Hotărâre pentru aprobarea amendamentului nr. 3 incheiat intre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – SA, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 august 2010 şi la Bucureşti la 16 august 2010,

MONITORUL OFICIAL
Anul 178 (XXII) – Nr. 779
AL
1\ ROMANIEI
PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE
SUMAR
Nr.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMĂNIEI

H 1139 2010 Reorganizare ISCIR – CNCIR

 

Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de
Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România – SA pentru
finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii
Arad-Timişoara-Lugoj, etapa 1, semnat la Bucureşti
la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la
17 decembrie 2003 ………….. ………. ……………. ………… 2-3
1.139. – Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul
Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub
Presiune – SA, precum şi modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat ………. ………. ……………. ………… 4-15
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
1.284. – Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea
ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea
otorinolaringologie ……………. ………. ……………. ………… 16
Luni, 22 noiembrie 2010
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRĂRE
pentru aprobarea amendamentului nr. 3 Încheiat Între Guvernul României, Banca Europeană
de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.,
convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 august 2010 şi la Bucureşti la 16 august 2010,
la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire
a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa 1, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003
şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
Tn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 250/2004 privind ratificarea
Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Na~onală de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România – SA pentru finanţarea Proiectului de construire a au!ostrăzii Arad-Timişoara–Lugoj, etapa 1, semnat la Bucureşti
la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul RomAniei adoptă prezenta hotărăre.
Articol unic. – Se aprobă amendamentul nr. 3 Tncheiat Tntre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională
Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – SA pentru
Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii AraddeAu!
ostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – SA, convenit Timişoara–Lugoj, etapa 1, semnat la Bucureşti la 24 decembrie
prin scrisoarea”) semnată la Luxemburg la 6 august 2010 şi la 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea
Bucureşti la 16 august 2010, la Contractul de finanţare dintre nr. 250/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Bucureşti, 17 noiembrie 2010.
Nr.1.138.
*) Traducere.
Prin DHL
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
RO-70060 Bucureşti,
România
Tn atenţia: Dlui Bogdan Drăgoi
secretar de stat
PRIM·MINISTRU
EMILBOC
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe lalomltlanu
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – SA
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
RO-77113 Bucureşti,
România
Luxemburg, 6 august 2010 JUOPS/SEElAIAleb/sdm nr.
Subiect: Autostrada Arad-Timi,oara-Lugoj (FI NO. 22.417)
Contract de finanjare semnat pe 17/23/24 decembrie 2003 cu amendamente (Contractul de finanţare)
intre RomAnia (1mprumutat), Banca Europeană de Investitii (Banca) şi Compania Nationall de
Autostrăzi şi Drumuri Nationale din RomAnia – S.A. (CNADNR)
Amendamentul nr. 3
Stimaţi domni,
Potrivit solicitării dumneavoastră pertinente acceptăm prin prezenta modificarea Contractului de finanţare.
Prin urmare, următoarele prevederi contractuale vor fi modificate astfel:
a) la primul paragraf al articolului 1.02 B din Contractul de finanţare, data .15 februarie 2010″ devine „31 decembrie 2011″;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010 3
b) la al doilea paragraf al articolului 1.06 D din Contractul de finanţare, data ,,15 iunie 2010″ devine .31 martie 2012″; şi
c) cu referire la porţiunea netrasă din credit În valoare de 188.000.000 EUR, actualul grafic de rambursare stabilit În
anexa B la Contractul de finanţare va fi Înlocuit cu un nou grafic de rambursare stabilit În anexa ataşată la prezenta scrisoare.
Toţi ceilalţi termeni şi condiţii ale Contractului de finanţare râmân neschimba~.
Termenii definiţi În Contractul de finanţare vor avea acelaşi Înţeles şi aici, dacă nu există altă precizare expresă.
Prezenta scrisoare de amendament va fi guvernată de legile Marelui Ducat de Luxemburg.
Un comision de amendare În valoare de 5.000 EUR (cinci mii euro) va fi plătit către bancă de CNADNR. Aceaslă sumă
va fi virală În contul cu număruilBAN LU30 0019 0050 61056000, Banque et Caisse d’Epargne de I’Etat, Luxemburg (BCEELULL),
În termen de 15 zile de la data semnării prezentului amendament, menţionăndu-se numărul facturii ca referinţă.
Factura respectivă va fi transmisă cu un curier separat.
Pentru a confirma acordul dumneavoastră faţă de cele de mai sus, vă solicităm să iniţializaţi prima pagină a celor
patru (4) originale ale scrisorii de amendament şi să le semnaţi, indicând data semnării acestora.
Ulterior, vă rugăm să Înaintaţi cele patru (4) originale către CNADNR spre aprobare şi contrasemnare.
Tn final vă rugăm sa ne returnaţi două (2) exemplare originale, legal contrasemnate, ale acestei scrisori de amendament.
Ai dumneavoastră,
Pentru Banca Europeană de Investiţii
B. Denis F. Bruni Roceia
Convenit şi acceptat pentru şi În numele Ministerului Finanţelor Publice al României
Bogdan Drăgoi, secretar de stat
Bucureşti, 16 august 2010
Convenit şi acceptat pentru şi În numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – SA
Dorina Tiron, director
Bucureşti, 12 august 2010
ANEXA
Grafic da rambursare aplicabil sumai natrasa din Împrumut În valoare
de 188.000.000 EUR
Sume ce urmează
Data scadenta a ratei de capital a se rambursa, exprimate
ca procent din imprumut
1.15 iunie 2012 2,94%
2. 15 decembrie 2012 2,94%
3. 15 iunie 2013 2,94%
4. 15 decembrie 2013 2,94%
5.15 iunie 2014 2,94%
6.15 decembrie 2014 2,94%
7.15 iunie 2015 2,94%
8. 15 decembrie 2015 2,94%
9. 15 iunie 2016 2,94%
10.15 decembrie 2016 2,94%
11. 15 iunie 2017 2,94%
12.15 decembrie 2017 2,94%
13.15 iunie 2018 2,94%
14.15 decembrie 2018 2,94%
15.15 iunie 2019 2,94%
16. 15 decembrie 2019 2,94%
17.15 iunie 2020 2,94%
18. 15 decembrie 2020 2,94%
19. 15 iunie 2021 2,94%
20. 15 decembrie 2021 2,94%
21. 15 iunie 2022 2,94%
22. 15 decembrie 2022 2,94%
23. 15 iunie 2023 2,94%
24. 15 decembrie 2023 2,94%
25. 15 iunie 2024 2,94%
26. 15 decembrie 2024 2,94%
27.15 iunie 2025 2,94%
28. 15 decembrie 2025 2,94%
29. 15 iunie 2026 2,94%
30. 15 decembrie 2026 2,94%
31. 15 iunie 2027 2,94%
32. 15 decembrie 2027 2,94%
33. 15 iunie 2028 2,94%
34. 15 decembrie 2028 2,98%
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRĂRE
privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor,
Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., precum şi modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
in temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatâ, şi al art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2212010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea În condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor
de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil,
Guvernul RomAniei adoptâ prezenta hotărâre.
Art. 1. – (1) Se Înfiinţează Compania Naţională pentru
Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub
Presiune – S.A., denumitâ În continuare CNCIR, ca urmare a
reorganizării prin divizare a Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
denumită În continuare ISCIR.
(2) CNCIR este persoană juridică română, de interes
strategic na~onal, organizată ca societate comercială pe acţiuni,
cu acţionar unic statul român, conform legilor în vigoare şi
statutului prevăzut În anexa nr. 1.
(3) CNCIR are În structura sa 12 sucursale.
(4) CNCIR funcţionează sub autoritatea Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
Art. 2. – CNCIR are ca obiect principal de activitate
realizarea de testări şi analize tehnice, cod CAEN 7120 – ed.
rev. 2/2008, În scopul efectuării de verificări tehnice În vederea
autorizării fun~onării şi de verificări tehnice în utilizare, pentru
instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea
nr. 64/2008 privind funcţionarea În condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil, cu modificârile şi completârile
ulterioare.
Art. 3. – (1) Capitalul social al CNCIReste de 28.415.500 lei
şi reprezintă valoarea activelor imobiliare cuprinse În patrimoniul
preluat prin divizarea parţială a patrimoniului ISCIR conform
situaţiei activelor, datoriilor şi capital uri lor proprii, întocmită la
30 iunie 2010.
(2) Capitalul social este Împărţit În 284.155 de acţiuni
nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100 lei.
(3) Capitalul social este deţinut în întregime de statul român,
În calitate de acţionar unic, care Îşi exercită drepturile şi
obligaţiile prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri.
(4) Predarea-preluarea elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, aferente patrimoniului transmis
Între ISCIR, pe de o parte, şi CNCIR, pe de altă parte, se va
face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de cel
mult 30 de zile de la data intrârii în vigoare a prezentei hotărâri.
(5) Patrimoniul transmis de ISCIR se stabileşte pe baza
bilanţului contabil de Închidere, Însoţit de balanţa de verificare
sinteticâ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de
trezorerie şi celelalte anexe la situaţiile financiare Întocmite
potrivit legii.
(6) CNCIR va prelua toate drepturile şi Îşi va asuma toate
obligaţiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la ISCIR şi
se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din
raporturile juridice ale societăţii cu terţii, pentru domeniul său de
activitate, inclusiv în litigiile în curs.
Art. 4. – (1) CNCIR are în proprietate bunuri imobile şi
mobile.
(2) Bunurile imobile proprietate privatâ a ISCIR prevăzute În
anexa nr. 2 trec În proprietatea CNCIR la data Înmatriculării sale
În registrul comerţului şi se regăsesc În capitalul social al
acesteia.
Art. 5. – (1) Personalul din cadrul ISCIR necesar
desfăşurârii obiectului de activitate al CNCIR se consideră
preluat la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului, cu
respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu
modificările şi completârile ulterioare, şi ale Legii nr. 67/2006
privind protecţia drepturilor salariaţilor În cazul transferului
Întreprinderii, al unitâţii sau al unor părţi ale acestora.
(2) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal,
condiţiile de muncă, obligaţiile generale şi specifice, timpul de
muncă şi de odihnă, programele de perfecţionare profesională
a salariaţilor şi alte condiţii În care se desfăşoară procesul
muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de
unitate, încheiat în condiţiile legii, în termen de cel mult 90 de
zile de la data Înmatriculării CNCIR În registrul comerţului.
(3) Până la negocierea noului contract colectiv de muncă,
personalul preluat de CNCIR Îşi va păstra salariile şi drepturile
salariale avute anterior În cadrul ISCIR.
Art. 6. – Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 37 din
21 ianuarie 2002, cu modificârile şi completârile ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,(3) Patrimoniul ISCIR la data de 30 iunie 2010 este de
57.719.779 lei.”
2. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„c) autorizează, În conformitate cu cerinţele tehnice şi În
condiţiile stabilite În prescripţiile tehnice şi de Legea nr. 64/2008,
cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice sau
juridice care realizează, pentru instalaţii şi echipamente,
verificări tehnice În vederea autorizării funcţionării, verificâri
tehnice În utilizare, verificâri tehnice În utilizare pentru stabilirea
duratei remanente de viaţă, activităţi de construire, montare,
instalare, punere În funcţiune, supraveghere tehnică, lucrări de
revizie, reparaţii şi de Întreţinere; pentru instalaţiile/
echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi
dispoziţiile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea În siguranţă,
reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare,
republicatâ, cu modificârile ulterioare;”.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010 5
3. La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduce
o nouă literi, litera CI), cu următorul cuprins:
.c1) efectuează verificări tehnice În vederea autorizării şi
verificări tehnice În utilizare la instala~i/echipamente, În condi~ile
stabilite de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările
ulterioare;’.
4. La articolul 3 alineatul (1), litera d) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
.d) autorizează, Tn conformitate cu cerinţele tehnice şi Tn
condiţiile stabilite Tn prescripţiile tehnice, funcţionarea instalaţiilor
şi echipamentelor prevăzute În anexa nr. 1 ;’.
5. La articolul 3 alineatul (1), litera 1) se abrogă.
6. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (1 1), cu următorul cuprins:
.( 1 1 )Autorizările prevăzute la alin. (1) iiI. c) şi e) se pot baza
pe rapoarle de evaluare tehnică, Tntocmite Tn condiţiile stabilite
Tn prescripţiile tehnice.”
7. La articolul 4, allneatele (1) şi (4) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
.Ari. 4. – (1) Tn cadrul ISCIR funcţionează 5 inspecţii
teritoriale fări personalitate juridică, prevăzute În anexa nr. 3.
(4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizează
potrivit reglemenlărilor În vigoare aplicabile personalului plătit
din fonduri publice.”
8. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
.(4) Inspectorul de stat şef numeşte şi revocă, prin ordin,
inspectorul de stat şef adjunct, inspectorii şefi ai inspecţiilor
teritoriale şi conducătorii structurilor din cadruliSCIR prevăzute
la alin. (6).”
9. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
.(2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de
la persoanele fizice sau juridice care proiectează, construiesc,
montează, instalează, pun Tn funcţiune, realizează supravegherea
tehnică, execulă revizii, repari, Tntreţin, deţin, exploatează,
efectuează verificări tehnice În vederea autorizArii funcţionării,
verificări tehnice În utilizare şi verificări tehnice În utilizare pentru
stabilirea duratei remanente de viaţă şi de la cele ce pun la
dispoziţie pe piaţă instala~i/echipamente, cu respectarea actelor
juridice obligatorii ale Uniunii Europene care armonizează
condiţiile de comercializare a produselor sau a aelelor normative
de punere În aplicare a acestei legisla~i, după caz.”
10. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă.
11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,Ari. 9. – Finanţarea activităţii ISCIR se asiguri integral de
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri, potrivit legii. Veniturile obţinute
din perceperea de tarife şi din prestarea altor servicii de către
ISCIR În condi~ile legii, se fac venituri la bugetul de stat.”
12. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.
13. Anexele nr. 2–4 se modifică şi se Înlocuiesc cu
anexele nr. 3-5 la prezenta hotărăre.
14. Tn cuprinsul textului, sintagmele „ministrul
economiei” şi „Ministerul Economiei” se modifică şi se
Tnloculesc cu sintagmele „ministrul economiei, comef\ulul
şi mediului de afaceri” şi, respectiv, „Ministerul Economiei,
Comef\ulul şi Mediului de Afaceri”.
Ari. 7. – Hotărirea Guvemului nr. 1.340/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
publicată În Monitorul Oficial al României, Parlea 1, nr. 37 din
21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cu modificările şi complelările aduse prin prezenta
holărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
Ari. 8. – La data intririi Tn vigoare a prezentei hotărâri, Tn
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului
şi Mediului de Afaceri, publicală În Monitorul Oficial al României,
Parlea 1, nr. 3 din 4 ianuarie 201 O, cu modificările şi complelările
ulterioare,la litera A punctul 1, pozi~a nr. 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat -ISCIR-
125 de posturi”.
Ari. 9. – Anexele nr. 1-5 fac parle integrantă din prezenta
hotărire.
PRIM-MINISTRU
EMILBOC
Bucureşti, 17 noiembrie 2010.
Nr.l.139.
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe lalomiţianu
ANEXANr.1
STATUTUL
Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A.
CAPITOLUL I CNC/R, având sigla prevăzută Tn anexa nr. 1, care face parle
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea
(1) Denumirea socielăţii comerciale este Compania
Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi
Recipientelor sub Presiune – S.A., denumilă În continuare
integrantă din prezentul statul.
(2) Tn toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emise
de CNCIR, se menţionează denumirea acesteia, urmată de
cuvintele .societate pe acţiuni” sau de iniţialele .S.A.”, capitalul
social, sediul şi numărul unic de Tnregistrare Tn registrul
comerţului.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010
ARTICOLUL 2
Forma Juridică
CNCIR este persoană juridică română, cu capital social
integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe
acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea Tn conformitate cu legile
române şi cu prezentul statul.
ARTICOLUL 3
Sediul
(1) Sediul social al CNCIR este În municipiul Bucureşti,
Str. Fluviului nr. 16, sectorul 1.
(2) CNCIR are, la înfiinţare, Tn structura sa 12 sucursale,
prevăzute În anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul
statul.
(3) CNCIR poate Înfiinţa filiale, sucursale, reprezentanţe,
agenţii şi alte asemenea subunităţi În ţară şi În străinătate,
potrivit legii şi prezentului statul.
ARTICOLUL 4
Durata
Durata CNCIR este nelimitată, activitatea acesteia urmând
să se desfăşoare de la data Înmatriculării ei la oficiul registrului
comerţului.
CAPITOLU L II
Scopul şi obiectul de activitate
ARTICOLUL 5
Scopul
Scopul CNCIR TI constituie efectuarea de verificări tehnice În
vederea autorizării funcţionării şi verificări tehnice În utilizare la
instalaţiile şi echipamentele prevăzute Tn anexa nr. 2 la Legea
nr. 64/2008 privind funcţionarea Tn condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările
ulterioare.
ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate
(1) CNCIR are ca principal obiect de activitate efectuarea de
testări şi realizarea de analize tehnice (cod CAEN 7120 – ed.
rev. 212008- analize şi testări tehnice).
(2) Obiecte secundare de activitate sunt:
3312 – Repararea maşinilor
3319 – Repararea altor echipamente
3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de Încălzire şi de aer
condi~onat
5814 -Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 -Alte activităţi de editare
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi
activităţi conexe
6810- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Tnchirierea şi subÎnchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau Închiriate
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi
management
7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate
de acestea
7490 -Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
(3)Activităţile prevăzute ca obiecte secundare pot fi realizate
numai În situaţia În care prin aceste activităţi nu se aduce
atingere imparţialităţii CNCIR, necesare În cadrul procesului de
verificare tehnică în vederea autorizării funcţionării şi de
verificare tehnică În utilizare.
(4) Tn scopul realizării obiectului său de activitate, CNCIR
desfăşoară, În principal, următoarele activităţi:
a) efectuează verificări tehnice În utilizare la
echipamentele/instalaţiile prevăzute În anexa nr. 2 la Legea
nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Tn condi~ile
stabilite în prescripţiile tehnice;
b) efectuează verificările tehnice În vederea autorizării
funcţionării instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute În anexa
nr. 1 la Hotărârea Guvernului 1.340/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu
modificările şi completările ulterioare, În condiţiile stabilite În
prescripţiile tehnice, cu excepţia celor prevăzute la pct. 5 din
aceeaşi anexă;
c) evaluează capabilitatea tehnică a persoanelor fizice şi
juridice care prestează, pentru instalaţii şi echipamente din
domeniul reglementat de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, activităţi de construire, montare,
instalare, punere Tn funcţiune, supraveghere, lucrări de revizie,
reparaţii şi de Întreţinere;
d) efectuează verificări tehnice În utilizare la instalaţiile şi
echipamentele la care se solicită stabilirea duratei remanente
de viaţă, Tn condiţiile stabilite Tn prescripţiile tehnice;
e) evaluează documentaţii de reparaţii pentru instalaţiile şi
echipamentele prevăzute În anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, raportat la cerinţele şi În
condiţiile stabilite În prescripţiile tehnice;
f) efectuează, Tn condiţiile legii şi cu respectarea cerinţelor
stabilite În prescripţiile tehnice, verificări tehnice În utilizare,
după reparaţii şi propune Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
(ISC/R) data următoarei verificări tehnice Tn utilizare;
g) efectuează, raportat la cerinţele din prescripţiile tehnice,
evaluări de documentaţii pentru obţinerea avizului obligatoriu de
instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute În anexa
nr. 12 la Hotărărea Guvernului nr. 1.340/2001, cu modificările şi
completări le ulterioare;
h) efectuează analize şi examinări tehnice de laborator;
i) prestează activităţi de evaluare tehnică În vederea
aprobării procedurilor de sudură, conform cerinţelor prescripţiilor
tehnice;
j) realizează activităţi de evaluare a competenţei tehnice a
persoanelor fizice care practică ocupaţii din categoria celor
prevăzute În anexa nr. 11 la Hotărărea Guvernului
nr. 1.340/2001, cu modificările şi completări le ulterioare, În
conformitate cu cerinţele tehnice şi Tn condiţiile stabilite Tn
prescripţii tehnice;
k) execută expertize tehnice, testări şi măsurători În
domeniile specifice obiectului său de activitate;
1) desfăşoară şi alte activităţi pentru realizarea scopului şi
obiectului său de activitate.
(5) CNCIR poate să deţină acţiuni sau părţi sociale din
capitalul social al altor societăţi comerciale şi să decidă, În
condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau
străine.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acţiunile
ARTICOLUL 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al CNCIR este de 28.415.500 lei şi
reprezintă valoarea activelor imobiliare cuprinse În patrimoniul
preluat prin divizarea parţială a patrimoniului ISCIR.
(2) Capitalul social este Împărţit În 284.155 de acţiuni
nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100 lei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010 7
(3) Capitalul social este deţinut În Întregime de statul român,
în calitate de acţionar unic, care Tşi exercită toate drepturile şi
obligaţiile ce decurg din această calitate prin Ministerul
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
ARTICOLULB
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
holărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, În
condi~ile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi În numerar şVsau În natură;
b) Încorporarea rezervelor, potrivit legii, În care vor putea fi
incluse diferenţele favorabile rezultate din actualizarea valorii
imobilizărilor socielăţii comerciale, cu excepţia rezervelor legale,
precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) conversia unor creanţe lichide şi exigibile asupra CNCIR
cu acţiuni ale acestuia;
d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori
de consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.
(3) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numărului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor;
d) alte procedee prevăzute de lege.
(4) Tn cazul în care administratorii constată pierderea a
jumătate din capitalul social, aceştia sunt obligaţi să convoace
de îndală adunarea generală extraordinarâ a acţionarilor, pentru
a holărÎ fie reconstituirea capitalului social, fie reducerea lui la
valoarea râmasă, fie dizolvarea CNCIR.
(5) Reducerea capitalului social se va putea face numai după
două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a
acţionarilor, potrivit prevederilor legale.
ARTICOLUL 9
Acliunile
(1) Acţiunile sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele
prevăzute de lege.
(2) CNCIR va ţine evidenţa acţionari lor şi a acţiunilor Într-un
registru numerotat, sigilat şi parafat de către preşedintele
consiliului de administraţie. Registrul se păstrează la sediul
CNCIR.
ARTICOLUL 10
CNCIR este autorizală să emilă obligaţiuni în condiţiile legii.
ARTICOLUL 11
Drepturile ,i obligaţiile care decurg din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisă şi plătită, potrivit legii, conferâ
deţinătorului dreptul la un vot În adunarea generală a
acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales În organele de
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului,
conform dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului statut,
precum şi alte drepturi prevăzute de lege şi de statul.
(2) Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la statutul
CNCIR.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile
în cazul cesiunii acestora.
(4) Tn cazul în care o acţiune nominativă devine proprietatea
mai multor persoane, nu se va Tnscrie transmiterea decât în
condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic
pentru exercitarea drepturilor rezullănd din acţiuni.
(5) Obligaţiile CNCIR sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar acţionarii răspund numai până la concurenţa
aportului la capitalul social subscris de fiecare dintre aceştia.
(6) Patrimoniul CNCIR nu poate fi grevat de datorii sau de
alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui
acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul CNCIR
care i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor
sau asupra cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea CNCIR,
efectuată În condiţiile legii şi ale prezentului statul.
ARTICOLUL 12
Casiunaa acţiunilor
(1) Tn orice raporturi cu CNCIR, aceasta recunoaşte pentru
fiecare acţiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor Între acţionari
şi/sau către terţi se face În condiţiile şi cu procedura prevăzute
de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor
nominative emise de CNCIR se realizează prin declara~a făcută
În registrul acţionari lor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau
de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate
realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor
corespunzătoare În registrul acţionari lor.
ARTICOLUL 13
Pierderea acţiunilor
(1) Tn cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul
va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă publică
pierderea acestora în presă.
(2) După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al
acţiunilor pierdute.
CAPITOLUL IV
Adunarea generală a actionarilor
ARTICOLUL 14
Reprezentarea
(1) Tn perioada în care statul este acţionar unic la CNCIR,
interesele acesteia În adunarea generală a acţionarilor vor fi
reprezentate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri.
(2) Reprezentanţii În adunarea generală a acţionarilor, În
număr de 5, sunt numiţi pentru o perioadă de cel mult 4 ani şi
sunt revocaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi
mediului de afaceri.
ARTICOLUL 15
Atribuliile
(1) Adunarea generală a acţionari lor CNCIR este organul de
conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi asupra
politicii ei economice.
(2) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi
extraordinare.
(3) Adunarea generală ordinarâ a acţionarilor are
următoarele atribuţii principale:
a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economicofinanciarâ
a CNCIR;
b) alege şi revocă cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor
consiliului de administraţie, precum şi cenzorilor;
e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz,
programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;
f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al
CNCIR;
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010
g) aprobă sau modifică bilanţul contabil şi contul de profit şi
pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie
şi ale cenzorilor;
h) aprobă repartizarea profitului, conform legii;
i) holărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente
acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
il holărăşte cu privire la contraclarea de Tmprumuturi bancare
pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele
şi nivelul de contraclare a Împrumuturilor bancare de pe piaţa
internă şi extemă, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv
prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
k) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea
subunilăţilor, la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea
de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane
juridice sau fizice, din ţară sau din străinătate;
1) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind
stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, nivelul
tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, rela~ile cu
clienţii;
m) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra
modului de recuperare a prejudiciilor produse CNCIR de către
aceştia;
n) holărăşte cu privire la gajarea sau la Închirierea unor
bunuri, unilăţi sau sedii proprii;
o) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie;
p) aprobă delegările de competenţă pentru consiliul de
administraţie;
q) reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al
salariaţilor CNCIR cu privire la cesiunea acţiunilor şi aprobă
limitele şi condi~ile pentru cesionarea către salariaţii acesteia a
unui număr de acţiuni proprii;
r) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege În sarcina
sa.
(4) Pentru atribuţiile menţionate la alin. (3) IiI. c), e), g)-k) şi
m)-o), adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua
holărări decăt În urma obţinerii de către fiecare reprezentant a
unui mandat special prealabil de la organul care l-a numil.
(5) Adunarea generală extraordinară a acţionari lor se
întruneşte pentru a holăr1 următoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau
reÎntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, În condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipată;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a
acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i) orice allă modificare a actului constitutiv sau orice altă
holărâre pentru care este cerulă aprobarea adunării generale
extraordinare a acţionari lor;
il aprobă conversia acţiunilor nominative emise În formă
dematerializală În acţiuni nominative emise În formă
materializată şi invers;
k) aprobă conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative
dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii;
1) hotărăşte În orice alte probleme privind activitatea CNCIR
stabilită conform legii, cu excepţia celor care revin adunării
generale ordinare a acţionari lor.
(6) Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a
acţionarilor, fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat
special prealabil de la organul care l-a numil.
ARTICOLUL 16
Convocarea adunării generale a actionarilor
(1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de
preşedintele consiliului de administraţie sau de un membru al
acestuia, pe baza Tmputernicirii date de preşedinte.
(2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel
puţin o dată pe an, În cel mult 5 luni de la Încheierea exerciţiului
financiar, pentru examinarea şi aprobarea bilanţului contabil şi a
contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru
aprobarea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul În curs.
(3) Adunarea generală a a~onarilor va fi convocată ori de
câte ori va fi nevoie, În conformitate cu prevederile legale În
vigoare şi cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 30 de zile înainte
de data stabililă.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării
generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea
explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor
acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru
modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul
integral al propunerilor.
(6) Adunarea generală a acţionari lor se Întruneşte la sediul
CNCIR sau În alt loc indicat În convocare.
(7) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi
convocată ori de căte ori este cazul, la solicitarea acţionarului
unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
ARTICOLUL 17
Organizarea adunării generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare
a acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să
reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărările
trebuie să fie luate de acţionarii ce deţin majoritatea absolută
din capitalul social, reprezentaţi În adunare.
(2) Pentru validitatea deliberârilor adunării generale
extraordinare a acţionarilor este necesară:
a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând
trei pătrimi din capitalul social, iar holărările trebuie să fie luate
cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin
jumătate din capitalul social;
b) la convocările următoare, prezenţa acţionarilor
reprezentând jumătate din capitalul social, iar holărârile trebuie
să fie luate cu votul unui număr de a~onari care să reprezinte
cel putin o treime din capitalul social.
(3) ·În ziua şi la ora preCizate În convocare, şedinţa adunării
generale a acţionari lor va fi deschisă de preşedintele consiliului
de administraţie sau, În lipsa acestuia, de cel care îi ţine locul.
(4) Adunarea generală a acţionari lor va alege dintre acţionarii
prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenţă a
acţionarilor, indicănd capitalul social pe care TI reprezinlă fiecare
şi Îndeplinirea tuturor formalilăţilor cerute de lege şi de statut
pentru ţinerea şedinţei, şi va Încheia procesul-verbal al adunării
generale a acţionarilor.
(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanţii statului
mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat,
reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri, şi de secretarul care l-a Întocmit.
(6) Procesul-verbal al adunării generale se va scrie Într-un
registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare
la convocare, listele de prezenţă a acţionarilor, precum şi, după
caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării
generale a acţionarilor În care se dezbat problemele referitoare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010 9
la raporturile de muncă cu personalul CNCIR pot fi invitaţi şi
reprezentan~i sindicatului şi/sau reprezentan~i salariaţilor care
nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de voI.
ARTICOLUL 18
Exercitarea dreptului de vot In adunarea generală a a”,lonarilor
(1) HoIărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot
deschis.
(2) Votul va fi nominal În cazul hoIărârilor a căror valabilitate
este condiţionată de existenţa mandatelor speciale.
(3) Hotărârile se vor putea lua În condiţiile şi cu majoritatea
prevăzute de prezentul statut pentru adunările generale ordinare
ale acţionari lor sau, după caz, pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea
generală a acţionarilor sau a unuia dintre membrii adunării
generale a acţionarilor se va putea decide ca votul să fie secret
şi În alte cazuri, cu excep~a situaţiei În care este necesar votul
nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor
şi pentru luarea hotărârilor referitoare la râspunderea
administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor, hoIărârile adunării generale
a acţionari lor vor fi depuse În termen de 15 zile la oficiul
registrului comerţului pentru a fi menţionate În extras În registru
şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Ele nu vor putea fi executate Înainte de ducerea la
îndeplinire a formalităţilor menţionate mai sus.
(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionari lor În
limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii şi pentru
acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat
Împotrivă.
(9) Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărâri le luate de
adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea
obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei
juridice au dreptul de a se retrage din CNCIR şi de a recupera
contravaloarea acţiunilor pe care le posedă, conform
prevederilor legale.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraţie
ARTICOLUL 19
Organizarea
(1) CNCIR este administrată de un consiliu de administraţie
compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o
perioadă de cel mult 4 ani şi pot fi revocaţi, după caz, de
adunarea generală a acţionarilor, În baza mandatului emis de
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri; ei sunt
remuneraţi pentru aceasIă calitate cu o indemnizaţie lunarâ.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de
acţionar.
(4) În situa~a În care se creează un loc vacant În consiliul de
administraţie, adunarea generală a acţionari lor propune un nou
administrator În vederea ocupării acestuia. Durata pentru care
este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi
egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său.
(5) Consiliul de administraţie se Întruneşte lunar la sediul
CNCIR sau ori de căte ori este necesar, la convocarea
preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie Tşi desfăşoarâ activitatea în
baza propriului său regulament şi a reglementărilor legale În
vigoare.
(7) Consiliul de administra~e este prezidat de preşedinte, iar
în lipsa acestuia, de către un membru, Tn baza mandatului
preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii
consiliului de administraţie, fie dintre salariaţii CNCIR.
(9) Conducerea CNCIR se asigură de către un director
general, care este preşedintele consiliului de administraţie.
(10) Pentru valabilitatea hoIărârilor este necesarâ prezenţa a
cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de
administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a
membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform
ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte, cu cel puţin
7 zile Înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se
consemnează În procesul-verbal de şedinţă, care se scrie Într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de
administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului
de administraţie şi de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de
administraţie redactează hoIărârea acestuia, care se semnează
de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin
regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte dintre
atribuţiile sale directorului general al CNCIR şi poate recurge,
de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) Tn relaţiile cu terţii CNCIR este reprezentată de directorul
general, pe baza şi În limitele Împutemicirilor date de consiliul de
administraţie; directorul general semnează actele de angajare
faţă de terţi.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să
pună la dispoziţia acţionarilor şi a cenzori lor, la cererea acestora,
toate documentele CNCIR.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o
garan~e conform prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual
sau sOlidar, după caz, faţă de CNCIR pentru prejudiciile
rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale,
pentru abateri de la statut ori pentru greşeli În administrarea
acesteia. Tn astfel de situa~i ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
de administraţie persoanele prevăzute În Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completări le ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai CNCIR şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ARTICOLUL 20
Atribuţiile consiliu,liu i de administraţie, ale directorului general ale directorilor executivi
A. Consiliul de administraţie are, În principal, următoarele
atribuţii:
a) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de
organizare şi funcţionare al CNCIR;
b) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora
pentru directorul general, directorii executivi ai CNCIR, directorii
din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de
gestionar;
c) Încheie acte juridice prin care să dobândească, să
Înstrăineze, să Închirieze, să schimbe sau să constituie În
garanţie bunuri aflate În patrimoniul CNCIR, cu aprobarea
adunării generale a acţionarilor, atunci cănd legea impune
această condiţie;
d) aprobă delegările de competenţă pentru directorul general
şi pentru persoanele din conducerea CNCIR, în vederea
executării operaţiunilor acesteia;
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010
e) aprobă competenţele sucursalelor pe domenii de activitate
(economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic
etc.), Tn vederea realizării obiectului de activitate al CNCIR;
f) aprobă Încheierea oricăror contracte pentru care nu a
delegat competenţa directorului general al CNCIR;
g) supune anual adunării generale a acţionarilor, În termenul
legal, raportul cu privire la activitatea CNCIR, bilanţul contabil şi
contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul
programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli ale CNCIR pe anul În curs;
h) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor
ori de câte ori este nevoie;
i) aprobă Încheierea contractelor de import-export, până la
limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a
acţionari lor;
il stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile
personalului CNCIR, conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a
Împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe
termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor;
1) aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a
compartimentelor funcţionale şi de producţie;
m) aprobă programele de producţie, cercetare, dezvoltare,
investiţii;
n) stabileşte şi aprobă politici pentru protecţia mediului şi
securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale Tn vigoare;
o) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
p) stabileşte şi aprobă, Tn limita bugetului de venituri şi
cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări
Tn structura acestuia, Tn limita competenţelor pentru care a primit
mandat;
q) mandatează reprezentanţii patronatului la negocierea
contractului colectiv de muncă;
r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală
a acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia În vigoare.
B. (1) Directorul general reprezintă CNCIR În raporturile cu
terţii.
(2) Directorul general are, În principal, următoarele atribuţii:
a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale CNCIR,
stabilite de consiliul de administraţie;
b) numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi;
c) angajează, promovează şi concediază personalul salariat,
În condiţiile legii;
d) numeşte, suspendă sau revocă directorii din cadrul
sucursalelor;
e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale
cărui negociere şi Tncheiere se desfăşoară Tn condiţiile legii, Tn
limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
f) negociază, Tn condiţiile legii, contractele individuale de
muncă;
g) Tncheie acte juridice, Tn numele şi pe seama CNCIR, Tn
limitele Împutemicirilor acordate de consiliul de administraţie;
h) aprobă atribuţiile, responsabilităţile şi obligaţiile
personalului CNCIR, conform fişei postului;
i) aprobă operaţiunile de Încasări şi plăţi, potrivit
competenţelor legale şi prezentului statut;
il aprobă operaţiunile de vănzare şi cumpărare de bunuri,
potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;
k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul
sucursalelor şi orice altă persoană să exercite orice atribuţii din
sfera sa de competenţă;
1) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de
administratie a stabilit-o În sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor
se află În subordinea directorului general, sunt angajaţi ai
CNCIR, execută opera~unile acesteia şi sunt răspunzători faţă
de aceasta pentru Tndeplinirea Tndatoririlor lor, Tn aceleaşi
condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.
(2)Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul
sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a CNCIR.
CAPITOLUL VI
Gestiunea
ARTICOLUL 21
CenzorII
(1) Gestiunea CNCIR este controlată de acţionari şi de
3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.
Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.
(2) Tn perioada În care statul deţine mai mult de 20% din
capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de
Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea,
acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor Înlocui, În
condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzori lor li se
prezintă, la cerere, date cu privire la activitatea CNCIR, la
situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) Tn cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea
mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte,
casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul de
administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la Încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea
inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de
consiliul de administraţie asupra conturilor CNCIR, a bilanţului
contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentănd adunării
generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea CNCIR controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de
vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de
modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale CNCIR.
(6) Cenzorii sunt obligaţi de asemenea:
a) să facă, Tn fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să
verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea
CNCIR ori care· au fost primite În gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare
ale acţionarilor, inserănd În ordinea de zi propunerile pe care le
consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea
administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie
Tndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se Tntrunesc la sediul CNCIR şi iau decizii Tn
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu
divergenţe se Înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a
actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de
administratie, În cazul În care capitalul social s-a diminuat cu
mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea CNCIR, sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind Tncălcarea dispozi~ilor legale
şi statuta re.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se
completează cu dispoziţiile legale În materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea
generală a acţionarilor pe o perioadă de cel mult 3 ani şi pot fi
renumiţi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
prevăzute În Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completări le ulterioare, şi În reglementările legale În vigoare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010 11
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună Înainte de Începerea
activităţii o garanţie egală cu o treime din garanţia stabilită
pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare
sau renunţare la mandat a unui cenzor, acesta va fi Înlocuit de
cenzorul supleant cel mai În vârstă.
(14) Dacă În acest mod numărul cenzorilor nu se poate
completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană În locul vacant,
până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie niciun cenzor,
consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a
acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor trece Într-un registru special deliberările,
precum şi constatările făcute În exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de
adunarea generală a acţionarilor.
CAPITOLUL VII
Activitatea
ARTICOLUL 22
Finanţarea activititii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate
cu atribuţiile stabilite, CNCIR utilizează sursele de finanţare
constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
ARTICOLUL 23
Exercitiul financiar
Exerciţiul financiar Începe la data de 1 ianuarie şi se Încheie
la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar
începe la data înmatriculării CNCIR în registrul comerţului.
ARTICOLUL 24
Personalul
(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul CNCIR
este numit, angajat şi concediat de directorul general.
(2) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de
asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de
stat se va face potrivit legii.
(3) Drepturile şi obligaţiile personalului CNCIR se stabilesc
prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul
colectiv de muncă şi prin regulamentul intern.
(4) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal
se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul
salarial.
ARTICOLUL 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din
patrimoniul CNCIR se va calcula potrivit modului de amortizare
stabilit de consiliul de administraţie, în conformitate cu
prevederile legale.
ARTICOLUL 26
Evidenţa contabilă ,i bilanţul contabil
(1) CNCIR va ţine contabilitatea În lei şi va Întocmi situaţii
financiare anuale potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
(2) Situaţiile financiare anuale şi documentele anexate
acestora se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice.
ARTICOLUL 27
Calculul ,i repartizarea profitului
(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte
cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
(2) Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu
prevederile legale În vigoare.
ARTICOLUL 28
Registrele
CNCIR va ţine, prin grija membrilor consiliului de
administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevăzute de lege.
CAPITOLUL VIII
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi
lichidarea, litigiile
ARTICOLUL 29
Asocierea
(1) CNCIR poate constitui, singură sau Împreună cu alte
persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăţi
comerciale sau alte persoane juridice, în condi~ile prevăzute de
lege şi de prezentul statul.
(2) CNCIR poate încheia contracte de asociere cu alte
persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane
juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi
obiectului său de activitate.
(3) Condiţiile de participare a CNCIR la constituirea de noi
persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin
actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generală a acţionarilor.
ARTICOLUL 30
Modificarea formei juridica
(1) Modificarea formei juridice a CNCIR se va putea face
numai În temeiul hotărării adunării generale extraordinare a
acţionarilor şi cu Îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de
lege.
(2) În perioada în care statul este acţionar majoritar,
schimbarea formei juridice a CNCIR se va putea face numai cu
aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri, prin reprezentanţii săi desemnaţi să reprezinte
interesele capitalului de stat.
(3) Noua societate comercială va Îndeplini formalităţile legale
de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor
comerciale.
ARTICOLUL 31
Dizolvarea
(1) Dizolvarea CNCIR va avea loc în următoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
b) declararea nulităţii;
c) hotărârea adunării generale a acţionarilor;
d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a
consumat fondul de rezervă, pentru motive ce nu atrag
răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a
acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma rămasă;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) scăderea numărului acţionari lor sub minimullegal;
g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statul.
(2) Hotărârea de dizolvare a CNCIR trebuie să fie Înscrisă la
oficiul registrului comerţului şi publicată În Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010
ARTICOLUL 32
Lichidarea
(1) Dizolvarea CNCIR are ca efect deschiderea procedurii
de lichidare.
(2) Lichidarea CNCIR şi repartizarea patrimoniului se fac în
condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
ARTICOLUL 33
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel apărute între CNCIR şi persoane fizice
sau juridice, române ori străine, sunt de competenţa instanţelor
judecătoreşti de drept comun.
(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre CNCIR
şi persoanele juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin
arbitraj, potrivit legii.
CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale
ARTICOLUL 34
Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile
legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu
cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu cele ale codului comercial şi ale
celorlalte reglementări legale în vigoare.
ANEXANr.1
la statut
SI G LA*)
Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub
Presiune – S.A.
Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat
şi Recipientelor sub Presiune – SA
*) Sigla esle reprodusă În facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010
SUCURSALELE
ANEXANr. 2
!JilIJllJJ1
Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor
sub Presiune – S.A.
Nr.
crt. Sucursală
1. CNCIRBacău Bacău
2. CNCIR Cluj-Napoca Cluj
3. CNCIR Constanţa Constanţa
4. CNCIR Craiova Craiova
5. CNCIR Galaţi Galaţi
6. CNCIRlaşi laşi
7. CNCIR Piteşti Piteşti
8. CNCIR Ploieşti Ploieşti
9. CNCIRSibiu Sibiu
10. CNCIR Suceava Suceava
11. CNCIR Târgu Mureş Târgu Mureş
12. CNCIR Timişoara Timişoara
ANEXA Nr. 2
BUNURILE IMOBILE PROPRIETATE PRIVATA
a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat care trec În proprietatea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor,
Instalaţiilor de Ridicat şi Recipient8lor sub Presiune – S.A.
Nr. Imobilul Valoarea
eri. -Iei-
1. sTter.r eGne oTnr gseu pBraacfoavţiăa dner. 195564,, 3 m2, imobil clădire, situat În Bacău, toate situate Tn 1.392.024 judeţul Bacău
2.
Teren În suprafaţă de 339 m2, imobil clădire, construcţie lift, toate situate În Bucureşti, 6.540.764
Str. Fluviului nr. 16, sectorul 1
3. Teren În suprafaţă de 394 m2 şi imobil clădire, situate În Cluj-Napoca, Str. Tebei nr. 29, 2.201.425
judeţul Cluj
4.
Teren În suprafaţă de 899 m2, imobil clădire şi garaj auto, toate situate În Craiova,
Str. Brestei nr. 55A, 2.804.497 judeţul Dolj
5.
Teren În suprafaţă de 149,86 m2, imobil clădire, situate În Constanţa, str. C-tin
850.000
Brătescu nr. 3 bis, judeţul Constanţa
6. Teren În suprafaţă de 400 m2 şi imobil clădire, spaţiu centrală termică, situate Tn 2.024.150
Constanţa, str. Războieni nr. 13, judeţul Constanţa
7. Imobil apartamen~ situat În Craiova, str. Romul bl. Romarta, sc. 1, el. 3, ap. 79, judeţul Dolj 268.100
8. Imobil clădire, situat În Galaţi, str. Saturn nr. 32, judeţul Galaţi 1.496.097
9.
Teren În suprafaţă de 560,49 m2 şi dădire, situate În laşi, str. Gheorghe Asachi nr. 2, 2.272.757
judeţul laşi
10. Teren În suprafaţă de 304 m2 şi imobil dădire, situate Tn Piteşti, Bd. Republicii nr. 172, 1.830.672
judeţul Argeş
11. Teren În suprafaţă de 180,25 m2 şi imobil clădire, situate În Piteşti, str. Cozia nr. 1, 919.625
judeţul Argeş
12.
Teren În suprafaţă de 592 m2 şi imobil clădire şi gard, situate În Ploieşti, str. Radu
Stanian nr. 12, 1.975.010 judeţul Prahova
13.
Imobil clădire, situat În Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 14, bl. 33 N2, parter, judeţul Prahova 668.850
13
14
N ••
eri.
14.
15.
16.
17.
18.
N •.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010
Imobilul Valoarea
-Iei-
Mansardă imobil clădire şi copertină acces garaj, Tmprejmuire gard, toate situate in Sibiu, Str. Dorului nr. 19, 218.072 judeţul Sibiu
Teren in suprafaţă de 494 m2 şi imobil clădire, gard, situat in Suceava, Str. Universităţii nr. 19, 513.575 judeţul Suceava
Teren În suprafaţă de 342 m2 şi imobil clădire, situate În Târgu Mureş, sir. Săvineşti 642.386 nr. 4, judeţul Mureş
Apartament III, situat În Târgu Mureş, Str. Republicii nr. 19, ap. 3, judeţul Mureş 220.000
Teren În suprafaţă de 551,50 m2 şi imobile clădiri, situate În Timişoara, str. Gutenberg 1.577.470 nr. 2, ap. 1, judeţul Timiş
ANEXA Ne 3
(Anexa nr. 2/a HoMrdrea Guvernului nr. 1.340/2oo1J
INSPECŢII TERITORIALE
ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat
Inspecţii teritoriale ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Raza de activitate a inspecţiilor teritoriale Recipientelor sub Presiune şi Instala~ilor de Ridicat
Inspecţia Teritorială ISCIR Bucureşti – Bucureşti
– judeţul Argeş
– judeţul Constanţa
– judeţul CăIăraşi
– judeţul Dâmboviţa
– judeţul Dolj
– judeţul Giurgiu
– judeţul Gorj
– judeţullalomiţa
– judeţul Ilfov
– judeţul Mehedinţi
– judeţul Olt
– judeţul Tulcea
– judeţul Vâlcea
– judeţul Teleorman
Inspecţia Teritorială ISCIR Bacău – judeţul Bacău
– judeţul Botoşani
– judeţul Brăila
– judeţul laşi
– judeţul Galaţi
– judeţul Neamţ
– judeţul Suceava
– judeţul Vaslui
– judeţul Vrancea
Inspecţia Teritorială ISCIR Braşov – judeţul Braşov
– Judeţul Buzău
– judeţul Covasna
– judeţul Harghita
– judeţul Prahova
Inspecţia Teritorială ISCIR Oradea – judeţul Arad
– judeţul Bihor
– judeţul Caraş-Severin
– judeţul Maramureş
– judeţul Satu Mare
– judeţul Sălaj
– judeţul Timiş
– judeţul Hunedoara
Inspecţia Teritorială ISCIR Sibiu – judeţul Alba
– judeţul Bistriţa-Năsăud
– judeţul Cluj
– judeţul Mureş
– judeţul Sibiu
l
[
l
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 779/22.x1.2010 15
ANEXANr. 4*!
(Anexa nr. 3 la Hotiilrârea Guvemului nr. 1.34012001!
STRU CTU RA ORGAN IZATORI CĂ
a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
Număr maxim de posturi: 125
/
COMPARTIMENT COMUNICARE ]-
COMPARTIMENT STRUCTURA DE 1
SECURlTATE J
COMPARTIME T SSM, PS!, SITUAŢ II ‘- URGENTĂ
INSPECTOR
DE STAT ŞEF
ADJUNCT
D IRECŢ I A
INSPECŢI E,
SUPRAVEGHERE
A PIEŢEI Ş I
REGLEMENTARE
I NSPECŢII
TERITORIALE
*) Anexa nr. 4 este reprodusă În facsimil.
rNSPECTOR
DE STAT ŞEF
NORMATIV
‘\ -l COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC
INTERN
r–
–1 COMPARTIMENT
MANAGEMENTUL CALITĂŢII
../
COMPARTIMENT ACHIZIŢII – PUBLICE
–i BIROUL RESURS ” UMA E, JURlDIC
DIRECŢI A
ECONOMICĂ ,
ADMINISTRATIV
ANEXANr. 5
(Anexa nc: 41a Hotilrârea Guvemuiui nr. 1 34012001!
privind parcul auto allnspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
1. Autolaboratoare: un autolaborator pentru supravegherea pieţei.
2. Autoturisme: – câte un autoturism la 5 inspectori de specialitate care efectuează controale,
supraveghere a pieţei şi verificări tehnice;
– câte un autoturism pentru conducerea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat·)
NOTĂ:
Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autoturism este de 300 1.
Consumul lunar de combustibil pentru autolaborator este de 250 1.
Tn perioada de valabilitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri
de reducere a cheltuielilor pUblice se vor aplica normele privind consumul lunar de carburanţi pentru
autoturisme prevăzute În aceasta.
*) Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.