ metan (R12B1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
93│Octofluorociclo- │1976│C(4)F(8) │(7,04) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ butan (RC318) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
94│Propan │1978│C(3)H(8) │ 1,55 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
95│Clorotrifluoroetan │1983│CH(2)ClCF(3) │(4,17) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ (R133a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
96│Trifluor metan │1984│CHF(3) │(2,47) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ (R23) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
97│Trifluoroetan │2035│CH(3)-CF((3) │(2,96) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ (R143a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
98│Dimetil-2.2 propan │2044│[CH(3)](2)CC │(3,28) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│ │ │ (2)H(6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
99│Diclorosilan │2189│SiH(2)Cl(2) │ 3,56 │ – │ F │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ I │ – │ – │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
100│Arsina │2188│AsH(3) │(4,93) │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
101│Fluorura de │2191│SO(2)F(2) │(3,47) │ – │ – │T+ │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │5
│sulfuril │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
102│Germaniu │2192│GeH(4) │(5,36) │ – │ F │T+ │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
103│Hexafluorura de │2194│ŞeF(6) │(13) │ – │ – │T+ │ – │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│seleniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
104│Hexafluorura de │2195│TeF(6) │(13) │ – │ – │T+ │ – │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│teluriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
105│Hexafluorura de │2196│TuF(6) │(10,5) │ – │ – │T+ │ – │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│tungsten │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
106│Iodura de hidrogen │2197│HI │ 5,79 │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│anhidra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
107│Fosfina │2199│H(3)P │ 1,18 │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
108│Propadiena │2200│C(3)H(4) │(1,42) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
109│Seleniura de │2202│SeH(2) │(4,35) │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │5
│hidrogen anhidra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
110│Sulfura de carbonil│2204│COS │(3,2) │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
111│Tetrafluorura de │2418│SF(4) │(4,5) │ – │ – │T+ │ – │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│sulf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
112│Bromotrifluor- │2419│C(2)F(3)Br │(5,86) │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │ Cl │ – │10
│etilenă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
113│Hexafluoracetona │2420│C(3)OF(6) │(6,2) │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
114│Octofluorobutena 2 │2422│C(4)F(8) │(7,1) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ (R1318) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
115│Octofluoropropan │2424│C(3)F(8) │(6,5) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ (R218) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
116│Etilacetilena │2452│C(2)H(5)C(2)H│(1,8) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│ stabilizata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
117│Fluorura de etil │2453│C(2)H(5)F │(3) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│ (R161) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
118│Fluorura de metil │2454│CH(3)F │(2,5) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│ (R41) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
119│Clorodifluor etan │2517│C(2)H(3)F(2) │(3,54) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│ (R142b) │ │ Cl │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
120│Metilclorosilan │2534│CH(5)SiCl │(1,82) │ – │ F │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
121│Pentafluorura de │2548│ClF(5) │(5,1) │ O │ – │T+ │ – │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│ clor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
122│Ciclobutan │2601│C(4)H(8) │ 2,1 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
123│Clorura de brom │2901│BrCl │(5,5) │ O │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
124│Clorura de trifluor│3057│CF(3)COCl │(4,2) │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │3
│ acetil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
125│Fluorura de │3083│ – │ – │ O │ – │T+ │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │5
│ percloril │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
126│Eterperfluoro metil│3153│C(3)F(7)O │(3,2) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│ vinilic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
127│Gaze petroliere │1075│ – │ 1,52 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│lichefiate GPL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
128│Gaz lichefiat │3157│ – │(2,5) │ O │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│ comburant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
129│Dicloro difluoro │2602│CH(3)CHF(2)+ │(1,01) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│metan şi difluoro │ │ CCl(2)F(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etan în amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│azeotrop (R500) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
130│Stibina │2676│SbH(3) │ – │ – │ F │ – │ T │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │5
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
131│Oxid de etilenă şi │3070│C(2)H(4)O+ │(1,09) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│dicloro difluoro │ │ CCl(2)F(2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│metan în amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
132│Tetrafluoroetan │3159│CF(3)CH(2)F │(3,52) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ (R134a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
133│Pentafluoroetan │3220│C(2)HF(5) │(4,2) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ (R125) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
134│Difluorometan │3252│CH(2)F(2) │(2,12) │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
│ (R32) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
135│Heptafluor propan │3296│CF(3)CHFC(3) │(5,87) │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ I │ – │ A │10
│ (R227) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
C.│Gaze dizolvate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sub presiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod clasificare:3)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
136│Acetilena │1001│C(2)H(2) │ 0,91 │ – │ F │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │ – │10
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
137│Amoniac în soluţie │2073│NH(3)+H(2)O │ 0,6 │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │5
│apoasa (sub 50% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ NH(3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────────────────┼────┼─────────────┼───────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──────┼───┼───
138│Amoniac în soluţie │3318│NH(3)+H(2)O │(0,6) │ – │ – │ – │ T │ – │ C │ – │ – │ – │ – │ – │5
│apoasa (peste 50% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ NH(3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┴───────────────────┴────┴─────────────┴───────┴─────┴───┴───┴───┴────┴───┴────┴───┴───┴──────┴───┴───
*ST*
ANEXA B
la regulament

LEGISLAŢIE, NORMATIVE, INSTRUCŢIUNI ŞI
STANDARDE APLICABILE REGULAMENTULUI

a) Reglementări legislative, normative şi prescripţii tehnice
a)1. Legi, hotărâri guvernamentale, ordine ministeriale
– Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
– Ordinul ministrului industriilor şi comerţului nr. 293/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
– Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
– Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2005
– Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile
– Hotărârea Guvernului nr. 1.941/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile
– Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor
– Hotărârea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor
– Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 privind Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006
– Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei
– Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase
– Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse
– Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
– Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (modificată şi completată prin Legea nr. 263/2005)
– Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările ulterioare
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare
– Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, modificată prin Legea nr. 587/2002
– Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor
– Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările ulterioare
– Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, republicată
– Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologica
– Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 940/2006
– Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006
– Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
– Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca
– Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive
– Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici
– Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006
– Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 94/2006 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie
– Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului
a)2. Normative şi prescripţii tehnice generale
– C5/2003 – Prescripţii tehnice ISCIR: Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 bis/2003)
– C12/2003 – Prescripţii tehnice ISCIR: Cerinţe tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 bis/2004)
– Acordul european privind transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) 2005 (Registrul Auto Roman)
– P118-99 – Normativ de siguranta la foc a construcţiilor (Buletinul Construcţiilor nr. 7/1999)
– NP 099-04 – Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 bis/2005)
– Normativ pentru asigurarea îndeplinirii cerinţelor privind siguranta în exploatare şi securitatea la incendiu pentru instalaţiile care produc sau utilizează acetilena (Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 321/2006 – Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 bis/2006)
– NP 086-05 – Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 bis/2005)
– I 5 – Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare (Buletinul Construcţiilor nr. 1/1980)
– I 7-2002 – Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 1.000 Vc.a şi 1.500 Vc.c (Buletinul Construcţiilor nr. 1/2003)
– NTE 003/04 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1.000 V (Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2004)
– PE 101 A/85 – Instrucţiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiuni peste 1kV în raport cu alte construcţii (republicate în 1993) (ICMENERG – Buletinul Documentelor Normative Energetice – BDNE ianuarie 1999)
– Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi siguranta ale capacităţilor energetice (Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/1999)
– PE 106-95 – Normativ pentru proiectarea şi executarea liniilor aeriene de joasa tensiune (ICMENERG – BDNE martie 1996)
– PE 107-95 – Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice (ICMENERG – BDNE aprilie 1996)
– I 9-95 – Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare
– I 18/2-2002 – Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor contra efractiei din clădiri (Buletinul Construcţiilor nr. 6/2004)
– I 20-2000 – Normativ privind protecţia construcţiilor impotriva trasnetului (Buletinul Construcţiilor nr. 2/2001)
– C 167-77 – Norme privind cuprinsul şi păstrarea Cărţii tehnice a construcţiilor, elaborate de IGSIC şi ICCPDC în 1977 şi modificate în 1983 (Buletinul Construcţiilor nr. 12/1977)
– P 100-1/2004 – Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 bis/2005)
a)3. Normative departamentale
– PD 43/88 – MIChP – Normativ departamental pentru proiectarea fabricilor, statiilor de imbuteliere, distribuţie şi a depozitelor de produse obţinute prin separarea aerului, O.MIChP nr. 96/N/1989 (brosura editata de MIChP)
– ID – MICh/1987 – Indreptar departamental pentru zonarea mediilor cu pericol de explozie şi măsuri de prevenire a acestora (brosura editata de MIChP)
– NPCICh 1977 – Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor în industria chimica (brosura editata de MIChP)
– DGPSI-004 – Dispoziţii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597/2001)
b) Standarde
*T*
SR EN 720-1: 2003 Butelii transportabile pentru gaze: Gaze şi
amestecuri de gaze
Partea 1: Proprietăţile gazelor pure
SR EN ISO 13769: 2006 Butelii pentru gaz. Marcarea prin poansonare
SR EN 1089-2: 2003 Butelii transportabile de gaz. Identificarea
buteliilor de gaz
Partea 2: Etichete de avertizare
SR EN 1089-3: 2004 Butelii transportabile de gaz. Identificarea
buteliilor de gaz
Partea 3: Codul culorilor
SR ISO 4706: 1998 Butelii pentru gaz, sudate, de oţel, reincarcabile
SR EN 1964-3: 2003 Butelii transportabile pentru gaz. Specificaţii
pentru proiectarea şi construcţia buteliilor de gaz
transportabile şi reincarcabile, nesudate, de oţel,
cu capacitate apa de la 0,5 l pana la 150 l
inclusiv.
Partea 3: Butelii executate din oţel inoxidabil,
fără sudura, cu valoarea Rm mai mica de 1100 MPa
SR EN 1968: 2003 Butelii transportabile de gaz. Inspecţia periodică
şi încercări pentru butelii de gaz din oţel, fără
sudura
SR EN 12754: 2003 Butelii transportabile de gaz. Butelii pentru
acetilena dizolvată.
Verificarea în timpul umplerii
SR EN 12755: 2003 Butelii transportabile de gaz. Condiţii de umplere
pentru grupuri de butelii cu acetilena
SR EN 12863: 2003 Butelii transportabile de gaz. Verificare periodică
şi întreţinere pentru butelii de acetilena dizolvată
SR EN 13365: 2003 Butelii transportabile de gaz. Grupuri de butelii
pentru gaze permanente şi lichefiate (cu excepţia
acetilenei). Verificarea în timpul umplerii
SR EN 60 079-10: 2004 Aparatura electrica pentru atmosfere explozive
gazoase
Partea 10: Clasificarea ariilor periculoase
SR EN ISO 9001: 2001 Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe
SR EN ISO 11114-1: 2003 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate
între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi
robinetelor
Partea 1: Materiale metalice
SR EN ISO 11114-2: 2003 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate
între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi
robinetelor
Partea 2: Materiale nemetalice
SR EN ISO 11114-3: 2003 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate
între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi
robinetelor
Partea 3: Încercarea de autoaprindere în atmosfera
de oxigen
SR EN ISO 11114-4: 2006 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate
între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi
robinetelor
Partea 4: Metode de încercare pentru alegerea
materialelor metalice rezistente la fragilizare
prin hidrogen
SR EN ISO 13341: 2001 Butelii de gaz transportabile. Montarea robinetelor
la buteliile de gaz
SR ISO 4705: 1999 Butelii pentru gaz, nesudate, de oţel, reincarcabile
SR ISO 4706: 1998 Butelii pentru gaz, sudate, de oţel, reincarcabile
STAS 297/1-88 Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii
tehnice generale
STAS 297/2-92 Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentari
STAS 2499-82 Robinet cu ventil pentru recipiente transportabile
de gaze, utilizate la sudare şi procedee conexe.
Condiţii tehnice generale de calitate
STAS 11162-87 Coliere de strangere
*ST*

NOTA:
Conform art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 355/2002, „Aplicarea unui standard naţional are caracter voluntar”.

–-