HOTĂRÂRE Nr. 1340 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 22 noiembrie 2010.

Descarca PDF cu HOTĂRÂRE Nr. 1340 din 27 decembrie 2001

Acte modificatoare:
Hotărârea Guvernului nr. 182/2005
Hotărârea Guvernului nr. 920/2009
Hotărârea Guvernului nr. 1440/2009
Hotărârea Guvernului nr. 171/2010
Hotărârea Guvernului nr. 1139/2010
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
(1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, a cărui activitate principală este asigurarea, în numele statului, a măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare instalaţii şi echipamente.
(2) Sediul ISCIR este în municipiul Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr. 47 – 49, sectorul 5.
(3) Patrimoniul ISCIR la data de 30 iunie 2010 este de 57.719.779 lei.
ART. 2
Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de competenţă, ISCIR exercită următoarele funcţii:
a) de autoritate, prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu şi a regimului de autorizare şi verificare tehnică;
b) de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ;
c) de reprezentare, prin care asigură cooperarea şi schimbul de informaţii, pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare.
ART. 3
(1) În realizarea obiectului său de activitate, ISCIR are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;
b) elaborează, actualizează şi supune aprobării, în conformitate cu prevederile legii, prescripţii tehnice ce privesc condiţiile şi cerinţele tehnice referitoare la instalaţii şi echipamente şi/sau la activităţi de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcţiune, exploatare, utilizare, sudare şi control nedistructiv, de supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, de revizie, de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi echipamente, după caz;
c) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalaţii şi echipamente, verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă, activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune, supraveghere tehnică, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere; pentru instalaţiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi dispoziţiile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare;
c^1) efectuează verificări tehnice în vederea autorizării şi verificări tehnice în utilizare la instalaţii/echipamente, în condiţiile stabilite de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
d) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1;
e) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, persoanele fizice care practică ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1;
f) participă la activităţi de omologare de instalaţii şi echipamente;
g) aprobă proceduri de sudură, dacă prin prescripţiile tehnice se impune acest lucru;
h) emite, în conformitate cu cerinţele şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2;
i) în cazuri justificate, de forţă majoră sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din funcţiune sau împiedicarea punerii în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor şi aplică sigilii;
j) efectuează controale periodice şi inopinate la instalaţiile şi echipamentele aflate în funcţiune, dispune măsuri şi aplică sancţiuni în condiţiile legii, atunci când constată că nu sunt respectate cerinţele aplicabile acestora;
k) supraveghează, prin acţiuni periodice şi inopinate, persoanele fizice şi juridice pe care le-a autorizat şi decide menţinerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor emise;
l) *** Abrogată
m) realizează supravegherea pieţei în domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat;
n) participă, la solicitarea organelor de cercetare penală, la anchetarea cauzelor în care s-au produs accidentele la instalaţiile şi echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează efectele produse şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a acestora, după caz;
o) organizează şi derulează campanii de informare în scopul îmbunătăţirii siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor;
p) avizează, potrivit legii, furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională pentru ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1; condiţiile şi cerinţele pentru avizarea furnizorilor de formare profesională se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat şef al ISCIR, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
q) participă la elaborarea de standarde în domeniul său de activitate;
r) participă la elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale relevante în domeniul de activitate al ISCIR;
s) elaborează şi supune aprobării, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, lista tarifelor aplicate pentru activităţile prestate de către ISCIR; ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
t) editează şi publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranţei în funcţionare şi al prevenirii accidentelor şi avariilor;
u) colaborează cu instituţii similare şi cu organisme din alte ţări, stabileşte şi poate încheia cu acestea, în condiţiile legii, convenţii şi protocoale de recunoaştere reciprocă, reprezintă interesele României în organizaţii şi instituţii internaţionale, în domeniul său de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline;
v) realizează activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul său de activitate;
w) coordonează şi derulează programe cu finanţare internă şi/sau internaţională.
(1^1) Autorizările prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) se pot baza pe rapoarte de evaluare tehnică, întocmite în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice.
(2) ISCIR îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în responsabilitatea sa potrivit legislaţiei în vigoare.
ART. 4
(1) În cadrul ISCIR funcţionează 5 inspecţii teritoriale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3.
(2) Structura organizatorică a ISCIR este prevăzută în anexa nr. 3.
(3) Personalul din cadrul ISCIR este personal contractual.
(4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.
(5) Stabilirea salariului de bază şi a celorlalte drepturi salariale ale conducătorului ISCIR se fac, potrivit legii, la numirea acestuia în funcţie.
ART. 5
(1) ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit în condiţiile legii.
(2) Inspectorul de stat şef reprezintă ISCIR în raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale inspectorul de stat şef emite ordine. Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Inspectorul de stat şef numeşte şi revocă, prin ordin, inspectorul de stat şef adjunct, inspectorii şefi ai inspecţiilor teritoriale şi conducătorii structurilor din cadrul ISCIR prevăzute la alin. (6).
(5) Inspectorul de stat şef poate da împuterniciri de reprezentare şi delegare de competenţă şi altor persoane din cadrul ISCIR.
(6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat şef se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente şi subunităţi necesare realizării obiectului său de activitate.
ART. 6
(1) Modul de funcţionare şi atribuţiile inspecţiilor teritoriale şi ale celorlalte structuri din cadrul ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al inspectorului de stat şef.
ART. 7
(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale ISCIR colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale.
(2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, realizează supravegherea tehnică, execută revizii, repară, întreţin, deţin, exploatează, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării, verificări tehnice în utilizare şi verificări tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă şi de la cele ce pun la dispoziţie pe piaţă instalaţii/echipamente, cu respectarea actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor sau a actelor normative de punere în aplicare a acestei legislaţii, după caz.
(3) ISCIR are dreptul de acces la agenţii economici şi instituţiile publice care deţin sau construiesc, după caz, instalaţii şi echipamente din domeniul său de activitate, precum şi în locurile în care acestea sunt utilizate.
(4) *** Abrogat
ART. 8
ISCIR are obligaţia de a înainta către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, la cerere, rapoarte şi/sau informări privind activitatea proprie.
ART. 9
Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, potrivit legii. Veniturile obţinute din perceperea de tarife şi din prestarea altor servicii de către ISCIR în condiţiile legii, se fac venituri la bugetul de stat.
ART. 10
(1) ISCIR întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă de ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, în condiţiile legii.
(2) Fondurile necesare pentru susţinerea activităţii de supraveghere a pieţei se prevăd distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al ISCIR, urmând să fie folosite numai în acest scop.
(3) *** Abrogat
ART. 11
Pentru activităţile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform normativului prevăzut în anexa nr. 4.
ART. 12
Anexele nr. 1, 1^1, 1^2, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ANEXA 1
Instalaţii/echipamente pentru care se autorizează funcţionarea
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tip de instalaţii/ | Instalaţii/echipamente şi parametri |
|crt.| echipamente | |
|____|____________________|____________________________________________________|
| 1.| Cazane pentru abur,| – Cazane de abur şi cazane de apă fierbinte având |
| | pentru apă caldă | PS x V > 60 (bar x litru) |
| | sau pentru apă | – Cazane de apă caldă şi de abur de joasă presiune |
| | fierbinte | cu P > 400 kW |
|____|____________________|____________________________________________________|
| 2.| Echipamente sub | – Conducte metalice pentru fluide tehnologice |
| | presiune mai mare | – Conducte pentru abur şi apă fierbinte |
| | de 0,5 bar | – Instalaţii de distribuţie gaz petrolier lichefiat|
| | | – GPL – la autovehicule şi la consumatori casnici |
| | | şi/sau industriali |
| | | – Cisterne şi containere metalice pentru gaze |
| | | comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, |
| | | cu excepţia celor reglementate potrivit |
| | | prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 941/2003 |
| | | privind stabilirea condiţiilor de introducere pe |
| | | piaţă şi utilizare repetată a echipamentelor sub |
| | | presiune transportabile, cu modificările şi |
| | | completările ulterioare |
| | | – Recipiente pentru gaze, cu excepţia celor de |
| | | categoria I, stabilită conform prevederilor |
| | | Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind |
| | | stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a |
| | | echipamentelor sub presiune, cu modificările şi |
| | |completările ulterioare |
| | | – Recipiente pentru lichide, cu excepţia celor de |
| | | categoria I, stabilită conform prevederilor |
| | | Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificările |
| | | şi completările ulterioare |
|____|____________________|____________________________________________________|
| 3.| Macarale, | – Macarale cu S_n > 1 t, cu excepţia celor cu |
| | ascensoare, | acţionare manuală |
| | elevatoare, | – Stivuitoare autopropulsate şi translatoare |
| | instalaţii de | stivuitoare, cu excepţia celor cu acţionare manuală|
| | transport pe cablu,| – Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile |
| | instalaţii de | pentru persoane şi/sau materiale, cu S_n > 1 t, cu |
| | ridicat pe plan | excepţia platformelor ridicătoare pentru persoane |
| | înclinat, poduri | cu dizabilităţi |
| | rulante şi alte | – Elevatoare pentru vehicule, cu excepţia celor |
| | mecanisme de | acţionate manual |
| | ridicat | – Mecanisme de ridicat având S_n > 1 t, cu excepţia|
| | | celor cu acţionare manuală |
| | | – Maşini de ridicat la care, constructiv, există |
| | | posibilitatea montării mai multor tipuri de |
| | | elemente purtătoare de sarcină şi care pot lucra în|
| | | regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, |
| | | platformă ridicătoare şi altele asemenea |
| | | – Ascensoare, cu excepţia celor având S_n < 100 kg,|
| | | destinate transportului de materiale |
| | | – Instalaţii de transport pe plan înclinat pentru |
| | | persoane/materiale, scări şi trotuare rulante |
| | | – Instalaţii de transport pe cablu pentru |
| | | persoane/materiale |
| | | – Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru teatre,|
| | | cu excepţia celor acţionate manual |
|____|____________________|____________________________________________________|
| 4.| Instalaţii şi | – Echipamente pentru agrement, cu excepţia |
| | echipamente | echipamentelor pentru spaţii de joacă |
| | destinate, montate | |
| | şi utilizate în | |
| | cadrul parcurilor | |
| | de distracţii | |
|____|____________________|____________________________________________________|
| 5.| Sisteme tehnologice| Sisteme tehnologice sub presiune de securitate |
| | din cadrul | nucleară cu p_min = 1,03 bari |
| | instalaţiilor | |
| | nucleare | |
|____|____________________|____________________________________________________|
ANEXA 1^1
Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice*)
______________________________________________________________________________
|Nr. |Cod de | Denumirea ocupaţiei |
|crt.|clasificare| |
| |ocupaţii | |
| |în România | |
| | (COR) | |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 1.| 816103 | Fochist cazane de abur şi apă fierbinte |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 2.| 816105 | Fochist cazane mici de abur (categoria E) |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 3.| 816106 | Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă |
| | | presiune |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 4.| 816107 | Fochist cazane conduse de calculator |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 5.| 311113 | Laborant operator centrale termice |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 6.| 816116 | Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 7.| 932009 | Operator umplere recipiente GPL |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 8.| 932002 | Îmbuteliator fluide sub presiune |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 9.| 8333.2.1.| Macaragiu |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 10.| 833403 | Stivuitorist |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 11.| 833310 | Liftier |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 12.| 833303 | Funicularist (mecanic trolist) |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 13.| 721202 | Sudor manual cu flacără de gaz |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 14.| 721203 | Sudor manual cu arc electric |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 15.| 721204 | Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 16.| 721206 | Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz |
| | | protector |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 17.| 721207 | Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz |
| | | protector |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 18.| 823208 | Operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă |
| | | densitate PEHD |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 19.| 315212 | Operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 20.| 315213 | Operator control nedistructiv cu ultrasunete |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 21.| 315214 | Operator control nedistructiv cu lichide penetrante |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 22.| 315215 | Operator control nedistructiv cu particule magnetice |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 23.| 315216 | Operator control nedistructiv prin curenţi turbionari |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 24.| 315217 | Operator control nedistructiv pentru verificarea |
| | | etanşeităţii |
|____|___________|_____________________________________________________________|
| 25.| 315218 | Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică|
| | | a instalaţiilor (RSVTI) |
|____|___________|_____________________________________________________________|
*) Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice se modifică, dacă este cazul, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA 1^2
Instalaţii/echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare
_____________________________________________________________________________________
|Nr. | Tip de instalaţii/ | Instalaţii/echipamente şi parametri |
|crt.| echipamente | |
|____|____________________|____________________________________________________|
| 1.| Cazane pentru abur | Cazane de abur şi cazane de apă fierbinte având |
| | şi apă fierbinte | PS x V > 60 (bar x litru) |
|____|____________________|____________________________________________________|
| 2.| Echipamente sub | Instalaţii de distribuţie gaz petrolier lichefiat |
| | presiune mai mare | – GPL |
| | de 0,5 bar | |
|____|____________________|____________________________________________________|
ANEXA 2
INSPECŢII TERITORIALE
ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
______________________________________________________________________________
|Nr. | Inspecţii teritoriale ale Inspecţiei de Stat | Raza de activitate a |
|crt.| pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor | inspecţiilor teritoriale |
| | sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat | |
|____|______________________________________________|__________________________|
| 1.| Inspecţia Teritorială ISCIR Bucureşti | – Bucureşti |
| | | – judeţul Argeş |
| | | – judeţul Constanţa |
| | | – judeţul Călăraşi |
| | | – judeţul Dâmboviţa |
| | | – judeţul Dolj |
| | | – judeţul Giurgiu |
| | | – judeţul Gorj |
| | | – judeţul Ialomiţa |
| | | – judeţul Ilfov |
| | | – judeţul Mehedinţi |
| | | – judeţul Olt |
| | | – judeţul Tulcea |
| | | – judeţul Vâlcea |
| | | – judeţul Teleorman |
|____|______________________________________________|__________________________|
| 2.| Inspecţia Teritorială ISCIR Bacău | – judeţul Bacău |
| | | – judeţul Botoşani |
| | | – judeţul Brăila |
| | | – judeţul Iaşi |
| | | – judeţul Galaţi |
| | | – judeţul Neamţ |
| | | – judeţul Suceava |
| | | – judeţul Vaslui |
| | | – judeţul Vrancea |
|____|______________________________________________|__________________________|
| 3.| Inspecţia Teritorială ISCIR Braşov | – judeţul Braşov |
| | | – judeţul Buzău |
| | | – judeţul Covasna |
| | | – judeţul Harghita |
| | | – judeţul Prahova |
|____|______________________________________________|__________________________|
| 4.| Inspecţia Teritorială ISCIR Oradea | – judeţul Arad |
| | | – judeţul Bihor |
| | | – judeţul Caraş-Severin |
| | | – judeţul Maramureş |
| | | – judeţul Satu Mare |
| | | – judeţul Sălaj |
| | | – judeţul Timiş |
| | | – judeţul Hunedoara |
|____|______________________________________________|__________________________|
| 5.| Inspecţia Teritorială ISCIR Sibiu | – judeţul Alba |
| | | – judeţul Bistriţa-Năsăud|
| | | – judeţul Cluj |
| | | – judeţul Mureş |
| | | – judeţul Sibiu |
|____|______________________________________________|__________________________|
ANEXA 3*)
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
Număr maxim de posturi: 125
________________________ ___________________________
| COMPARTIMENT COMUNICARE|__ __| COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC |
|________________________| | | | INTERN |
________________________ | ___________ | |___________________________|
| COMPARTIMENT STRUCTURA | | | | | ___________________________
| DE SECURITATE |__| | INSPECTOR | | | COMPARTIMENT MANAGEMENTUL |
|________________________| |__| DE STAT |__|__| CALITĂŢII |
________________________ | | ŞEF | | |___________________________|
| COMPARTIMENT SSM, PSI, |__| | | | ___________________________
| SITUAŢII URGENŢĂ | |___________| | | COMPARTIMENT ACHIZIŢII |
|________________________| | |__| PUBLICE |
| | |___________________________|
______________ | | ___________________________
| INSPECTOR DE | | | | BIROUL RESURSE UMANE, |
| STAT ŞEF |____| |__| JURIDIC |
| ADJUNCT | | | |___________________________|
|______________| | | _______________
______________ | |__________| DIRECŢIA |
| DIRECŢIA | | | ECONOMICĂ, |
| INSPECŢIE, | | | ADMINISTRATIV |
| SUPRAVEGHERE |____| |_______________|
| A PIEŢEI ŞI | |
| REGLEMENTARE | |
|______________| |
______________ |
| INSPECŢII |____|
| TERITORIALE |
|______________|
ANEXA 4
NORMATIV
privind parcul auto al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
1. Autolaboratoare: un autolaborator pentru supravegherea pieţei.
2. Autoturisme: – câte un autoturism la 5 inspectori de specialitate care efectuează controale, supraveghere a pieţei şi verificări tehnice;
– câte un autoturism pentru conducerea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat*)
––––
*) Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
NOTĂ:
Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autoturism este de 300 l.
Consumul lunar de combustibil pentru autolaborator este de 250 l.
În perioada de valabilitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice se vor aplica normele privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturisme prevăzute în aceasta.