HOTĂRÂRE Nr. 439 din 10 aprilie 2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor

Text în vigoare începând cu data de 21 martie 2008
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 21 martie 2008:

HG Nr 439 2003 – Ascensoare

– Hotărârea Guvernului nr. 2176/2004;
– Hotărârea Guvernului nr. 962/2007;
– Hotărârea Guvernului nr. 294/2008.
NOTE:
1. În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi.
2. Prin Ordinul ministrul industriei şi resurselor nr. 322/2003 au fost aprobate Normele metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii ascensoarelor.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie şi ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor,
în aplicarea prevederilor art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAP. 1
Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1
Domeniu de aplicare
ART. 1
(1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a ascensoarelor care deservesc în mod permanent clădiri şi construcţii, precum şi a componentelor de securitate care se utilizează la astfel de ascensoare, prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Ascensoarele care fac obiectul prezentei hotărâri sunt acele instalaţii care deservesc niveluri precizate, având o cabină ce se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide şi înclinate la un unghi mai mare de 15 grade faţă de orizontală, destinate transportului de:
a) persoane;
b) persoane şi mărfuri;
c) mărfuri exclusiv, atunci când cabina este accesibilă, ceea ce înseamnă că o persoană poate intra în cabină fără dificultate, cabina fiind echipată cu elemente de comandă situate în interiorul acesteia sau în raza de acţiune a unei persoane aflate în interiorul acesteia.
(3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi instalaţiilor de ridicat care se deplasează de-a lungul unei curse determinate, chiar dacă nu se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide. Cabina reprezintă o parte a ascensorului cu ajutorul căreia persoanele şi/sau mărfurile sunt susţinute cu scopul de a fi ridicate sau coborâte.
(4) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:
a) instalaţiilor de ridicat a căror viteză nu depăşeşte 0,15 m/s;
b) ascensoarelor din cadrul şantierelor de construcţii;
c) instalaţiilor de transport pe cablu, inclusiv instalaţiilor de transport pe plan înclinat care se deplasează pe şine;
d) ascensoarelor special proiectate şi construite, cu destinaţie militară sau pentru poliţie;
e) instalaţiilor de ridicat de pe care se pot desfăşura activităţi lucrative;
f) ascensoarelor care echipează puţurile de mină;
g) instalaţiilor de ridicat destinate ridicării interpreţilor în cadrul spectacolelor artistice;
h) instalaţiilor de ridicat montate în mijloace de transport;
i) instalaţiilor de ridicat instalate pe maşini industriale, destinate exclusiv pentru accesul la cabina de comandă, inclusiv la punctele de întreţinere şi de inspecţie ale maşinii;
j) trenurilor cu cremalieră;
k) scărilor şi trotuarelor rulante.
SECŢIUNEA a 2-a
Definirea unor termeni
ART. 2
În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:
a) ascensor model – un ascensor reprezentativ al cărui dosar tehnic de fabricaţie prezintă modul în care cerinţele esenţiale de securitate vor fi
satisfăcute pentru ascensoarele derivate din ascensorul model, definit prin parametri obiectivi, şi care utilizează componente de securitate identice;
b) montatorul unui ascensor – persoana fizică sau juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării, fabricării, montării şi introducerii pe piaţă a ascensorului, care aplică marcajul CE şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate EC;
c) introducerea pe piaţă a ascensorului are loc atunci când montatorul pune pentru prima dată ascensorul la dispoziţia utilizatorului;
d) producătorul componentelor de securitate – persoana fizică sau juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării şi fabricării componentelor de securitate, care aplică marcajul CE şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate EC;
e) punere în funcţiune – prima utilizare a produsului pe teritoriul României de către utilizatorul final;
f) componentele de securitate – componentele prevăzute în anexa nr. 1.
SECŢIUNEA a 3-a
Condiţii de introducere pe piaţă
ART. 3
(1) Se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a:
a) ascensoarelor din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri numai în condiţiile în care nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor sau, după caz, securitatea proprietăţii, atunci când sunt montate şi întreţinute în mod corespunzător şi sunt utilizate conform scopului prevăzut;
b) componentelor de securitate din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri numai în condiţiile în care ascensoarele în care vor fi montate nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor ori, după caz, securitatea proprietăţii, atunci când sunt montate şi întreţinute în mod corespunzător şi sunt utilizate conform scopului prevăzut.
(2) Persoana responsabilă pentru efectuarea lucrărilor în clădire sau pentru construcţie şi montatorul ascensorului trebuie să se informeze reciproc cu privire la acţiunile necesare şi totodată trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea unei bune funcţionări şi utilizări în condiţii de siguranţă a ascensorului.
(3) Puţurile prevăzute pentru ascensoare nu trebuie să conţină cabluri, conducte sau fitinguri, altele decât cele necesare pentru funcţionarea şi securitatea ascensorului.
(4) Autorităţile publice pot reglementa cerinţe specifice de protecţie a sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor care pun în funcţiune sau
utilizează ascensoare. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentei hotărâri.
(5) Cu ocazia târgurilor, expoziţiilor sau demonstraţiilor, ascensoarele ori componentele de securitate care nu sunt conforme cu reglementările în vigoare pot fi expuse cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar că astfel de ascensoare sau componente de securitate nu sunt conforme şi nu pot fi puse în vânzare până când nu sunt aduse în situaţia de a fi în conformitate cu prezenta hotărâre, de către montatorul ascensorului, de producătorul componentelor de securitate sau de reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, după caz. În timpul demonstraţiilor se vor lua măsuri corespunzătoare de securitate pentru a se asigura protecţia sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanelor.
ART. 4
(1) Ascensoarele prevăzute la art. 1 trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Componentele de securitate prevăzute la art. 1 trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2, sau să permită ascensoarelor în care sunt montate să satisfacă cerinţele esenţiale, conform prevederilor alin. (1).
(3) La montarea ascensoarelor în clădiri şi construcţii, organismul notificat şi Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – Departamentul pentru inspecţia în funcţionare (ISCIR-INSPECT) trebuie să verifice respectarea cerinţelor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
(4) Atunci când riscurile posibile pentru ascensoare, prevăzute în anexa nr. 2, sunt acoperite integral sau parţial de acte normative specifice, prezenta hotărâre nu se aplică sau îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a respectivelor acte normative specifice.
ART. 5
(1) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţă ori punerea în funcţiune a ascensoarelor şi componentelor de securitate care sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţă a componentelor care, pe baza declaraţiei emise de producător ori de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, urmează a fi încorporate într-un ascensor din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri.
ART. 6
(1) Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4 şi se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a ascensoarelor şi a componentelor de securitate dacă poartă marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, aplicat de un producător sau reprezentant autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care semnifică conformitatea produsului cu cerinţele esenţiale aplicabile, inclusiv procedurile pentru evaluarea conformităţii, şi dacă sunt însoţite de declaraţia de conformitate EC, tradusă în limba română.
(2) Se consideră că ascensoarele respectă cerinţele esenţiale atunci când sunt construite conform prevederilor standardelor române şi/sau standardelor naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) Se consideră că componentele de securitate construite conform prevederilor standardelor române şi/sau standardelor naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt potrivite pentru a permite unui ascensor, în care sunt corect montate, să fie conforme cu cerinţele esenţiale aplicabile.
(4) În cazul în care se constată că standardele prevăzute la alin. (2) şi (3) nu corespund în totalitate cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4, Ministerul Economiei şi Finanţelor va înştiinţa Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană. Ministerul Economiei şi Finanţelor va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană.
(5) În absenţa standardelor armonizate, Ministerul Economiei şi Finanţelor va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista standardelor şi specificaţiilor tehnice naţionale considerate importante sau relevante pentru corecta implementare a cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 2.
(6) Asociaţia Română de Standardizare va asigura organizarea unui comitet în care să fie reprezentate toate părţile din industrie interesate în stabilirea poziţiei româneşti în procesul de pregătire şi monitorizare a standardelor armonizate.
ART. 7
(1) În cazul în care organismul de control constată că un ascensor sau o componentă de securitate, care poartă marcajul CE, folosit conform scopului prevăzut, poate pune în pericol siguranţa persoanelor şi, după caz, a
proprietăţii, ia măsuri corespunzătoare de retragere a acestuia de pe piaţă, de interzicere a introducerii pe piaţă sau de punere în funcţiune ori limitează libera circulaţie a acestuia.
(2) Organismul de control va informa în scris Ministerul Economiei şi Finanţelor imediat cu privire la deciziile luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în special, dacă neconformitatea se datorează:
a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4;
b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3);
c) deficienţelor din standardele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3).
(3) În cazul în care organismul de control constată că un ascensor sau o componentă de securitate care poartă marcajul CE nu este conform prevederilor prezentei hotărâri, ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul şi informează Ministerul Economiei şi Finanţelor asupra deciziei sale.
(4) Ministerul Economiei şi Finanţelor va informa Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate în baza prevederilor alin. (2) şi (3).
CAP. 2
Proceduri pentru evaluarea conformităţii
ART. 8
(1) Înainte de introducerea pe piaţă a componentelor de securitate prevăzute în anexa nr. 1, producătorul unei componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, care are sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie:
a) 1. fie să înainteze modelul de componentă de securitate pentru efectuarea examinării EC de tip, conform prevederilor lit. A din anexa nr. 4, precum şi pentru verificări ale procesului de producţie de către un organism notificat, conform prevederilor din anexa nr. 5;
2. fie să înainteze modelul de componentă de securitate pentru efectuarea examinării EC de tip, conform prevederilor lit. A din anexa nr. 4, şi să aplice un sistem de asigurare a calităţii, conform prevederilor din anexa nr. 6, pentru verificarea produsului;
3. fie să aplice un sistem de asigurare a calităţii conform prevederilor din anexa nr. 7;
b) să aplice marcajul CE pe fiecare componentă de securitate şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la lit. A din anexa nr. 3, având în vedere prevederile din anexa utilizată, după caz, anexa nr. 5, 6 sau 7;
c) să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate EC timp de 10 ani de la data la care a fost fabricată ultima componentă de securitate.
(2) Înainte de introducerea pe piaţă, un ascensor trebuie supus uneia dintre următoarele proceduri:
a) fie, în cazul în care ascensorul a fost proiectat în conformitate cu un ascensor care a fost supus examinării EC de tip prevăzute la lit. B din anexa nr. 4, acesta trebuie construit, montat şi încercat aplicând:
1. inspecţia finală prevăzută în anexa nr. 8; sau
2. sistemul de asigurare a calităţii produsului pentru ascensor, prevăzut în anexa nr. 9; sau
3. sistemul de asigurare a calităţii producţiei, prevăzut în anexa nr. 10.
Procedurile pentru fazele de proiectare şi de construcţie, pe de o parte, şi cele pentru fazele de montare şi încercare, pe de altă parte, pot fi efectuate pe acelaşi ascensor.
b) fie, în cazul în care ascensorul a fost proiectat în conformitate cu un ascensor model care a fost supus examinării EC de tip prevăzute la lit. B din anexa nr. 4, acesta trebuie construit, montat şi încercat aplicând:
1. inspecţia finală prevăzută în anexa nr. 8; sau
2. sistemul de asigurare a calităţii produsului pentru ascensor, prevăzut în anexa nr. 9; sau
3. sistemul de asigurare a calităţii producţiei, prevăzut în anexa nr. 10;
c) fie, în cazul în care ascensorul a fost proiectat în conformitate cu un ascensor pentru care a fost implementat un sistem de asigurare a calităţii conform prevederilor din anexa nr. 11, completat cu o examinare a proiectului, în situaţia în care proiectul nu este conform în totalitate cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (2), acesta trebuie construit, montat şi încercat aplicând:
1. inspecţia finală prevăzută în anexa nr. 8; sau
2. sistemul de asigurare a calităţii produsului pentru ascensor, prevăzut în anexa nr. 9; sau
3. sistemul de asigurare a calităţii producţiei, prevăzut în anexa nr. 10;
d) fie verificării unităţii de produs prevăzute în anexa nr. 12;
e) fie sistemului de asigurare a calităţii conform prevederilor din anexa nr. 11, suplimentat cu o examinare a proiectului, în situaţia în care proiectul nu este conform în totalitate cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (2).
În cazurile prevăzute la lit. a), b) şi c), persoana responsabilă cu proiectarea trebuie să furnizeze persoanei responsabile cu construcţia, montajul şi încercările toate documentele şi informaţiile necesare, astfel încât aceste lucrări să se poată efectua în condiţii de siguranţă absolută.
(3) Pentru ascensoarele care constituie variaţii de la ascensorul model sau fac parte din ascensoarele derivate din ascensorul model trebuie făcute precizări clare în dosarul tehnic de fabricaţie, indicându-se valorile maxime şi minime. Pentru serii de echipamente care satisfac cerinţele esenţiale de securitate trebuie demonstrată similaritatea prin calcule şi/sau pe baza desenelor de execuţie.
(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (2), montatorul ascensorului trebuie:
a) să aplice marcajul CE pe ascensor şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC care va conţine informaţiile prevăzute la lit. B, din anexa nr. 3, luând în considerare specificaţiile din anexa folosită, după caz, anexa nr. 8, 9, 10, 11 sau 12;
b) să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate EC timp de 10 ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piaţă.
Ministerul Economiei şi Finanţelor, organismul de control şi organismele notificate pot cere şi obţine de la montatorul ascensorului o copie a declaraţiei de conformitate EC şi a rapoartelor de încercări, efectuate la inspecţia finală.
(5) a) În cazul în care ascensoarelor şi componentelor de securitate li se aplică şi alte reglementări legale care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj trebuie să indice conformitatea ascensorului sau a componentei de securitate cu prevederile tuturor reglementărilor legale aplicabile.
b) Când una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, într-o perioadă de tranziţie, să aleagă ce regim să aplice, marcajul CE va indica numai conformitatea cu reglementările aplicate de montatorul ascensorului sau producătorul componentelor de securitate. În acest caz, detaliile directivelor aplicate, aşa cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie menţionate în documentele, notele şi instrucţiunile prevăzute de prezenta hotărâre şi care însoţesc ascensorul sau componenta de securitate.
(6) Atunci când nici montatorul ascensorului, nici producătorul componentei de securitate şi nici reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, nu au îndeplinit obligaţiile care le revin conform prevederilor alin. (1) – (4), acele obligaţii revin oricărei persoane care introduce pe piaţă ascensorul sau componenta de securitate. Aceleaşi obligaţii revin şi unei persoane care fabrică pentru propriul uz ascensorul sau componenta de securitate.
(7) Documentele şi corespondenţa realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la alin. (1) – (4) se redactează sau se traduc în limba română.
CAP. 3
Marcaje
ART. 9
(1) Elementele de identificare ale marcajului european de conformitate CE sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001.
(2) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi durabil direct pe fiecare cabină de ascensor, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2, şi pe fiecare componentă de securitate prevăzută în anexa nr. 1 sau, când acest lucru nu este posibil, pe o etichetă aplicată în mod nedetaşabil pe componenta de securitate.
(3) Este interzisă aplicarea pe ascensoare sau pe componente de securitate a unor marcaje asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acesta. Oricare alt marcaj poate fi aplicat pe ascensoare sau pe componenta de securitate, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.
ART. 10
(1) În cazul în care organismul de control constată că marcajul a fost aplicat în mod nejustificat, montatorul ascensorului, respectiv producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, va fi obligat să aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului şi să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.
(2) În cazul în care organismul de control constată că neconformitatea continuă, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare de limitare sau interzicere de la introducerea pe piaţă ori să asigure retragerea de pe piaţă a componentei de securitate în cauză şi să interzică funcţionarea ascensorului.
CAP. 4
Organisme de certificare şi control
SECŢIUNEA 1
Organisme de certificare notificate
ART. 11
(1) În România, Ministerul Economiei şi Finanţelor recunoaşte, în vederea notificării, organismele care îndeplinesc procedurile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), pe baza unei proceduri de evaluare aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 13.
(2) Ministerul Economiei şi Finanţelor comunică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a recunoscut conform prevederilor alin. (1) şi sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum şi numărul de identificare alocat anterior de Comisie.
(3) Lista organismelor notificate şi numărul lor de identificare, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(4) În condiţiile în care se constată că un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 13, Ministerul Economiei şi Finanţelor retrage recunoaşterea organismului şi informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene.
SECŢIUNEA a 2-a
Supravegherea pieţei
ART. 12
Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piaţă (ISCIR-SP), organ de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.
CAP. 5
Răspunderi şi sancţiuni
ART. 13
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) – (3) şi ale art. 6 alin. (1) – (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă, interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţă a produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor referitoare la deţinerea documentaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării, până la o dată stabilită de organismul de control de comun acord cu montatorul ascensorului sau cu
producătorul componentelor de securitate ori cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformităţilor.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul de control anume împuternicit de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piaţă (ISCIR-SP).
(3) Contravenientul poate achita imediat sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
ART. 14
Contravenţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
ART. 15
Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piaţă (ISCIR-SP), din care rezultă sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţă sau punere în funcţiune a ascensoarelor şi componentelor de securitate sau de utilizare a ascensoarelor, va menţiona:
a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri;
b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR;
c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul care a aplicat sancţiunea, se va indica şi termenul în care acesta trebuie să se pronunţe.
Decizia va fi adusă imediat la cunoştinţă persoanelor interesate şi Ministerului Economiei şi Finanţelor.
CAP. 6
Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 16
Pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap în cabinele ascensoarelor, autorităţile de stat competente trebuie să adopte, în limita posibilităţilor, astfel de măsuri încât la toate nivelurile clădirilor existente şi la toate nivelurile clădirilor în curs de construire să se asigure accesul persoanelor cu handicap, în special al celor care utilizează scaune cu rotile. În toate clădirile noi, cel puţin un ascensor trebuie să fie accesibil persoanelor cu handicap care utilizează scaune cu rotile. Aceste ascensoare trebuie să îndeplinească cerinţele pentru o astfel de utilizare din punct de vedere al dimensiunilor, al poziţiei comenzilor şi altele asemenea.
ART. 17
Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevăzute la art. 6, se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, care se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 18
Prevederile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (2) şi (4) se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană.
ART. 19
(1) Până la data intrării în vigoare a PECA se admite introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune şi a ascensoarelor şi componentelor de securitate cu marcaj de conformitate CS aplicat conform prevederilor alin. (4). Elementele de identificare ale marcajului naţional de conformitate CS sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001.
(2) Până la data intrării în vigoare a PECA, pentru realizarea procedurilor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2), Ministerul Economiei şi Finanţelor recunoaşte şi desemnează organisme la nivel naţional.
(3) Recunoaşterea şi desemnarea organismelor prevăzute la alin. (2) se realizează, avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 13, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) În situaţia în care evaluarea conformităţii ascensoarelor şi/sau a componentelor de securitate destinate pieţei naţionale se realizează de către organisme recunoscute şi desemnate, conform prevederilor alin. (2), producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul naţional de conformitate CS.
(5) Lista organismelor prevăzute la alin. (2), sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc şi numerele lor de identificare se aprobă şi se
actualizează ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Până la data prevăzută la alin. (1), prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul de conformitate CE se aplică şi marcajului naţional de conformitate CS.
(7) Se interzice aplicarea pe ascensoare şi/sau pe componente, concomitent, atât a marcajului CS, cât şi a marcajului de conformitate CE.
ART. 20
(1) Responsabilităţile producătorului, reprezentantului său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, precum şi ale oricărei persoane responsabile cu introducerea pe piaţă, în legătură cu introducerea pe piaţă a ascensoarelor şi componentelor de securitate cu marcaj de conformitate CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru ascensoarele şi componentele de securitate cu marcaj de conformitate CE.
(2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la cap. V se aplică şi în cazul introducerii pe piaţă a ascensoarelor şi componentelor de securitate cu marcaj CS.
ART. 21
Până la data de 31 decembrie 2003 se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a ascensoarelor şi a componentelor de securitate destinate acestora, în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART. 22
Ascensoarele şi/sau componentele de securitate introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată.
ART. 23
Anexele nr. 1 – 13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 24
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 225/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002.
Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 95/16/CE de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 213 din 7 septembrie 1995, şi prevederile art. 24 al Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2006/42/CE privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006.
ANEXA 1
LISTA COMPONENTELOR DE SECURITATE
1. Dispozitiv de zăvorâre a uşilor de palier
2. Dispozitive care să împiedice căderea, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 3.2, pentru a împiedica căderea cabinei sau mişcări necontrolate în sus
3. Limitatoare de viteză
4. Tampoane:
a) tampoane cu înmagazinarea energiei:
– neliniare;
– cu amortizarea mişcării de revenire;
b) tampoane cu disiparea energiei
5. Dispozitive de securitate montate pe circuitele hidraulice care sunt utilizate pentru împiedicarea căderii cabinei
6. Contacte electrice de securitate (întrerupător de securitate) care conţin componente electronice.
ANEXA 2
CERINŢE ESENŢIALE
de sănătate şi de securitate pentru proiectarea şi construirea ascensoarelor şi componentelor de securitate
Dispoziţii preliminare
A. Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate se aplică ascensoarelor sau componentelor de securitate numai dacă prezintă risc atunci când sunt utilizate conform destinaţiei date de montatorul ascensorului sau de producătorul componentelor de securitate.
B. Cerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate conţinute în prezenta hotărâre sunt obligatorii. Ascensoarele sau componentele de securitate trebuie proiectate şi construite astfel încât să se atingă obiectivele prezentelor cerinţe esenţiale.
C. Producătorul de componente de securitate, precum şi montatorul ascensorului au obligaţia să efectueze o analiză de risc în vederea identificării acelor riscuri care corespund produselor lor, fiind obligaţi să proiecteze şi să construiască produsele având în vedere această analiză.
D. Cerinţele esenţiale prevăzute în art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi care nu sunt incluse în prezentele cerinţe esenţiale se aplică ascensoarelor, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din hotărâre.
1. Generalităţi
1.1. Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice referitoare la certificarea calităţii din punct de vedere al securităţii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, se aplică în situaţia în care există riscuri concrete şi acestea nu sunt abordate în prezenta anexă.
Cerinţele esenţiale prevăzute la pct. 1.1.2 din anexa nr. 1 la normele metodologice menţionate mai sus trebuie aplicate în orice situaţie.
1.2. Cabina
Transportorul oricărui ascensor este o cabină. Cabina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încât să aibă spaţiul şi rezistenţa care să corespundă cu numărul maxim de persoane şi încărcătura ascensorului stabilite de montator.
Când un ascensor este destinat transportului de persoane şi atunci când dimensiunile permit, cabina trebuie proiectată şi construită astfel încât caracteristicile acesteia să nu obstrucţioneze sau să împiedice accesul şi utilizarea acesteia de către persoane cu handicap şi să permită efectuarea oricăror modificări corespunzătoare care să faciliteze utilizarea ascensorului de către astfel de persoane.
1.3. Mijloace de suspendare şi de susţinere
Mijloacele de suspendare şi/sau de susţinere a cabinei, accesoriile, precum şi orice elemente terminale ale acestora trebuie să fie alese şi proiectate astfel încât să asigure un nivel corespunzător de siguranţă totală şi să reducă riscul căderii cabinei, luând în considerare condiţiile de utilizare, materialele utilizate, precum şi condiţiile de fabricaţie.
Atunci când se utilizează cabluri sau lanţuri pentru suspendarea cabinei, trebuie să existe cel puţin două cabluri sau lanţuri independente, fiecare cu sistemul propriu de ancorare. Astfel de cabluri şi lanţuri nu trebuie să aibă
îmbinări sau matisări, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt necesare pentru fixare sau pentru formarea unui ochet.
1.4. Controlul sarcinii (inclusiv depăşirea vitezei)
1.4.1. Ascensoarele trebuie proiectate, construite şi montate astfel încât să fie împiedicată pornirea normală, atunci când sarcina nominală este depăşită.
1.4.2. Ascensoarele trebuie să fie dotate cu un limitator de viteză. Această cerinţă nu se aplică ascensoarelor la care, prin concepţia sistemului de acţionare, nu este posibilă depăşirea vitezei.
1.4.3. Ascensoarele rapide trebuie dotate cu un dispozitiv pentru controlul şi limitarea vitezei.
1.4.4. Ascensoarele care utilizează roţi de fricţiune trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure stabilitatea cablurilor de tracţiune pe roata de fricţiune.
1.5. Troliu
1.5.1. Toate ascensoarele pentru persoane trebuie să aibă propriul troliu individual. Această cerinţă nu se aplică la ascensoarele la care contragreutăţile sunt înlocuite cu o a doua cabină.
1.5.2. Montatorul ascensorului trebuie să se asigure că troliul ascensorului şi dispozitivele anexe ale unui ascensor nu sunt accesibile decât pentru lucrări de întreţinere şi în cazuri de urgenţă.
1.6. Comenzi
1.6.1. Comenzile ascensoarelor destinate utilizării de către persoane cu handicap neînsoţite trebuie să fie proiectate şi amplasate în mod corespunzător.
1.6.2. Funcţia comenzilor trebuie indicată clar.
1.6.3. Comenzile de chemare ale unei baterii de ascensoare pot fi separate sau interconectate.
1.6.4. Echipamentele electrice trebuie instalate şi conectate astfel încât:
– să fie exclusă orice confuzie cu circuitele care nu au legătură directă cu ascensorul;
– alimentarea cu energie să poată fi comutată sub sarcină;
– mişcările ascensorului să fie dependente de contactele electrice de siguranţă printr-un circuit electric de siguranţă separat;
– o defecţiune a instalaţiei electrice să nu conducă la o situaţie periculoasă.
2. Riscuri pentru persoanele aflate în afara cabinei
2.1. Ascensorul trebuie să fie proiectat şi construit pentru a se asigura că spaţiul în care se deplasează cabina nu este accesibil decât pentru lucrări de întreţinere şi în cazuri de urgenţă. Înainte ca o persoană să aibă acces în acel spaţiu, trebuie oprită funcţionarea ascensorului.
2.2. Ascensorul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încât să se elimine riscul de lovire atunci când cabina este în una dintre poziţiile sale extreme.
Acest obiectiv se realizează cu ajutorul unui spaţiu liber sau al unui refugiu dincolo de poziţiile extreme ale cabinei.
Totuşi, în anumite cazuri, în special la clădiri existente, unde această condiţie este imposibil de îndeplinit, se pot adopta alte măsuri corespunzătoare pentru evitarea acestui risc, după ce a fost obţinută aprobarea specială din partea ISCIR.
2.3. Spaţiile de acces pentru intrarea şi ieşirea din cabină trebuie să fie dotate cu uşi de palier având o rezistenţă mecanică corespunzătoare condiţiilor de utilizare.
În timpul funcţionării normale un dispozitiv de zăvorâre a uşilor trebuie să împiedice:
– mişcarea cabinei, comandată sau necomandată, dacă toate uşile de palier nu sunt închise şi zăvorâte;
– deschiderea unei uşi de palier, atunci când cabina încă se deplasează şi nu se află într-o zonă prevăzută pentru oprire.
Totuşi, sunt permise mişcări de aducere la nivelul palierului ale cabinei, în situaţia în care uşile de palier sunt deschise, numai în zone specificate, cu condiţia ca viteza de deplasare să fie controlată.
3. Riscuri pentru persoanele aflate în cabină
3.1. Cabinele ascensoarelor trebuie complet înconjurate de pereţi plini, cu podele şi tavane închise, cu excepţia orificiilor pentru ventilaţie şi a uşilor pe toată lungimea. Uşile cabinei trebuie să fie proiectate şi montate astfel încât cabina să nu se poată deplasa, cu excepţia mişcărilor de aducere la nivelul palierului, menţionate la pct. 2.3 paragraful al treilea, dacă uşile nu sunt închise, şi să se oprească în cazul în care uşile se deschid.
Uşile cabinei trebuie să rămână închise şi zăvorâte în cazul opririi între două niveluri, acolo unde există un risc de cădere în spaţiul dintre cabină şi puţ.
3.2. Ascensorul trebuie să aibă dispozitive care să împiedice căderea liberă sau deplasarea necontrolată a cabinei, în cazul unei întreruperi de curent sau al defectării componentelor.
Dispozitivul care împiedică căderea liberă a cabinei (paracăzător) trebuie să fie independent de mijloacele de suspendare a cabinei.
Acest dispozitiv trebuie să poată opri cabina la sarcina sa nominală şi la viteza maximă stabilită de montatorul ascensorului. Orice oprire produsă de acest dispozitiv nu trebuie să producă o decelerare dăunătoare pentru ocupanţii cabinei, oricare ar fi condiţiile de încărcare.
3.3. Tampoanele trebuie montate între partea inferioară a puţului şi podeaua cabinei.
În acest caz, spaţiul liber menţionat în paragraful 2.2 trebuie măsurat cu tampoanele complet comprimate.
Această cerinţă nu se aplică ascensoarelor la care, datorită concepţiei sistemului de acţionare, cabina nu poate intra în spaţiul liber menţionat în paragraful 2.2.
3.4. Ascensoarele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să nu poată fi puse în mişcare dacă dispozitivul menţionat la pct. 3.2 nu se află într-o poziţie de funcţionare.
4. Alte riscuri
4.1. Uşile de palier şi uşile de cabină sau ansamblul celor două uşi, în cazul în care acestea sunt automate, trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv care să evite riscul strivirii atunci când acestea sunt în mişcare.
4.2. Uşile de palier, atunci când sunt prevăzute să contribuie la protecţia clădirii împotriva incendiilor, inclusiv cele care au elemente din sticlă, trebuie să reziste în mod corespunzător la foc, din punct de vedere al integrităţii şi al caracteristicilor referitoare la izolaţie pentru oprirea propagării flăcărilor şi la transmiterea căldurii prin radiaţie termică.
4.3. Contragreutăţile trebuie să fie montate astfel încât să se evite orice risc de lovire cu cabina sau de cădere pe aceasta.
4.4. Ascensoarele trebuie să fie echipate cu mijloace care să dea posibilitatea oamenilor reţinuţi în cabină să fie scoşi şi evacuaţi.
4.5. Cabinele trebuie să fie dotate cu mijloace de comunicaţie cu dublu sens, care să permită legătura permanentă cu echipa de intervenţie rapidă.
4.6. Ascensoarele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât, în cazul în care temperatura din camera troliului depăşeşte limita maximă stabilită de montator, acestea să poată efectua până la capăt mişcarea aflată în curs, comandată, şi să refuze comenzi noi.
4.7. Cabinele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să se asigure o ventilaţie suficientă pentru pasageri, chiar şi în cazul unei opriri prelungite.
4.8. Cabina trebuie iluminată adecvat atunci când este utilizată sau când se deschide o uşă; de asemenea, cabina trebuie să fie prevăzută cu sistem de iluminare de urgenţă.
4.9. Mijloacele de comunicaţie prevăzute la pct. 4.5 şi sistemul de iluminare de urgenţă prevăzut la pct. 4.8 trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să funcţioneze chiar şi în lipsa alimentării normale cu energie. Perioada de funcţionare a acestora trebuie să fie suficient de lungă pentru a permite efectuarea procedurii de salvare în condiţii normale.
4.10. Circuitele de comandă ale ascensorului, care pot fi folosite în caz de incendiu, trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să se împiedice oprirea ascensoarelor la anumite niveluri şi să permită comandarea prioritară a ascensorului de către echipele de salvare.
5. Marcare
5.1. Suplimentar faţă de caracteristicile minime cerute pentru orice maşină conform prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, respectiv prevăzute la pct. 1.7.3 din anexa nr. 1 la normele metodologice menţionate la pct. 1.1 al prezentei anexe, fiecare cabină trebuie să aibă aplicată o placă vizibilă care să indice în mod clar sarcina nominală în kilograme şi numărul maxim de pasageri care pot fi transportaţi.
5.2. În cazul în care ascensorul este proiectat astfel încât să permită oamenilor reţinuţi în cabină să iasă fără ajutor din exterior, instrucţiunile necesare acestei operaţiuni trebuie să fie afişate în mod clar şi într-un loc vizibil în cabină.
6. Instrucţiuni de utilizare
6.1. Componentele de securitate trebuie să fie însoţite de un manual de instrucţiuni redactat în limba română de către producătorul acestora, astfel încât asamblarea, conectarea, reglarea şi întreţinerea să poată fi efectuate eficient şi fără riscuri.
6.2. Fiecare ascensor trebuie să fie însoţit de o documentaţie întocmită de către montator în limba română. Documentaţia trebuie să conţină cel puţin:
– un manual de instrucţiuni care va cuprinde planurile şi diagramele necesare pentru utilizare în condiţii normale, întreţinere, inspecţie, reparaţie, verificări periodice şi manevre de salvare conform pct. 4.4;
– un registru în care se notează reparaţiile şi, după caz, verificările periodice.
ANEXA 3
A. CONŢINUTUL DECLARAŢIEI DE CONFORMITATE EC PENTRU COMPONENTELE DE SECURITATE*1)
Declaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele informaţii:
– denumirea şi adresa producătorului de componente de securitate*2);
– denumirea şi adresa reprezentantului autorizat, acolo unde este cazul;
– descrierea componentei de securitate, detalii asupra tipului sau seriei şi numărul seriei de fabricaţie, dacă există;
– funcţia de securitate a componentei de securitate;
– anul fabricaţiei componentei de securitate;
– toate prevederile importante cu care componenta de securitate este conformă;
– referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul;
– denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat examinarea EC de tip în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi 2 din hotărâre, acolo unde este cazul;
– referire la certificatul pentru examinarea EC de tip, emis de către un organism notificat, acolo unde este cazul;
– denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat verificarea producţiei în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 2 din hotărâre, acolo unde este cazul;
– denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a verificat sistemul de asigurare a calităţii aplicat de producător în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 3 din hotărâre, acolo unde este cazul;
– identificarea persoanei semnatare, împuternicită să acţioneze în numele producătorului componentelor de securitate sau al reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
––––
*1) Declaraţia trebuie redactată în limba română, împreună cu manualul de instrucţiuni prevăzut la pct. 6.1 din anexa nr. 2 şi trebuie să fie tipărită sau scrisă de maşină.
*2) Numele de firmă, adresa completă; în cazul reprezentantului autorizat se indică numele de firmă şi adresa producătorului de componente de securitate.
B. CONŢINUTUL DECLARAŢIEI DE CONFORMITATE EC PENTRU ASCENSOARELE MONTATE*3)
Declaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele informaţii:
– denumirea şi adresa montatorului ascensorului*4)
– descrierea ascensorului, detalii asupra tipului sau seriei, numărul seriei de fabricaţie şi adresa unde a fost montat ascensorul;
– anul montării ascensorului;
– toate prevederile importante cu care ascensorul este conform;
– referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul;
– denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat examinarea EC de tip a ascensorului în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi b), acolo unde este cazul;
– referire la certificatul de examinare EC de tip, acolo unde este cazul;
– denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat verificarea ascensorului în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. d) din hotărâre, acolo unde este cazul;
– denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat inspecţia finală a ascensorului în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a), b) şi c) din hotărâre, acolo unde este cazul;
– denumirea, adresa şi numărul de identificare a organismului notificat care a inspectat sistemul de asigurare a calităţii aplicat de montator în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a), b), c) şi e) din hotărâre, acolo unde este cazul;
– identificarea persoanei semnatare, împuternicită să acţioneze în numele montatorului ascensorului.
––––
*3) Această declaraţie trebuie redactată în limba română, împreună cu manualul de instrucţiuni prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 2 şi trebuie să fie tipărită sau scrisă de maşină.
*4) Numele de firmă şi adresa completă.
ANEXA 4
EXAMINAREA EC DE TIP
(MODULUL B)
A. Examinarea EC de tip pentru componente de securitate
1. Examinarea EC de tip este acea parte a procedurii prin care un organism notificat constată şi atestă faptul că un exemplar reprezentativ din componentele de securitate va permite ascensorului în care este corect montat să satisfacă cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre.
2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip se înaintează de către producătorul componentei de securitate sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, unui organism notificat ales de către acesta.
2.1. Cererea pentru examinarea EC de tip trebuie să cuprindă următoarele:
a) numele şi sediul producătorului de componente de securitate şi, dacă cererea este înaintată de către reprezentantul autorizat al acestuia, numele şi sediul acestuia din urmă şi adresa spaţiilor de producţie pentru componentele de securitate;
b) o declaraţie scrisă, potrivit căreia aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;
c) dosarul tehnic de fabricaţie, prevăzut la pct. 3.1;
d) un exemplar reprezentativ din componenta de securitate, denumit în continuare tip, sau detalii asupra locului unde poate fi examinat acesta; organismul notificat poate să solicite un număr rezonabil din astfel de componente, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.
3. Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să permită evaluarea conformităţii şi să se poată verifica dacă se utilizează componente de securitate adecvate pentru a permite ascensorului în care sunt corect montate să fie conform prevederilor prezentei hotărâri.
3.1. În măsura în care este necesar pentru evaluarea conformităţii, dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să cuprindă următoarele:
a) o descriere generală a componentei de securitate, inclusiv domeniul de utilizare, în special limitele de viteză, sarcină şi putere, şi condiţiile, în special medii explozive şi expunerea la medii periculoase;
b) desenele de execuţie şi planuri de fabricaţie sau diagrame;
c) cerinţele esenţiale luate în considerare şi soluţiile adoptate pentru a le satisface, de exemplu standardele armonizate;
d) rezultatele oricăror încercări sau calcule efectuate sau subcontractate de către producător;
e) un exemplar al instrucţiunilor de montare pentru componentele de securitate;
f) măsurile luate în faza de fabricaţie pentru a asigura că producţia de serie de componente de securitate este conformă cu componenta de securitate examinată.
4. Organismul notificat are următoarele obligaţii:
a) să examineze dosarul tehnic de fabricaţie pentru a evalua în ce măsură pot fi îndeplinite obiectivele dorite;
b) să examineze componenta de securitate pentru a verifica adecvanţa acesteia conform termenilor din dosarul tehnic de fabricaţie;
c) să efectueze sau să solicite efectuarea examinărilor corespunzătoare şi a încercărilor necesare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producătorul de componente de securitate respectă cerinţele prezentei hotărâri, dând posibilitatea componentei de securitate să îşi îndeplinească funcţiile sale atunci când este corect montată în ascensor.
5. Dacă tipul reprezentativ de componentă de securitate respectă prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare EC de tip. Certificatul de examinare EC de tip trebuie să conţină:
a) denumirea şi sediul producătorului de componente de securitate;
b) concluziile examinării;
c) condiţiile pentru valabilitatea acestui certificat;
d) date speciale necesare identificării tipului aprobat.
Ministerul Economiei şi Finanţelor, ISCIR şi alte organisme notificate pot obţine o copie a certificatului şi, ca urmare a cererii motivate, o copie a dosarului tehnic de fabricaţie, precum şi rapoarte ale examinărilor, calculelor şi încercărilor efectuate. Dacă organismul notificat refuză unui producător certificarea unui tip, acesta trebuie să justifice detaliat solicitantului acest refuz. În situaţia în care se refuză unui producător de componente de securitate certificarea unui tip, acesta poate face apel la instanţa judecătorească competentă, în condiţiile legii.
6. Producătorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să informeze organismul notificat, care deţine documentaţia referitoare la certificatul de examinare EC de tip, asupra tuturor modificărilor, chiar şi de natură minoră, pe care le-a efectuat sau intenţionează să le efectueze la componenta de securitate aprobată, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate în dosarul tehnic original [a se vedea pct. 3.1 lit. a)]. Organismul notificat trebuie să examineze modificările şi să informeze solicitantul dacă certificatul de examinare EC de tip rămâne valabil. Dacă organismul notificat consideră necesar, poate fie să emită o completare la certificatul de examinare EC de tip, original, fie să ceară înaintarea unei noi solicitări pentru certificare.
7. Fiecare organism notificat trebuie să informeze celelalte organisme notificate privind certificatele de examinare EC de tip emise şi completările la acestea, precum şi referitor la certificatele de examinare EC de tip retrase.
Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, să comunice celorlalte organisme notificate informaţii relevante privind certificatele de examinare EC de tip pe care le-a retras.
8. Certificatele de examinare EC de tip, dosarele şi corespondenţa în legătură cu procedurile de examinare EC de tip trebuie redactate sau traduse în limba română ori într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.
9. Producătorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze împreună cu dosarul tehnic de fabricaţie copiile certificatelor de examinare EC de tip emise şi ale completărilor la acestea, o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimei componente de securitate.
În situaţia în care nici producătorul de componente de securitate şi nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine şi de a pune la
dispoziţia organelor de control, la cerere, documentaţia tehnică revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a componentei de siguranţă.
B. Examinarea EC de tip pentru ascensoare
1. Examinarea EC de tip este acea parte a procedurii prin care un organism constată şi atestă faptul că un ascensor model sau un ascensor pentru care nu este posibilă o extindere ori o variaţie, conform art. 9 alin. (3), satisface cerinţele prezentei hotărâri.
2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip se înaintează de către montatorul ascensorului unui organism notificat ales de acesta.
2.1. Cererea pentru examinarea EC de tip trebuie să cuprindă următoarele:
a) numele şi sediul montatorului ascensorului;
b) o declaraţie scrisă potrivită căreia aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;
c) dosarul tehnic de fabricaţie, prevăzut la pct. 3.1;
d) detalii asupra locului unde poate fi examinat ascensorul model; ascensorul model supus examinării trebuie să includă părţile terminale şi trebuie să poată deservi cel puţin trei niveluri (sus, intermediar şi jos).
3. Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să permită o evaluare a conformităţii ascensorului cu prevederile prezentei hotărâri şi o înţelegere a proiectului şi a funcţionării ascensorului.
3.1. În măsura în care este necesar pentru evaluarea conformităţii, dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să cuprindă următoarele:
a) o descriere generală a modelului reprezentativ de ascensor; dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să indice în mod clar toate extinderile sau variantele posibile ale modelului reprezentativ de ascensor, conform art. 8 alin. (3) din hotărâre, care este supus examinării;
b) desene de execuţie şi planuri de fabricaţie sau diagrame;
c) cerinţele esenţiale luate în considerare şi soluţiile adoptate pentru a le satisface, de exemplu standardele armonizate;
d) o copie a declaraţiei de conformitate EC a componentei de securitate utilizate de producătorul ascensorului;
e) rezultatele oricăror încercări sau calcule efectuate ori subcontractate de către producător;
f) un exemplar al manualului de instrucţiuni al ascensorului;
g) măsurile luate în faza de montare pentru a asigura că producţia de serie de ascensoare este conformă cu prevederile prezentei hotărâri.
4. Organismul notificat are următoarele obligaţii:
a) să examineze dosarul tehnic de fabricaţie pentru a evalua în ce măsură pot fi îndeplinite obiectivele dorite;
b) să examineze modelul reprezentativ de ascensor pentru a verifica dacă acesta a fost fabricat conform documentaţiei tehnice;
c) să efectueze sau să solicite efectuarea examinărilor corespunzătoare şi a încercărilor necesare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de montatorul ascensorului respectă cerinţele prezentei hotărâri şi permit ascensorului să fie conform acestor cerinţe.
5. Dacă ascensorul model respectă prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare EC de tip. Certificatul de examinare EC de tip trebuie să conţină:
a) denumirea şi sediul montatorului ascensorului;
b) concluziile examinării;
c) condiţiile pentru valabilitatea acestui certificat;
d) date speciale necesare identificării tipului aprobat.
Ministerul Economiei şi Finanţelor, ISCIR şi alte organisme notificate pot obţine o copie a certificatului şi, ca urmare a cererii motivate, o copie a documentaţiei tehnice şi rapoarte ale examinărilor, calculelor şi încercărilor efectuate. Dacă organismul notificat refuză unui producător certificarea unui tip, acesta trebuie să justifice detaliat solicitantului acest refuz. În situaţia în care se refuză unui montator de ascensoare certificarea unui tip, acesta poate face apel la instanţa judecătorească competentă, în condiţiile legii.
6. Montatorul ascensorului trebuie să informeze organismul notificat, care deţine documentaţia referitoare la certificatul de examinare EC de tip, asupra tuturor modificărilor, chiar şi de natură minoră, pe care le-a efectuat sau intenţionează să le efectueze la ascensorul aprobat, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate în dosarul tehnic original, conform pct. 3.1 lit. a). Organismul notificat trebuie să examineze modificările şi să informeze solicitantul dacă certificatul de examinare EC de tip rămâne valabil. Dacă organismul notificat consideră necesar, poate fie să emită o completare la certificatul de examinare EC de tip, original, fie că ceară înaintarea unei noi solicitări pentru certificare.
7. Fiecare organism notificat trebuie să informeze celelalte organisme notificate privind certificatele de examinare EC de tip emise şi completările la acestea, precum şi referitor la certificatele de examinare EC de tip retrase.
Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, să comunice celorlalte organisme notificate informaţii relevante privind certificatele de examinare EC de tip pe care le-a retras.
8. Certificatele de examinare EC de tip, dosarele şi corespondenţa în legătură cu procedurile de examinare EC de tip trebuie redactate sau traduse
în limba română ori într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.
9. Montatorul ascensorului trebuie să păstreze împreună cu dosarul tehnic de fabricaţie copiile certificatelor de examinare EC de tip emise şi ale completărilor la acestea, o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului ascensor conform cu modelul reprezentativ de ascensor.
ANEXA 5
CONFORMITATEA CU TIPUL SUPLIMENTAT CU VERIFICĂRI
(MODULUL C)
1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii prin care producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură şi declară că componentele de securitate sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare EC de tip şi totodată asigură şi declară că satisfac cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora, şi că vor permite ascensorului în care sunt montate corect să satisfacă cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri. Producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componentă de securitate şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC.
2. Producătorul componentelor de securitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta că procesul de fabricaţie asigură componentelor de securitate fabricate cu tipul, aşa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip, şi cu cerinţele prezentei hotărâri aplicabile acestora.
3. Producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate EC pentru o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimei componente de securitate.
4. Organismul notificat ales de producător trebuie să efectueze sau să solicite să se efectueze verificări pe o componentă de securitate la intervale stabilite în mod aleatoriu. Trebuie să se examineze un eşantion adecvat dintre componentele de securitate finite, prelevat de către organismul notificat, şi trebuie să se efectueze încercările corespunzătoare prezentate în standardele prevăzute la art. 6 alin. (3) din hotărâre, sau încercări cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea procesului de fabricaţie cu cerinţele prezentei hotărâri. În cazurile în care una sau mai multe dintre
componentele de securitate verificate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare.
Toate organismele notificate responsabile cu efectuarea acestei proceduri trebuie să convină de comun acord asupra elementelor care trebuie luate în considerare atunci când verifică componentele de securitate, ţinând seama de caracteristicile esenţiale ale componentelor de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
În cursul procesului de fabricaţie, producătorul trebuie să aplice numărul de identificare a organismului notificat, sub responsabilitatea acestui organism.
5. Documentaţia şi corespondenţa referitoare la procedurile pentru verificările la intervale stabilite în mod aleatoriu la pct. 4 trebuie întocmite sau traduse în limba română ori într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.
ANEXA 6
ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSULUI
(MODULUL E)
1. Asigurarea calităţii produsului este procedura prin care producătorul de componente de securitate care îndeplineşte prevederile pct. 2 asigură şi declară că componentele de securitate sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi satisfac cerinţele din prezenta hotărâre, aplicabile acestora, şi totodată asigură şi declară că componenta de securitate va permite ascensorului în care este montată corect să satisfacă cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul componentei de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componentă de securitate şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat care răspunde de supraveghere conform prevederilor pct. 4.
2. Pentru inspecţia finală şi încercarea componentei de securitate, producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat conform prevederilor pct. 3, care trebuie să fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.
3. Sistemul de asigurare a calităţii
3.1. Producătorul componentei de securitate solicită unui organism notificat ales de către acesta evaluarea propriului sistem al calităţii pentru componentele de securitate care fac obiectul evaluării.
3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calităţii trebuie să cuprindă:
a) toate informaţiile necesare pentru componentele de securitate avute în vedere;
b) documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii;
c) documentaţia tehnică a componentelor de securitate aprobate şi un exemplar al certificatului de examinare EC de tip.
3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calităţii se efectuează examinarea fiecărei componente de securitate şi se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute în standardul sau standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre sau încercări cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea componentelor de securitate cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri.
Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de către producătorul componentelor de securitate trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematică şi ordonată sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să asigure o înţelegere uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.
3.2.1. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere adecvată a următoarelor:
a) obiectivele privind calitatea;
b) structura organizatorică a întreprinderii, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii în ceea ce priveşte calitatea componentelor de securitate;
c) examinările şi încercările care vor fi efectuate după fabricaţie;
d) mijloacele de verificare a funcţionării efective a sistemului de asigurare a calităţii;
e) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.
3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemul de asigurare a calităţii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant*1).
––––
*1) Acest standard va fi SR EN ISO 9001:2001, completat, unde este necesar, astfel încât să se ţină seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.
3.3.1. Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei ascensorului avut în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecţie la locurile de fabricaţie ale producătorului componentelor de securitate.
3.3.2. Decizia echipei de audit trebuie să fie adusă la cunoştinţă producătorului componentelor de securitate. Aceasta trebuie să conţină concluziile evaluării şi decizia motivată privind evaluarea.
3.4. Producătorul componentelor de securitate se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de asigurare a calităţii, aşa cum a fost aprobat, şi să menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficient.
3.4.1. Producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calităţii asupra oricărei intenţii de actualizare a acestui sistem.
3.4.2. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul de asigurare a calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.
3.4.3. Decizia de evaluare motivată, care conţine concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţă producătorului componentelor de securitate.
4. Supravegherea sub răspunderea unui organism notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura că producătorul componentelor de securitate îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.
4.2. Producătorul componentelor de securitate trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiei în incintele de control şi încercare şi să pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare şi, în mod special:
a) documentaţia privind sistemul calităţii;
b) dosarul tehnic de fabricaţie;
c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a asigura că producătorul componentelor de securitate menţine şi aplică sistemul calităţii; organismul trebuie să emită pentru producătorul componentelor de securitate un raport de audit.
4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecţii inopinate la locurile unde sunt fabricate componentele de securitate. În timpul acestor inspecţii, organismul
notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcţionării corecte a sistemului calităţii, dacă se consideră necesar. Organismul notificat predă producătorului componentelor de securitate un raport al inspecţiei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.
5. Producătorul componentelor de securitate trebuie să deţină şi să pună la dispoziţia organelor de control, la cerere, pe o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimei componente de securitate, următoarele documente:
a) documentaţia menţionată la pct. 3.1.1 lit. c);
b) documentele de actualizare a sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4.1;
c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4, 4.3 şi 4.4.
6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, emise sau retrase.
ANEXA 7
ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂŢII
(MODULUL H)
1. Asigurarea totală a calităţii este procedura prin care producătorul componentelor de securitate care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 asigură şi declară că componentele de securitate supuse evaluării sunt conforme cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre, aplicabile acestora. Producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componentă de securitate şi întocmeşte în scris o declaraţie de conformitate EC. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat responsabil pentru supraveghere conform prevederilor pct. 4.
2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricaţie, inspecţie şi încercare finală a componentelor de securitate, conform prevederilor pct. 3; sistemul calităţii aprobat este supus supravegherii, conform prevederilor pct. 4.
3. Sistemul de asigurare a calităţii
3.1. Producătorul solicită unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem de asigurare a calităţii.
3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calităţii trebuie să cuprindă:
a) toate informaţiile necesare pentru componentele de securitate avute în vedere;
b) documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii.
3.2. Sistemul de asigurare a calităţii trebuie să asigure conformitatea componentelor de securitate cu cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora, şi să permită ascensoarelor în care au fost corect montate să satisfacă acele cerinţe.
3.2.1. Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de către producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematică şi ordonată sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.
3.2.2. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să conţină o descriere adecvată a următoarelor:
a) obiectivele privind calitatea şi structura organizatorică a întreprinderii, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii în ceea ce priveşte proiectarea şi calitatea componentelor de securitate;
b) specificaţiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate şi, atunci când standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre nu vor fi aplicate integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre;
c) tehnicile de control şi verificare a proiectului, procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate pentru proiectarea componentelor de siguranţă supuse evaluării;
d) procesul de fabricaţie corespunzător, tehnicile de control şi asigurare a calităţii, precum şi procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate;
e) examinările şi încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după procesul de fabricaţie, precum şi frecvenţa cu care vor fi efectuate;
f) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.;
g) mijloacele de urmărire a realizării calităţii cerute în ceea ce priveşte proiectarea şi produsul în sine, precum şi a funcţionării eficiente a sistemului calităţii.
3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemul de asigurare a calităţii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant*1).
––––
*1) Acest standard va fi SR EN ISO 9001:2001, completat, unde este necesar, astfel încât să se ţină seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.
3.3.1. Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei ascensorului avut în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecţie la locul unde se fabrică produsul respectiv.
3.3.2. Decizia de evaluare motivată, care va conţine concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţă producătorului de componente de securitate.
3.4. Producătorul de componente de securitate se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de asigurare a calităţii, aşa cum a fost aprobat şi să menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficient.
3.4.1. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calităţii despre orice intenţii de actualizare a acestui sistem.
3.4.2. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul de asigurare a calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.
3.4.3. Decizia de evaluare motivată, care va conţine concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţă producătorului.
4. Supravegherea sub răspunderea organismului notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura că producătorul îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.
4.2. Producătorul de componente de securitate trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiei în incintele de proiectare, producţie, inspecţie, încercare şi depozitare a produselor şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare şi, în mod special:
a) documentaţia privind sistemul calităţii;
b) înregistrările privind calitatea, prevăzute de faza de proiectare a sistemului calităţii, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.;
c) înregistrările privind calitatea, prevăzute de faza de producţie din sistemul calităţii, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.
4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a asigura că producătorul componentelor de securitate menţine şi aplică
sistemul calităţii; organismul trebuie să emită un raport de audit pentru producătorul de componente de securitate.
4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecţii inopinate la sediul producătorului. În timpul acestor inspecţii, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcţionării corecte a sistemului calităţii, dacă se consideră necesar. Organismul notificat trebuie să emită pentru producătorul de componente de securitate un raport al inspecţiei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.
5. Producătorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să deţină şi să pună la dispoziţia organelor de control, la cerere, pe o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimei componente de siguranţă, următoarele documente:
a) documentaţia menţionată la pct. 3.1.1 lit. b);
b) documentele de actualizare a sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4.1;
c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4, 4.3 şi 4.4.
6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, care au fost emise sau retrase.
7. Toate dosarele şi corespondenţa referitoare la procedurile de asigurare a calităţii trebuie redactate sau traduse în limba română sau într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.
ANEXA 8
INSPECŢIA FINALĂ
1. Inspecţia finală este procedura prin care montatorul ascensorului, care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, asigură şi declară că ascensorul care a fost introdus pe piaţă satisface cerinţele din prezenta hotărâre. Montatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE în cabina fiecărui ascensor, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2, şi va întocmi în scris o declaraţie de conformitate EC.
2. Montatorul ascensorului trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că ascensorul care a fost introdus pe piaţă este conform cu
ascensorul model descris în certificatul de examinare EC de tip şi că este conform cerinţelor esenţiale de sănătate şi de securitate aplicabile acestuia.
3. Montatorul ascensorului trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate EC şi certificatul de inspecţie finală, menţionat la pct. 6, timp de 10 ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piaţă.
4. Un organism notificat ales de montatorul ascensorului trebuie să efectueze sau să solicite efectuarea inspecţiei finale a ascensorului care va fi introdus pe piaţă. Trebuie efectuate încercările şi examinările corespunzătoare, definite în standardele aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau încercări cu efect echivalent, pentru a asigura conformitatea ascensorului cu cerinţele prevăzute în prezenta hotărâre.
Aceste verificări şi încercări trebuie să acopere, în special:
– examinarea documentaţiei pentru a verifica dacă ascensorul este conform cu modelul aprobat în conformitate cu lit. B din anexa nr. 4;
– funcţionarea ascensorului atât în gol, cât şi la sarcină maximă, pentru a se asigura că montarea şi funcţionarea componentelor de securitate sunt corecte (limitatoare de cursă, dispozitive de blocare etc.);
– funcţionarea ascensorului la sarcină maximă şi în gol, pentru a se asigura funcţionarea corectă a componentelor de securitate în cazul întreruperii furnizării energiei;
– o încercare statică cu o sarcină egală cu de 1,25 ori sarcina nominală.
Sarcina nominală trebuie să fie cea prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 2.
După aceste încercări, organismul notificat trebuie să verifice dacă nu a apărut nici o deformare sau deteriorare care ar putea periclita utilizarea în condiţii de siguranţă a ascensorului.
5. Organismul notificat trebuie să primească următoarele documente:
– desenul de ansamblu general al ascensorului;
– planurile şi diagramele necesare pentru inspecţia finală, în special diagramele circuitelor de comandă;
– un exemplar al manualului de instrucţiuni prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 2.
Organismul notificat poate să nu ceară planuri detaliate sau informaţii precise care nu sunt necesare pentru verificarea conformităţii ascensorului care urmează a fi introdus pe piaţă cu ascensorul model descris în declaraţia pentru examinarea EC de tip.
6. Dacă ascensorul satisface prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat trebuie să aplice sau să impună aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE, în conformitate cu anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, şi trebuie să întocmească un certificat de inspecţie finală în care să menţioneze verificările şi încercările efectuate.
Organismul notificat trebuie să completeze paginile corespunzătoare din registrul prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 2.
Dacă organismul notificat refuză să emită certificatul pentru inspecţia finală, acesta trebuie să menţioneze detaliat motivele refuzului şi să recomande mijloacele prin care se poate obţine acceptarea. Dacă montatorul ascensorului solicită din nou efectuarea inspecţiei finale, acesta trebuie să înainteze solicitarea aceluiaşi organism notificat.
7. Certificatul pentru inspecţia finală, dosarele şi corespondenţa referitoare la procedurile de acceptare vor fi întocmite sau traduse în limba română sau într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.
ANEXA 9
ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSULUI PENTRU ASCENSOARE
(MODULUL E)
1. Asigurarea calităţii produsului este procedura prin care montatorul îndeplineşte prevederile de la pct. 2, asigură şi declară că ascensoarele montate sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi satisfac cerinţele din prezenta hotărâre, aplicabile acestora. Montatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE pentru fiecare ascensor şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat care răspunde de supraveghere conform prevederilor pct. 4.
2. Pentru inspecţia finală şi încercarea ascensorului, montatorul ascensorului trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat conform prevederilor pct. 3, iar sistemul calităţii trebuie să fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.
3. Sistemul de asigurare a calităţii
3.1. Montatorul ascensorului solicită unui organism notificat ales de el evaluarea sistemului de asigurare a calităţii pentru ascensoarele care fac obiectul evaluării.
3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calităţii trebuie să cuprindă:
a) toate informaţiile necesare pentru ascensoarele avute în vedere;
b) documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii;
c) documentaţia tehnică a ascensoarelor aprobate şi un exemplar al fiecărui certificat de examinare EC de tip.
3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calităţii se efectuează examinarea fiecărui ascensor şi se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute în standardul sau standardele ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau încercări cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea ascensorului cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri.
Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de către montatorul ascensorului trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematică şi ordonată sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să asigure o înţelegere uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.
3.2.1. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere adecvată a următoarelor:
a) obiectivele privind calitatea;
b) structura organizatorică a întreprinderii, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii în ceea ce priveşte calitatea ascensoarelor;
c) examinările şi încercările care vor fi efectuate înainte de introducerea pe piaţă, incluzând în cele din urmă încercările prevăzute la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 8;
d) mijloacele de verificare a funcţionării efective a sistemului de asigurare a calităţii;
e) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemul de asigurare a calităţii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant*1).
––––
*1) Acest standard va fi SR EN ISO 9001:2001, completat, unde este necesar, astfel încât să se ţină seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.
3.3.1. Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei ascensorului avut în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecţie la montator şi la locul unde se montează ascensorul.
3.3.2. Decizia echipei de audit trebuie să fie adusă la cunoştinţă montatorului de ascensoare. Aceasta trebuie să conţină concluziile evaluării şi decizia de evaluare motivată.
3.4. Montatorul ascensorului se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de asigurare a calităţii, aşa cum a fost aprobat, şi să menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficient.
3.4.1. Montatorul ascensorului trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calităţii asupra oricărei intenţii de actualizare a acestui sistem.
3.4.2. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul de asigurare a calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.
3.4.3. Decizia motivată de evaluare, care conţine concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţă montatorului de ascensoare.
4. Supravegherea sub răspunderea unui organism notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura că montatorul de ascensoare îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.
4.2. Montatorul de ascensoare trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiei în incintele de control şi încercare şi să pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare şi, în mod special:
a) documentaţia privind sistemul calităţii;
b) dosarul tehnic de fabricaţie;
c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a asigura că montatorul menţine şi aplică sistemul calităţii; organismul trebuie să emită montatorului un raport de audit.
4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecţii inopinate la locurile unde sunt montate ascensoarele. În timpul acestor inspecţii, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcţionării corecte a sistemului calităţii, dacă se consideră necesar. Organismul notificat predă producătorului un raport al inspecţiei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.
5. Montatorul ascensorului trebuie să deţină şi să pună la dispoziţia organelor de control, la cerere, pe o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimului ascensor, următoarele documente:
a) documentaţia menţionată la pct. 3.1.1 lit. c);
b) documentele de actualizare a sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4.1;
c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4.3, 4.3 şi 4.4.
6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, emise sau retrase.
ANEXA 10
ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUCŢIEI
(MODULUL D)
1. Asigurarea calităţii producţiei reprezintă acea parte a procedurii prin care montatorul unui ascensor care satisface obligaţiile care îi revin conform prevederilor pct. 2, asigură şi declară că ascensoarele satisfac cerinţele din prezenta hotărâre care le sunt aplicabile. Montatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE pentru fiecare ascensor şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate.
Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat responsabil cu supravegherea conform prevederilor pct. 4.
2. Montatorul ascensorului trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru producţia, montarea, inspecţia finală şi încercările ascensorului, conform prevederilor pct. 3. De asemenea, sistemul calităţii trebuie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.
3. Sistemul de asigurare a calităţii
3.1. Montatorul unui ascensor trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem de asigurare a calităţii.
Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calităţii trebuie să cuprindă:
a) toate informaţiile relevante despre ascensoare;
b) documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii;
c) documentaţia tehnică a tipului aprobat şi o copie a certificatului de examinare EC de tip.
3.2. Sistemul de asigurare a calităţii trebuie să asigure conformitatea ascensoarelor cu cerinţele din prezenta hotărâre, aplicabile acestora.
Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de montatorul ascensorului trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematică şi ordonată sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia
privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.
Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să conţină în special o descriere adecvată a următoarelor:
a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii cu privire la calitatea ascensoarelor;
b) procesul de fabricaţie, tehnicile de control şi de asigurare a calităţii, precum şi tehnicile, procesele şi măsurile sistematice care vor fi utilizate;
c) examinările şi încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după montare; aceste încercări trebuie să cuprindă cel puţin încercările prevăzute la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 8;
d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului utilizat etc.;
e) mijloacele de monitorizare a realizării calităţii cerute ascensorului şi funcţionarea eficientă a sistemului de asigurare a calităţii.
3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemul de asigurare a calităţii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant*1).
Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei ascensorului în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspecţie la întreprinderea montatorului. Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţă montatorului.
––––
*1) Acest standard va fi SR EN ISO 9001:2001, completat, unde este necesar, astfel încât să se ţină seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.
3.4. Montatorul trebuie să se angajeze că îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul de asigurare a calităţii, aşa cum a fost aprobat, şi trebuie să asigure că acesta este menţinut la un nivel corespunzător şi eficient.
Montatorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intenţii de actualizare a acestui sistem.
Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul de asigurare a calităţii modificat va mai satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.
Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţă montatorului.
4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura că montatorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.
4.2. Montatorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecţii la locurile de fabricaţie, control, asamblare, instalare, încercări şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare, în special:
a) documentaţia privind sistemul calităţii;
b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.
4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze periodic audituri pentru a asigura că montatorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi trebuie să emită montatorului un raport de audit.
4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul montatorului. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect, dacă consideră necesar. Organismul notificat trebuie să predea montatorului un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.
5. Montatorul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia organelor de control, la cerere, pentru o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul ascensor, următoarele documente:
a) documentaţia menţionată la pct. 3.1 lit. b);
b) documentele de actualizare a sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4;
c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4 ultimul alineat, pct. 4.3 şi 4.4.
6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la certificatele privind sistemul calităţii, emise sau retrase.
7. Documentaţia şi corespondenţa referitoare la procedurile pentru asigurarea calităţii trebuie întocmite sau traduse în limba română sau într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.
ANEXA 11
ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂŢII ASCENSOARELOR
(MODULUL H)
1. Asigurarea totală a calităţii este procedura prin care montatorul de ascensoare care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 asigură şi declară că ascensoarele supuse evaluării sunt conforme cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre, aplicabile acestora. Montatorul de ascensoare trebuie să aplice marcajul CE pentru fiecare ascensor şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat responsabil pentru supraveghere conform prevederilor pct. 4.
2. Montatorul de ascensoare trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricaţie, asamblare, montare şi inspecţie finală a ascensoarelor, conform prevederilor pct. 3; sistemul calităţii aprobat este supus supravegherii, conform prevederilor pct. 4.
3. Sistemul de asigurare totală a calităţii
3.1. Montatorul de ascensoare solicită unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem de asigurare a calităţii.
3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calităţii trebuie să cuprindă:
a) toate informaţiile necesare pentru ascensoare, în special informaţii care ajută la înţelegerea legăturii care există între proiect şi funcţionarea ascensorului şi care ajută la evaluarea conformităţii cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri;
b) documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii.
3.2. Sistemul de asigurare a calităţii trebuie să asigure conformitatea ascensoarelor cu cerinţele prezentei hotărâri, aplicabile acestora.
3.2.1. Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de către montatorul ascensorului trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematică şi ordonată sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.
3.2.2. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să conţină o descriere adecvată a următoarelor:
a) obiectivele privind calitatea şi structura organizatorică a întreprinderii, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii în ceea ce priveşte proiectarea şi calitatea ascensoarelor;
b) specificaţiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate şi, atunci când standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre nu vor fi aplicate integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor din prezenta hotărâre;
c) tehnicile de control şi verificare a proiectului, procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate pentru proiectarea ascensoarelor;
d) tehnicile corespunzătoare de asamblare, montare şi control al calităţii, procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate;
e) examinările şi încercările care vor fi efectuate pentru aprobarea furnizării de materiale, componente şi subansambluri;
f) examinările şi încercările care vor fi efectuate înainte (inspectarea condiţiilor de montare: puţul ascensorului, camera maşinii etc.), în timpul şi după montare [inclusiv până la ultima încercare prevăzută la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 2];
g) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.;
h) mijloacele de urmărire a realizării calităţii cerute în ceea ce priveşte proiectarea şi montajul, precum şi a funcţionării eficiente a sistemului de asigurare a calităţii.
3.3. Inspectarea proiectului
Atunci când proiectul nu este în totalitate conform standardelor armonizate, organismul notificat trebuie să constate dacă proiectul este conform prevederilor prezentei hotărâri şi, în situaţia în care acesta este conform, emite un certificat EC de examinare a proiectului, indicând durata de valabilitate a certificatului şi detalii necesare pentru identificarea proiectului aprobat.
3.4. Evaluarea sistemului de evaluare a conformităţii
Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemul de asigurare a calităţii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant*1).
Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei ascensorului în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspecţie la întreprinderea montatorului. Decizia
motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţă montatorului.
––––
*1) Acest standard va fi SR EN ISO 9001:2001, completat, unde este necesar, astfel încât să se ţină seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.
3.5. Montatorul de ascensoare se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul calităţii, aşa cum a fost aprobat, şi să menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficient.
Montatorul de ascensoare trebuie să informeze organismul notificat care a certificat sistemul de asigurare a calităţii despre orice intenţie de actualizare a acestui sistem.
Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul de asigurare a calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.
Decizia motivată de evaluare, care va conţine concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţă montatorului de ascensoare.
4. Supravegherea sub răspunderea organismului notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura că montatorul de ascensoare îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.
4.2. Montatorul de ascensoare trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiei în incintele de proiectare, producţie, asamblare, montare, inspecţie, încercare şi depozitare a produselor şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare şi, în mod special:
a) documentaţia privind sistemul calităţii;
b) înregistrările privind calitatea, prevăzute de faza de proiectare a sistemului calităţii, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.;
c) înregistrările privind calitatea, prevăzute în acea parte a sistemului care se referă la acceptarea furnizorilor şi montare, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.
4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a asigura că montatorul de ascensoare menţine şi aplică sistemul calităţii; organismul trebuie să emită un raport de audit pentru montatorul de ascensoare.
4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecţii inopinate la sediul montatorului sau
la locul de montare a ascensorului. În timpul acestor inspecţii, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcţionării corecte a sistemului calităţii, dacă se consideră necesar. Organismul notificat trebuie să emită pentru montatorul de ascensoare un raport al inspecţiei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.
5. Montatorul de ascensoare trebuie să deţină şi să pună la dispoziţia organelor de control, la cerere, pe o perioadă de 10 ani de la data introducerii pe piaţă a ascensorului, următoarele documente:
a) documentaţia menţionată la pct. 3.1.1 lit. b);
b) documentele de actualizare a sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.5;
c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.5 ultimul alineat, 4.3 şi 4.4.
6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, care au fost emise sau retrase.
ANEXA 12
VERIFICAREA UNITĂŢII DE PRODUS
(MODULUL G)
1. Verificarea unităţii de produs este procedura prin care montatorul unui ascensor asigură şi declară că un ascensor care se introduce pe piaţă şi care a obţinut certificatul de conformitate prevăzut la pct. 4 este conform cu cerinţele prezentei hotărâri. Montatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE în cabina ascensorului şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC.
2. Montatorul ascensorului trebuie să solicite unui organism notificat, ales de către acesta, verificarea unităţii de produs.
2.1. Cererea pentru verificarea unităţii de produs trebuie să conţină:
a) denumirea şi adresa montatorului ascensorului şi locul unde este montat ascensorul;
b) declaraţia scrisă din care să rezulte că o solicitare similară nu a mai fost înaintată altui organism notificat;
c) dosarul tehnic de fabricaţie.
3. Scopul documentaţiei tehnice este de a permite evaluarea conformităţii ascensorului cu cerinţele prezentei hotărâri şi înţelegerea proiectării, montării şi funcţionării ascensorului.
Pentru evaluarea conformităţii, documentaţia tehnică trebuie să conţină următoarele:
a) o descriere generală a ascensorului;
b) proiectul, planul de fabricaţie şi diagramele;
c) cerinţele esenţiale în cauză şi soluţia adoptată pentru a le satisface, cum sunt standardele armonizate;
d) rezultatele încercărilor sau calculelor efectuate sau subcontractate de către montatorul ascensorului;
e) o copie a instrucţiunilor de utilizare a ascensorului;
f) o copie a certificatelor de examinare EC de tip ale componentelor de siguranţă utilizate.
4. Organismul notificat trebuie să examineze documentaţia tehnică şi ascensorul şi să efectueze încercările corespunzătoare, conform standardelor prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau încercări cu efect echivalent, pentru a asigura conformitatea ascensorului cu cerinţele din prezenta hotărâre. Dacă ascensorul îndeplineşte cerinţele din prezenta hotărâre, organismul notificat trebuie să aplice sau să impună aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE şi va întocmi un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.
Organismul notificat trebuie să completeze paginile corespunzătoare ale registrului prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 2.
Dacă organismul notificat refuză să emită certificatul de conformitate, trebuie să motiveze detaliat refuzul său şi să indice măsurile ce trebuie luate pentru a se realiza conformitatea. Atunci când montatorul ascensorului solicită din nou verificarea, acesta trebuie să se adreseze aceluiaşi organism notificat.
5. Certificatul de conformitate, dosarele şi corespondenţa referitoare la procedurile pentru verificarea unităţii de produs trebuie redactate sau traduse în limba română ori într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.
6. Montatorul ascensorului trebuie să păstreze împreună cu documentaţia tehnică un exemplar al certificatului de conformitate pentru o perioadă de 10 ani de la data introducerii pe piaţă a ascensorului.
ANEXA 13
CRITERII MINIME
care trebuie avute în vedere pentru desemnarea organismelor
1. Organismul, directorul acestuia şi personalul responsabil pentru efectuarea încercărilor trebuie să fie alţii decât proiectantul, constructorul, furnizorul sau producătorul de componente de securitate ori montatorul de ascensoare pe care le inspectează şi nu trebuie să fie reprezentanţi autorizaţi ai uneia dintre părţile enumerate. În mod similar, organismul, directorul acestuia şi personalul responsabil pentru aprobarea sistemului calităţii prevăzut la art. 8 din hotărâre trebuie să fie alţii decât proiectantul, constructorul, furnizorul sau producătorul de componente de securitate sau montatorul de ascensoare pe care le inspectează şi nu trebuie să fie reprezentanţi autorizaţi ai uneia dintre părţile enumerate. Aceştia nu pot să se implice direct sau în calitate de reprezentant autorizat în proiectare, construcţie, comercializare sau întreţinere a componentelor de securitate ori în montarea de ascensoare. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de informaţii tehnice între producătorul componentelor de securitate sau montatorul de ascensoare şi organismul de certificare.
2. Organismul şi personalul acestuia trebuie să efectueze încercările de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi competenţă tehnică şi trebuie să fie independenţi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane care sunt interesate de rezultatul verificărilor şi care ar putea să le influenţeze deciziile sau rezultatul inspecţiilor.
3. Organismul trebuie să aibă la dispoziţie personalul necesar şi să dispună de dotările necesare care să îi permită îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor administrative şi tehnice legate de verificare sau de supraveghere; de asemenea, trebuie să aibă acces la echipamentele necesare pentru verificări speciale.
4. Personalul organismului responsabil cu inspectarea trebuie să aibă:
a) o bună pregătire tehnică şi profesională;
b) cunoştinţe corespunzătoare ale cerinţelor privind încercările pe care le efectuează şi experienţă corespunzătoare pentru astfel de încercări;
c) capacitatea de a întocmi certificate, înregistrări şi rapoarte necesare pentru autentificarea rezultatelor obţinute la încercări.
5. Trebuie garantată imparţialitatea personalului de inspecţie. Remunerarea personalului nu trebuie să fie dependentă de numărul încercărilor efectuate sau de rezultatele respectivelor încercări.
6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru încercările efectuate, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu, dacă răspunderea civilă nu este asumată de către stat pe baza dreptului român.
7. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional cu privire la informaţiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale ce decurg din
respectarea prevederilor prezentei hotărâri sau a altor reglementări, cu excepţia situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de autorităţile administrative competente ale statului.
–––––