LEGE Nr. 93 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 404 din 9 iunie 2011
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Descarca PDF cu LEGE 93 2011 Aprobarea Ordonantei 22 2010

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 18 august 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:
„15. La articolul 25 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
<<a) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) şi e), art. 10 lit. a), b) şi e), art. 12 lit. d), e), f) şi h), art. 14 lit. c) şi e), art. 16 şi ale art. 19 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei;>>”.
2. La articolul II, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
„(1^1) CNCIR nu îşi poate schimba structura acţionariatului până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (4).
(1^2) Tarifele percepute pentru activităţile cu caracter specific prestate de CNCIR se propun de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, se avizează de către Ministerul Finanţelor Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”
3. La articolul II, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Prescripţia tehnică pentru stabilirea condiţiilor şi cerinţelor tehnice de autorizare a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice ce efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificării tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
IOAN OLTEAN
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ
Bucureşti, 6 iunie 2011.
Nr. 93.
–––––