HG 1002 din 2015

HOTARÂRE Nr. 1002/2015 din 23 decembrie 2015
privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Descarca HOTARÂRE 1002 din 2015 PDF

Extrase
ART. I
Hotarârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
9. La normele metodologice, la articolul 3, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
„(4) Unitatile care îsi desfasoara activitatea în aceeasi incinta, imobil sau perimetru, pot adopta în comun masurile de securitate prevazute de lege, astfel:
a) daca toate se încadreaza în aceeasi categorie de cerinte minimale, se vor conforma împreuna acestora; adoptarea masurilor si reprezentarea în fata autoritatilor se asigura de catre conducatorul stabilit de comun acord;
b) daca se încadreaza în categorii cu cerinte minimale de securitate diferite sau una dintre ele nu are cerinte minimale de securitate, se vor adopta în comun cerintele corespunzatoare celei mai stricte categorii; adoptarea masurilor si reprezentarea în fata autoritatilor se asigura de catre conducatorul unitatii care are cele mai stricte cerinte de securitate.
(5) Pentru unitatile care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile alin. (4), analiza de risc si proiectul sistemului de alarmare pot fi realizate pentru întreaga incinta, imobil sau perimetru.”
10. La normele metodologice, la articolul 4, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„ART. 4
(1) Conducatorii unitatilor care detin sau opereaza cu bunuri, valori sau numerar au obligatia implementarii unor masuri eficiente în scopul asigurarii protectiei personalului si a valorilor pe timpul manipularii, procesarii, depozitarii sau transportului si descurajarii savârsirii infractiunilor contra patrimoniului, precum si în scopul acordarii sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificarii faptuitorilor.
(2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul noptii îsi desfasoara activitatea un singur angajat, conducatorii unitatilor au obligatia de amenajare si folosire a ghiseelor care sa asigure protectia la atacuri manuale asupra casierului sau sa instituie post de paza fizica.”
11. La normele metodologice, la articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) În cazul în care furnizorul serviciilor de paza sau al serviciilor de monitorizare si interventie nu mai poate derula contractele încheiate cu un beneficiar ca urmare a deciziei autoritatii competente de anulare a licentei de functionare sau de respingere a solicitarii de reînnoire a licentei de functionare, precum si în cazul încetarii activitatii ca urmare a desfiintarii acestuia, beneficiarul poate contracta, pe o perioada de maximum 30 de zile, serviciile unei alte societati specializate care va respecta în mod corespunzator prevederile planului de paza initial.”
………………………………………
14. La normele metodologice, articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ART. 9
(1) Planurile de paza a cailor ferate, padurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânatoare si de pescuit, parcurilor de extractie sau depozitare si a echipamentelor, instalatiilor si constructiilor aferente, conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice, infrastructurilor rutiere si a altor obiective specifice se adapteaza caracteristicilor functionale ale acestora.
(2) Planurile de paza destinate unor obiective care depasesc limitele unei unitati administrativ-teritoriale se avizeaza de unitatea de politie competenta teritorial pe raza careia se afla sediul punctului de lucru, dupa ce aceasta unitate de politie va consulta celelalte unitati de politie, urmând ca avizul sa fie notificat si unitatilor respective.”
…………………………………
17. La normele metodologice, la articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ART. 26
(1) Dupa depunerea tuturor documentelor prevazute la art. 25, unitatea de politie competenta verifica existenta avizului prealabil al Serviciului Român de Informatii, îndeplinirea conditiilor referitoare la buna conduita cetateneasca a conducatorului societatii, existenta sediului înregistrat si autorizat pentru organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat si întocmeste un raport cu propuneri corespunzatoare, pe care îl înainteaza, împreuna cu întreaga documentatie, Inspectoratului General al Politiei Române. Raportul unitatii de politie se transmite Inspectoratului General al Politiei Române în format letric, iar restul documentatiei se transmite în format electronic.”
…………………………………..

(4) Pentru a îmbunatati cunostintele acumulate anterior, angajatorii sunt obligati sa asigure pregatirea continua a personalului de executie pâna la seful de tura inclusiv, în limita a cel putin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesionala autorizati, în baza programei de pregatire stabilite anual de Inspectoratul General al Politiei Române si postate pe pagina web a acestei institutii. Raspunderea pentru desfasurarea pregatirii continue revine conducatorului societatii sau, dupa caz, responsabilului cu pregatirea din cadrul societatii.”
…………………………….

25. La normele metodologice, la articolul 50, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Ecusonul se poarta în partea superioara a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor de identificare si fotografia titularului.”
26. La normele metodologice, la articolul 56, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„ART. 56
(1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protectie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului si valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un certificat emis de un organism abilitat si acreditat în acest sens, în care se mentioneaza clasele de rezistenta la actiunea armelor de foc, având cel putin FB 3 pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezistenta la efractie a compartimentului de valori de cel putin clasa de rezistenta RC 3, conform standardelor europene aplicabile.
(2) Autovehiculele semiblindate au protectie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului, având clasele de rezistenta sub clasele prevazute la alin. (1), atestate de un certificat emis de un organism abilitat si acreditat în acest sens.”

28. La normele metodologice, la articolul 57 alineatul (1), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) transporturile bunurilor si valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsa între 150.000 si 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigura cu mijloace de transport blindate sau semiblindate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi ori agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, înarmati cu arme de foc letale, în conditiile legii;
c) transporturile bunurilor si valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsa între 10.000 si 150.000 euro ori echivalentul în lei se asigura cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însotite cu personal de paza propriu calificat si atestat ori agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, înarmati cu arme de foc, în conditiile legii.”
29. La normele metodologice, articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ART. 58
(1) Planul de paza a transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor cu caracter special cuprinde în anexa varianta de transport: în localitate, judet ori interjudetean si durata acestuia.
(2) Adresele sediilor la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare si itinerarele se stabilesc si se consemneaza în documente de catre responsabilul transportului si se comunica echipajului la instructajul efectuat înainte de plecarea în cursa.”
30. La normele metodologice, la articolul 59, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) În cazul indisponibilitatii temporare a unui prestator, beneficiarul poate contracta serviciile de transport de valori de la o alta societate licentiata care va respecta în mod corespunzator prevederile planului de paza initial. Daca prelungirea indisponibilitatii dureaza mai mult de 24 de ore se va proceda la actualizarea planului de paza conform alin. (2).”
31. La normele metodologice, la articolul 68 alineatul (1), literele h) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„h) casierii furnizori si servicii de utilitati, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;
…………………………….
j) depozite în care se afla bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.”
…………………….
33. La normele metodologice, la articolul 69, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
„(1^1) Unitatile aflate în una dintre situatiile prevazute de art. 3 alin. (4) pot depune spre avizare un proiect comun al sistemului de alarmare pe care îl exploateaza împreuna.”
34. La normele metodologice, la articolul 71, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Modificarea configuratiei sistemului în sensul eliminarii sau înlocuirii unor componente cu functii diferite fata de cele prevazute în proiectul avizat de catre politie atrage pierderea valabilitatii avizului.”
35. La normele metodologice, articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ART. 75
În întelesul prezentelor norme metodologice, prin conducator al unei societati specializate în sisteme de alarmare împotriva efractiei se întelege administratorul societatii, presedintele consiliului de administratie sau directorul general ori executiv cu atributii în coordonarea operativa a personalului.”
……………………….
38. La normele metodologice, la articolul 76, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Unitatea de politie competenta acorda avizul personalului tehnic la solicitarea societatii angajatoare, daca se face dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 36 din Lege.”
39. La normele metodologice, articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ART. 82
Conducatorul societatii specializate în sisteme de alarmare are obligatia sa asigure:
a) respectarea regulamentului de organizare si functionare aprobat;
b) controlul executiei lucrarilor si respectarii proiectelor de instalare sau a normativelor tehnice aplicabile;
c) primirea si remedierea cu celeritate a defectiunilor semnalate.”
40. La normele metodologice, la articolul 87 alineatul (2), litera b) se abroga.
41. La normele metodologice, la articolul 88, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Unitatea de politie competenta verifica corectitudinea datelor din documentele depuse pentru reînnoire si întocmeste un raport cu propuneri, pe care îl înainteaza Inspectoratului General al Politiei Române. Documentatia de reînnoire se poate transmite în format electronic.”
42. La normele metodologice, articolul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ART. 92
În functionare, dispeceratele de monitorizare asigura preluarea directa si verificarea semnalelor de la sistemele conectate si iau masurile necesare în vederea alertarii echipajelor de interventie astfel încât sa fie respectati timpii maximali stabiliti prin prezentele norme metodologice.”
43. La normele metodologice, la articolul 93 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) sa detina autoturismele si sa aiba agenti de interventie paza si ordine pentru verificarea alarmelor si interventia la evenimente sau sa aiba contractate aceste mijloace si servicii de la o societate licentiata;”.
44. La normele metodologice, articolul 97 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ART. 97
Prestatorii serviciilor de monitorizare si operatorii economici au obligatia de a asigura interventia fara a depasi 15 minute în localitati urbane, respectiv 30 de minute în localitati rurale, si de a lua, pâna la interventia organelor judiciare, primele masuri necesare conservarii urmelor infractiunii si a mijloacelor materiale de proba.”
45. La normele metodologice, la articolul 99, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) La stabilirea termenelor de remediere a deficientelor constatate cu ocazia unui control, organele de politie au în vedere volumul si natura masurilor care trebuie întreprinse pentru intrarea în legalitate a unitatii respective; durata stabilita pentru remedierea deficientelor este, de regula, de maximum 60 de zile, iar pentru motive întemeiate, durata pentru remedierea deficientelor poate fi prelungita, la cerere, cu o perioada de maximum 120 de zile.”

…………………………….

47. La normele metodologice, dupa articolul 99 se introduce un nou articol, articolul 99^1, cu urmatorul cuprins:
„ART. 99^1
Inspectoratul General al Politiei Române publica pe pagina web a institutiei modele ale documentelor utilizate în activitatea de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, care nu sunt stabilite prin prezenta hotarâre.”
48. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (2), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
„i) alte zone cu regim de securitate ridicat;”.
49. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 2, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
„(9) Alte zone cu regim de securitate ridicat reprezinta spatiile care necesita restrictii sau protectie speciala datorita valorilor de protejat ori a activitatii.”
50. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ART. 3
(1) Structura subsistemului de alarmare la efractie este alcatuita din: centrala de alarma cu tastaturile de operare, elementele de detectie, echipamentele de avertizare si semnalizare si alte componente specifice acestui tip de aplicatii. Rolul functional al subsistemului este de a detecta patrunderea în spatiile protejate a persoanelor neautorizate, de a sesiza starile de pericol din unitate si, dupa caz, de a îngreuna consumarea actului infractional.”
51. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 6, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„ART. 6
(1) În afara programului de lucru, expunerea bunurilor si valorilor prin intermediul unor suprafete vitrate exterioare este permisa doar în situatia în care suprafata vitrata prezinta rezistenta la atacuri manuale sau se afla în imobile asigurate cu posturi de paza fizica.
(2) Usile si ferestrele exterioare trebuie sa aiba încuietori de siguranta pentru a se asigura întârzierea patrunderii neautorizate în spatiul unitatii, cu exceptia obiectivelor în care este instituita paza fizica si a celor cu program permanent.
………………………………………………………………..
(4) Pentru seifurile de depozitare valori monetare care sunt prevazute cu deschidere temporizata, programarea întârzierii la deschidere se face cu timp de cel putin 5 minute. Sunt exceptate seifurile amplasate în zone de depozitare cu acces temporizat pentru un interval de timp de cel putin 5 minute, precum si seifurile utilizate suplimentar masurilor stabilite prin analiza de risc.”
52. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 6, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
„(4^1) Dulapurile de casierie aflate în spatiile functionale deschise se utilizeaza prin programarea unor timpi de deschidere de minimum 5 minute, pentru sertarul de depozitare a numerarului.”
53. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Automatele bancare, respectiv distribuitoarele automate de numerar, masinile de schimb valutar, masinile de reciclat numerar si distribuitoarele de numerar destinate casierilor, se prevad cu seifuri certificate, cu clasa de rezistenta la efractie determinata si se ancoreaza conform instructiunilor producatorului. Pot fi utilizate si alte solutii tehnice certificate cu rezultate similare sau superioare daca se face dovada caracterului similar sau superior al acestora. În mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare trebuie sa fie certificate, cu nivel de rezistenta la efractie determinat si se ancoreaza conform instructiunilor producatorului.”

55. La normele metodologice, în anexa nr. 1, dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
„ART. 8^1
Unitatile si institutiile de interes public trebuie sa prevada sisteme de supraveghere video pe caile de acces, holuri si alte zone cu risc ridicat, detectie a efractiei pe zonele de expunere sau depozitare valori si control acces, prin personal sau echipamente.”
56. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(9) Sistemele de alarmare la efractie aferente spatiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie sa asigure programarea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea starii de pericol la distanta în caz de amenintare. Intervalele pentru dezactivarea temporizata se stabilesc de beneficiar. Întârzierea patrunderii în aceste spatii se poate realiza si prin intermediul sistemului de control acces.”
57. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ART. 13
(1) Masurile de securitate destinate furnizorilor de servicii postale trebuie sa fie conforme cu prezentele cerinte minimale de securitate.”
…………………………
59. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie sa se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrarilor si iesirilor, spatiilor de procesare, depozitare si de transfer al valorilor, precum si din spatiile amenajate pentru parcare. Imaginile înregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor si se stocheaza pe o perioada de 20 de zile.”
60. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 18, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Operatiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectueaza fara prezenta în proximitatea acestora a persoanelor neautorizate.”
61. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 18, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
„(6) Automatele de plati sau alte terminale care acumuleaza si depoziteaza numerar pe timpul noptii se asigura prin fixarea de suporturi imobile.”
62. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Pentru casierii furnizori si servicii de utilitati, puncte colectare ori depozitare numerar, cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent, masurile de securitate cuprind mijloace de protectie mecanofizica a personalului si valorilor si sisteme de supraveghere video, semnalizare amenintare, detectie a efractiei cu conectare la dispecerat de monitorizare.”
63. La normele metodologice, în anexa nr. 3, la articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Pe articolul de îmbracaminte care se poarta la exterior se inscriptioneaza vizibil, pe partea din fata si pe cea din spate, cuvântul «PAZA» sau «SECURITY». Aceeasi inscriptionare se aplica si pe coifura.”
ART. II
Termenul prevazut la art. 7 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarâre, privind obligatia elaborarii analizei de risc la securitate fizica de catre unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, înfiintate pâna la data de 16 iunie 2012, se proroga pâna la data de 1 iulie 2017.