HOTĂRÂRE nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, valabile până la data de 6 martie 2007 inclusiv, acordate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri.

(2)Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2008.

(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2009, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri.

(2)Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2008 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă.

(3)Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2009.

(la data 01-Jan-2009 Art. 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 1622/2008)

 

Art. 2

(1)Reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se acordă de către inspectoratul teritorial de muncă în baza următoarelor documente:

a)solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiţii deosebite, semnată de către reprezentantul legal al angajatorului ori de către altă persoană împuternicită de acesta, potrivit legii, împreună cu reprezentanţii sindicatelor reprezentative sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, depusă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b)buletinele de determinări de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care să ateste depăşirea valorilor-limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, sau documente care să ateste simpla prezenţă a unor agenţi chimici foarte periculoşi sau agenţi biologici care nu au prevăzută limită admisibilă;

c)planul de prevenire şi protecţie, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni eşalonate, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2008, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale.

c)planul de prevenire şi protecţie revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate pe întreaga perioadă, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2009, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale.

(la data 01-Jan-2009 Art. 2, alin. (1), litera C. modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 1622/2008)

d)raportul medical întocmit de medicul de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor expuşi la noxele fizico-chimice şi agenţi biologici, care au determinat încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, pentru perioada cuprinsă între data reînnoirii şi data de 31 decembrie 2008;

e)dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2008.

(la data 01-Jan-2009 Art. 2, alin. (1) completat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 1622/2008)

(11)Planul de prevenire şi protecţie prevăzut la alin. (1) lit. c) va conţine atât măsurile rămase restante, cât şi alte măsuri necesare normalizării condiţiilor de muncă.
(la data 01-Jan-2009 Art. 2, alin. (1) completat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 1622/2008)

(2)Determinările de noxe profesionale se efectuează numai în prezenţa inspectorului de muncă desemnat în acest scop de inspectoratul teritorial de muncă.

(3)Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi depuse la inspectoratul teritorial de muncă în termen de maximum 120 de zile de la data solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a).

(3)Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) pot fi depuse la inspectoratul teritorial de muncă în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a).

(la data 01-Jan-2009 Art. 2, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 1622/2008)

(4)Inspectoratul teritorial de muncă poate acorda reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, în termen de 15 zile de la depunerea întregii documentaţii prevăzute la alin. (1).

(5)Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3) conduce la neacordarea reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

 

Art. 3

Reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, emise de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, se acordă de către această instituţie în condiţiile prezentei hotărâri.

 

Art. 4

Angajatorii care nu au obţinut reînnoirea avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite pot formula contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Inspecţia Muncii, care o va soluţiona în termen de 30 de zile, sau se pot adresa direct instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

 

Art. 5

Cheltuielile necesare obţinerii reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se suportă de către angajator.

 

Art. 6

(1)Angajatorii vor raporta trimestrial inspectoratelor teritoriale de muncă în a căror rază îşi desfăşoară activitatea respectivă stadiul realizării măsurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c).

(1)Angajatorii vor raporta lunar inspectoratelor teritoriale de muncă în a căror rază îşi desfăşoară activitatea respectivă stadiul realizării măsurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c).

(la data 01-Jan-2009 Art. 6, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 6. din Hotărârea 1622/2008)

(2)Avizele reînnoite pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite îşi încetează aplicabilitatea la data îndeplinirii măsurilor stabilite prin planul de prevenire şi protecţie sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2).

 

Art. 7

Încadrarea tuturor categoriilor de salariaţi în locurile de muncă în condiţii deosebite se face în cazul în care activitatea acestora se desfăşoară numai în aceste locuri de muncă, potrivit programului normal de lucru.

 

Art. 8

Nominalizarea salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în condiţii deosebite se face de către angajator, împreună cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.

 

Art. 9

Perioadele în care un salariat lucrează permanent în locuri de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului, prin care sunt reglementate atribuţiile de serviciu ce revin fiecărui salariat.

 

Art. 10

Perioada în care un salariat ce lucrează în locuri de muncă în condiţii deosebite a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfăşurat în condiţiile locului de muncă în care lucra la data ivirii acestei situaţii.

 

Art. 11

Angajatorii care au nominalizate locuri de muncă în condiţii deosebite sunt obligaţi, pe propria cheltuială, să supună controlului medical periodic, în conformitate cu reglementările legale, toţi salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii.

 

Art. 12

Angajatorul este obligat să depună, în termen de 10 zile, la casele teritoriale de pensii documentul prin care se dovedeşte reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă.

 

Art. 13

(1)Dovedirea perioadelor de activitate desfăşurată în locuri de muncă în condiţii deosebite anterior datei de 1 aprilie 2001, în vederea pensionării, se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, conform Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare sau pe baza unei adeverinţe emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv.

(2)Dovedirea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001 se face pe baza declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat iniţiale sau rectificative, după caz, prevăzute de Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Perioada cuprinsă între 6 martie 2007 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.

(3)Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2008 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.

(la data 01-Jan-2009 Art. 13, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 1622/2008)

(4)În cazul distrugerii arhivelor, perioada lucrată în condiţii deosebite, dovedită cu acte, se poate reconstitui, potrivit legii, prin hotărâre judecătorească.

 

Art. 131

Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale încadrate în grupele I şi a – II – a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 sunt considerate activităţi desfăşurate în condiţii deosebite, cu excepţia celor care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind activităţi desfăşurate în locuri de muncă în condiţii speciale.

(la data 01-Jan-2009 Art. 13 completat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 1622/2008)

 

Art. 14

(1)Constituie contravenţie nerealizarea de către angajator a măsurilor din planul de prevenire şi protecţie prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) şi se sancţionează după cum urmează:

a)cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de până la 49 de salariaţi;

b)cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de cel puţin 50 de salariaţi.

(2)În situaţia în care, în termen de 45 de zile de la constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1), angajatorul nu realizează măsurile dispuse în urma controlului, inspectoratul teritorial de muncă anulează avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, înştiinţând de îndată despre această măsură şi casa teritorială de pensii.

(3)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1).

(4)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(5)Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) sau (3), corespunzător faptei pentru care a fost sancţionat, inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

Art. 15

Contravenţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 16

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 169 din data de 9 martie 2007