CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, REPARAREA, ÎNTREŢINEREA, REVIZIA, VERIFICAREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT PE PLAN îNCLINAT PENTRU MATERIALE ( 3 )

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 16-2003
PTR

Descarca PDF cu PTR 16-2003 partea 3

Continuare :

PTR
16–2003
ANEXA A7 (continuare)
– instrucţiuni specifice privind funcţionarea instalaţiei de transport pe plan
înclinat în condiţii de secnritate (altele decât cele prevăzute în prescripţia
tehnică).
10 Borderoul desenului tip de ansamblu conţinând toate piesele scrise şi
desenate ale acestuia.
B Piese desenate:
1 Traseul instalaţiei de transport pe plan înclinat, planul de situaţie şi profilul
longitudinal cu reprezentarea următoarelor elemente:
amplasarea în plan a staţiilor;
ecartamente;
spaţii de securitate, în profil transversal;
gabarite de liberă trecere faţă de teren, în profil longitudinal;
poduri, viaducte, ziduri de sprijin etc.
2 Staţii, plan şi secţiune prin spaţiile tehnologice ale staţiilor din care să
rezulte:
amplasarea grupurilor de antrenare şi a sistemelor de întindere a
cablurilor, precum şi a postului de comandă şi a panourilor electrice;
gabarite de liberă trecere a vehiculelor;
spaţii de securitate şi de circulaţie;
3 Vehicule, desenul de ansamblu din care să rezulte:
dimensiunile de gabarit exterioare şi interioare;
sistemul de fixare a cablului tractor şi sistemul de rulare pe cale;
sistemul de frânare pe calea de rulare sau pe cablul de frânare;
elemente de rezistenţă ale suspensiei vehiculului;
enumerarea instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor şi aparatelor
cu care se dotează vehiculul.
4 Grupuri de antrenare, desene de ansamblu şi, după caz, şi de subansamblu,
din care să rezulte:
principalele caracteristici funcţionale şi dimensionale;
schemele cinematice;
schemele hidraulice şi pneumatice;
sistemul de frânare;
sistemul de ungere;
ansamblul roţilor de antrenare, deviere şi susţinere.
101
PTR 16-2003
ANEXA A7 (sfiirşit)
5 Scheme electrice de principiu pentru:
– instalaţia de alimentare (de forţă);
instalaţia de comandă;
instalaţiile de semnalizare, blocare, telecomandă, telecomunicaţie şi
iluminat;
instalaţia de protecţie;
pozarea aparatelor şi a elementelor electrice pe panouri, în dulapuri,
în şi pe pupitrul de comandă;
În scheme vor fi indicate tensiunile de exploatare ale circuitelor electrice şi
prin legendă se vor evidenţia principalele elemente ale schemei. Tot aici se vor
evidenţia şi întreruptoarele de pe circuitul de alimentare precum şi măsurile de
protecţie a instalaţiilor electrice, conform normativelor şi standardelor în
vigoare.
6 Schema comenzilor
Schema va cuprinde toate comenzile care se pot efectua de la postul
(posturile) de comandă precum şi, după caz, indicarea mişcărilor şi a sensurilor
acestora.
7 Desenele de ansamblu ale manşoanelor.
8 Desenele de ansamblu ale sistemelor de întindere a cablurilor.
102
PTR
16–2003
ANEXAB
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerealreactualizarea autorizaţiei
pentru construirea (montarea) sau repararea instalaţiilor de transport pe plan
înclinat
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de
construire (montare) sau reparare a instalaţiilor de transport pe plan înclinat şi se
înaintează la ISCIR-INSPECT IT.
Documentaţia va conţine un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare);
b) domeniul autorizaţiei;
c) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform grupelor din
prescripţiile tehnice în vigoare);
d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu
precizarea pentru fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform
prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare);
e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi
executate şi poziţiile de sudare folosite;
f) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examioare nedistructivă din dotare,
pentru punerea în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie în
persoanele de bază şi îmbinările sudate funcţie de calitatea şi grosimea acestora,
precum şi a procedurilor de sudare aplicate;
g) punctele de control pe fluxul de montare sau reparare;
h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru
verificarea lucrărilor de construire (montare) şi/sau reparare a instalaţiilor de transport
pe plan înclinat precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul
economic să fie autorizaţi de către ISCIR-INSPECT IT;
i) decizia de numire a personalului conform anexei G.
La memoriul tehnic se vor ataşa documente care vor preciza:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1 ;
b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate, precum şi
dotarea cu laborator de efectuare a examioărilor nedistructive (autorizat de ISCIRINSPECT)
şi laborator de efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice
şi analize chimice (autorizat de ISCIR-INSPECT). În cazul în care agentul economic
nu dispune de laboratoare proprii se va anexa o copie după contractul de colaborare
încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea
examinărilor;
d) dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări, conform datelor din tabelul
3· ,
e) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie şi
control, conform datelor din tabelul 4;
f) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici,
conform datelor din tabelul 5.
103
PTR 16-2003
ANEXA B ( continuare)
Tabelul 1
Nr.
Tipul (marca) şi
Utilajul pentru execuţie caracteristicile Observaţii crt. principale’)
I Tăiere:
a) foarfeci;
b) ghilotine;
c) aparate oxiacetilenice;
d) aparate cu plasmă;
ei alte maşini şi aparate.
2 Fonnare:
a) îndoire;
b) ambutisare;
c) maşini de îndoit;
d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului
la table şi ţevi;
e) maşini de mandrinat ţevi;
f) maşini unelte.
3 Sudare:
a) convertizoare;
b) transformatoare;
c) tractoare de sudare;
d) aparatură WIG, TIG sau MIG;
e) maşini de sudat prin rezistenţă a ţevilor;
f) aparate pentru sudare în baie de zgură.
4 Tratamente tennice:
a) cuptoare;
b) instalaţii de tratament local;
ci dispozitive de preîncălzire înaiote de sudare.
‘) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi reglare a
parametrilor regimului de sudare.
Tabelul 2
Nr. Procedeul Tipul Nr. fişei de Grupa de Grupa de Poziţia de Observaţii
crt. de sudare îmbinării omologare oţeluri grosimi şi sudare
agent acoperită diametru!
economici de fişa de acoperite
ISCIR omologare de fişa de
omologare
104
PTR
16–2003
ANEXA B (sfârşit)
Tabelul 3
Tipul (marca) şi DT.
Nr.
Utilajul pentru verificare şi control bucăţi;
Observaţii crt. caracteristicile
principale
I Pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor:
a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor şi
ovaIităţii;
b) şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma
geometrică;
c) calibre pentru verificarea filetelor;
d) aparate şi dispozitive pentru verificarea
paralelismului, deuivelărilor, verticaiităţii;
e) aparate şi dispozitive pentru măsurarea
deformaţiilor.
2 Standuri pentru rodaie la mecauisme
3 Standuri pentru verificarea subansamblurilor
4 Standuri pentru încercări, echipamente cu aparatură
de măsurare şi control, în conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice ISCIR şi normele de fabricaţie:
a) la presiune hidraulică;
b) la presiune pneumatică;
c) sub sarcină;
d) a componentelor de securitate.
Tabelul 4
Nr. Personalul de execuţie nominalizat Specialitatea° Număr Observaţii
eri.
I Suduri autorizaţi
2 Personal pentru examinări nedistructive,
din care:
– ingineri;
– tehnicieni;
– operatori.
‘1 Pentru sudori se va menţiona specialitatea conform prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare.
Tabelul 5
Nr. Natura Lucrările cuprinse în Denumirea agentului Observaţii
eri. colaborării contractul de colaborare şi economic cu care se
felul în care se realizează efectuează colaborarea
105
PTR 16-2003
Nr.
crt.
Nr.
crt.
ANEXAC
Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire (montare)
a instalaţillor de transport pe plan înclinat
Felul şi Ageutul Documeutaţi Nr. şi data Parametrii Deţinătorul Procestipul
economic de execuţie actului de instalaţiei instalaţiei verbal de
instalaţiei constructor (uuitatea certificare (deuumire recepţie
Felul şi
tipul
instalaţiei
(deuumire proiectantă, şi sediu)
şi sediu) nr. şi data)
Registru pentru evidenţa lucrărilor de reparare
a instalaţillor de transport pe plan Înclinat
Ageutul Numă- Docu- Nr. şi Parame- Deţiuă- Elemeneconomic
rul şi menta- data trii torul te
construc- anul ţie de actului instala- instala- reparate
tor fabrica- execuţie de ţiei ţiei sau
(deuumire tiei; (uuita- certifi- (deuu- inlocuite;
şi sediu) numă- tea care mire şi caracterul
proiec- sediu) risticile
autori- tantă, lor
zaţiei nr. şi construcde
data) tive
funcţionare
106
(nr. şi
data)
Procesverbal
de
recepţie
(nr. şi
data)
Obs.
Obs.
PTR
16–2003
ANEXAD
INSPECŢIA ROMÂNIA
Inspecţia de stat pentru contrulul
cazanelor, recipientelor sub
presiune şi instalaţiilor de ridicat
-ISCIRProces-
verbal TERITORIALĂ …………………….. .
de verificare tehnică nr ……………. . Adresa ……………………………… .
Telefon ……………………………… .
Fax ………………………………….. .
încheiat astăzi ……………… cu ocazia ……………… efectuat in baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi
Decretului Dr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul Dr. 417/1985, aplicabile, şi prescripţiilor
tehuice, Colecţia ISCIR, la ……………………………………………………. tip …………………………. .
cu numărul de fabricaţie/inventar …………… şi cartea instalaţiei Dr. ••.••••.•••. având parametrii ultimei
verificări ……………………………………………………………….. 0.0 ••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0
Denumirea agentului economic ………………………………………………………. din localitatea
………………………. str. …………………………………… Dr. • ••••••• judetlsector …………………… .
cod fiscal …………… .
Verificarea s-a efectuat la ………………………………… din localitatea ………………… str.
••.•••.•••••••••. ………………. Dr ..•••.••• judetlsector ………………………. ..
Subsemoatul’) ………………………………………… am constatat următoarele: ………………… .
Am dat următoarele dispoziţii: ……………………………………………………………………… .
După această verificare s-a admisv ………………………………………………………………… .
Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de …………………………………………………. .
Pentru această verificare se va plăti suma de ………………….. lei de către ……………………. .
…………………………… din localitatea ……………………… str ………………………………. Dr •••.•••
judetlsector ……………… in cont …………………………… deschis la Banca…………………… filiala
Organ de
verificare
Directorul agentului
economic sau
delegatul său
1) Funcţia, numele şi prenumele.
Am luat la cunoştinţă
Responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehoică
il Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai insta1.aţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
107
Delegatul agentului
economic montator,
reparator
PTR 16-2003
ANEXAE
Conţinutul documentaţiei pentru obţinereaJreactualizarea autorizaţiei de
funcţionare a instalaţiilor de transport pe plan înclinat
Documentaţia se întocmeşte de către deţinător sau de către utilizator şi se
înaintează la ISCIR-INSPECT IT. Documentaţia trebuie să conţină un memoriu tehnic
în care se vor preciza următoarele:
Nr.
a) tipul instalaţiei pentru care se solicită autorizarea, conform tabelului de
mai jos:
Felul şi tipul Parametrii Seria şi Producătorul Locul de Observaţii
înregistrare la instalaţiei funcţionali numărul de instalaţiei funcţionare
ISCIR- fabricaţie
INSPECTIT
b) numele şi prenumele RSVTI din cadrul societăţii deţinătoare şi
numărul autorizaţiei;
c) dotarea cu aparate, dispozitive şi sarcini pentru efectuarea probelor şi
încercărilor la punerea în funcţiune, după remontare şi la verificările
tehnice periodice la scadenţă;
d) personalul de exploatare calificat şi autorizat (numele, prenumele,
funcţia şi numărul autorizaţiei);
e) personalul de deservire (numele, prenumele, funcţia şi specialitatea);
t) personalul pentru întreţinere şi revizie (numele, prenumele, funcţia).
108
PTR
16–2003
ANEXAF
EVIDENŢA INSTALAŢIILOR
Numirde Denumirea Locul Număr de Unitatea Proc … Scaden)a Observaţii
fnregistrare insta1aţiei, funcţionirii fabricaţie sau constructoare verbal! urmiroarei
parametrii instalaţiei inventar! an autorizaţie verificări
principali (locali …… de fabricaţie de
strada, nr., funcţionarei
sector,judeţ) data
au.toriTării
109
PTR 16-2003
ANEXAG
Model pentru decizia de numire a personalului tehuic pentru construirea
(montarea) şi/sau repararea instalaţiilor de transport pe plan inclinat, precum şi
a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi
de ISCIR-INSPECT IT
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIA NR. •••••••••••••••••
din …………….. .
Unitatea ……………………………………………………… reprezentată prin
…………………………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea in condiţii de securitate a
instalaţiilor de transport pe plan înclinat, prin care unităţile constructoare, montatoare
şi reparatoare sunt obligate să numească personal tehnic (ingineri, subingineri şi
maiştrii de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea instalaţii1or, care să fie
autorizat de ISCIR-INSPECT în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţii1e
tebnice,
DECIDE:
I DI. (D-na.) ………………………………. de specialitate …………………….. .
având funcţia de ……………………………………………….. , începând cu data de
………………. se numeşte responsabil cu verificarea lucrărilor de montare (reparare
sau montare şi reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru materiale din cadrul
……………………………………. , urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2 Responsabilul cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi
reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru materiale este obligat să cunoască
şi să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiilor tebnice,
sarcinile acestnia fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice specifice, Colecţia
ISCIR.
3 Activitatea responsabilulni cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau
montare şi reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru materiale va fi
coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ………………………………………. ,
care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în
vigoare şi a prescripţii10r tehnice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice specifice, Colecţia
ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor
vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr …………. din …………… .
şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT IT.
MANAGER
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
110
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
16–2003
ANEXAH
Model pentru decizia de numire a responsabilului cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport pe plan inclinat,
propus de agentul economic să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIA NR. •••••••••••••••••
din …………….. .
PTR
Unitatea ………………………………………………………. reprezentată prin
…………………………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a
instaiaţiilor de transport pe plan înclinat, prin care unităţile care folosesc aceste
instalaţii sunt obligate să numească personal tehnic (ingineri, subingineri şi maiştrii de
specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea instaiaţiilor, care să fie autorizat de
ISCIR-INSPECT IT în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,
DECIDE:
1 DI. (D-na.) ………………………………. de specialitate …………………….. .
având funcţia de ……………………………………………….. , începând cu data de
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. se numeşte responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instaiaţiilor de transport pe cablu pentru materiale din cadrul ……………………….. .
………………………………….. .. , urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instaiaţiilor de transport
pe cablu pentru materiale este obligat să cunoască şi să respecte întocmai prevederile
legislaţiei în vigoare şi prescripţiile tehnice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă
din prescripţiile tebnice specifice, colecţia ISCIR.
3 Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instaiaţiilor de transport pe cablu pentru materiale va fi coordonată şi îndrumată din
partea conducerii de ……………………………………….. , care răspunde împreună cu
acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor
tebnice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tebnice, colecţia ISCIR, atrage,
după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr …………. din ……………. şi
devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT IT.
MANAGER
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
111
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
PTR 16-2003
ANEXA I
Autorizarea personalului de exploatare pentru instalaţii de
transport pe plan inclinat
1.1 Persoanele care manevrează instalaţii de transport pe plan înclinat, denumite în
continuare „mecanici trolişti”, trebuie să fie autorizate în conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice.
1.2 ISCIR-INSPECT IT eliberează autorizaţia de mecanic trolist manevranţilor de
la mecanismele de antrenare ale instalaţiilor de transport pe plan înclinat.
1.3 Nu este necesară autorizarea de către ISCIR-INSPECT IT, ftind suficientă
numai instruirea de către unitatea deţinătoare, a personalului de deservire pentru
instalaţii de transport pe plan înclinat.
Rezultatele instruirii se vor înscrie în fişa de protecţie a muncii. Aceste
consernnări constituie permis de lucru pe perioada de valabilitate a instructajului şi
sunt emise sub unica responsabilitate a deţinătoru1ui.
Unitatea deţinătoare va fi verificată anual de către ISCIR-INSPECT IT cu
privire la conformitatea instructajelor efectuate cu prevederile prescripţiilor tehnice
specifice, Colecţia ISCIR.
1.4 Persoanele care urmează să susţină examenul de autorizare ca mecanic trolist
pentru instalaţii de transport pe plan înclinat trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
a) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) să facă dovada unei minime pregătiri profesionale în activitatea operativă
pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT sau într–<>
activitate operativă înrudită din domeniu;
c) să fie apte din punct de vedere medical, pentru a putea practica activitatea
operativă de mecanic trolist pentru instalaţii de transport pe plan înclinat;
d) să facă dovada că au absolvit cursurile de specializare în vederea autorizării
de către ISCIR-INSPECT IT, organizate în conformitate cu prevederile din
anexaJ;
e) să aibă un stagiu de practică de minim 200 ore ca ajutor al unui mecanic
trolist autorizat pentru instalaţii de transport pe plan înclinat.
1.5 Personalul de deservire pentru instalaţii de transport pe plan înclinat trebuie să
fie calificat în specialitatea mecanică, electromecanică sau alte specialităţi înrudite.
Personalul de deservire pentru instalaţii de transport pe plan înclinat este:
revizor de linie;
revizor de vehicule;
electrician (electronist) întreţinere şi revizie;
matisor;
cuplători şi decuplători de vehicule;
manipulanţi pentru vehicule;
şeful instalaţiei.
112
I
PTR
16–2003
ANEXA I (continuare)
PROGRAMA ANALITICĂ
pentru cursul de pregătire în vederea autorizării mecanicilor trolişti
de la instalaţii de transport pe plan înclinat
Partea teoretică şi practică
a) Descrierea şi clasificarea instalaţiilor de transport pe
plan înclinat şi a mecanismelor de antrenare
b) Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv instalaţiile
hidraulicepentru antrenare şifrânare
c) Echipamentul electric şi de automatizare a
instaiaţiilor de transl’0rt. pe plan înclinat
d) Dispozitive de securitate la instalaţii de transport pe
plan înclinat
– Limitatori de sfârşit de cursă
– Limitatori de viteză
Numărul orelor de redare
Teoretică Practică
22 2
50 20
35 15
30 12
.. : … c:n:cui1:lJl.ele\:1:rÎc;.de> s~. şi.<it: lJlo>cart: >etc: > >. > > > < < < < < < < < < < < < < .. < <…. . ……………. .
g) Dispozitive de frânare 10 10
–––– ––- ––––––
h) Cabluri (materiale, construcţie, modul de îmbinare, 10 6
uzura permisă, metode de verificare şi întreţinere
. etc,) > it Dispozitive de fixare a vehiculelor
j) Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de
antrenare a instalaţiilor de transport pe plan înclinat
– Punerea În funcţiune
– Manevre permise şi nepermise
– Organizarea exploatării; Registrul de supraveghere
10 10 –––––– ––––––
25 25
– Cauzele deranlamentelorşi Înlăturarea acestora …………………………….. .
k) Întreţinerea, revizia, repararea şi verificarea tehnică
oficială a instalaţiilor de transport pe plan înclinat
– Tntreţinerea
– Revizia
– Repararea
– Verificarea tehnică oficială; Autorizarea de
functionare;
Î~cercări statice şi dinamice; Verificări periodice la
15 10
scadenţă .. <> …………………………. .
1) Exerciţii de semnalizare a comenzii ……. } …………….. ? ……. .
…. ..~ LO’~ligaţiile .şi !:ăsp.~<iertl~ .~t:~lI!!Îcil0J: t[(jlişti. ………. << < < < < }9 … ………. JL. … .
113
i
PTR 16-2003
n) Avarii şi accidente la instalaţii de transport pe plan
înclinat
– Cauzele avariilor şi accidentelor
Măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor şi
accidentelor
ANEXA 1 (sfârşit)
Partea teoretică şi practică
o) Tehnica securităţii muncii
Legislaţia În vigoare
Echipamentul de protecţie
Măsuri de prim ajutor În caz de avarii, accidente şi
de incendiu …
p) Legislaţie, regulamente, instrucţiuni
Decret 587/1973 şi Decret 417/1985
Prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR în vigoare pentru
instalaţii de transport pe plan înclinat
Instrucţiuni tehnice interne Întocmite de deţinător
q) Disciplina în muncă; Respectarea legislaţiei, a
prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR, a normelor
de tehnica securităţii şi protecţia muncii etc.)
Recapitulaţie:
1 Partea teoretică……………………….. 255 ore
Partea practică………………………… 135 ore
10 10
Numărul orelor de predare
Teoretică Practică
10 10
– –––– – ––––––
10
– –––– – ––––––
6 –
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor – o oră pentru fiecare candidat.
114
PTR
16–2003
ANEXAJ
Metodologia referitoare la autorizarea şi gradul de calificare al personalului de
exploatare (mecanici trolişti) pentru instalaţiile de transport pe plan înclinat
J.l Autorizarea personalului tehnic de exploatare pentru instalaţii de
transport pe plan înclinat
J.l.l Autorizaţia din partea ISCIR-INSPECT IT este obligatorie pentru
personalul de exploatare menţionat. Autorizaţia se eliberează individual persoanelor
care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii condiţiilor
specificate în prescripţia tehnică privind capabilitatea teoretică şi practică de a exercita
activitatea operativă şi! sau de deservire a instalaţiilor de transport pe plan înclinat.
J .1.2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTD,
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, defmit în prescripţia tehnică, nu face obiectul
acestei metodologii.
J.2 Definiţii
J.2.1 Activitate operativă = oricare dintre activităţile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi
J.2.9, care implică contactul nemijlocit cu instalaţiile.
J.2.3 Autorizaţia ISCIR-INSPECT = act (document) legal care confirmă
competenţa profesională, însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice
adecvate necesare exploatării instalaţiilor în condiţii de securitate şi care dovedeşte
acceptul (permisiunea) ISCIR-INSPECT IT ca deţinătorul să presteze activităţile
operative de exploatare la tipurile de instalaţii specificate în autorizaţie.
J.2.3 Capabilitate teoretică şi practică de a exercita activitatea de operare şi/sau
deservire = capacitatea de a înţelege modul de funcţionare a instalaţiilor exploatate
precum şi aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite şi autorizate de a efectua
activităţile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9 la instalaţiile aflate în exploatare la
deţinători, în regim de garantare a securităţii în funcţionare.
J.2.4 Cursuri organizate în vederea autorizării personalului de către ISCIRINSPECT
IT = modalitatea practică de realizare de către o unitate de specialitate
organizatoare a cursurilor a specializării în vederea autorizării de către ISCIRINSPECT
IT a absolvenţilor.
J.2.5 Deservirea echipamentelor/instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei
tehnice = tennen echivalent cu cel defmit la pct. J .2.1, dar care evidenţiază mai bine
categoriile de activităţi specifice verificărilor şi intervenţiilor curente la subansamblele
şi componentele instalaţiilor, atât în timpul funcţionării efective a acestora cât şi în
115
PTR 16-2003
perioadele de oprire pentru revizie tehnică, în scopul aducerii şi menţinerii acestor
instalaţii în regimul de funcţionare la parametrii de performanţă şi securitate proiectaţi,
pe toată durata acestora de utilizare. Termenul operare, în sensul prescripţiei tehnice,
având preponderent semnificaţia de manevrare, este utilizat împreună cu termenul
deservire pentru a sublinia toată gama de activităţi specifice utilizării (exploatării)
echipamentelor/instalaţiilor în condiţii de securitate.
ANEXA J (continuare)
J.2.6 Deservirea şi supravegherea operativă a insta1aţiilor supuse prevederilor
prescripţiei tehnice = ansamblu de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare,
ajustare, urmărire şi înregistrare a parametrilor de funcţionare, intervenţie, comandă,
conducere etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat la sau în legătură cu
instalaţiile aflate în exploatare, în scopul aducerii şi menţinerii acestora în regimurile
de funcţionare la parametrii de perfonnanţă şi securitate proiectaţi.
J .2. 7 Dovezi de capabilitate practică operativă pentru persoanele care au studii
superioare de specialitate (ingineri sau subingineri) şi care solicită autorizarea din
partea ISCIR-INSPECT IT pentru practicarea uneia dintre activităţile definite la
pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9 = acte doveditoare (referinţe de la locurile de muncă
anterioare, adeverinţe de practică etc.) care confmnă nivelul aptitudinilor practice la
efectuarea activităţilor la care se referă prescripţia tehnică, activităţi ce implică
contactul nemijlocit cu instalaţia. De asemenea, capabilitatea practică operativă
implică şi existenţa adeverinţei medicale de confirmare a faptului că solicitantul
(candidatul) este apt, din punct de vedere medical, pentru practicarea activităţii
respective.
J.2.8 Mijloace tehnico-didactice specializate adecvate scopului = ansamblu de
dotări, disponibilităţi şi structură organizatorică adecvate activităţii de instruire/
specializare tehnică, pe care trebuie să le deţină unitatea de specialitate organizatoare
de cursuri. Aceste mijloace trebuie să demonstreze capacitatea unităţii de specialitate
organizatoare a cursurilor de a derula aceste cursuri în regim de îndeplinire a
prevederilor prescripţiei tehnice şi de a garanta absolvenţilor un nivel corespunzător de
pregătire (instruire) tehnică specializată.
J.2.9 Operare a instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice = ansamblu
de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare, urmărire şi înregistrare de
parametri de funcţionare, intervenţie, comandă, conducere etc.) efectuate de personal
instruit şi autorizat la pornirea, funcţionarea în regimuri tranzitorii sau stabilizate sau
oprirea instalaţiilor aflate în exploatare curentă. Termenul este folosit cu aceeaşi
semnificaţie generală ca şi termenul definit la pct. J.2.6, dar cu o conotaţie mai
restrictivă la operaţiuni legate de conducerea instalaţiilor în timpul funcţionării efective
a acestora.
J.2.10 Persoane cu studii superioare de specialitate = ingineri sau subingineri,
absolvenţi ai unei facultăţi tehnice, cu sau fără diplomă, care au cunoştinţe teoretice în
domeniu.
J.2.11 Proceduri de testare şi evaluare = metode de verificare şi comparare a
nivelului de îndeplinire de către candidaţi a criteriilor şi condiţiilor specificate în
prescripţia tehnică, în vederea autorizării acestora de către ISCIR-INSPECT IT.
116
PTR
16–2003
J.2.12 Specializare în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT = instruire
didactică, teoretică şi practică, într-un cadru organizat a personalului de manevrare a
instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice, efectuată în scopul dobândirii
unor cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice specifice pentru asigurarea operării/
deservirii instalaţiilor în condiţii de securitate.
ANEXA J (continuare)
J.2.13 Supraveghere operativă a insta1aţiilor supuse prevederilor prescripţiei
tehnice = ansamblu de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare, ajustare,
urmărire şi înregistrare de parametri de funcţionare, intervenţie, comandă, conducere
etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat, în timpul funcţionării instalaţiilor, şi
orientate preponderent asupra preveuirii intrării parametrilor de funcţionare în domeuii
interzise ( de avarie). În principal, termenul se referă la activităţile de urmărire-înregistrare
a parametrilor de funcţionare, prelucrarea datelor pentru stabilirea
strategiei de conducere a instalaţiilor aflate în funcţiune, controlul şi verificarea
realizării funcţiilor sistemelor de automatizare ale instalaţiilor, verificarea preciziei de
lucru a aparaturii de măsurare, reg1are şi protecţie automată. Termenul se utilizează în
conjuncţie cu termenii „operare”, „deservire” sau „manevrare”, pe care îi
completează în semnificaţie atunci când se fac referiri la modul de exploatare a
instalaţiilor în condiţii de securitate.
J.2.14 Unitate de specialitate = persoană juridică (agent economic, instituţie,
organizaţie profesională, asociaţie etc.) care poate face dovada că are cuprinsă în
statutul legal de funcţionare activitatea de instruire/specializare tehnică a viitorului
personal manevrant şi că posedă personal de instruire calificat, competent şi cu
experienţă în domeuiu şi mijloacele tehnico-didactice adecvate scopului.
J.3 Condiţii de autorizare
J.3.1 Autorizarea personalului de exploatare pentru instalaţiile de transport pe cablu
pentru materiale se face pe baza unui examen susţinut în faţa comisiei tehnice indicate
la pct. J.6.3.
J.3.2 Pentru a fi admişi la examen, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) au vărsta de cel puţin 18 aui împliniţi;
b) fac dovada unei miuime pregătiri profesionale în activitatea operativă
pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT sau într-o
activitate operativă înrudită din domeuiu;
c) îndeplinesc condiţiile de sănătate pentru manevrarea instalaţiei şi prezintă o
adeverinţă medicală cu menţiunea ,.Apt pentru manevrarea instalatiei de
transport pe plan înclinat”;
d) fac dovada că au absolvit cursurile de specializare, în vederea autorizării de
către ISCIR-INSPECT IT, organizate conform prevederilor de la pct. J.4;
e) îndeplinesc condiţiile de practică stabilite în prezenta metodologie.
J .3.3 Persoanele care au studii superioare de specialitate, ingineri sau subingineri, şi
care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT pentru manevrarea instalaţiilor
117
PTR 16-2003
se pot inscrie direct la examenul de autorizare, cu condiţia să prezinte dovezi de
capabilitate practică operativă echivalente celor pentru indeplinirea prevederilor de la
pct. 1.3.2, lit. b), c) şi e).
ANEXA J (continuare)
J.4 Organizarea cursurilor În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT
J.4.1 în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a personalului de
exploatare pentru instalaţii de transport pe plan inclinat trebuie să se organizeze şi să se
deruleze cursuri de către o unitate de specialitate (agent economic, institut, asociaţie
profesională etc.), care indeplineşte condiţiile legale privind derularea activităţilor de
perfecţionare şi/sau specializare a personalului şi care face dovada că dispune de
instructori de specialitate (lectori calificaţi şi specializaţi) şi de mijloacele tehnico-didactice
specializate adecvate scopului.
J .4.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa 1, care
prevede minimum de cunoştinţe necesare şi de durată a cursurilor, in vederea
autorizării personalului de exploatare.
De la caz la caz, in funcţie de complexitatea instalaţiilor şi a lucrărilor practice
ce trebuie efectuate, in vederea autorizării absolvenţilor de către ISCIR-INSPECT IT,
programa analitică menţionată va fi dezvoltată corespunzător.
Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau
de specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea de către ISCIRINSPECT
IT, care au competenţa tehnică necesară şi experienţă profesională in
domeniul exploatării instalaţiilor şi care cunosc prevederile prescripţiilor tehnice
specifice – Colecţia ISCIR.
J.S A vizarea cursurilor de specializare
J.S.1 Cursurile vor fi avizate de către ISCIR-INSPECT IT. In acest scop, unitatea de
specialitate care organizează aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT IT, cu cel
puţin 15 zile inainte de inceperea (deschiderea) cursurilor, in două exemplare, cu
excepţia dosarelor menţionate la !it. f), următoarele:
a) programa analitică întocmită conform anexei 1, dezvoltată pe lecţii şi
desfăşurată sub formă de orar, care va cuprinde:
obiectul (tema) lecţiei – teorie şi practică;
numărul de ore – teorie şi practică;
data, ora şi locul desfăşurării lecţiilor;
numele şi prenumele lectorului;
b) suportul de curs (materialele/cursurile scrise care se vor pune la dispoziţia
cursanţilor, ca documente de referinţă, pentru şedinţele teoretice cel puţin), incluzând
şi bibliografia care a stat la baza întocmirii acestuia;
c) tabelul cuprinzând numele şi prenumele lectorilor, pregătirea profesională a
acestora, conform pct. J.4.1, funcţia şi locul de muncă actual, după caz;
118
PTR
16–2003
d) tabelul cuprinzând numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric
personal, pregătirea şcolară şi calificarea profesională a cursanţilor şi, eventual, locul
de muncă actual;
ANEXA J (continuare)
e) tabelul cuprinzând numele şi prenumele cursanţilor şi a supraveghetorului de
practică, tipul instalaţiei pe care se efectuează practica şi orarul de efectuare a stagiului
de practică;
f) dosarele personale ale cursanţilor (într-un singur exemplar), întocmite de
unitatea de specialitate organizatoare a cursului, care trebuie să conţină următoarele
acte:
– copie de pe certificatul de naştere;
– copie de pe actul de absolvire a învăţământului obligatoriu;
– adeverinţă medicală, prevăzută la pct. J.3.2, lit. c);
Deschiderea cursurilor nu se va face decât după obţinerea avizului din partea
ISCIR-INSPECT IT.
J.5.2 Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va efectua următoarele:
a) va verifica toate documentele prezentate, conform pct. J.5.1, şi va confirma că
s-au acceptat prin avizarea acestora cu semnătura şi ştampila inspectorului de
specialitate desemnat;
b) va verifica şi va confirma, după caz, respectarea prevederilor de la pct. J.5.1 şi
J.4.2;
c) verificările efectuate conform celor precizate la lit. a) şi b), constatările şi
propunerile privind avizarea cursurilor vor fi consemnate de către inspectorul de
specialitate desemnat într-un proces-verbal încheiat în două exemplare.
Procesul-verbal va fi conform modelului din anexa D, adaptat corespunzător.
d) procesul-verbal menţionat la lit. c) va fi prezentat conducerii ISCIRINSPECT
IT care va analiza şi va lua decizia corespunzătoare privind avizarea
cursului. Decizia va fi comunicată unităţii de specialitate organizatoare a cursului.
Comunicarea oficială va fi însoţită de un exemplar al procesului-verbal,
menţionat anterior, şi un exemplar al documentelor menţionate la pct. J.5.1, lit. a) …. f)
şi acceptate conform prevederilor de la pct. J.5.2, lit. a).
Acest exemplar din documentele care au stat la baza avizării cursului, împreună
cu dosarele personale ale candidaţilor, se păstrează de către unitatea de specialitate
organizatoare a cursului, care răspunde de corectitudinea completării şi păstrării
acestora, conform legislaţiei în vigoare.
e) un exemplar al documentelor menţionate la pct. J.5.1, lit. a) … e), împreună cu
un exemplar al procesului-verbal menţionat la pct. J.5.2, lit. c), se vor păstra la ISCIRINSPECT
IT, ca anexă la copia comunicării.
119
PTR 16-2003
J .S.3 Se pot efectua modificări ulterioare in documentele care au stat la baza avizării
cursului, numai in intervalul de 15 zile menţionat la pct. J.5.1, alin. 1, numai la
solicitarea scrisă şi motivată a unităţii de specialitate organizatoare a cursului şi numai
cu avizul ISCIR-INSPECT IT.
ANEXA J (continuare)
J.S.4 Verificările care stau la baza avizării cursurilor reprezintă raportul de evaluare
a capabilităţii profesionale şi a legalităţii unităţii de specialitate orgauizatoare a
cursurilor.
A vizarea cursurilor se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT pentru fiecare
curs (sesiune de cursuri) in parte.
J.S.S Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT vor efectua, pe parcurs,
verificări privind modul in care se desfăşoară cursurile, luând măsurile care se impun,
mergând până la anularea avizului de curs.
J.6 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare
J.6.1 Uuitatea de specialitate orgauizatoare a cursurilor va asigura urmanrea
frecvenţei participării cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţioute şi verificarea
nivelului de insuşire a cunoştinţelor teoretice şi practice predate. Pe această bază,
unitatea de specialitate va elibera cursanţilor, la incheierea stagiului de pregătire,
adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a cursurilor (formular conform
modelului din anexa K) constituie act doveditor pentru indeplinirea uneia din condiţiile
de participare la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT IT, conform pct.
J.3.2, lit. d).
J.6.2 Data şi locul examinării, in vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT,
propuse de unitatea organizatoare a cursurilor precum şi numărul candidaţilor care vor
participa la examen vor fi comunicate, in scris, la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţio 15
zile inainte de către conducerea unităţii de specialitate care a organizat cursurile.
ISCIR-INSPECT IT va confirma unităţii de specialitate data exactă la care se va face
examinarea candidaţilor.
J .6.3 Examinarea candidaţilor se face de către o comisie telmică compusă din:
a) delegatul ISCIR-INSPECT IT – preşedintele comisiei;
b) responsabilul cursului;
c) responsabilul cu supravegherea şi verificarea telmică a instalaţiilor, autorizat
de ISCIR-INSPECT IT, al agentului economic deţinător unde au loc
examinările practice;
d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului.
J .6.4 Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:
120
PTR
16–2003
a) dacă au fost respectate prevederile pct. J.3.2 şi J.S;
b) catalogul cursului;
c) adeverinţele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. J.6.1 şi întocruite
conform modelului din anexa K;
ANEXA J (continuare)
d) adeverinţele de practică pe instalaţii de tipul celor pentru care se solicită
autorizarea, întocruite conform modelului din anexa L;
e) existenţa unei fotografii mărimea % cm pentru fiecare candidat.
Candidaţii care au dosare incomplete nu vor fi priruiţi la examen.
J.6.S Dosarele candidaţilor menţionaţi la pct. J.3.3 vor conţine următoarele:
a) fotocopie şi originalul diplomei de absolvire a studiilor superioare de
specialitate (pentru absolvenţii cu diplomă);
sau
b) fotocopie şi originalul adeverinţei de absolvire şi foii matricole (pentru
absolvenţii Îară diplomă);
c) adeverinţă care să prezinte dovezi de capabilitate practică operativă echivalente
celor pentru îndeplinirea prevederilor de la pct. J.3.2, lit. b) şi el;
d) adeverinţă medicală, conform pct. J.3.2, lit.c);
e) o fotografie % cm.
J.6.6 Examenul de autorizare constă într-o probă teoretică şi o probă practică, având
ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului şi
a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalaţii de tipul
celei pentru care se solicită autorizarea. Lucrarea scrisă se ataşează la dosarul
candidatului menţionat la pct. J.S.I, lit.f).
J.6.7 Pentru a fi autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, candidatul trebuie să fie
declarat „ADMIS”, atăt la probă teoretică cât şi la proba practică. În cazul când la una
din probe a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, candidatul va fi declarat „RESPINS” la
examen.
J .6.8 Candidatul „RESPINS” se poate prezenta la o nouă examinare în termen de
maxim un an de la terminarea cursului. În această perioadă de timp, candidatul îşi va
îmbunătăţi pregătirea teoretică şi va efectua un nou stagiu de practică, confirmat prin
eliberarea unei noi adeverinţe de practică, conform modelului din anexa L.
J.6.9 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de coruisie într-un proces-verbal tip,
conform modelului din anexa M, care va purta un număr dat de inspectorul ISCIRINSPECT
IT. Un exemplar din procesul-verbal va fi luat de inspectorul ISCIRINSPECT
IT care a participat la examene.
121
PTR 16-2003
J.6.10 Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera
candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului
din anexa N, în care se vor înscrie tipul instalaţiei pentru a cărei deservire este
autorizat absolventul.
Carnetul de autorizare se înmânează de către ISCIR-INSPECT IT absolvenţilor
care au reuşit la examen pe bază de semnătură de primire.
ANEXA J (continuare)
J.6.11 În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea
posesorului şi la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în mass-media
şi conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR-INSPECT IT
emitentă va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).
J.7 Verificări periodice
J.7.1 Persoanele autorizate, în confonnitate cu prevederile prescripţiei tehnice, au
obligaţia să se prezinte anual la examinarea medicală, prezentănd rezultatul comisiei
menţionate la pct. J. 7.3.
J.7.2 Pentru împrospătarea cunoştinţelor profesionale, persoanele autorizate vor fi
instruite periodic, odată cu instructajul de protecţia muncii, de către personalul tehnic
de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic
deţinător de instalaţii, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un
proces-verbal.
J. 7.3 Persoanele autorizate vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor
profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie numită de conducerea
agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.
Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.
J. 7.4 Persoanelor autorizate care practică activitatea operativă pentru care deţin
carnet de autorizare şi nu se prezintă la examinările menţionate la pct. J.7.1 şi J.7.3 sau
persoanelor autorizate care, în urma examinărilor respective, obţin rezultate
necorespunzătoare, li se vor retrage carnetele de autorizare de către agentul economic
deţinător de instalaţii unde lucrează posesorii carnetelor pe timp limitat sau definitiv,
după caz.
În cazul iniţierii procedurii de retragere definitivă a carnetelor de autorizare,
agenţii economici deţinători, care intenţionează să aplice o astfel de măsură, vor
depune carnetele retrase la ISCIR-INSPECT IT emitentă, comunicând în scris şi
motivele retragerii acestora.
Retragerea carnetului de autorizare rămâne definitivă numai după confmnarea
scrisă a acesteia de către ISCIR-INSPECT IT în cauză.
J. 7.5 Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii operative pentru
care sunt autorizate mai mult de un an pot să reia practicarea activităţii operative
respective numai cu condiţia respectării prevederilor de la pct. J.7.l şi J.7.3.
122
PTR
16–2003
J. 7.6 Persoanelor autorizate, transferate de la alţi agenţi economici deţinători sau de
la alte secţii ale aceluiaşi agent economic deţinător, li se poate încredinţa deservirea
instalaţiilor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai după efectuarea unui
instructaj de specialitate şi a unei practici de acomodare de minimum 50 ore, în raport
cu complexitatea instalaţiei şi numai după examinarea acestora, conform prevederilor
de la pct. J.7.3.
ANEXA J (continuare)
Pregătirea teoretică şi practică se va face pe baza unei programe analitice
întocmite de agentul economic deţinător şi avizate de RSVTI, autorizat de ISCIRINSPECT.
J.S Sancţionarea pel’llonaIuIui autorizat
J.S.1 Personalul autorizat poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai
ISCIR-INSPECT IT precum şi de către organele în drept ale agentului economic
deţinător la locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de operare/manevrare a
instalaţiilor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplică
cunoştinţele teoretice şi practice.
Verificarea se va efectua în prezenţa RSVTI sau a altor persoane competente
desemnate de conducerea agentului economic. În cazul în care, în urma verificărilor
efectuate se constată deficienţe tehnice la instalaţii, datorate personalului de manevrare
autorizat, sau alte abateri care periclitează securitatea în funcţionare a instalaţiilor, în
funcţie de gravitatea lor, se vor lua următoarele măsuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător, pentru aplicarea de
sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;
b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;
c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile
legislaţiei în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;
d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de
gravitatea abaterii comise;
e) retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în
carnetul de autorizare.
Abaterile consemnate în carnetul de autorizare vor fi aduse la cunoştinţa
ISCIR-INSPECT IT emitente pentru a fi înregistrate în evidenţa tehnică a acestora.
Măsurile de la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare
întocmit de către cei care constată abaterile.
Măsurile de la lit. c), d) şi e) se vor aplica numai de către ISCIR-INSPECT IT,
pe baza procesului-verbal de verificare întocmit de inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT.
Măsurile precizate la lit. d) şi e) vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor
sancţionate, în scris, şi vor fi, în prealabil, aprobate de conducerea ISCIR-INSPECT
IT.
123
PTR 16-2003
Deciziile de aplicare a măsurilor precizate la lit. d) şi e) pot fi contestate de
către persoanele sancţionate, în termen de 15 zile de la comunicarea scrisă a acestora,
la conducerea ISCIR-INSPECT IT.
J .8.2 În cazul în care personalul autorizat se prezintă la locul de muncă sub influenţa
alcoolului sau deserveşte instalaţia necorespunzător, astfel încât periclitează
ANEXA J (sfârşit)
securitatea în funcţionare a acesteia, conducerea agentului economic deţinător, pe
lângă sancţiunile prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate propune
retragerea carnetului de autorizare pe termen limitat sau definitiv.
Retragerea carnetului de autorizare devine definitivă numai după confirmarea
scrisă transmisă de ISCIR-INSPECT IT agentului economic deţinător care a iniţiat
această măsură de sancţionare.
J.8.3 Carnetele de autorizare retrase definitiv se depun la ISCIR-INSPECT IT
emitentă.
J.9 Personalul autorizat este obligat să poarte permanent, la locul de muncă,
carnetul de autorizare asupra sa. Lipsa carnetului de autorizare, la verificarea efectuată
de către persoanele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea instalaţiilor de către
personal neinstruit şi neautorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru operare/manevrare şi
se sancţionează conform prevederilor legale.
J.I0 În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare
eliberat de ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise şi motivate, ISCIRINSPECT
IT va elibera alt carnet de autorizare, pentru înlocuirea celui uzat, cu
condiţia depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR-INSPECT IT.
J.ll Orice modificare, adăugire sau ştersătură efectuată în carnetul de autorizare de
către persoane neautorizate atrage după sine anularea carnetului de autorizare şi
sancţionarea celui vinovat conform legii.
124
PTR
16–2003
ANEXAK
Model pentru adeverinţa de absolvire a cursurilor pentru autorizarea
mecanicilor trolişti pentru exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat
UNITATEA
Localitatea ………………….. .
ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE
Nr .–––din–––––-
Prin prezenta se adevereşte că dl. (dna.) ………………………………………………………. ..
angajat la …………………………… ‘) …………………………………………. născut (ă) la data de
………………………………….. in localitatea ………………………………………. ….. sectcr/ judeţ
…………………………… având ca studii de bază …………………………………… şi calificarea
……………………………………… a urmat şi a absolvit cursul de specializare ţinut la ………… ..
2)
••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
de la ………………… pănă la …………………. .
Prezenta adeverintă s-a eliberat peutru a-i servi absolventului la examenul de autcrizare de
către ISC!R-!NSPECT ca ……………… 3) ………………….. .
DIRECTOR, RESPONSABIL DE CURS,
( Numele, prenumele, semnătura, ştampila) (Numele, prenumele, semnătura)
1) Se va scrie denunrirea agentului econoruic şi localitatea de reşedinţă.
2) Locul de desÎaşurare a cursului de specializare.
3) Se va preciza „activitatea operativă” pentru care a fost instruit absolventul.
125
PTR 16-2003
ANEXAL
Model pentru adeverinţa de efectuare a practicii obligatorii pentru autorizarea
mecanicilor trolişti pentru exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat
UNITATEA
Localitatea ………………….. .
ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ
Nr.–––-din–––––
Prin prezenta se adevereşte că dl. ( dna.) ………………………………………………………. .
născut (ă) la data de ……………. In localitatea ………………………………………………………… .
judeţul …………… aogajat la ………………………. 1) ……………………………………………….. .
a efectuat practică la (tipul şi parametrii instalaţiei) …………………………………………………….. .
sub supravegherea dlui ……………………………… 2) ……………………………………………. de la
………………….. până la …………………… totalizând ……………… ore.
Prezenta adeverinţă s-a eliberat peutru a-i servi la examenul de autorizare.
DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA
ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A
INSTALAŢ1ILOR,
(Numele, prenumele, (Numele, prenumele, semnătura)
semnătura, ştampila)
1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.
SUPRAVEGHETOR
DE PRACTICĂ,
(Numele, prenumele,
semnătura)
2) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetoru1ui de practică sub supravegherea căruia s-a efectuat
practica.
126
PTR
16–2003
127

PT R 16-2003
ANEXA M
UNITATEA
(care a organizat cursul de specializare)
Localitatea
PROCES-VERBAL Nr ………………. din
…………………………………. vv ……………… A.Q..Iu ……………. „”” ……. O’V.L.u..u.L … …u •••••••••••••••••••••••••• 0.0 ……… .L.U<oOoOV.L … v …… u.u.va …….
Nr. Numele Data Locul CNP” Pregătirea Unitatea Rezultatul obţinut Grupa şi Numărul Semnătura Obs.
crl. şi naşterii naşterii şcolară la care la examen tipul carnetului de primire
prenumele (localitatea, anterioară lucrează Admis (A) instalaţiei de
judeţ) şi Respins (R) pentru care autorizare
localitatea teoretic practic se
eliberează
autorizatia
Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de către comisie şi găsite complete iar cele ale candidaţilor reuşiţi, 1mpreună cu lucrarea scrisă şi un exemplar din
procesul-verbal, au rămas la unitatea de specialitate organizatoare a cursului.
PREŞEDINTE COMISIE
(numele, prenumele, semnătora , ştampila)
1) CNP – Cod numeric personal.
DIRECTOR UNITATE ORGANIZATOARE
(numele, prenumele, semnătora, ştampila)
127
RESPONSABIL CURS,
(numele, prenumele, semnătora)
ALŢI MEMBRI AI COMISIEI
(numele, prenumele, semnătora)
PT R 16–2003
ANEXAN
( Coperta carnetului de autorizare)
(Sigla ISCIR)
AUTORIZAŢIE
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiuoe şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-
(pe prima copertă, în interior)
Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile
Prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea
instalaţiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte anual la examenul medical şi anual la
verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează.
Autorizaţia este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi
se va prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT şi a organelor împutemicite ale
deţinătorului.
Posesorul autorizaţiei nu poate manevra decât instalaţii de tipul celor înscrise în
autorizaţie.
Este interzisă manevrarea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze,
exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau
evaluării şi certificării. Autorizaţia se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale
deţinătorului, când posesorul este găsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când
se constată că a săvârşit abateri grave care periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT, pe baza cererii deţinătorului, atonci
când:
– se constată abateri de la instrucţiunile de manevrare a instalaţiilor;
– personalul are o slabă pregătire în meseria respectivă şi dă dovadă de lipsă de interes în
împrospătarea cunoştinţelor profesionale;
– se constată modificări, adăugiri sau ştersături în carnetul de autorizare, fără viza ISCIRINSPECT.
Modificarea carnetului de autorizare se consideră falsificare de acte publice şi se
sancţionează conform legii.
– după notarea a 5 abateri în carnet, când se retrage defiuitiv autorizaţia.
În cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauză poate obţine un nou carnet
de la ISCIR-INSPECT, în baza unei cereri scrise, vizată de unitatea unde lucrează, cu
condiţia publicării pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale.l
)
1) în cazul in care este necesar, textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.
128
PT R 16-
ANEXA N ( continuare)
(pagina 1)
ROMÂNIA
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR –
AUTORIZAŢIE
Nr.–––-1) ––––
2)
1) NU1IlMul autorizaţiei se va scrie pe fiecare pagină, in partea de jos.
2) în partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie nU1llMul paginii respective (pe toate paginile carnetului).
(Pagina 2)
AUTORIZAŢIE DE _____ 1) _________ _
Numele ………………………………………………………………….. .
Prenumele ……………………………………………………………….. .
Data şi locul naşterii …………………………………………………….. .
CNP …………………… 2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Se autorizează a deservi ………………………………………………… .
din grupa ………… ( ……………… ) tipul …………………………….. .
Eliberat de ……………………… 3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
în baza procesului-verbal M ……….. din ……………………………… .
Delegat ISCIR-!NSPECT IT …………………………………………… .
(Semnătura şi ştampila)
Nr .. ___ _
1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.
2) CNP – Cod numeric personal.
3) Denumirea ISCIR-!NSPECT IT emitente.
129
PT R 16–2003
ANEXA N ( continuare)
(Pagina 3)
Data eliberării ………………… .
Completat de …………………. .
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT IT
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
Nr.––––-
1) Localitatea de reşedinţă.
(Paginile 4, 5 şi 6)
1)
Loc pentru fotografie
Semnătura posesorului
EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI
1) ISCIR-INSPECT IT ……………………………………………………….. .
Nr. proces-verbal şi data …………………………………………….. .
Se autorizează a deservi ……………… din grupa ……… ( …………….. )
tipuL ………………………… .
Preşedinte comisie
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
2)
Nr. ___ _
NOTA- Textul de la pct.l) se va repeta de 2 ori pe pagină.
130
PT R 16-
ANEXA N (SIarşit)
(paginile 7, 8, 9 şi 10)
EXAMINĂRI ANUALE
Nr. proces-verbal Denumirea deţinătorului Preşedintele comisiei
Data (numele, prenumele, semnătura,
ştampila)
1)
Nr .. ___ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rănduri.
(paginile 11 şi 12)
ABATERI
de la nonnele legale în vigoare
Natura abaterii Organul care a constatat
Nr. proces-verbal Sancţiunea abaterea
Data (numele, prenumele,
semnătura, ştampila)
1)
Nr. ____ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3 ……… 5 rânduri.
131
PT R 16–2003
ANEXA O
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei (reautorizarea) de a
efectua analiza de securitate pentru instalaţii de transport pe plan Înclinat
Documentaţia se intocmeşte de către agentul economic solicitant, care se inaintează la
ISC!R-INSPECT şi va conţine un memoriu tehnic in care se vor preciza următoarele:
a) domeniul pentru care se solicită autorizarea;
b) dotarea cu mijloace de examinare şi investigare prin laboratoare proprii sau angajate
cu contract, autorizate de către ISC!R-INSPECT;
c) numele şi prenumele, pregătirea teoretică (obligatoriu absolvent al invăţământului
superior tehnic), vechimea in specialitate şi cea in domeniu pentru personalul propus
să avizeze studiile pentru analiza de securitate, care urmează să fie autorizat de
ISC!R-INSPECT;
d) document din care să rezulte că vechimea in specialitate este de cel puţin 10 ani;
e) decizia de numire a personalului pentru avizare conform anexei G.
Obligaţiile agentului economic, care urmează să fie autorizat de ISC!R-INSPECT
pentru a efectua analiza de securitate pentru instalaţii de transport pe plan înclinat, sunt
următoarele:
• să posede prescripţiile tehnice – Colecţia ISC!R in domeniu;
• să elaboreze programul de analize specific scopului urmărit, care urmează să fie
prezentat spre avizare la ISCIR-INSPECT;
• să numească personal de specialitate, ce urmează să fie autorizat de ISC!RINSPECT,
absolvent al invăţământului tehnic superior şi cu o vechime
corespunzătoare in domeniu mai mare de 10 ani;
• Ia elaborarea şi avizare a analizei de securitate să utilizeze numai buletine de
examinare, incercare şi testare emise de laboratoare autorizate de ISC!R-INSPECT.
132
PT R 16-
ANEXAP
Metodologia de autorizare (reautorizare) a agenţilor economici care construiesc
(montează), repară şi efectuează analiza de securitate pentru instalaţii de transport pe
plan înclinat
P.I Autorizarea/reautorizarea agenţilor economici care construiesc (montează) şi/sau
repară instalaţii de transport pe plan înclinat
în vederea autorizării/reautorizării agenţilor economici cere construiesc (montează)
şi/sau repară instalaţii de transport pe plan înclinat în conformitate cu prevederile prescripţiei
tehnice, ISCIR-INSPECT IT, prin inspectorii săi de specialitate, are următoarele obligaţii şi
răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia tehnică prezentată de agenţii
economici care solicită autorizarea/reautorizarea şi situaţia existentă la agentul
econonnc;
b) să verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea
prevederilor prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
c) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR în domeniu;
d) să întocmească un proces-verbal (conform modelului din anexa D, adaptat
corespunzător) asupra constatărilor făcute privind verificările menţionate la lit a), b)
şi c);
e) în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare/reautorizare şi pe baza constatărilor
făcute în conformitate cu prevederile lit. a) … d), ISCIR-INSPECT IT în raza căreia
îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaţia confonn modelului din Anexa
Q.
P.2 Autorizarea/reautorizarea agenţilor economicI care efectuează analiza de
securitate la instalaţii de transport pe plan înclinat
în vederea autorizării/reautorizării agenţilor economici pentru efectuarea analizei de
securitate la instalaţii de transport pe plan înclinat, ISCIR-INSPECT, prin inspectorii săi de
specialitate, are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia tehnică prezentată de agenţii
economici care solicită autorizarea/reautorizarea şi situaţia existentă la agentul
economic;
b) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR în
domeniu;
133
PT R 16–2003
ANEXA P (sf’arşit)
c) să verifice existenţa procedurilor pentru efectuarea analizei de securitate, care
urmează să fie avizate de ISCIR-INSPECT;
d) să verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea in domeniu şi cunoaşterea
prevederilor prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
e) să intocmească un proces-verbal (conform modelului din anexa D, adaptat
corespunzător) asupra constatărilor Îacute privind verificările menţionate la !it. a) …
d);
f) in cazul indeplinirii condiţiilor de autorizare/reautorizare şi pe baza constatărilor
făcute in conformitate cu prevederile !it. a) … e), ISCIR-INSPECT va elibera
autorizaţia conform modelului din anexa R.
134
PT R 16-
ANEXAQ
Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici care construiesc
(montează), repară, întreţin şi revizuiesc instalaţii de transport pe plan Înclinat
ISCIR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
INSPECŢIA TERITORIALĂ ……………………… .
Str …………………………. nr …… telefon ………. .
AUTORIZAŢIA NR. •••••••••••••••••• din ••••••••••••••••••••••••
În baza prevederilor legale în vigoare şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în
procesul-verbal nr ……………… din …………….. .
ISe auton.z eaza- pentru ,) ……………………………………………………………….. .
agentul economic …………………………………………………….. din ………………….. .
str. …………………………………… nr. …….. urmare cererii nr. ………….. din ………… .
II Se autorizează pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de mai sus unnătoml
personal tehnic de specialitate ……………………………………………………………. şi
responsabilul tehnic cu sudura ……………………………………………………………. .
În cazul schimbării denurnirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării ………………….. .
……………………………… v are obligaţia să anunţe în tennen de maxim 15 zile ISCIRINSPECT
IT care a eliberat autorizaţia.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare
a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta autonz.aţ.J.e este vaI a b 1’l a- paAna- Ia dat a de ,) …………………………. .
Se consideri reînnoirea autorizaţiei nuntai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi
depusă la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR ŞEF
(numele,prenumele, seDll1ătura
şi ştampila)
L.S.
,} Se va indica domeniul autorizaţiei.
v Se va indica agentul economic.
ŞEF BIROU
(numele, prenumele şi semnătura)
,) Se va indica data efectivă (ziua, luna şi anul}-maxim 2 ani.
135
PT R 16–2003
ANEXAR
Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici care
efectuează analiza de securitate pentru instalaţii de transport pe plan înclinat
ISCIR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
Str ……………………. nr ….. telefon ……………. .
AUTORIZAŢIA NR. •••••••••••••••••• din ••••••••••••••••••••••••
În baza prevederilor legale în vigoare şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în
procesul-verbal nr ……………… din …………….. .
ISe auton.ze”aza agent ul econoIlU.c, ) ………………………………………………… .
din ………………… str ……………………………………. nr ……… judeţ/sector ………. .
urmare cererii nr …………… din …………. să efectueze analiza de securitate la instalaţii de
transport pe plan înclinat – …………… ….. v supuse prevederilor prescripţiilor tehnice,
Colecţia ISCIR.
II Se autorizează pentru efectuarea lucrărilor menţionate la pct. I ………………….. .
Schimbarea din orice motiva persoanelor autorizate va fi comunicati în scris la ISCIRINSPECT
şi devine definitivă numai după confinnarea scrisă a acesteia. În cazul schimbării
d enurru. n.I. , ,m tre rupem.. ac ti’ V1′ tiţi” 1 sau d esf i’m ţa” ru.. ………………………………………… ,) are
obligaţia să anunţe în termen de maxim 15 zile ISCIR-INSPECT.
Pre zent a auto n.z aţ i’ eeste vaIa b 1’l „a pa, na”1 a data de ,) …………………………. .
Se consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi
depusă la ISCIR-INSPECT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR DE STAT ŞEF
(numele, prenumele şi senmătura şi ştampila)
L.S.
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele şi senmătura şi ştampila)
Inspector de specialitate
,) Se va indica agentul economic.
v Se va indica tipul instalaţiei (instalaţie de transport pe plan înclinat).
,) Se va indica data efectivă (ziua, luna şi anul)-maxim 2 ani.
136
PT R 16-
ANEXA S
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a întreţine şi
revizui tehnic instalaţii de transport pe plan înclinat
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de
întreţinere şi revizie tehnică la instalaţii de transport pe plan înclinat şi se înaintează la ISCIRINSPECT
IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic.
Documentaţia va fi constituită dintr-un memoriu tehnic din care să rezulte că agentul
economic poate efectua lucrări de întreţinere şi revizie tehnică la instalaţii de transport pe plan
înclinat în condiţii optime şi de securitate, în conformitate cu normele legale în vigoare,
prevederile documentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi ale unităţii constructoare
(montatoare). Memoriul tehnic trebuie să cuprindă şi următoarele:
a) felul lucrărilor şi domeniul de activitate;
b) dotarea minimă cu piese de schimb;
c) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic responsabil
cu întreţinerea şi revizia tehnică, propus de agentul economic să fie autorizat
de ISCIR-INSPECT IT;
d) decizia de numire a personalului tehnic, conform anexei G.
Memoriul tehnic va fi însoţit de documente din care să rezulte următoarele:
a) utilajele, sculele, dispozitivele, verificatoarele, aparatura de măsurare şi control
şi de intervenţie etc.;
b) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de specialitate.
137
PT R 16–2003
ANEXAT
Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT …………………………….. .
AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA
TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR
AUTORIZAŢIA Nr .. ) ……………………. .
Numele şi prenumele …………………………. Data şi locul naşterii ……………….. .
Cod numeric personal ………………………………………………………………….. .
În baza prevederilor legale în vigoare şi unnare adresei nr. .. ………………… din
………………………. a agentului economic ……………………………………………………………………….. .
se autorizează să execute în cadrul unităţii:
a) supravegherea xx) ……………………………………………………………. din dotarea
sau folosinţa agentului economic.
Data ……………….. .
INSPECTOR ŞEF,
(Semnătura, ştampila)
138
PT R 16-
ANEXA T (sf’arşit)
Posesorul autorizaţiei are obligaţiile şi răspuoderile prevăzute de legislaţia în
vigoare şi prescripţiile tehnice specifice. Răspuode, impreuoă cu conducerea agentului
economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost
autorizat personaluL
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de
constatare a comiterii uoor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta auton.zaţ.te este vala bl·l a- pa• na- 1a da ta d e xxx) …………………….. .
x) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenţa ISCIR-INSPECT IT
supra numărul de ordine al autorizaţiei.
Exemple: BV 175/1; S 275/2; PL 1305/1.
n) Se va trece, după caz: instalaţii de ridicat, instalaţii mecanice sub presiuoe etc.
nx) Se va indica data efectivă (ziua, luoa, anul).
Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 ani.
139
PT R 16–2003
ANEXAU
Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice
Nu fac obiectul prescripţiei tehnice unnătoarele instalaţii, care sunt reglementate prin
alte prescripţii tehnice:
a) instalaţii de transport pe cablu pentru persoane;
b) instalaţii de transport pe plan înclinat pentru persoane;
c) tramvaie acţionate cu cabluri în construcţie tradiţională;
d) trenuri cu cremalieră;
e) instalaţii trase cu lanţuri;
t) instalaţii de transport pe plan înclinat aflate în subordinea Ministerului Apărării
Naţionale, Ministerului de Interne;
g) instalaţii de transport pe plan înclinat necesare amenajării hidroenergetice;
h) instalaţii de transport pe plan înclinat din subteran;
i) instalaţii de lansat şi ridicat neve (cale de lansare).
140
MODIFICĂRI DUPĂ
PUBLICARE
PT R 16-
Evidenţa modificărilor şi completărilor
Indicativul documentului de Monitorul Oficial, Partea 1, Puncte modificate
modificare şi completare Nr.lan
141