HOTĂRÂRE Nr. 453 din 18 aprilie 2003 Republicată privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi

Textul Hotărârii Guvernului nr. 453/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, a fost actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 13 septembrie 2007:
– Hotărârea Guvernului nr. 962/2007.

 Descarca PDF cu HG Nr 453 2003 – Aparate consumatoare de combustibili gazos

NOTĂ:
În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi.
CAP. 1
Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1
Domeniu de aplicare
ART. 1
(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică:
a) aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, folosite pentru gătit, încălzit, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spălare şi având, când este cazul, o temperatură normală a apei care nu depăşeşte 105 grade C; precum şi
b) arzătoarelor cu aer insuflat şi corpurilor de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, denumite în continuare aparate;
c) dispozitivelor de siguranţă, de control sau de reglaj şi subansamblurilor, altele decât arzătoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, care sunt comercializate separat şi sunt destinate să fie încorporate într-un aparat sau asamblate cu scopul de a constitui un aparat, denumite în continuare echipamente.
(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică aparatelor prevăzute la alin. (1), special destinate folosirii în procese industriale care se desfăşoară în incinte industriale.
SECŢIUNEA a 2-a
Definirea unor termeni
ART. 2
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
a) combustibil gazos – orice combustibil care este în stare gazoasă la o temperatură de 15 grade C, cu o presiune de până la 1 bar;
b) aparat folosit în mod normal este un aparat:
– corect instalat şi întreţinut regulamentar, în conformitate cu instrucţiunile producătorului;
– folosit la o variaţie normală a calităţii gazelor şi cu o fluctuaţie normală a presiunii de alimentare; şi
– folosit în conformitate cu destinaţia sa sau într-un mod care poate fi prevăzut în mod rezonabil.
SECŢIUNEA a 3-a
Condiţii de introducere pe piaţă
ART. 3
(1) Se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă atunci când sunt folosite în mod normal nu pun în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice şi a proprietăţii.
(2) Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi cu producătorii de combustibili gazoşi, elaborează lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României. Lista aprobată şi actualizată ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Ministerul Economiei şi Finanţelor comunică celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene informaţiile prevăzute în lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României, aprobată şi actualizată prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, conform alin. (2), după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 4
Aparatele şi echipamentele prevăzute la art. 1 trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 5
(1) Se consideră că sunt respectate toate cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre, inclusiv procedurile pentru evaluarea conformităţii, prevăzute în
cap. II, şi se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor, dacă acestea poartă marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Elementele de identificare a marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1) nu pot fi interzise, împiedicate sau restricţionate.
(3) Se consideră că sunt respectate toate cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre şi se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a echipamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) care sunt însoţite de un certificat emis conform prevederilor art. 9 alin. (4).
(4) Introducerea pe piaţă a echipamentelor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (3) nu poate fi interzisă, împiedicată sau restricţionată.
ART. 6
(1) Se consideră că aparatele şi echipamentele respectă cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4 atunci când acestea sunt conforme cu:
a) standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene aplicabile, care adoptă standardele europene armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
b) standardele române sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care sunt aplicabile în domeniile în care nu există standarde armonizate şi care au fost validate de Comisia Europeană.
(2) Ministerul Economiei şi Finanţelor comunică Comisiei Europene textele standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. b) considerate a fi corespunzătoare cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4.
ART. 7
În situaţia în care se consideră că standardele prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4, Ministerul Economiei şi Finanţelor sesizează Comisia Europeană. În baza deciziei adoptate Ministerul Economiei şi Finanţelor acţionează în consecinţă.
ART. 8
(1) În cazul în care organismul de control constată că aparatele care poartă marcajul CE, folosite în mod normal, pot pune în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice sau a proprietăţii, ia măsuri corespunzătoare de retragere a acelor aparate de pe piaţă şi interzice sau limitează introducerea acestora pe piaţă.
(2) Organismul de control are obligaţia să informeze în scris Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de 72 de ore, cu privire la deciziile luate conform alin. (1), indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în special, dacă neconformitatea se datorează:
a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4, în cazul în care aparatele nu au fost proiectate conform standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1);
b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1);
c) deficienţelor din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1).
(3) În cazul în care organismul de control constată că un aparat care nu este conform poartă marcajul CE, ia măsuri conform prevederilor prezentei hotărâri împotriva celui care a aplicat marcajul, informând în termen de 72 de ore Ministerul Economiei şi Finanţelor asupra deciziei sale.
(4) Ministerul Economiei şi Finanţelor informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile motivate adoptate conform prevederilor alin. (1) – (3).
CAP. 2
Proceduri pentru evaluarea conformităţii
ART. 9
(1) Procedurile pentru evaluarea conformităţii aparatelor fabricate în serie sunt:
a) examinarea EC de tip prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 3;
şi
b) înainte de introducerea pe piaţă, la alegerea producătorului, una dintre următoarele proceduri:
1. declararea conformităţii cu tipul, prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 3; sau
2. asigurarea calităţii producţiei, prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 3; ori
3. asigurarea calităţii produsului, prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 3; sau
4. verificarea EC, prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 3.
(2) În cazul fabricaţiei unui aparat unicat sau în cantităţi mici, producătorul are posibilitatea să aleagă verificarea EC pentru unitatea de produs, prevăzută la pct. 6 din anexa nr. 3.
(3) După efectuarea procedurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi la alin. (2), se aplică marcajul CE pe aparatele conforme, cu respectarea prevederilor art. 10.
(4) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică şi echipamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c), cu excepţia cerinţelor privind aplicarea marcajului CE şi, când este cazul, a celor privind întocmirea declaraţiei de conformitate.
În acest caz se emite un certificat în care se declară conformitatea echipamentelor cu prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestora, indicându-se caracteristicile echipamentelor şi modul în care acestea trebuie să fie încorporate în aparat sau asamblate pentru a răspunde cerinţelor esenţiale aplicabile aparatelor finite. Certificatul sus-menţionat însoţeşte echipamentul.
(5) a) În cazul în care aparatelor li se aplică şi alte reglementări care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indică conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile.
b) Dacă una sau mai multe dintre aceste reglementări, prevăzute la lit. a), permit producătorului ca într-o perioadă de tranziţie să aleagă ce prevederi să aplice, marcajul CE indică conformitatea doar cu prevederile acelor reglementări aplicate de producător. În astfel de situaţii, în documentele, notele sau instrucţiunile care însoţesc aparatele, conform cerinţelor din reglementările aplicabile, trebuie specificate elementele de identificare particulare ale reglementărilor, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(6) Documentele şi corespondenţa realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la alin. (1) şi (2) se redactează în limba română, limba oficială a statului membru unde este stabilit organismul notificat care evaluează conformitatea sau într-o limbă acceptată de acesta.
CAP. 3
Marcaje
ART. 10
(1) Marcajul CE şi inscripţionările prevăzute în anexa nr. 4 se aplică în mod vizibil, uşor lizibil şi durabil, direct pe aparat sau pe o placă de timbru fixată pe acesta. Placa de timbru trebuie astfel proiectată încât să nu poată fi refolosită.
(2) Este interzisă aplicarea pe aparat a unor marcaje asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acesta. Oricare alt marcaj poate fi aplicat pe aparat sau pe placa de timbru, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.
ART. 11
Fără a impieta asupra aplicării prevederilor art. 8:
1. În cazul în care organismul de control constată că marcajul CE a fost aplicat incorect, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, este
obligat să asigure conformitatea aparatului ori echipamentului cu prevederile privind aplicarea marcajului CE şi să oprească încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.
2. În cazul în care organismul de control constată că aplicarea incorectă a marcajului continuă, acesta ia măsurile necesare de limitare sau de interzicere a introducerii pe piaţă a aparatului în cauză sau de asigurare a retragerii de pe piaţă, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
CAP. 4
Organisme notificate şi organisme de control
SECŢIUNEA 1
Organisme notificate
ART. 12
(1) Ministerul Economiei şi Finanţelor evaluează organismele din România pe baza unei proceduri de evaluare elaborate, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5, aprobată prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5 sunt presupuse a fi îndeplinite de către organismele care satisfac criteriile de evaluare incluse în standardele armonizate aplicabile.
(3) Ministerul Economiei şi Finanţelor notifică Comisiei Europene şi statelor membre organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în art. 9, împreună cu atribuţiile specifice pe care aceste organisme le îndeplinesc şi numărul de autentificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană.
(4) Lista organismelor notificate şi numărul alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică şi se actualizează în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(5) În condiţiile în care constată că un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5, Ministerul Economiei şi Finanţelor retrage desemnarea unui astfel de organism.
(6) Ministerul Economiei şi Finanţelor informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptată în baza prevederilor alin. (5), în scopul retragerii notificării.
SECŢIUNEA a 2-a
Organisme de control
ART. 13
Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – Departamentul Supraveghere Piaţă – ISCIR – SP, organ de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.
CAP. 5
Răspunderi şi sancţiuni
ART. 14
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 referitoare la cerinţele esenţiale şi a prevederilor art. 6 referitoare la aplicarea standardelor armonizate, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă, interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţă a produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 9 referitoare la respectarea procedurilor pentru evaluarea conformităţii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării, până la o dată stabilită de organismul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 10 referitoare la aplicarea marcajului se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformităţilor.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de persoane împuternicite de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – Departamentul Supraveghere Piaţă – ISCIR – SP.
(3^1) Contravenientul poate achita imediat sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de ISCIR – SP, din care rezultă sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţă sau punere în funcţiune a aparatelor şi echipamentelor, menţionează temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri, şi se aduce la cunoştinţă Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(6) Decizia se aduce la cunoştinţă celui sancţionat într-un interval de 72 de ore. Ea va trebui să indice căile de atac prevăzute de legislaţia în vigoare în România, precum şi intervalul în care acestea pot fi exercitate.
CAP. 6
Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 15
Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează şi actualizează periodic lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), precum şi a standardelor române prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), care au fost validate de Comisia Europeană; lista se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 16
(1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA, se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune şi a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care poartă marcajul naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform procedurilor prevăzute la art. 18 alin. (1). Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se interzice aplicarea pe aparatele consumatoare de combustibili gazoşi atât a marcajului CS, cât şi a marcajului CE, în condiţiile prezentei hotărâri.
ART. 17
(1) Până la data intrării în vigoare a PECA, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul
Economiei şi Finanţelor recunoaşte şi aprobă organismele care realizează evaluarea conformităţii prevăzută la art. 9.
(2) Recunoaşterea şi aprobarea prevăzute la alin. (1) se realizează avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5, conform normelor metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Lista organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, prevăzute la alin. (1), şi sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, ori de câte ori este necesar, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) În ordinul prevăzut la alin. (3) pentru fiecare organism recunoscut se va preciza şi numărul de identificare atribuit potrivit prevederilor art. 29^2 alin. (2) din Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 18
(1) În situaţia în care evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele prevăzute la art. 17 alin. (1), producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România, aplică marcajul CS.
(2) În cazul în care aparatelor li se aplică şi alte reglementări care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CS, acest marcaj indică conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile.
ART. 19
(1) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă, după caz, care introduce pe piaţă şi pune în funcţiune aparatele consumatoare de combustibili gazoşi cu marcaj CS, are aceleaşi responsabilităţi ca şi în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi introduse pe piaţă cu marcaj CE.
(2) Până la data intrării în vigoare a PECA, prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile şi pentru marcajul CS.
(3) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la cap. V se aplică şi în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi introduse pe piaţă cu marcaj CS.
ART. 20
Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată.
ART. 21
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 22
Prevederile art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (4) şi ale art. 12 alin. (2) şi (5) se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană.
ART. 23
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 22 august 2001.
ART. 24
Prezenta hotărâre transpune Directiva 90/396/EEC din 29 iunie 1990 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, amendată de Directiva 93/68/EEC din 22 iulie 1993.
ANEXA 1
CERINŢE ESENŢIALE
Observaţie preliminară
Condiţiile obligatorii care rezultă din cerinţele esenţiale prezentate în această anexă pentru aparate se aplică şi echipamentelor, acolo unde există pericol.
1. Condiţii generale
1.1. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să funcţioneze în siguranţă şi să nu prezinte nici un pericol pentru persoane, pentru animale domestice sau pentru proprietate atunci când sunt folosite în mod normal, după cum se defineşte la art. 2 lit. b) din hotărâre.
1.2. Atunci când sunt introduse pe piaţă, toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie însoţite de instrucţiuni tehnice pentru instalator;
b) să fie însoţite de instrucţiuni pentru utilizare şi service pentru beneficiari;
c) să poarte etichete de avertisment corespunzătoare, care trebuie să existe şi pe ambalaj. Instrucţiunile şi etichetele de avertisment trebuie să fie redactate în limba română.
1.2.1. Instrucţiunile tehnice pentru instalator trebuie să conţină toate instrucţiunile de instalare, reglare şi service necesare, pentru a se asigura că
aceste operaţii sunt efectuate corect şi că aparatul poate fi utilizat în siguranţă. Instrucţiunile trebuie să specifice în special:
a) tipul de gaz utilizat;
b) presiunea de alimentare;
c) debitul de aer proaspăt necesar:
(i) pentru alimentarea cu aer de combustie;
(ii) pentru a se evita formarea de amestecuri periculoase de gaze nearse la aparatele care nu au montat dispozitivul menţionat la pct. 3.2.3;
d) condiţiile pentru evacuarea gazelor de ardere;
e) caracteristicile şi cerinţele privind asamblarea pentru arzătoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care vor fi dotate cu astfel de arzătoare, care contribuie la conformarea cu cerinţele esenţiale aplicabile aparatelor finite şi, atunci când este cazul, cu lista cuprinzând combinaţiile recomandate de producător.
1.2.2. Instrucţiunile pentru utilizare şi service pentru beneficiar trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru utilizare în siguranţă şi, în special, trebuie să atragă atenţia beneficiarului asupra eventualelor restricţii la utilizare.
1.2.3. Etichetele de avertisment de pe aparat şi de pe ambalajul acestuia trebuie să indice clar tipul de gaz utilizat, presiunea de alimentare a gazului şi orice restricţii la utilizare, în special restricţia conform căreia aparatul trebuie să fie instalat numai în zonele în care există suficientă ventilaţie.
1.3. Echipamentele destinate a fi utilizate într-un aparat trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să îndeplinească corect funcţiile pentru care acesta a fost destinat, atunci când sunt încorporate conform instrucţiunilor pentru instalare.
Instrucţiunile pentru instalare, reglare, funcţionare şi întreţinere trebuie să fie livrate împreună cu echipamentele.
2. Materiale
2.1. Materialele trebuie să corespundă scopului pentru care sunt utilizate şi trebuie să reziste la condiţiile mecanice, chimice şi termice la care sunt prevăzute a fi supuse.
2.2. Proprietăţile materialelor, care sunt importante pentru siguranţa aparatului, trebuie să fie garantate de producătorul sau de furnizorul aparatului.
3. Proiectare şi fabricaţie
3.1. Date generale
3.1.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal, să nu poată avea loc nici o instabilitate, deformare, rupere sau uzură care ar putea diminua siguranţa acestora.
3.1.2. Condensul produs la pornire şi/sau în timpul folosirii nu trebuie să afecteze siguranţa aparatelor.
3.1.3. Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât riscul exploziei, în cazul unui incendiu de origine externă, să fie minim.
3.1.4. Aparatele trebuie să fie construite astfel încât să se evite pătrunderile de apă şi aer fals în circuitul de gaze.
3.1.5. În cazul unei fluctuaţii de energie auxiliară în limite normale, aparatele trebuie să continue să funcţioneze în condiţii de siguranţă totală.
3.1.6. O fluctuaţie anormală sau o întrerupere în alimentarea cu energie auxiliară ori restabilirea acestei alimentări nu trebuie să conducă la o situaţie periculoasă.
3.1.7. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât riscurile de origine electrică să fie prevenite. În domeniile aplicabile conformarea cu obiectivele privind riscurile electrice prevăzute în legislaţia naţională privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune este considerată a fi echivalentă cu îndeplinirea acestei cerinţe.
3.1.8. Toate părţile sub presiune ale unui aparat trebuie să reziste la solicitările mecanice şi termice la care sunt supuse, fără nici o deformare care să afecteze siguranţa.
3.1.9. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât defectarea unui dispozitiv de siguranţă, de control sau de reglaj să nu constituie o sursă de pericol.
3.1.10. Dacă un aparat este dotat cu dispozitive de siguranţă şi control, funcţionarea dispozitivelor de siguranţă nu trebuie să fie influenţată de funcţionarea dispozitivelor de control.
3.1.11. Toate părţile aparatelor care sunt instalate şi reglate în faza de fabricaţie şi care nu trebuie să fie manipulate de beneficiar sau de instalator trebuie să fie protejate corespunzător.
3.1.12. Manetele şi alte dispozitive de comandă sau de reglaj trebuie să fie marcate clar şi să aibă instrucţiuni corespunzătoare pentru a împiedica orice eroare de manevră. Forma lor trebuie să fie astfel încât să excludă manevrarea accidentală.
3.2. Degajarea gazelor nearse
3.2.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât viteza de degajare a gazelor de ardere să nu prezinte nici un risc.
3.2.2. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât degajarea de gaze combustibile, care se produce în timpul aprinderii, la reaprindere şi după stingerea flăcării, să fie limitată pentru a se evita o acumulare periculoasă de gaze combustibile în aparat.
3.2.3. Aparatele destinate a fi folosite în spaţii şi în camere închise trebuie să fie dotate cu un dispozitiv special pentru evitarea acumulărilor periculoase de gaze de ardere în astfel de locuri.
Aparatele care nu sunt dotate cu astfel de dispozitive trebuie să fie folosite numai în locuri aerisite suficient, pentru a se evita o acumulare periculoasă de gaze de ardere în astfel de spaţii.
Autorităţile competente pot emite reglementări cu privire la condiţiile adecvate pentru instalarea acestor aparate, ţinând seama de caracteristicile particulare ale acestora.
Aparatele de gătit de uz profesional şi aparatele alimentate cu gaze care conţin componente toxice trebuie să fie echipate cu dispozitivul menţionat mai sus.
3.3. Aprinderea
Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal:
a) aprinderea şi reaprinderea să se efectueze lin;
b) să fie asigurată interaprinderea.
3.4. Combustia
3.4.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal, să fie asigurată stabilitatea flăcării şi produsele de combustie să nu conţină concentraţii inadmisibile de substanţe nocive pentru sănătate.
3.4.2. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal, să nu aibă loc scăpări accidentale de produse de combustie.
3.4.3. Aparatele conectate la un coş pentru evacuarea produselor de combustie trebuie să fie fabricate astfel încât, în condiţii de tiraj normal, să nu apară degajări de produse de combustie în cantităţi periculoase în camera în care este utilizat aparatul.
3.4.4. Aparatele de încălzire independentă pentru uz casnic şi încălzitoarele instantanee de apă neracordate la un coş de evacuare a produselor de combustie nu trebuie să producă în camera sau în spaţiul de funcţionare o concentraţie de monoxid de carbon care ar putea prezenta un
pericol pentru sănătatea persoanelor expuse, avându-se în vedere durata previzibilă de expunere a acestor persoane.
3.5. Utilizarea raţională a energiei
Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât să asigure utilizarea raţională a energiei, corespunzător nivelului tehnic al acestora şi luându-se în considerare aspectele legale de siguranţă.
3.6. Temperaturi
3.6.1. Părţile unui aparat, destinate să fie amplasate în apropierea podelei sau a altor suprafeţe, nu trebuie să atingă temperaturi care să prezinte un pericol pentru zona înconjurătoare.
3.6.2. Temperatura butoanelor sau a manetelor nu trebuie să prezinte un pericol pentru utilizator.
3.6.3. Temperatura suprafeţelor părţilor exterioare ale aparatelor destinate uzului casnic, cu excepţia suprafeţelor sau părţilor care participă la transmiterea căldurii, nu trebuie să prezinte, în condiţii de funcţionare, pericol pentru utilizator şi în special pentru copii, motiv pentru care trebuie luat în considerare un timp corespunzător de reacţie.
3.7. Produsele alimentare şi apa folosite în scopuri sanitare
Materialele şi componentele folosite la fabricarea unui aparat, care ar putea să vină în contact cu alimentele sau cu apa folosită în scopuri sanitare, nu trebuie să afecteze calitatea acestora.
ANEXA 2
DOSARUL TEHNIC DE FABRICAŢIE
Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să conţină următoarele informaţii, după cum cere organismul notificat, pentru efectuarea evaluării:
a) o descriere generală a aparatului;
b) proiecte de execuţie, desene de fabricaţie şi diagrame ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;
c) descrieri şi note explicative necesare pentru înţelegerea celor de mai sus, inclusiv a funcţionării aparatelor;
d) o listă cuprinzând standardele la care se face referire în art. 6 din hotărâre, aplicate total sau parţial, şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale, atunci când nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre;
e) rapoarte de încercări;
f) instrucţiuni pentru instalare şi utilizare.
Atunci când este cazul, dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să conţină următoarele elemente:
a) certificatele echipamentelor încorporate în aparat;
b) certificate referitoare la metodele de fabricaţie şi/sau de control al aparatelor;
c) orice alt document care face posibil ca organismul desemnat să îşi îmbunătăţească evaluarea.
ANEXA 3
PROCEDURI PENTRU EVALUAREA CONFORMITĂŢII
1. Examinarea EC de tip
1.1. Examinarea EC de tip este acea parte a procedurii, prin care un organism notificat verifică şi certifică faptul că un aparat, reprezentativ pentru producţia avută în vedere, satisface prevederile aplicabile acestuia din prezenta hotărâre.
1.2. Solicitarea pentru examinarea EC de tip trebuie înaintată de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia unui singur organism notificat, ales de el.
1.2.1. Solicitarea trebuie să cuprindă:
a) denumirea şi sediul producătorului şi, dacă solicitarea este întocmită de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia;
b) o declaraţie scrisă din care să rezulte că solicitarea nu a mai fost înaintată şi unui alt organism notificat;
c) dosarul tehnic de fabricaţie, prevăzut în anexa nr. 2.
1.2.2. Producătorul trebuie să pună la dispoziţie organismului notificat un aparat, reprezentativ pentru producţia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate cere mai multe mostre din tipul respectiv, dacă acestea sunt necesare pentru programul de încercări.
Tipul poate acoperi şi alte variante ale produsului, cu condiţia ca acele variante să nu aibă caracteristici diferite cu privire la categoriile de risc.
1.3. Organismul notificat trebuie:
1.3.1. să examineze dosarul tehnic de fabricaţie, să verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu dosarul tehnic de fabricaţie şi să identifice elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre şi cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre;
1.3.2. să efectueze sau să fi efectuat examinările corespunzătoare şi/sau încercările pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător satisfac cerinţele esenţiale, acolo unde nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre;
1.3.3. să efectueze sau să fi efectuat examinările corespunzătoare şi/sau încercările pentru a verifica dacă standardele aplicabile au fost efectiv aplicate atunci când producătorul a ales să procedeze astfel, prin aceasta asigurându-se conformitatea cu cerinţele esenţiale.
1.4. Atunci când tipul satisface prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat trebuie să emită solicitantului un certificat de examinare EC de tip. Certificatul de examinare EC de tip trebuie să conţină concluziile examinării, condiţiile, dacă sunt, pentru valabilitatea acestuia şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat şi, dacă este relevant, descrieri ale funcţionării acestuia. Elementele tehnice relevante, cum sunt: desene şi diagrame, trebuie să fie anexate la certificat.
1.5. Organismul notificat trebuie să informeze şi celelalte organisme notificate despre emiterea certificatului de examinare EC de tip şi despre orice modificări aduse la tipul aprobat, după cum se menţionează la pct. 1.7. Aceste organisme pot obţine, la cerere, un exemplar al certificatului de examinare EC de tip şi/sau modificările acestuia şi, în situaţii motivate, pot obţine un exemplar al anexelor la certificat şi al rapoartelor examinărilor şi încercărilor efectuate.
1.6. Un organism notificat care refuză să emită sau care retrage un certificat de examinare EC de tip trebuie să informeze cu privire la această acţiune Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi celelalte organisme notificate pentru această activitate, motivând în scris decizia luată.
1.7. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care a emis certificatul de examinare EC de tip cu privire la toate modificările aduse tipului aprobat, care ar putea afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale sau condiţiile prescrise pentru utilizarea aparatului. Modificările aduse tipului aprobat trebuie să primească o aprobare suplimentară de la organismul notificat care a emis certificatul de examinare EC de tip. Această aprobare suplimentară trebuie dată sub forma unui act adiţional la certificatul original de examinare EC de tip.
2. Conformitatea cu tipul
2.1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii, prin care producătorul declară că aparatele în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi că satisfac cerinţele esenţiale aplicabile
din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să întocmească o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate acoperi unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia. Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare a organismului notificat responsabil de verificările prin sondaj prevăzute la pct. 2.3.
2.2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricaţie, inclusiv verificarea şi încercarea finală a produsului realizat de acesta, are drept rezultat omogenitatea producţiei şi conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele prezentei hotărâri. Un organism notificat, ales de producător, trebuie să efectueze verificări prin sondaj la aparate, conform pct. 2.3.
2.3. Verificările aparatelor la locurile de fabricaţie trebuie efectuate prin sondaj de către organismul notificat, la intervale de un an sau mai puţin. Trebuie examinat un număr corespunzător de aparate şi trebuie efectuate încercările descrise în standardele aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre sau încercări cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele esenţiale corespunzătoare din prezenta hotărâre. Organismul notificat trebuie să determine în fiecare caz dacă aceste încercări trebuie efectuate total sau parţial. Atunci când unul sau mai multe aparate sunt respinse, organismul notificat trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a împiedica comercializarea acestora, informând despre aceasta organismul de control şi Ministerul Economiei şi Finanţelor.
3. Asigurarea calităţii producţiei
3.1. Asigurarea calităţii producţiei este acea parte a procedurii, prin care un producător care îndeplineşte prevederile pct. 3.2 asigură şi declară că aparatele în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi că satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să întocmească o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate fi emisă pentru unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia. Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare a organismului notificat care răspunde de supravegherea EC.
3.2. Producătorul trebuie să aibă implementat un sistem al calităţii, care să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre.
Producătorul este supus supravegherii EC, după cum este prevăzut la pct. 3.4.
3.3. Sistemul calităţii
3.3.1. Producătorul trebuie să înainteze unui organism de certificare notificat, ales de el, o solicitare pentru aprobarea sistemului calităţii pentru aparatele în cauză.
Solicitarea trebuie să cuprindă:
a) documentaţia sistemului calităţii;
b) un angajament de îndeplinire a obligaţiilor ce rezultă din sistemul calităţii, aşa cum este aprobat;
c) un angajament de menţinere a sistemului calităţii aprobat, pentru a asigura eficacitatea şi corectitudinea continue ale acestuia;
d) documentaţia referitoare la tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare EC de tip.
3.3.2. Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să figureze într-o documentaţie sistematizată şi ordonată sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.
Documentaţia sistemului calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare a:
a) obiectivelor sistemului calităţii, structurii organizatorice şi a responsabilităţilor conducerii şi prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului;
b) proceselor tehnologice de fabricaţie, a controlului calităţii şi a tehnicilor de asigurare a calităţii şi acţiunilor sistematice care vor fi folosite;
c) examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după fabricaţie, precum şi frecvenţa cu care acestea vor fi efectuate;
d) metodei de urmărire a realizării calităţii cerute aparatului şi de funcţionare efectivă a sistemului calităţii.
3.3.3. Organismul notificat va examina şi va evalua sistemul calităţii, pentru a determina dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.3.2. Acesta presupune conformitatea cu acele cerinţe ale sistemului calităţii, care implementează standardul român SR EN ISO 9003:1994.
Organismul notificat trebuie să notifice decizia sa producătorului şi să informeze celelalte organisme cu privire la aceasta. Notificarea la producător trebuie să conţină concluziile examinării, numele şi adresa organismului notificat şi decizia motivată a evaluării efectuate asupra aparatelor în cauză.
3.3.4. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii, cu ocazia oricărei intenţii de actualizare a sistemului calităţii, cu privire la schimbările aduse acestuia, de exemplu: tehnologii şi concepte noi privind calitatea. Organismul notificat trebuie să examineze modificările propuse şi să hotărască dacă sistemul calităţii modificat se conformează prevederilor sau dacă este necesară o nouă evaluare. Organismul notificat trebuie să notifice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile controlului şi decizia motivată a evaluării.
3.3.5. Un organism notificat care retrage aprobarea unui sistem al calităţii trebuie să informeze despre aceasta celelalte organisme notificate, motivându-şi decizia.
3.4. Supravegherea EC
3.4.1. Scopul supravegherii EC este de a se asigura faptul că producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.
3.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scopul efectuării inspecţiilor la locurile de fabricaţie, control, încercare şi depozitare, şi trebuie să îi furnizeze toate informaţiile necesare şi, în special:
a) documentaţia sistemului calităţii;
b) înregistrările privind calitatea, ca de exemplu: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc.
3.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze cel puţin o dată la 2 ani un audit pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii aprobat şi trebuie să elibereze producătorului un raport de audit.
3.4.4. În plus organismul notificat poate face vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite efectuarea de încercări pe aparate. Acesta trebuie să elibereze producătorului un raport al inspecţiei şi un raport al încercărilor efectuate, după caz.
3.4.5. La cerere, producătorul trebuie să pună la dispoziţie organismului de control raportul organismului notificat.
4. Asigurarea calităţii produsului
4.1. Asigurarea calităţii produsului este procedura prin care un producător care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 4.2 asigură şi declară că aparatele în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi că satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre.
Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să întocmească o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate fi emisă pentru unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia. Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea EC.
4.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat, conform prevederilor pct. 4.3, pentru inspecţia finală a aparatelor şi pentru încercări, şi este supus supravegherii EC conform prevederilor pct. 4.4.
4.3. Sistemul calităţii
4.3.1. Producătorul trebuie să înainteze o solicitare pentru aprobarea sistemului său de calitate unui organism notificat ales de el pentru aparatele în cauză.
Solicitarea trebuie să cuprindă:
a) documentaţia sistemului de calitate;
b) un angajament de îndeplinire a obligaţiilor ce rezultă din sistemul calităţii, aşa cum este aprobat;
c) un angajament de menţinere a sistemului calităţii aprobat, pentru a asigura eficacitatea şi corectitudinea continue ale acestuia;
d) documentaţia referitoare la tipul aprobat şi o copie a certificatului examinării EC de tip.
4.3.2. Ca parte a sistemului calităţii, fiecare aparat trebuie examinat şi încercat conform prevederilor standardelor aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre sau trebuie supus unor încercări cu efect echivalent, în vederea verificării conformităţii acestuia cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să figureze într-o documentaţie sistematizată şi ordonată sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.
Documentaţia sistemului calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare a:
a) obiectivelor sistemului calităţii, structurii organizatorice şi a responsabilităţilor conducerii şi prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului;
b) examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate după fabricaţie;
c) metodei de verificare a funcţionării efective a sistemului calităţii.
4.3.3. Organismul notificat va examina şi va evalua sistemul calităţii pentru a determina dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 4.3.2. Acesta
prezumă conformitatea cu acele cerinţe ale sistemului calităţii, care implementează standardul român SR EN ISO 9003:1994. Organismul notificat trebuie să notifice decizia sa producătorului şi să informeze cu privire la aceasta celelalte organisme de certificare desemnate. Notificarea la producător trebuie să conţină concluziile examinării, numele şi adresa organismului notificat şi decizia motivată a evaluării efectuate asupra aparatelor în cauză.
4.3.4. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii, cu ocazia oricărei intenţii de actualizare a sistemului, cu privire la schimbările aduse acestuia, de exemplu: tehnologii şi concepte noi privind calitatea. Organismul notificat trebuie să examineze modificările propuse şi să hotărască dacă sistemul calităţii modificat se conformează prevederilor sau dacă este necesară o nouă evaluare. Organismul notificat trebuie să notifice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile controlului şi decizia motivată a evaluării.
4.3.5. Un organism notificat care retrage aprobarea unui sistem al calităţii trebuie să informeze celelalte organisme notificate, motivându-şi decizia.
4.4. Supravegherea EC
4.4.1. Scopul supravegherii EC este de a se asigura că producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.
4.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scopul efectuării inspecţiilor la locurile de control, încercare şi depozitare, şi trebuie să îi furnizeze acestuia toate informaţiile necesare şi, în special:
a) documentaţia sistemului calităţii;
b) înregistrările privind calitatea, ca de exemplu: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc.
4.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze cel puţin o dată la 2 ani un audit pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii aprobat şi trebuie să elibereze producătorului un raport de audit.
4.4.4. În plus organismul notificat poate face vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite efectuarea de încercări pe aparate. Acesta trebuie să elibereze producătorului un raport al inspecţiei şi un raport al încercărilor efectuate, după caz.
4.4.5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să
fie în măsură să prezinte, la cerere, organismului de control rapoartele întocmite de organismul notificat.
5. Verificarea EC a produsului
5.1. Verificarea EC a produsului este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, verifică şi declară că aparatele care se supun prevederilor pct. 3 sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre.
5.2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure conformitatea cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să emită o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate să fie emisă pentru unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia.
5.3. Organismul notificat trebuie să efectueze examinările şi încercările adecvate pentru a verifica conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre, fie prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat conform pct. 5.4, fie prin examinarea şi încercarea aparatelor pe baze statistice, conform pct. 5.5, în funcţie de alegerea producătorului.
5.4. Verificarea prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat
5.4.1. Toate aparatele trebuie examinate individual şi trebuie efectuate încercări corespunzătoare, conform prevederilor standardelor aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau trebuie efectuate încercări cu efect echivalent, în vederea verificării conformităţii acestora cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre.
5.4.2. Organismul notificat trebuie să aplice sau să dispună aplicarea pe fiecare aparat aprobat a numărului de identificare propriu şi să emită un certificat de conformitate, pe baza încercărilor efectuate. Certificatul de conformitate poate să fie emis pentru unul sau mai multe aparate.
5.4.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie în măsură să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat.
5.5. Verificarea statistică
5.5.1. Producătorul trebuie să prezinte sub formă de loturi uniforme aparatele fabricate şi trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure uniformitatea fiecărui lot fabricat.
5.5.2. Controlul statistic se efectuează în modul următor:
Aparatele trebuie supuse unui control statistic în funcţie de parametrii tehnico-funcţionali specificaţi în dosarul tehnic de fabricaţie. Acestea trebuie grupate în loturi identificabile care să conţină aparate de un singur model, fabricate în condiţii identice. Un lot se examinează la intervale alese în mod aleatoriu. Aparatele care constituie eşantioane se examinează individual şi sunt supuse încercărilor corespunzătoare, conform prevederilor din standardele aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau se efectuează încercări cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele esenţiale şi pentru a se stabili dacă lotul trebuie acceptat sau respins.
Se aplică un sistem de prelevare a eşantioanelor având următoarele caracteristici:
a) un nivel de calitate-standard care corespunde unei probabilităţi de acceptare de 95%, având un procentaj de neconformitate cuprins între 0,5% şi 1,5%;
b) o calitate-limită care corespunde unei probabilităţi de acceptare de 5%, având un procentaj de neconformitate cuprins între 5% şi 10% .
5.5.3. Pentru loturile acceptate organismul notificat trebuie să aplice sau să dispună aplicarea numărului de identificare propriu şi să întocmească un certificat de conformitate pentru încercările efectuate. Toate aparatele din lot pot fi introduse pe piaţă, cu excepţia acelor produse din eşantion care au fost găsite neconforme. Dacă un lot este respins, organismul notificat trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica introducerea pe piaţă a lotului respectiv, informând despre aceasta organismul de control şi Ministerul Economiei şi Finanţelor. În cazul respingerii frecvente a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică. Sub responsabilitatea organismului notificat, producătorul poate aplica în timpul fabricaţiei numărul de identificare a organismului notificat.
5.5.4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie în măsură să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat.
6. Verificarea EC pentru unitatea de produs
6.1. Verificarea EC pentru unitatea de produs este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, asigură şi declară că aparatul în cauză, pentru care s-a emis certificatul de conformitate cu tipul descris la pct. 2, este conform cerinţelor esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul CE pe aparat şi trebuie să emită o declaraţie de conformitate care trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia.
6.2. Organismul notificat trebuie să examineze aparatul şi să efectueze încercările corespunzătoare, utilizând dosarul tehnic de fabricaţie, pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre. Organismul notificat trebuie să aplice sau să dispună aplicarea numărului de identificare propriu pe aparatul aprobat şi trebuie să emită un certificat de conformitate cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre.
6.3. Scopul dosarului tehnic de fabricaţie, referitor la proiectul de execuţie, conform anexei nr. 2, este de a permite evaluarea conformităţii cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre şi o înţelegere a proiectului, a fabricaţiei şi a funcţionării aparatului. Proiectul de execuţie trebuie pus la dispoziţie organismului notificat.
6.4. Dacă organismul notificat consideră necesar, examinările şi încercările pot fi efectuate după instalarea aparatului.
6.5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să fie în măsură să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat.
ANEXA 4
INSCRIPŢIONĂRI
Aparatul sau placa de timbru trebuie să cuprindă marcajul de conformitate CE împreună cu următoarele informaţii:
a) denumirea sau sigla producătorului;
b) denumirea comercială a aparatului;
c) tipul de alimentare electrică utilizată, după caz;
d) categoria aparatului;
e) ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul de conformitate.
ANEXA 5
CRITERII MINIME
pentru recunoaşterea organismelor notificate
Organismele notificate recunoscute de Ministerul Economiei şi Finanţelor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:
a) disponibilitatea personalului şi a mijloacelor şi echipamentelor necesare;
b) competenţa tehnică şi integritatea profesională a personalului;
c) independenţa în efectuarea încercărilor, pregătirea rapoartelor, eliberarea certificatelor şi în efectuarea supravegherii conform prevederilor prezentei hotărâri, precum şi independenţa conducerii şi a personalului tehnic faţă de toate cercurile, grupurile ori persoanele direct sau indirect implicate în domeniul aparatelor;
d) menţinerea de către personal a secretului profesional;
e) deţinerea unei asigurări de răspundere civilă pentru activitatea prestată, dacă această răspundere nu este asumată de către stat prin lege.
–––––