HOTĂRÂRE Nr. 182 din 9 martie 2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi înfiinţarea Societăţii Comerciale "ISCIR-CERT" – S.A. 

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 28 martie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
(1) Se înfiinţează Societatea Comercială „ISCIR-CERT” – S.A. prin reorganizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, prin divizarea parţială a unei părţi din patrimoniul acesteia din urmă.
(2) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) este persoană juridică română, care se organizează ca societate comercială pe acţiuni, sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, acţionar unic în numele statului, şi funcţionează potrivit legii şi statutului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Sediul Societăţii Comerciale „ISCIR-CERT” – S.A. este în municipiul Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr. 47 – 49, sectorul 5.
ART. 2
Societatea Comercială „ISCIR-CERT” – S.A. are ca obiect principal de activitate evaluarea conformităţii şi certificarea produselor, a sistemelor de management şi a personalului.
ART. 3
(1) Capitalul social al Societăţii Comerciale „ISCIR-CERT” – S.A. este de 19.390.900 mii lei şi se constituie prin preluarea unei părţi din capitalul social al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, în baza situaţiei financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2004.
(2) Capitalul social al Societăţii Comerciale „ISCIR-CERT” – S.A. este deţinut în întregime de statul român în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Economiei şi Comerţului.
ART. 4
(1) Societatea Comercială „ISCIR-CERT” – S.A. va prelua toate drepturile şi îşi va asuma toate obligaţiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale societăţii în raport cu terţii, pentru domeniul său de activitate.
(2) Predarea-preluarea activului şi pasivului aferente capitalului social vărsat se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART. 5
Personalul din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, necesar desfăşurării obiectului de activitate al societăţii înfiinţate conform prevederilor art. 1 alin. (1), se consideră transferat la Societatea Comercială „ISCIR-CERT” – S.A.
ART. 6
(1) Societatea Comercială „ISCIR-CERT” – S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii acţionarului, şi este administrată de consiliul de administraţie.
(2) Adunarea generală a acţionarilor a Societăţii Comerciale „ISCIR-CERT” – S.A. este formată din 3 membri, care sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.
(3) Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „ISCIR-CERT” – S.A. este format din 3 membri, dintre care unul este directorul general al societăţii comerciale, numit şi revocat de adunarea generală a acţionarilor societăţii comerciale, în baza mandatului emis de ministrul economiei şi comerţului.
(4) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor şi ale consiliului de administraţie ale societăţii comerciale nou-înfiinţate conform art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în statutul propriu.
ART. 7
Finanţarea activităţii Societăţii Comerciale „ISCIR-CERT” – S.A. se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii.
ART. 8
Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„ART. 1
(1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca activitate principală asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi siguranţa în funcţionare pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune, precum şi pentru instalaţiile de ridicat, denumite în continuare instalaţii şi echipamente, prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Sediul ISCIR este în municipiul Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr. 47 – 49, sectorul 5.
(3) Capitalul social al ISCIR la data de 31 decembrie 2004 este de 409.524.277 mii lei.”
2. La articolul 2, literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:
„a) asigură în numele statului controlul respectării prevederilor legale din domeniul său de activitate, prin supraveghere tehnică, control şi verificări în funcţionare, precum şi prin supravegherea pieţei atunci când este nominalizat pentru această activitate în reglementările tehnice, pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1;
b) elaborează prescripţii tehnice pentru domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legislaţiei armonizate din domeniul reglementat;
c) evaluează instalaţiile şi echipamentele în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile, cu excepţia acelor instalaţii şi echipamente ce fac obiectul legislaţiei armonizate din domeniul reglementat;”.
3. La alineatul (1) al articolului 3, literele b) – e), h), k), m), o) şi r) vor avea următorul cuprins:
„b) elaborează, actualizează şi publică prescripţii tehnice privind proiectarea, omologarea, construirea, montarea, punerea în funcţiune, repararea, întreţinerea, exploatarea, transportul, depozitarea, manipularea şi verificarea instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a aparatelor, componentelor, dispozitivelor de siguranţă, materialelor şi mijloacelor de control aferente acestora, cu respectarea legislaţiei armonizate în vigoare;
c) autorizează, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, capabilitatea agenţilor economici care proiectează, construiesc sau montează instalaţii şi echipamente din domeniul său de activitate, cu excepţia celor ce fac obiectul legislaţiei armonizate din domeniul reglementat;
d) autorizează, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, capabilitatea agenţilor economici care repară, controlează prin mijloace distructive şi nedistructive, întreţin sau verifică instalaţiile şi echipamentele, precum şi aparatele, componentele sau dispozitivele de siguranţă aferente acestora, din domeniul său de activitate, aflate în funcţiune;
e) autorizează laboratoarele şi standurile unde se execută încercări în vederea omologării instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a aparatelor, inclusiv a dispozitivelor de siguranţă aferente acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice;
………………………………………………………………..
h) omologhează instalaţiile şi echipamentele, aparatele, componentele, materialele, dispozitivele de siguranţă şi mijloacele de control aferente acestora, precum şi procedurile de sudură, în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice;
………………………………………………………………..
k) realizează supravegherea tehnică pentru activităţile, personalul, instalaţiile şi echipamentele, precum şi pentru aparatele, dispozitivele de siguranţă, materialele şi mijloacele de control aferente acestora, pe care le-a autorizat, şi decide, după caz, menţinerea sau retragerea autorizărilor acordate;
………………………………………………………………..
m) cercetează avariile şi accidentele la instalaţiile şi echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează şi expertizează cauzele, modul în care s-au produs şi efectele rezultate şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a acestora, după caz;
………………………………………………………………..
o) organizează cursuri de instruire privind modul de implementare a reglementărilor din domeniul său de activitate, derulează programe şi campanii de informare, în scopul creşterii siguranţei în funcţionare a
instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a aparatelor, componentelor, dispozitivelor de siguranţă, materialelor şi a mijloacelor de control aferente acestora;
………………………………………………………………..
r) editează şi publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranţei în funcţionare şi al prevenirii accidentelor şi avariilor;”.
4. La alineatul (1) al articolului 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
„b^1) elaborează prescripţii tehnice privind examinarea şi autorizarea sudorilor, a personalului care execută examinări nedistructive şi a personalului de exploatare pentru activităţile ce fac obiectul prescripţiilor tehnice prevăzute la lit. b);”.
5. La alineatul (1) al articolului 3, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:
„k^1) autorizează persoane juridice referitor la activităţile de instruire şi formare profesională pentru sudori, pentru personalul care execută examinări nedistructive, precum şi pentru personalul de exploatare – fochişti, laboranţi chimia apei, macaragii, liftieri şi alte categorii de personal stabilite prin prescripţiile tehnice;”.
6. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prescripţiile tehnice prevăzute la alin. (1) lit. b) şi b^1), precum şi lista prevăzută la alin. (1) lit. q) se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
7. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
„(2) În cadrul ISCIR se organizează două unităţi cu activităţi distincte, după cum urmează:
a) ISCIR-INSPECT care cuprinde Departamentul supraveghere tehnică şi verificare în funcţionare şi Departamentul prescripţii tehnice şi care are în subordine inspecţii teritoriale;
b) ISCIR-SP care cuprinde Departamentul supravegherea pieţei şi care poate avea în subordine reprezentanţi în teritoriu.”
8. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
„(4) Inspectorul de stat şef numeşte şi revocă prin ordin inspectorii de stat şefi adjuncţi, directorii, inspectorii şefi de departamente şi inspectorii şefi ai inspecţiilor teritoriale.”
9. Alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
„(6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat şef se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente şi subunităţi necesare realizării obiectului său de activitate.”
10. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:
„(2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de la persoane fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, repară, întreţin, deţin, exploatează şi comercializează instalaţii şi echipamente, precum şi aparate, componente, dispozitive de siguranţă, materiale şi mijloace de control aferente acestora, cu respectarea legislaţiei armonizate din domeniul reglementat.
(3) ISCIR are dreptul de acces la agenţii economici şi instituţiile publice care deţin sau construiesc, după caz, instalaţii şi echipamente din domeniul său de activitate, precum şi în locurile în care acestea sunt utilizate.”
11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„ART. 8
ISCIR are obligaţia de a înainta către Ministerul Economiei şi Comerţului, la cerere, rapoarte şi/sau informări privind activitatea proprie.”
12. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
„ART. 9
(1) Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de supraveghere tehnică, verificare în funcţionare şi control, precum şi din orice alte activităţi cu caracter specific, prestate de ISCIR cu respectarea art. 3 alin. (1) lit. q).”
13. Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.
14. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
„(2) Activitatea de supraveghere a pieţei poate fi finanţată din veniturile ISCIR şi/sau ale autorităţii competente potrivit prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare. Fondurile necesare pentru susţinerea acestei activităţi se prevăd
special, la început de an, în bugetul de venituri şi cheltuieli al ISCIR, ele urmând să fie folosite separat şi numai în acest scop.”
ART. 9
Anexele nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2, 3 şi, respectiv, 4 la prezenta hotărâre.
ART. 10
Până la data de 31 decembrie 2005, Societatea Comercială „ISCIR-CERT” – S.A. preia competenţele dobândite de către organismul de certificare a conformităţii produselor „ISCIR-CERT” din cadrul ISCIR prin ordinele ministrului economiei şi comerţului în vigoare. În acest interval, Societatea Comercială „ISCIR-CERT” – S.A. va depune diligenţele pentru îndeplinirea condiţiilor necesare aprobării/desemnării în condiţiile legislaţiei în vigoare.
ART. 11
Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o poziţie nouă, poziţia 58^1, care va avea următorul cuprins:
„58^1. Societatea Comercială „ISCIR-CERT” – S.A.”
ART. 12
Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu
ANEXA 1
STATUTUL
Societăţii Comerciale „ISCIR-CERT” – S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială „ISCIR-CERT” – S.A., denumită în continuare „ISCIR-CERT” – S.A.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte înscrisuri emanând de la „ISCIR-CERT”, denumirea societăţii va fi precedată de cuvintele „societatea comercială” sau de iniţialele „S.C.” şi va fi urmată de cuvintele „societate pe acţiuni” sau de iniţialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situaţii financiare anuale aprobate, de sediul social, de numărul de înmatriculare şi de codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului.
ART. 2
Forma juridică
„ISCIR-CERT” – S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
(1) „ISCIR-CERT” – S.A. are sediul principal în România, municipiul Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr. 47 – 49, sectorul 5.
(2) „ISCIR-CERT” – S.A. poate înfiinţa sedii secundare fără personalitate juridică, situate în localităţi din ţară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanţe sau agenţii, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.
ART. 4
Durata
Durata „ISCIR-CERT” – S.A. este nelimitată, activitatea acesteia urmând să se desfăşoare de la data înmatriculării în registrul comerţului.
CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate
ART. 5
Scopul
„ISCIR-CERT” – S.A. are ca scop prestarea de servicii pentru certificarea conformităţii produselor, a sistemelor de management şi a personalului.
ART. 6
Obiectul de activitate
(1) Obiectul principal de activitate al „ISCIR-CERT” – S.A. constă în evaluarea conformităţii produselor, sistemelor de management şi personalului prin efectuarea de testări şi realizarea de analize tehnice (cod 7430).
(2) Obiecte secundare de activitate sunt:
1. activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea (cod 7420);
2. consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware) (cod 7210);
3. consultanţă şi furnizare de programe informatice (software) şi editare de programe (cod 722, 7221, 7222);
4. activităţi legate de bazele de date (cod 7240);
5. alte activităţi legate de informatică (cod 7260);
6. cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale, precum şi în ştiinţe sociale şi umaniste (cod 7310, 7320);
7. activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri şi management (cod 741, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415);
8. activităţi de instruire (cod 8042);
9. activităţi de editare publicaţii şi de lucrări tehnico-ştiinţifice specifice activităţilor din obiectul său de activitate (cod 2222, 2223, 2225);
10. participare la organizaţii profesionale şi patronale (cod 911).
(3) Activităţile prevăzute ca obiecte secundare pot fi realizate numai în situaţia în care prin aceste activităţi nu se aduce atingere imparţialităţii „ISCIR-CERT” – S.A., necesare în cadrul procesului de evaluare a conformităţii.
CAP. 3
Capitalul social, acţiunile
ART. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al „ISCIR-CERT” – S.A. este de 19.390.900 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, este împărţit în 193.909 acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare nominală de 100.000 lei, şi se constituie prin aportul în natură din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR şi spaţiul în suprafaţă de 200,60 mp având valoarea de 5.440.000,00 mii lei, înscris în Cartea Funciară Bucureşti sub nr. 3757, nr. cadastral 1887/2, pe baza situaţiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2004, care va fi actualizată conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este în întregime deţinut de Ministerul Economiei şi Comerţului, în numele statului, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori
străine, în condiţiile legii, şi este vărsat integral la data constituirii „ISCIR- CERT” – S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată.
(3) Ministerul Economiei şi Comerţului este acţionar unic în numele statului la „ISCIR-CERT” – S.A. şi exercită toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile ce decurg din această calitate, în condiţiile legii.
ART. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar şi/sau în natură;
b) încorporarea rezervelor, potrivit legii, în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din actualizarea valorii imobilizărilor societăţii comerciale, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) conversia unor creanţe lichide şi exigibile asupra „ISCIR-CERT” – S.A. cu acţiuni ale acestuia;
d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.
(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinţă un termen de cel puţin o lună, cu începere din ziua publicării.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numărului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor;
d) alte procedee prevăzute de lege.
(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, aceştia sunt obligaţi să convoace de îndată adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru a hotărî fie reconstituirea capitalului social, fie reducerea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea „ISCIR-CERT” – S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Acţiunile
(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea Ministerului Economiei şi Comerţului sunt exercitate de către acesta.
(2) Acţiunile nominative ale „ISCIR-CERT” – S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
(3) Conversia şi înstrăinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.
(4) Evidenţa acţiunilor se va ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul „ISCIR-CERT” – S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
(5) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(6) Acţiunile emise de „ISCIR-CERT” – S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
(7) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deţine acţiuni ale „ISCIR-CERT” – S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.
ART. 10
Obligaţiuni
„ISCIR-CERT” – S.A. este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.
ART. 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, le conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a
participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.
(2) Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) În cazul în care o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile „ISCIR-CERT” – S.A. sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar acţionarii răspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
(6) Patrimoniul „ISCIR-CERT” – S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.
ART. 12
Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la „ISCIR-CERT” – S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de „ISCIR-CERT” – S.A. se realizează prin declaraţia făcută în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.
ART. 13
Pierderea acţiunilor
(1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presă, în cel puţin două ziare de largă circulaţie din localitatea în care se află sediul principal al „ISCIR-CERT” – S.A. Acţiunile pierdute se anulează.
(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generală a acţionarilor
ART. 14
Reprezentarea
(1) În perioada în care statul este acţionar unic la „ISCIR-CERT” – S.A., interesele acestuia în adunarea generală a acţionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei şi Comerţului.
(2) Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în număr de 3, sunt numiţi şi sunt revocaţi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.
ART. 15
Atribuţiile adunării generale a acţionarilor
(1) Adunarea generală a acţionarilor a „ISCIR-CERT” – S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi asupra politicii sale economice şi de afaceri.
(2) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:
a) aprobă strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a „ISCIR-CERT” – S.A.;
b) alege şi revocă administratorii şi cenzorii, conform prevederilor legale;
c) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie, precum şi cenzorilor;
e) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;
f) numeşte directorul general al „ISCIR-CERT” – S.A şi stabileşte nivelul remuneraţiei acestuia, precum şi premierea acestuia;
g) aprobă sau modifică bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;
h) aprobă repartizarea profitului conform legii;
i) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
j) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa internă şi externă, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
k) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, relaţiile cu clienţii;
l) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse „ISCIR-CERT” – S.A. de către aceştia;
m) hotărăşte cu privire la ipotecarea, gajarea sau închirierea unor active ale „ISCIR-CERT” – S.A.;
n) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
o) aprobă delegările de competenţă pentru consiliul de administraţie;
p) reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al salariaţilor „ISCIR-CERT” – S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aprobă limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii săi a unui număr de acţiuni proprii;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4) Pentru atribuţiile menţionate la alin. (3) lit. b), c), e), g), h), i), j), k), m), n) şi o) adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului principal de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipată;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor;
j) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în formă dematerializată, în acţiuni nominative, emise în formă materializată şi invers;
k) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii;
l) aprobarea încheierii actelor juridice, încuviinţate de către consiliul de administraţie, prin care dobândeşte, înstrăinează sau constituie garanţie, bunuri aflate în patrimoniul „ISCIR-CERT” – S.A. a căror valoare depăşeşte 50% din valoarea contabilă a activului acesteia la data încheierii actului juridic respectiv;
m) înfiinţarea sau desfiinţarea sucursalelor, reprezentanţelor ori agenţiilor, fuziunea, divizarea şi participarea la constituirea de noi persoane juridice din ţară sau din străinătate, dacă prin aceasta nu se aduce atingere independenţei „ISCIR-CERT” – S.A., necesare în cadrul procesului de evaluare a conformităţii.
(6) Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
ART. 16
Convocarea adunării generale a acţionarilor
(1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea situaţiei financiare anuale precedente şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea prezentului statut, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul „ISCIR-CERT” – S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie.
ART. 17
Organizarea adunării generale a acţionarilor
(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acţionarii care deţin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentaţi în adunare.
(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social;
b) la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3) În ziua şi la ora menţionate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ţine locul.
(4) Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre acţionarii prezenţi un secretar care va verifica lista cu prezenţa acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de prezentul statut pentru ţinerea şedinţei, şi va încheia procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.
(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului, desemnaţi să reprezinte interesele „ISCIR-CERT” – S.A. în adunarea generală a acţionarilor, şi de secretarul care l-a întocmit.
(6) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenţa acţionarilor, precum şi, după caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de Ministerul Economiei şi Comerţului.
(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul „ISCIR-CERT” – S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
ART. 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
(1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiţionată de existenţa mandatelor speciale.
(3) Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzută de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi ori reprezentaţi se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Hotărârile adunării generale a acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute la alin. (6).
(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în condiţiile legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.
(9) Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se
retrage din „ISCIR-CERT” – S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administraţie
ART. 19
Organizare
(1) „ISCIR-CERT” – S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 3 membri, dintre care unul este directorul general al acestuia.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani şi pot fi revocaţi, după caz, prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor a „ISCIR-CERT” – S.A.; ei sunt remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul „ISCIR-CERT” – S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea „ISCIR-CERT” – S.A. se asigură de către un director general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al „ISCIR-CERT” – S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi, pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii „ISCIR-CERT” – S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor, auditorului economico-financiar extern şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele „ISCIR-CERT” – S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de „ISCIR-CERT” – S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut ori pentru greşeli în administrarea acestuia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
(20) Nu pot fi directori ai „ISCIR-CERT” – S.A. şi ai sucursalelor acestuia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
(21) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul „ISCIR-CERT” – S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.
ART. 20
Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executivi
A. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
a) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a „ISCIR-CERT” – S.A.;
b) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai „ISCIR-CERT” – S.A., directorii din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul „ISCIR-CERT” – S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune această condiţie;
d) aprobă delegările de competenţă pentru directorul general şi pentru persoanele din conducere, în vederea executării operaţiunilor „ISCIR-CERT” – S.A.;
e) aprobă competenţele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al „ISCIR-CERT” – S.A.;
f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţă directorului general al „ISCIR-CERT” – S.A.;
g) supune anual spre analiză şi aprobare adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea „ISCIR-CERT” – S.A., situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale „ISCIR-CERT” – S.A. pe anul în curs;
h) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie;
i) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita a maximum 50% din valoarea contabilă a activelor societăţii comerciale la data încheierii actului juridic respectiv, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor;
j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului „ISCIR-CERT” – S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor;
l) aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale;
m) aprobă programele de cercetare, dezvoltare, investiţii;
n) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
o) stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat;
p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general şi aprobă statutul personalului;
q) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.
B.1. Directorul general reprezintă „ISCIR-CERT” – S.A. în raporturile cu terţii.
2. Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii:
a) aplică strategia şi politicile „ISCIR-CERT” – S.A.;
b) numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administraţie;
c) angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;
d) numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor;
e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negociere şi încheiere se desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
f) negociază în condiţiile legii contractele individuale de muncă;
g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama „ISCIR-CERT” – S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;
h) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului „ISCIR-CERT” – S.A.;
i) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;
j) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;
k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice altă persoană să exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţă;
l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.
C.1. Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se află în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai „ISCIR-CERT” – S.A., execută operaţiunile acestuia şi sunt
răspunzători faţă de acesta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.
2. Atribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a „ISCIR-CERT” – S.A.
CAP. 6
Gestiunea
ART. 21
Cenzorii
(1) Gestiunea „ISCIR-CERT” – S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea „ISCIR-CERT” – S.A., situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor „ISCIR-CERT” – S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea „ISCIR-CERT” – S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale „ISCIR-CERT” – S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea „ISCIR-CERT” – S.A. ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale prezentului statut să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul „ISCIR-CERT” – S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea „ISCIR-CERT” – S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, încetare ori renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca de urgenţă adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.
CAP. 7
Activitatea
ART. 22
Finanţarea activităţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, „ISCIR-CERT” – S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
ART. 23
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării „ISCIR-CERT” – S.A. la oficiul registrului comerţului.
ART. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul „ISCIR-CERT” – S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general.
(2) Angajarea şi concedierea personalului din sucursalele „ISCIR-CERT” – S.A. se fac de către conducătorul sucursalei în limita delegării de competenţă care i-a fost acordată.
(3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(4) Drepturile şi obligaţiile personalului „ISCIR-CERT” – S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin reglementări proprii.
(5) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi ale personalului angajat se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
ART. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul „ISCIR-CERT” – S.A. se stabileşte de către consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 26
Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil
(1) „ISCIR-CERT” – S.A. va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ART. 27
Calculul şi repartizarea profitului
(1) Profitul „ISCIR-CERT” – S.A. se stabileşte pe baza situaţiei financiare aprobate de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2) Profitul „ISCIR-CERT” – S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) „ISCIR-CERT” – S.A. îşi constituie un fond de rezervă şi alte fonduri, în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către „ISCIR-CERT” – S.A., în condiţiile legii, după aprobarea situaţiei financiare de către adunarea generală a acţionarilor.
(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă, potrivit legii.
ART. 28
Registrele
„ISCIR-CERT” – S.A. va ţine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.
CAP. 8
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii
ART. 29
Asocierea
(1) „ISCIR-CERT” – S.A. poate constitui, singur sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăţi comerciale ori alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.
(2) „ISCIR-CERT” – S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului său de activitate.
(3) Condiţiile de participare a „ISCIR-CERT” – S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.
ART. 30
Modificarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a „ISCIR-CERT” – S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.
(2) În perioada în care Ministerul Economiei şi Comerţului este acţionar unic, transformarea formei juridice a „ISCIR-CERT” – S.A. se va putea face numai cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.
ART. 31
Dizolvarea
(1) Dizolvarea „ISCIR-CERT” – S.A. va avea loc în următoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
b) declararea nulităţii;
c) hotărârea adunării generale a acţionarilor;
d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
e) deschiderea procedurii falimentului;
f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotărârea de dizolvare a „ISCIR-CERT” – S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 32
Lichidarea
(1) Dizolvarea „ISCIR-CERT” – S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea „ISCIR-CERT” – S.A. şi distribuţia produsului net al lichidării patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
ART. 33
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel apărute între „ISCIR-CERT” – S.A. şi persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre „ISCIR-CERT” – S.A. şi persoanele juridice române ori străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
ART. 34
Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu cele ale Codului comercial şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.
ANEXA 2
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢII DE RIDICAT
A. Echipamente sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, supuse regimului de verificare tehnică:
1. Cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte şi similare
2. Recipiente care lucrează sub presiune
3. Conducte pentru fluide sub presiune
4. Macarale, mecanisme de ridicat, ascensoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat
5. Aparate de încălzit, în uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
6. Arzătoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos
7. Dispozitivele de siguranţă pentru instalaţiile şi aparatele prevăzute la pct. 1 – 6 inclusiv
8. Aparatură şi instalaţii de automatizare aferente echipamentelor şi instalaţiilor prevăzute la pct. 1 – 7 inclusiv.
B. Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi componente din cadrul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, supuse regimului de verificare tehnică:
1. Generatoare de abur, apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului
2. Recipiente care lucrează sub presiune
3. Conducte de abur şi apă, precum şi pentru alte lichide, vapori şi gaze tehnice uscate sau umede
4. Pompe
5. Armături
6. Suporturile elementelor sub presiune
7. Macarale, poduri rulante şi mecanisme de ridicat
8. Ascensoare
9. Dispozitivele de siguranţă pentru instalaţiile prevăzute la pct. 1, 2, 3, 7 şi 8.
ANEXA 3
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
INSPECŢII TERITORIALE ALE ISCIR
____________________________________________________
Nr. Denumirea inspecţiei Raza de activitate
crt. teritoriale
____________________________________________________
1. IT ISCIR Bacău – Judeţul Bacău
– Judeţul Neamţ
2. IT ISCIR Braşov – Judeţul Braşov
– Judeţul Covasna
3. IT ISCIR Bucureşti – Municipiul Bucureşti
– Judeţul Ilfov
– Judeţul Giurgiu
– Judeţul Ialomiţa
– Judeţul Teleorman
– Judeţul Călăraşi
4. IT ISCIR Cluj-Napoca – Judeţul Cluj
– Judeţul Maramureş
– Judeţul Bistriţa
– Judeţul Sălaj
5. IT ISCIR Constanţa – Judeţul Constanţa
– Judeţul Tulcea
6. IT ISCIR Craiova – Judeţul Dolj
– Judeţul Gorj
– Judeţul Mehedinţi
– Judeţul Olt
7. IT ISCIR Galaţi – Judeţul Galaţi
– Judeţul Brăila
– Judeţul Vrancea
8. IT ISCIR Iaşi – Judeţul Iaşi
– Judeţul Vaslui
9. IT ISCIR Oradea – Judeţul Bihor
– Judeţul Satu Mare
10. IT ISCIR Piteşti – Judeţul Argeş
– Judeţul Vâlcea
11. IT ISCIR Ploieşti – Judeţul Prahova
– Judeţul Buzău
– Judeţul Dâmboviţa
12. IT ISCIR Sibiu – Judeţul Sibiu
– Judeţul Alba
– Judeţul Hunedoara
13. IT ISCIR Suceava – Judeţul Suceava
– Judeţul Botoşani
14. IT ISCIR Târgu Mureş – Judeţul Mureş
– Judeţul Harghita
15. IT ISCIR Timişoara – Judeţul Timiş
– Judeţul Arad
– Judeţul Caraş-Severin
____________________________________________________
NOTĂ:
În cadrul inspecţiilor teritoriale pot funcţiona reprezentanţi în teritoriu ai ISCIR-SP.
ANEXA 4
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR
_______________________
| INSPECTOR DE STAT ŞEF |
|_______________________|
_________________________ | ___________________
| Audit intern |________| | Inspector de stat |
|_________________________| |________| şef adjunct |
| |___________________|
_________________________ | ___________________
| Structura de securitate |________| | Inspector de stat |
|_________________________| |________| şef adjunct |
| | |___________________|
| | ___________________
| | | Inspector de stat |
____________|____________ |________| şef adjunct |
| Protecţia muncii | | |___________________|
|_________________________| |
_________________________________________________|
| ___________________ |
| | Director economic |_____________| ___________________
| |___________________| |________| Oficiul juridic |
| _________________|_____ ___|___________ | |___________________|
| | Contractare achiziţii,| | Financiar- | | ___________________
| | administrativ | | contabilitate | |________| Resurse umane |
| |_______________________| |_______________| | |___________________|
| | ___________________ | | ___________________
| |__| Contractare | | |________| Asigurarea |
| | | achiziţii | | _______________ | calităţii |
| | |___________________| |__| Contabilitate | |___________________|
| | ___________________ | | facturare |
| |__| Administrativ | | |_______________|
| | |___________________| | _______________
| | ___________________ |__| Financiar |
| |__| Editare, tipărire | |_______________|
| | şi publicarea |
| | materialelor |
| |___________________|
|__________________________________________________________
____________|______________ |
| ISCIR-INSPECT | _______|_______
| Inspectori-şefi | | ISCIR-SP |
|___________________________| | Inspector-şef |
____________|_________ | |_______________|
| Departamentul | | |
| prescripţii tehnice | | _______|_______
|______________________| | | Departamentul |
____________|_________ | | supravegherea |
| Departamentul | | | pieţei |
| supraveghere tehnică | | |_______________|
| şi verificare |__| |
| în funcţionare | __________|___________
|______________________| | Supravegherea pieţei |
____________|_________ | Reprezentanţi |
| Inspecţii teritoriale| | în teritoriu |
| 1 – 15 | |______________________|
|______________________|