LEGE privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA 1. Nr. 444/24 .VI.2011
LEGI SI DECRETE •
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
LEGE

 Descarca PDF cu LEGE nr. 67/2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. – Legea nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţil or administratei publice locale. republ icată În Monitorul
Oficial al României, Partea 1, nr. 333 din 17 mai 2007, cu
modificăril e şi completările ulterioare. se modifică după cum
urmează:
(3) In caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la
două săptămâni de la primul tur, la care vor participa doar
candidaţii care se afla in această situaţie .”
2. Articolul 98 va avea următoru l cuprins:
.Art. 98. – în cazul În care s i tuaţia de balotaj intervine între
1. Articolul 97 va avea următorul cuprins: 2 candidaţi la funcţia de primar, Între care urmează să se
.Art. 97. – (1) Pentru funcţia de primar. centralizarea desfă~oare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre aceştia
voturi lor se face de biroul electoral de circu mscripţie .
(2) Este declarat ales primar candidatul care a intrunit cel
mai mare număr de voturi valabil e ~ primate În primul tur de
scrulin.
detedează, renunţă sau nu mai indeplineşte condiţii le prevăzute
de lege pentru a fi ales. nu vor mai avea loc alegeri, biroul
electoral de circumscripţie declar3ndu-1 primar pe ce l ă l alt
candidat.”
Aceasl<‘llege a fost adoptattl de Parlamentul Rom/jniei, cu respectarea preyederilor arl. 75 şi ale alt. 76 alin. (1) din
Constituţia României. repubiicali!J.
PREŞEDI NTELE CAMEREI DEPUTAŢI LOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
Bucureşti, 23 iunie 2011 .
Nr. 129.
PREŞEDINTELE ROMANIEI
DECRET
PREŞED I N TELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ
pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr, 67/2004
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
In temeiul prevederilor ari. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia
României. repubiicată,
Preşedintele României de cre l ea z ă:
Articol unic. – Se promu lgă Legea privind modificarea Legii nr. 6712004
pentru alegerea autori tăţi lor administraţiei publice locale ~i se dispune publicarea
acestei legi in Monitorul Oficial al României, Parlea 1.
PREŞEDI NTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
Bucure~ti , 22 iunie 2011 .
Nr. 606.