HOTARARE 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata (actualizată pana la data de 10 august 2005*)

HOTARARE 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata (actualizată pana la data de 10 august 2005*)

EMITENT: GUVERNUL

–––––-
*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 26 februarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamt pana la data de 10 august 2005 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,
în aplicarea prevederilor art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
CAP. I
Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1
Domeniu de aplicare şi definiţii
ART. 1.
Prevederile prezentei hotărâri se aplica echipamentelor individuale de protecţie, denumite în continuare EIP, şi stabilesc condiţiile care reglementează introducerea pe piata, libera lor circulaţie, precum şi cerinţele esenţiale de securitate pe care trebuie sa le respecte pentru a asigura protecţia sănătăţii şi securitatea utilizatorilor.
ART. 2
(1) Prin EIP se înţelege dispozitivele sau articolele destinate a fi purtate ori ţinute cu mana de către o persoana pentru a asigura protecţie impotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate şi securitate.
(2) Se considera, de asemenea, EIP:
a) un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau mijloace integrate de către producător în scopul asigurării protecţiei unei persoane impotriva unuia sau mai multor riscuri simultane, potenţiale;
b) un dispozitiv sau un mijloc de protecţie combinat, detasabil ori nedetasabil, cu un echipament individual care nu are rol de protecţie, purtat sau ţinut cu mana de o persoana pentru executarea unei activităţi specifice;
c) componente interschimbabile ale EIP, esenţiale pentru o funcţionare corespunzătoare şi utilizate exclusiv pentru un astfel de echipament.
(3) Se considera ca parte integrantă a EIP orice sistem introdus pe piata împreună cu acesta, pentru racordarea acestuia la un alt dispozitiv extern, complementar, chiar dacă acest sistem nu este destinat a fi purtat sau ţinut cu mana în permanenta de către utilizator, pe intreaga durata de expunere la risc.
ART. 3
Prezenta hotărâre nu se aplica:
a) EIP la care face referire o alta reglementare tehnica care urmăreşte respectarea aceloraşi condiţii referitoare la introducerea pe piata, libera circulaţie a mărfurilor şi securitate ca şi prezenta hotărâre;
b) grupelor de EIP specificate în lista prevăzută în anexa nr. 1, independent de motivul excluderii prevăzut la lit. a).
ART. 4
Termenii definiţi la art. 2 se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.
––––-
Art. 4 a fost modificat prin pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
SECŢIUNEA a 2-a
Introducerea pe piata şi libera circulaţie
ART. 5
(1) Se admit introducerea pe piata şi punerea în funcţiune a EIP prevăzute la art. 2, numai dacă menţin sănătatea şi asigura securitatea utilizatorilor, fără a aduce atingere sănătăţii sau securităţii altor persoane, animale domestice ori bunuri, atunci când sunt întreţinute adecvat şi utilizate conform scopului prevăzut.
(2) Autorităţile publice pot emite reglementări care sa cuprindă orice alte cerinţe pe care le considera necesare pentru a asigura protecţia utilizatorilor, cu condiţia ca acestea sa nu dispună modificări ale EIP care sa contravina prevederilor prezentei hotărâri.
ART. 6
Cu ocazia targurilor, expozitiilor, demonstratiilor sau altor manifestări similare, pot fi prezentate EIP care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, cu condiţia ca un anunţ vizibil sa atragă clar atenţia asupra acestui lucru şi asupra interdicţiei de a le achizitiona şi/sau utiliza în orice scop, indiferent care este acesta, pana când nu sunt aduse de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia în situaţia de a fi în conformitate.
ART. 7
EIP prevăzute la art. 2 trebuie sa satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 8
(1) Introducerea pe piata şi punerea în funcţiune a EIP sau a componentelor de EIP care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri şi care poarta marcajul european de conformitate CE, numit în continuare marcaj CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, care atesta conformitatea lor cu toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de certificare prevăzute la art. 15, nu pot fi interzise, restrânse sau impiedicate.
(2) Introducerea pe piata a componentelor de EIP care nu poarta marcajul CE şi care sunt destinate incorporarii în EIP, cu condiţia ca acestea sa nu fie indispensabile bunei funcţionari a EIP, nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată.
ART. 9
(1) Se considera ca EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 7, dacă poarta marcajul CE şi dacă producătorul este în măsura sa prezinte, la cerere, declaraţia de conformitate prevăzută la art. 16.
(2) Se considera ca EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 7, dacă poarta
marcajul CE, cu condiţia ca producătorul sa fie în măsura sa prezinte, la cerere, atât declaraţia de conformitate prevăzută la art. 16, cat şi certificatul emis de un organism notificat conform art. 33, care atesta conformitatea cu standardele romane şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde europene armonizate, evaluată prin examinarea EC de tip potrivit art. 20 alin. (1) şi art. 21 alin. (2).
(3) În cazul în care un producător nu a aplicat sau a aplicat numai parţial standardele prevăzute la alin. (2) ori când nu exista astfel de standarde, certificatul emis de un organism notificat trebuie sa ateste conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 7, potrivit art. 20 alin. (2) şi art. 21 alin. (3).
ART. 10
Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate ale căror numere de referinta au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, se actualizează periodic şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 11
(1) În cazul în care EIP fac obiectul şi al altor reglementări tehnice armonizate referitoare la alte aspecte şi care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta atesta ca EIP este considerat conform cu prevederile tuturor reglementărilor tehnice armonizate aplicabile.
(2) În cazul în care una sau mai multe dintre reglementările tehnice armonizate prevăzute la alin. (1) permit producătorului, într-o perioada de tranzitie, sa aleagă reglementările tehnice armonizate pe care le aplica, marcajul CE trebuie sa indice conformitatea numai cu prevederile acelor reglementări care au fost aplicate de producător. În acest caz trebuie specificate în documentele, notele sau în instrucţiunile care însoţesc aceste EIP elementele de identificare specifice ale reglementărilor tehnice armonizate aplicate.
––––-
Art. 11 a fost modificat prin pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
ART. 12
(1) În cazul în care se constata ca standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) nu îndeplinesc în totalitate cerinţele esenţiale relevante prevăzute la art. 7, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sau Comisia Europeană sesizează Comitetul permanent de pe lângă Comisia Europeană, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile informationale, precizând şi motivele sesizării.
(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei desemnează un reprezentant în vederea participării la comitetul constituit potrivit prevederilor Directivei nr. 98/37/CE pentru dezbaterea problemelor ce pot apărarea în implementarea prezentei hotărâri.
––––-
Art. 12 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
ART. 13
(1) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 37 constata ca EIP care poarta marcajul CE şi sunt utilizate conform destinaţiei lor ar putea afecta securitatea persoanelor, animalelor domestice sau bunurilor, ia toate măsurile necesare pentru a retrage aceste EIP de pe piata şi a interzice comercializarea sau libera circulaţie a acestora.
(2) Organul de control informează de îndată în scris Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu privire la măsurile adoptate, indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în special, stabilind dacă neconformitatea se datorează:
a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 7;
b) aplicării necorespunzătoare a standardelor prevăzute la art. 9 alin. (2);
c) unei deficiente din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 9 alin. (2).
(3) Atunci când organul de control constata ca EIP care poarta marcajul CE nu sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale, ia măsuri corespunzătoare impotriva celui care a aplicat marcajul şi informează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu privire la orice decizie adoptată.
(4) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va informa de îndată Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene asupra oricărei decizii adoptate conform prevederilor alin. (2) şi (3).
CAP. II
Proceduri de certificare
SECŢIUNEA 1
Criterii de alegere a procedurilor
ART. 14
Înaintea introducerii pe piata a unui model de EIP, producătorul ori reprezentantul sau autorizat are obligaţia sa întocmească documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 3, astfel încât sa o poată prezenta spre examinare, la cerere, organului de control.
––––-
Art. 14 a fost modificat prin pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
ART. 15
(1) Producătorul ori reprezentantul sau autorizat supune modelul de EIP uneia dintre următoarele proceduri de certificare:
a) declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 16, pentru EIP de conceptie simpla prevăzute la alin. (2), pentru care proiectantul presupune ca utilizatorul poate evalua singur nivelul de protecţie asigurat impotriva riscurilor ale căror efecte se manifesta treptat şi pot fi identificate la timp şi în condiţii de securitate;
b) examinarea EC de tip prevăzută în secţiunea a 3-a, înainte de producţia de serie, care este însoţită la alegerea producătorului de una dintre procedurile de control al EIP fabricate, prevăzute în secţiunea a 4-a, precum şi de declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 16, pentru EIP de conceptie complexa, destinate a asigura protecţie impotriva pericolelor care pot conduce la deces sau impotriva pericolelor care pot afecta grav şi ireversibil sănătatea, în cazul cărora proiectantul presupune ca utilizatorul nu poate identifica în timp efectele imediate;
c) examinarea EC de tip prevăzută în secţiunea a 3-a, înainte de producţia de serie, însoţită de declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 16, pentru EIP care nu se regăsesc la lit. a) şi b).
(2) EIP prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind în exclusivitate EIP destinate protejării utilizatorului impotriva:
a) acţiunilor mecanice cu efecte superficiale: manusi pentru gradinarit, degetare sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;
b) produselor de curatare cu acţiune slabă şi cu efecte uşor reversibile: manusi de protecţie impotriva soluţiilor diluate de detergenti sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;
c) riscurilor care decurg din manipularea produselor fierbinti care nu expun utilizatorul la o temperatura mai mare de 50°C sau la socuri mecanice periculoase: manusi, sorturi de uz profesional sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;
d) agenţilor atmosferici care nu sunt nici exceptionali şi nici extremi: articole pentru protecţia capului, îmbrăcăminte de sezon, incaltaminte sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;
e) socurilor mecanice şi vibratiilor minore care nu afectează zonele vitale ale corpului şi ale căror efecte nu pot provoca leziuni ireversibile: casti de protecţie de tip uşor impotriva scalparii, manusi, incaltaminte uşoară sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;
f) luminii solare: ochelari de soare sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie.
(3) EIP de conceptie complexa, prevăzute la alin. (1) lit. b), trebuie sa cuprindă în exclusivitate:
a) aparatele de protecţie respiratorie filtrante, destinate protecţiei impotriva aerosolilor solizi şi lichizi sau impotriva gazelor iritante, periculoase, toxice ori radiotoxice;
b) aparatele de protecţie respiratorie care asigura izolare completa fata de atmosfera, inclusiv cele utilizate pentru scufundare;
c) EIP care asigura numai o protecţie limitată în timp impotriva acţiunilor chimice sau impotriva radiatiilor ionizante;
d) echipamentele de intervenţie în medii cu temperaturi înalte, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului egale sau mai mari de 100°C şi care pot fi sau nu caracterizate de prezenta radiatiilor infrarosii, flacarilor sau a proiectiilor de mari cantităţi de metal topit;
e) echipamentele de intervenţie în medii cu temperaturi scăzute, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului egale sau mai mici de -50°C;
f) EIP pentru protecţie impotriva caderilor de la înălţime;
g) EIP pentru protecţie impotriva riscurilor electrice şi tensiunilor periculoase sau cele utilizate ca izolante pentru lucru la tensiune inalta.
SECŢIUNEA a 2-a
Declaraţia de conformitate EC a producţiei
ART. 16
Declaraţia de conformitate EC este procedura la care sunt supuse toate EIP fabricate, prin care producătorul ori reprezentantul sau autorizat:
a) emite o declaraţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, prin care atesta ca EIP introduse pe piata sunt conform prevederilor prezentei hotărâri, în scopul de a o prezenta organului de control;
b) aplica pe fiecare EIP marcajul CE prevăzut la art. 35.
SECŢIUNEA a 3-a
Examinarea EC de tip
ART. 17
Examinarea EC de tip este procedura prin care organismul de certificare notificat constata şi atesta ca modelul de EIP în cauza satisface prevederile prezentei hotărâri.
ART. 18
(1) Producătorul ori reprezentantul sau autorizat are obligaţia sa înainteze unui singur organism notificat o cerere de examinare EC de tip, care trebuie sa cuprindă:
a) denumirea şi adresa solicitantului;
b) denumirea şi adresa locului de fabricaţie a EIP examinat.
(2) Cererea trebuie însoţită de documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 3 şi de un număr corespunzător de exemplare din modelul care urmează sa fie certificat.
ART. 19
Organismul notificat trebuie sa efectueze examinarea EC de tip în conformitate cu următoarele etape:
a) examinarea dosarului tehnic de fabricaţie;
b) examinarea modelului.
ART. 20
(1) Organismul notificat trebuie sa examineze dosarul tehnic de fabricaţie pentru a determina dacă acesta este corespunzător în raport cu standardele prevăzute la art. 9 alin. (2).
(2) În cazul în care producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parţial standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) ori în absenta acestora, organismul notificat trebuie sa verifice dacă specificaţiile tehnice utilizate de către producător sunt corespunzătoare în raport cu cerinţele esenţiale, înainte de examinarea dosarului tehnic de fabricaţie, pentru a determina dacă acesta este corespunzător în raport cu aceste specificaţii tehnice.
ART. 21
(1) La examinarea modelului, organismul notificat verifica dacă acesta a fost produs în conformitate cu dosarul tehnic de fabricaţie şi poate fi utilizat în deplina siguranta conform destinaţiei sale.
(2) Organismul notificat efectuează examinarile şi incercarile necesare pentru a determina conformitatea modelului cu standardele prevăzute la art. 9 alin. (2).
(3) În cazul în care producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parţial standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) ori în absenta acestora, organismul notificat efectuează examinarile şi incercarile necesare pentru a determina conformitatea modelului cu specificaţiile tehnice utilizate de producător, sub rezerva conformitatii lor cu cerinţele esenţiale.
ART. 22
(1) În cazul în care modelul respecta prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat emite un certificat de examinare EC de tip şi informează solicitantul în aceasta privinta.
(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) trebuie sa cuprindă concluziile examinării, sa indice eventualele condiţii în legatura cu emiterea sa şi sa includă descrierile şi desenele necesare pentru identificarea modelului aprobat.
(3) Comisia Europeană, celelalte organisme notificate şi autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene pot obţine o copie a certificatului de examinare EC de tip şi, în baza unei cereri motivate, o copie a dosarului tehnic de fabricaţie şi a rapoartelor privind examinarile şi incercarile efectuate.
(4) Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie ţinut la dispoziţia autorităţilor competente timp de 10 ani după introducerea pe piata a EIP.
(5) Organismul notificat care refuza motivat sa elibereze un certificat de examinare EC de tip trebuie sa informeze celelalte organisme notificate în aceasta privinta.
(6) Organismul notificat de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care retrage un certificat de examinare EC de tip, informează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(7) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează ulterior celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană despre decizia adoptată, motivand în scris.
SECŢIUNEA a 4-a
Controlul EIP fabricate
A. Sistemul de control al calităţii EC pentru produsul final
ART. 23
Producătorul unui model de EIP de conceptie complexa, prevăzut la art. 15 alin. (3), ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie, inclusiv inspecţia finala a EIP şi incercarile, sa asigure omogenitatea producţiei şi conformitatea EIP cu modelul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele esenţiale.
ART. 24
(1) Organismul notificat ales de producător efectuează verificările necesare în mod aleatoriu, în condiţii normale la intervale de cel puţin un an.
(2) Pentru a verifica conformitatea EIP, trebuie sa se examineze un esantion corespunzător de EIP, prelevat de organismul notificat, şi sa se efectueze incercarile adecvate, definite în standardele prevăzute la art. 9 alin. (2), sau alte încercări necesare pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri.
––––-
Alin. (2) al art. 24 a fost modificat prin pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
ART. 25
(1) Atunci când organismul notificat nu este cel care a acordat certificatul de examinare EC de tip, el trebuie sa ia legatura cu organismul notificat respectiv, în cazul unor dificultăţi legate de evaluarea conformitatii esantioanelor.
(2) Organismul notificat trebuie sa transmită producătorului un raport de încercare şi, în cazul în care concluziile raportului arata ca producţia nu este omogenă sau ca EIP examinate nu sunt conforme cu modelul descris în certificatul de examinare EC de tip sau cu cerinţele esenţiale relevante, acesta ia măsurile corespunzătoare în funcţie de natura defectului sau defectelor constatate şi informează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
––––-
Alin. (2) al art. 25 a fost modificat prin pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
ART. 26
Producătorul trebuie sa fie în măsura sa prezinte organului de control, la cerere, raportul emis de organismul notificat.
B. Sistemul de asigurare a calităţii EC a producţiei prin supraveghere
ART. 27
Producătorul unui model de EIP de conceptie complexa, prevăzut la art. 15 alin. (3), înaintează către un organism notificat ales de el o cerere de aprobare a sistemului sau de control al calităţii, însoţită de:
a) toate informaţiile referitoare la categoria de EIP în cauza, inclusiv, acolo unde este cazul, documentaţia privind modelul aprobat;
b) documentaţia privind sistemul de control al calităţii;
c) angajamentul de a respecta obligaţiile care decurg din sistemul de control al calităţii, precum şi de a-l menţine adecvat şi eficient.
ART. 28
În cadrul sistemului de control al calităţii, fiecare EIP este examinat şi se efectuează incercarile corespunzătoare prevăzute la art. 24 alin. (2), pentru a se verifica conformitatea acestora cu cerinţele esenţiale prevăzute în prezenta hotărâre.
ART. 29
Documentaţia privind sistemul de control al calităţii trebuie sa cuprindă, în special, o descriere corespunzătoare:
a) a obiectivelor calităţii, a organigramei, a responsabilităţilor personalului de conducere şi a atribuţiilor acestuia în ceea ce priveşte calitatea produselor;
b) a verificărilor şi încercărilor care trebuie efectuate asupra produsului după fabricare;
c) a mijloacelor care trebuie utilizate pentru a verifica funcţionarea eficienta a sistemului de control al calităţii.
––––-
Lit. a) a art. 29 a fost modificat prin pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
ART. 30
(1) Organismul notificat evalueaza sistemul de control al calităţii pentru a determina dacă satisface prevederile menţionate la art. 28 şi 29.
(2) Pentru sistemele de control al calităţii, care aplica standardele corespunzătoare prevăzute la art. 9 alin. (2), organismul notificat considera ca sunt îndeplinite prevederile art. 28 şi 29.
(3) Organismul notificat care efectuează auditurile trebuie sa execute toate evaluarile obiective necesare ale componentelor sistemului de control al calităţii şi sa verifice, în special, dacă sistemul asigura conformitatea EIP fabricate cu modelul aprobat.
(4) Decizia se comunica producătorului şi cuprinde concluziile verificării şi decizia motivată de evaluare.
ART. 31
(1) Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de control al calităţii cu privire la orice plan de modificare a acestuia.
(2) Organismul notificat examinează modificările propuse şi decide dacă sistemul de control al calităţii modificat îndeplineşte prevederile corespunzătoare.
(3) Organismul notificat comunica producătorului decizia adoptată, care include concluziile verificării şi decizia motivată de evaluare.
ART. 32
(1) Scopul supravegherii producţiei de către organismul notificat este de a se asigura ca producătorul isi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul de control al calităţii aprobat.
(2) Producătorul permite, în scopul inspectarii, accesul reprezentanţilor organismului notificat în spaţiile de inspecţie, încercare şi depozitare a EIP şi furnizează acestora toate informaţiile necesare, în special:
a) documentaţia privind sistemul de control al calităţii;
b) documentaţia tehnica;
c) manualele calităţii.
(3) Pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul de control al calităţii aprobat, organismul notificat procedează periodic la audituri şi înaintează producătorului o copie a raportului de audit.
(4) Organismul notificat poate efectua vizite neanuntate producătorului, în urma cărora îi preda acestuia un raport de inspecţie şi, dacă este cazul, un raport de audit.
(5) Producătorul trebuie sa fie în măsura sa prezinte organului de control spre examinare, la cerere, raportul emis de organismul notificat.
SECŢIUNEA a 5-a
Organisme notificate
ART. 33
(1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate pentru aplicarea procedurilor prevăzute la art. 17, 23 şi 27, sarcinile specifice pe care aceste organisme le îndeplinesc, precum şi numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană, în vederea notificării.
(2) Lista organismelor notificate, numărul lor de identificare, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei aplica în evaluarea organismelor care urmează a fi recunoscute criteriile prevăzute în anexa nr. 5. Se considera ca organismele respective îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite în anexa nr. 5, dacă satisfac condiţiile prevăzute în standardele romane şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde europene armonizate relevante.
––––-
Alin. (3) al art. 33 a fost modificat prin pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
ART. 34
(1) În cazul în care se constata ca un organism notificat nu mai îndeplineşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei retrage recunoaşterea unui astfel de organism.
(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene asupra deciziei adoptate conform alin. (1), în scopul retragerii notificării.
SECŢIUNEA a 6-a
Marcajul de conformitate CE
ART. 35
(1) Marcajul de conformitate european CE este format din initialele „CE”, conform anexei nr. 3 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul intervenţiei unui organism notificat în faza de control al producţiei, se adauga numărul de identificare a organismului.
(2) Marcajul CE se aplica pe fiecare EIP fabricat, astfel încât sa fie vizibil, lizibil şi imposibil de sters pe durata de viata previzibila a respectivului EIP, dar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, ţinând seama de caracteristicile produsului, marcajul CE poate fi aplicat pe ambalaj.
(3) Este interzisă aplicarea pe EIP a marcajelor care pot sa îi induca în eroare pe terţi asupra semnificatiei şi graficii marcajului CE, însă orice alt marcaj poate fi aplicat pe EIP sau pe ambalajul sau, cu condiţia sa nu reducă vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE.
ART. 36
(1) Ţinând cont şi de prevederile art. 13, atunci când organul de control constata ca marcajul CE a fost aplicat incorect, producătorul ori reprezentantul sau autorizat este obligat sa aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului CE şi sa se conformeze dispoziţiilor prezentei hotărâri.
(2) Atunci când organul de control constata ca neconformitatea continua, acesta trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru limitarea sau interzicerea introducerii pe piata a produsului în cauza ori sa asigure retragerea sa de pe piata, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
CAP. III
Supravegherea pieţei, raspunderi şi sancţiuni
ART. 37
Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei este Inspecţia Muncii, organul de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
ART. 38
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piata a produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 14, art. 15 alin. (1), art. 16 lit. a), art. 22 alin. (4), art. 26 ori ale art. 35 alin. (2) şi (3), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării pana la o data stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 16 lit. b) ori ale art. 36, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata şi/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect.
(2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii.
ART. 39
(1) Măsura luată de Inspecţia Muncii, potrivit prevederilor legale, din care rezulta sancţiuni şi restrictii de introducere pe piata sau punere în funcţiune a EIP, trebuie sa fie motivată în fapt şi în drept, în condiţiile prezentei hotărâri, şi se aduce la cunostinta Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aduce la cunostinta de îndată celui sancţionat, precizându-se calea legală de contestaţie şi organul competent sa o soluţioneze.
CAP. IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 40
Prevederile art. 12, art. 13 alin. (4), art. 22 alin. (7), art. 33 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (2) se aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană.
––––-
Art. 40 a fost modificat prin pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
ART. 41
Pana la data aderării României la Uniunea Europeană:
a) se admit introducerea pe piata şi/sau punerea în funcţiune şi a EIP care poarta marcajul naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor prevăzute la lit. g);
b) nu se vor aplica pe acelaşi EIP marcajul CS şi marcajul CE, concomitent;
c) prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplica şi marcajului CS;
d) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei recunoaşte şi desemnează organisme la nivel naţional care realizează evaluarea conformitatii conform procedurilor prevăzute la art. 17, 23 şi 27;
e) recunoaşterea şi desemnarea prevăzute la lit. d) se realizează avându-se în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 5 şi prevederile normelor metodologice care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I;
f) lista cuprinzând organismele recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
g) în situaţia în care evaluarea conformitatii EIP destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute la art. 17, 23 şi 27 de către organismele prevăzute la lit. d), producătorul sau reprezentantul acestuia aplica marcajul CS şi emite declaraţia de conformitate EC conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
––––-
Partea introductivă a art. 41 a fost modificată prin pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
Lit. g) a art. 41 a fost modificată prin pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
ART. 42
(1) Răspunderea producătorului ori a reprezentantului sau autorizat privind EIP introduse pe piata cu marcajul CS este aceeaşi cu cea prevăzută de prezenta hotărâre pentru produsele cu marcajul CE.
(2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute în cap. III se aplica şi în cazul EIP introduse pe piata, care poarta marcajul CS.
ART. 43
Certificatele emise pentru EIP pana la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri isi menţin valabilitatea pana la termenul de expirare, dar nu mai târziu de data aderării României la Uniunea Europeană.
––––-
Art. 43 a fost modificat prin pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
ART. 44
Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană se admite comercializarea numai a EIP care poarta marcajul CE.
ART. 45
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 46
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Normele metodologice privind certificarea calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în fabricaţie, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.
ART. 47
Prezenta hotărâre intra în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 48
Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei europene nr. 89/686/EEC privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la echipamente individuale de protecţie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 399/1989, modificată de Directiva nr. 93/68/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L220/1993, Directiva nr. 93/95/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L276/1993, şi Directiva nr. 96/58/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L236/1996.
––––-
Art. 48 a fost modificat prin pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu
Bucureşti, 5 februarie 2004.
Nr. 115.
ANEXA 1
LISTA
completa a grupelor de EIP excluse din domeniul de aplicare
a prezentei hotărâri
1. EIP proiectate şi fabricate special pentru utilizarea de către forţele armate sau pentru menţinerea legii şi ordinii casti de protecţie, scuturi ori alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie
2. EIP pentru autoaparare – recipiente cu aerosoli, arme individuale de descurajare sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie
3. EIP proiectate şi fabricate în scop privat impotriva:
a) condiţiilor atmosferice adverse – bonete, îmbrăcăminte de sezon, incaltaminte, umbrele sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;
b) umiditatii şi apei – manusi de spălat vesela sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;
c) caldurii – manusi sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie.
4. EIP destinate protecţiei sau salvării persoanelor imbarcate la bordul navelor ori al aeronavelor, care nu sunt purtate în permanenta
5. Castile de protecţie şi vizierele destinate utilizatorilor de vehicule cu motor, cu doua sau trei roti
ANEXA 2
CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE
1. Cerinţe generale aplicabile tuturor EIP EIP trebuie sa asigure protecţie adecvată impotriva tuturor riscurilor intalnite.
1.1. Principii de proiectare
1.1.1. Ergonomie
EIP trebuie proiectate şi fabricate astfel încât, în condiţii previzibile de utilizare pentru care sunt destinate, utilizatorul sa-şi poată desfasura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecţie adecvată de cel mai înalt nivel posibil.
1.1.2. Niveluri şi clase de protecţie
1.1.2.1. Niveluri de protecţie cat mai înalte posibil
Nivelul optim de protecţie care trebuie avut în vedere la proiectare este cel dincolo de care constrangerile rezultând din purtarea EIP ar impiedica utilizarea lor efectivă pe durata expunerii la risc sau a desfăşurării normale a activităţii.
1.1.2.2. Clase de protecţie adecvate unor niveluri diferite de risc
Dacă diferite condiţii de utilizare previzibile sunt de asa natura încât pot fi deosebite mai multe niveluri distincte ale aceluiaşi risc, la proiectarea EIP trebuie avute în vedere clase de protecţie adecvate.
1.2. Inocuitatea EIP
1.2.1. Absenta riscurilor şi a altor factori periculosi „inerenti”
EIP trebuie proiectate şi fabricate astfel încât sa se evite riscurile şi alţi factori periculosi în condiţii de utilizare previzibile.
1.2.1.1. Materiale constituente corespunzătoare
Materialele şi componentele EIP, inclusiv eventualele produse de descompunere, nu trebuie sa aibă efecte dăunătoare asupra igienei sau sănătăţii utilizatorului.
1.2.1.2. Starea satisfăcătoare a suprafeţei tuturor componentelor EIP care intra în contact cu utilizatorul
Orice componenta a EIP care intra sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie sa fie lipsită de asperitati, colturi ascutite, proeminente, care ar putea produce iritare excesiva sau leziuni.
1.2.1.3. Stânjenirea maxima admisibilă a utilizatorului
Trebuie diminuata orice cauza a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce priveşte miscarile care trebuie executate, poziţiile care trebuie adoptate şi perceptiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie sa cauzeze miscari care sa pună în pericol utilizatorul sau alte persoane.
1.3. Confort şi eficacitate
1.3.1. Adaptarea EIP la conformatia utilizatorului
EIP trebuie proiectate şi fabricate astfel încât sa fie uşor de plasat în poziţia corecta pe utilizator şi sa se menţină pe poziţie pe durata de utilizare previzibila, ţinând seama de factorii de mediu, de miscarile care trebuie executate şi de poziţiile care trebuie adoptate. În acest scop trebuie sa fie posibila optimizarea adaptării EIP la conformatia utilizatorului prin toate mijloacele corespunzătoare, cum ar fi sistemele adecvate de reglare şi fixare sau asigurarea unei game adecvate de talii şi marimi.
1.3.2. Masa redusă şi soliditatea construcţiei
EIP trebuie sa fie cat mai uşoare posibil, fără a aduce atingere soliditatii şi eficientei echipamentului.
Pe lângă cerinţele suplimentare specifice pe care trebuie sa le satisfacă pentru a asigura o protecţie corespunzătoare impotriva riscurilor în cauza, în conformitate cu pct. 3, EIP trebuie sa poată rezista efectelor factorilor de mediu inerenti în condiţiile de utilizare previzibile.
1.3.3. Compatibilitatea diferitelor sortimente sau tipuri de EIP destinate utilizării simultane
Dacă acelaşi producător comercializează mai multe modele de EIP care fac parte din sortimente sau tipuri diferite, pentru a se asigura protecţia simultană a părţilor adiacente ale corpului impotriva unor riscuri combinate, acestea trebuie sa fie compatibile.
1.4. Informaţii furnizate de producător
Pe lângă denumirea şi adresa producătorului şi/sau ale reprezentantului sau autorizat, fişa de instrucţiuni care trebuie elaborata şi furnizată de producător la introducerea pe piata a EIP trebuie sa cuprindă toate informaţiile relevante privind:
a) depozitarea, utilizarea, curatarea, întreţinerea, service-ul şi dezinfectarea. Produsele de curatare, întreţinere sau dezinfectare recomandate de producător nu trebuie sa aibă nici un efect daunator asupra EIP sau asupra utilizatorilor, dacă sunt aplicate în conformitate cu instrucţiunile relevante;
b) performanţele înregistrate în cursul încercărilor tehnice de verificare a nivelurilor sau claselor de protecţie asigurate de EIP în cauza;
c) accesoriile adecvate ale EIP şi caracteristicile pieselor de schimb corespunzătoare;
d) clasele de protecţie adecvate diferitelor niveluri de risc şi limitele de utilizare corespunzătoare;
e) termenul limita de perimare sau perioada de ieşire din uz a EIP ori a unora dintre componentele acestora;
f) tipul de ambalaj potrivit pentru transport;
g) semnificatia oricărui marcaj, în conformitate cu pct. 2.12;
h) dacă este cazul, referintele reglementărilor tehnice aplicate în conformitate cu art. 11 alin. (2) din hotărâre;
i) denumirea, adresa şi numărul de identificare ale organismului notificat care intervine în faza de proiectare a EIP.
Aceste fise de instrucţiuni, care trebuie sa fie redactate în mod clar şi inteligibil, trebuie furnizate în limba oficială a statului/limbile oficiale ale statelor în care este utilizat echipamentul.
2. Cerinţe suplimentare comune mai multor sortimente sau tipuri de EIP
2.1. EIP care incorporeaza sisteme de ajustare
Dacă EIP incorporeaza sisteme de ajustare, acestea din urma trebuie proiectate şi fabricate astfel încât sa nu se deregleze fără cunostinta utilizatorului, în condiţii de utilizare previzibile.
2.2. EIP care „infasoara complet” părţile corpului ce trebuie protejate
În măsura posibilului, EIP care „infasoara complet” părţile corpului care trebuie protejate trebuie sa fie suficient de aerate pentru a limita transpiratia rezultată din purtarea echipamentelor; în caz contrar,
echipamentele trebuie dotate, dacă este posibil, cu dispozitive care absorb transpiratia.
2.3. EIP pentru fata, ochi şi căile respiratorii
EIP pentru fata, ochi sau căile respiratorii trebuie sa restrângă câmpul vizual sau sa stânjenească vederea utilizatorului cat mai puţin.
Sistemele oculare ale acestor grupe de EIP trebuie sa aibă un grad de neutralitate optica compatibil cu natura activităţilor, mai mult sau mai puţin minutioase şi/sau prelungite ale utilizatorului.
Dacă este necesar, acestea trebuie tratate sau dotate cu mijloace pentru prevenirea aburirii.
Modelele de EIP destinate utilizatorilor care au nevoie de o corectie oculara trebuie sa fie compatibile cu purtarea ochelarilor de vedere sau a lentilelor de contact.
2.4. EIP care pot fi afectate de un proces de „imbatranire”
Dacă exista informaţii ca performanţele de proiectare ale EIP noi pot fi afectate semnificativ de fenomenul de „imbatranire”, pe fiecare exemplar de EIP sau componenta interschimbabila introdusă pe piata, trebuie aplicat un marcaj imposibil de sters, care sa indice data fabricaţiei şi/sau, dacă este posibil, termenul de perimare, astfel încât sa se evite interpretarile eronate; aceste informaţii trebuie marcate în acelaşi mod şi pe ambalaj.
Dacă nu poate sa ofere garanţii cu privire la „durata de viata” utila a EIP, producătorul trebuie sa ofere în fişele de instrucţiuni toate informaţiile necesare pentru ca cumpărătorul sau utilizatorul sa poată stabili o data rezonabila de ieşire din uz, ţinând seama de nivelul de calitate al modelului şi de condiţiile efective de depozitare, utilizare, curatare, service şi întreţinere.
Dacă se constata ca performanţele EIP suferă un proces de degradare rapida şi semnificativă cauzat de „imbatranirea” rezultată din utilizarea periodică a unui procedeu de curatare recomandat de producător, acesta din urma trebuie sa aplice, dacă este posibil, pe fiecare exemplar de EIP introdus pe piata, un marcaj care sa indice numărul maxim de operaţiuni de curatare care pot fi efectuate înainte ca echipamentul sa fie supus verificării ori sa fie scos din uz; în caz contrar, producătorul trebuie sa furnizeze aceste informaţii în fişa de instrucţiuni.
2.5. EIP care pot fi „agatate” în timpul utilizării
În cazul în care condiţiile de utilizare previzibile includ, în special, riscul ca EIP sa fie prinse şi antrenate de un obiect mobil, ceea ce poate da naştere unui pericol pentru utilizator, EIP trebuie sa posede o rezistenta adecvată, a carei valoare sa fie sub pragul dincolo de care o componenta se poate rupe, şi se elimina pericolul.
2.6. EIP pentru utilizare în atmosfere explozive
EIP destinate utilizării în atmosfere explozive trebuie proiectate şi fabricate astfel încât sa nu poată fi sursa unui arc sau a unei scantei de natura electrica, electrostatica ori rezultate dintr-un soc, care ar putea aprinde un amestec explozibil.
2.7. EIP destinate interventiilor rapide sau care trebuie sa fie echipate şi/sau dezechipate rapid
Aceste grupe de EIP trebuie proiectate şi fabricate astfel încât sa minimizeze timpul necesar pentru fixarea şi/sau înlăturarea lor. Orice sistem incorporat care permite menţinerea pe poziţie corespunzătoare pe utilizator sau dezechiparea acestuia trebuie sa poată fi manevrat uşor şi rapid.
2.8. EIP utilizate în situaţii foarte periculoase
Fişa de instrucţiuni furnizată de producător împreună cu EIP utilizate în situaţii foarte periculoase, menţionate la art. 15 alin. (3) din hotărâre, trebuie sa includă, în special, date destinate utilizării exclusive de către persoane competente instruite, care sunt calificate pentru a le interpreta şi a asigura aplicarea lor de către utilizator.
Fişele de instrucţiuni trebuie sa descrie şi procedura care urmează sa fie adoptată pentru a verifica dacă EIP sunt corect ajustate şi apte sa funcţioneze, atunci când sunt purtate de utilizator.
Dacă EIP incorporeaza o alarma care este activata în absenta nivelului de protecţie asigurat în mod normal, acestea trebuie proiectate şi adaptate astfel încât alarma sa fie percepută de utilizator în condiţii de utilizare pentru care se comercializează echipamentele.
2.9. EIP ce incorporeaza componente care pot fi reglate sau inlaturate de către utilizator
Toate componentele EIP, care pot fi reglate sau inlaturate de către utilizator în scopul înlocuirii, trebuie proiectate şi fabricate astfel încât sa faciliteze reglarea, montarea şi demontarea fără unelte.
2.10. EIP care pot fi racordate la un alt dispozitiv extern, complementar
Dacă EIP incorporeaza un sistem care permite conectarea la un alt dispozitiv complementar, mecanismul de racordare trebuie sa fie proiectat şi fabricat astfel încât sa poată fi montat numai pe echipamentul corespunzător.
2.11. EIP care incorporeaza un sistem de circulaţie de fluide
Dacă EIP incorporeaza un sistem de circulaţie de fluide, acesta din urma trebuie ales sau proiectat şi incorporat astfel încât sa asigure o realimentare corespunzătoare cu fluid, în vecinătatea întregii părţi a corpului ce trebuie protejata, indiferent de gesturile, poziţiile sau miscarile utilizatorului în condiţii previzibile de utilizare.
2.12. EIP care poarta unul sau mai multe marcaje de identificare sau de recunoaştere direct sau indirect legate de sănătate şi securitate
Este de preferat ca marcajele de identificare sau de recunoaştere direct sau indirect legate de sănătate şi securitate, aplicate pe aceste tipuri sau grupe de EIP, sa fie sub forma unor pictograme sau ideograme armonizate şi sa rămână perfect lizibile pe „durata de viata” previzibila a EIP.
Aceste marcaje trebuie sa fie complete, precise şi inteligibile, astfel încât sa împiedice orice interpretări; în particular, dacă astfel de marcaje incorporeaza cuvinte sau fraze, acestea din urma trebuie sa apara în limba oficială a statului/limbile oficiale ale statelor în care este utilizat echipamentul.
Dacă EIP sau componentele EIP sunt prea mici pentru a permite aplicarea tuturor sau a unora dintre marcajele necesare, pe ambalaj şi în fişa de instrucţiuni a producătorului trebuie menţionate informaţiile relevante.
2.13. EIP sub forma de îmbrăcăminte cu proprietăţi de semnalizare vizuala a prezentei utilizatorului EIP sub forma de îmbrăcăminte destinată unor condiţii previzibile de utilizare în care prezenta utilizatorului trebuie sa fie semnalizata în mod vizibil şi individual trebuie sa fie dotate cu unul sau mai multe dispozitive ori mijloace judicios pozitionate, pentru emiterea unor radiatii vizibile directe sau reflectate de o intensitate luminoasa şi cu proprietăţi fotometrice şi colorimetrice corespunzătoare.
2.14. EIP „multirisc”
Toate EIP destinate protecţiei utilizatorului impotriva mai multor riscuri potenţiale simultane trebuie proiectate şi fabricate astfel încât sa satisfacă, în special, cerinţele esenţiale specifice fiecăruia dintre aceste riscuri, prevăzute la pct. 3.
3. Cerinţe suplimentare specifice anumitor riscuri
3.1. Protecţie impotriva socurilor mecanice
3.1.1. Socuri cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor şi coliziunea părţilor corpului cu un obstacol
EIP adecvate pentru acest tip de risc trebuie sa aibă o capacitate suficienta de amortizare a socurilor pentru a preveni leziunile rezultate în special din zdrobirea sau penetrarea partii protejate, cel puţin pana la un nivel al energiei de impact dincolo de care masa sau dimensiunile excesive ale
dispozitivului de absorbţie ar impiedica utilizarea efectivă a EIP pe perioada de purtare previzibila.
3.1.2. Caderi
3.1.2.1. Prevenirea caderilor datorate alunecarii
Talpile exterioare ale incaltamintei destinate prevenirii alunecarilor trebuie proiectate, fabricate sau echipate cu dispozitive suplimentare, astfel încât sa asigure o aderenta satisfăcătoare, prin angrenare şi frecare, ţinând seama de natura ori de starea solului.
3.1.2.2. Prevenirea caderilor de la înălţime
EIP proiectate pentru prevenirea caderilor de la înălţime sau a efectelor acestora trebuie sa incorporeze un sistem de prindere pe corp şi un sistem de legatura care sa poată fi conectate la un punct de ancorare sigur. Acesta trebuie proiectat astfel încât, în condiţii de utilizare previzibile, distanta de cadere în gol, pe verticala, a utilizatorului sa fie minimizata pentru a se preveni coliziunea cu obstacole şi fără ca forta de franare sa atinga valoarea de prag dincolo de care ar putea sa apara leziuni corporale ori sfasierea sau ruperea oricărei componente a EIP care ar putea cauza căderea utilizatorului.
De asemenea, trebuie sa se asigure, după franare, menţinerea utilizatorului într-o poziţie corecta care sa-i permită sa aştepte ajutoare, dacă este cazul.
Fişa de instrucţiuni furnizată de producător trebuie sa precizeze, în special, toate informaţiile relevante cu privire la:
a) caracteristicile cerute pentru un punct de ancorare sigur şi „spaţiul liber” minim necesar dedesubtul utilizatorului;
b) modul adecvat de echipare cu sistemul de prindere pe corp şi de conectare a sistemului de legatura la punctul de ancorare sigur.
3.1.3. Vibratii mecanice
EIP proiectate pentru a preveni efectele vibratiilor mecanice trebuie sa poată asigura atenuarea corespunzătoare a componentelor vibratorii periculoase pentru partea corpului care este expusă riscului.
Valoarea efectivă a acceleratiilor transmise utilizatorului de aceste vibratii nu trebuie sa depăşească în nici un caz valorile limita recomandate în funcţie de durata de expunere zilnica maxima previzibila a partii corpului care este expusă riscului.
3.2. Protecţie impotriva comprimarii statice a partii corpului
EIP proiectate pentru protecţia partii corpului impotriva solicitărilor de comprimare statica trebuie sa aibă capacitate satisfăcătoare de a atenua efectele acestora, pentru a preveni leziunile grave sau afectiunile cronice.
3.3. Protecţie impotriva agresiunilor fizice (julire, intepare, taieturi, smulgeri)
Materialele constitutive şi alte componente ale EIP proiectate pentru protejarea întregului corp sau numai a unei părţi a corpului impotriva leziunilor superficiale cauzate de maşini, cum ar fi julirea, inteparea, taieturile ori smulgerile, trebuie sa fie alese sau proiectate şi încorporate astfel încât sa asigure ca aceste grupe de EIP au o rezistenta suficienta la abraziune, perforare şi la tăiere prin transare şi, de asemenea, ca sunt în conformitate cu pct. 3.1, în condiţii de utilizare previzibile.
3.4. Prevenirea inecarii (veste de salvare, brasarde gonflabile şi costume de salvare)
EIP proiectate pentru prevenirea inecarii trebuie sa permită revenirea la suprafata cat mai repede posibil, fără a pune în pericol sănătatea utilizatorului, care poate fi epuizat fizic sau inconstient după căderea într-un mediu lichid, şi menţinerea acestuia în stare de plutire într-o poziţie care sa-i permită sa respire în timp ce asteapta ajutor.
EIP pot prezenta o flotabilitate intrinseca totală sau parţială ori obţinută prin gonflare, fie prin intermediul unui gaz eliberat automat sau manual, fie oral.
În condiţii de utilizare previzibile:
a) fără a aduce atingere unei funcţionari satisfăcătoare, EIP trebuie sa poată rezista efectelor impactului cu mediul lichid şi ale factorilor de mediu inerenti acestuia;
b) EIP gonflabile trebuie sa poată fi umflate rapid şi complet.
În cazul în care condiţii de utilizare speciale previzibile impun acest lucru, anumite tipuri de EIP trebuie sa satisfacă, de asemenea, una sau mai multe dintre următoarele cerinţe suplimentare:
a) sa includă toate dispozitivele de gonflare menţionate în al doilea paragraf şi/sau un dispozitiv de semnalizare luminoasa ori sonora;
b) sa includă un dispozitiv de prindere şi de ancorare a corpului, care sa permită ridicarea utilizatorului din mediul lichid;
c) sa fie adecvate pentru utilizarea prelungită pe durata activităţii care expune utilizatorul, eventual imbracat, riscului caderii în mediul lichid sau care necesita scufundarea acestuia în mediul lichid.
3.4.1. Echipament individual ajutator pentru plutire Îmbrăcăminte care va asigura un grad eficient de flotabilitate, în funcţie de utilizarea previzibila, care poate fi purtata în condiţii de securitate şi care asigura o sustinere pozitiva în apa
În condiţii previzibile de utilizare, aceste EIP nu trebuie sa limiteze libertatea de mişcare a utilizatorului, ci sa-i permită acestuia, în special, sa inoate sau sa acţioneze pentru a scapa de pericol ori pentru a salva alte persoane.
3.5. Protecţie impotriva efectelor dăunătoare ale zgomotului
EIP proiectate pentru a preveni efectele dăunătoare ale zgomotului trebuie sa aibă capacitatea de a asigura atenuarea acestuia în asemenea măsura încât nivelurile sonore echivalente percepute de utilizator sa nu depăşească în nici o împrejurare valorile limita zilnice stabilite de Normele generale de protecţie a muncii aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 508/933/2002, care transpune Directiva europeană nr. 86/188/CEE referitoare la protecţia muncitorilor impotriva riscurilor de expunere la zgomot în timpul lucrului.
Toate EIP trebuie sa poarte o eticheta care sa indice nivelul de atenuare acustica şi valoarea indicelui de confort asigurat de EIP; dacă acest lucru nu este posibil, eticheta trebuie aplicată pe ambalaj.
3.6. Protecţie impotriva caldurii şi/sau focului
EIP proiectate pentru a asigura protecţia uneia sau a tuturor părţilor corpului impotriva efectelor caldurii şi/sau focului trebuie sa posede o capacitate de izolare termica şi o rezistenta mecanică corespunzătoare condiţiilor de utilizare previzibile.
3.6.1. Materiale constitutive şi alte componente ale EIP
Materialele constitutive şi alte componente corespunzătoare pentru protecţia impotriva caldurii radiante şi convective trebuie sa aibă un coeficient adecvat de transmisie a fluxului termic incident şi un grad de incombustibilitate suficient pentru a se evita orice risc de aprindere spontana în condiţii de utilizare previzibile.
Dacă partea exterioară a acestor materiale şi componente trebuie sa aibă capacitate de reflectare, gradul de reflexie trebuie sa fie adecvat intensitatii fluxului termic datorat radiatiilor din domeniul infrarosu.
Materialele şi alte componente ale echipamentelor destinate utilizării de scurta durata în medii cu temperaturi înalte şi cele ale EIP peste care pot fi proiectate produse fierbinti, cum ar fi mari cantităţi de materiale topite, trebuie, de asemenea, sa aibă o capacitate calorica suficienta pentru a retine
cea mai mare parte din caldura acumulată pana în momentul în care utilizatorul părăseşte zona periculoasa şi isi scoate EIP.
Materialele şi alte componente ale EIP care pot fi improscate cu mari cantităţi de produse fierbinti trebuie sa aibă şi capacitatea de a amortiza suficient socurile mecanice, în conformitate cu pct. 3.1.
Materialele şi alte componente ale EIP care pot intra accidental în contact cu o flacara şi cele utilizate la fabricarea echipamentelor de stingere a incendiilor trebuie, de asemenea, sa aibă un grad de noninflamabilitate corespunzător clasei de risc asociate condiţiilor de utilizare previzibile. Ele nu trebuie sa se topeasca atunci când sunt expuse la flacara şi nici sa contribuie la propagarea acesteia.
3.6.2. EIP complete, gata de utilizare
În condiţiile de utilizare previzibile:
1. cantitatea de caldura transmisă de EIP utilizatorului trebuie sa fie suficient de scăzută, astfel încât caldura acumulată în timpul purtării în partea corpului expusă la risc sa nu atinga, în nici o împrejurare, pragul de durere sau de afectare a stării de sănătate;
2. dacă este necesar, EIP trebuie sa împiedice pătrunderea lichidelor sau vaporilor şi nu trebuie sa producă arsuri rezultate din contactul dintre stratul lor de acoperire protector şi utilizator.
Dacă EIP incorporeaza dispozitive de răcire pentru absorbtia caldurii incidente prin evaporarea unor lichide sau prin sublimarea unor solide, acestea trebuie proiectate astfel încât toate substantele volatile degajate sa fie evacuate în afară stratului de acoperire protector exterior şi nu către utilizator.
Dacă EIP incorporeaza un aparat de protecţie respiratorie, acesta din urma trebuie sa-şi îndeplinească în mod corespunzător funcţia de protecţie ce-i este atribuită, în condiţii de utilizare previzibile.
Fişa de instrucţiuni furnizată de producător, care însoţeşte fiecare model de EIP destinat pentru o utilizare de scurta durata în medii cu temperaturi înalte, trebuie sa furnizeze, în special, toate datele relevante pentru determinarea expunerii maxime admisibile a utilizatorului la caldura transmisă de echipament atunci când este utilizat în conformitate cu scopul propus.
3.7. Protecţie impotriva frigului
EIP proiectate pentru a proteja o parte sau toate părţile corpului impotriva efectelor frigului trebuie sa posede o capacitate de izolare termica şi o rezistenta mecanică corespunzătoare condiţiilor de utilizare previzibile pentru care sunt comercializate.
3.7.1. Materiale constitutive şi alte componente ale EIP
Materialele constitutive şi alte componente corespunzătoare pentru protecţia impotriva frigului trebuie sa aibă un coeficient de transmisie a fluxului termic incident suficient de scăzut, după cum impun condiţiile de utilizare previzibile. Materialele şi alte componente flexibile ale EIP destinate utilizării în medii cu temperaturi scăzute trebuie sa-şi păstreze gradul de flexibilitate cerut de gesturile şi poziţiile necesare.
Materialele şi alte componente ale EIP care pot fi improscate cu mari cantităţi de produse reci trebuie, de asemenea, sa aibă o capacitate suficienta de absorbţie a socurilor mecanice, în conformitate cu pct. 3.1.
3.7.2. EIP complete, gata de utilizare
În condiţiile de utilizare previzibile:
1. fluxul transmis de EIP utilizatorului trebuie sa fie suficient de scăzut, astfel încât frigul acumulat în timpul purtării în orice punct al partii corpului care trebuie protejata, inclusiv varfurile degetelor de la mâini sau de la picioare, sa nu atinga, în nici o împrejurare, pragul de durere sau de afectare a stării de sănătate;
2. EIP trebuie sa împiedice, cat mai bine posibil, pătrunderea unor lichide precum apa de ploaie şi nu trebuie sa producă leziuni rezultate din
contactul dintre stratul lor de acoperire protector impotriva frigului şi utilizator. Dacă EIP incorporeaza un aparat de protecţie respiratorie, acesta trebuie sa-şi îndeplinească în mod corespunzător funcţia de protecţie atribuită, în condiţiile de utilizare previzibile.
Fişa de instrucţiuni furnizată de producător, care însoţeşte fiecare model de EIP destinat utilizării de scurta durata în medii cu temperaturi scăzute, trebuie sa furnizeze toate datele relevante pentru determinarea expunerii maxime admisibile a utilizatorului la frigul transmis prin echipament.
3.8. Protecţie impotriva socurilor electrice
EIP proiectate pentru a proteja o parte sau toate părţile corpului impotriva efectelor curentului electric trebuie sa aibă un grad de izolatie electrica satisfăcător, adecvat valorilor tensiunilor la care utilizatorul poate fi expus în cele mai nefavorabile condiţii previzibile.
În acest scop materialele constitutive şi alte componente ale acestor grupe de EIP trebuie alese sau proiectate şi încorporate astfel încât sa se asigure ca valoarea masurata a curentului de fuga prin stratul de acoperire protector în condiţii de încercare la tensiuni corelate cu cele care ar putea fi intalnite „în situ” este diminuata şi, în toate cazurile, este inferioară valorii convenţionale maxime admisibile care este corelata cu pragul de toleranta.
Tipurile de EIP destinate exclusiv lucrărilor sau manevrelor în instalaţii electrice care sunt sau pot fi sub tensiune trebuie sa poarte, ca şi ambalajul lor, marcaje care sa indice, în special, clasa de protecţie şi/sau tensiunea de utilizare aferentă, numărul de serie şi data fabricaţiei; trebuie prevăzut, de asemenea, un spaţiu, în afară stratului protector al acestor EIP, pentru înscrierea ulterioara a datei introducerii în utilizare şi a datelor corespunzand încercărilor sau inspectiilor periodice care urmează sa fie efectuate.
Fişa de instrucţiuni furnizată de producător trebuie sa indice, în special, utilizarea exclusiva căreia i-au fost destinate aceste tipuri de EIP, precum şi natura şi frecventa încercărilor dielectrice la care acestea trebuie supuse pe „durata de viata”.
3.9. Protecţie impotriva radiatiilor
3.9.1. Radiatii neionizante
EIP proiectate pentru a preveni afectiunile acute sau cronice ale ochiului produse datorită unor surse de radiatii neionizante trebuie sa poată absorbi sau reflecta majoritatea energiei radiate cu lungimi de unda periculoase, fără a afecta în mod nejustificat transmisia partii inofensive a spectrului vizibil, perceperea contrastelor şi capacitatea de a distinge culori, atunci când condiţiile de utilizare previzibile impun acest lucru.
În acest scop ocularii de protecţie trebuie proiectati şi fabricati astfel încât sa posede, pentru fiecare unda periculoasa, un astfel de factor spectral de transmisie încât densitatea de iluminare energetica a radiatiei care poate atinge ochiul utilizatorului prin filtru sa fie diminuata şi, în nici un caz, sa nu depăşească valoarea de expunere maxima admisibilă.
Mai mult, ocularii nu trebuie sa se deterioreze sau sa isi piardă proprietăţile ca rezultat al efectelor radiatiei emise în condiţiile de utilizare previzibile şi toate exemplarele comercializate trebuie sa poarte numărul factorului de protecţie corespunzător curbei de distribuţie spectrala a factorului lor de transmisie.
Ocularii adecvati surselor de radiatii de acelaşi tip trebuie clasificati în ordinea crescatoare a factorilor de protecţie, iar fişa de instrucţiuni furnizată de producător trebuie sa indice, în special, curbele de transmisie care permit selectarea celor mai adecvate EIP, ţinând seama de factori inerenti ai condiţiilor efective de utilizare, cum ar fi: distanta pana la sursa şi distribuţia spectrala a energiei radiate la aceasta distanta.
Numărul relevant al factorului de protecţie trebuie marcat de către producător pe toate exemplarele de ocularifiltre.
3.9.2. Radiatii ionizante
3.9.2.1. Protecţie impotriva contaminarii radioactive externe
Materialele constitutive şi alte componente ale EIP proiectate pentru protecţia unei părţi sau a tuturor părţilor corpului impotriva pulberilor, gazelor, lichidelor sau amestecurilor radioactive trebuie alese ori proiectate şi încorporate astfel încât sa asigure ca aceste echipamente previn în mod eficient pătrunderea contaminantilor în condiţiile de utilizare previzibile.
În funcţie de natura sau de starea de agregare a acestor contaminanti, etanseitatea necesară poate fi asigurata prin impermeabilitatea stratului de acoperire protector şi/sau prin orice alte mijloace corespunzătoare, cum ar fi sistemele de ventilare şi de presurizare proiectate sa prevină retrodifuzia acestor contaminanti.
Orice măsuri de decontaminare la care sunt supuse EIP nu trebuie sa aducă atingere posibilei reutilizari pe „durata de viata” previzibila a acestor tipuri de echipamente.
3.9.2.2. Protecţie limitată impotriva iradierii din exterior
EIP destinate asigurării unei protecţii complete a utilizatorului impotriva iradierii din exterior sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, a unei atenuari corespunzătoare trebuie proiectate numai pentru a reactiona la radiatiile slabe de electroni (de exemplu: beta) sau de fotoni (de exemplu: X, gama).
Materialele constitutive şi alte componente ale acestor tipuri de EIP trebuie alese sau proiectate şi încorporate astfel încât sa asigure gradul de protecţie a utilizatorului impus în condiţiile de utilizare previzibile, fără ca acest lucru sa conducă la creşterea timpului de expunere, ca rezultat al împiedicării gesturilor, poziţiei sau deplasarii utilizatorului, în conformitate cu pct. 1.3.2.
EIP trebuie sa poarte un marcaj care sa indice tipul şi grosimea materialelor constitutive adecvate în condiţii de utilizare previzibile.
3.10. Protecţie impotriva substanţelor periculoase şi agenţilor infectiosi
3.10.1. Protecţie respiratorie
EIP destinate protecţiei căilor respiratorii trebuie sa permită alimentarea utilizatorului cu aer respirabil atunci când acesta este expus unei atmosfere poluate şi/sau unei atmosfere care are o concentraţie de oxigen inadecvata. Aerul respirabil furnizat utilizatorului de EIP trebuie obţinut prin mijloace corespunzătoare, de exemplu după filtrarea aerului poluat prin dispozitivul ori mijlocul protector sau printr-un aport dintr-o sursa nepoluata.
Materialele constitutive şi alte componente ale acestor grupe de EIP trebuie alese sau proiectate şi încorporate astfel încât sa asigure respiratia utilizatorului şi igiena respiratorie corespunzătoare pe durata purtării luată în considerare, în condiţiile de utilizare previzibile.
Gradul de etanseitate al piesei faciale, pierderea de presiune la inspiratie, precum şi, în cazul aparatelor filtrante, capacitatea de purificare trebuie sa fie astfel încât sa menţină penetrarea contaminantilor dintr-o atmosfera poluata la un nivel suficient de scăzut, astfel încât sa nu aducă atingere sănătăţii sau igienei utilizatorului.
EIP trebuie sa poarte un marcaj de identificare a producătorului şi sa furnizeze detalii cu privire la caracteristicile specifice ale acestui tip de echipamente, care, împreună cu instrucţiunile de utilizare, sa permită unui utilizator antrenat şi calificat sa folosească corect EIP.
Fişa de instrucţiuni furnizată de producător trebuie, de asemenea, sa indice, în cazul aparatelor filtrante, termenul/data limita de depozitare a filtrelor în stare noua, păstrate în ambalajul original.
3.10.2. Protecţie impotriva contactului ocular şi cutanat
EIP destinate prevenirii contactului suprafeţei unei părţi sau a tuturor părţilor corpului cu substantele periculoase şi cu agenţii infectiosi trebuie sa poată preveni pătrunderea sau difuzia unor asemenea substanţe prin stratul protector, în condiţiile de utilizare previzibile pentru care EIP sunt introduse pe piata.
În acest scop materialele constitutive şi alte componente ale acestor grupe de EIP trebuie alese sau proiectate şi încorporate astfel încât sa asigure, în cea mai mare măsura posibila, o etanseitate completa care sa permită, acolo unde este necesar, utilizarea zilnica prelungită sau, dacă acest lucru nu este posibil, o etanseitate limitată, care necesita restrictionarea duratei de purtare.
Dacă, date fiind natura şi condiţiile de utilizare previzibile, anumite substanţe periculoase sau anumiti agenţi infectiosi au o capacitate inalta de patrundere care limitează durata protecţiei asigurate de EIP în cauza, acestea trebuie supuse unor încercări standardizate în vederea clasificarii pe baza eficientei. EIP considerate ca fiind în conformitate cu specificaţiile de încercare trebuie sa poarte un marcaj prin care sa se indice în special denumirile sau, în absenta acestora, codurile substanţelor utilizate în încercări şi perioada de protecţie standard corespunzătoare. Fişa de instrucţiuni furnizată de producător trebuie, de asemenea, sa conţină, în special, o explicare a codurilor, dacă este necesar, o descriere detaliată a încercărilor standardizate şi toate informaţiile corespunzătoare pentru determinarea perioadei maxime admisibile de purtare în condiţii de utilizare previzibile diferite.
3.11. Dispozitive de securitate pentru echipamente de scufundare
1. Aparat respirator
Aparatul respirator trebuie sa permită alimentarea utilizatorului cu un amestec gazos respirabil, în condiţiile de utilizare previzibile şi ţinând seama în special de adâncimea maxima de scufundare.
2. Acolo unde condiţiile de utilizare previzibile impun acest lucru, echipamentul trebuie sa cuprindă:
a) un costum care protejeaza utilizatorul impotriva presiunii care rezulta din adâncimea de scufundare, în conformitate cu pct. 3.2, şi/sau impotriva frigului, în conformitate cu pct. 3.7;
b) un dispozitiv de alarma proiectat pentru a avertiza prompt utilizatorul cu privire la o iminenta cadere a alimentarii cu amestecul gazos respirabil, în conformitate cu pct. 2.8;
c) un costum de salvare care îi permite utilizatorului sa revină la suprafata, în conformitate cu pct. 3.4.1.
––––-
Ultimul paragraf al pct. 1.4 din Anexa nr. 2 a fost modificat prin pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
Paragraful 2 al pct. 2.12 din Anexa nr. 2 a fost modificat prin pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
Paragraful 1 al pct. 3.5 din Anexa nr. 2 a fost modificat prin pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
ANEXA 3
DOCUMENTAŢIA TEHNICA FURNIZATĂ DE PRODUCĂTOR
Documentaţia tehnica prevăzută la art. 14 din hotărâre trebuie sa cuprindă toate datele relevante cu privire la mijloacele utilizate de producător pentru a se asigura ca EIP respecta cerinţele esenţiale care îl privesc.
În cazul modelelor de EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) din hotărâre, documentaţia tehnica trebuie sa cuprindă în special:
1. dosarul tehnic de fabricaţie constând din:
a) planuri de ansamblu şi detalii ale EIP, însoţite, acolo unde este cazul, de note de calcul şi de rezultatele încercărilor pe prototip, în măsura în care este necesar pentru a se verifica respectarea cerinţelor esenţiale;
b) o lista completa a cerinţelor esenţiale de securitate şi a standardelor armonizate sau a altor specificaţii tehnice menţionate la art. 7, 9 şi 10 din hotărâre, luate în considerare la proiectarea modelului;
2. o descriere a mijloacelor de control şi încercare care urmează sa fie utilizate la locul de fabricare pentru a verifica conformitatea producţiei de EIP cu standardele europene armonizate sau cu alte specificaţii tehnice şi pentru a menţine nivelul calităţii;
3. un exemplar din fişa de instrucţiuni furnizată de producător, prevăzută la pct. 1.4 din anexa nr. 2 la hotărâre.
ANEXA 4
Model de declaraţie de conformitate EC
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE EC
Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în ………….(numele, adresa completa; în cazul reprezentantului autorizat, se indica, de asemenea, numele şi adresa producătorului)………… declara ca EIP nou descris mai jos ………..(descrierea EIP: marca, tipul, numărul de serie etc.)………. este în conformitate cu prevederile ……………………..(Hotărârea Guvernului nr. 115/2004/Directiva europeană nr. 89/686/EEC, amendata prin directivele europene nr. 93/68/EEC, 93/95/EEC şi 96/58/EEC)………. şi, dacă este cazul, cu cele ale standardului naţional care transpune standardul armonizat nr. ……………… [pentru EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) din hotărâre], este identic cu EIP care este obiectul certificatului de conformitate prin examinare «EC» de tip nr. ………… eliberat de*1) ………..(numele şi adresa organismului notificat desemnat)………. este supus procedurii „Sistemul de control al calităţii EC pentru produsul final” prevăzute de secţiunea a 4-a pct. A sau procedurii „Sistemul de asigurare a calităţii EC a producţiei prin supraveghere” prevăzute de secţiunea a 4-a pct. B*1) din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004, sub controlul organismului notificat …………… (numele şi adresa organismului notificat desemnat)……….
Emisă la ………, data ………
Semnatura
……………….
(numele şi funcţia semnatarului investit cu puterea de a semna
în numele producătorului sau al reprezentantului sau autorizat)
–––––
*1) Se elimina procedura care nu este aplicabilă.
––––-
Anexa nr. 4 a fost modificată prin pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 809 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 10 august 2005.
ANEXA 5
CRITERIILE
care trebuie îndeplinite de organismele notificate
Organismele desemnate de către autoritatea competenta trebuie sa îndeplinească următoarele criterii minime:
1. sa dispună atât de personalul, cat şi de mijloacele şi de echipamentele necesare;
2. competenta tehnica şi integritate profesională a personalului;
3. independenta, în efectuarea încercărilor, pregătirea rapoartelor, eliberarea certificatelor şi realizarea supravegherii prevăzute în prezenta hotărâre, a conducerii executive şi a personalului tehnic în raport cu toate cercurile, grupurile şi persoanele direct sau indirect interesate de EIP;
4. păstrarea secretului profesional de către personal;
5. deţinerea unei asigurări de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care aceasta răspundere nu revine statului prin lege.
Îndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 1 şi 2 trebuie verificata periodic de către autoritatea competenta, conform legislaţiei în vigoare.
––––––